Moerdijkse Bode 08-06-2016

download Moerdijkse Bode 08-06-2016

of 20

 • date post

  01-Aug-2016
 • Category

  Documents

 • view

  262
 • download

  29

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 08-06-2016

 • W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  M O E R D I J K S E

  thuIS In DE REgIO

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  OplagE MOERDIJK 17.200tOtalE OplagE: 480.000

  Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

  @moerdijkseBode

  /moerdijksebode

  www.internetbode.nl

  8 JUNI 2016WEEK 23

  Eerste hulp bij solliciteren?Maak gratis een professioneel CV op www.brabantwerkt.nl

  43e editie vierdaagse Zevenbergen zit er weer op

  ZEVENBERGSCHEN HOEK - Op zater-dagavond 11 juni is het weer zover. Ze-venbergschen Hoek gaat deze avond bekend maken wie de nieuwe Miss Zomercarnaval van 2016 gaat worden.

  Traditioneel zal dit weer op een ludieke wijze plaatsvinden. De presentatie vind plaats in caf Het Zwart Schaap op de Achterdijk 109 in Ze-venbergen en start om 20.30 uur. De avond wordt opgeluisterd met muziek.

  Speciaal voor deze avond is er busvervoer geregeld tussen Plein 1940 en het caf. De vertrektijden zijn 20.00 uur en 20.30 uur. Reserveren hiervoor kan op telefoonnum-mer 06-16 97 01 34. Aan het eind van de avond weet Zevenbergschen Hoek wie zich de nieuwe Miss Zomercarnaval mag noe-men. Zij zal weer bij alle activiteiten aan-wezig zijn. Met ingang van dit jaar vindt het Zomercarnaval altijd in het eerste weekend van september plaats. Dit jaar dus op vrij-dag 2, zaterdag 3 en zondag 4 september.

  Presentatie van Miss Zomercarnaval 2016

  ZEVENBERGEN - De Lobbelaer is er zater-dag niet in geslaagd de finale van de Ere-divisie voor teams te bereiken. Het team uit Zevenbergen moest in het finaleweek-end in Zandvoort in de halve eindstrijd zijn meerdere erkennen in Leimonias uit Den Haag. Na de twee dames enkelspelen stond de Lobbelaer op een 2-0 achter-stand, maar Yannick Mertens en Jesse Huta Galung trokken in hun heren enkel-spelen de stand gelijk naar 2-2. Vervolgens moesten de dubbels de beslissing bren-gen. Die werden allebei verloren door de Lobbelaer, waardoor de eindstand 4-2 was en Leimonias zondag in de finale stond en deze ook won tegen Zandvoort.

  De Lobbelaer strandt in halve finale

  FIJNAART - Vanwege de werkzaamheden aan de Voorstraat in Fijnaart is sinds deze week de weekmarkt tijdelijk verplaatst naar de Julianastraat. De markt staat hier gedurende zes weken op dinsdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur. Na de werkzaam-heden gaat de weekmarkt weer terug naar de vernieuwde Voorstraat. De Voorstraat in Fijnaart wordt opnieuw ingericht. Begin mei zijn de werkzaamheden gestart. Zo komt er andere bestrating, een pleintje in het midden en vernieuwd groen. Tege-lijkertijd met de herinrichting worden ook werkzaamheden uitgevoerd aan het riool om de afwatering in de Voorstraat te ver-beteren.

  Weekmarkt Fijnaart tijdelijk verplaatst

  FIJNAART - Het college van burgemees-ter en wethouders van Moerdijk heeft ingestemd met een herziening van het be-stemmingsplan voor het bedrijf Rijk Zwaan in Fijnaart ten aanzien van de bedrijfsge-bouwen. Het geldende bestemmingsplan voorziet in een maximale bouwhoogte van twaalf meter en een maximale goothoogte van acht meter. Het bedrijf wilde de maxi-male bouwhoogte uit dit bestemmingsplan hebben. Het nu ter inzage gelegde nieuwe bestemmingsplan biedt zo voor een plan-periode van tien jaar aan Rijk Zwaan, gespecialiseerd in groentezaden, alle gewenste ontwikkelruimte die het bedrijf nodig heeft.

  Maximale goothoogte Rijk Zwaan aangepast

  MOERDIJK - Bestuurder Lex de Grunt ver-trekt bij GGZ WNB. Hij maakt de overstap naar Altrecht in Utrecht. De GGZ WNB is in West-Brabant de aanbieder van gees-telijke gezondheidszorg. De instelling is inmiddels gestart met het zoeken naar een opvolger. In 2011 werd De Grunt benoemd als lid van de Raad van Bestuur van GGZ WNB. Het was de start van zijn loopbaan in de zorg. Daarvoor werkte hij in de verze-keringsbranche. In de vijf jaar dat De Grunt voor GGZ WNB werkte, werd hem duide-lijk hoe groot de gedrevenheid is waarmee zorgverleners binnen de GGZ in hun werk staan. Volgens hem is dat een duidelijke meerwaarde voor de zorg.

  Lex de Grunt weg als bestuurder GGZ WNB

  DOOR PETER HOUTEPEN

  De huidige gemeenschappelijke regeling blijft in aangepaste vorm in stand voor de financiering van Havenbedrijf Moerdijk NV. De verzelfstandiging vloeit voort uit de Havenstrategie 2030 en is nodig om de doorontwikkeling van het Havenschap mogelijk te maken. Medio juli nemen de gemeenteraad van Moerdijk en Provinci-ale Staten van Noord-Brabant een besluit over het voorstel. Het is de bedoeling dat de nieuwe structuur op 1 januari 2017 in werking treedt.

