Navigatie Radio CD - Blaupunkt · 2015-02-17 · informatie voor de navigatie van campers, bussen...

of 88 /88
Navigatie Radio CD www.blaupunkt.com Bedienings- en inbouwhandleiding TravelPilot Rome NAV55E E TravelPilot

Embed Size (px)

Transcript of Navigatie Radio CD - Blaupunkt · 2015-02-17 · informatie voor de navigatie van campers, bussen...

 • Navigatie Radio CD

  www.blaupunkt.comBedienings- en inbouwhandleiding

  TravelPilot Rome NAV55E

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 1ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 1 05.12.2005 9:51:29 Uhr05.12.2005 9:51:29 Uhr

  ETravelPilot

 • 2

  Inhoud

  InhoudOver deze handleiding.....................3Voor uw veiligheid ...........................3Leveringsomvang .............................5Overzicht apparaten ........................6Bedieningselementen ......................6

  De belangrijkste displaysymbolen ...7De basisfuncties ..............................8

  Diefstalbeveiliging .........................8Bedieningspaneel afnemen/plaatsen ........................................8Apparaat in- en uitschakelen .........9Codenummer invoeren ..................9CD plaatsen ................................10Volume instellen ..........................11Apparaatgeluid onderdrukken.....11Bedrijf met autotelefoon .............11

  Het instelmenu bedienen ..............12Zo functioneert de menuknop ....12Voorbeeld menubediening ..........12

  Basisinstellingen voor het rijden ..15Klankkleur en balans instellen ....15Equalizer instellen .......................17Basisinstellingen in menu "Systeem" ....................................18Basisinstellingen van de radio instellen ......................................22Basisinstellingen van het navigatiesysteem instellen ..........24

  Tijdens het rijden ..........................26Audiobron kiezen ........................26Muziek afspelen ..........................29Verkeersberichten .......................31

  Radio bedienen ..............................35Golfgebied / geheugenniveau kiezen ..........................................36Zenders instellen.........................36Ontvangbare zenders kort weergeven (SCAN) ......................38Zenders opslaan ..........................39

  Geprogrammeerde zenders weergeven ...................................40

  CD/MP3-speler bedienen ..............40CD's afspelen ..............................41Muziekstukken uit een lijst kiezen ..42Muziekstukken kort weergeven (SCAN) ........................................44MP3-instellingen wijzigen ............44

  Navigatiesysteem bedienen ...........46Het werkingsprincipe ..................46Navigatie-software installeren .....47Het navigatiedisplay ....................48De drie menu's van het navigatiesysteem .........................49Navigatiesysteem starten ............52Overzicht van de reisdoelinvoer ..52Adres invoeren.............................54Speciale bestemmingen invoeren ...58Reisdoelen opslaan .....................59Doel wissen/hernoemen..............61Reisdoel uit het geheugen oproepen .....................................62Routegeleiding ............................62Routeberekening .........................63Berekende route weergeven ........67Route wijzigen (File voor u) .........67Route-opties vastleggen ..............68Actuele positie weergeven ..........71

  Inbouwhandleiding ........................72Voor uw veiligheid .......................72Aansluitingen ...............................73Apparaat aansluiten.....................75Apparaat monteren......................77Codenummer invoeren ................78Tachometersignaal in-/uitschakelen..79Sensortest uitvoeren ...................79Apparaat kalibreren ....................79Apparaat reinigen ........................81Apparaat uitbouwen ....................81

  Garantie .........................................82Technische gegevens .....................82Woordenlijst ..................................83Trefwoordenregister ......................84

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 2ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 2 05.12.2005 9:51:39 Uhr05.12.2005 9:51:39 Uhr

 • 3

  Blaupunkt staat voor technische competentie bij de mobiele ra-dio-ontvangst, voor nauwkeurige navigatiesystemen en een eerste-klas sound. Het debuut maakte de blauwe punt in 1923 als kwaliteits-merk, die na strenge functiecontro-les werd toegekend: dit geldt ook vandaag de dag nog steeds. Toen en vandaag stonden de blauwe punt producten voor uitstekende kwali-teit.

  Over deze handleidingLees deze handleiding en vooral het hoofdstuk "voor uw veiligheid" (laatste hoofdstuk) volledig door, voordat u het apparaat gebruikt!

  Aanvullende documentatieHandleiding CD-wisselaarHandleiding optionele stuuraf-standsbediening

  ••

  Voor uw veiligheid Het apparaat werd conform de huidige stand van de techniek en de erkende veiligheidstechnische regels gefabriceerd. Ondanks dat kunnen er gevaren ontstaan, wan-neer u de veiligheidsinformatie niet aanhoudt:Lees deze handleiding zorgvuldig en volledig door, voordat u het ap-paraat gebruikt.

  Bewaar deze handleiding zoda-nig, dat deze te allen tijde voor alle gebruikers toegankelijk is.Geef het apparaat altijd samen met deze handleiding aan der-den door.

  Correct gebruik

  Het apparaat is bedoeld voor ge-bruik in personenauto's. Speciale informatie voor de navigatie van campers, bussen en vrachtwagens, zoals bijv. hoogtebeperkingen of maximaal toegestane wegbelasting, is op de navigatie-CD niet opgeno-men.Navigatie buiten de wegen (offroad) is met de ROME NAV55E niet mo-gelijk.

  Wanneer u het apparaat zelf inbouwt

  U mag het apparaat alleen inbou-wen, wanneer u ervaring heeft met de inbouw van autoradio's en na-vigatiesystemen en bekend bent met het elektrische systeem van het voertuig.

  Voor uw veiligheid

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 3ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 3 05.12.2005 9:51:40 Uhr05.12.2005 9:51:40 Uhr

 • 4

  Dat moet u absoluut aanhouden!

  Algemeen U mag het apparaat niet openen! In het apparaat bevindt zich een Class-1-laser, die onzichtbare la-ser uitstraalt, die uw ogen kan verwonden. Bij ingrijpen in het apparaat vervalt de garantie.Neem de apparaatpas direct uit de verpakking en bewaar deze gescheiden van het apparaat bui-ten het voertuig!

  In bedrijfBedien het apparaat uitsluitend wanneer de verkeerssituatie dit toelaat. Stop op een daarvoor geschikte plaats, voordat u een nieuw navigatiedoel invoert of basisinstellingen wijzigt!Luister altijd slechts met ma-tig volume, zodat u akoestische waarschuwingssignalen (bijv. politie) altijd kunt horen! Zo be-schermt u ook uw gehoor.Het navigatiesysteem geeft tij-dens de routegeleiding rijadvie-zen. Volg deze alleen op, wan-neer u daarbij geen verkeersre-gels overtreedt!Neem het bedieningspaneel in de meegeleverde tas mee, wanneer u het voertuig verlaat. Bepaalde CD's met kopieerbevei-liging kunnen niet worden afge-speeld.Mini-CD's (8 cm diameter) en Shape-CD's (contour CD's) mag u niet afspelen, omdat deze de speler beschadigen!

  Het digitale kaartmateriaal op de navigatie-CD is – net zoals gedrukte kaarten – na een be-paalde tijd niet meer actueel. Actualiseer daarom de naviga-tie-CD, zodra een nieuwe versie verschijnt (zie www.blaupunkt.com).

  Bij de reinigingReinigen het apparaat met een droge of licht vochtige doek. Gebruik geen oplos-, reini-gings- of schuurmiddelen en geen Cockpit-Spray of kunststof schoonmaakmiddel.

  Bij de afvoerGeef oude apparaten af bij uw gemeentelijke afvaldienst.

  Voor uw veiligheid

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 4ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 4 05.12.2005 9:51:41 Uhr05.12.2005 9:51:41 Uhr

 • 5

  Leveringsomvang1 Rome NAV55E1 Stoffen zak voor het bedie-

  ningspaneel1 Navigatie-CD1 GPS-antenne1 Apparaatpas met viercijferig

  codenummer1 Gebruiksaanwijzing1 Frame2 Demontagebeugel2 Aansluitkabels voor tacho- en

  achteruitrijsignaal1 Geleidingsbouten1 Schroevendraaier2 Sticker (Security)

  Leveringsomvang

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 5ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 5 05.12.2005 9:51:42 Uhr05.12.2005 9:51:42 Uhr

 • 6

  1 -toets (openen)Bedieningspaneel openklappen en CD uitschuiven

  2 Volumeregelaar3 Aan-/uit-toets

  Kort indrukken: in-/onderdrukken van het geluid verkeersinformatie/rijadviezen zacht schakelenLang indrukken: uitschakelen

  4 MENU-toetsInstelmenu oproepen

  5 Functietoets 16 Functietoets 27 Functietoets 38 Functietoets 49 Functietoets 5: Functietoets 6

  Functies, die aan de functietoetsen 5 t/m : zijn toegekend, worden in het display getoond A

  ; TRAF-toets Kort indrukken: instellingen ver-keersinformatie oproepenLang indrukken: TMC-berichten weergeven

  < MenuknopMenupunt/teken kiezen

  = OK-toetsKort indrukken: keuze bevestigenLang indrukken: scan/zender zoe-ken starten

  > NAVI-toets Kort indrukken: naar navigatiesy-steem omschakelen Lang indrukken: routeopties oproe-pen

  ? TUN-toets Kort indrukken: naar radio omscha-kelenMeerdere malen indrukken: golf-gebied (FM1, FM2, FMT, MW, LW) kiezenLang indrukken: Travelstore starten

  Overzicht apparaten

  6721 43 5 9 : ; < =>8

  ? @ A B

  Overzicht apparaten

  Bedieningselementen

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 6ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 6 05.12.2005 9:51:43 Uhr05.12.2005 9:51:43 Uhr

 • 7

  @ SRC-toets Tussen CD/MP3/WMA-speler en op-tionele CD-wisselaar heen en terug schakelen

  A ESC-toets In menu kort indrukken: naar voor-gaande menuniveau overgaanIn menu lang indrukken: naar boven-ste menuniveau overgaanTekstinvoer: laatste teken wissenNavigatie: routegeleiding afbrekenScan: afbrekenTravelstore: afbreken

  B -toets (Info)Actuele locatie weergeven, lijst vol-ledig weergevenTijdens de routegeleiding kort in-drukken: actuele locatie tonen en laatst gesproken rijadvies herhalenTijdens de routegeleiding lang in-drukken: routelijst weergeven

  C CD-speler

  FMT16:13

  Classic FM Tune Band Opties

  TMC1

  2

  3

  4

  5

  6

  92,8

  A

  G

  B C ED F A

  De belangrijkste displaysymbolen

  Functies, die aan de functie-toetsen (5 t/m :) zijn toege-kend.U kunt met de functietoetsen (5 t/m :) de momenteel actieve audio-bron ook aansturen, wanneer deze functies niet worden getoond.

  B TMC-symboolC TA-symboolD WeergavebereikE TijdF Actuele audiobron G Menu's

  A

  CC

  Overzicht apparaten

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 7ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 7 05.12.2005 9:51:44 Uhr05.12.2005 9:51:44 Uhr

 • 8

  De basisfuncties

  DiefstalbeveiligingTer beveiliging tegen diefstal be-schikt het apparaat over

  een viercijferig codenummer (staat in de apparaatpas)een afneembaar bedieningspa-neel (zie hieronder)

  VOORZICHTIG!

  Gevaar voor diefstal!

  Zonder het codenummer en het be-dieningspaneel is het apparaat voor een dief waardeloos.

  Bewaar het bedieningspaneel en de apparaatpas nooit in de auto, ook niet op een verborgen plaats, maar neem het bedieningspaneel bij het verlaten van het voertuig mee in de bijbehorende tas.

  Bedieningspaneel afnemen/plaatsenU kunt het bedieningspaneel ter be-veiliging tegen diefstal afnemen.

  VOORZICHTIG!

  Gevaar voor verwonding!

  Wanneer het bedieningspaneel is geopend, kan een persoon zich daaraan verwonden in geval van een ongeval.

  Sluit het bedieningspaneel, voor-dat u vertrekt!

