Modernisering Ziektewet - Regioplan · PDF file 2020. 1. 24. · premies en...

Click here to load reader

 • date post

  24-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Modernisering Ziektewet - Regioplan · PDF file 2020. 1. 24. · premies en...

 • MODERNISERING ZIEKTEWET

  Onderzoek naar gedragsreacties van werkgevers en Ziektewetgerechtigden en ontwikkelingen op de private verzekeringsmarkt

 • MODERNISERING ZIEKTEWET

  Onderzoek naar gedragsreacties van werkgevers en Ziektewetgerechtigden en ontwikkelingen op de private verzekeringsmarkt

  - eindrapport - Auteurs: drs. M. Groenewoud drs. L. Mallee drs. S.T. Slotboom ir. H. Visee Regioplan Beleidsonderzoek Jollemanhof 18 1019 GW Amsterdam Tel.: +31 (0)20 – 531 53 15 www.regioplan.nl

 • © 2015 Regioplan, in opdracht van het ministerie van SZW Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Regioplan. Regioplan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden.

  Amsterdam, november 2015 Publicatienr. 14005 NOD-nr.: OND1355872

 • INHOUDSOPGAVE

  Samenvatting ............................................................................................. I

  1 Inleiding ............................................................................................ 1

  1.1 Modernisering Ziektewet .................................................... 1

  1.2 Evaluatie Modernisering Ziektewet .................................... 4

  1.3 Onderzoek gedragseffecten Modernisering Ziektewet ...... 5

  1.4 Ontwikkelingen tijdens het onderzoek ............................... 7

  1.5 Leeswijzer .......................................................................... 7

  2 Het onderzoek .................................................................................. 9

  2.1 Hoofdvragen deelonderzoeken .......................................... 9

  2.2 Onderzoeksaanpak ............................................................ 10

  2.3 De begeleidingscommissie ................................................ 12

  4 Kennis en ervaringen Ziektewetgerechtigen ................................ 35

  4.1 Inleiding .............................................................................. 35

  4.2 Beschrijving onderzoeksgroep ........................................... 37

  4.3 Bekendheid met regels Ziektewet ...................................... 41

  4.4 Rol werkgever tijdens ziekte (met oog op

  werkhervatting)................................................................... 47

  4.5 Rol bedrijfsarts of arbodienst ............................................. 51

  4.6 Begeleiding door UWV of in private sfeer .......................... 53

  4.7 Conclusies .......................................................................... 62

  5 Ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt ..................................... 65

  5.1 Inleiding .............................................................................. 65

  5.2 Aanbieders ......................................................................... 67

  5.3 Aanbod ............................................................................... 71

  5.4 Premiestelling ..................................................................... 77

  5.5 Ontwikkeling aantal eigenrisicodragers Ziektewet ............. 83

  5.6 Visie op de markt ............................................................... 85

  5.7 Prikkels Modernisering Ziektewet ...................................... 87

  5.8 Toekomstverwachtingen .................................................... 88

  Bijlagen ........................................................................................... 91

  Bijlage 1 Onderzoeksvragen ............................................................. 93

  Bijlage 2 Onderzoeksverantwoording ............................................... 99

  3 Werkgevers ....................................................................................... 13 3.1 Inleiding .............................................................................. 13 3.2 Bekendheid met de Modernisering Ziektewet .................... 16 3.3 Gedragsaanpassingen en ervaringen met re-integratie .... 20 3.4 Arbeidsmarkteffecten ......................................................... 26 3.5 Conclusies .......................................................................... 33

 • I

  SAMENVATTING

  Modernisering Ziektewet

  Per 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschikt-

  heid vangnetters (Wet BeZaVa), kortweg de Modernisering Ziektewet, inge-

  gaan. Met de Modernisering Ziektewet wil de wetgever langdurig ziekte-

  verzuim en instroom in de WIA van Ziektewetgerechtigden terug dringen. Bij

  Ziektewetgerechtigden gaat het om zieke uitzendkrachten, werknemers die

  ziek zijn op het moment dat het vaste of tijdelijke dienstverband afloopt en

  zieke WW’ers. Om dit doel te realiseren introduceert de Modernisering

  Ziektewet prikkels voor werkgevers en Ziektewetgerechtigden.

