NB Get Started

download NB Get Started

of 2

 • date post

  16-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  97
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of NB Get Started

 • Stichting Blik op Werk heeft onder de klanten en opdrachtgevers vanSTEW een tevredenheidonderzoek uitgevoerd over het jaar 2007/

  2008. Het onderzoek is uitgevoerd onder de klantgroepen: IRO >>AG >> Wajong >> WW >> Gemeenten >> Re-integratiebedrijven.

  STEW heeft bij dit onderzoek een algemene waardering van 8.0behaald. De meest gewaardeerde aspecten die werdengenoemd zijn: deskundigheid >> goede ondersteuning >>klantvriendelijkheid >> afspraken nakomen >> snelheid vanreageren op telefoon en email >> serieusgenomen worden.

  Op www.blikopwerk.nl vindt u een over-zicht van bedrijven die re-integratie enarbodiensten leveren, ook vindt u hierde resultaten van het tevredenheids-onderzoek.

  get started nieuwsbrief no. 7De Nieuwsbrief Sociale Zekerheid en Ondernemerschap is een gratis uitgave van STEW advies & training kleinbedrijf voor consulenten, adviseursen re-integratiecoaches die up-to-date willen blijven. Frequentie 3x per jaar. Contactpersoon: Erik A. Friedeberg, efriedeberg@stew.nl

  juli 2008

  [up to date]In 2007 zijn in Nederland bijna102.000 personen een onderneminggestart. Dit zijn er 11.000 meer dan in 2006. Een stijging van 13%. Hiervan was 88% (ca. 90.000) eenZZPer.

  De gemiddelde leeftijd van een ZZPeris 48 jaar en twee derde is man.

  De grote toename van ZZPers in 2007hangt samen met de grote vraag naarpersoneel, bedrijven die steeds meeractiviteiten uitbesteden en het gemakvan Internet.

  Steeds meer hoog opgeleiden gaanhun eigen zaak runnen, bijvoorbeeldin consultancy of management,waardoor de status van ZZPers hogeris geworden.

  STEW heeft iedere werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur telefonisch spreekuur. Het staat klanten en consulenten vrij omte bellen en aan een STEW adviseur vragen te stellen met betrekking tot de begeleiding van trajecten en toetsing vanideen. Is de adviseur in gesprek, dan wordt u teruggebeld. STEW: 020 623 93 69 tussen 10.00 en 12.00 uur.

  Na onze laatste nieuwsbrief (juli 2007) leek het er op dat het even stil wasgeworden rondom STEW. Niets is echter minder waar! Dit blijkt ook uit de zeergoede score die wij behaalden bij het Blik op Werk tevredenheidsonderzoek.STEW heeft zich de afgelopen periode verder ontwikkeld. Hoe? Dat kunt u indeze IRO nieuwsbrief lezen >>>>>>

  ITEMS: STEW IN BEELD / HET SNELSTARTPAKKET / TRAININGSAANBOD / BLIK OPWERK: TEVREDENHEIDSONDERZOEK / HET TELEFONISCH SPREEKUUR

  In november 2007 vierde STEW haar 35jarig bestaan door het organiseren van hetHerken Event.Sindsdien is er veel in gang gezet bij STEW.Op 1 januari 2008 is het hoofdkantoor vanSTEW verhuisd naar dezelfde locatie als hethoofdkantoor van de moederorganisatie Frie-deberg Consultancy aan de Tourniairestraat1 te Amsterdam. Op 1 juni 2008 is het kan-toor van STEW in Utrecht verhuisd naar eennieuwe locatie aan de Steijnstraat 29 teUtrecht.

  Friedeberg Consultancy en STEW werkensamen aan een herkenbaar profiel voor debedrijven afzonderlijk met behoud van deoorspronkelijke waarden. Zo komt bij STEW

  verder de nadruk te liggen op ontwikkelingvan de individuele ondernemer en zullen wenog beter maatwerk kunnen leveren. Eenvoorbeeld hiervan is het Snelstartpakket,dat beter aansluit op de behoeften van eenpotentile starter die al een stuk op weg is(zie verder). Ook het trainingsaanbod is ver-beterd en nog beter afgestemd op de fasewaarin de potentilestarter zich bevindt.STEW blijft vernieu-wen en past destrategie aan naarde steeds veran-derende omstan-digheden van demarkt.

  TELEFONISCH

  SPREEKUUR

  STEW IN BEELD

  Het aantal ZZPers in de dienstensfeergroeit explosief. Ook voor deze doelgroepverzorgen wij maatwerk. Dit kenmerkt zichdoor het extra aandacht geven aan de stra-tegie van het op te zetten bedrijf en aansuccesvol verkopen. Bedrijfsstrategie bepa-len, netwerken en vervolgens omzet gene-reren, zijn van levensbelang voor startendeZZPers.

  BLIK OP WERK: TEVREDENHEIDSONDERZOEK2007/2008: SCORE 8.0 OVER ZZPERS

  GET STARTED NB no7_2 17-06-2008 13:42 Pagina 1

 • get started

  [up to date]

  Aan

  deze

  uitg

  ave

  kunn

  en g

  een

  rech

  ten

  wor

  den

  ontle

  end.