  VOORZICHTIG!

  Beschadiging van het be-dieningspaneel!

  Het bedieningspaneel wordt be-schadigd of functioneert niet meer, wanneer u op het volgende let:

  Laat het bedieningspaneel niet vallen.Transporteer het uitsluitende in de meegeleverde tas.Stel deze niet aan direct zon-licht of andere warmtebronnen bloot.Raak de contacten aan de ach-terzijde nooit aan. Reinig de contacten indien no-dig met een in alcohol gedrenkte, niet-pluizende doek.

  Om het bedieningspaneel af te nemen:

  Druk op de -toets 1.

  Het bedieningspaneel klapt naar voren.

  Opmerking:Wanneer het apparaat is inge-schakeld, en er bevindt zich een CD in de speler, dan wordt deze na 2 seconden uitgescho-ven. Wanneer u deze CD niet uit-neemt, wordt deze na ca. 10 se-conden weer automatisch inge-schoven. Het apparaat schakelt

  De basisfuncties

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 8ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 8 05.12.2005 9:51:46 Uhr05.12.2005 9:51:46 Uhr

 • 9

  zichzelf na 30 s automatisch uit (Standby).

  Trek het bedieningspaneel recht uit de scharnieren.

  Om het bedieningspaneel te plaat-sen:

  Schuif het bedieningspaneel van voren in de scharnieren.Het bedieningspaneel borgt in het scharnier.Klap het bedieningspaneel om-hoog.Het bedieningspaneel borgt. U kunt het apparaat nu inschakelen.

  Apparaat in- en uitschakelenOm het apparaat in te schakelen:

  druk op de aan/uit-toets 3.Het apparaat geeft de laatst ac-tieve audiobron weer met het laatst gekozen volume.

  Opmerkingen:U kunt het inschakelvolume tot een maximale waarde begren-zen (zie blz. 18).Wanneer u het apparaat inscha-kelt zonder vooraf het contact in te schakelen, schakelt het apparaat zichzelf na een uur automatisch uit om de accu te sparen.

  Om het apparaat uit te schakelen:Houdt de aan/uit-toets 3 inge-drukt, tot het display verdwijnt. Het apparaat blijft gedurende 30 minuten in standby-bedrijf en schakelt daarna geheel uit.

  Opmerking:Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld, zodra u het con-tact uitschakelt. Wanneer u het contact weer inschakelt, wordt daardoor automatisch ook weer het apparaat ingeschakeld.

  Codenummer invoerenHet codenummer is bedoeld voor de diefstalbeveiliging. U moet deze invoeren, wanneer het apparaat is losgemaakt van de accuspanning, bijv. na reparatie van het voertuig. Het codenummer vindt u in de ap-paraatpas.

  Opmerking:Leer het codenummer uit uw hoofd of neem deze mee, voor-dat u met het voertuig een lange reis gaat maken.

  De basisfuncties

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 9ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 9 05.12.2005 9:51:48 Uhr05.12.2005 9:51:48 Uhr

 • 10

  Wanneer de code-invoer in het dis-play verschijnt, is het eerste cijfer geaccentueerd.

  Draai de menuknop

 • 11

  Volume instellenOm het volume van de momenteel beluisterde bron te veranderen:

  draait u aan de volumeregelaar 2.Het volume verandert. Het ac-tuele volume wordt in de volu-meweergave getoond en opge-slagen.

  Opmerking:Het apparaat behandelt het vo-lume van de verschillende bron-nen (muziek, gesproken medede-lingen of telefoon) onafhankelijk van elkaar. U regelt altijd alleen het volume van de momentele bron. Het volume van de andere audiobronnen wordt daarbij niet veranderd.

  Apparaatgeluid onderdrukkenU kunt de momentele audiobron als volgt onderdrukken:

  druk kort op de aan/uit-toets 3.Op het display wordt kort "MUTE" weergegeven.

  Opmerking:U onderdrukt altijd de momen-teel beluisterde audiobron (mu-ziek, verkeersinformatie, gespro-ken rijadvies of telefoon). Zodra u een andere audiobron acti-veert, wordt deze met het laatst gebruikte volume weergegeven.

  Gesproken rijadviezen van het navigatiesysteem kunt u ook uit-schakelen (zie blz. 24).

  Om de geluidsonderdrukking op te heffen:

  Druk opnieuw kort op de aan-/uit-toets 3 of verdraai de volu-meregelaar 2.

  Bedrijf met autotelefoonWanneer het apparaat is verbonden met een autotelefoon:

  indien het apparaat is uitgescha-keld, schakelt deze automatisch in, wanneer u wordt gebeld of gaat telefoneren,verschijnt tijdens het telefone-ren het telefoonsymbool of, tij-dens de routegeleiding – de tekst "TELEFOON" op het display,wordt de momenteel beluisterde audiobron automatisch onder-drukt, zolang u telefoneert,wordt de stem van uw gespreks-partner via de luidsprekers van het voertuig weergegeven,is de toegang tot vele menu's (zie blz. 12) tijdens het telefoneren geblokkeerd.

  FMT16:13

  NDR 2 Tune Band

  TMC1

  2

  3

  4

  5

  6

  92,8

  Optionen

  Volume 4FMT

  16:13

  NDR 2 Tune Band

  TMC1

  2

  3

  4

  5

  6

  92,8

  Optionen

  Volume 4

  De basisfuncties

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 11ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 11 05.12.2005 9:51:51 Uhr05.12.2005 9:51:51 Uhr

 • 12

  Het instelmenu bedienenMet het instelmenu kunt u princi-piële apparaatfuncties, zoals bijv. klankkleur, inschakelvolume of dis-playhelderheid en -taal aanpassen op uw wensen. In dit hoofdstuk vindt u:

  met welke toetsen u door het in-stelmenu navigeert (zie onder),aan de hand van een voorbeeld, hoe u bij een bepaald menupunt komt (zie onder),welke menupunten zich in het in-stelmenu bevinden (zie blz. 13).

  Zo functioneert de menuknopDe menuknop < met de OK-toets = is de centrale bedienings-eenheid van het apparaat.

  Met de MENU-toets 4 roept u het instelmenu op.Wanneer u de menuknop < naar links of rechts draait, kiest u menupunten, tekens of instel-lingen. Met de OK-toets = bevestigt u deze keuze en komt zo in nieuwe menuniveaus en bij menupunten die u kunt instellen. Bovendien activeert/deactiveert u met de OK-toets = het geko-zen menupunt.Met de ESC-toets A gaat u een menuniveau terug.

  Voorbeeld menubedieningHet volgende voorbeeld (verande-ren van de ontvangstgevoeligheid van de radio) laat zien, hoe u over het algemeen met het instelmenu werkt.

  Instelmenu oproepen

  Druk op de MENU-toets 4. Het instelmenu wordt weerge-geven. Het eerste menupunt "Navigatie" is geaccentueerd.

  Menupunt in instelmenu kiezen

  Draai de menuknop

 • 13

  Het menu "Tuner" kunt u alleen dan kiezen, wanneer een wil-lekeurige UKW-zender is inge-steld.

  Het menu "Tuner" wordt getoond. Het eerste menupunt "RDS" ver-schijnt geaccentueerd.

  Menupunt kiezen

  Draai de menuknop

 • 14

  Basisinstellingen voor het rijden

  MEN

  U

  REIS

  AANK

  OMST

  VAR

  FREQ FI

  X

  GPS-

  sat:

  8St

  erkt

  e: 39

  Rich

  tung

  : Vor

  nitCo

  ntac

  t: Aa

  nTa

  chos

  ignaa

  l: 55

  28

  Disp

  lay

  uit

  Mod

  e (D

  ag, N

  acht

  , AUT

  O)

  Held

  erhe

  id D

  agHe

  lder

  heid

  Nac

  ht

  Navi

  gatie

  Tune

  rSy

  stee

  m

  Audi

  oEq

  ualiz

  erIn

  stal

  latie

  Men

  u

  Auto

  m. k

  al.

  Hand

  m. k

  al.

  Sens

  orte

  stTa

  chos

  igna

  al

  Inst

  alla

  tie

  Volu

  mes

  Disp

  lay

  Taal

  Klok

  Code

  Syst

  eem

  Tune

  r

  RDS

  VAR

  Alte

  rnat

  . frq

  . Re

  gion

  aal

  Tune

  r

  Gevo

  elig

  High

  Cut

  0

  Navi

  gatie

  Spra

  ak N

  avi

  TMC

  stem

  Krui

  spun

  t zoo

  mTi

  jd

  REI

  S

  Equa

  lizer

  Sub L

  ow

  32 Hz

  -10

  Sub

  Low

  Low

  Mid

  Mid

  Hig

  hHi

  gh

  Afst

  and

  200

  Met

  erAf

  stan

  d20

  0 M

  eter

  Rijd

  200

  Met

  er

  Rijd

  5-1

  5km

  m

  et G

  PS-o

  ntva

  ngst

  7

  Bass

  Treb

  leLo

  udne

  ss

  Bala

  nsFa

  der

  Audi

  o

  1205

  Aan

  Uit

  0 1 2Aa

  n m

  axNa

  vi-v

  ersc

  hil

  TA m

  inGa

  laTe

  lefo

  on m

  in

  CESK

  Y, D

  AN

  SK,

  DEU

  TSCH

  , EN

  GL.

  IMP,

  EN

  GL.

  MET

  , ESP

  OL,

  FR

  AN

  ÇAIS

  , ITA

  LIA

  NO

  , NED

  ERLA

  ND

  S,

  NO

  RSK

  , PO

  RTUG

  UÊS,

  SUO

  MI,

  SVEN

  SKA

  , TÜR

  K ÇE

  MEN

  U

  REIS

  AANK

  OMST

  VAR

  FREQ FI

  X

  GPS-

  sat:

  8St

  erkt

  e: 39

  Rich

  tung

  : Vor

  nitCo

  ntac

  t: Aa

  nTa

  chos

  ignaa

  l: 55

  28

  Disp

  lay

  uit

  Mod

  e (D

  ag, N

  acht

  , AUT

  O)

  Held

  erhe

  id D

  agHe

  lder

  heid

  Nac

  ht

  Navi

  gatie

  Tune

  rSy

  stee

  m

  Audi

  oEq

  ualiz

  erIn

  stal

  latie

  Men

  u

  Auto

  m. k

  al.

  Hand

  m. k

  al.

  Sens

  orte

  stTa

  chos

  igna

  al

  Inst

  alla

  tie

  Volu

  mes

  Disp

  lay

  Taal

  Klok

  Code

  Syst

  eem

  Tune

  r

  RDS

  VAR

  Alte

  rnat

  . frq

  . Re

  gion

  aal

  Tune

  r

  Gevo

  elig

  High

  Cut

  0

  Navi

  gatie

  Spra

  ak N

  avi

  TMC

  stem

  Krui

  spun

  t zoo

  mTi

  jd

  REI

  S

  Equa

  lizer

  Sub L

  ow

  32 Hz

  -10

  Sub

  Low

  Low

  Mid

  Mid

  Hig

  hHi

  gh

  Afst

  and

  200

  Met

  erAf

  stan

  d20

  0 M

  eter

  Rijd

  200

  Met

  er

  Rijd

  5-1

  5km

  m

  et G

  PS-o

  ntva

  ngst

  7

  Bass

  Treb

  leLo

  udne

  ss

  Bala

  nsFa

  der

  Audi

  o

  1205

  Aan

  Uit

  0 1 2Aa

  n m

  axNa

  vi-v

  ersc

  hil

  TA m

  inGa

  laTe

  lefo

  on m

  in

  CESK

  Y, D

  AN

  SK,

  DEU

  TSCH

  , EN

  GL.

  IMP,

  EN

  GL.

  MET

  , ESP

  OL,

  FR

  AN

  ÇAIS

  , ITA

  LIA

  NO

  , NED

  ERLA

  ND

  S,

  NO

  RSK

  , PO

  RTUG

  UÊS,

  SUO

  MI,

  SVEN

  SKA

  , TÜR

  K ÇE

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 14ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 14 05.12.2005 9:51:56 Uhr05.12.2005 9:51:56 Uhr

 • 15

  Basisinstellingen voor het rijden

  GEVAAR!

