Nationaal Actieprogramma Diabetes 24 november 2011

of 20 /20
Nationaal Actieprogramma Diabetes 24 november 2011 Elize van Ballegooie Senior Implementatiemedewerker NAD Ytje van der Veen Implementatiemedewerker DVN

Embed Size (px)

description

Nationaal Actieprogramma Diabetes 24 november 2011. Elize van Ballegooie Senior Implementatiemedewerker NAD Ytje van der Veen Implementatiemedewerker DVN. Wat doet het NAD?. Zorgen voor genezing van diabetes B. Zorgen voor een brede toepassing van de NDF Zorgstandaard - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Nationaal Actieprogramma Diabetes 24 november 2011

 • Nationaal Actieprogramma Diabetes

  24 november 2011

  Elize van BallegooieSenior Implementatiemedewerker NADYtje van der VeenImplementatiemedewerker DVN

 • Wat doet het NAD?

  Zorgen voor genezing van diabetes

  B. Zorgen voor een brede toepassing van de NDF Zorgstandaard

  C. Ontwikkeling nieuwe medicijnen

  D. Zorgen voor lotgenotencontact tussen patinten

 • Wat is de rol van DVN binnen het NAD?DVN zit in de stuurgroep van het NAD.

  B. DVN voert projecten uit binnen het NAD, zoals het ontwikkelen van een individueel zorgplan.

  C. DVN is betrokken bij de implementatie van de NAD producten.

  D. DVN is betrokken bij A, B en C.

 • Alarmerende stijging van het aantal mensen met diabetes

  Effectieve preventie en goede zorg zijn noodzakelijk om de toenemende ziektelast te verminderenAanleiding

 • Structureel implementeren van dezorgstandaard diabetes als leidraad voor de inhoud,organisatie en kwaliteitsbewaking vanprogrammatisch ingerichte preventie van diabetes enzorg aan mensen met diabetes

  Ervaring opdoen voor verbreding naar anderechronische ziekten

  Doel NAD

 • Implementatie-fase

  Fasering28 NAD-producten22 in implementatietraject12 producten gereed in 201110 producten gereed in 2012

 • Themas

 • Zorgprofessionals

  Bekendheid met de zorgstandaardKennis van de inhoud v/d zorgstandaardMeerwaarde zorgstandaardOndersteuningsbehoefteToegang tot effectieve leefstijlprogrammasMoeilijk bereikbare groepenfinanciering/wet- en regelgeving zorgstandaardStandaardisering in registratie en uitwisseling gegevensWerken in multidisciplinaire teams

  Belangrijkste resultaten NAD Monitor (1)

 • Belangrijkste resultaten NAD Monitor (2)

  Patinten

  Bezit en kennis van de diabetes zorgwijzer

  Bezit en kennis van het individuele zorgplan

  Patint is tevreden over de zorg die hij/zij krijgt

 • Implementatie op landelijk niveau

  Landelijke ondersteuning & cordinatieLandelijke communicatiestrategie om NDF zorgstandaard bekendheid te geven (overtuigen van meerwaarde)Laagdrempelig beschikbaar stellen van zorgstandaard en de ondersteunende productenAandacht voor kennis, houding en gedragAandacht voor verschillende doelgroepen

  Implementatie op verschillende niveaus (1)

 • Implementatie op regionaal niveau

  Starten in drie zorggroepregiosCordinator per regioLandelijke cordinatie & ondersteuning (vanuit NDF-bureau)Quickscan bij de startGefaseerde aanpakeerst randvoorwaardelijke producten

  Implementatie op verschillende niveaus (2)

 • QuickscanDoel: behoeftepeiling in de regioBij wie:Management zorggroepZorgverlenersPatinten

 • Waar staan we op dit moment?

 • Rol van DVN binnen NAD1. DVN in stuurgroep NAD

  2. Projecten uitgevoerd door DVN, primaire doelgroep mensen met diabetes

  3. Inbreng in projecten gericht op professionals

  4. Patintenperspectief in implementatie- en evaluatiefase-> NAD implementatieteam-> regio quickscan/behoeftenpeiling bij mensen met diabetes-> betrokkenheid adviseurs bij implementatie?

 • Rol van DVN binnen NADProducten ontwikkeld door DVN

  Individueel zorgplan diabetes + handleiding professionalsZorgwijzers diabetes type 1, Diabetes en ZwangerschapDiabetesWerkt (brochures, e-modules, digitale helpdesk, voorlichtingsbijeenkomst)

  DiabetesKenniswijzerImplementatie van de Zorgwijzer diabetes type 2 (NB ook actief in zorggroepregios!)

 • Rol van DVN binnen NADProducten klaar voor implementatie begin 2012 (zie ook overzichtsschema en website):

  Primaire doelgroep mensen met diabetes:Diabetes en Werk Individueel Zorgplan Diabetes Zorgwijzers diabetes type 1, diabetes en zwangerschap

  Primaire doelgroep zorgprofessionals:E-diabetes kernset (14)LTA samenwerkingsafspraken huisartsen en internisten (5)Multidisciplinaire afspraken rondom voetzorg (Provoet) (6)Multidisciplinaire Richtlijn zelfcontrole bloedglucosewaarden (3)

 • Rol van DVN binnen NADBetrokkenheid adviseurs zorgkwaliteit bij implementatie?

  Hoe kunnen DVN regios en u als adviseurs betrokken zijn/bijdragen aan het stimuleren van het gebruik van de NAD produkten?

  Regionale kansen?Landelijke kansen?

 • Brainstorm Welke producten zijn voor uw regio interessant?Welke stappen moeten ondernomen worden om mensen met diabetes en professionals in uw regio op de hoogte te brengen van het bestaan van het product?Wat moet er gebeuren om mensen met diabetes en zorgprofessionals in uw regio te overtuigen tot het gebruik van?

 • Mogelijke rol DVN adviseurs bij implementatieNAD implementatie in proefregios:Netwerkgroep 0de, 1ste en 2de lijn in proefregiosInformeren mensen met diabetes in regio over bestaan van bijv. individueel zorgplan, en activiteiten in regioOverig regionaal netwerk (zorgverzekeraars, werkgevers, ..)?

  Landelijke NAD implementatie Beschikbaar stellen/verspreiden produktenLobbyLandelijke communicatie professionals/mensen met diabetes?

 • Vervolg.Adviseurs informeren over produkten die klaar zijn en voortgang van implementatieBenader ons s.v.p. als u kansen ziet in de regio of landelijk!Adviseurs in de proefregios samenwerken.

  [email protected]@dvn.nl

  Mijn naam is .aangeven wat ik doeWij zijn gevraagd om wat te vertellen over het Nationaal Actieprogramma Diabetes.Evt refereren naar iets wat ze eerder deze dag hebben gedaan.Als het goed is hebben jullie al wat informatie over het NAD ontvangen.Voordat we van start gaan, hebben wij een tweetal stellingen voor jullie.**DVN zit in de stuurgroep van het NAD en is betrokken bij de ontwikkeling van enkele producten.

  Aangeven dat het alle antwoorden zijn

  Ik wil jullie wat vertellen over het voortraject van het NAD, mogelijk bekende informatie voor een aantal mensen.Vervolgens wil wat vertellen over waar we nu mee bezig en op korte termijn mee aan de slag gaan.

  Ytje zal vervolgens ingaan op de rol die jullie hierin kunnen spelen en zal een toelichting geven op enkele producten.*In 2009 is het Nationaal Actieprogramma Diabetes tot stand gekomen.Aanleiding was het groeiend aantal mensen met diabetes en ook de gevolgen die diabetes met zich mee brengt.Het NAD gaat niet op zoek naar een cure zoals op dit plaatje staat. Doel is om de huidige diabeteszorg verder te verbeteren.

  Navragen wat de exacte aanleiding was.

  Achtergrondinfo:Met subsidie van VWS wordt in de periode van 2009 t/m 2013, onder leiding van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD) uitgevoerd. Het kerndoel is het realiseren van een brede toepassing van kwalitatief goede diabeteszorg zoals beschreven in de NDF Zorgstandaard. Gedurende de eerste 2 jaren heeft het accent gelegen op de voorbereiding en ontwikkeling.

  *Hier zien jullie het doel wat specifieker omschreven.Het doel van het NAD is een brede toepassing (90%) van een actuele en complete NDF Zorgstandaard diabetes. Hierin wordt beschreven waaraan kwalitatief goede diabeteszorg moet voldoen.Om dit doel te kunnen bereiken zijn en worden allerlei activiteiten opgezet en producten ontwikkeld. Naast deze doelen wordt ook gekeken hoe de zorgstandaard verbreed kan worden naar andere chronische zieken.Zo is er tijdens het NAD congres vorige week een convenant gesloten met Platform Vitale Vaten en het PON (Partnerschap Overgewicht Nederland).

  Achtergrondinfo:Rond de volgende themas worden activiteiten ingezet:- Zorgstandaard- Preventie- Positie van de patint & clint- Kwaliteit, organisatie & kennis- Regelgeving & bekostigingE-communicatie & ICT voorzieningen

  Het doel van het NAD is enerzijds het verder doorontwikkelen van de zorgstandaard en anderzijds het zorgen voor een brede toepassing van de zorgstandaard in Nederland.Er zijn verschillende trajecten opgezet om beide doelen te bereiken.Hier ga ik zo op in.

  Waarom een samenwerkingsverband?De NDF, Platform Vitale Vaten en PON hebben de krachten gebundeld en in lijn met de wensen van het huidige kabinet, een convenant gesloten. De drie organisatiesrichten zich op goede zorg voor mensen met (een hoog risico op) respectievelijk diabetes, hart- en vaatziekten en obesitas. De NDF, Platform Vitale Vaten en PON doendit door de ontwikkeling van ziekte-specifieke zorgstandaarden alsmede het faciliteren van de toepassing daarvan voor zowel clinten en patinten als zorgverleners.De drie aandoeningen hebben veel gemeenschappelijke risicofactoren en hangen oorzakelijk sterk met elkaar samen (comorbiditeit). Tezamen betreft het een zeergrote groep Nederlanders. Schattingen daarover lopen uiteen van drie tot vier miljoen mensen.De zorg rondom deze groep clinten en patinten is nu vaak versnipperd. De inhoud van de verschillende zorgstandaarden en de implementatie daarvan kunnen beterop elkaar worden afgestemd.Doel van het samenwerkingsverbandMet een gezamenlijke aanpak willen de NDF, het Platform Vitale Vaten en het PON bereiken dat:3 de zorg effectiever en doelmatiger rondom deze grote groep clinten en patinten wordt georganiseerd, waardoor deze zorg makkelijker uitvoerbaar wordt,de kwaliteit omhoog gaat en meer patintgerichte zorg geleverd kan worden;3 preventieve activiteiten in gezamenlijkheid worden aangepakt, waardoor deze aandoeningen en de complicaties hiervan vroegtijdig in samenhang kunnen wordenopgespoord en onderkend en daardoor worden uitgesteld of zelfs voorkomen;3 een gentegreerde uitrol van innovatieve (zorg)interventies mogelijk wordt, bijvoorbeeld gerichte activiteiten op de jeugd en ouderen met vaak complexezorgbehoeften;3 bevorderd wordt dat deze zorg optimaal en in zijn geheel kan worden bekostigd en ingekocht.

  Met het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD) wordt getracht op landelijkniveau omstandigheden, condities en instrumenten beschikbaar te maken die vereistzijn om een halt toe te roepen aan de alarmerende groei van het aantal mensen metdiabetes. Het NAD moet hiermee bijdragen aan de implementatie en verdereontwikkeling van een actuele zorgstandaard diabetes.

  Het NAD bestaat uit een kernthema en vijf subthemas. Het kernthema is hetstructureel implementeren (alsmede doorontwikkelen en actueel houden) van deNDF Zorgstandaard onder alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij de preventievan en zorg voor mensen met (een hoog risico op) diabetes. De vijf subthemas zijnPreventie (thema 1), Positie van de patint & clint (thema 2), Kwaliteit,organisatie en kennis (thema 3), Regelgeving & bekostiging (thema 4) en Ecommunicatie& ICT voorzieningen (thema 5). Per thema zijn instrumentele doelengeformuleerd, die bijdragen aan de implementatie en verdere ontwikkeling van dezorgstandaard. Na beindiging van het NAD in 2013 moet worden vastgesteld of deoverall doelstelling van het NAD behaald is. Daartoe is monitoronderzoeknoodzakelijk.*Op dit plaatje zien jullie de fasering van het NAD.

  Het NAD is gestart in 2009.Gedurende de eerste 2 jaren heeft het accent gelegen op de voorbereiding en ontwikkeling. Bij de start is middels een Quickscan onderzocht waar de knelpunten lagen. ????????????Naar aanleiding van deze knelpunten zijn allerlei activiteiten opgezet en producten ontwikkeld om de knelpunten aan te pakken. Denk hier bijvoorbeeld aan een ICT systeem om gegevens beter te registreren en uit te wisselen of een document met samenwerkingsafspraken om structurele samenwerking tussen de eerste en tweede lijn beter te laten verlopen.In totaal gaat het om 28 producten. Van deze 28 producten zijn er een aantal al af.

  Op dit moment zijn een aantal producten af en zijn we gestart met de implementatiefase. Hierbij gaan de we de producten op kleinere schaal testen. Daarnaast gaan we breder communiceren over de zorgstandaard.Deze fase zal tot eind 2012 lopen. IN 2013 gaan we alles evalueren en de producten breed uitrollen.Doel is dat 90% van de zorgverleners de zorgstandaard toepassen (dat is vrij ambitieus).*In 2010 is er een landelijke monitor uitgevoerd om te kijken in hoeverre zorgverleners en patinten bekend waren met de zorgstandaard en waar op dat moment de knelpunten binnen de diabeteszorg lagen.

  Uit deze monitor bleek dat:-Een aardig grote groep professionals nog niet goed op de hoogte was van de inhoud van de Zorgstandaard. (soms onbewust wel, want richtlijn zorggroep kan wel op standaard gebaseerd zijn)-Bijna 2/3de gaf wel aan dat het bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg en dat het haalbaar is om volgens de standaard te werken. Toch werden de standaarden en richtlijnen van de beroepsorganisaties als leidraad gebruikt.

  Op de volgende punten was behoefte aan ondersteuning.Op deze vlakken worden dan ook producten ontwikkeld.

  Achtergrondinfo:Iets meer dan de helft van de zorgprofessionals (56.8%) gaf aan grotendeelsvolgens de Zorgstandaard te werken en 19.3% rapporteerde volledig volgens deZorgstandaard te werken. 12.3% werkte in beperkte mate of helemaal niet volgensde Zorgstandaard.

  *Uit het onderzoek bij patinten bleek dat de Zorgwijzer, als instrument om de positie van de patint te versterken, nog slechts mondjesmaat toegepast wordt in de praktijk.

  Een kleine minderheid(16.7%) van de bevraagde patienten bleek de Zorgwijzer in bezit te hebben, terwijlongeveer de helft van de patinten niet bekend was met de Zorgwijzer Diabetes.Diabetes type 2 patinten en patinten die lid zijn van DVN hadden de Zorgwijzer statistisch significant vaker in bezit dan diabetes type 1 patinten en niet DVN-leden.Patinten die de Zorgwijzer in bezit hadden, ervoeren meer inbreng in de behandeling, geven aan beter hun gevoelens te kunnen delen met de zorgverlener, beoordelen de omgang met hun diabetes en de instelling van diabetes beter, gaven aan beter om te kunnen gaan met hun diabetes en hun diabetes belemmerde henminder in het dagelijkse doen en laten dan patinten die de Zorgwijzer niet in bezithadden.*Terug naar de implementatie..Dit is ook iets waar jullie een rol kunnen gaan spelen

  De zorgstandaard en producten worden op twee manieren gemplementeerd.Enerzijds kiezen we voor een implementatie op landelijk niveau. Hierbij zal het met name gaan om informeren en enthousiasmeren. Ook bieden we producten aan op de website zodat mensen er zelf mee aan de slag kunnen.We gaan bijvoorbeeld veel publiceren in tijdschriften en nieuwsbrieven.De communicatie strategien zijn gericht op kennis, houding en gedrag. Dus het informeren mensen, het in laten zien van de voordelen en overtuigen van het nut. Met gedrag wordt bedoeld dat mensen daadwerkelijk in staat moeten zijn om het toe te passen.

  Op verschillende koepels, professionals en patinten wordt gefocused.

  *Daarnaast gaan we enkele producten in drie proefregios testen. Dit zijn Rotterdam, Haarlem/Hoofddorp regio en Amersfoort.De regie ligt regionaal bij de zorggroep. Zij hebben een cordinator aangesteld, die samen met het NAD en andere partners de implementatie vorm kan gaan geven.Het doel is om de producten te testen, kijken of het werkt, of het bijgesteld moet worden en welk ondersteuningsaanbod nodig is om met de producten aan de slag te gaan. Dit zal gepaard gaan met onderzoek naar het proces en de werkbaarheid van de producten.In eerste instantie zullen we in de regios aan de slag gaan met-de e-Diabetes Kernset-de LTA; dit gaat over het maken van afspraken tussen de eerste en tweede lijn-Richtlijn rondom voetzorg; dus welke professionals moeten hierbij betrokken zijn en wanneer moet een patint doorverwezen worden-Het individueel zorgplan; een boekje die patinten en zorgverleners kunnen gebruiken om meetwaarden te noteren en doelen en wensen te bepalen.

  Het streven is dat er in de loop van het jaar producten aan worden toegevoegd.

  *Om inzicht te krijgen in waar het management van de zorggroepen, de zorgverleners en de patienten behoeften aan hebben, is een Quickscan ontwikkeld. Met deze Quickscan, die tevens als 0-meting dient, kunnen we met de regio bespreken waar de knelpunten liggen.

  Ytje zal straks ingaan op de rol van de DVN

  *Op dit moment bevinden alle regios zich in de startfase.Er zijn meerdere gesprekken gevoerd met het management van de zorggroepen om commitment te krijgen.In 2 van de 3 regios is een cordinator aangesteld. Nu zijn we bezig met het peilen van de behoefte bij het management.Binnen enkele weken gaan we starten met de behoeftepeiling onder zorgverleners en patinten.

  De reden dat wij hier nu staan om jullie te informeren over dit traject is omdat we denken dat jullie al vanaf een vroeg stadium betrokken kunnen zijn bij dit traject..

  Vragen hierover?

  Doorgaan Ytje: rol DVN en producten

  * Reacties op flipover schrijven - samenvattenTekst komt uit andere presentatie, maar mogelijk zijn enkele vragen ook interessant voor de groep*Na de brainstorm: wij zelf dachten bij de voorbereiding aan**