  Moc

  ht u

  gee

  n pr

  ijs s

  telle

  n op

  ont

  vang

  st v

  an d

  eze

  nieu

  wsb

  rief

  dan

  kunt

  u z

  ich

  afm

  elde

  n vi

  a: in

  fo@

  stew

  .nl

  HET SNELSTARTPAKKET

  STEW TRAININGSAANBODFINANCIEEL PLAN: Alle begrotingen op een rij >> Financieel inzicht >> Beoordeling levensvatbaarheidBASIS ADMINISTRATIE: Het opzetten en bijhouden van de eigen administratie >> Eigenresultaten beoordelen >> Inzicht in de belastingverplichtingMARKETINGPLAN: Bedrijfsformule >> Doelgroepen >> USPs >> Marktbenadering >>PromotieplanSUCCESVOL VERKOPEN: Motivatie >> Zelfvertrouwen >> Vragen stellen >> Presentatie >>Video oefening van verkoopgesprekkenSUCCESVOL ONDERHANDELEN: Voorwaarden en tarieven bespreken >> Verkoopstijlenvan uzelf en van uw onderhandelingspartnerNETWERKEN: Relaties bouwen en onderhouden >> Geven of halen >> Vertrouwen

  ADRESSEN STEWAMSTERDAM: Tourniairestraat 1 1065 KK | T 020 623 93 69 | F 020 420 08 04 | I info@stew.nlUTRECHT: Steijnstraat 29 3531 AV | T 030 231 79 79 | F 020 420 08 04 | I Info@stew.nl

  SUCCESFORMULE: Iedereen wil wel iets bijzonders en unieks hebben. Studio Chine is er helemaal op gericht om luxe persoonlijkeen unieke sieraden te maken. Keuzes kunnengemaakt worden op basis van geboorteste-nen, kleur of heilzame en stimulerende werkin-gen. Dit maakt een sieraad van Studio Chinepersoonlijk, uniek, doordacht en betekenisvol. HET TRAJECT: Studio Chine is gelanceerdals een webwinkel waarbij Will Kuypersgebruik heeft gemaakt van de Startperiode.Zij heeft veel geld besteed aan promotie intijdschriften en andere media. Na afloop vande Startperiode trokken Will Kuypers en haar

  re-integratieconsulent de conclusie dat dewebwinkel op geen enkele manier aan de ver-wachtingen had voldaan. De verkoop wasnagenoeg nihil. Door een Snelstartpakket bij STEW in tekopen, bijvoorbeeld via een Opstapje (ziehierboven), kon samen met een STEW advi-seur een analyse van de omstandigheden enmarktsituatie plaatsvinden. Door dit trajectwerd duidelijk dat het chte gevoel van desieraden en de edelstenen alleen wordt overgebracht op de potentile klanten als zij de stenen daadwerkelijk konden voelen,betasten en in de hand konden wegen.

  Studio Chine heeft naaraanleiding hiervan haarstrategie gewijzigd en iszich gaan specialiseren inworkshops en demonstra-ties. Op deze manier kun-nen klanten stenen selec-teren voor hun eigensieraden die Studio Chinevervolgens vervaardigt. De workshops zijn talrijk en winstgevend en Will Kuypers heeft inmiddelshaar uitkering beindigd.

  PROFIEL STARTENDE ONDERNEMER MET EEN SNELSTARTPAKKETONDERNEMER: WILL KUYPERS STEW ADVISEUR: FRANK TEN VELDEN RE-INTEGRATIECOACH: HOURIA EL MOUSSAOUI BEDRIJFSNAAM:STUDIO CHINE OMSCHRIJVING: KLANTEN KUNNEN HUN EIGEN HANDGEMAAKTE UNIEKE NATUURSTENEN EN EDELSTENEN SIERAAD LATENSAMENSTELLEN. HET GAAT OM EXCLUSIEVE ONTWERPEN, GEHEEL OP MAAT GEMAAKT IN DE GEWENSTE STENEN, KLEUREN, TECHNIEK,VORM EN LENGTE. I: WWW.STUDIO-CHINE.COM

  Voor de ZZPer die al bezig is met de voorbereidingenvan zijn/haar bedrijf is het Snelstartpakket een ideaaltraject. Het aanbod van een Snelstartpakket geldtvoor begeleiding in de startperiode voor diegene diegeen uitgebreide begeleiding nodig hebben. Deze star-ters weten zelf waar de knelpunten en mogelijkhedenliggen en hoe deze aangepakt moeten worden. Tegelij-kertijd hebben ze echter wel een steuntje in de rugnodig om de zaken sneller en beter op orde te krijgen.Met een STEW adviseur ontwikkelt een ZZP-er meerinzicht in het eigen bedrijf. Het Snelstartpakket ismaatwerk en bestaat uit 5 adviesgesprekken en 2 trai-ningen naar keuze uit het trainingsaanbod van STEW.Dit pakket is via een Opstapje bij UWV/CWI aan tevragen. Onze adviseurs werken dit graag met u uit.

  Het aantal starters is het sterkst ge-stegen in de dienstensector. In 2007was 54% van alle starters actief in deze sector. De bouwsector en detail-handel zijn goed voor respectievelijk 18 en 13%.

  Met ingang van 4 juni 2008 hebbenvrouwelijke zelfstandigen een wettelijkrecht op zwangerschaps- en bevallings-uitkering van minimaal 16 weken. Heeft een zelfstandige in het voor-gaande jaar minstens 1225 uurgewerkt, dan ontvangt deze een uitkering op het niveau van maximaalhet wettelijk minimumloon. Dit is zo geregeld in de Wet Arbeid en Zorg en de regeling wordt uitgevoerd doorhet UWV.

  STEWADVIES & TRAINING KLEINBEDRIJF

  GET STARTED NB no7_2 17-06-2008 13:42 Pagina 2