  Gevaar voor ongevallen door afl eiding van het verkeer!

  Wanneer u de instellingen tijdens het rijden verandert, kunt u van het verkeer worden afgeleid en daar-door een ongeval veroorzaken.

  Stop op en geschikte plaats, voor-dat u instellingen verandert!

  Klankkleur en balans instellenKlankkleur en balans stelt u in het menu "Audio" in.Indien het geluid van het apparaat is onderdrukt, wordt de geluidson-derdrukking automatisch opgehe-ven, zodra u een menupunt in het menu "Audio" kiest.

  Bass en treble instellen

  Met de bass- en treble-instelling kunt u de klankkleur beïnvloeden.

  Opmerking:De bass- en treble-instellingen van de verschillende bronnen (radio, CD-speler, MP3/WMA-speler) zijn onafhankelijk van elkaar. U regelt altijd alleen de klankkleur van de momentele bron. De klankkleur van de an-dere bronnen wordt daarbij niet veranderd.

  Tijdens de verkeersinformatie of telefoongesprek kunt u bass en treble niet veranderen.

  Om bass en treble te veranderen:Kies en bevestig in het menu "Audio" het gewenste menupunt ("Bass" of "Treble").De bijbehorende klankregelaar wordt getoond.

  Verander de klankkleur, door de menuknop < naar links of rechts te verdraaien.De klankkleur verandert. De klankregelaar geeft de verande-ring weer.Druk op de OK-toets =, om deze klankkleur op te slaan of druk op de ESC-toets A, om naar de oude klankkleur terug te keren.

  Loudness instellen

  Loudness is een volume-afhankelij-ke automatische bass-versterking, die ervoor zorgt, dat de klankkleur ook bij gering volume natuurlijk is.

  Opmerking:De loudness-instelling geldt voor alle bronnen. Tijdens de ver-keersinformatie of telefoonge-sprek kunt u de loudness niet veranderen.

  Bass

  7 7

  2Bass

  7 7

  2

  Basisinstellingen voor het rijden

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 15ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 15 05.12.2005 9:51:57 Uhr05.12.2005 9:51:57 Uhr

 • 16

  Om de loudness te veranderen:Kies en bevestig in het menu "Audio" het menupunt "Loudness".De loudness-regelaar wordt weergegeven.

  Verander de loudness, door de menuknop < naar links of rechts te verdraaien. Probeer verschil-lende loudness-instellingen af-wisselend uit bij een groter of kleiner volume, tot u de klank-kleur het beste vindt.Bij een geringe loudness is de klankkleur bij zachte muziek ba-sarmer dan bij luide muziek. Een hoge loudness probeert, dit ef-fect te compenseren.Druk op de OK-toets =, om deze klankkleur op te slaan of druk op de ESC-toets A, om naar de oude klankkleur terug te keren.

  Balans instellen

  De balans regelt de volumeverde-ling tussen links en rechts.

  Opmerking:De balansinstelling geldt voor alle bronnen.

  Om de balans te veranderen:Kies en bevestig in het menu "Audio" het menupunt "Balans".De volumeverdeling wordt weer-gegeven.

  Verander de balans, door de me-nuknop < naar links of rechts te verdraaien.De volumeverdeling Links–Rechts verandert. Het display toont de volumeverdeling.Druk op de OK-toets =, om deze balansinstelling op te slaan of druk op de ESC-toets A , om naar de oude balansinstelling terug te keren.

  Fader instellen

  De fader regelt de volumeverdeling tussen voor en achter.

  Opmerking:De fader-instelling geldt voor alle bronnen.

  Om de fader te veranderen:Kies en bevestig in het menu "Audio" het menupunt "Fader".De volumeverdeling wordt weer-gegeven.

  Loudn.

  7

  4Loudn.

  7

  4Balans

  7Balans

  7

  Basisinstellingen voor het rijden

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 16ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 16 05.12.2005 9:51:58 Uhr05.12.2005 9:51:58 Uhr

 • 17

  Verander de fader, door de me-nuknop < naar links of rechts te verdraaien.De volumeverdeling Voor–Achter verandert. Het display toont de volumeverdeling.Druk op de OK-toets = , om deze fader-instelling op te slaan of druk op de ESC-toets A, om naar de oude fader-instelling te-rug te keren.

  Equalizer instellenU apparaat beschikt over een digita-le 5-bands equalizer. In ieder van de 5 frequentiebanden kunt u doelge-richt een afzonderlijke middenfre-quentie versterken of verzwakken. Daardoor kunt u de klankkleur aan uw voertuig aanpassen en proble-men, zoals bijv. dreunen of slechte verstaanbaarheid van spraak ophef-fen.

  Hoe wordt de equalizer bediend?

  Om de equalizer-instellingen te ver-anderen:

  Plaats een bekende CD (zie blz. 10).Stel de bass, treble, loudness, ba-lans en fader op nul in (zie blz. 15).Kies en bevestig in het menu "Audio" het menupunt "Equalizer".

  Opmerking:De equalizer-instelling geldt voor alle bronnen.

  De equalizer wordt getoond.

  Kies en bevestig eerst de frequen-tieband, die u wilt wijzigen.

  Sub Low: lage bass (32-50 Hz)Low: Bass (63-250 Hz)Mid: Midden (315-1250 Hz)Mid High: Middelste treble (1600-6300 Hz)High: Treble (8000-12500 Hz)

  Een middenfrequentie uit de ge-kozen frequentieband wordt ge-toond.

  Kies uit de frequentieband de middenfrequentie, die u wilt wijzigen.

  Sub Low: 32, 40, 50 HzLow: 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250 HzMid: 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250 Hz

  ••

  ••

  Fader7

  Fader7

  EqualizerSub Low

  32 Hz -10

  EqualizerSub Low

  32 Hz -10

  EqualizerSub Low

  + 0 40 Hz 32 40 50

  EqualizerSub Low

  + 0 40 Hz 32 40 50

  Basisinstellingen voor het rijden

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 17ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 17 05.12.2005 9:52:00 Uhr05.12.2005 9:52:00 Uhr

 • 18

  Mid High: 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6300 HzHigh: 8000, 10000, 12500 Hz

  De gekozen frequentieband en de daarbij behorende instelling wordt getoond.Verander de instelling, door de menuknop < naar links of rechts te verdraaien. U kunt de gekozen frequentie in 10 stappen verster-ken of verzwakken.Het volume van de gekozen fre-quentie wordt veranderd. De balk links in het display geeft de verandering aan.Druk op de OK-toets =, om deze equalizer-instelling op te slaan of druk op de ESC-toets A, om naar de oude equalizer-instelling terug te keren.Zodra u deze equalizer-instelling opslaat, wordt de equalizer-in-stelling van een andere midden-frequentie in dezelfde frequen-tieband gewist, want u kunt per frequentieband maar één mid-denfrequentie veranderen!

  Welke instelling is de juiste?

  Verander eerst de instellingen van de middenfrequenties, daarna die van de treble en tot slot die van de bass.

  Klankkleurindrukresp probleem

  MaatregelFrequentieHz

  In-stelling

  1. Onzuivere bas, dreunen, onaangename druk

  125–400 ca. –4

  2. Zeer opdringerige, agressieve klank, geen stereo-effect

  1000–2500

  ca. –4 tot –6

  3. Doffe klank, weinig transparantie, geen glans van de instrumenten

  8000–12500

  ca. +4 tot +6

  4. Te weinig bass 50–100 ca. +4 tot +6

  Basisinstellingen in menu "Systeem"In het menu "Systeem" legt u het volgende vast:

  de volumeregeling (zie hieron-der),de regeling van de displayhelder-heid (zie blz. 20),de taal van de displayteksten en de gesproken rijadviezen van het navigatiesysteem (zie blz. 20),of het apparaat na losmaken van de accuspanning de code op-vraagt (zie blz. 21),de tijd (zie blz. 21).

  Volumeregeling instellen

  In het menu "Volumes" stelt u de vol-gende volume-aanpassingen in:

  Maximale inschakel- volume (Aan max):Wanneer u het apparaat inscha-kelt, begint deze met het laatst gekozen volume. Wanneer u het

  Basisinstellingen voor het rijden

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 18ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 18 05.12.2005 9:52:02 Uhr05.12.2005 9:52:02 Uhr

 • 19

  volume voor het uitschakelen echter hoger dan het maximale inschakelvolume heeft ingesteld, dan wordt het volume bij herin-schakelen automatisch begrensd tot het inschakelvolume.Automatisch zacht schakelen (Navi-verschil):Wanneer het navigatiesysteem een rijadvies uitspreekt, wordt het volume van de momentele au-diobron verminderd, zodat u het rijadvies goed kunt verstaan. U kunt de volume-afzwakking van 0 (geringe afzwakking) tot 6 (ster-ke afzwakking) instellen.Minimaal volume voor verkeers-informatie (TA min):Wanneer het volume op een lage waarde is ingesteld, wordt deze gedurende de verkeersinforma-tie automatisch tot deze waarde verhoogd.Minimaal volume van de autote-lefoon (Telefoon min):Om te waarborgen dat een tele-foongesprek ook goed verstaan-baar is, wanneer u het volume zeer laag heeft ingesteld, wordt het volume van het telefoonge-sprek automatisch tot deze waar-de verhoogd.Snelheidsafhankelijke volume-aanpassing (Gala):Wanneer u sneller rijdt, wordt het volume automatisch ver-hoogd, om het rijgeluid te com-penseren. Onder "Gala" kunt u instellen, hoe sterk het volume wordt aangepast. U kunt de vo-lume-versterking van 0 (geringe afzwakking) tot 9 (sterke verster-king) instellen.

  Opmerking:U kunt de volumeregeling niet veranderen, zolang u verkeersin-formatie ontvangt.

  Om de volumeregelingen te ver-anderen:

  Kies en bevestig in het menu "Systeem" het menupunt "Volu-mes".Het Volumemenu verschijnt.

  Kies en bevestig in het volume-menu het gewenste menupunt.De bijbehorende volumeregelaar verschijnt.

  WAARSCHUWING!

  Gevaar voor letsel door hoog inschakelvolume!

  Wanneer u het inschakelvolume te hoog instelt, kan het volume bij het inschakelen van het apparaat zo hoog zijn, dat u gehoorschade oploopt.

  Volumes

  Aan maxNavi-verschilTA min

  GALATelefoon min

  Volumes

  Aan maxNavi-verschilTA min

  GALATelefoon min

  Aan max

  13Aan max

  13

  Basisinstellingen voor het rijden

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 19ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 19 05.12.2005 9:52:03 Uhr05.12.2005 9:52:03 Uhr

 • 20

  Stel het inschakelniveau in op een lage waarde.

  Wijzig het volume, door de me-nuknop < naar links of rechts te draaien en druk op de OK-toets =.De momentele bron wordt in het gekozen volume weergegeven. De volumeregelaar toont het vo-lume.

  Regeling van de displayhelderheid instellen

  In het menu "Display" stelt u het vol-gende in:

  of het display automatisch wordt uitgeschakeld, wanneer u het apparaat niet bediend (Display uit),of de display-helderheid auto-matisch wordt aangepast (Mode Auto/Dag/Nacht),de helderheid bij uitgeschakelde koplampen (Helderheid dag) ,de helderheid bij ingeschakelde koplampen (Helderheid nacht),

  Om de regeling van de display-helderheid in te stellen:

  Kies en bevestig in het menu "Systeem" het menupunt "Dis-play".Het displaymenu verschijnt.

  Kies en bevestig in het dis-play-menu het gewenste me-nupunt ("Display uit", "Modus", "Helderheid dag" of "Helderh. nacht").De bijbehorende instelling ver-schijnt.

