New Kol Haloshon · 2019. 6. 18. · \W`^f``X`f: }r p ~. Wh\o`f: r x~ ... {tq or " rox~pqxrx~p "...

of 20 /20
: : : [ W : : o ( ' ' " [ p ( " " q ( " " X " . [ Y W ( X ( . Z [ [ ° ' \ p W ` f b \ q X ` f b q \ X [ c ] b o ` d . r o " v t r x ~ { } z p u z t t } x x v r x ~ { s | u z x } x ~ o x ~ t s q x ~ x t o p } t s u t z { z y x z p t { s | z t p s : X p o [ e q . x o r | : X e n \ c ` f . p o x w { x u o x ~ o t z { x ~ o t t p s x o z { z y . t o x } x p s } p p s } s } s } } s : Z W ` q c ` [ . z p p x p t s t x x s { x t s : \ c W i Y ` c . s p p x p t s | t o x t r t } s { z . z { p q p t s t q t { x z z r o } x ~ p r s ) r } u . ( r } y s z q p x x } x p q t : W e o p e \ W c \ ^ c X \ e \ q o . r x } x ' r ( r p x s z { s x o : g \ [ Y X p c ` c \ ^ c X \ . { { x { o t : X X f q p i [ ^ ` . v x t } r { x t } v w s t s o } t : c p ` _ q \ . r o } p p s } s s } s ) { x { r r . ( w t ~ v x w s t z x t ~ r { o } x p v x w o } t { o t { x x s t o r { x x p x s z { p p s } s o z { t ) t x o x o s ( ( t o x ' v { p t t q x r t . [ o { o v x p t r q x r { z { p s } s o } } x ' t } t x { x s } t o { z r p x s z { : e i ` n o \ . } z { } t | s t o p { t p p : Y \ e e \ i d [ p \ k ` . s v x p s q p t s t o s [ { s t x q t } } t t } { x z t } x } o x s x ~ { o x o s z o t z { q x r o p { x t t t { t } ~ t { q x r } t x ~ : i d [ p \ k ` . p t s { t x x v z t : c i \ c d ^ c X \ Z Y ` Z . o } } t o { r p x s z x } t : \ e \ Z [ p e \ W c . r o " q r } ~ s t s } t o { x s ' } o x } r p ~ : e W ` c W \ o X ` e W ` o [ ` W . } r x s q t p t o x t r o x { t { p x x s t r s o x ' } s q o { x z o t o } " } r } t } r o t x x o z } t o x : ^ _ ` _ [ . { ' } o x s t o r } x ~ { x s { x { : n g \ n g \ q . q x r x ~ r x ~ s s t { z x ~ p o t y s x y } v s p } q x r s v x t ~ { q x r s x } x t s ~ s ~ s o t x ~ { x s ~ z x ~ t t x ~ w | o p { q x r } t s t o p o s t x s s t o t p { } o s t o : i \ c W W e o . o " s t o s t s v x x p s x x t : ^ \ _ ` d p X ^ c X . z q t ~ v t w x s z x x | t q | p v { p { s p x v t w x | r x ~ : W h \ o ` f . } r p ~ : \ W ` f ^ ` ` X ` f i c ` [ d . z : c \ X f b \ c ` W . p t y s v x t } w t s t x y p t y s z t { x o : e e o _ _ c ` [ . } o v x t : Y W ` d c ` [ . s v t x o p { [ p z t { x o o z { : ^ c X \ Z p c ` c . t o " t } o x o r p q x r r { x { { x q x t p v { p t r { x { } t r t t x " { } t | r { o } x v { p z x t ~ r o x t p } t r t s p z r o } p ' p s } s s } s ) { x { r s . ( } s v x p t x s z x x t s o } t x | p o | } t o } z { { x x { : o X ` W c i ] o W e o o X ` W \ p i ` W b \ ' . s t y { o t x x r p x o { u r o x { o t r p x o { u s t s o } x o v { p t r x p p x x o s x x t v { p t r q x r r x } o t { o v { p t r { x { { z y } x x x r ' o { u r s { z t { x w | } } r o z t { s } x x o o } p q x r t p v { p r p t x x s t r { x q x p s t s { z t { x w | t t r r o x o q x r { v t r x s o x o } x ' s t s { x s { p x o { u { } x } } x { x s o " q r { o s t u z p } x x ~ p x } o x } z { } t | } x ~ " } } ' x s t r s o { o { s z x o } s o p x x o r o z { } x { o r { x q x o x r p v { p } x s { z t { x w | : i d [ p \ k ` . x ' s t w ' v { p s q p t s t q x r [ s o s { s t x q t } } t t } { x z t } x } o x s x ~ { o x o s z o t z { q x r o p { x t t x