Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) 2016-03-23آ  veiligheidsonderzoek door de Veiligheid van de...

download Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) 2016-03-23آ  veiligheidsonderzoek door de Veiligheid van de Staat

of 18

 • date post

  17-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  11
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) 2016-03-23آ  veiligheidsonderzoek door de Veiligheid van de...

 • Nationale Veiligheidsoverheid (NVO)

  Informatiesessie Retributies

  Briefing Veiligheidsofficieren

  04/11/2013

 • Briefing veiligheidsofficieren - p. 3

  Doel van de briefing

  Informatiesessie bij de in voege treding van de retributie

  1. Nationale Veiligheidsoverheid (NVO)

  2. In voege treding van de retributie

  2.1 wettelijk kader

  2.2 implementatie in Habil

  2.3 facturatie

  3. Tips voor een vlotte behandeling van uw dossier

  4. Toekomstperspectief

  5. Contact met de NVO

  6. Vragen en antwoorden

 • Briefing veiligheidsofficier - p. 3

  1. Nationale Veiligheidsoverheid (NVO)

  FOD Buitenlandse Zaken

  (Voorzitterschap & secretariaat)

  Crisiscentrum van de Regering

  Veiligheid van de Staat (VSSE) Douane en Accijnzen

  Algemene Dienst voor Inlichting en Veiligheid (ADIV)

  FOD Economie

  Federale Politie FOD Mobiliteit – DG Luchtvaart

  Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

 • Briefing veiligheidsofficier - p. 4

  Samenstelling - collegiale overheid - elk lid opereert volgens eigen bevoegdheden - maandelijkse vergadering

  Secretariaat - gevestigd bij de FOD Buitenlandse Zaken - coördinerende en administratief ondersteunende opdracht - personeelsbestand:

  • Voorzitter • Secretaris • 1 adviseur-generaal (retributies) • 2 attachés Industriële veiligheid • 1 attaché Infosec • 7 werknemers (ondersteunende personeelsleden)

 • Briefing veiligheidsofficier - p. 5

  Bevoegdheden

  ‒ toekennen, intrekken of weigeren van de veiligheidsmachtigingen aan een natuurlijke of een rechtspersonen na het veiligheidsonderzoek door de Veiligheid van de Staat of de Algemene Dienst voor Inlichting en Veiligheid

  ‒ PoC voor de veiligheidsofficieren: controle, toezicht en vorming

  ‒ veiligheidsincidenten

  ‒ internationale vertegenwoordiging

 • 2. Toelichting bij de in voege treding van de retributie

  • 2.1 Wettelijk kader ‒ Wet van 11/12/98 betreffende de classificatie en de

  veiligheidsmachtigingen, -attesten en -adviezen

  ‒ Wet van 11/12/98 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, -attesten en -adviezen

  ‒ Koninklijke Besluiten die deze wetten uitvoeren

  ‒ Richtlijnen van het Ministerieel Comité voor Inlichting en Veiligheid (MCIV)

  ‒ Internationale verdragen en akkoorden die België binden in het kader van de uitwisseling en bescherming van geclassificeerde informatie

  ‒ Koninklijk Besluit van 04/09/2013 tot vaststelling van de bedragen van de retributies die verschuldigd zijn voor het afgeven van veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen

  Briefing veiligheidsofficier - p. 6

 • • De wet van 11 december 1998

  In de wet van 11/12/1998 wordt het volgende voorzien:

  Art. 15bis. ; De natuurlijke of rechtspersoon, voor wie een veiligheidsmachtiging wordt aangevraagd en die niet behoort tot het personeel van de federale overheid en van de geïntegreerde politie, is een retributie verschuldigd. Deze retributie wordt geheven door de veiligheidsoverheid bedoeld in artikel 15, eerste lid, volgend op de in artikel 16 voorziene instemming door de persoon voor wie een veiligheidsmachtiging aangevraagd wordt

  Briefing veiligheidsofficier - p. 7

 • • Koninklijk Besluit van 4 september 2013:

  Het Koninklijk Besluit van 04/09/2013, dat de retributies vastlegt, werd van kracht op 7/10/2013, bij de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad:

  - veiligheidsmachtiging voor de rechtspersoon:

  • 900 € vertrouwelijk

  • 1.200 € geheim

  • 1.500 € zeer geheim

  - veiligheidsmachtiging voor een natuurlijke persoon:

  • 150 € vertrouwelijk

  • 175 € geheim

  • 200 € zeer geheim

  - veiligheidsattesten en - adviezen: momenteel geen retributie

  Briefing veiligheidsofficier - p. 8

 • • Overgangsmaatregelen:

  Alle dossiers ingediend voor 7 oktober 2013 => machtiging afgeleverd zonder dat een retributie verschuldigd is

  ‒ veiligheidsmachtiging natuurlijk persoon:

  Dossier aanwezig in Habil

  ‒ veiligheidsmachtiging rechtspersoon:

  Initiatie dossier is gebeurd – « noodzaak tot kennisname » (zie later)

  Briefing veiligheidsofficier - p. 9

 • 2.2 Implementatie in Habil

  ‒ veiligheidsmachtiging voor een natuurlijke persoon=> module geïmplementeerd in Habil

  ‒ aanmaken van een dossier gebeurt zoals voorheen behalve  keuze betaling retributie door « veiligheidsofficier » of « klant »

  ‒ betalingsinfo wordt gegenereerd bij aanmaak dossier en is steeds consulteerbaar via de knop « info retributie »

  ‒ de veiligheidsofficier kan het dossier pas overmaken aan de NVO (« SUBMIT »), nadat de betaling van de retributie door de NVO werd ontvangen

  ‒ uitbreiding binnen eenzelfde niveau is geen retributie verschuldigd

  Briefing veiligheidsofficier - p. 10

 • ‒ verhoging van niveau => retributie hogere niveau verschuldigd

  ‒ hernieuwing van de veiligheidsmachtiging => nieuwe aanvraag

  ‒ beperkte functionaliteiten => verdere uitwerking zal gebeuren

  ‒ E-payment wordt voorzien

  ‒ aangepaste handleiding beschikbaar op de website

  Briefing veiligheidsofficier - p. 11

 • 2.3 Facturatie

  • veiligheidsmachtiging voor een natuurlijke persoon:

  ‒ betalingsuitnodiging per mail via Habil

  ‒ factuur wordt verzonden na ontvangst van de betaling

  • veiligheidsmachtiging voor een rechtspersoon:

  ‒ de factuur wordt verstuurd na het ontvankelijk verklaren van het dossier (bevestiging « noodzaak tot kennisname »)

  ‒ !!! Indien nodig wordt er een creditnota opgemaakt

  Briefing veiligheidsofficier - p. 12

 • 3. Tips voor vlotte behandeling van het dossier

  • veiligheidsmachtiging voor een rechtspersoon:

  ‒ tijdig een dossier indienen, rekening houdende met de wettelijk vastgelegde termijnen (KB van 24 maart 2000)

  ‒ aanvraag gebeurt in twee fases:

   Fase I: controle « noodzaak tot kennisname » staven aan de hand van documentatie van een aanbestedende overheid!

   Fase II: indienen firmadossier  zowel dossier « firma », als de individuele basisvragenlijsten van de leden van de Raad van Bestuur en de Veiligheidsofficier moeten worden ingediend. Zonder de individuele basisvragenlijsten, wordt het dossier niet opgestart!

  Briefing veiligheidsofficier - p. 13

 • • Veiligheidsmachtiging voor een natuurlijke persoon:

  ‒ alvorens het dossier op te starten, nagaan of de natuurlijke, persoon nog niet over een individuele veiligheidsmachtiging beschikt

  ‒ bij twijfel aanvraag, per mail, via het secretariaat van de NVO voor BE veiligheidsmachtiging

  ‒ aanvraag via document FIS, voor buitenlandse veiligheidsmachtiging

  ‒ indien de veiligheidsmachtiging moet afgeleverd worden door het buitenland => geen dossier opstarten in Habil, en geen retributie verschuldigd

  Briefing veiligheidsofficier - p. 14

 • 4. Toekomstperspectief

  • middelen die worden gegenereerd staan rechtstreeks ter beschikking van de NVO

  => een beheerscomité verzekert het beheer van deze middelen

  • mogelijkheid om bijkomende modules in Habil te voorzien:

  ‒ automatische opmaak van facturen/creditnota’s . Overmaking van de facturen voorafgaand aan de betaling

  ‒ rapporteringsmodule met betrekking de facturen, creditnota’s en betalingen per firma

  ‒ gegroepeerde betalingen

  Briefing veiligheidsofficier - p. 15

 • Briefing veiligheidsofficier - p. 16

  • mogelijkheid tot versterking van het secretariaat:

  - verkorten van de administratieve behandeltermijn

  - betere bereikbaarheid en responstijd

  • uitbouw van eigen website (zie nu http://diplomatie.belgium.be/)

 • Briefing veiligheidsofficier - p. 17

  5. Contact

  Nationale Veiligheidsoverheid (NVO)

  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Karmelietenstraat 15 - 1000 Brussel

  Tel: 02/501.45.42

  Fax: 02/501.45.96

  Email:

  nvo-ans@diplobel.fed.be (algemene vragen)

  habil@diplobel.fed.be (Habil)

  indussec@diplobel.fed.be (industriële veiligheid)

  Voorzitter: Dhr. Alex Van Meeuwen

  Secretaris: Dhr. Jochen Devadder

  Retributies: Dhr. Joost Boudry

  mailto:nvo-ans@diplobel.fed.be mailto:nvo-ans@diplobel.fed.be mailto:nvo-ans@diplobel.fed.be mailto:nvo-ans@diplobel.fed.be mailto:nvo-ans@diplobel.fed.be mailto:nvo-ans@diplobel.fed.be mailto:nvo-ans@diplobel.fed.be mailto:habil@diplobel.fed.be mailto:habil@diplobel.fed.be mailto:habil@diplobel.fed.be mailto:habil@diplobel.fed.be mailto:habil@diplobel.fed.be mailto:indussec@diplobel.fed.be mailto:indussec@diplobel.fed.be mailto:indussec@diplobel.fed.be mailto:indussec@diplobel.fed.be mailto:indussec@diplobe