Moerdijkse Bode 17-12-2014

download Moerdijkse Bode 17-12-2014

of 31

 • date post

  06-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 17-12-2014

 • DOOR PETER HOUTEPEN

  Alle huiseigenaren van woningen in het gebied waarop de Moerdijkregeling van toepassing is, hebben een informatiepak-ket ontvangen. Dit pakket bevat nadere in-formatie over de Moerdijkregeling en hoe daarop eventueel een beroep kan worden gedaan. Zo is bijvoorbeeld een uitgebreide toelichting op de werking van de Moerdijk-regeling bijgevoegd, alsook een aanvraag-

  formulier voor taxatie.

  UniekBurgemeester Jac Klijs spreekt van een unieke regeling die mensen rust en vrijheid geeft. Vrijheid om te vertrekken wanneer ze willen, maar vooral vrijheid om te blij-ven. Je kunt met een gerust hart blijven om te zien of en hoe het dorp nieuwe glans krijgt. En heb je om wat voor reden dan ook dat geloof niet meer, dan is er altijd de

  Moerdijkregeling nog.

  PrioriteitWoningeigenaren die door ziekte of door overlijden van hun partner snel moeten verhuizen, krijgen voorrang. Dit geldt ook voor eigenaren waarvan hun huis al voor 2014 te koop stond.

  Deze inwoners konden zich tot 8 december aanmelden om een beroep te doen op de categorie woningen met voorrang. In totaal zijn er dat twintig geweest, meldt Klijs. Op uiterlijk 20 december ontvangen deze inwoners bericht of zij tot de cate-

  gorie woningen met voorrang behoren. Ze zullen niet allemaal als prioriteit op de lijst komen, maar een belangrijk deel toch wel, verwacht de burgemeester.

  TaxerenVooruitlopend hierop hebben alle aan-melders voor de categorie woningen met voorrang alvast de gelegenheid gekregen om hun woning te laten taxeren. Deze ge-legenheid tot taxatie betekent dus niet dat de hiervoor aangemelde woningen reeds zijn aangemerkt als woning met voorrang. We starten nu met de taxaties om er voor te zorgen dat de woningen die worden aangewezen als woning met voorrang vanaf begin januari 2015 gebruik kunnen maken van de Moerdijkregeling.

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  THUIS IN DE REGIO

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  OPLAGE MOERDIJK 16.500TOTALE OPLAGE: 480.000

  Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

  @moerdijkseBode

  /moerdijksebode

  www.internetbode.nl

  17 DECEMBER 2014WEEK 51

  Vrijheid om te ver-trekken of te blijven

  Moerdijkregeling treedt op 1 januari in werkingDi t geef t de mensen in het dorp rust en vr i jheid

  ZEVENBERGEN - Het college van burgemeester en wethouders in Moer-dijk heeft de beleidsregel vastgesteld die de juridische basis vormt voor de Moerdijkregeling. Op basis van die beleidsregel kunnen inwoners van het dorp Moerdijk, voor zover zij voldoen aan de voorwaarden, hier een beroep op doen. De Moerdijkregeling treedt op 1 januari 2015 in werking; aanmelden kan vanaf 5 januari.

  ZEVENBERGEN - De gemeente Moer-dijk heeft op het grasveldje aan de Rosmolen in Zevenbergen de particu-liere speeltoestellen die daar waren geplaatst door bewoners, laten ver-vangen door professioneel speeltuig. Het gaat om een schommel, een glij-baan en een wipwap.

  DOOR PETER HOUTEPEN

  De speelplek aan de Rosmolen is spon-taan ontstaan, legt wethouder Jaap Kamp uit. Bewoners hadden daar wat speeltoestellen weggezet. Dergelijke initi-atieven juichen wij als gemeente van harte toe. Er is hier echter wel sprake van een

  openbare ruimte en dan is de gemeente verantwoordelijk voor de veiligheid.

  WijkondersteunendIn dit geval is eerst gekeken of een speel-plek wenselijk is op deze locatie. Kamp: Wij hebben geconcludeerd dat het een prima voorziening is voor die wijk. Het college heeft dan ook gemeend dit initi-atief te belonen met speeltoestellen die voldoen aan die voorwaarden voor veilig-heid. Kortom, de mensen aan de Rosmo-len hebben met hun eigen initiatief iets moois kunnen bereiken voor de wijk. Waar sprake is van initiatieven die wijkonder-steunend zijn, gaan we graag in gesprek met mensen.

  Veilige speeltoestellen aan de Rosmolen

  FIJNAART - Het college van Moerdijk heeft een vergunning verleend aan een fruitteeltbedrijf aan de Zwingelspaanse-dijk in Fijnaart voor het plaatsen van prefab units, volgend jaar september, ten behoeve van tijdelijke huisvesting van sei-zoenarbeiders. Voor het oogsten van pe-ren zijn dan 275 seizoensarbeiders nodig. Daarvan kunnen er 125 geplaatst worden in de omgeving, zoals campings en andere plaatsen. Dat betekent dat er nog een huisvestingsbehoefte overblijft voor 150 personen. Zij hadden op het terrein elk jaar al een aantal prefab units voor onge-veer 80 mensen, vertelt wethouder Jaap Kamp. Dat worden er nu dus 150.