t { t } ~ t { q x r } t x ~ t x x u s { o { x q x p v x p t r p x ~ { p x } o x t { ' x s t r s z { } t | s q x r o t v { p t } x o t t z { z ~ r x y w x x { } t o { r o } v x p t } t { r p x s z { r s z o o x { t p x x s t r s r } x { o v { p t o p { s { t ~ s r o } o x o v { p t r q x r t s o } x { q { x q x } } r { p x x s t r s o x { t p } t | s q x r o t v { p t x z } t o } } t o { o { o r p x } o x { x q t { z y o s r q t } } t o q x r { v t r x s o x t x o o v { p t ] t { } o x [ [ r p x { o t t } x p x x o r s q t p t o x t z ' x s t r s } s { o o " x s t r s q t } } t o { o o q x r } t | r v { p t { t x p } s q o t s x z o r o v } t o v } t z r o } ) r s r t . ( q p x v t } o r p x u x o r p s x x | ] o x [ [ } x o } r q t } } t r p x x s t r s } x o x o v { p { } o x r p x { } x } r s y p x x o z p x x s t r s o p x { " } { o r y r o t } r o t x x o } r } v } x { v w w t t { o v x t r o } v t y } t } x t t { p t } x p x x o z " } t } " } { o o x } r o t x x o { " } o { o r x o { r t x | s | o p { { p x x s t r s x { q } x t s o r ~ r ( o } x | { x t t { s v { p s x x t p | v { p t { o p v { p t { q x r r z x t ~ r { p x x s t r s x { q } x { o x x y p x s o } t t { } ~ ) r q : ( o p " s : W e o i l [ \ W \ [ q \ o [ b \ ' . { t q o r x p q x r x | p " w r ( t { t q o r " } t p x x s t r s r { x q x p v w x w s x o s t x z { t q o r p t t { o o x o p p r s o r { x q x o x p x p q x r x ~ p t ~ w | p t t s t o r { x q x o p { q x r { z " s t o t p t r o x p z } o ~ r o } r x p s ~ p " w r { } " r o x ~ p q x r x ~ p " w } s { x q x r t } s { x t t t z ~ { t q o r " } t p x x s t r s r { x q x p v w x w s t s s t o o t ( r { x q o p x x s t r s t o x { x s r x o o s t s o { o { s z p { p r z x u s x } x r p p t t t t { o p r z { s y { t q o p q x r } t t { o p t t r t t t { z t { x { } o r q x r o } v } o t { o t t t t { o t r o x p z } " r o x ~ p q x r x ~ p " w } r o } s t o : Z i \ c W e h q X o W . p o x t r p o v o x p t x { v u ( x r o " q r o } } p o z t { o o x ~ t t } r p ~ } } r { t { o o x { t } r p ~ x : W X ` ` b \ \ q ` [ Z o X ` W h ` e h q X o W . } } r s z x s { z o r x t p ~ z t { x o x t o x ~ x y x q } t | o x o } s v t { z t { x o t p t w v ( } x z p r s } x { { o s x r t p o { t } x p t x { v u ( s p x o r p x s } x t { o r p x s o t t q x ~ p s } v w w [ { x s t { o q x ~ p o r o " z s x s s { z s z p o { q p x o p x x w ( t p z { s x | z x p p s t } x s t z p p t w v ( r p { t p ~ z t { x o s { y o v s } v } x { o v x t z x t ~ r { o o } s { z o z o p x x t s } v } x x v } x t s } t { o s x r t p v { p s p v t s o t t } } } t y x t s t w v ( t w { t s t o } t o { q p p { t p ~ z t { x o { o p s r x o x s o } t t } o t p r z t { s t o x { s t r } t o x r o } v x p s p v t s o t t } t t x y x x ~ w | r } " u s } u s r o x r x ~ { s z { x | o } v } o t { o p t y s z { x | s z o } x o } v } o { s z { x t t { o p t y s z x x t t o { q p r v t w x ~ p v { p o t x | } r p ~ x { q u t p s t w x p v t w x v { p o w t v { p } p { t p ~ z t { x o t x { t } z o ~ r p x " o } } x " x ( s x s o t } r t } ~ x x t s z p r o t o { o v x w t { s t | } { x t } r x o p t z s x | z ( z x z { o t z { v { p } ~ s p s } s o x x p t } } s t q t ' x ( o x ~ { x o { o v { p } x } x | s | z x | x x p v x p p { x } t } x ~ } x ~ { } t r { t } } ~ s p s } s { ( v x p v t { x ~ } x ~ { } t r { t } z x z { o t z { v x p { ( o | z ~ { } s o } o x x p t } } s { ( { t } ` ] W } x x ' " v } s { z t } o z { t o t t s { ' r } q { o t x ~ { w w t " x " r x ' s x s : ` ^ X } x x ' | s { ' u w t " | x v : ` _ Y } x x ' | w " t s { ' x u t w " u s { ' t w t " | x w t x ' x p : b Z } x x ' " u } s { z t } o z { t o t t s { ' t } q { o t x ~ { u { v w t " x " r x ' r x x : b W [ \ } x x ' | s { ' u w t " | x x p : = . : . : [ . : ' . " : ' . : . " ' : " . ' " : . : . " ' ' " ] [ : . : . : = W ( k q k u v r r s q t a m r u o L s t m q q n s p u q M s t u m q m m u t p s s L u v s s r t n s u : ] , [ X ( t k r G v m e m r q m v u r s b q t p u L s o L s t k t t i u r C t t i B t f s k q u t a m t s s C t o v a m q t p u L s : ] , [ " ( x x x w . r : ] t o " u " [ , ( q | u s | : " " , ( { x { o . v x | q : , ( : , ( " . ' . , ( { } ~ t : , ( ] x } ~ z r [ , ( . " , ( ' " . , ( ' ) " ( , ( " , ( . = " Y e ' o ' ` \ ^ g f e e o _ _ c ` [ . " { u " o t ' r " s z t x x o : = " X e n \ c ` f . ] p [ } t | s p x ~ ] : [ . W ` q c ` [ \ c W i Y ` c . s p { s t x x p t v p s t o t o x t r t } s { z . W ` c ` e W Z p c ` c . p ~ s v x s } o p p s } s ] : [ . g \ [ Y X p c ` c . q x r s s t v { p t { { x { o t ] . [ . t z r } p p ~ w ' v x r p v r x | t o t x o q } x t o " v w s o } t t s t x o t s t . \ [ c a o " e c p ` _ q \ . r } t x { x s p s } s { x ~ v x w s . e i ` n o \ . o x ' s p { t p p s . Y \ e e \ i d [ p \ k ` . z { t } v t z t p t s { t x t t w { o s q p t s } ~ s t x r r } x { q x r t o t } r p ~ o p { x ~ { v x p t } t x ~ ] : [ . p \ k ` . z s x y s t p p | s t x x t t x ~ t x " o ] " . [ . \ ` p o W c n Z \ p ` d . s t x ~ x x q x t s s q t p t o x t ] . [ . = [ " i ` Y \ c W , " " : [ " g e ` : [ " Y ` Z [ g p [ : [ ] ' ' " ' " , " o X W , ' [ ) ( ' ' " : [ " " " ) " ( : [ " \ Y ` Z [ g o W [ ) " ( ' ) " ' ( : [ " W X c [ ^ k \ ` ) " , " " " ( : [ " " , " " ) " , " " ( : [ " ) ( " " ' " : [ " ) ( " ' " . Z [ b ` ) " ( : [ ' " e e o _ ` _ ) ' ( : [ : ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] W W W W W W W W W W } x x } x x } x x } x x x } x x } x x } x x } } x x ' ' ' ' ' ' " v } s v } } s v } s v } s v } s} s} v } s v } s v } s v { z t { z t { z t { z tz t t { z tz t { z t { z t { { z } o z } o z } } } o z } o z } } o z } } o z { t { t { t { t { t { t { t { t { t t { { { o t o t o t o t o t o t o t o t o t o t o t t t t t t t t t t t t t s {s s s s s s s s s ' r r r r r } q q q } q} q } } } { o t { o t { o t { o t { o t { o t { o t { o{ o t { o t { o t { o{ o t x ~ x ~ x ~ ~ x ~ x ~ x ~ x ~ x ~x ~x ~ { w w w w { w w w { w w w w w w w{ w w w w { w t t t t t t t t t t " x " " " " " x x x x r x x x x x x x ' ' ' ' ' s s s s s s s s s s s s x x x x x x x x x x x x s s s s s s s s s s : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X X X } x x } x x } x x } x x } x x } } x x } } x x } x x } } x x } } ' ' ' ' ' ' ' ' ' | s | s | | s | | s | | | s | | | s | { { { { { ' u w t w t " " " " | | x x v v לחץ על המילים המודגשות- לדף המחשה והסבר "ספר והשב את העבודה" "ספר שיחת חולין" "ספר טמוני חול" "ספר המאור" לחץ על שם הספר כדי לראות המחשות והסבר על הדף הנלמד

