Monitoren topsectoren resultaten

download Monitoren topsectoren resultaten

of 62

 • date post

  01-Nov-2014
 • Category

  Documents

 • view

  728
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Rapport met de belangrijkste uitkomsten en de methodebeschrijving en tabellenset van de eerste meting van de Monitor topsectoren. Voor de negen topsectoren zijn uitkomsten berekend voor bijna 40 indicatoren die ingedeeld zijn in 5 thema’s: macro-economie, bedrijven, werkgelegenheid, innovatie en onderwijs. Voor alle indicatoren zijn cijfers beschikbaar over 2010, waar mogelijk is ook 2011 al berekend. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)

Transcript of Monitoren topsectoren resultaten

 • 1. 07 08 09 10 11 12Monitor topsectorenUitkomsten eerste meting 13 14 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek
 • 2. Monitor TopsectorenUitkomsten eerste meting
 • 3. Verklaring van tekens. gegevens ontbreken* voorlopig cijfer** nader voorlopig cijferx geheim nihil (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met0 (0,0) het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheidniets (blank) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen20112012 2011 tot en met 20122011/2012 het gemiddelde over de jaren 2011 tot en met 20122011/12 oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2011 en eindigend in 20122009/102011/12 oogstjaar, boekjaar enz., 2009/10 tot en met 2011/12 In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen. Colofon Uitgever Bestellingen Centraal Bureau voor de Statistiek E-mail: verkoop@cbs.nl Henri Faasdreef 312 Fax (045) 570 62 68 2492 JP Den Haag Internet Prepress www.cbs.nl Centraal Bureau voor de Statistiek Grafimedia ISSN: 1877-3028 Omslag Centraal Bureau voor de Statistiek, Teldesign, Rotterdam Den Haag/Heerlen, 2012. Verveelvoudiging is toegestaan, Inlichtingen mits het CBS als bron wordt vermeld. Tel. (088) 570 70 70 Fax (070) 337 59 94 Via contactformulier: www.cbs.nl/infoservice60185201216 X-42
 • 4. Samenvatting Achtergrond In opdracht van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft het Centrum van Beleidsstatistiek (CvB) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een monitor van topsectoren samengesteld. Dit rapport beschrijft de belangrijkste uitkomsten van deze eerste meting. In de uitgebreide versie van de monitor1) zijn de gedetailleerde methodebeschrijving en de complete tabellenset opgenomen. De afbakening van de topsectoren is opgesteld in samenspraak met het ministerie van EL&I. Aan de hand van de economische hoofdactiviteit zijn vervolgens bedrijven aan een topsector toebedeeld. Voor een aan- tal topsectoren zijn vanuit aanvullende bronnen nog bedrijven aan deze indeling toegevoegd. De indicato- ren zijn berekend op basis van bestaande registraties en enqutes van het CBS. Voor alle indicatoren zijn in de eerste meting cijfers beschikbaar over 2010. Voor de Logistiek en de Tuinbouw en uitgangsmaterialen is ook aanvullende informatie uit ander onder- zoek opgenomen. Bij de eerstgenoemde gaat het om cijfers van BCI/TNO over een functionele beschrijving van de logistiek. Bij de Tuinbouw en uitgangsmaterialen gaat het om resultaten uit een LEI-onderzoek naar het zogeheten Tuinbouwcomplex. Totaal Topsectoren Wat is het (economisch) belang van de topsectoren voor Nederland? Onderstaand figuur geeft hier een kort overzicht van. Bijna een kwart van alle bedrijven in Nederland behoort in 2010 tot een topsector. Deze bedrijven zorgen samen voor 38procent van de Nederlandse productie. Het aandeel van de negen top sectoren in de toegevoegde waarde van Nederland en werkzame personen (in fte) bedraagt respectievelijk 27procent en 21procent. Een belangrijk kenmerk van de topsectoren is dat ze export-georinteerd zijn. DitS1 Aandeel topsectoren van totaal Nederland voor de kernindicatoren Bedrven Productie Toegevoegde waarde Uitvoer van goederen R&D-uitgaven (eigen onderzoek) Werkzame personen fte 0 20 40 60 80 100 % Totaal topsectoren Overige sectoren1) Monitor topsectoren. Methodebeschrijving en tabellenset. CBS (september 2012). Monitor Topsectoren - Uitkomsten eerste meting 5
 • 5. is ook terug te zien in de relatief hoge uitvoer van goederen van de topsectoren samen: 40procent van de uitvoerwaarde van goederen in Nederland. Wat betreft de eigen R&D-uitgaven springen de topsectoren er echt uit, ruim 96procent van de R&D-uitgaven aan eigen onderzoek in Nederland wordt gedaan vanuit de topsectoren. De negen topsectoren Het blijkt dat de negen topsectoren vaak sterk verschillen. Elke topsector heeft een aantal kenmerkende uitkomsten. In termen van productie is de Agro&food is met 73miljard euro de op twee na grootste topsector. Daar- naast kent de Agro&food met 91duizend personen het hoogste aantal zelfstandigen van alle topsectoren. Kenmerkend voor de Chemie is een hoge productie (8procent van het Nederlandse totaal) en bedrijven waar gemiddeld veel mensen werken. Bijna driekwart van de bedrijven in de Chemie doet aan innovatie, het hoogste aandeel innoverende bedrijven van alle topsectoren. De Creatieve industrie omvat de meeste bedrijven van alle topsectoren: 97duizend. Hieronder zijn veel zelfstandigen en kleine bedrijven met maar enkele werkzame personen, vooral in de subsector Kunst. In de kapitaalintensieve Energiesector zitten relatief weinig bedrijven. Ondanks het kleine aantal bedrijven zijn de productie (55miljard euro), toegevoegde waarde (27miljard euro) en investeringen (4,9miljard euro) erg hoog. De High tech systemen en materialen is zowel in termen van productie, toegevoegde waarde en uitvoer van goederen de grootste topsector. Daarnaast kenmerkt de High tech systemen en materialen zich door zijn innovatieve karakter, de sector doet bijna de helft van alle R&D-uitgaven die door bedrijven zelf wordt uitgevoerd in Nederland. De topsector Life sciences & health is relatief klein: in 2010 bevat de sector iets meer dan 2duizend bedrij- ven. Ondanks de geringe omvang is de Life sciences & health wel verantwoordelijk voor 13procent van de R&D-uitgaven in Nederland. De sector Transport en opslag doet veel investeringen (ruim 4,6miljard euro) in 2010. Daarnaast zijn er met 386 duizend personen, na de High tech systemen en materialen, de meeste mensen werkzaam. Volgens de functionele benadering is met de Logistiek in Nederland 126miljard euro aan productie ge- moeid en zijn er meer dan 800duizend personen in werkzaam. Kenmerkend voor de Tuinbouw en uitgangsmaterialen is de relatief hoge uitvoerwaarde van goederen, ongeveer drie kwart van de tuinbouwproductie gaat naar het buitenland. Deze uitkomsten zijn in dezelf- de orde van grootte als de LEI-cijfers (uitvoer van 14,1miljard euro bij een productie van 21,1miljard euro). In de topsector Water zitten naar verhouding veel grote bedrijven. Vooral in de subsector Watertechnolo- gie is dit aandeel groot: meer dan 12 procent. Samen geven de bedrijven in de Watersector ongeveer 360miljoen euro uit aan innovatie.6 Centraal Bureau voor de Statistiek
 • 6. Inhoud Samenvatting 51 Inleiding 92 Totaal topsectoren en alle topsectoren op een rij 11 2.1Inleiding 11 2.2Kerncijfers