Modeling 140 Nld

download Modeling 140 Nld

of 242

Transcript of Modeling 140 Nld

Tekla StructuresHandboek Modelleren

Productversie 14.0 April 2008 2008 Tekla Corporation

2008 Tekla Corporation en alle in Teklas software gentegreerde software van derden. Alle rechten voorbehouden. Dit Handboek is opgesteld voor gebruik met de bijbehorende Software. Gebruik van de Software en gebruik van dit Handboek zijn onderworpen aan een Gebruiksrechtovereenkomst. In de Gebruiksrechtovereenkomst zijn onder andere bepaalde garanties voor de Software en dit Handboek, uitsluiting van andere garanties, beperkingen van verhaalsmogelijkheden voor schade en toegestane toepassingen van de Software vastgelegd. Tevens wordt hierin bepaald of u een bevoegde gebruiker van de Software bent. Zie de Gebruiksovereenkomst voor belangrijke verplichtingen en toepasselijke beperkingen en restricties van uw rechten. Bovendien wordt het Handboek bij de Software beschermd door wetten en internationale verdragen betreffende auteursrecht. Onbevoegde reproductie, weergave, modificatie of distributie van dit Handboek of enig deel hiervan kan ernstige civielrechtelijke en strafrechtelijke straffen tot gevolg hebben en zal worden vervolgd met alle middelen die de wet toestaat. Tekla, Tekla Structures, Xcity, Xengineer, Xpipe, Xpower, Xsteel en Xstreet zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Tekla Corporation in de Europese Unie, de Verenigde Staten en/of andere landen. Andere producten bedrijfsnamen die in dit Handboek worden genoemd, zijn handelsmerken of kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaar. De vermelding van een product of merk van een derde betekent niet dat Tekla een affiliatie met of aanbeveling van deze derde suggereert. Tekla wijst enige affiliatie of aanbeveling af, tenzij dit uitdrukkelijk wordt uiteengezet. Gedeelte van deze software: D-Cubed 2D DCM 2008 Siemens Product Lifecycle Management Software III (GB) Ltd. EPM toolkit 1995-2004 EPM Technology a.s., Oslo, Noorwegen. Alle rechten voorbehouden. XML parser 1999 The Apache Software Foundation. Alle rechten voorbehouden. Project Data Control Library 2006 - 2007 DlhSoft. Alle rechten voorbehouden. DWGdirect, DGNdirect and OpenDWG Toolkit/Viewkit libraries 1998-2005 Open Design Alliance. Alle rechten voorbehouden. FLEXnet copyright 2006 Macrovision Corporation en/of Macrovision Europe Ltd. Alle rechten voorbehouden. Dit product bevat vertrouwelijke technologie die Macrovision Europe Ltd., Verenigd Koninkrijk, en Macrovision Corporation te Santa Clara, Californi, Verenigde Staten, in eigendom heeft of beschikbaar stelt. Het is ten strengste verboden dergelijke technologie, geheel of gedeeltelijk op enige wijze, te gebruiken, kopiren, publiceren, verspreiden, vertonen, wijzigen of over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Macrovision Europe Ltd. en Macrovision Corporation. Het bezit van deze technologie behelst geen enkele verlening van licentie of rechten op grond van de rechten op intellectueel eigendom van Macrovision Europe Ltd. en Macrovision Corporation, zij het door uitsluiting, implicatie of een andere reden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk verleend door Macrovision Europe Ltd. en Macrovision Corporation. Voor delen van de software die worden beschreven in dit Handboek, kan patent zijn aangevraagd in de Europese Unie en/of andere landen.