  Onderzoek naar gedragsreacties

  In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de eerste

  gedragsreacties van werkgevers, Ziektewetgerechtigden en verzekeraars naar

  aanleiding van de Modernisering Ziektewet. Het onderzoek is uitgevoerd door

  Regioplan Beleidsonderzoek in opdracht van het ministerie van SZW. Het

  onderzoek liep van juni 2014 tot en met juni 2015.

  Het onderzoek kent twee hoofdvragen:

  1. Wat zijn de gedragsreacties van de Modernisering Ziektewet bij

  werkgevers, (voormalig) Ziektewetgerechtigden en verzekeraars?

  2. Welke ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt brengt de Modernisering

  Ziektewet met zich mee?

  In het onderzoek is de werking van de Modernisering Ziektewet onderzocht.

  Deze verloopt via de volgende vier schakels:

  1. De prikkels die de Modernisering Ziektewet introduceert voor ZW-

  gerechtigden en werkgevers.

  2. De bekendheid van deze prikkels bij ZW-gerechtigden en werkgevers.

  3. De gedragsreacties als gevolg van deze prikkels en als gevolg van aanbod,

  premies en dienstverlening van private verzekeraars.

  4. Het effect van de gedragsreacties op het ziekteverzuim en werkhervatting

  van ZW-gerechtigden.

  De vierde schakel is onderwerp van de effectmeting die door SEO

  Economisch Onderzoek wordt uitgevoerd. Dit onderzoek zal eind 2016 gereed

  zijn.

  In deze samenvatting beschrijven we eerst welke prikkels op werkgevers en

  ZW-gerechtigden gericht zijn, in hoeverre zij bekend zijn met deze prikkels,

  welke gedragsreacties er beoogd worden en welke gedragsreacties zichtbaar

  zijn. Daarna gaan we in op de wisselwerking tussen de ontwikkelingen op de

  verzekeringsmarkt en de gedragsreacties van werkgevers.

 • II

  Werkgevers

  Prikkels voor werkgevers

  Met de Modernisering Ziektewet zijn twee financiële prikkels voor werkgevers

  ingevoerd:

   Premiedifferentiatie Ziektewet en WGA-flex vanaf 1 januari 2014 voor

  middelgrote en grote werkgevers.

   Mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de hele WGA, inclusief

  de WGA-flex vanaf 1 januari 2016 1 .

  Met deze prikkels wordt beoogd meer verantwoordelijkheidsgevoel te creëren

  bij werkgevers voor de werkhervatting van ZW-gerechtigden. Dit moet leiden

  tot meer investeringen door werkgevers in verzuimpreventie,

  verzuimbegeleiding en re-integratie van ZW-gerechtigden.

  Bekendheid werkgevers met de Modernisering Ziektewet

  Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de werkgevers bekend is

  met de premiedifferentiatie van de Ziektewet. Werkgevers op wie de

  premiedifferentiatie is gericht, zijn veel beter bekend met de

  premiedifferentiatie: van de grote werkgevers is 82% hiermee bekend en van

  de middelgrote werkgevers 65%.

  Ook uitzendbureaus, waar bijna iedereen die ziek wordt in de Ziektewet komt

  en de sectorale premie heel hoog is, zijn beter bekend met de

  premiedifferentiatie: 80% is ermee bekend.

  Ruim drie kwart van de werkgevers is niet bekend met de samenvoeging van

  de premiestelling van WGA-flex en WGA-vast. Vooral grote werkgevers en

  eigenrisicodragers voor de Ziektewet zijn beter bekend met deze

  veranderingen van de WGA.

  Gedragsreacties werkgevers: overstap naar eigenrisicodragen

  Relatief veel werkgevers zijn de afgelopen twee jaar eigenrisicodrager voor de

  Ziektewet geworden. Begin 2013 waren er minder dan 1.000

  eigenrisicodragers voor de Ziektewet, tegen meer dan 6.000 begin 2015. Deze

  ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat in het voorjaar van 2015 12,6% van de

  uitzendb