Monitoring vogels Lauwersmeer

Click here to load reader

 • date post

  31-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  40
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Monitoring vogels Lauwersmeer. Maja Roodbergen SOVON Vogelonderzoek Nederland. Inleiding. Totale bodemdaling Lauwersmeer van start productie t/m 2010. Bron: NAM B.V. Inleiding. Natura 2000 site; Vogelrichtlijngebied (bron: http://natura2000.eea.europa.eu). Inleiding. Hoofdvraag: - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Monitoring vogels Lauwersmeer

 • Monitoring vogels LauwersmeerMaja RoodbergenSOVON Vogelonderzoek Nederland

 • InleidingTotale bodemdaling Lauwersmeer van start productiet/m 2010Bron: NAM B.V.

 • Natura 2000 site; Vogelrichtlijngebied (bron: http://natura2000.eea.europa.eu)Inleiding

 • Hoofdvraag:Heeft de (additionele) aardgaswinning bij het Lauwersmeer een negatief effect op de vogels die van het gebied gebruik maken?Inleiding

 • 1.Wijken trends in Lauwersmeer af van referentiegebieden? Anders bij gevoelige soorten?2.Verschillen trends n start (additionele) gaswinning (2007) van trends vr start gaswinning? Anders bij gevoelige soorten?3.Is de tot 2012 gerealiseerde bodemdaling in deelgebieden Lauwersmeer van invloed op trends in 2007-2012?4.Zijn trends van steltlopers, ganzen, zwanen en sterns op slaapplaatsen in 2007-2012 gecorreleerd aan mate van bodemdaling?5.Is mate van cumulatieve jaarlijkse bodemdaling in verschillende deelgebieden binnen Lauwersmeer van invloed op jaarlijkse dichtheden van meetsoorten in gehele meetperiode ( 2012)?

  Inleiding

 • Data - broedvogelsLooptijd > 40 jaar, sinds 1999 door SOVON in opdracht van SBBAlle soorten: sinds 2008 7+5 BMP-proefvlakkenBMP-proefvlakken 2008:1-7 jaarlijks8-10 additioneel

 • Looptijd > 40 jaar, sinds 1999 door SOVON in opdracht van SBBAlle soorten: sinds 2008 7+5 BMP-proefvlakken87 meetsoorten: jaarlijks vlakdekkend, stippenkaartenLSB-telgebiedenData - broedvogels

 • Sinds 80/81 maandelijkse tellingen, sinds 1997 gecordineerd door SBBAlle watervogels, roofvogels en kraaiachtigenGebiedsdekkendWatervogeltelgebiedenData niet-broedvogels

 • Data niet-broedvogelsSinds 2007 tweewekelijkse tellingen van nachtelijke slaapplaatsenSlaapplaatsen ganzenSlaapplaatsen steltlopers

 • Data referentiesEisen referentiegebieden: rietmoeras, begrazing, brak/zoet, langjarige meetreeksenData van BMP-, LSB- en watervogeltelgebieden uit:DollardDeltagebiedBiesboschIJsselmeergebiedOostvaardersplassenWiedenWeerribben

 • Data extraInvoer historische telgegevens Lauwersmeerbroedvogels: 1999-2006watervogels: ca 1980-2006

 • Data extern(Gekwantificeerde) vlakdekkende gegevens beheeren vegetatiestructuur (A&W)Grondwaterpeil (A&W en SBB)Oppervlaktewaterpeil (A&W en Waterschap Noorderzijlvest)Bodemdaling (NAM)

 • Analyses

  Poweranalyse liet zien dat kans op detectie effect bodemdaling klein is. (Wiersma et al, 2009 Ontwikkeling en toepassing van een poweranalyse voor de vogelmonitoringgegevens in het kader van de nieuwe gaswinning)

  De power van de analyses wordt verhoogd door:Strenge selectie van soorten en samenvoegen in ecologische groepenStrenge selectie gebiedenInvoer gegevens ontbrekende jaren/gebiedenMixed effects modellen gebruikennzijdige toetsingExtra analyses (3-5)

 • AnalysesDeelvragen 1 en 2:1.Wijken trends in Lauwersmeer af van referentiegebieden? Anders bij gevoelige soorten?2.Verschillen trends n start (additionele) gaswinning (2007) van trends vr start gaswinning? Anders bij gevoelige soorten?

  Knikpuntanalyse met mixed effects modellen en Poisson-verdeling:# broedparen of individuen = Gaswinning + Jaar + Gaswinning.JaarRandom factor: telgebied

 • AnalysesDeelvraag 3:3.Is de tot 2012 gerealiseerde bodemdaling in deelgebieden Lauwersmeer van invloed op trends in 2007-2012?

  Broedvogels: Lauwersmeer opdelen in homogene vlakken, dichtheden en trends per vlak bepalen

  Watervogels:Telgebieden koppelen aan (a)biotische gegevens

 • AnalysesDeelvraag 3:Generalised Linear Model met trends in deelgebieden

  Log(trend) = Vegetatiestructuur + Begrazing + Maaibeheer + Grondwaterpeil + Spreiding grondwaterpeil + Waterpeil + Spreiding Waterpeil + Bodemdalingsklasse

  Log(trend) = Vegetatiestructuur + Begrazing + Maaibeheer + Overstromingskans

 • AnalysesDeelvraag 4:Zijn trends van steltlopers, ganzen, zwanen en sterns op slaapplaatsen in 2007-2012 gecorreleerd aan mate van bodemdaling?

  Slaapplaatsen worden gekoppeld aan (a)biotische gegevensGeneralised Linear Model met trends deelgebieden

  Log(trend) = Oppervlaktewaterpeil + Spreiding oppervlaktewaterpeil + Bodemdalingklasse

 • AnalysesDeelvraag 5:5.Is mate van cumulatieve jaarlijkse bodemdaling in verschillende deelgebieden binnen Lauwersmeer van invloed op jaarlijkse dichtheden van meetsoorten in gehele meetperiode ( 2012)?

  Lauwersmeer opdelen in homogene vlakken, dichtheden per vlak bepalenMixed effects modellen met PoissonverdelingRandom factor: homogeen vlak

 • AnalysesDeelvraag 5:Fixed model:# broedparen = Vegetatiestructuur + Begrazing + Maaibeheer + Grondwaterpeil + Waterpeil + Bodemdalingklasse + Jaar + Bodemdalingklasse.Jaar

  # broedparen = Vegetatiestructuur + Begrazing + Maaibeheer + Overstromingskans + Jaar + Overstromingskans.Jaar

 • Dank:Caspar HallmannRuud FoppenHarvey van Diek (fotos)

 • AangebodenStippenkaarten van 87 soorten broedvogels in Lauwersmeer

  Aantallen broedparen per BMP-plot (7+5) voor overige broedvogelsoortenAantallen individuen per watervogeltelgebied (gebiedsdekkend)

 • Gevraagd(Gekwantificeerde) vlakdekkende gegevens beheeren vegetatiestructuur (A&W): startjaar (2007) en jaarlijksGrondwaterpeil (A&W en SBB): seizoensgemiddelden voorjaar en winter en gebiedsgemiddeldenOppervlaktewaterpeil (A&W en Waterschap Noorderzijlvest): seizoensgemiddelden voorjaar en winter en gebiedsgemiddeldenOverstromingskans (NAM)seizoensgemiddelden voorjaar en winter en gebiedsgemiddeldenBodemdaling (NAM): cumulatieve jaarwaarden

  *