  Wanneer u "Display uit" met de OK-toets = activeert, dan schakelt het display 10 secon-den na de laatste toetsbedie-ning automatisch uit. Om weer in te schakelen, drukt u op een willekeurige toets.Wanneer u "Modus" kiest kunt u met de OK-toets = tussen "Auto" (automatisch omschake-len van de helderheid), "Dag" en "Nacht" kiezen. In de menu's "Helderheid dag" en "Helderh. nacht" stelt u met de menuknop < de gewenste display-helderheid bij uit- resp. ingeschakelde koplampen in.

  Opmerking:Indien uw voertuig een rege-laar voor de instrumentverlich-ting heeft, kunt u daarmee ook de display-helderheid tussen "Helderheid dag" en "Helderh. nacht" omschakelen.

  Om te zorgen dat het apparaat herkent, of de koplampen zijn ingeschakeld, moet het betref-fende signaal zijn aangesloten.

  Taal instellen

  In het menu "Taal" stelt u het vol-gende in:

  de taal van de teksten in het dis-play,

  Display

  Display uitMode AUTO

  Helderheid dagHelderh. nacht

  Display

  Display uitMode AUTO

  Helderheid dagHelderh. nacht

  Basisinstellingen voor het rijden

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 20ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 20 05.12.2005 9:52:04 Uhr05.12.2005 9:52:04 Uhr

 • 21

  de taal van de gesproken rijadvie-zen van het navigatiesysteem.

  Opmerking:Voor het veranderen van de taal moet de navigatie-CD zich in de speler bevinden.

  Om de taal te veranderen:Kies en bevestig in het menu "Systeem" het menupunt "Taal".Het taalmenu verschijnt.

  Kies en bevestig in het taalmenu de gewenste taal.De taal wordt omgeschakeld.

  Opmerking:De gesproken mededelingen van het navigatiesysteem zijn afhan-kelijk van de data op de naviga-tie-CD. Daarom is het mogelijk, dat de displayteksten in de geko-zen taal verschijnen, maar dat de rijadviezen echter in het Engels worden gesproken.

  Code-opvragen activeren/deactiveren

  Ter beveiliging tegen diefstal be-schikt het apparaat over een co-debeveiliging, die u als volgt kunt activeren/deactiveren.

  Kies en bevestig in het menu "Systeem" het menupunt "code". Het codemenu verschijnt.

  VOORZICHTIG!

  Gevaar voor diefstal!

  Wanneer u de code-vraag uitscha-kelt, kan een dief het gestolen ap-paraat weer in gebruik nemen.

  Schakel bij voorkeur de code-vraag niet uit!

  Kies en bevestig in het codemenu het gewenste menupunt en voer aansluitend het viercijferige co-denummer in (zie blz. 9).

  Aan: na iedere loskoppeling van de accuspanning moet de code worden ingevoerd.Uit: na een loskoppeling van de accuspanning hoeft de code niet te worden ingevoerd.

  Tijd instellingen

  In het menu "Klok" stelt u de lokale tijd in.

  Opmerking:De klok wordt m.b.v. de GPS-sa-tellietsignalen automatisch inge-steld. U hoeft slechts eenmaal na de inbouw en bij de omschake-ling van zomer- naar wintertijd, de klok in te stellen.

  TAALDEUTSCHENGL. IMPENGL. METESPANOL

  TAALDEUTSCHENGL. IMPENGL. METESPANOL

  Code

  Aan Uit

  Code

  Aan Uit

  Basisinstellingen voor het rijden

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 21ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 21 05.12.2005 9:52:06 Uhr05.12.2005 9:52:06 Uhr

 • 22

  Om de klok in te stellen:Kies en bevestig in het menu "Systeem" het menupunt "klok".Het klokmenu verschijnt. De uren zijn geaccentueerd.

  Draai aan de menuknop

 • 23

  Automatisch omschakelen naar alternatieve frequenties (AF) toestaan/voorkomen

  De radio kan automatisch op de best te ontvangen frequentie van de ingestelde zender afstemmen.

  Om deze functie aan of uit te schakelen:

  Kies en bevestig in het instelme-nu het menupunt "Tuner".Het menu "Tuner" verschijnt.

  Kiest u in het menu "Tuner" het menupunt "Alternat. frq.".U kunt met de OK-toets = het au-tomatisch naar een alternatieve frequentie inschakelen (haakje) of uitschakelen (geen haakje).

  Automatisch overgaan naar andere regionale programma's verhinderen/toestaan

  Sommige zenders verdelen hun pro-gramma op bepaalde tijden in regi-onale programma's met verschillen-de inhoud. Met de regionaalfunctie kunt u voorkomen resp. toestaan, dat het apparaat naar alternatieve frequenties overschakelt, die een andere programma-inhoud heb-ben.

  Kies en bevestig in het instelme-nu het menupunt "Tuner".

  Het menu "Tuner" verschijnt.

  Kies in het menu voor de Tuner-basisinstellingen het menupunt "Regionaal".U kunt met de OK-toets = het automatisch overschakelen naar anderen regionale programma's verhinderen (haakje) of toestaan (geen haakje).

  Ontvangstverbetering (HighCut) in-/uitschakelen

  De HighCut-functie zorgt voor een ontvangstverbetering bij slechte ra-dio-ontvangst (alleen FM). Wanneer de ontvangst slecht is, wordt au-tomatisch het storingsniveau gere-duceerd. De aanspreekgevoeligheid van de HighCut-functie kunt u als volgt instellen:

  Kies en bevestig in het instelme-nu het menupunt "Tuner".Het menu "Tuner" verschijnt.

  Kies in het menu voor de Tuner-basisinstellingen het menupunt "HighCut".U kunt met de OK-toets = de aanspreekgevoeligheid van de HighCut-functie tussen "0", "1" en "2" omschakelen.

  Tuner

  RDS VARAlternat.frq. Regionaal

  GevoeligHighCut 0

  Tuner

  RDS VARAlternat.frq. Regionaal

  GevoeligHighCut 0

  Tuner

  RDS VARAlternat.frq. Regionaal

  GevoeligHighCut 0

  Tuner

  RDS VARAlternat.frq. Regionaal

  GevoeligHighCut 0

  Tuner

  RDS VARAlternat.frq. Regionaal

  GevoeligHighCut 0

  Tuner

  RDS VARAlternat.frq. Regionaal

  GevoeligHighCut 0

  Basisinstellingen voor het rijden

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 23ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 23 05.12.2005 9:52:09 Uhr05.12.2005 9:52:09 Uhr

 • 24

  "0" betekent: de HighCut-func-tie is uitgeschakeld,"1" betekent: de aanspreekge-voeligheid is laag,"2" betekent: de aanspreekge-voeligheid is hoog.

  Zoekgevoeligheid veranderen

  De zoekgevoeligheid bepaalt, of het automatische zenders zoeken alleen sterke zenders of ook zwak-kere zenders, eventueel met ruis, worden gevonden.

  Om de zoekgevoeligheid te ver-anderen:

  Kies en bevestig in het instelme-nu het menupunt "Tuner".Het menu "Tuner" verschijnt.

  Kies in het menu "Tuner" het me-nupunt "Gevoelig".U kunt met de OK-toets = de zoekgevoeligheid omschakelen:

  het haakje betekent: het zoe-ken stopt ook bij zwakkere zenders,wanneer er geen haakje in het vakje staat, stopt het zoeken allee bij sterkere zenders.

  Basisinstellingen van het navigatiesysteem instellenIn het menu "Navigatie" bepaalt u:

  of het navigatiesysteem rijadvie-zen uitspreekt (zie onder),of tijdens de routegeleiding de resterende reistijd of de ver-wachte aankomsttijd worden getoond (zie blz. 25),of tijdens de routegeleiding kaart-details worden getoond, voordat u moet afslaan (zie blz. 25),of TMC-verkeersberichten ook bij uitgeschakelde routegelei-ding worden uitgesproken (zie blz. 25).

  Gesproken mededelingen van het navigatiesysteem in-/uitschakelen

  Het navigatiesysteem kan tijdens de routegeleiding rijadviezen uit-spreken (zie blz. 65). U kunt deze gesproken mededelingen als volgt in- of uitschakelen:

  Kies en bevestig in het instelme-nu het menupunt "Navigatie".Het menu van de navigatie-basis-instellingen verschijnt.

  Kies in het menu voor de navi-gatie-basisinstellingen het menu-punt "Spraak NAVI".

  Tuner

  RDS VARAlternat.frq. Regionaal

  GevoeligHighCut 0

  Tuner

  RDS VARAlternat.frq. Regionaal

  GevoeligHighCut 0

  Navigatie

  Spraak NAVITMC TAAL

  KruispuntzoomTijd REIS

  Navigatie

  Spraak NAVITMC TAAL

  KruispuntzoomTijd REIS

  Basisinstellingen voor het rijden

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 24ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 24 05.12.2005 9:52:11 Uhr05.12.2005 9:52:11 Uhr

 • 25

  U kunt met de OK-toets = de gesproken mededelingen inscha-kelen (haakje) of uitschakelen (geen haakje).

  Tijdsweergave instellen

  Tijdens de routegeleiding kan de resterende reistijd of de verwachte aankomsttijd worden getoond.Om tussen beide om te schakelen:

  kies en bevestig in het instelme-nu het menupunt "Navigatie".Het menu van de navigatie-basis-instellingen verschijnt.

  Kies in het menu voor de Navigatie-basisinstellingen het menupunt "Tijd".U kunt met de OK-toets = tus-sen "Reis" (resterende reistijd) en "Aankomst" (verwachte aan-komsttijd) omschakelen.

  Gesproken mededelingen van TMC-verkeersberichten in-/uitschakelen

  Wanneer u een TMC-zender heeft ingesteld, ontvangt het apparaat TMC-verkeersberichten (zie blz. 33). Deze worden tijdens de dyna-mische routegeleiding verwerkt, zo-dat u fi les kunt ontwijken en zo snel mogelijk op uw bestemming komt (zie blz. 70).

  U kunt als volgt toestaan/verhinde-ren dat TMC-verkeersberichten ook bij uitgeschakelde routegeleiding worden voorgelezen:

  Kies en bevestig in het instelme-nu het menupunt "Navigatie".Het menu van de navigatie-basis-instellingen verschijnt.

  Kies in het menu voor de navi-gatie-basisinstellingen het menu-punt "TMC-taal".U kunt met de OK-toets = de gesproken mededelingen inscha-kelen (haakje) of uitschakelen (geen haakje).

  Kruispuntzoom in-/uitschakelen

  Het navigatiesysteem kan tijdens de routegeleiding tijdelijk kaartdetails weergeven (kruispuntzoom).

  Om de kruispuntzoom in- of uit te schakelen:

  kies en bevestig in het instelme-nu het menupunt "Navigatie".Het menu van de navigatie-basis-instellingen verschijnt.

  Navigatie

  Spraak NAVITMC TAAL

  KruispuntzoomTijd REIS

  Navigatie

  Spraak NAVITMC TAAL

  KruispuntzoomTijd REIS

  Navigatie

  Spraak NAVITMC TAAL

  KruispuntzoomTijd REIS

  Navigatie

  Spraak NAVITMC TAAL

  KruispuntzoomTijd REIS

  Navigatie

  Spraak NAVITMC TAAL

  KruispuntzoomTijd REIS

  Navigatie

  Spraak NAVITMC TAAL

  KruispuntzoomTijd REIS

  Basisinstellingen voor het rijden

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 25ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 25 05.12.2005 9:52:13 Uhr05.12.2005 9:52:13 Uhr

 • 26

  Kies in het menu voor de navi-gatie-basisinstellingen het menu-punt "Kruispuntzoom".

  U kunt met de OK-toets = de kruispuntzoom inschakelen (haakje) of uitschakelen (geen haakje).

  ➜ Tijdens het rijdenIn dit hoofdstuk is beschreven hoe u:

  een bepaalde audiobron kiest (zie onder),muziek afspeelt (radio, CD, MP3 of CD-wisselaar, zie blz. 29),verkeersinformatie (TA) door-geeft (zie blz. 31).

