Netwerk Vernieuwend Bezuinigen

12
© Hiemstra & De Vries pagina 1 SAMEN LEREN VERNIEUWEN IMPRESSIE VAN DE EERSTE WERKSESSIE VAN HET NETWERK VERNIEUWEND BEZUINIGEN TOM OVERMANS, SEBASTIAAN VAN DEN BOGAARD

Transcript of Netwerk Vernieuwend Bezuinigen

© Hiemstra & De Vries pagina 1

SAMEN LEREN VERNIEUWEN IMPRESSIE VAN DE EERSTE WERKSESSIE VAN HET NETWERK VERNIEUWEND BEZUINIGEN

TOM OVERMANS, SEBASTIAAN VAN DEN BOGAARD

NETWERK VERNIEUWEND BEZUINIGEN

Dat er zoveel secretarissen zelf aanwezig zijn,

dat zegt iets over het belang van dit thema ” “

“ De gemeentesecretaris wordt

een anesthesist, een pijnbestrijder

1

2

3

4

5

Leren van facts & figures

Op basis van feitelijke, geobjectiveerde informatie

gingen we in deze sessie in gesprek over nieuwe

kansen voor de toekomst. Contrasterende gemeenten

uit het bezuinigingsmodel gingen met elkaar in

gesprek om te leren en inspiratie op te doen voor

nieuwe maatregelen of zoekrichtingen voor de

volgende ronde.

Leren van concrete vragen

In deze deelsessie lag de nadruk op concrete

vraagstukken. Met behulp van dynamische

werkvormen is in de groep gesproken over

actuele praktijkdossiers en manieren waarop

kennis en ervaring van anderen is te

gebruiken.

Leren van de wetenschap

In deze deelsessie is vanuit een wetenschappelijk

perspectief gekeken naar het framen, scripten en stagen

van bezuinigingen. Op basis van wetenschappelijke

inzichten is gereflecteerd op het handelen van

strategische managers in gemeenten.

Leren over de volgende stap

Een marathon lopen en er na 42km achter

komen dat de finish 10km verderop ligt. Dat is

het gevoel dat veel gemeenten hebben. Deze

deelsessie ging over de volgende stap in het

bezuinigingsproces en de kansen en

moeilijkheden van het realiseren van nieuwe

opgaven (in de komende acht maanden).

Leren implementeren

In deze deelsessie stond de implementatie

centraal. Hoe kom je van plan naar praktijk?

Hoe realiseer je de maatregelen uit de

besluitvormingsfase, en waar loop je in de

implementatie tegenaan?

WERKSESSIE: VIJF PARALLELLE GROEPEN

Fa

cts &

Fig

ure

s

Fact based adviseren is nodig om college te

overtuigen van steeds moeilijker wordende besluiten ” “

Rationeel gezien zijn er nog talloze opties,

maar de politieke arena is onvoorspelbaar

” “

Spiegelen met andere gemeenten

biedt nieuwe perspectieven

” “

1

Co

nc

re

te

vr

ag

en

Bezuinigingen als vliegwiel

voor andere rolneming ” “

Ontschot de gesprekken

tussen raad, college en organisatie ” “

Ga open in gesprek met partners: vertel

over de taakstelling, maar vraag ook waarmee

je hen kan helpen ”

“ 2

We

te

nsc

ha

p

Het gaat hoe dan ook pijn doen. We moeten

leren hoe we de pijn kunnen kanaliseren. ” “

Het voorbereiden van de nieuwe

collegeperiode: vier jaar innoveren ” “

Modellen helpen om de

bezuinigingen te framen ”

