Moerdijkse Bode 03-06-2015

download Moerdijkse Bode 03-06-2015

of 24

 • date post

  22-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  9

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 03-06-2015

 • WILLEMSTAD - Vestingstad Wil-lemstad heeft sinds vorige week zijn eigen postzegel. Deze behoort tot de postzegelserie Mooi Nederland 2015, waarin aandacht wordt besteedt aan vestingsteden die tussen de vijftiende en achttiende eeuw zijn aangelegd om bewoners te beschermen tegen aanvallen van buitenaf.

  DOOR PETER HOUTEPEN

  Voor Willemstad is een stadskaart uit 1740 gebruikt. Burgemeester Jac Klijs van de gemeente Moerdijk is trots dat Willem-

  stad een eigen postzegel heeft gekregen. Hiermee wordt Willemstad echt op de kaart gezet. Met deze postzegels kan heel Nederland nu de mooie historie van dit stadje ervaren. De vesting van Willemstad is n van de indrukwekkendste vestingen van Nederland.

  Goed beeldOntwerper Karin Langeveld van bureau Trapped in Suburbia wilde de historische plattegrond uit 1740 als uitgangspunt gebruiken voor haar ontwerp. Klein pro-bleem was dat deze kaart er een beetje grauw uitzag. Ook bevatte deze veel de-

  tails, die minder goed zichtbaar zijn op een postzegel. De oplossing was om alles om de plaats heen weg te laten, waardoor Willemstad als vestingstad beter naar vo-ren komt. En de blauwe en rode kleur ma-ken de postzegel helder. Verder geeft de luchtfoto van Karel Tome een goed beeld van deze vestingstad, vertelt Langeveld.

  DOOR ADDO SPRANGERS

  Dat heeft het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling van de ge-meenten Moerdijk, Etten-Leur, Halder-berge, Roosendaal, Rucphen en Zundert besloten. De crisis heeft tot een toename van de jeugdwerkloosheid geleid. Ook door de komst van de Participatiewet per

  1 januari 2015 kloppen er meer kwetsbare, werkloze jongeren bij het Werkplein aan. Deze ongeveer 375 jongeren tussen de 18 en 27 jaar hebben uiteenlopende ach-tergronden en problemen. Het bestuur van Werkplein Hart van West-Brabant wil nu in deze groep investeren, zodat zij uit de uitkeringssituatie komen en hier zelf uit kunnen blijven. In de gentensiveerde

  aanpak van het Werkplein hebben scho-ling en het behalen van een startkwalifi-catie prioriteit, omdat deze de kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Wanneer een jongere (nog) geen werk heeft, kan deze het beste doorleren. Een startkwalificatie is een certificaat of diploma van een op-leiding op MBO2, HAVO of VWO niveau.

  SamenwerkingMet die startkwalificatie hebben jonge-ren meer kans om zelf voor hun inkomen te zorgen en zelfstandig te participeren in de maatschappij, aldus Thomas Zwiers,

  voorzitter van het dagelijks bestuur. Hel-pen we die jongeren n niet voortvarend op weg, dan lopen we het risico dat ze jarenlang in een uitkeringssituatie blij-ven, met alle gevolgen van dien. Binnen het Werkplein worden vijf medewerkers vrijgemaakt die zich exclusief op jongeren gaan richten. Het Werkplein gaat zoals ge-zegd de samenwerking met partners in de regio, zoals het onderwijsveld, het speci-aal onderwijs, werkgevers en hulporgani-saties, verstevigen. Zo ontstaat een hecht netwerk van partijen, waar de jongeren profijt van hebben.

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  M O E R D I J K S E

  thuIS In DE REgIO

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  OplagE MOERDIJK 17.200tOtalE OplagE: 480.000

  Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

  @moerdijkseBode

  /moerdijksebode

  www.internetbode.nl

  3 JUNI 2015WEEK 23

  Vestingstad Willemstad heeft zijn eigen postzegel

  Werkplein zet in op jongerenaanpakRisico dat jongeren jarenlang in ui tkeringssi tuat ie bl i jven

  MOERDIJK - Door het bundelen van de in de organisatie aanwezige ex-pertise en het versterken van de samenwerking met maatschappelijke partners gaat het Werkplein Hart van West-Brabant 375 werkloze jongeren tussen de 18 en 27 jaar begeleiden naar betere kansen in de maatschappij.

  Gemeente onderzoekt marketing kansen voor Moerdijk

  ZEVENBERGEN - Vrijdag heeft in de Ne-derlands Hervormde Kerk in Zevenbergen de afscheidsdienst en aansluitend de be-grafenis plaatsgevonden voor Gerrit Kamp, de vader van huidig wethouder Jaap Kamp. Hij overleed begin vorige week in zijn slaap. Gerrit Kamp, die 89 jaar is ge-worden, werd in de jaren 60 van de vorige eeuw raadslid in de gemeente Zevenber-gen voor de fractie Protestants-Christelijke Combinatie, dat later op zou gaan in het CDA. In 1969 werd hij wethouder in de gemeente Zevenbergen, een functie die hij liefst achttien jaar zou bekleden. Voor zijn verdiensten werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

  Oud-wethouder Gerrit Kamp begraven

  WILLEMSTAD - Het college van Moer-dijk stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de eerste herziening van het bestemmingsplan Kloosterblokje IV in Wil-lemstad. In plaats van zes grote bouwka-vels, wil de gemeente er nu acht -kleinere- vrijstaande woningen realiseren. Daarmee denkt men een betere aansluiting te vin-den bij de vraag in de markt. Destijds, en dan hebben we het al over enkele jaren geleden, leek er nogal belangstelling te staan voor grote kavels. Wij hebben het verzoek gekregen van de ontwikkelaar om te kijken naar een andere inkleuring van het bestemmingsplan, licht burgemeester Jac Klijs toe.