  Vergunning huisvesten seizoensarbeiders

  MOERDIJK - Het Werkplein Hart van West-Brabant in Etten-Leur kent rond de feestdagen gewijzigde openingstijden. Zo is het Werkplein op 18 december vanaf 16.00 uur gesloten, verder van 24 decem-ber 12.00 uur tot en met 26 december, van 31 december 12.00 uur tot en met 2 januari, alsmede op maandag 5 januari. Werkplein regio Etten-Leur en het Werk-plein Roosendaal gaan vanaf 1 januari 2015 samen verder als het Werkplein Hart van West-Brabant. Klanten uit de gemeen-ten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert melden zich vanaf 6 januari hier en dus niet meer bij hun eigen gemeente.

  Opening Werkplein rond de feestdagen

  De Bode brengt het lokale nieuws bij u thuis. Terugblikkend op het voorbije jaar zullen echter vooral ook gebeurtenissen in uw persoonlijke leven de revue passeren. Veel van die momenten zijn vastgelegd op de gevoelige plaat. Een geboorte, een ju-bileum, een diploma, een kampioenschap, deelname of bezoek aan een evenement, noem maar op. Deel uw herinnering met uw vrienden, familie of vereniging en stuur uw fotos - voorzien van een korte toelichting - naar internetbode.nl/mooiste-moment-2014. De mooiste inzendingen worden geselecteerd en geplaatst in de Eindejaars Bode van woensdag 31 decem-ber 2014.

  Uw eigen foto in de Eindejaars Bode!

  MOERDIJK - Een bedrijf aan de Koekoe-kendijk in Moerdijk, tegen rijksweg A17 aan, mag twee nieuwe pluimveestallen bouwen naast de al bestaande stallen. Het college van Moerdijk heeft besloten om medewerking te verlenen aan dit bouw-plan, omdat de aanvraag ruimtelijk pas-send is binnen deze locatie. De Advies-commissie Agrarische Bouwaanvragen heeft ooit eens gezegd op welke locaties in onze gemeente uitbreiding van dit soort activiteiten mogelijk zijn, legt wethouder Jaap Kamp uit. En daar valt dit bedrijf ook onder. De meest nabijgelegen woning be-vindt zich op ongeveer 800 meter van het pluimveebedrijf.

  Vergunning voor bouw nieuwe stallen

  Kerstmarkt Arsenaal Willemstad levert 8000 euro opGeld bestemd voor verbeter ing geluidsinstal lat ie Koepelkerk

  WILLEMSTAD - Bijna in alle kernen van Moerdijk worden in deze periode kerstmarkten gehouden. Een van de sfeervolste was misschien die van afgelopen weekend in het 200 jaar oude Arsenaal in Willemstad. De opbrengst van 8000 euro van deze markt is bestemd voor verbetering van de geluidsinstallatie in de 400 jaar oude Koepelkerk. FOTO TIES STEEHOUWER

  OG3NE klaar voor laatste stap in The Voice-avontuur

  Leerlingen Markland brengen kerstsfeer in Fendertshof

  Vacatures bij jou in de buurtZoek en vind lokale vacatures opwww.brabantwerkt.nl

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  M O E R D I J K S E

  Uitgeverij de BodeTel. 076-5998111 www.internetbode.nl

  In verband met Kerstmis en Oudjaar zijn onze kantoren gesloten op woensdag 24 december vanaf 13.00 u. & woensdag 31 december.

  Wij wensen u prettige feestdagen!

 • actualiteit

  DOOR PETER HOUTEPEN

  Als voorbeeld noemt hij het gehucht Ton-nekreek, in de polders tussen Klundert en Willemstad. Mensen uit Rotterdam gaan niet naar de Tonnekreek om in te breken. Ze kunnen het waarschijnlijk nog niet eens gevonden krijgen. Desondanks gebeurt het op die plekken ook, dus is het vermoeden dat er toch wat mensen actief zijn uit de eigen gelederen om het zo maar eens te zeggen.

  StrevenDe burgemeester zegt namens de gemeen-te al het mogelijke te doen om de inbraken tegen te gaan. Ons streven is om samen met de politie, de wijkteams, de boas en de signalen die we krijgen van uit de wij-ken, er voor te zorgen dat we het aantal inbraken structureel omlaag krijgen. Daar-bij proberen we ook te achterhalen wat het inbrekersgedrag is. Helaas, zo moeten we constateren, is het zo dat heel veel van die inbraken nog onopgelost blijven.

  OpvallendIedere keer opnieuw blijkt de grootste kans

  op een inbraak in deze periode van het jaar te bestaan net na het avondeten, tussen vijf en acht uur s avonds. Klijs: Omdat dan op veel plaatsen heel opvallend blijkt dat mensen niet thuis zijn.

  Wethouder Jaap Kamp vult namens het college aan. Tussen vijf en pakweg acht uur s avonds valt het ook minder op dat het vreemden zijn. Als er om half zes ie-mand bij de buren voor de deur staat, heb je toch vaak het idee van Nou die zal daar wel moeten zijn. Om elf uur s avonds kijk je daar anders tegenaan.

  DetailSaillant detail is dat vrijwel gelijktijdig met het moment dat de burgemeester zijn uitspraken deed er drie woninginbra-ken plaatsvonden in Fijnaart, allen tussen 17.00 en 18.00 uur. Volgens Buurtpreven-tie Fijnaart werden bij een woning aan de Van Eijckstraat de daders overlopen door de bewoners. De twee daders vluchtten richting het parkje tegenover het kerkhof.

  Op Facebook reageerde iemand met de opmerking: Wat een rare tijd om in te breken! Waarop Buurtpreventie Fijnaart bevestigde wat burgemeester Klijs al zei: Inbraken vinden juist op zulke tijden plaats. En juist veel minder vaak s nachts

  zoals iedereen denkt.

  AdviesVolgens de burgemeester blijft i