Embed Size (px)

Transcript of New Kol Haloshon · 2019. 6. 18. · \W`^f``X`f: }r p ~. Wh\o`f: r x~ ... {tq or " rox~pqxrx~p "...

Page 1: New Kol Haloshon · 2019. 6. 18. · \W`^f``X`f: }r p ~. Wh\o`f: r x~ ... {tq or " rox~pqxrx~p " wr{}" t ptrox p z}o~ro} rx ps~p usx }xr pp t t t t{o p rz{x oo s t so{o {sz p{przx

:

::

[

::

(

''"

[

(

""

(

"

"

".[

(

(

.

[°'

."

:.:..

:.:.

.

).(:

.'(:.:

.:.

).(

)(('.[

':.

:.[

:.:

.:."

':.

'":.

':.

:.":

.

:.:.:.

:.:

.[:

.""

').(:

'.

'

'"

"'

:.''[

'

][['

"

).(][[

"

"""

(

):(":'."(""

""""(

"":.("

:.((

["((

(

"

""(

('(

(((

'"'

""':

''":'"'"'"

':'"

'"

"':''

":

=.

:

.

:[.

:'."

:'

.

:."

'

:".

'

":

.

:

."

''

"

][:.

:.

:

=(kkaLnpM

pLn:],[

(kGebpL

LkiCiBfkaCapL:

],[

"

(.:]""[,(:

"",(.:,(:,("

.'.,(:,(][,(.",('".,(')"

(,(",(.

="''

.""'":

=".][]:[.

.

..

]:[..

].[.'

".

"..

.'..

]:[..

"]".[.

.

].[.