  Audiobron kiezenDe volgende audiobronnen kunt u kiezen:Met de TUN-toets ?:

  de radio (zie blz. 27).

  Met de SRC-toets @:de CD-speler (zie blz. 27), wan-neer er een audio-CD in de speler aanwezig is,de MP3/WMA-speler (zie blz. 28, voor zover er een MP3- of WMA-CD in de speler aanwezig is,een CD-wisselaar of een ver-gelijkbaar apparaat, wanneer deze is aangesloten en er mi-nimaal één CD aanwezig is(zie blz. 28).

  Opmerking:Indien een autotelefoon is aange-sloten, wordt deze automatisch doorgeschakeld, zodra u gaat te-lefoneren (zie blz. 11).

  Radio als audiobron kiezen

  Om de radio als audiobron te kie-zen:

  drukt u op de TUN-toets ?.

  Navigatie

  Spraak NAVITMC TAAL

  KruispuntzoomTijd REIS

  Navigatie

  Spraak NAVITMC TAAL

  KruispuntzoomTijd REIS

  Tijdens het rijden

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 26ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 26 05.12.2005 9:52:14 Uhr05.12.2005 9:52:14 Uhr

 • 27

  De laatst ingestelde radiozender wordt weergegeven. Het radio-display wordt getoond.

  Het radio-display

  TMC-symboolLijstsymboolVerkeersinformatiesymbool (TA)KIoktijdGeheugenniveauGeheugenpositie voor radio-zender ZendernaamAfstemmenuFrequentiebandmenu

  K Optiemenu radioL Ontvangstfrequentie

  Om de radiozender in te stellen, op te slaan en weer op te roepen, zie blz. 35.

  CD-speler, MP3-speler of een CD-wisselaar als audiobron kiezen

  Om de CD/MP3-speler of een op-tionele CD-wisselaar als audiobron te kiezen:

  Druk op de SRC-toets @.De laatst actieve audiobron wordt weergegeven - voor zover er een CD is geplaatst.

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  H

  I

  Om van audiobron te wisselen:Druk opnieuw op de SRC-toets @.Tussen de ingebouwde CD/MP3-speler en de optionele CD-wisse-laar wordt heen en weer gescha-keld, wanneer minimaal één CD aanwezig is.

  Zodra u een audiobron inschakelt, wordt de weergave van deze au-diobron op die positie voortgezet, waarop deze eerder werd onder-broken. Het bijbehorende display wordt getoond.

  Het CD-display

  TMC-symboolLijstsymboolVerkeersinformatiesymbool (TA)KIoktijdSymbool "terugspoelen/sprong achteruit"Symbool "doorspoelen/sprong vooruit"Symbool "MIX"Tracks-menuWeergave muzieknummer

  L Optiemenu van de CD-spelerO Weergave speeltijdP Symbool "RPT"

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  H

  I

  FMT16:13

  Classic FM Tune Band Opties

  TMC1

  2

  3

  4

  5

  6

  92,8

  GF H J K L

  A B C D E F

  FMT16:13

  Classic FM Tune Band Opties

  TMC1

  2

  3

  4

  5

  6

  92,8

  GF H J K L

  A B C D E F

  CD14:01

  Titel 01/11Tracks OptiesMI

  X

  RPT

  00:22

  G H J O PL

  A B C D E F

  TMC CD14:01

  Titel 01/11Tracks OptiesMI

  X

  RPT

  00:22

  G H J O PL

  A B C D E F

  TMC

  Tijdens het rijden

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 27ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 27 05.12.2005 9:52:16 Uhr05.12.2005 9:52:16 Uhr

 • 28

  Het MP3-display

  TMC-symboolLijstsymboolVerkeersinformatiesymbool (TA)KIoktijdSymbool "terugspoelen/sprong achteruit"Symbool "doorspoelen/sprong vooruit"Symbool "MIX"Symbool "verspringen naar vol-gende map"Symbool "verspringen naar voorgaande map"

  K ID3-tracknaam of bestands-naam

  L ID3-interpret of mapnaamM BladerenmenuN Optiemenu van de MP3-spelerO Weergave speeltijdP Symbool "RPT"

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  H

  I

  Het CD-wisselaar-display

  TMC-symboolLijstsymboolVerkeersinformatiesymbool (TA)KIoktijdSymbool "terugspoelen/sprong achteruit"Symbool "doorspoelen/sprong vooruit"Symbool "MIX"Symbool "verspringen naar vol-gende CD in magazijn"Symbool "verspringen naar voorgaande CD in magazijn"

  K Tracks-menuL CD's-menuM Optiemenu van de CD-wisse-

  laarO Weergave speeltijdP Symbool "RPT"Om de CD/MP3-speler te bedienen, zie blz. 40.

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  H

  I

  TMC MP315:09

  JaminBladeren OptiesMI

  X

  RPT

  00:04Bob Marley

  G JH K L M N O P

  B CA D E F

  TMC MP315:09

  JaminBladeren OptiesMI

  X

  RPT

  00:04Bob Marley

  G JH K L M N O P

  B CA D E F

  TMC CDC14:39

  Track 01/20

  MIX

  RPT

  00:05CD 2

  Tracks CD’s Opties

  G K L O PM

  A B C D E F

  JH

  TMC CDC14:39

  Track 01/20

  MIX

  RPT

  00:05CD 2

  Tracks CD’s Opties

  G K L O PM

  A B C D E F

  JH

  Tijdens het rijden

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 28ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 28 05.12.2005 9:52:17 Uhr05.12.2005 9:52:17 Uhr

 • 29

  Muziek afspelenDe muziekweergave begint automa-tisch, zodra u een audiobron kiest (zie blz. 26) – vooropgesteld dat er een CD is geplaatst resp. een zen-der is ingesteld. Aan de functietoetsen 1 5 t/m 6 : zijn symbolen toegekend, die aan de linker en rechter rand van het display worden getoond. Met deze functietoetsen activeert u bepaalde functies zoals bijv. vooruit of ach-teruit spoelen, ook dan, wanneer de symbolen niet meer worden weer-gegeven (bijv. tijdens het invoeren van de bestemming in het naviga-tiesysteem).De tabel hiernaast geeft u een over-zicht, met welke functietoetsen u de belangrijkste bedieningsstappen van de radio, de CD-/MP3-/WMA-speler en de optionele CD-wisselaar uitvoert.

  Aanwijzingen bij de tabel:

  "vooruit/achteruit spoelen" bete-kent:De momentele CD resp. het mo-mentele MP3-nummer wordt voor-uit resp. achteruit gespoeld. U kunt tijdens het spoelen meeluisteren."Vooruit/achteruit springen" be-tekent:Het actuele resp. volgende muziek-stuk wordt vanaf het begin weer-gegeven.Om muziekstukken direct ui teen lijst te kiezen en weer te geven, zie blz. 42.

  "Willekeurige weergave" betekent:

  CD4:01

  tionen RPT

  00:22MIX CD

  Wanneer "MIX CD" wordt getoond, worden de muziekstukken op de ac-tuele audio-CD in willekeurige volg-orde afgespeeld.

  MP34:01

  tionen RPT

  00:22MIX DIR

  Wanneer "MIX DIR" wordt getoond, worden de muziekstukken in dezelf-de map van de MP3-CD in willekeu-rige volgorde afgespeeld.

  MP34:01

  tionen RPT

  00:22MIX ALL

  Wanneer "MIX ALL" wordt getoond, worden alle muziekstukken van alle mappen van de MP3-CD in willekeu-rige volgorde afgespeeld.

  CDC4:01

  tionen RPT

  00:22MIX MAG

  Wanneer "MIX MAG" wordt getoond, worden alle muziekstukken van alle CD's in de optionele CD-wisselaar in willekeurige volgorde afgespeeld.

  Tijdens het rijden

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 29ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 29 05.12.2005 9:52:19 Uhr05.12.2005 9:52:19 Uhr

 • 30

  Tijdens het rijden

  Wat wilt u doen? Ingebouwde CD-speler

  Ingebouwde MP3-speler

  Ingebouwde CD-wisselaar

  Radio

  Vooruit spoelen > ingedrukt houden

  > ingedrukt houden

  > ingedrukt houden

  _

  Achteruit spelen < ingedrukt houden

  < ingedrukt houden

  < ingedrukt houden

  _

  Naar volgende titel springen

  > kort indrukken > kort indrukken > kort indrukken _

  Naar vorige titel springen

  < kort indrukken < kort indrukken < kort indrukken _

  Naar vorige CD/naar vorige map gaan

  _ ∧ ∧ _

  Naar volgende CD/naar volgende map gaan

  _ ∨ ∨ _

  Willekeurige weergave starten/wijzigen/beëindigen

  MIX MIX 1 x indrukken: map wordt gemixtMIX 2 x indrukken: CD wordt gemixt

  MIX 1 x indrukken: CD wordt gemixtMIX 2 x indrukken: magazijn wordt gemixt

  _

  Herhalingsfunctie starten/wijzigen/beëindigen

  RPT 1 x indrukken: titel wordt herhaald

  RPT 1 x indrukken: titel wordt herhaald

  RPT 2 x indrukken: map wordt herhaal

  RPT 1 x indrukken: titel wordt herhaald

  RPT 2 x indrukken: CD wordt herhaald

  _

  Radiozender weergeven

  _ _ _ Functietoets kort indrukken

  Radiozender opslaan _ _ _ Functietoets lang indrukken

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 30ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 30 05.12.2005 9:52:21 Uhr05.12.2005 9:52:21 Uhr

 • 31

  CD4:01

  tionen RPT

  00:22

  Wanneer "MIX" niet wordt getoond, is de willekeurige weergave uitge-schakeld. De muziekstukken worden in de volgorde weergegeven, waarin deze zich op de CD bevinden.

  "Herhalingsfunctie" betekent:U kunt tussen de volgende herha-lingsfuncties omschakelen:

  CD4:01

  tionen RPT

  00:22RPT TRK

  Wanneer "RPT TITEL" wordt ge-toond, wordt het momentele mu-ziekstuk net zolang herhaald, tot u de herhaling zelf beëindigt.

  CD4:01

  tionen RPT

  00:22RPT CD

  Wanneer "RPT CD" wordt getoond, wordt de momentele CD net zolang herhaald, tot u de herhaling zelf be-eindigt.

  MP34:01

  tionen RPT

  00:22RPT DIR

  Wanneer "RPT DIR" wordt getoond, worden alle muziekstukken uit de-

  zelfde MP3-map net zolang herhaalt, tot u de herhaling beëindigt.

  CD4:01

  tionen RPT

  00:22

  Wanneer "RPT" niet wordt getoond, is de herhalingsfunctie uitgescha-keld. Toch wordt een audio- of MP3/WMA-CD herhaalt, nadat deze ge-heel is afgespeeld.

  "Vorige/volgende CD" betekent:Wanneer u een CD-wisselaar heeft aangesloten, wordt de vorige resp. volgende CD in het magazijn weer-gegeven.

  "Vorige/volgende map" betekent:Wanneer u een MP3-CD heeft ge-plaatst, wordt het eerste muziek-stuk uit de vorige resp. volgende map op de CD weergegeven.Andere mogelijkheden voor het be-invloeden van de muziekweergave vindt u

  in het hoofdstuk "Radio bedienen" (zie blz. 35),in het hoofdstuk "CD-/MP3-spe-ler bedienen" (zie blz. 40).

  VerkeersberichtenUw apparaat kan verkeersberich-ten van de radiozenders (TA) ook weergeven, wanneer u een andere audiobron beluisterd, wanneer op uw radio een zender is ingesteld, die verkeersberichten uitzendt.

  Tijdens het rijden

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 31ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 31 05.12.2005 9:52:21 Uhr05.12.2005 9:52:21 Uhr

 • 32

  Dit apparaat is uitgerust met een RDS-EON-ontvanger. EON staat voor Enhanced Other Network. In geval van verkeersinformatie (TA) kan dit ontvangstdeel van een zender zon-der verkeersinformatie automatisch naar een verkeersinformatiezender in dezelfde zenderketen omschake-len. Na de verkeersberichten scha-kelt het apparaat automatisch weer om naar het daarvoor beluisterde programma.Bovendien kan uw apparaat TMC-verkeersberichten ontvangen, die door het navigatiesysteem tijdens een dynamische routegeleiding automatisch worden verwerkt. Daarvoor moet op de radio een zender zijn ingesteld, die TMC-ver-keersberichten uitzendt.

  Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen

  Wanneer u de voorrang voor ver-keersinformatie inschakelt, wordt verkeersinformatie (TA) ook weer-gegeven, wanneer u een andere au-diobron heeft ingesteld. Daarvoor moet op de radio een verkeersin-formatiezender zijn ingesteld. De momenteel beluisterde audiobron wordt gedurende de verkeersinfor-matie automatisch onderdrukt.

  Om de voorrang voor verkeersinformatie aan/uit te schakelen:

  druk op de TRAF-toets ;.Het verkeersinformatiemenu ver-schijnt.

  Kies en bevestig in het verkeers-informatiemenu het menupunt "TA". U kunt met de OK-toets = de voorrang voor verkeersinformatie inschakelen (haakje) of uitscha-kelen (geen haakje).

  Nadat u het verkeersinformatieme-nu heeft verlaten, verschijnt op het display het TA-symbool C, wanneer een verkeersinformatiezender is in-gesteld.

  Wanneer het TA-symbool C niet knippert, ontvangt de radio ook een verkeersinformatiezender, wanneer u naar een andere audiobron luis-tert. Zodra deze verkeersinformatie-zender verkeersinformatie uitzendt, wordt de momenteel beluisterde audiobron automatisch onderdrukt en hoort u de verkeersinformatie.Wanneer het TA-symbool C knip-pert, ontvangt de radio geen ver-keersinformatiezender (bijv. omdat u het ontvangstbereik heeft verla-ten). De radio zoekt dan automa-

  Verkeer

  TA TMC AUTO

  TMC-berichten

  TRAF

  Lijst TMC-berichten weergeven

  Alleen beschikbaar, wanneer een UKW-zender is ingesteld

  Verkeer

  TA TMC AUTO

  TMC-berichten

  TRAF

  Lijst TMC-berichten weergeven

  Alleen beschikbaar, wanneer een UKW-zender is ingesteld

  Verkeer

  TA TMC AUTO

  TMC-berichten

  Verkeer

  TA TMC AUTO

  TMC-berichten

  FMT16:131

  C

  FMT16:131

  C

  Tijdens het rijden

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 32ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 32 05.12.2005 9:52:23 Uhr05.12.2005 9:52:23 Uhr

 • 33

  tisch een andere verkeersinforma-tiezender.

  Opmerking:Om het volume van de verkeersin-formatie te veranderen, verdraait u de volumeregelaar tijdens de verkeersinformatie. Om het mini-male volume voor verkeersinfor-matie in te stellen, zie blz. 18.

  Actuele verkeersinformatie onderbreken

  U kunt de actuele verkeersinforma-tie als volgt onderbreken, wanneer u deze niet wilt horen:

  druk tijdens de verkeersinforma-tie op de TRAF-toets ; of de Aan-Uit-toets 3.De actuele verkeersinformatie wordt onderbroken en de eer-der beluisterde audiobron wordt weergegeven. Wanneer u de voorrang voor verkeersinformatie heeft ingeschakeld (zie blz. 32), blijft deze ingeschakeld.

  TMC- verkeersberichten automatisch ontvangen

  Wanneer u de automatische afstem-ming op TMC-zenders inschakelt, is gewaarborgd, dat het navigatie-systeem tijdens een dynamische routegeleiding altijd de digitale TMC-data ontvangt. Deze zijn no-dig, zodat het navigatiesysteem met verkeershinder rekening kan houden en een alternatieve route kan berekenen.

  Om de automatische afstemming op TMC-zenders aan/uit te schakelen:

  drukt u op de TRAF-toets ?.Het verkeersinformatiemenu ver-schijnt.

  Kies in het verkeersinformatieme-nu het menupunt "TMC AUTO". U kunt met de OK-toets = de voorrang voor verkeersinformatie inschakelen (haakje) of uitscha-kelen (geen haakje).In het display verschijnt het TMC-symbool B, voor zover de actuele radiozender TMC-data zendt.

  Wanneer het TMC-symbool niet knippert, ontvangt het apparaat een radiozender die TMC-data zendt. Zodra u een dynamische routege-leiding start, worden deze data ver-werkt.Wanneer naast het TMC-symbool een lijstsymbool wordt getoond, worden al TMC-meldingen ontvan-gen en opgeslagen. Zie voor weer-geven van deze meldingen blz. 34. Met deze meldingen wordt tijdens de dynamische routegeleiding au-tomatisch rekening gehouden (zie blz. 70).

  Verkeer

  TA TMC AUTO

  TMC-berichten

  Verkeer

  TA TMC AUTO

  TMC-berichten

  FMT16:131 4

  TMC

  B

  FMT16:131 4

  TMC

  B

  Tijdens het rijden

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 33ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 33 05.12.2005 9:52:24 Uhr05.12.2005 9:52:24 Uhr

 • 34

  Wanneer het TMC-symbool knip-pert, ontvangt het apparaat geen TMC-data (bijv. omdat u het ont-vangstbereik heeft verlaten). Dynamische routegeleiding is niet mogelijk! Het apparaat zoekt auto-matisch een andere radiozender die wel TMC-data uitzendt. Dit zoeken dan lang duren, omdat de gehele frequentieband wordt doorzocht. Tijdens dit zoeken is geen radio-ontvangst mogelijk.

  TMC- verkeersbericht weergeven

  Bijzonder dringende TMC-berichten (meldingen van gevaar) worden au-tomatisch op het display getoond. Om deze TMC-berichten door te bladeren:

  draait u aan de menuknop

 • 35

  Opmerking:Het apparaat verwerkt TMC-berichten en slaat deze op, die betrekking hebben op een cir-kel van ca. 100 km rondom uw voertuig.

  Radio bedienenZodra u de radio als audiobron kiest (zie blz. 26), wordt de laatst inge-stelde zender weergegeven en het radio-display wordt getoond.

  Details over het radiodisplay vindt u onder "Radio inschakelen" (zie blz. 26).Met de drie menu's "Tune", "Band" en "Opties" kunt u:

  zenders instellen (zie blz. 36)alle ontvangbare zenders kort weergeven (zie blz. 38)golfgebied en geheugenniveau kiezen (zie blz. 36)zenders opslaan (zie blz. 39)opgeslagen zenders weergeven (zie blz. 40)

  Het menu "Radio"

  CLASSIC FM I 92 I 93 I 94 I

  Tune

  Band

  FM1FM2FMT

  MWLW

  Opties

  Start Scan Start T-Store

  Tune

  Band

  Opties

  Start / Stop Scan

  Start / Stop T-Store

  ••

  ••

  FMT16:13

  Classic FM Tune Band Opties

  TMC1

  2

  3

  4

  5

  6

  92,8

  FMT16:13

  Classic FM Tune Band Opties

  TMC1

  2

  3

  4

  5

  6

  92,8

  Radio bedienen

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 35ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 35 05.12.2005 9:52:27 Uhr05.12.2005 9:52:27 Uhr

 • 36

  Golfgebied / geheugenniveau kiezenDe radio kan de volgende golfgebie-den ontvangen:

  UKW: 3 geheugenniveaus (FM1, FM2, FMT)MW: 1 geheugenniveauLW: 1 geheugenniveau

  Om tussen de geheugenniveaus resp. golfgebieden om te schakelen:

  drukt u op de TUN-toets ? zo vaak, tot het gewenste golfge-bied resp. het gewenste geheu-genniveau wordt getoond.

  Of:kies in het radiodisplay het menu "Band".Kies en bevestig in het menu "Band" het golfgebied resp. het geheugenniveau.Het gekozen golfgebied resp. het gekozen geheugenniveau E wordt getoond.

  De binnen dit golfgebied laatst ingestelde zender wordt weer-gegeven.

  ••

  U kunt nu:zenders in dit golfgebied zoeken (zie onder), opgeslagen zenders van dit ge-heugenniveau oproepen (zie blz. 40), zenders op dit geheugenniveau opslaan (zie blz. 39).

  Zenders instellenU kunt zender automatisch (zie on-der) of handmatig (zie blz. 37) in-stellen.

  Zender automatisch instellen

  Om het automatisch zenders zoe-ken uit te voeren:

  drukt u, terwijl het radiodisplay wordt getoond, op de OK-toets = gedurende 2 seconden.

  Of:kies in het radiodisplay het menu "Tune".Het afstemmenu met de frequen-tieband A, zendernaam B en fre-quentie C wordt getoond.

  Opmerking:Om het automatische zenders zoeken tijdens een routegelei-ding te activeren, zie blz. 66.

  TUN FM1

  FM2

  FMT

  MWLW

  TUN FM1

  FM2

  FMT

  MWLW

  FMT16:13

  TMC1 4

  E

  FMT16:13

  TMC1 4

  EClassic FM

  I 92 I 93 I 94 I

  Tune

  B

  AC

  Classic FM I 92 I 93 I 94 I

  Tune

  B

  AC

  Radio bedienen

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 36ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 36 05.12.2005 9:52:29 Uhr05.12.2005 9:52:29 Uhr

 • 37

  Om de richting van het zenders zoeken te bepalen:

  verdraait u de menuknop, tot een van beide pijlen D geaccen-tueerd verschijnt.

  druk op de OK-toets 3.De radio zoekt binnen de actu-ele frequentieband in de gekozen richting naar de volgende zender. Daarbij wordt met de instelling in het menu "Gevoelig" (zie blz. 24) rekening gehouden.

  Zodra een zender is gevonden, stopt het zoeken en de gevonden zender wordt weergegeven. De zen-dernaam verschijnt na korte tijd in het display, voor zover de zender RDS-informatie verzendt en u de weergave van de zendernaam heeft ingeschakeld (zie blz. 22).U kunt deze zender nu opslaan (zie blz. 39) of het automatische zen-ders zoeken opnieuw starten.

  Opmerking:Wanneer u de OK-toets 3 inge-drukt houdt, slaat het automa-tisch zender zoeken gevonden zenders net zolang over, tot u de OK-toets 3 weer loslaat.

  Automatisch zenders zoeken afbreken

  Om het automatisch zenders zoe-ken af te breken:

  druk op de ESC-toets A.Het automatisch zenders zoeken stopt. De laatst afgespeelde zen-der wordt weergegeven.

  Zenders handmatig instellen

  Om een zender handmatig in te stel-len:

  kies in het radiodisplay het menu "Tune".Het afstemmenu met de frequen-tieband A, zendernaam B en fre-quentie C wordt getoond.

  Draai aan de menuknop, tot de frequentieband A geaccentu-eerd verschijnt en druk op de OK-toets =.De frequentieband A wordt rood geaccentueerd.Draai de menuknop < naar links of rechts.U hoort de actuele ontvangstfre-quentie.

  Zodra een zender wordt gevonden, wordt deze weergegeven. De zen-dernaam verschijnt na korte tijd in het display, voor zover de zender

  Classic FM I 92 I 93 I 94 I

  Tune

  D

  Classic FM I 92 I 93 I 94 I

  Tune

  D

  Classic FM I 92 I 93 I 94 I

  Tune

  B

  AC

  Classic FM I 92 I 93 I 94 I

  Tune

  B

  AC

  Radio bedienen

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 37ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 37 05.12.2005 9:52:30 Uhr05.12.2005 9:52:30 Uhr

 • 38

  RDS-informatie verzendt en u de weergave van de zendernaam heeft ingeschakeld (zie blz. 22).

  U kunt nu:deze zender verder beluisteren, door op de OK-toets = te druk-ken. Om aansluitend deze zender op te slaan, zie blz. 39,naar de laatste zender terugke-ren, door op de ESC-toets A te drukken,andere zenders zoeken, door de menuknop < naar links of rechts te verdraaien.