  MogelijkhedenDe Havenstrategie 2030 bevat de ambitie om het haven- en industrieterrein Moerdijk te ontwikkelen tot ht centrum voor logis-tiek en duurzame chemie in de Vlaams Nederlandse Delta. Moerdijk is de vierde zeehaven van Nederland. Door de verzelf-standiging ontstaat ruimte voor een ver-dere verzakelijking en professionalisering van de organisatie en versterking van de (internationale) acquisitie van bedrijven en goederenstromen. Ook ontstaan betere mogelijkheden om de samenwerkingsre-laties met omliggende havens en andere

  partners in en buiten de regio te intensi-veren. Verder moet verzelfstandiging bij-dragen de verdiencapaciteit te versterken om de nieuwe investeringsopgaven uit de Havenstrategie te kunnen financieren. Met de verzelfstandiging komt de dagelijk-se sturing van het Havenbedrijf in handen van de directie. De directie zal worden ge-controleerd en ondersteund door een aan te stellen Raad van Commissarissen met onafhankelijke deskundigen.

  MeerderheidspositieDe provincie en de gemeente Moerdijk houden via het Havenschap de zeggen-schap over de aandelen in Havenbedrijf Moerdijk NV. Statutair is geregeld dat gemeente en provincie bij eventuele toe-treding van een nieuwe aandeelhouder altijd een meerderheidspositie behouden en beiden moeten instemmen met be-

  langrijke besluiten. Havenschap Moerdijk blijft in aangepaste vorm in stand om de financiering van Havenbedrijf Moerdijk NV te borgen.

  Dit gebeurt om de lopende projecten, de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk en de extra investeringen die samenhan-gen met de Havenstrategie op verantwoor-de wijze te kunnen realiseren. Het Haven-schap wordt beindigd op het moment dat de NV zelfstandig in haar financiering kan voorzien. Provincie en gemeente worden in dat geval rechtstreeks aandeelhouder van de NV.

  Voorstel tot verzelfstandiging van HavenschapGemeenteraad en Provinciale Staten nemen in jul i beslui t

  MOERDIJK - Het college van burgemeester en wethouders van de ge-meente Moerdijk en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben de gemeenteraad van Moerdijk en Provinciale Staten van Noord-Brabant voorgesteld om akkoord te gaan met de verzelfstandiging van Havenschap Moerdijk. Dit houdt in dat alle bedrijfsactiviteiten van havenschap Moer-dijk worden uitgeplaatst naar een op te richten Havenbedrijf Moerdijk NV. Nodig om

  doorontwikkeling mogelijk te maken

  Drukte van belang op De DierenploegVan al les en nog wat te doen op kinderboerderi jdag in Zevenbergen

  ZEVENBERGEN - Tijdens de nationale kinderboerderijdag was het zondag een gezellige drukte op en rondom kinderboerderij De Dierenploeg in Zevenbergen. Vanwege de warmte waren de dieren buiten afgeschermd, zodat knuffelen en aaien daar niet mogelijk was. Binnen kon er echter wel gekroeld worden met de konijnen. Buiten was ook van alles te doen. Kinderen konden zich laten schminken en een schaap werd publiekelijk van zijn dikke vacht verlost door de schaapscheerder. Twee basisschoolleerlingen en vrijwilligsters, Merel Tielen en Sophie van der Stee, gaven een demonstratie met een pony en ezel over een zogenaamd schrikcircuit. Met geduld en vertrouwen namen zij de dieren aan de hand mee over de diverse obstakels. FOTO MIRYAM VAN DER STEE

  Jeu de Boulesclub Fijnaart zet zich in voor ALS

  Uw kostbaarheden zijn goud waard!Uw kostbaarheden zijn goud waard!Uw kostbaarheden zijn goud waard!

  Inkoop Verkoop Veiling Verpanden Beleggen Taxatie

  Kerkhofweg, Zevenbergenelke vrijdag 10.00-13.30 uur

  www.goudwisselkantoor.nl

  Floraplein 2, Steenbergenelke vrijdag 13.30-16.30 uur

 • Geboren bouwers sinds 1841

  Uw betrouwbare en vakbekwame partner voor uw bouw- enrenovatiewerkzaamheden. Neem contact voor een vrijblijvende offerte.

  t.a.v. P.D. Ruijsenaars, Walstraat 26, 4791 JC KlundertTel: 0168-402644, www.ruijs-bouw.nl, info@ruijs-bouw.nl

  Heeft u plannen voor nieuwbouw *

  verbouw * onderhoud of renovatie

  Bel voor een vrijblijvende offerte.

  Aannemingsbedrijf EngelenVan Abcoudestraat 1

  4791 BS KlundertTel. 0168-405711

  06-54726692Fax 0168-405980

  www.TOTAAL-ONDERHOUD.comafbouw-verbouw-onderhoud-advies

  Tel; 0621-881435Mail: info@totaal-onderhoud.com

  foto

  : Pet

  er H

  onig

  Wij werken aan het spoor Om het spoor in goede conditie te houden en stillerte maken, slijpen wij de rails.Daarom rijdt in de nacht van 21 op 22 juni ophet traject Lage Zwaluwe - Roosendaal een slijptrein.Woont u in Zevenbergen in de buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid.Wij hopen op uw begrip.

  Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

  Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden opwww.prorail.nl/vernieuwing.

  Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

  Kozijnen en Glas van WingerdenNijverheidsstraat 7 4791 ED Klundert

  T. 0168-403809 E. info@kozijnenenglasvanwingerden.nlKijk ook eens op:

  www.kozijnenenglasvanwingerd