=["

,"":[":["

:[]''"'

",",

'[)(''

":["""

)"(:["

)"('

)"'(:["

)","""(:["","

")",""(:[")(""'

":[")("'".

)"(:['"

)'(:[

:

''''''"'

""""""''''':

''''''''''""""

לדף המחשה והסבר - לחץ על המילים המודגשות"ספר המאור" "ספר טמוני חול" "ספר שיחת חולין" "ספר והשב את העבודה"

לחץ על שם הספר כדי לראות המחשות והסבר על הדף הנלמד

Page 2: New Kol Haloshon · 2019. 6. 18. · \W`^f``X`f: }r p ~. Wh\o`f: r x~ ... {tq or " rox~pqxrx~p " wr{}" t ptrox p z}o~ro} rx ps~p usx }xr pp t t t t{o p rz{x oo s t so{o {sz p{przx

שמנו מותר וישראל קדושים נהגו בהם איסור

© כל הזכויות שמורות

מסכת חולין צ"ב ע"ב

231

שומן הגיד ישראל קדושים נהגו בו איסור

שומן הגיד

פיצול הגיד נכנס לבשר

פיצולי הגיד

Page 3: New Kol Haloshon · 2019. 6. 18. · \W`^f``X`f: }r p ~. Wh\o`f: r x~ ... {tq or " rox~pqxrx~p " wr{}" t ptrox p z}o~ro} rx ps~p usx }xr pp t t t t{o p rz{x oo s t so{o {sz p{przx

לא אסרה תורה אלא קנוקנות שבו

© כל הזכויות שמורות

מסכת חולין צ"ב ע"ב

232

תמונה להמחשת התפצלויות הגיד הרבות הקרויות קנוקנות הנכנסות בעומק הבשר, וצריך לנקר את כולם.

Page 4: New Kol Haloshon · 2019. 6. 18. · \W`^f``X`f: }r p ~. Wh\o`f: r x~ ... {tq or " rox~pqxrx~p " wr{}" t ptrox p z}o~ro} rx ps~p usx }xr pp t t t t{o p rz{x oo s t so{o {sz p{przx

לובן כוליא וכו' חד אסר וחד שרי

© כל הזכויות שמורות

מסכת חולין צ"ב ע"ב

233

ניתן לראות בבירור את גבולות לובן הכוליא – מוקף בבשר הלבן של הכוליא

בשר לבן

לובן כוליא

בשר לבן

Page 5: New Kol Haloshon · 2019. 6. 18. · \W`^f``X`f: }r p ~. Wh\o`f: r x~ ... {tq or " rox~pqxrx~p " wr{}" t ptrox p z}o~ro} rx ps~p usx }xr pp t t t t{o p rz{x oo s t so{o {sz p{przx

שומן שעל יותרת הכבד )ראה תוס'(

© כל הזכויות שמורות

מסכת חולין צ"ב ע"ב

234

בשולי הבשר האדום )מתחת לקרום( ניתן להבחין בחתיכות שומן לבנות, האסורות משום חלב לדעת

היראים

Page 6: New Kol Haloshon · 2019. 6. 18. · \W`^f``X`f: }r p ~. Wh\o`f: r x~ ... {tq or " rox~pqxrx~p " wr{}" t ptrox p z}o~ro} rx ps~p usx }xr pp t t t t{o p rz{x oo s t so{o {sz p{przx

לעמוד הבא בספר 1

|1ספר המאור

באדיבות הרה"ג ישראל מאיר לוינגר שליט"א

דף צ"ב ע"ב

Page 7: New Kol Haloshon · 2019. 6. 18. · \W`^f``X`f: }r p ~. Wh\o`f: r x~ ... {tq or " rox~pqxrx~p " wr{}" t ptrox p z}o~ro} rx ps~p usx }xr pp t t t t{o p rz{x oo s t so{o {sz p{przx