  Ontvangbare zenders kort weergeven (SCAN)U kunt alle ontvangbare zenders op-eenvolgend gedurende 10 seconden kort weergeven.

  Om de SCAN te starten:kies in het radiodisplay het menu "Opties".Het optiemenu van de radio wordt getoond.

  Kies en bevestig in het optiesme-nu het menupunt "Start Scan".De radio zoekt in de actuele fre-quentieband naar zenders. In het display wordt "SCAN" getoond.

  Zodra een zender wordt gevonden, wordt deze gedurende 10 seconden weergegeven. De zendernaam ver-schijnt na korte tijd in het display, voor zover de zender RDS-informa-

  tie verzendt en u de weergave van de zendernaam heeft ingeschakeld (zie blz. 22).

  U kunt nu:deze zender opslaan, zie blz. 39,andere zenders zoeken, door 10 seconden te wachten,de scan onderbreken (zie onder).

  Na 10 seconden wordt automatisch naar de volgende zender gezocht en wordt deze kort weergeven.

  SCAN beëindigen, zender verder beluisteren

  Nadat de gehele frequentieband eenmaal is doorzocht en alle zen-ders kort zijn weergegeven, stopt SCAN automatisch en wordt de laatst kort weergegeven zender normaal weergegeven.

  Wanneer u de SCAN voortijdig wilt beëindigen:

  druk op de ESC-toets A.

  Of:kies en bevestig in het optiesme-nu van de radio het menupunt "Stop Scan".De scanprocedure wordt beëin-digd. De laatst kort weergegeven zender wordt weergegeven.

  U kunt deze zender nu opslaan (zie blz. 39) of het automatische zen-ders zoeken opnieuw starten (zie blz. 36).

  ••

  Opties

  Start Scan Start T-store

  Opties

  Start Scan Start T-store

  Radio bedienen

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 38ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 38 05.12.2005 9:52:32 Uhr05.12.2005 9:52:32 Uhr

 • 39

  Zenders opslaanOp iedere geheugenniveau kunt u 6 zenders opslaan, handmatig (ge-heugenniveau FM1, FM2, MW en LW) of automatisch (geheugenni-veau FMT).

  Zenders handmatig programmeren

  Kies eerst het geheugenniveau FM1 of FM2 of een van de golfge-bieden MW of LW (zie blz. 36).

  Opmerking:Gebruik niet het geheugenniveau FMT, omdat de zenders binnen dit geheugenniveau iedere keer bij het automatisch opslaan van zenders worden gewist (zie on-der).

  Stel de gewenste zender in (zie blz. 36).Druk op een van de functietoet-sen 1 5 t/m 6 : langer dan 2 seconden.

  Naast het nummer van de functie-toets A wordt ofwel de frequen-tie of de zendernaam B weerge-geven. De zender wordt aan de ingedrukte toets toegekend.

  Opmerking:wanneer de zendernaam te lang is, wordt deze op het display af-gekort.

  Zender automatisch opslaan ( Travelstore)

  De zes sterkste UKW-zenders uit de regio kunt u automatisch op het ge-heugenniveau FMT opslaan.

  Druk op de TUN-toets ? langer dan 2 seconden.

  Of:kies en bevestig in het radiodis-play het menu "Opties".

  Het optiemenu van de radio wordt getoond.

  Kies en bevestig in het optiesme-nu het menupunt "Start T-store".De radio zoekt naar zenders. Op het display wordt "T-Store" ge-toond. Iedere opgeslagen zen-der wordt gedurende 3 secon-den kort weergegeven. Wanneer het opslaan voltooid is, wordt de zender op geheugenpositie 1 van geheugenniveau FMT weer-gegeven. Zenders, die eerder op het geheugenniveau FMT waren opgeslagen, worden automatisch gewist.

  1 Classic FM 4Kink FM

  2 Hot Radio 596.2

  3 Radio 538 689.7

  BA

  1 Classic FM 4Kink FM

  2 Hot Radio 596.2

  3 Radio 538 689.7

  BA

  FMT16:13

  Classic FM Tune Band Opties

  TMC1

  2

  3

  4

  5

  6

  92,8

  FMT16:13

  Classic FM Tune Band Opties

  TMC1

  2

  3

  4

  5

  6

  92,8

  Opties

  Start Scan Start T-store

  Opties

  Start Scan Start T-store

  Radio bedienen

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 39ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 39 05.12.2005 9:52:33 Uhr05.12.2005 9:52:33 Uhr

 • 40

  Automatisch opslaan ( Travelstore) afbreken

  Om het automatisch opslaan voor-tijdig af te breken:

  druk op de ESC-toets A.

  Of:kies en bevestig in het optiesme-nu van de radio het menupunt "Stop T-store".Travelstore wordt afgebroken. De zender op geheugenpositie 1 van het niveau FMT wordt weer-gegeven.

  Geprogrammeerde zenders weergevenOm een geprogrammeerde zender weer te geven:

  kies het geheugenniveau resp. het golfgebied (zie blz. 36).Druk op een van de functietoet-sen 1 5 t/m 6 :.De zender, die aan deze functie-toets is toegekend, wordt weer-gegeven. Het geheugenniveau wordt gedurende 3 seconden weergegeven.

  Naast het nummer van de func-tietoets A wordt ofwel de fre-quentie of de zendernaam B weergegeven.

  CD/MP3-speler bedienen

  Welke CD's kunnen worden afgespeeld?

  VOORZICHTIG!

  Beschadiging van de speler door mini- of shape-CD's!

  Mini-CD's met 8 cm diameter en shape-CD's (contour CD's) bescha-digen de speler!

  Plaats uitsluitend standaard CD's met een diameter van 12 cm in de CD-speler!

  Het apparaat kan de volgende CD-formaten afspelen:

  CD-audioCD-RCD ROM met MP3 of WMA (al-leen zonder DRM-kopieerbevei-liging)Bepaalde CD's met kopieerbevei-liging kunnen niet worden afge-speeld.

  Opmerking:De kwaliteit van zelf gebrande CD's varieert vanwege verschil-lende CD-brandersoftware, ver-schillende lege CD's en verschil-lende brandsnelheden. Daarom is het mogelijk, dat het apparaat zelf gebrande CD's niet kan af-spelen.

  •••

  1 Classic FM 4Kink FM

  2 Hot Radio 596.2

  3 Radio 538 689.7

  BA

  1 Classic FM 4Kink FM

  2 Hot Radio 596.2

  3 Radio 538 689.7

  BA

  CD/MP3-speler bedienen

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 40ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 40 05.12.2005 9:52:35 Uhr05.12.2005 9:52:35 Uhr

 • 41

  Indien u een CD-R niet kunt afspelen:gebruik CD-R's van een andere leverancier resp. een andere kleur,brandt de CD-R's met een lagere snelheid.

  Hoe moeten MP3-CD's zijn gespecifi ceerd?

  Het apparaat kan alleen MP3-CD's correct afspelen en weergeven, die de volgende specifi caties hebben:

  Op de CD-ROM mogen alleen MP3-bestanden en mappen aan-wezig zijn, maar geen andere be-standen, ook geen CD-audiobe-standenCD-formaat: ISO 9660 (Level 1 of 2) of JolietBitrate: max. 320 kBit/sBestandsextensie: moet ".MP3" zijnID3-tags: versie 1 of 2Map: max. 252 per CD Aantal van de MP3-bestand: max. 255 per mapBestandsnamen:

  geen umlautgeen speciale tekensmax. 32 karakters worden op het display getoond

  Hoe moeten WMA-bestanden zijn gespecifi ceerd?

  Het apparaat kan alleen WMA-CD's correct afspelen en weergeven, die de volgende specifi caties hebben:

  Op de CD-ROM mogen alleen WMA-bestanden en mappen aan-wezig zijn, maar geen andere be-

  ••

  •••

  ••••

  standen, ook geen CD-audiobe-standenCD-formaat: ISO 9660 (Level 1 of 2) of JolietBitrate: max. 768 kBit/sBestandsextensie: moet ".WMA" zijnDRM: bestand met DRM (Digital Rights Management, kopieerbe-veiliging/afspeelbeperking) kun-nen niet worden afgespeeld! WMA-bestanden met DRM, die door muziekaanbieders via in-ternet voor downloaden worden aangeboden, kunnen niet door het apparaat worden afgespeeld. WMA-bestanden, die u zelf bijv. vanuit CD-audiobestanden aan-maakt, kunnen wel worden afge-speeld.Map: max. 252 per CD Aantal van de WMA-bestand: max. 255 per mapBestandsnamen:

  geen umlautgeen speciale tekensmax. 32 karakters worden op het display getoond

  CD's afspelenDe CD-weergave begint automa-tisch, zodra u een CD plaatst (zie blz. 10) resp. de CD-speler als au-diobron kiest (zie blz. 26).

  Het pluspunt:Het apparaat heeft het nummer en de speeltijd van de laatst be-luisterde CD onthouden en start na het weer plaatsen op die plaats, waarop de weergave werd onderbroken.

  ••

  ••

  ••••

  CD/MP3-speler bedienen

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 41ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 41 05.12.2005 9:52:36 Uhr05.12.2005 9:52:36 Uhr

 • 42

  Hoe u met de functietoetsen 1 5 t/m 6 :

  vooruit en achteruit spoelt,naar het volgende/vorige muziek-stuk verspringt,van MP3-map wisselt,de willekeurige weergave start,muziekstukken herhaalt,

  vindt u in het hoofdstuk "Muziek af-spelen" (zie blz. 29).

  CD-weergave beëindigen/onderbreken

  Om de CD-weergave te beëindigen resp. te onderbreken:

  kiest u een andere audiobron (bijv. de radio), zie blz. 26.De CD-weergave stopt. Wanneer u de CD-speler opnieuw als au-diobron kiest, wordt de weer-gave automatisch op die positie voortgezet, waarop u deze eer-der heeft onderbroken.

  Of:schakel het apparaat uit (zie blz. 9).De CD-weergave stopt. Het ap-paraat wordt uitgeschakeld. Wanneer u de CD-speler opnieuw als audiobron kiest, wordt de weergave automatisch op die po-sitie voortgezet, waarop u deze eerder heeft onderbroken.

  Of:onderdruk de geluidsweergave van het apparaat (zie blz. 11).De CD-weergave stopt. Verkeersin-formatie wordt automatisch ge-toond.

  ••

  •••

  Muziekstukken uit een lijst kiezenU kunt CD-muziekstukken kiezen, door met de functietoetsen 4 : of 5 9 naar het vorige of volgende muziekstuk op de CD te springen (zie blz. 29). Als alternatief kunt u de muziekstukken ook uit een lijst kiezen.

  CD-muziekstukken uit een lijst kiezen (ingebouwde CD-speler)

  Wanneer u een audio-CD in de inge-bouwde CD-speler afspeelt, wordt het CD-display getoond.

  Kies en bevestig in het CD-dis-play het menu "Tracks".De lijst met muziekstukken wordt weergegeven.Kies en bevestig het gewenste muziekstuk.De weergave van het gekozen muziekstuk begint.

  CD-muziekstukken uit een lijst kiezen (optionele CD-wisselaar)

  Wanneer u een audio-CD in de opti-onele CD-wisselaar afspeelt, wordt het CD-wisselaardisplay getoond.

  CD14:01

  Titel 01/11Tracks OptiesMI

  X

  RPT

  00:22

  CD14:01

  Titel 01/11Tracks OptiesMI

  X

  RPT

  00:22

  CDC14:39

  Track 01/20

  MIX

  RPT

  00:05CD 2

  Tracks CD’s Opties

  CDC14:39

  Track 01/20

  MIX

  RPT

  00:05CD 2

  Tracks CD’s Opties

  CD/MP3-speler bedienen

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 42ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 42 05.12.2005 9:52:37 Uhr05.12.2005 9:52:37 Uhr

 • 43

  Om een muziekstuk op dezelfde CD te kiezen:

  kies en bevestig in het CD-wisselaardisplay het menu "Tracks".De lijst met muziekstukken wordt weergegeven.