  Voorstel: acht kavels Kloosterblokje IV

  STANDDAARBUITEN - Op zondag 7 juni wordt voor de tiende keer het Open Po-dium Standdaarbuiten georganiseerd. Aankomend talent kan zijn of haar kun-sten weer komen vertonen in t Sandt. De deuren gaan om 14.00 open. Iedereen die zin en tijd heeft om hieraan mee te doen wordt uitgenodigd. Het maakt daarbij niet uit welke podiumkunst je beoefent; stand-up comedian, danser, muzikant of als bad-kamerzanger met talent. Op de website van Open Podium Standdaarbuiten kun je de link naar Facebook vinden. Daar kun je je van tevoren opgeven, maar dat hoeft niet. Je kunt ook zomaar binnenlopen om je kunsten te vertonen.

  Tiende Open Podium Standdaarbuiten

  Anton Verhulst al 38 jaar actief voor Dorpsweek

  Ontvang vacatures die jij zoekt!

  Maak gratis een zoekprofiel aan opwww.brabantwerkt.nl

  Brandweer blij met nieuwe tankautospuitKorps Moerdi jk dorp kan technisch weer jaren voorui t

  MOERDIJK - De 18 spuitgasten van de vrijwillige brandweer van het korps Moerdijk dorp beschikken sinds vrijdag over een nieuwe tankautospuit. Normaal gaat een brandweerauto 15 jaar mee, maar in het dorp moesten ze 20 jaar op een nieuwe wachten. In en op de nieuwe wagen zitten de laatste snufjes, maar dat mag dan ook wel voor 400.000 euro. En nu maar hopen dat er zich de komende tijd veel nieuwe brandweermensen aanmelden. Dat is namelijk hard nodig. FOTO TIES STEEHOUWER

 • actualiteit

  PaGiNa 3

  Altijd actueel en altijd bij de hand

  ww

  w.i

  nte

  rnetb

  od

  e.n

  l

  VR U EN DR U, WANT LOKAAL NIEUWS MAKEN WE SAMEN

  ww

  w.i

  nte

  rnetb

  od

  e.n

  l

  Bezoek nuwww.internetbode.nl

  voor het nieuws uit uw buurt

  DOOR PETER HOUTEPEN

  Deze week zijn medewerkers van Dietz in de gemeente aanwezig om zich volledig onder te dompelen in Moerdijk. Ze wil-len alles weten en horen en ervaren over Moerdijk. Ze gaan daarbij in ongeveer twintig sessies op verschillende plekken in heel de gemeente in gesprek met (groe-pen) belanghebbenden, zoals vertegen-woordigers uit het verenigingsleven of be-drijfsleven. De gesprekken hebben als doel om alles te weten te komen over Moerdijk; waar liggen de kansen, welke evenemen-ten zijn aansprekend, wat gaat goed, wat kan beter, enzovoorts. Een en ander moet leiden tot een concreet advies aan de ge-meente over wat kan bijdragen aan het behouden van inwoners, voorzieningen en een groeiende werkgelegenheid.

  GedachteBurgemeester Jac Klijs legt uit wat de achterliggende gedachte achter het mar-keting onderzoek is. De toekomst van veel plattelandsgemeenten is dat er krimp zal ontstaan. Als Moerdijk denken wij, onder de omstandigheden, nog steeds te kunnen groeien. We hebben hier veel werkgele-genheid en er komt nog meer bij. De vraag is wat je dan nog meer moet bieden dat mensen hier niet alleen komen werken,

  maar er ook willen wonen, recreren en verblijven. Is de kwaliteit van de verblijfs-functie te verbeteren? Is de woonomgeving te verbeteren? Wat doen we om Moerdijk als gemeente beter op de kaart te krijgen om die doelstellingen te realiseren.

  InvesterenDe gemeente Moerdijk wil voorkomen dat er over vijf jaar banen op het industrieter-rein zijn, maar geen mensen om die banen in te nemen. En als die mensen al wil-len komen, willen ze misschien hier ook wel komen wonen. Maar dan moeten we wel weten wat ze binnen onze gemeente verwachten. Met andere woorden: wat is er nou voor nodig om te zorgen dat we de mensen hier krijgen die we willen hebben? De burgemeester ziet nu al een soort spanning bij het industrieterrein. Procesoperators zijn al wat moeilijker uit de markt te halen. Al biedt je die mensen nog zon goed salaris, die komen echt niet in Moerdijk wonen als ze bij wijze van spreken in Delfzijl zitten. Ook op andere terreinen, economisch bijvoorbeeld, is het voor ons de kunst om te kijken naar werk-gelegenheid, huisvesting en het aantrek-kelijk zijn we als woongemeente. Daarin moet je blijven investeren.Overigens: van de 10.000 mensen die thans op het industrieterrein werken, zijn

  er zon 3.000 in de gemeente Moerdijk woonachtig.

  ConcreetOp basis van het onderzoek en de gesprek-ken met betrokkenen maakt Dietz een

  concreet marketingplan met een helder plan van aanpak. Daarin is duidelijk waar de kracht van het gebied ligt (DNA van de gemeente n de kernen), waar de kansen liggen en op welke doelgroepen de focus zou moeten liggen. Naar verwachting is

  het concept marketingplan in juli gereed en vastgesteld door het co