לעמוד הקודם בספר

|2ספר המאור

באדיבות הרה"ג ישראל מאיר לוינגר שליט"א

דף צ"ב ע"ב

2

Page 8: New Kol Haloshon · 2019. 6. 18. · \W`^f``X`f: }r p ~. Wh\o`f: r x~ ... {tq or " rox~pqxrx~p " wr{}" t ptrox p z}o~ro} rx ps~p usx }xr pp t t t t{o p rz{x oo s t so{o {sz p{przx

ספר טמוני חול |1דף צ"ב ע"ב

באדיבות הרה"ג יעקב דוד לאך שליט"א

Page 9: New Kol Haloshon · 2019. 6. 18. · \W`^f``X`f: }r p ~. Wh\o`f: r x~ ... {tq or " rox~pqxrx~p " wr{}" t ptrox p z}o~ro} rx ps~p usx }xr pp t t t t{o p rz{x oo s t so{o {sz p{przx

לעמוד הבא בספר

ספר שיחת חולין דף צ"ב ע"בבאדיבות הרה"ג אמיתי בן דוד שליט"א

1|

1

Page 10: New Kol Haloshon · 2019. 6. 18. · \W`^f``X`f: }r p ~. Wh\o`f: r x~ ... {tq or " rox~pqxrx~p " wr{}" t ptrox p z}o~ro} rx ps~p usx }xr pp t t t t{o p rz{x oo s t so{o {sz p{przx

לעמוד הבא בספרלעמוד הקודם בספר

ספר שיחת חולין דף צ"ב ע"בבאדיבות הרה"ג אמיתי בן דוד שליט"א

2|

2

Page 11: New Kol Haloshon · 2019. 6. 18. · \W`^f``X`f: }r p ~. Wh\o`f: r x~ ... {tq or " rox~pqxrx~p " wr{}" t ptrox p z}o~ro} rx ps~p usx }xr pp t t t t{o p rz{x oo s t so{o {sz p{przx

לעמוד הבא בספרלעמוד הקודם בספר

ספר שיחת חולין דף צ"ב ע"בבאדיבות הרה"ג אמיתי בן דוד שליט"א

3|

3

Page 12: New Kol Haloshon · 2019. 6. 18. · \W`^f``X`f: }r p ~. Wh\o`f: r x~ ... {tq or " rox~pqxrx~p " wr{}" t ptrox p z}o~ro} rx ps~p usx }xr pp t t t t{o p rz{x oo s t so{o {sz p{przx

לעמוד הבא בספרלעמוד הקודם בספר

ספר שיחת חולין דף צ"ב ע"בבאדיבות הרה"ג אמיתי בן דוד שליט"א

4|

4

Page 13: New Kol Haloshon · 2019. 6. 18. · \W`^f``X`f: }r p ~. Wh\o`f: r x~ ... {tq or " rox~pqxrx~p " wr{}" t ptrox p z}o~ro} rx ps~p usx }xr pp t t t t{o p rz{x oo s t so{o {sz p{przx

לעמוד הבא בספרלעמוד הקודם בספר

ספר שיחת חולין דף צ"ב ע"בבאדיבות הרה"ג אמיתי בן דוד שליט"א

5|

5

Page 14: New Kol Haloshon · 2019. 6. 18. · \W`^f``X`f: }r p ~. Wh\o`f: r x~ ... {tq or " rox~pqxrx~p " wr{}" t ptrox p z}o~ro} rx ps~p usx }xr pp t t t t{o p rz{x oo s t so{o {sz p{przx

ספר שיחת חולין דף צ"ב ע"בבאדיבות הרה"ג אמיתי בן דוד שליט"א

6|

לעמוד הבא בספרלעמוד הקודם בספר 6

Page 15: New Kol Haloshon · 2019. 6. 18. · \W`^f``X`f: }r p ~. Wh\o`f: r x~ ... {tq or " rox~pqxrx~p " wr{}" t ptrox p z}o~ro} rx ps~p usx }xr pp t t t t{o p rz{x oo s t so{o {sz p{przx

