New Petten maart Haarlem maart - 2015. 1. 28.¢  ecologie: water in balans ecologie: rust...

Click here to load reader

download New Petten maart Haarlem maart - 2015. 1. 28.¢  ecologie: water in balans ecologie: rust en ruimte cultuur:

of 25

 • date post

  15-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of New Petten maart Haarlem maart - 2015. 1. 28.¢  ecologie: water in balans ecologie: rust...

 • VVeerrssllaagg vvaann hheett AAtteelliieerr SStteerrkk LLaanndd

  PPeetttteenn �� mmaaaarrtt �������� HHaaaarrlleemm ���� mmaaaarrtt ��������

  VVRROOMM // DDiirreeccttoorraaaatt GGeenneerraaaall RRuuiimmttee DDaauuvveelllliieerr PPllaannaaddvviieess

 • IInnhhoouudd

  AAaannlleeiiddiinngg eenn ooppggaavvee ��

  KKuussttvveerrddeeddiiggiinnggssooppttiieess ��

  RRuuiimmtteelliijjkkee kkwwaalliitteeiitt ��

  VViissiieess TTeeaamm �� �� TTeeaamm �� �� TTeeaamm �� ����

  IInntteerrmmeezzzzoo ����

  VViissiieess TTeeaamm �� ���� TTeeaamm ��

  SSlloottddiissccuussssiiee ����

  DDeeeellnneemmeerrsslliijjsstt ����

 • Het rijk heeft acht prioritaire kustvakken als zwakke schakels aangemerkt� Voor deze zwakke schakels zullen onder regie van de provincies planstudies starten met financiële ondersteuning van het rijk� In de planstudies zullen zowel kust� veiligheid als natuur en landschap milieu toe� risme en recreatie en ruimtelijke aspecten belangrijke aandachtspunten dienen te zijn� Het is van groot belang dat in de planstudiefase de verschillende opties landwaarts consolideren en zeewaarts gelijkwaardig worden onderzocht waarbij alle belangen evenwichtig aan bod komen� In de beleidsagenda voor de kust is aan� gegeven dat naast veiligheid de ruimtelijke kwa� liteit een volwaardige rol speelt�

  Met name de landwaartse opties voor kustverde� diging lijken moeilijk te realiseren omdat men direct botst op bestaande kwaliteiten en belan� gen� Vanuit dat besef organiseerde het Ministerie van VROM/DGR in samenwerking met de provincie Noord�Holland in het voorjaar van ���� het tweedaagse denk� en ontwerpate� lier ‘Sterk Land’� Het doel was te verkennen op welke manier veiligheid door landwaartse kust� verdediging kan samengaan met versterken van de ruimtelijke kwaliteit� Het atelier richtte zich op de zwakke schakels Callantsoog en Hondsbossche/Pettemer Zeewering en op het tussenliggende gebied� Aan het atelier werd deelgenomen door betrokkenen vanuit rijk provincie gemeente waterschap belangen� en bewonersorganisaties (zie bijge� voegde deelnemerslijst)� De scope is �� � en verder� De opgave is zo veel mogelijk kansrijke opties te ontwikkelen voor combinatie van ruimtelijke kwaliteit en land� waartse kustverdediging� Die opties zouden ook voor andere zwakke schakels zicht op oplossin� gen kunnen bieden�

  De eerste dag vond plaats ‘op locatie’ in Petten waarbij ook een excursie werd gehouden door het kustgebied� De tweede dag vond plaats in Haarlem� Aan het slot van het atelier werden de bevindingen en ideeën gepresenteerd aan een aantal externe genodigden�

  AAaannlleeiiddiinngg eenn ooppggaavvee�

 • Ter voorbereiding van het atelier werd een korte studie verricht naar bestaande ideeën voor land� waartse kustverdediging� In de notitie ‘Kuststudies en Kustvisies’ wordt daarvan een overzicht gegeven�

  CCaallllaannttssoooogg De uitgangssituatie bij Callantsoog (C�) is een zeer smalle duinzone met direct daarachter het dorp� De opties voor landwaartse kustverdedi� ging voor Callantsoog zijn: C� Hoge dijk C� Dijk met overslag C� Dubbele duinen C� Brede duinen (al of niet met slufter)

  PPeetttteenn De uitgangssituatie bij Petten is een dijk (de Hondsbossche en Pettemer zeewering) die steeds meer zeewaarts uitstulpt in de kustlijn (P�) met daarachter het meer landwaarts gerichte dorp� Voor Petten zijn de opties: P� Hoge dijk P� Dijk met overslag P� Verduining van de dijk P� Versterkte slaperdijk rond slufter

  Deze opties vormden het referentiekader voor landwaartse kustverdediging� In het atelier wer� den deze opties gebruikt maar ook konden vari� anten daarop worden bedacht of zelfs geheel nieuwe opties worden voorgesteld�

  KKuussttvveerrddeeddiiggiinnggssooppttiieess�

  P0

  P1

  P2

  P3

  P4

  C0

  C1

  C2

  C3

  C4

  KKuussttvveerrddeeddiinnggssoopptt iieess CCaall llaannttssoooogg

  KKuussttvveerrddeeddiinnggssooppttiieess PPeetttteenn

 • In het atelier werd de zogenaamde ‘‘HHaabbiiffoorruummmmaattrriixx’’ als referentiekader voor ruim� telijke kwaliteit gebruikt � Dit is een denkkader waarin ‘waarden’ worden gekoppeld aan vier ‘belangen’�

  Via een eerste inventarisatie en bundeling van kwaliteitsaspecten ontstond een aantal belangrij� ke kwaliteitsthema’s� Per team werd daarna aan� gegeven welke kwaliteiten men het belangrijkste vindt (zie schema blz )� Deze thema’s werden als richtpunt gekozen voor het zoeken naar ont� wikkelingsmogelijkheden voor de kustzone� Per team werd bovendien aangegeven welke kwa� liteiten men het meest kwetsbaar acht� Bij het ontwikkelen van toekomstplannen zullen die kwaliteiten extra moeten worden ‘beschermd’� Dat zijn soms dezelfde kwaliteiten als de belang� rijke kwaliteiten� In dat geval kunnen we spreken van een ‘riskante’ onderneming�

  RRuuiimmtteelliijjkkee KKwwaalliitteeiitt�

  EEccoonnoommiisscchh bbeellaanngg

  SSoocciiaaaall bbeellaanngg

  EEccoollooggiisscchh bbeellaanngg

  CCuullttuurreeeell bbeellaanngg

  GGeebbrruuiikkss�� wwaaaarrddee Allocatie efficiëntie

  Bereikbaarheid

  Stimulerende effecten

  Gecombineerd gebruik

  Toegang

  Eerlijke verdeling

  Inbreng

  Keuzemogelijkheden

  Externe veiligheid

  Schoon milieu

  Water in balans

  Ecologische structuur

  Keuzevrijheid

  Culturele verscheiden� heid

  BBeelleevviinnggss�� wwaaaarrddee Imago/uitstraling

  Aantrekkelijkheid

  Gelijkwaardigheid

  Verbondenheid

  Sociale veiligheid

  Rust en ruimte

  Schoonheid der natuur

  Gezonde leefomgeving

  Eigenheid

  Schoonheid der cultuur

  Contrastrijke omgeving

  TTooeekkoommsstt�� wwaaaarrddee Stabiliteit en flexibiliteit

  Agglomeratie

  Gebundelde aantrekke� lijkheid

  Iedereen aan boord

  Sociaal draagvlak

  Ecologische voorraden

  Gezonde ecosystemen

  Erfgoed

  Integratie

  Culturele vernieuwing

  Vrij naar: Hooimeijer Pieter Henk Kroon en Joke Luttik (����) KKwwaalliitteeiitt iinn mmeeeerrvvoouudd;; Conceptualisering en operationalisering van ruimtelijke kwaliteit voor meervoudig ruimtegebruik� Habiforum Gouda �����

 • Een tweede methode om ruimtelijke kwaliteit in beeld te houden werd aan het einde van het atelier toegepast door de teams � en � Voor de ontwikkelde ruimtelijke perspectieven werd een ‘‘kkwwaalliitteeiittssssaallddoo’’ opgesteld� Winst en verlies aan ruimtelijke kwaliteit werden ingeschat en tegen� over elkaar gezet� De opdracht was oplossingen te vinden die een duidelijk positief saldo laten zien� Er werd dus aan het slot van het atelier let� terlijk ‘afgerekend op kwaliteit’�

  RRuuiimmtteelliijjkkee KKwwaalliitteeiitt

  EEccoonnoommiisscchh bbeellaanngg

  SSoocciiaaaall bbeellaanngg

  EEccoollooggiisscchh bbeellaanngg

  CCuullttuurreeeell bbeellaanngg

  TTEEAAMM �� Gecombineerd gebruik: landbouw�recreatie�natuur

  Imago/aantrekkelijkheid

  Gebruiksfuncties apart

  Toegankelijkheid

  ‘Waterkracht’

  Rust en ruimte

  Behoud door ontwikkeling

  Ontwikkeling

  TTEEAAMM �� Imago/Aantrekkelijkheid

  Imago / Aantrekkelijkheid

  Gebruiksfuncties apart Rust en ruimte

  Behoud door ontwikkeling

  Behoud door ontwikkeling

  Ontwikkeling

  TTEEAAMM �� Gecombineerd gebruik: landbouw�recreatie�natuur

  Gebruiksfuncties apart

  Toegankelijkheid

  Veiligheid

  Eerlijke verdeling

  ‘Waterkracht’

  Basiswaarden

  ‘Waterkracht’

  Rust en ruimte

  Behoud door ontwikkeling

  rood � belangrijke kwaliteit groen � kwetsbare kwaliteit

 • PPrrooffiieell rruuiimmtteelliijjkkee kkwwaalliitteeiitt

  Belangrijke kwaliteiten � economie: imago/aantrekkelijkheid � economie: gecombineerd gebruik

  landbouw/recreatie/natuur � sociaal: toegankelijkheid � cultureel: behoud van historisch erfgoed

  door ontwikkeling

  Kwetsbare kwaliteiten � economie: gebruiksfuncties botsen � ecologie: water in balans � ecologie: rust en ruimte � cultuur: ontwikkeling op basis van

  cultuurhistorie�

  WWaatteerr eenn wweegg

  De basis van de eerste variant wordt gevormd door de volgende kwaliteiten: � water in balans � toegankelijkheid

  In deze variant wordt kwel vanuit de duinen niet afgeremd maar bevorderd door inrichting van het landschap: van landbouw naar natuur en extensieve recreatie� De doorgaande weg wordt niet meer door Callantsoog geleid maar over de dijken (Zijperzeedijk en Noord Schinkeldijk)� Wel een afslag die in Callantsoog doodloopt voor lokaal verkeer� Deze indeling benadrukt de structuur van het landschap (dij� ken cultuurhistorisch zeer waardevol) en bevordert de veiligheid in het dorp�

  TTEEAAMM ���

 • HHeett eeiillaanndd tteerruugg

  Deze variant is gebaseerd op de volgende kwa� liteiten: � imago/aantrekkelijkheid � gecombineerd gebruik landbouw

  recreatie en natuur � behoud van historisch