Museum Maritiem

24

description

Museum Maritiem, Rotterdam

Transcript of Museum Maritiem

Page 1: Museum Maritiem
Page 2: Museum Maritiem
Page 3: Museum Maritiem

Missie Het overdragen van de geschiedenis van scheepvaart en scheepsbouw binnen en vanuit Nederland met nadruk op Rotterdam en omgeving, aan een breed publiek en toekomstige generaties door middel van (a) persoonlijke, materiële en virtuele publieksoverdracht met extra aandacht voor jongeren, (b) uitbouw en beheer van de maritiem historische collectie en (c) toegepast weten-schappelijk onderzoek.

Mission The transmitting of the history of shipping and ship building within and from the Nether-lands with emphasis on Rotterdam and surroundings, to a broad public and future generations, through means of (a) personal, material and virtual interpretation, with special attention for youth, (b) expansion and management of the maritime-historical collection and (c) related research.

Page 4: Museum Maritiem

Woord vooraf

Presentatie en evenementenTentoonstellingen

Museumschip Buffel

Educatie

Evenementen

CollectieBijzondere aanwinsten

Restauraties

OrganisatieRaad van Toezicht

Organisatiestructuur

Samenwerkingsverbanden

Summary of annual report

Verkort financieel verslag

Inhoudsopgave

4

67111213

141516

18181920

22

24

2

Page 5: Museum Maritiem

3

Page 6: Museum Maritiem

Woord vooraf

‘Actie op alle fronten’ karakteriseert het jaar

2007 in het Maritiem Museum Rotterdam. Actie

richting onze bezoekers met een spetterende

Museumnacht, spraakmakende nieuwe

tentoonstellingen zoals ‘MainPort Live’, ‘het Berlin

Drama’, ‘Zoute dromen’ én een drukbezocht debat-

en evenementenprogramma.

Maar ook intern was er veel activiteit, met de start

van het INK kwaliteitstraject, de invulling van een

sleutelpositie door de komst van een nieuw Hoofd

Collecties, de ontwikkeling van een vernieuwend

meerjarenbeleidsplan 2009 – 2012 en de eerste

fase van de renovatie van het museumschip ‘Buffel’.

Gastvrij, verrassend en het bieden topkwaliteit

voor een breed publiek, dat is de insteek van het

museum in de vertaling van de doelstellingen

zoals vastgelegd in de afspraken met broodheer

en collectie-eigenaar Gemeente Rotterdam.

Het publiek pikt dit op. Ondanks het feit dat de

‘Buffel’, één van de vooraanstaande attracties van

het museum, vanaf 30 juli gesloten was, steeg

het aantal bezoekers in 2007 (122.559) met acht

procent ten opzichte van 2006.

4

Page 7: Museum Maritiem
Page 8: Museum Maritiem

Presentatie en

De centrale vraag die het Maritiem Museum

zichzelf in 2007 heeft gesteld is: “Hoe vertalen wij

de maritiem-historische geschiedenis rondom

de collectie in verhalen die het publiek van nu

boeien?” Dit resulteerde in een pluriform aanbod

van presentaties waarin aansluiting op de

belevingswereld van verschillende publieksgroepen

is gezocht vanuit een brede maatschappelijke

context en actualiteit. Hierbij is veel aandacht

besteedt aan persoonlijke, materiële en virtuele

kennisoverdracht en aan jongeren in het bijzonder.

Het Maritiem Museum Rotterdam

kent geen vaste opstelling. In 2007

presenteerde het vier semi-permanente

tentoonstellingen: de ‘Holland

Amerika Lijn’, ‘Schatten van Nedlloyd’

en ‘Professor Plons’. De Rotterdamse

havenpresentatie, de vierde semi-

permanente tentoonstelling, werd

ingrijpend geactualiseerd onder de titel

‘MainPort Live’ heropend. Daarnaast

heeft het museum drie exposities met

een looptijd van respectievelijk vier en

twaalf maanden gerealiseerd waarvan

een aantal ook in 2008 te zien is.

evenementen

6

Page 9: Museum Maritiem

7

Rotterdam is als havenstad bekend

over de hele wereld. Maar wat merken

inwoners van Rotterdam nog van hun

haven? De oude stadshavens hebben

vrijwel allemaal een andere bestemming

gekregen, grote schepen komen de rivier

niet meer op. De maritieme bedrijvigheid:

massale op- en overslag, zeeschepen,

havenkranen, ruim 60.000 havenmede-

werkers ... dit speelt zich steeds verder

van het centrum af.

De tentoonstelling ‘MainPort Live’ belicht

op eigentijdse wijze alle facetten van

de haven; zowel heden als verleden.

‘MainPort Live’ is een multimediale pre-

sentatie waarin door middel van unieke

filmopnamen, een imposante maquette

MainPort Live Vanaf 3 maart 2007

van zowel het hedendaagse als histori-

sche havengebied, licht en geluidsfrag-

menten en de dynamische havenkaart

de activiteit in de Rotterdamse haven

‘real-time’ is te volgen. Hiermee brengt

het Maritiem Museum het ritme van

de wereldhaven terug in het hart van

Rotterdam.

Page 10: Museum Maritiem

Op donderdagnacht 21 februari 1907

woedt op de Noordzee een zware

storm. De veerboot ‘Berlin’ nadert

de haven van Hoek van Holland. Aan

boord bevinden zich 143 opvarenden.

Het is een bont gezelschap van Duitse

operazangers en –zangeressen, een

alleen reizend jongetje van 12 jaar, maar

ook enkele belangrijke zakenlieden,

zoals de bekende autofabrikant Spijker.

Plotseling slaat het schip op de pier. Op

dat moment voltrekt zich een van de

grootste drama’s voor onze kust. Het

schip breekt in tweeën. De dagen erna

spoelen tientallen lichamen aan. Bijna

niemand overleeft het; na drie dagen

kunnen slechts 15 mensen worden gered

uit de kolkende zee…

Het Berlin Drama - Scheepsramp op de Hoek 5 april 2007 t/m 2 maart 2008

V.l.n.r. Plaatsvervangend Commissaris van de Koningin Mr. F.D. van Heijningen, permanent

lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid Prof. Mr. P. van Vollenhoven en burgemeester

van Rotterdam Mr. I.W. Opstelten tijdens de opening van de tentoonstelling.

Precies honderd jaar later laat het

Maritiem Museum het publiek deze

scheepsramp opnieuw beleven.

In tegenstelling tot veel andere

tentoonstellingen stonden er weinig

authentieke objecten ter beschikking;

die zijn namelijk samen met het schip

vergaan. De tentoonstelling was vooral

gebaseerd op de persoonlijke verhalen

van de opvarenden, opgetekend uit

de mond van kleinkinderen en achter-

kleinkinderen. Hun gereconstrueerde

verhaal is op een realistische manier

vormgegeven. Bezoekers werden

meegenomen op deze laatste reis van de

‘Berlin’, en maakten kennis met enkele

passagiers. Tevens werd er aandacht

besteedt aan de mediahype die de ramp

in 1907 veroorzaakte en de politiek-

maatschappelijke gevolgen, zoals het

instellen van de Schepenwet in 1909.

Het gereconstrueerde verhaal van de

scheepsramp is voor een breed publiek

toegankelijk gemaakt door middel van

licht, geluid, beweging en suggestie in

een tentoonstelling waarbij de beleving

voorop stond.

8

Page 11: Museum Maritiem

11

De fraaie en historische elementen van

het schip, zoals de ingerichte officiers-

verblijven en de unieke scheepsdecora-

tie, zijn met de renovatie gehandhaafd

en aangevuld met historische objecten

om het leven aan boord te illustreren.

De 9 meter hoge, 10 ton zware schoorsteen werd van het schip gelicht, op een ponton gezet en naar het

dok vervoerd om gezandstraald en geschilderd te worden.

De ijzeren ‘Buffel’ heeft vanouds

een houten dek dat voortdurend

een bron van zorg is. Het wordt

vanaf 2006 in fases vernieuwd.

In 2007 waren de lijfhouten

rond koekoeken, ingangen en

koelkast aan de beurt. Een

arbeidsintensieve klus die in eigen

beheer werd uitgevoerd.

Renovatie museumschip Buffel

Het ramtorenschip Zr. Ms. ‘Buffel’ werd

in 1868 in Glasgow gebouwd in opdracht

van de Koninklijke Marine. Het schip

deed tot 1894 dienst in het kader van

de kustverdediging. Als gevolg van de

snelle technische ontwikkelingen in

die tijd werd de voorsprong van het

revolutionaire ontwerp van de ‘Buffel’

als ijzeren ramschip met een draaibare

geschutstoren snel ingehaald. In 1896

werd de ‘Buffel’ dan ook omgebouwd

tot logementschip. In 1974 kocht

de Gemeente Rotterdam het schip

aan met hulp van de ‘Vrienden van

de Buffel’. Nadat het in oude staat

was teruggebracht, werd het in 1979

afgemeerd in de Leuvehaven en ingericht

als museumschip. Bijna dertig jaar en

enkele miljoenen bezoekers later wordt

de ‘Buffel gangway’ kortstondig gesloten

voor een renovatie die 9 maanden zou

gaan duren.

Het teakhout, dat in de pacifistische

jaren zeventig werd aangebracht op de

geschutstoren om het marinekarakter

van het schip te verhullen, werd verwij-

derd en de originele stijl van het oorlogs-

schip werd hersteld. De geschutstoren

van de ‘Buffel’ kreeg zijn zwarte oorlogs-

kleur weer terug en de kanonnen werden,

als replica’s teruggeplaatst.

Page 12: Museum Maritiem

Iedere schoolvakantie werden kinderactiviteiten georganiseerd zoals knut-

selen, speurtochten en theatervertellingen. In het kader van het ‘Michiel de

Ruijter jaar’, was er een kookworkshop waarbij kinderen een ‘Captains diner’

kookten.

Het ‘Berlin’ Drama - Scheepsramp op de Hoek Bijna 600 leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs

‘beleefden’ de scheepsramp van de veerboot ‘Berlin’ tijdens

zware storm in het museum. Kerndoel van dit pilot-programma

was de ontwikkeling van sociale en communicatieve

vaardigheden.

Groeten uit MekkaIn het kader van het project ‘Musea in de wijken’ en het

‘Actieplan Cultuur Bereik’ van de Gemeente Rotterdam ontwik-

kelde het museum een programma om wijkbewoners kennis

te laten maken met het museum en bewustwording van het

cultureel erfgoed te stimuleren. Ruim 150 allochtone vrouwen

namen deel aan het project.

Educatie

Overeenkomstig de missie van het museum is de educatieve

functie in 2007 verstevigd. Er is een nieuw beleid ingezet

waarin kennisoverdracht aan alle leeftijdsgroepen een

duidelijk herkenbare rol moet gaan krijgen. ‘Life Long Museum

Learning’ is hierbij het sleutelbegrip waarbij educatie gezien

wordt als bindmiddel voor alle museale producten. In 2007 zijn

diverse educatieve projecten ontwikkeld voor het onderwijs,

de individuele bezoeker maar ook gericht op specifieke

doelgroepen. Tevens is de ontwikkeling van educatieve

producten op internet voortgezet.

OnderwijsIn totaal bezochten meer dan 15.000 leerlingen in schoolver-

band het museum. Het merendeel hiervan bestond uit scholie-

ren van het basisonderwijs uit Rotterdam en directe omgeving.

Dit is een lichte daling ten opzichte van 2006 die te verklaren is

door de tijdelijke sluiting van museumschip ‘Buffel’.

12

Page 13: Museum Maritiem

13

Docent aan het woord

Arianne Grootendorst (44) is leerkracht van basisschool Ds.

J.J. Buskes uit Rotterdam. Haar leerlingen namen deel aan

het lesprogramma ‘Van wie is die koffer?’. “De leerlingen

zien het bezoek als een schoolreisje. Het is voor hen echt

een uitje. Ze zijn zo enthousiast en volgen het programma

ademloos. Dit is de tweede keer dat ik het museum bezoek

met leerlingen en ik ben zeker van plan om terug te komen.

De lesprogramma’s vind ik goed georganiseerd en de

tentoonstelling Professor Plons is bijzonder geschikt voor

deze leeftijd.”

Evenementen

Het Maritiem Museum profileerde zich als een ontmoetings-

plaats mede door de programmering van een groot aantal

evenementen voor een breed publiek. De publieksevenementen

spelen naast het tentoonstellingsaanbod een toenemende rol

om een pluriform aanbod te realiseren en aansluiting te vinden

bij de belevingswereld van diverse doelgroepen.

Thema-avonden In samenwerking met de Vrienden verzorgde het museum

tevens twee thema-avonden met lezingen en forumdiscussies.

De thema-avond over de ramp met de ‘Berlin’ trok, mede door

de aandacht hiervoor van het TV programma ‘Andere Tijden’,

bijzonder veel aandacht.

MuseumnachtRuim 7.000 bezoekers bezochten het museum gedurende de

Museumnacht waarmee het zowel qua omvang als budget

hét evenement van het jaar genoemd mag worden. Binnen

Gedurende de

zomervakantie bezochten

maarliefst ruim 3.000 kinderen met hun

Jeugdvakantiepaspoort gratis het museum.

het thema ‘Intiem in het Maritiem’ was er een uitgebreid

programma, variërend van een etiquette- en Charleston

dansworkshop tot een optreden van Joris Lutz.

Om continuïteit en een duurzame relatie met de

bezoekers op de bouwen is er een uitgebreid programma

ontwikkeld met een aantal vaste onderdelen. Gedurende

het hele jaar werden films uit de collectie getoond

onder de noemer ‘Cinemaritiem’ en was er een muzikaal

weekendprogramma.

Page 14: Museum Maritiem

Collectiemobiliteit Drie schilderijen en één scheepsportret werden van het

Museum voor Communicatie gekocht. Het betreft De

‘Rotterdam IV’ bij avond (1908) van A. Kirchner, Het stoomschip

‘P. Caland’ (1889) van A. Jacobsen en Het stoomschip ‘Koning

der Nederlanden’ (1875) van F. Carlebur.

Restauraties Door restauratoren, in- en extern, werd gewerkt aan de

deelcollecties schilderijen, schilderijlijsten, scheepsmodellen

en globes. Met steun van de Vrienden van het museum kon

het schilderij ‘De viermastschoener Argo’ van Jacob Vermaas

worden gerestaureerd en schoongemaakt. Het schip was in

1854 de eerste viermastschoener die onder Nederlandse vlag

voer.

Medewerker aan het woord

Het Maritiem Museum vierde in 2007 het 150-jarig bestaan van de

museumbibliotheek. Marcel Kroon (35) is medewerker van de bibliotheek. “Het

is opmerkelijk dat de bibliotheek ouder is dan het museum. De bibliotheek

begon anderhalve eeuw geleden als een kleine boekenverzameling in de

modellenkamer van de Koninklijke Nederlandsche Yacht-Club die is opgericht

door Prins Hendrik. Nu is hij uitgegroeid tot een moderne wetenschappelijke

bibliotheek met een omvangrijke en waardevolle collectie van zo’n 35.000

boekbanden en ongeveer 25.000 banden tijdschriften. Zo hebben we

bijvoorbeeld een bijzonder boek met daarin een originele ets van Rembrandt. De

bibliotheek wordt elk jaar door enkele duizenden maritiem geïnteresseerden en

wetenschappers geraadpleegd. De website en Maritiem Digitaal nemen hierbij

een steeds centralere plaats in. Het jubileum wilden we niet zomaar ongemerkt

voorbij laten gaan. Speciaal voor de gelegenheid werden rondleidingen, lezingen,

een verkoop van dubbele boeken en een ‘maritiem dictee’ georganiseerd.”

Onderzoek en publicaties In samenwerking met uitgeverij Walburg Pers verscheen in

2007 het Zeekaartenboek; een bundel samenhangende artike-

len rondom de aanwinst van de Corpus Christi kaartencollectie.

Verschillende deskundigen uit binnen- en buitenland droegen

onder redactie van conservator cartografie Drs. Sjoerd de Meer

bij aan deze in de pers en door het publiek goed ontvangen

uitgave.

16

Onder: ‘De viermastschoener Argo’ tijdens de restauratie

Rechts: ‘Koning der Nederlanden’ (1875) van F. Carlebur

Page 15: Museum Maritiem

17

Het schilderij Slag in de Sont van Willem van de

Velde de oude in het museumdepot.

In 2007 werden circa 20 lezingen en congresbijdragen verzorgd

voor gremia, variërend van de vakgroep Zeegeschiedenis

van de Universiteit Leiden, ICMM en NAFHA, tot bijvoorbeeld

Vereniging De Lijn (oud-, medewerkers HAL).

Diverse medewerkers van de sector Collecties schreven

bijdragen voor de in 2007 gepubliceerde Oxford Encyclopedia

of Maritime History. De bibliografie in het Tijdschrift van de

Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis wordt verzorgd

door de bibliotheek van het museum. Daarnaast werden

artikelen geleverd voor het wetenschappelijk Jaarboek van

het Deutsches Schiffahrtsmuseum te Bremerhaven en het

Visserijmuseum te Vlaardingen. Tijdens de viering van ‘175 Jaar

vrije Rijnvaart’ verzorgde het museum de Nederlandse bijdrage

(2006) en publicatie (2007) tijdens een congres in Duisburg.

Page 16: Museum Maritiem

Organisatie

Per 1 juni 2007 trad mevr. Ir. T.

Menssen, cfo van het Havenbedrijf

Rotterdam, toe tot de Raad van

Toezicht. In overleg met het bestuur

van de Stichting Maritiem Museum

Rotterdam is de Raad in korte

tijd tot de juiste verhoudingen en

taakverdeling gekomen binnen het

formele raamwerk dat is ontstaan

sinds de verzelfstandiging van het

museum per 1 januari 2006. Hierbij

zijn de richtlijnen van Cultural

Governance het uitgangspunt.

Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije (voorzitter)

Prof. Mr. J.W.J. Besemer

Mr. I. Dezentjé Hamming-Bleumink

Ir. T. Menssen

Mr. J.F. van der Stelt

Ir. P.O. Vermeulen

Vlnr. Prof. Mr. J.W.J. Besemer, Mr. J.F. van der Stelt, Mr. I. Dezentjé

Hamming-Bleumink, Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije,

Ir. T. Menssen en Ir. P.O. Vermeulen.

In zowel 2006 als 2007 kwam de Raad

van Toezicht drie maal bijeen waarbij

intern overlegd werd met de bestuurders

van de stichting, de ondernemingsraad

en de accountant. Extern zijn de raden

van toezicht en bestuurders van de

verzelfstandigde culturele instellingen

periodiek bijeen geweest om werkwijze

en activiteiten op elkaar af te stemmen,

in het bijzonder waar dit de relatie met

de gemeente betreft.

18 18

Page 17: Museum Maritiem

19

Raad van Toezicht

Directie

Algemene zaken

Publiekszaken

Technische Dienst

Secretariaat

Ontwerp

Financiën

Automatisering

Collecties

Onderzoek

Behoud & Beheer

Bibliotheek

Presentatie

Tentoonstellingen

Educatie

Marketing & Communicatie

Marketing &

Communicatie

Medio 2007 had het Maritiem Museum 52 medewerkers

in dienst (47 formatieplaatsen). Het personeelsbestand is

stabiel. Het bestuur van het Maritiem Museum wordt sinds 1

januari 2006 gevormd door Drs. Frits R. Loomeijer als algemeen

directeur en Frans J.G. van Hamburg als zakelijk directeur.

Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije (voorzitter)

Prof. Mr. J.W.J. Besemer

Mr. I. Dezentjé Hamming-Bleumink

Ir. T. Menssen

Mr. J.F. van der Stelt

Ir. P.O. Vermeulen

Organisatiestructuur

Page 18: Museum Maritiem

Het Maritiem Museum Rotterdam verenigt twee verschillende

werelden; de museale en de maritieme. Het wil het

samenspel van deze werelden bevorderen door een spin in

het maritiem-museale web te zijn. Dat betreft niet alleen de

rol die medewerkers en directie spelen in diverse netwerken,

advies- of bestuursorganen, het gaat bovenal om een actieve

betrokkenheid bij - en kennis van - het veld. Daarbij speelt het

uitgebreide netwerk van het museum zelf, met de Vereniging

Vrienden aan kop, een vooraanstaande rol.

In 2007 bleek dit ondermeer uit een aantal debatavonden

met vooraanstaande specialisten uit onder andere de

scheepsbouw, Short Sea sector, Loods- en reddingwezen en

het Havenbedrijf Rotterdam. Het bleek ook uit de financiële

betrokkenheid bij het museum van maritieme bedrijven en

particulieren met een havenachtergrond.

In de museale wereld beweegt het museum zich in de

voorhoede van het (internationale) debat over nieuwe vormen

van publieksoverdracht, tentoonstellingsontwerp en de rol van

musea als gastvrije en betrokken podia.

In 2007 is intensief gesproken met het Havenmuseum,

de ‘buurman’ aan de Leuvehaven, over mogelijkheden tot

samenwerking. Het Havenmuseum is met zijn waardevolle en

deels operationele collectie schepen, kranen en werktuigen,

voor een belangrijk deel op hetzelfde gebied werkzaam als

het Maritiem Museum. Inhoudelijke en organisatorische

samenwerking ligt dan ook voor de hand. De intentie om dit

nader uit te werken is door beide musea vastgelegd.

Internationaal versterkte het museum zijn positie door

intensivering van zijn rol in het Executive Committee van ICMM,

het ontwikkelen en implementeren van een reorganisatie

binnen NAFHA (in zijn functie als voorzitter tot 1 september

2007) en het toetreden tot de wetenschappelijke adviesraad

van het Deutsches Schiffahrtsmuseum te Bremerhaven. Met

de komst van drs. J. ter Brugge als Hoofd Collecties werd het

museum vertegenwoordigd in diverse archeologische gremia.

Samenwerkingsverbanden

Vriend aan het woord

Dhr. G. Dorrenboom (76) uit Rotterdam is Vriend van het Maritiem Museum.

“Ik bezocht het Maritiem Museum al toen het nog aan het Burgemeester

S’Jacobplein was. Als kleine jongen had ik al een fascinatie voor de

scheepvaart. Ik was geïnteresseerd in de waterloopkundige opstelling en hoe

de stroming van water van invloed was op de koers van schepen. Later ben

ik huisarts geworden, iets heel anders. Maar ik bleef geïnteresseerd in het

maritieme. Vanuit mijn praktijk had ik zicht op groot vaarwater en ik had veel

schippers als patiënt. In 1988 of in 1994, ik weet het niet meer exact, ben ik

Vriend geworden. Als Vriend heb je toch meer binding met het museum en stap

je gemakkelijk binnen. Er is geen drempel. Het gebouw van architect Quist

heeft het museum een cachet gegeven dat mij veel aan de scheepvaart doet

denken. De laatste tijd bezoek ik het museum zo’n vier keer per jaar, iets minder

dan vroeger. De uitreiking van het Zeekaartenboek met de VOC kaarten vond ik

het meest bijzondere moment in 2007.”

20

Page 19: Museum Maritiem

21

Prof. Dr. Ir. N. Wijnholst tijdens de opening van

‘Zoute dromen’.

Netwerken waarin het Maritiem Museum

een actieve (bestuurs)rol speelt

Nationaal Internationaal

Jury Hoogendijkprijs

Preventienetwerk Veiligheidszorg

Rotterdamse musea

Rotterdam-Japan Club

Rotterdams Educatoren Netwerk

Rotterdamse Kringen (organisatie en

secretariaat)

Stichting Het Rotterdamse Zeilschip

Stichting Kunstbezit Nedlloyd

Vereniging De Lijn

Vereniging Musea Rotterdam

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Archeologische Werkgemeenschap voor

Nederland

Commissie voor Zeegeschiedenis van de

Koninklijke Nederlandse Akademie van

Wetenschappen (KNAW)

De Linschoten Vereeniging

Erfgoed Nederland; platform archeologie

Redactie Tijdschrift voor Zeegeschiedenis

Redactie Caert-Thresoor

Stichting Museumhaven Amsterdam

Stichting Centrum Historische

Instellingen (SCHI)

>

>

>

>

>

>

>

>

Association of North Sea Cities (ANSC)

International Congress of Maritime

Museums (ICMM)

International Council of Museums (ICOM

Nederland)

North Atlantic Fisheries History

Association (NAFHA)

Wissenschaftlicher Beirat der Stiftung

Deutsches Schiffahrtsmuseum

Bremerhaven

>

>

>

>

>

Rotterdam e.o.

Ir. drs. H. Smits President-Directeur van het

Havenbedrijf Rotterdam opent de vernieuwde

tentoonstelling ‘MainPort Live’.

Page 20: Museum Maritiem

Key elements of our approach, as

agreed with our main subsidizer and

owner of our collection, the municipality

of Rotterdam, are hospitality, innovation

and offering a high quality program for a

diverse audience. The public responded

accordingly. Despite the closure of the

‘Buffel’, one of our main attractions,

we have nevertheless welcomed eight

percent more visitors compared to

2006, with a total of 122,559 people who

chose to visit our collections.

PresentationsThe Maritime Museum presented

four semi-permanent exhibitions: the

‘Holland America Line’, ‘Treasures of

Nedlloyd’ and ‘Professor Splash’. The

fourth semi-permanent exhibition,

‘MainPort Live’, a fascinating multimedia

presentation of how the harbour of

Rotterdam was renewed. Besides

these, two temporary exhibitions were

presented as well as three exhibitions of

shorter duration.

Exactly 100 years after the ‘Berlin’ ferry

disaster along the Dutch coast, the

Summary of

‘Action’ is the word which best characterises the

year 2007 for the Maritime Museum Rotterdam.

Action towards our visitors with a broad variety of

events, new exhibitions and lectures. At the same

time we’ve had quite a lot of internal activity with

the start of the INK quality project, the arrival

of a new Head of Collections as a key position,

the development of an innovative management

plan and the first phase of the restoration of the

museum ship ‘Buffel’.

annual report

22

Page 21: Museum Maritiem

23

Maritime Museum presented ‘The Berlin

Tragedy – Shipwreck at Hook of Holland’,

a gripping exhibition. Based on accounts

left by surviving relatives and articles,

the museum made a reconstruction of

the last voyage and focussed on the

effect it had on legislation and safety at

sea.

The exhibition ‘Saltwater Dreams’ - Short

Sea Shipping’ offers a behind-the-

scenes experience of contemporary

coastal trade, which is of significant

importance for the Dutch economy. The

storyline evolves around the longing for

freedom and adventure. The exhibition

illustrated the differences between the

large coastal trade companies and their

crews, although both originated from

small family-owned companies and both

cherished these ‘saltwater dreams’.

Since 1979 the Maritime Museum is the

proud owner of the museum ship ‘Buffel’

(1868). In 2007 a major restoration of

the ship took place. In 2008 the museum

ship and its new presentation will be

opened to the public.

The role of education was reinforced in

2007. Educational programs have been

developed for schools and individual

visitors as well as for specific target

groups.

Due to the variety of its events, the

museum started to position itself as

a ‘meeting point’ for a broad public.

Musical events, films, activities for

children and lectures on various topics

proved quite successful.

Collections The Maritime Museum was founded in

1874 and is the oldest maritime museum

in the Netherlands. Its collection

originates from 1852. It was established

by Prince Hendrik the Navigator and

includes over half a million objects. The

focus of the acquisition policy over the

years has mainly been on quality and

diversity. Some of the key acquisitions

in 2007 were two 18th-century engraved

glasses as well as contemporary

maritime art such as the painting

‘Saipem 7000’ (2006) from Sasja Hagens

and an inflatable life jacket worn by L.P.

Ruys, B Sc in the Second World War.

Based on the acquisition of the 17th-

century Corpus Christi charts, the

museum published the ‘Book of Sea

Charts’, with contributions from various

experts. The book was very well received

by both press and public. Just before the

year’s end the museum library, which

owns a large collection of maritime and

historical publications, celebrated its

150th anniversary.

Organisation The Maritime Museum is actively

involved in various regional, national and

international professional communities,

boards and museum networks to

share knowledge and to support the

cooperation between the maritime,

scientific and cultural world.

Page 22: Museum Maritiem

Verkort

Activa 31/12/2007 31/12/2006

Materiële vaste activa 60.780 0

Kortlopende vorderingen 345.503 281.327

Liquide middelen 2.126.483 2.554.770

Totaal activa 5.350.764 5.220.500

Passiva

Algemene reserve 9.347 -28.695

Bestemmingsreserves 1.391.743 1.712.857

Voorzieningen 245.563 321.333

Kortlopende schulden 886.086 830.602

Totaal passiva 2.532.766 2.836.097

Baten Rekening 2007 Begroting 2007 Rekening 2006

Overige producten en diensten 431.022 375.000 416.354

Schenkingen en subsidies 4.849.454 4.833.500 7.049.699

Sponsorbijdragen 0 0 41.443

Financiële baten 70.288 30.000 56.218

Totaal baten 5.350.764 5.220.500 7.563.714

Lasten

Personeelskosten 2.622.448 2.650.900 2.667.955

Huisvestingskosten 1.017.407 999.500 955.894

Organisatiekosten 261.678 275.200 275.409

Inkoop geleverde producten en diensten 48.042 32.000 65.052

Directe kosten kerntaken 1.684.234 2.196.900 3.299.092

Totale lasten 5.633.809 6.154.500 7.263.402

Saldo voor resultaatbestemming -283.045 -934.000 300.312

Bedragen in euro’s

Balans

Resultaat

financieel verslag

24

Page 23: Museum Maritiem
Page 24: Museum Maritiem