לעמוד הקודם בספר

ספר שיחת חולין דף צ"ב ע"בבאדיבות הרה"ג אמיתי בן דוד שליט"א

7|

7

Page 16: New Kol Haloshon · 2019. 6. 18. · \W`^f``X`f: }r p ~. Wh\o`f: r x~ ... {tq or " rox~pqxrx~p " wr{}" t ptrox p z}o~ro} rx ps~p usx }xr pp t t t t{o p rz{x oo s t so{o {sz p{przx

|1ספר והשב את העבודה דף צ"ב ע"ב

לעמוד הבא בספר 1

119 י הכשרת הבשר נ די | ד פרק

ג' פיצולי הגיד סמוך לשדרה – תמונת תקריב

תמונה להמחשת התפצלויות הגיד הרבות הקרויות קנוקנות הנכנסות בעומק הבשר, וצריך לנקר את כולם.

מקום חיבור הגיד אל השדרה – ניתן להבחין בג' הפיצולים המתחברים אל גיד אחד )מקום הבוקא דאטמא מסומן באות

א'(

שומן הגיד ישראל קדושים נהגו בו איסור

294

296

293

295

עצם הירך

א

שומן הגיד

פיצול הגיד נכנס לבשר

פיצולי הגיד

Page 17: New Kol Haloshon · 2019. 6. 18. · \W`^f``X`f: }r p ~. Wh\o`f: r x~ ... {tq or " rox~pqxrx~p " wr{}" t ptrox p z}o~ro} rx ps~p usx }xr pp t t t t{o p rz{x oo s t so{o {sz p{przx

|2ספר והשב את העבודה דף צ"ב ע"ב

לעמוד הבא בספרלעמוד הקודם בספר 2

111 י הכשרת הבשר נ די | ד פרק

חלב הכליותחלב הכליות חופה את הכליות ומתפשט באיזורים

רבים בחלק האחורי של הבהמה.

הכוליא, לבשר החלב בין מפרידים קרומין שני ומחזיק את הקרום העליון דבוק אל חלב הכליות ממנו כזית )אשר גמור כחלב ודינו שק כמו החלב הכוליא לבשר הדבוק התחתון וקרום בכרת( הוא

הוא אינו אסור אלא מדרבנן משום שבולע שהוא מחלב הכליות, כאמור חלב הכליות עצמו מתפשט מכל להסירו וצריך הבהמה בגוף אזורים בהרבה

מקום שהוא.

מהכליות אחת כל תוך אל – שבכליות חוטין נכנס בהם דם חוטי שתי חוטים, שלושה נכנסים הדם אל הכליה ויוצא בחזרה אחר שעובר סינון מן הפסולת שבו, וחוט נוסף בו מועברת הפסולת אל

כיס המי רגלים עד ליציאתה מן הגוף.

חוטי הכליות אסורים משום חלב ואין חייבין עליהם כרת.46

ישנו לחוטין מסביב הכליה במרכז – כוליא לובן חולין בגמ' חכמים בו נחלקו זה שומן לבן, שומן צב, ב עד כמה צריך לנקרו והובאו ב' הדעות בשו"ע שם, וכיום נהגו לחטט בכוליא עד שלא ישאר שום

לובן מכל וכל.

ניתן לראות בבירור את גבולות לובן הכוליא – מוקף בבשר הלבן של הכוליא

271

בשר לבן

קרום העליון

קרום התחתון

קרום התחתון

חוטין הנכנסיםאל הכליה

לובן כוליא

בשר לבן

שתי הכליות - כליה ימנית )1( וכליה שמאלית )2(

272

273

274

275

חלב הכליות

1

2

י"מ

היוף

הדת

רואו

מ"