InhoudVoorwoord .......................................................................................................11Doelgroep .......................................................................................................................................................... 11 Aanvullende informatiebronnen ........................................................................................................................ 11 Conventies in deze handleiding ........................................................................................................................ 12 Verwante handleidingen .................................................................................................................................... 13

1

Eerste kennismaking............................................................................... 151.1 Algemene informatie............................................................................................................................. 15 Talen en omgevingen....................................................................................................................... 17 Single-user modus en multiuser modus........................................................................................... 18 Tekla StructuresEditors.................................................................................................................... 18 1.2 Schermopbouw..................................................................................................................................... 20 Schermonderdelen........................................................................................................................... 21 Werken met vensters ....................................................................................................................... 23 1.3 Werkbalken........................................................................................................................................... 24 Werkbalken beheren ........................................................................................................................ 24 Basiswerkbalken .............................................................................................................................. 25 1.4 Gegevens invoeren............................................................................................................................... 29 Onderdelen van dialoogvensters ..................................................................................................... Tabbladen ........................................................................................................................................ Algemene knoppen .......................................................................................................................... Bewaar, Laad, Bewaar als, Help...................................................................................................... Selectievakjes wijzigingsfilter ........................................................................................................... Speciale toetsen............................................................................................................................... 1.5 Snapknoppen ................................................................................................................................... Snapinstellingen............................................................................................................................... Instellingen snap-knoppen ........................................................................................................ Snappen cursor ......................................................................................................................... Objecten aan vlakken binden .................................................................................................... 1.6 30 31 31 32 32 33 34 35 36 36 36

Punten opgeven.................................................................................................................................... 33

Objecten in een model selecteren ........................................................................................................ 37 Objecten selecteren ......................................................................................................................... 37 De selectie instellen ......................................................................................................................... 38 Selectie van objecten annuleren ...................................................................................................... 41TEKLA STRUCTURES 14.0

3

1.7

Opdrachten ........................................................................................................................................... 42 Opdrachten uitvoeren....................................................................................................................... Opdrachten herhalen ................................................................................................................. Objecten maken ............................................................................................................................... Objecten wijzigen ............................................................................................................................. Opdrachten gelijktijdig gebruiken ..................................................................................................... Opdrachten afbreken........................................................................................................................ 42 42 42 43 43 43

2

Aan de slag .............................................................................................. 452.1 Basiskennis........................................................................................................................................... 45 Een model openen ........................................................................................................................... Wisselen tussen de single-user en de multi-user modus ................................................................. Een nieuw model maken .................................................................................................................. Project instellen ................................................................................................................................ Het werkgebied vastleggen en het werkvlak verplaatsen ................................................................ Een model opslaan en afsluiten in Tekla Structures ........................................................................ 2.2 Stramieneigenschappen................................................................................................................... Stramienlijn eigenschappen ............................................................................................................. Werken met stramienen ................................................................................................................... Stramienen maken ..................................................................................................................... Stramienlijnen maken ................................................................................................................ Gebruik van selectieschakelaars voor stramienen .................................................................... Stramienen wijzigen ................................................................................................................... Stramienlijnen wijzigen .............................................................................................................. De kleur van het stramien wijzigen ............................................................................................ Stramienen en stramienlijnen verwijderen ................................................................................. 2.3 Aanzichtvlak ..................................................................................................................................... Aanzichteigenschappen ................................................................................................................... Aanzichttype .............................................................................................................................. Weergave .................................................................................................................................. Projectie ..................................................................................................................................... Eigenschappen voor stramienaanzichten definiren........................................................................ Aanzichten maken en wijzigen ......................................................................................................... Benoemde aanzichten openen, sluiten en verwijderen.................................................................... Scherminhoud verversen ................................................................................................................. 2.4 47 48 49 50 51 52 53 54 55 55 55 55 56 56 56 57 58 59 59 59 61 61 62 63 63

Stramienen............................................................................................................................................ 53

Aanzichten ............................................................................................................................................ 57

Punten................................................................................................................................................... 64 Punteigenschappen.......................................................................................................................... 64 Punten maken .................................................................................................................................. 64

2.5

Constructievlakken, lijnen en cirkels ..................................................................................................... 65

4

TEKLA STRUCTURES 14.0

3

Onderdelen............................................................................................... 673.1 Eigenschappen van onderdelen ........................................................................................................... 68 Profiel ............................................................................................................................................... Een profiel selecteren ...................................................................................................................... Gebruik van standaard waarden voor profiel afmetingen ................................................................ Materiaal .......................................................................................................................................... Het materiaal van een onderdeel definiren .................................................................................... Gebruikersattributen......................................................................................................................... 3.2 Merkvoorbeelden ............................................................................................................................. Werken met merken......................................................................................................................... Objecten toevoegen aan merken ..................................................................................................... Onderdelen toevoegen aan merken .......................................................................................... Merken nesten ........................................................................................................................... Merken verbinden ...................................................................................................................... Sub-merken maken van merkonderdelen ........................................................................................ Objecten verwijderen uit merken...................................................................................................... Merken exploderen .................................................................................................................... Sub-merken exploderen ............................................................................................................ Werken met beton elementen .......................................................................................................... Type beton element ................................................................................................................... De stortzijde op de betontekening definiren en tonen ............................................................. Het hoofdonderdeel wijzigen van een merk of een beton element .................................................. Het hoofd sub-merk wijzigen............................................................................................................ 3.3 69 70 72 73 73 75 77 78 80 80 80 80 81 81 81 81 82 82 83 84 84

Beton elementen en merken................................................................................................................. 76

Onderdelen nummeren......................................................................................................................... 84 Nummers kiezen voor onderdelen ................................................................................................... 84 Factoren van invloed op nummeren................................................................................................. 85

3.4

Locaties van onderdelen....................................................................................................................... 87 Positie in vlak ................................................................................................................................... Positie in diepte................................................................................................................................ Rotatie.............................................................................................................................................. Verticale positie................................................................................................................................ Horizontale positie............................................................................................................................ Uiteinde verplaatsen ........................................................................................................................ Niveaus ............................................................................................................................................ Buigen.............................................................................................................................................. 88 89 91 93 93 94 94 95

3.5

Oppervlakte behandeling...................................................................................................................... 95 Oppervlakten aan onderdelen toevoegen ........................................................................................ 95 Eigenschappen van oppervlakten definiren ................................................................................... 98 Standaardeigenschappen definiren ....................................................................................... 100

TEKLA STRUCTURES 14.0

5

Oppervlaktenpatronen toevoegen aan onderdelen ........................................................................ Instellingen van patronen voor oppervlakten.................................................................................. Patronen voor oppervlakten maken ......................................................................................... Oppervlakten toevoegen aan onderdelen met uitsnijdingen en openingen ................................... Oppervlakten aan afgeschuinde onderdelen toevoegen................................................................ Oppervlakten maken en bewerken................................................................................................. Informatie over oppervlakten aan lijsten en templates toevoegen ................................................. 3.6 3.7

100 100 103 104 106 107 107

Commandos voor stalen onderdelen ................................................................................................. 108 Commandos voor betonnen onderdelen............................................................................................ 109

4

Detailleren .............................................................................................. 1114.1 Bouten................................................................................................................................................. 111 Een boutgroep maken .................................................................................................................... Maken door te bewerken................................................................................................................ Geboute onderdelen bewerken ...................................................................................................... Gaten maken.................................................................................................................................. Ronde gaten maken ................................................................................................................ Slobgaten maken ..................................................................................................................... Oversized gaten maken ........................................................................................................... Vorm van de boutgroep.................................................................................................................. Boutlengte ...................................................................................................................................... Locatie van de boutgroep............................................................................................................... 4.2 Lassen maken ................................................................................................................................ Lassymbolen in tekeningen............................................................................................................ Laseigenschappen ......................................................................................................................... Lastypes ......................................................................................................................................... Laspositie ....................................................................................................................................... Lasvoorbewerking .......................................................................................................................... 4.3 Afwerking........................................................................................................................................ Fitten .............................................................................................................................................. Trimmen ......................................................................................................................................... Polygoon vorm ............................................................................................................................... 4.4 112 113 113 113 113 114 115 115 116 117 119 119 121 123 124 125 126 127 128 130

Lassen................................................................................................................................................. 118

Onderdelen bewerken......................................................................................................................... 126

Commandos voor detailleren ............................................................................................................. 131

5

De pull-down menu's Instellingen en Extra ........................................ 1335.1 Het model bekijken.............................................................................................................................. 133 Zoom commandos......................................................................................................................... 133 Zoomen met de muis...................................................................................................................... 134 3-knopsmuis ............................................................................................................................ 134

6

TEKLA STRUCTURES 14.0

Muis met scrollwiel .................................................................................................................. Met het toetsenbord ................................................................................................................ Zoominstellingen ............................................................................................................................ Een zoomvenster maken ............................................................................................................... Vergrootglas................................................................................................................................... Het model verplaatsen in het aanzicht ........................................................................................... Verplaatsen ............................................................................................................................. Verschuiven ............................................................................................................................. Het model roteren .......................................................................................................................... Door het model vliegen .................................................................................................................. Vliegen starten ........................................................................................................................ Vliegen stoppen ....................................................................................................................... Snelheid wijzigen ..................................................................................................................... Richting wijzigen ...................................................................................................................... Het vliegniveau wijzigen .......................................................................................................... De camerahoek wijzigen ......................................................................................................... Kijkvlakken maken ......................................................................................................................... 5.2 Informatie ....................................................................................................................................... Meten ............................................................................................................................................. Clash check.................................................................................................................................... Vergelijken ..................................................................................................................................... Onderdeel labels............................................................................................................................ Verafgelegen objecten zoeken....................................................................................................... 5.3 Kopiren......................................................................................................................................... Verplaatsen .................................................................................................................................... Kopieer........................................................................................................................................... Verplaats........................................................................................................................................ Drag and drop ................................................................................................................................ 5.4 Object weergave instellingen ......................................................................................................... Object weergave instellingen maken ....................................................................................... Kleuren .................................................................................................................................... Doorzichtigheid ........................................................................................................................ Object weergave bestanden .................................................................................................... Object groepen............................................................................................................................... Object groepen maken ............................................................................................................ Object groep bestanden .......................................................................................................... Object groep regels ................................................................................................................. Datums gebruiken in de object groep regels ........................................................................... Voorbeeld van een object weergave..............................................................................................

134 135 135 135 136 137 137 137 137 138 138 138 139 139 139 139 139 141 141 143 144 144 146 147 149 150 151 151 153 154 154 155 155 156 156 156 157 159 159

Objectinformatie opvragen.................................................................................................................. 140

Objecten kopiren en verplaatsen ...................................................................................................... 147

Objecten in aanzichten weergeven en verbergen .............................................................................. 152

TEKLA STRUCTURES 14.0

7

5.5

Filter .................................................................................................................................................... 161 Aanzicht filter.................................................................................................................................. Selectiefilter.................................................................................................................................... Dialoogvenster selectiefilter ..................................................................................................... Standaard selectiefilters .......................................................................................................... Oude selectiefilters converteren .............................................................................................. Eigen filters definiren ............................................................................................................. Filtertechnieken .............................................................................................................................. Voorbeelden van filteren ................................................................................................................ Werken met wildcards .................................................................................................................... Filter in dialoogvensters ................................................................................................................. 162 162 162 163 164 165 166 167 169 170 170 171 172 172 172 172 173 173 173 175 175 176 176 177 177 179 180 182 182 183 184 185 186 187 187 188 188 189

5.6

Instellingen.......................................................................................................................................... 170 Eenheden en decimalen................................................................................................................. Engelse eenheden ................................................................................................................... Instellingen voor de muis en muisaanwijzer................................................................................... Verschuiven ............................................................................................................................. Drag and drop .......................................................................................................................... Xmuis ....................................................................................................................................... Snappen cursor ....................................................................................................................... Rollover highlight ..................................................................................................................... Fasen ............................................................................................................................................. Opties ............................................................................................................................................. Kleuren ........................................................................................................................................... Algemene instellingen .................................................................................................................... Snap stramien .......................................................................................................................... Beep ........................................................................................................................................

5.7

Nummering.......................................................................................................................................... 177 Nummering instelling...................................................................................................................... Familie nummering......................................................................................................................... Familie nummers toewijzen aan series .................................................................................... Familie nummers toewijzen aan onderdelen ........................................................................... Positienummers merken................................................................................................................. Voorbeelden van nummering ......................................................................................................... Nummering toepassen ................................................................................................................... Controlenummers aan onderdelen toewijzen................................................................................. Controlenummers vergrendelen en ontgrendelen..........................................................................

5.8

Extra.................................................................................................................................................... 187 Snappen ......................................................................................................................................... Numeriek snappen ................................................................................................................... Orthogonaal snappen .............................................................................................................. Tracking ................................................................................................................................... Tijdelijke referentiepunten ........................................................................................................

8

TEKLA STRUCTURES 14.0

Voobeelden van snappen .............................................................................................................. Exacte lijnen................................................................................................................................... Verberg lijnen ................................................................................................................................. Toon verbinding ............................................................................................................................. Toon merk ...................................................................................................................................... Vracht samenstellen....................................................................................................................... Een vracht maken ................................................................................................................... Onderdelen toevoegen aan een bestaande vracht ................................................................. Onderdelen verwijderen uit een bestaande vracht .................................................................. Een bestaande vracht verwijderen .......................................................................................... Sequencer...................................................................................................................................... Een lijst maken ........................................................................................................................ De waarde van een sequence controleren .............................................................................. Werken met de sequencer ...................................................................................................... Een nieuwe sequence maken ................................................................................................. Onderdelen toevoegen aan een sequence ............................................................................. Weergave Project Status ............................................................................................................... Project status weergave bestanden ........................................................................................ Voorbeeld van project status weergave .................................................................................. Screenshot ..................................................................................................................................... 5.9

189 191 191 193 193 193 193 194 195 195 195 195 196 196 196 196 197 198 199 201

Naslaginformatie Instellingen en Extra ............................................................................................... 202

6

Geavanceerd modelleren...................................................................... 2056.1 Doorsneden schetsen......................................................................................................................... 205 Doorsneden schetsen .................................................................................................................... Koppelingen gebruiken om de vorm van doorsneden te vergrendelen.......................................... Koppelingen verwijderen ......................................................................................................... Afschuiningen definiren................................................................................................................ Afmetingen toevoegen aan doorsneden ........................................................................................ Onderdeel- en verbindings positie vlakken gebruiken ................................................................... Eigenschappen voor doorsneden definiren met variabelen ......................................................... Voorbeeld: Symmetrische C-vormige doorsnede .................................................................... Een afbeelding van een doorsnede maken.................................................................................... Doorsneden een naam geven, opslaan en sluiten......................................................................... De doorsnede testen...................................................................................................................... Geschetste doorsneden bewerken ................................................................................................ Afschuiningen bewerken ......................................................................................................... Kopiren en verplaatsen ......................................................................................................... Maak een gezette plaat van een geschetste polylijn...................................................................... Geschetste doorsneden in modellen gebruiken............................................................................. Schetsen importeren en exporteren............................................................................................... 6.2 206 207 208 209 209 210 211 212 215 215 215 216 217 218 218 219 220

Functies voor het maken van schetsen .............................................................................................. 220

TEKLA STRUCTURES 14.0

9

6.3

Parametrisch modelleren .................................................................................................................... 223 Koppelen aan vlak.......................................................................................................................... 223 Variabelen maken .......................................................................................................................... 224

6.4

Onderdelen torderen, togen en inkorten ............................................................................................. 224 Betonnen onderdelen torderen....................................................................................................... Betonnen platen tordereren met opties voor Vervorming ........................................................ Betonnen platen torderen met behulp van eindverplaatsingen (S62) ...................................... Betonnen platen torderen met de functie Verplaaats .............................................................. Betonnen platen torderen met behulp van afschuiningen ....................................................... Onderdelen voortogen.................................................................................................................... Onderdelen inkorten....................................................................................................................... 224 225 225 226 226 227 228

6.5

Modelleer tips...................................................................................................................................... 228 Algemene tips................................................................................................................................. 228 Detailleren ...................................................................................................................................... 229 Werken met standaardcomponenten ............................................................................................ 229

7

Parametrische profielen ....................................................................... 231

10

TEKLA STRUCTURES 14.0

Voorwoord

Tekla Structures bevat volledige documentatie in een toegankelijk Help-systeem. Onze online Help is een gedetailleerde gids voor de concepten, hulpmiddelen, opdrachten en functies van Tekla Structures, met talloze voorbeelden. De documentatie is ook in PDF-indeling beschikbaar. Het voorwoord bevat de volgende onderwerpen:

Doelgroep (p. 11) Aanvullende informatiebronnen (p. 11) Conventies in deze handleiding (p. 12) Verwante handleidingen (p. 13)

DoelgroepDeze handleiding is bestemd voor bouwkundige ingenieurs, constructiebedrijven en ontwerpers die staalconstructies modelleren en ontwerpen. We gaan ervan uit dat u bekend bent met constructietechnieken en de bijbehorende processen.

Aanvullende informatiebronnenDe volgende bronnen bieden u meer informatie over Tekla Structures:Website E-mail

http://www.tekla.com Neem via e-mail contact op met de lokale helpdesk:

TEKLA STRUCTURES 14.0

11

Regiokantoo r China Finland Frankrijk Duitsland Japan Maleisi Midden-Oosten Zweden Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten

E-mailadres [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Wij stellen het op prijs als u eventuele problemen met Tekla Structures meldt aan de leverancier van de software. U kunt hiervoor een speciaal formulier gebruiken dat u vindt onder Help > Tekla op internet > Maintenance Request.... Voor opmerkingen of suggesties met betrekking tot de Tekla Structures-documentatie kunt u zich wenden tot [email protected] Extranet

Iedereen die beschikt over een onderhoudscontract kan gebruik maken van het Tekla Extranet. Meldt u zich nu aan om toegang te krijgen tot onze discussie forums, hints & tips, software downloads, handleidingen en meer. Om uzelf aan te melden, gaat u naar https://extranet.tekla.com. U kunt ook toegang krijgen tot het Tekla Extranet in Tekla Structures door te klikken op Help > Online Support > Tekla Extranet.

Conventies in deze handleidingLettertypen

In deze handleiding worden voor verschillende onderdelen verschillende lettertypen gebruikt. In de meeste gevallen blijkt de betekenis uit de context. Als u niet weet waar een bepaald lettertype voor staat, kunt u dat hier opzoeken.

Conventie Vet

Gebruik De namen van toetsenbordtoetsen zijn vet gedrukt. Vette tekst wordt ook gebruikt om algemeen nadruk te leggen in tekst.

Arial vet

Alle tekst van de gebruikersinterface wordt in het lettertype Arial vet getoond. Titels van vensters en dialoogvensters, namen van velden en knoppen en opties van (vervolg)keuzelijsten worden in dit lettertype getoond.

12

TEKLA STRUCTURES 14.0

ConventieCursief en vet Vaste tekenbreedte

Gebruik Nieuwe terminologie is cursief en vet wanneer deze de eerste keer in de huidige context wordt gebruikt. Fragmenten van Tekla Structures-programmacode, HTML of andere tekst die u normaal gesproken in een teksteditor bewerkt, wordt met een vaste tekenbreedte getoond. Bestandsnamen en paden zijn vaste tekenbreedte gedrukt. De tekst die u zelf opgeeft, wordt ook met een vaste tekenbreedte getoond.

Speciale kaders

In deze handleiding gebruiken we verschillende soorten kaders die worden gemarkeerd met specifieke pictogrammen. