MTH Putten

Click here to load reader

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  272
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Nieuwsbrief 3

Transcript of MTH Putten

 • Deeltijdontslag

  HetoudstePuttensebedrijf

  Seminarvermogensplanning

  Fiscalevoordelenautos

  BTW-verlaging

  Medewerkersaanhetwoord

  VESTIGING PUTTEN NUMMER 3

  UW GEHEEL EIGEN KANTOOR

  Almere | Amersfoort | Assen | Baarn | Bussum

  Emmeloord | Heerde | Hilversum | Lelystad | Meppel

  Putten | Steenwijk | Veenendaal | Voorthuizen | Zeist

  IN DIT NUMMER

  MTH INPUTTEN

 • Fiscale voordelen hybride autos Bijdeaanschafvaneenhybrideautoin2013isdefiscalebijtellingvoor

  privgebruik60maanden0%.Doeeruwvoordeelmee!

  Wist u dat Meeuwsen

  Ten Hoopen maarliefst

  vijftien vestigingen heeft,

  verspreid over Noord- en

  Midden Nederland? Wij zijn als

  middelgrote accountants- en

  belastingadviesorganisatie aangesloten

  bij diverse vakorganisaties (NIVRA, NOvAA,

  SRA, NOB, FB). Daarnaast zijn wij aangesloten

  bij Moore Stephens, een internationaal netwerk

  van zelfstandige accountants- en adviesorganisaties.

  Wijbedienenonzeklantenophetgebiedvanaccountancyen

  belastingadvies.Ookincorporatefinance,werkgeversdiensten,

  ondernemers-npersoonlijkfinancieeladvieshebbenweeenbrede

  expertiseontwikkeld.Creatiefinhetadviesenefficintindeuitvoering.

  InPuttenzittenweinmiddelsalbijna40jaarmet25medewerkers.

  InVoorthuizenzijnwebeginditjaargestartomzoonzerelatiesinde

  omgevingVoorthuizenenBarneveldnogbetervandiensttekunnenzijn.

  Debelofteaanonzeclintenluidt:MTHPuttenisuwbetrokkenenactieve

  accountant.Eenprofessionele,landelijkeorganisatiediegericht

  isopuwregioendorpenwaarbijumetaluwaccountancy-en

  belastingadviesgerelateerdevragendirectterechtkan.

  Tot ziens in Putten of Voorthuizen!

  Deeltijdontslag?

  Veel ondernemers maken momenteel zware tijden door. De omzet en de bedrijfsresultaten staan onder druk. Het is daarom (nood)zaak om op de

  kosten te letten en indien mogelijk te besparen. Zo ook op de personeelskosten. Dit is in veel gevallen de grootste kostenpost voor de ondernemer.

  Eenrelatiefgoedkopeensnellemethodeomoppersoneelskostente

  besparenishetzogenaamdedeeltijdontslag.Dezevormvanontslagis

  nietnieuw,maarwordtnuvaakdoorondernemerstoegepast.Deeltijdont-

  slagistoepasbaarbijelkeondernemerdiewerkgeveris,dusongeachtde

  bedrijfsgrootteofhetaantalpersoneelsleden.Bijdeeltijdontslagbepaalt

  deondernemerwievanzijnpersoneelsledenvoorkortereoflangeretijd

  minderkanenmoetwerken.Dathoeftniettegaanomalhetpersoneel.

  Deondernemermagbijvoorbeeldookalleenwerknemersdienietprimair

  verantwoordelijkzijnvoordeomzet,meenemenvoordeeltijdontslag.

  Ondernemersmogendeenewerknemermeerendeanderewerknemer

  minderurenlateninleveren.

  Deeltijdontslagregeltdeondernemerzonderinstanties,duszonderhet

  UWVofkantonrechter.Deondernemerregeltdeeltijdontslagnamelijkzelf

  ingoedoverlegmetzijnpersoneel.Hetisuiteraardwelnoodzakelijkom

  adequaatmetdewerknemerstecommunicerenendeovereenkomsten

  zorgvuldigvastteleggen.Schakelvooradviesenbegeleidingdaaromeen

  specialistinophetgebiedvandeeltijdontslag.

  Deondernemervraagtenkrijgtdemedewerkingvandebetreffende

  personeelsledendoorheneenWW-uitkeringtelatenaanvragen.

  Depraktijklaatziendatdieuitkeringhetnettoloonverliesbijde

  werknemerbehoorlijkcompenseert.

  Volledigontslagbrengtvaakveelkostenmetzichmeeenkanleidentot

  ongewenstverliesaanpersoneel.Deeltijdontslagbiedtdemogelijkheid

  omhetpersoneelnietalleenindiensttehouden,maarrealiseertookde

  noodzakelijkebesparingtegenrelatieflagekosten.

  Deeltijdontslagisbedoeldomeenmoeilijkebedrijfseconomischesituatie

  tijdelijkteoverbruggen.Dehoopenverwachtingisnamelijkdatdeomzet

  enhetbedrijfsresultaatnakortereoflangeretijdweerzodanigworden,

  dathetpersoneelmetdeeltijdontslagweerhetoudeaantalurengaat

  werken.Oftewel,werkgeverenwerknemerskunnenweeropdeoude

  onderlingefinancilevoetmetelkaarverder.

  Onderhetmottotijdelijkevenminderrealiseertdeondernemernueen

  noodzakelijkebesparingopzijnloonkosten.Depersoneelsledengaan

  weliswaarminderurenwerken,maarblijventochindienst.Zodrahetop

  eenlatermomentweerverantwoordis,laatdewerkgeverdebetreffende

  personeelsledenweerhethuidigeaantalurenwerken.Dewerkgevergaat

  hendaarvoorookweerloonbetalenenhaalthendusweeruitdeWW.

  Bentueenondernemerinzwaarweer?Voeltuzichvrijuwvragenof

  opmerkingenoverdeeltijdontslagaanonsvoorteleggen.FrankTroost,

  onzespecialistopditgebied,gaatgraagmetuingesprekoverde

  mogelijkhedenenuitwerkingvandeeltijdontslagbinnenuwbedrijf.

  VOORWOORD

  Rutger Koelewijn,

  Directeur

  Leesmeeropdeachterzijde.

 • InmiddelsisLandgoedSchovenhorsteenmonumentvandeNederlandse

  Bosbouw.Devijfbijzonderebomentuinenophetlandgoedbehorentotde

  NationalePlantencollectie.MTHPuttenisertrotsopdathetoudstebedrijfvan

  Puttenhaaradministratiesinds2010bijhenheeftondergebracht.

  MartinVastenhoutissinds1januari2010directeurbijdestichtingSchoven-

  horst.VastenhoutoverdesamenwerkingmetMTHPutten:Overde

  administratieveondersteuningkanikalleenmaartevredenzijn.

  DepakkettenReeleezeevoordefinancileadministratieenESSvoorde

  salarisadministratiehebbeneenenormekostenbesparingopgeleverd.De

  administratievelastenzijndankzijMTHPuttenmeerdangehalveerdendalen

  eigenlijknogsteeds.

  HetlandgoedisvanoudsherbelangrijkvoordePuttensegemeenschap.

  Dezerelatiewasindeafgelopenjarenechterwatverwaterd.Vastenhoutis

  blijdatdezebandweerisversterkt:Ditishetresultaatvanzakendoenmet

  lokalebedrijven.Daarnaastorganiserenwijookweervolopactiviteitendieniet

  alleenvoorVeluwsetoeristeninteressantzijn,maarookvoordeplaatselijke

  bevolking.MeeuwsenTenHoopenbegrijptonzebenadering.

  MTHPuttenheefteenbelang-

  rijkebijdragegeleverdbijhet

  aanhalenvandecontacten

  metdelokalegemeenschap.

  Wijzijndanookheelblijmet

  hunbijdragealshoofdsponsor

  vanhettheaterprogrammaop

  onsprachtigelandgoed.

  Vastenhoutvervolgt:Opde

  websitevanMTHPuttenstaat:

  VerbondenmetPutten.Omu

  dichtbijhuisteondersteunen.

  Ikkandatalleenmaarbeamen.

  MTHisvoormijmeerdaneen

  administratiekantoor.Hetis

  mijnpartnerbijhetlevenden

  levendighoudenvanLandgoed

  Schovenhorst.

  MTH accountant van het oudste Puttense bedrijfLandgoed Schovenhorst in Putten is in 1848 aangekocht door Mr. Schober. Hij maakte van het landgoed een innovatief bosbouwexperiment met

  als kernvraag: Welke naaldbomen geven het beste rendement op de arme en droge Veluwse zandgrond? Het landgoed introduceerde nieuwe

  soorten in de Nederlandse bosbouw zoals de Douglasspar. Deze sparsoort is veel aangeplant omdat hij goed timmerhout levert.

  Mijn naam is Bas-Wim Versluis (31 jaar)

  en ik werk als fiscalist bij MTH Putten.

  Inmiddelsbenikalruimzevenjaarindienstvan

  MeeuwsenTenHoopen.Alsfiscalistishetmijntaakom

  ervoortezorgendatonzeklantenzominmogelijkbelasting

  betalen.

  Hoedoeikdat?Nou,bijvoorbeelddoordebelastingaangiften

  optimaalintevullen.Daarnaastbenikproactiefinhetadviserenvan

  onzeklanten.HierinonderscheidtMTHzichtenopzichtevanandere

  kantoren.Ikvindhetleukdatikdoormijnadviesmensenkanhelpen

  tebesparen.Jezorgterimmersvoordatzemeeroverhoudenendat

  komtaltijdgelegen!

  NamijnstudieFiscaleEconomieaandeHEAOinArnhembenikbij

  MeeuwsenTenHoopenaandeslaggegaan.Ommijnogverderte

  verdiepenindebelastingwetgevingbenikeenaantaljaargeleden

  begonnenmetdemasteropleidingFiscaleEconomieaande

  UniversiteitvanAmsterdam.Dezezomerhoopikaftestuderen.

  Mijn naam is Leonie Mosterd (28 jaar), een geboren en

  getogen Puttenaar. Sinds 2006 werk ik bij MTH Putten.

  MijnwerkzaamhedenbijMTHzijnheeldivers.Alsassistentaccountant

  adviseerikondernemersbijhetdoenvanhunfinancileadministratieop

  eenefficintemanier.Mijnanderewerkzaamhedenzijnhetcontrolerenvan

  ingeboekteadministraties,hetindienenvandeaangifteomzetbelasting,het

  verlenenvantussentijdsecijfers,hetopstellenjaarrekeningen,deaangifte

  vennootschapsbelastingendeaangifteinkomstenbelasting.Kortom,bijMTH

  benikdebedrijfsartsvanondernemers.Samenmetmijncollegas

  adviserenwijuopallefronten.

  Zoalsuindevoorgaandenieuwsbriefhebtkunnenlezen,hebbenwijsinds

  beginditjaareennieuwevestiginggeopendinVoorthuizen.Hiervertoefik

  ookeendagindeweek.Hetisheelleukomdeondernemersuitditmooie

  dorptelerenkennenenteadviseren.

  InVoorthuizeneninPuttenkuntuals(startende)ondernemervrijblijvend

  terechtbijonzeverschillendespreekuren.Voormeerinformatiekuntucontact

  metonsopnemen.Wijstaanugraagtewoord.

  AAN HET WOORD

  Leonie Mosterd

  Assistent-accountant

  Bas-Wim Versluis

  Fiscalist

  Leesmeeropdeachterzijde.

 • TWITTER.COM/MTHPUTTEN

  Wist u dat wij via Twitter regelmatig E-tips

  versturen? Volg @MTHPutten en blijf op de

  hoogte van interessante nieuwtjes.

  MTH Putten @MTHPutten 8 meiMTH E-tip 34: Algemene regeling voor #schadevergoeding overheidOpenen

  MTH Putten @MTHPutten 7 meiE-tip 33: Einde aan #belastingvoordeel jongere klassiekers http://ow.ly/kM5ZT Openen

  MTH Putten @MTHPutten 2 meiE-tip 32: #Investeringsvoordeel #ondernemers gaat niet door http://ow.ly/kB9VG Openen

  MTH Putten @MTHPutten 1 meiE-tip 31: Een zonnig #voordeel voor uw #bedrijfspand http://ow.ly/kB9xy Openen

  Indezerubriekgaanwijgraagdieperinop

  vragendieonsviaTwitterbereiken.Hebtu

  bijvoorbeeldvragenoverbovenstaandeE-tips?