תבו

דיבא

Page 18: New Kol Haloshon · 2019. 6. 18. · \W`^f``X`f: }r p ~. Wh\o`f: r x~ ... {tq or " rox~pqxrx~p " wr{}" t ptrox p z}o~ro} rx ps~p usx }xr pp t t t t{o p rz{x oo s t so{o {sz p{przx

|3ספר והשב את העבודה

3לעמוד הקודם בספר

דף צ"ב ע"בוהשב את העבודה106

חוטי הצלעות האחרונות הצלעות שלושת חוטי את לנקר נהגו לאורך השדרה מן היורדים שמאל( ומצד ימין )מצד

הצלעות ולדעת הרבה פוסקים אלו הם חוטי דכפלי המוזכרים בגמ' וראה הערה.27

טרפש הכבד )חצר הכבד, סרעפת( האסור החלב רוב מצוי ואילך הכבד מטרפש כמחיצה מהווה הטרפש הערה.28 וראה בבהמה בין איברי הנשימה לאיברי העיכול, תחילתו סמוך לחזה והוא הולך בשיפוע אל גב הבהמה ומתחבר

שם בסוף הצלעות הגדולות.

של האחורי צד )אל הכבד אל הפונה הטרפש קרום הבהמה( אסור משום חלב לכ"ע לפי שחלב המכסה

את הקרב שוכב עליו, ואילו הקרום שלצד הריאה מסירין אך הדין מעיקר מותר הבהמה( קדמת )לצד

אותו משום כדי שלא יבואו לטעות בינו לבין הקרום הפונה אל צד הכבד.29

הטרפש מורכב מרצועת בשר דקה שצורתה כצורת חצי עיגול, ועליה ישנו שומן הדבוק ומעורב בבשר, אותו שמקטירים לפי כחלב דינו היראים שלדעת לגבוה )שהטרפש הוא יותרת הכבד לדעת רש"י והיראים( ושאר הראשונים סוברים שהוא שומן טהור30, וכיום

נהגו להחמיר כהיראים.

במרכז הטרפש ישנו בשר עבה וצידו העליון המגיע שמתפשט הכליות מחלב ניקור צריך לשדרה עד הושט בצידו התחתון במקום מעבר וכן עד לשם. ע"י שם שנדבק הקרב חלב משום ניקור צריך שהושט מותח את הכרס למקום זה, כמו"כ מסורת הניקור להסיר כדי קליפה בפס הלובן שלאורך בשר

זה משום חלב הכליות הנ"ל.

צד הטרפש הפונה אל הכבד )ניתן להבחין בחתיכת כבד קטנה שנשארה דבוקה במרכז הטרפש( והקרום שעליו. מעבר הושט אל הכרס ממוקם במרכז הטרפש ומסומן במס' 1, חלב הכליות

הדבוק בטרפש מסומן במס' 2.

צד הטרפש הפונה אל הריאה וקרום שעליו

בשולי הבשר האדום )מתחת לקרום( ניתן להבחין בחתיכות שומן לבנות, האסורות משום חלב לדעת היראים

254

253

255

1 2

Page 19: New Kol Haloshon · 2019. 6. 18. · \W`^f``X`f: }r p ~. Wh\o`f: r x~ ... {tq or " rox~pqxrx~p " wr{}" t ptrox p z}o~ro} rx ps~p usx }xr pp t t t t{o p rz{x oo s t so{o {sz p{przx

לא אסרה תורה אלא קנוקנות שבו

>> לחץ כאן לוידאו >> לחץ כאן לתמונות המחשה

מסכת חולין צ"ב ע"ב

Page 20: New Kol Haloshon · 2019. 6. 18. · \W`^f``X`f: }r p ~. Wh\o`f: r x~ ... {tq or " rox~pqxrx~p " wr{}" t ptrox p z}o~ro} rx ps~p usx }xr pp t t t t{o p rz{x oo s t so{o {sz p{przx

לובן כוליא

>> לחץ כאן לוידאו >> לחץ כאן לתמונות המחשה

מסכת חולין צ"ב ע"ב