  Kies en bevestig het gewenste muziekstuk.Het gekozen muziekstuk wordt afgespeeld.

  Om een muziekstuk op een andere CD, die zich in de wisselaar bevindt, te kiezen:

  kies en bevestig in het CD-wis-selaardisplay het menu "CD's".De lijst met CD's, die zich in de CD-wisselaar bevinden wordt ge-toond.

  Kies en bevestig de gewenste CD.De CD-wisselaar wisselt van CD. Deze procedure kan enkele seconden duren. "Cd wijzigen" wordt op het display getoond. Aansluitende wordt het eerste muziekstuk op de gekozen CD afgespeeld.

  U kunt nu op deze CD een ander muziekstuk kiezen, zoals hierboven beschreven.

  MP3-muziekstukken uit een MP3-lijst kiezen

  Wanneer u een MP3-CD afspeelt, wordt het MP3-display getoond.

  Om een muziekstuk te kiezen:kies en bevestig het menu "Bladeren".De MP3-lijst wordt getoond.

  Vooruit-symboolMapsymboolNummer en titel van het mu-ziekstuk

  Om een muziekstuk uit de MP3-lijst te kiezen:

  kies en bevestig het gewenste muziekstuk.Het gekozen muziekstuk wordt afgespeeld.Kies en bevestig in de MP3-lijst het "Vooruit"-symbool A of druk op de ESC-toets A, om een mu-ziekstuk uit een andere map te kiezen.

  A

  B

  C

  TracksTrack 01Track 02Track 03Track 04

  TracksTrack 01Track 02Track 03Track 04

  Cd'sCD 1CD 2CD 3CD 4

  Cd'sCD 1CD 2CD 3CD 4

  MP315:09

  JaminBladeren OptiesMI

  X

  RPT

  00:04Bob Marley

  MP315:09

  JaminBladeren OptiesMI

  X

  RPT

  00:04Bob Marley

  Bladeren

  01 Jamin.mp302 Survival.mp3

  Ska

  A B C

  Bladeren

  01 Jamin.mp302 Survival.mp3

  Ska

  A B C

  CD/MP3-speler bedienen

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 43ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 43 05.12.2005 9:52:39 Uhr05.12.2005 9:52:39 Uhr

 • 44

  De inhoud van de bovenliggende map wordt getoond.Kies en bevestig in de MP3-lijst een map B, om naar deze map over te schakelen.

  Het pluspunt:Wanneer de naam van een map of een MP3-bestand te lang is, wordt deze afgekort. U kunt de naam volledig weergeven, door op de -toets B te drukken. Om de info-weergave te verlaten, drukt u op de ESC-toets A.

  Muziekstukken kort weergeven ( SCAN)Om alle muziekstukken van een CD of de actuele map van een MP3-CD gedurende 10 seconden kort weer te geven:

  druk op de OK-toets = langer dan 2 seconden.

  Of:kies en bevestig in het optiemenu van de CD-speler, CD-wisselaar resp. MP3-speler het menupunt "Start Scan".

  De muziekstukken worden op-eenvolgende gedurende 10 se-conden kort weergegeven, be-ginnend met het volgende mu-ziekstuk. "SCAN" verschijnt in het display.

  De Scan-modus wordt automatisch beëindigd wanneer u:

  een van de functietoetsen 1 5 t/m 6 : indrukt, van audiobron wisselt (zie blz. 26), een telefoongesprek met de auto-telefoon voert (zie blz. 11),de CD uitneemt (zie blz. 10),het apparaat uitschakelt (zie blz. 9).

  Om de SCAN-functie handmatig te beëindigen:

  Druk op de ESC-toets A of kies en bevestig in het optiemenu het menupunt "Stop Scan".

  Het laatst kort weergegeven mu-ziekstuk wordt afgespeeld.

  MP3-instellingen wijzigenIn het optiemenu van de MP3-speler stelt u o.a. in:

  of ID3-Tags worden weergege-ven,of het display lichtkranttekst toont.

  ••

  Opties

  Start Scan

  Opties

  Start Scan

  MP315:09

  JaminBrowse OptionenMI

  X

  RPT

  00:04Bob MarleyScan

  MP315:09

  JaminBrowse OptionenMI

  X

  RPT

  00:04Bob MarleyScan

  Opties

  Stop Scan

  Opties

  Stop Scan

  CD/MP3-speler bedienen

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 44ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 44 05.12.2005 9:52:41 Uhr05.12.2005 9:52:41 Uhr

 • 45

  ID3-tags/bestandsnamen weergeven

  Tijdens de MP3-weergave wordt in het MP3-display de naam van het MP3-bestand of de informatie uit ID3-tags weergegeven.

  Om tussen beide weergaven om te schakelen:

  kies in het optiemenu van de MP3-speler het menupunt "ID3".U kunt de weergave met de OK-toets = omschakelen.

  Het haakje betekent dat voor zover MP3-CD ID3-tags aan-wezig zijn, deze worden ge-toond.Wanneer geen haakje in het vakje aanwezig is, wordt altijd de naam van het MP3-bestand getoond.

  Lichtkrant weergeven

  Tijdens de MP3-weergave wordt in het MP3-display tekst weergegeven. Indien deze tekst te lang voor het display is, kan deze als lichtkrant worden getoond.

  U kunt als volgt tussen lichtkrant en vaste tekstweergave omschakelen:

  kies in het optiemenu van de MP3-speler het menupunt "Scroll".U kunt de tekstweergave met de OK-toets = omschakelen.

  Het haakje betekent dat de tekst als lichtkrant wordt ge-toond.Wanneer er geen haakje in het vakje aanwezig is, wordt de tekst niet als lichtkrant ge-toond. Lange teksten worden dan afgekort. Hoe afgekorte teksten volledig weer te geven, vindt u in het volgende hoofd-stuk.

  MP3-informatie weergeven

  Om teksten, die in het display af-gekort zijn weergegeven, volledig weer te geven:

  kies in het optiemenu van de MP3-speler het menupunt "MP3-info".

  De informatie wordt volledig ge-toond.

  Druk op de ESC-toets A, om de informatieweergave te sluiten.

  Opties

  MP3-infoStart Scan

  ID3Scroll

  Opties

  MP3-infoStart Scan

  ID3Scroll

  MP315:09

  JaminBladeren OptiesMI

  X

  RPT

  00:04Bob Marley

  MP315:09

  JaminBladeren OptiesMI

  X

  RPT

  00:04Bob Marley

  Opties

  MP3-infoStart Scan

  ID3Scroll

  Opties

  MP3-infoStart Scan

  ID3Scroll

  MP3Bob

  MarleyDon’t rock my

  boat

  MP3Bob

  MarleyDon’t rock my

  boat

  CD/MP3-speler bedienen

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 45ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 45 05.12.2005 9:52:43 Uhr05.12.2005 9:52:43 Uhr

 • 46

  Navigatiesysteem bedienen

  Het werkingsprincipe

  Invoer van bestemming

  U heeft geen kaart meer nodig, om een bepaald doel te bereiken. In plaats daarvan voert u uw reisdoel in m.b.v. de tekstinvoer (zie blz. 52) in het navigatiesysteem.

  Positiebepaling

  De momentele voertuigpositie wordt m.b.v. de GPS-satellietsigna-len, het tachosignaal en een gyros-coop bepaald. Het navigatiesysteem vergelijkt deze data met het digitale kaartmateriaal op de Navigatie-CD en berekent de voertuigpositie plus de route naar het reisdoel.Om te waarborgen dat het naviga-tiesysteem de actuele positie kan bepalen, moet het voertuig zich op een straat bevinden, die op de navi-gatie-CD is opgenomen ("gedigitali-seerde straat") en de GPS-antenne moet voldoende satellietsignalen ontvangen.

  Routegeleiding

  Zodra u de routegeleiding start (zie blz. 62), hoort u gesproken rijadvie-zen (zie blz. 65) en op het display verschijnen optische rijadviezen (pijlen, afstands- en tijdinformatie,zie blz. 64).

  Dynamische routeaanpassing

  Het navigatiesysteem kan tijdens de rit op de achtergrond verkeersinfor-matie van TMC-zenders ontvangen (zie blz. 33). Indien er op de route een fi le ontstaat, hoort u een be-richt en het navigatiesysteem bere-kent automatisch een nieuwe route, voor zover u daarmee sneller bij het reisdoel komt.Indien u de rijadviezen niet opvolgt, bijv. omdat een straat is afgesloten of omdat de situatie is gewijzigd, dan berekent het navigatiesysteem automatisch een nieuwe route (zie blz. 71).

  Die Corridorfunctie

  Wanneer het navigatiesysteem een route heeft berekend, slaat deze alle straten op, die naar het reisdoel leiden en bovendien alle straten die in een corridor links en rechts op de route liggen. Deze data worden door de corridor-statusindicatie (zie L op blz. 48) gemarkeerd. Zolang u binnen deze corridor blijft, bijv. tijdens een fi le-omleiding, kunt u de navigatie-CD uit de speler ne-men en een CD afspelen.Wanneer u tijdens de rit de corridor verlaat, hoort u de vraag, de naviga-tie-CD weer te plaatsen. Wanneer u de navigatie-CD niet plaatst, hoort u een melding en er volgen geen verdere rijadviezen meer.

  Navigatiesysteem bedienen

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 46ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 46 05.12.2005 9:52:45 Uhr05.12.2005 9:52:45 Uhr

 • 47

  De omgevingsfunctie

  Voor zover geen routegeleiding ac-tief is, laadt het navigatiesysteem automatisch het digitale kaartma-teriaal van een bepaald gebied rondom de voertuigpositie in het geheugen. U kunt binnen dit gebied reisdoelen invoeren en navigeren, zonder de navigatie-CD te hoeven plaatsen.

  Navigatie- software installeren

  GEVAAR!

  Gevaar voor ongevallen door afl eiding van het verkeer!

  Wanneer u de volgende instellingen tijdens het rijden verandert, kunt u van het verkeer worden afgeleid en daardoor een ongeval veroorza-ken.

  Voer de in dit hoofdstuk beschre-ven instellingen alleen uit bij stil-staand voertuig.

  Voordat u het navigatiesysteem kunt gebruiken, moet u als volgt de navi-gatiesoftware installeren.

  Opmerking:Wanneer u de navigatiesoftware installeert, terwijl een routegelei-ding actief is, verschijnt de vraag, of u de installatie werkelijk wilt uitvoeren. Wanneer u vervolgens de installatie uitvoert, wordt de routegeleiding daardoor afgebro-ken.

  VOORZICHTIG!

  Foutieve navigatie-CD's functioneren niet!

  Wanneer u een navigatie-CD zon-der de opdruk "E" of een zelf ge-brande navigatie-CD plaatst, func-tioneert het navigatiesysteem niet! In het display wordt alleen de tekst "Navigatie wordt geactiveerd" perma-nent weergegeven.

  Gebruik uitsluitend de originele navigatie-CD's voor de ROME NAV55E met de opdruk "E"!Waarborg dat de CD niet is be-schadigd.

  Om de navigatiesoftware te laden:

  plaats de originele navigatie-CD met de opdruk "E" in de speler (zie blz. 10).In het display verschijnt "NAVI SW" en een voortgangsindicatie. Daarna verschijnt "Taal wordt geladen". De navigatiesoftware wordt automatisch geïnstal-leerd.Onderbreek de installatie van de navigatiesoftware niet!Zodra de installatie is afgerond, verschijnt "Let op het verkeer" in het display.

  De navigatiesoftware blijft zolang in het geheugen van het apparaat, tot het apparaat van de voedings-spanning wordt losgekoppeld. De navigatiesoftware moet opnieuw worden geïnstalleerd wanneer u het apparaat:

  meer dan 72 uur niet inschakelt, omdat het apparaat dan automa-

  Navigatiesysteem bedienen

  ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 47ROMENAV55Eman_star_ois_nld.indd 47 05.12.2005 9:52:45 Uhr05.12.2005 9:52:45 Uhr

 • 48

  tisch vol