3

Vo

lge

nd

e s

ta

p

Innovatief bezuinigen is nog vooral semantiek ” “

Dan kun je nog een beetje

balletje-balletje doen ” “

4

Im

ple

me

nte

re

n

Oplossingen zijn lange termijn

gericht maar bezuinigingen moeten

nu gerealiseerd worden

” “

Optimisme aan de voorkant breekt de organisatie later op ” “

Elk apparaat bestaat uit een

kopgroep, een peloton en wat

achterblijvers

” “

En dan moeten de moeilijk te realiseren

maatregelen nog komen… ” “

5

1 2

3

Best practices over vernieuwend bezuinigen gaan niet zozeer over concrete dossiers of

maatregelen, maar over de manier waarop die dossiers gerealiseerd worden. Actieve

kennisdeling op procesniveau is dus cruciaal om de effectiviteit van ons handelen te

vergroten.

Er is veel enthousiasme voor innovatie en vergaande organisatievernieuwing.

Tegelijkertijd staan deze ambities onder druk door een grote focus op concrete

(financiële) resultaten. We willen met elkaar uitwerken hoe we optimaal met die

spanning kunnen omgaan.

Uit de groepsgesprekken blijkt dat er veel overeenkomsten zijn tussen de gemeenten,

maar ook veel variatie. We concluderen dat die variatie bij uitstek geschikt is om van

elkaar te leren en nodig is om nieuwe ideeën te vertalen naar onze eigen organisatie.

‘Slim jatten’ is mogelijk, maar het adopteren van ideeën vraagt om een doordachte

vertaling naar de eigen organisatie.

DRIE OVERKOEPELENDE CONCLUSIES

1

2

3

4

5

Bezuinigen met de samenleving Het betrekken van de samenleving bij besluitvorming over de bezuinigingen dient meerdere doelen. Hoe willen burgers en partners

de pijn verdelen? Wat kunnen we wel en niet overlaten aan de lokale samenleving? Deze gemeenten hebben de ambitie om met en van

elkaar te leren hoe zij de samenleving slim en effectief betrekken bij besluitvorming over de volgende ronde bezuinigingen.

Omgaan met de politieke kant van bezuinigen Nieuwe ronde bezuinigingen én volgend jaar verkiezingen. Een aantal gemeenten focust hun leerproces op de politieke kant van het

bezuinigingsproces: hoe faciliteren we het ‘juiste’ gesprek met raad en college, hoe kunnen we fact based informatie versterken om

besluitvorming te ondersteunen, hoe agenderen we ‘heilige huisjes’ en wat doen we om de nieuwe collegeperiode voor te bereiden?

Beweging krijgen in mijn organisatie Vernieuwende bezuinigingsmaatregelen hebben vrijwel altijd gevolgen voor de organisatie. Medewerkers groeien door, stromen uit of

krijgen een heel ander takenpakket. Maar hoe krijg ik mijn organisatie in beweging? Hoe slank ik slim en snel af en hoe moet ik dit

proces inrichten? Deze gemeenten gaan de komende weken met dit thema aan de slag.

Innovatie vraagt om het juiste innovatieklimaat Het ontwikkelen en realiseren van vernieuwende ideeën vraagt om het juiste innovatieklimaat. Deze gemeenten delen de behoefte om

met elkaar te concretiseren hoe zij een (blijvend) klimaat kunnen ontwikkelen voor het genereren en uitwerken van ideeën en het

borgen van realisatie/succes van de maatregelen.

Bezuinigen met regionale partners Bij het invullen van aanvullende bezuinigingen zoekt een aantal gemeenten toenadering tot regionale partners. Kunnen we besparen

door het samen met andere gemeenten in regionaal verband op te pakken? Welke kansen liggen er in de regio die mij kunnen helpen?

Hoe doorbreken we belemmeringen in samenwerken en besparen in ketens?

LEEROPDRACHTEN GAAN OVER VIJF THEMA’S

Meer weten over de uitkomsten van de werksessie of het netwerk

vernieuwend bezuinigen?

Tom Overmans ‘Netwerkbeheerder’

Netwerk Vernieuwend Bezuinigen

[email protected]

06-3013 4350

CONTACT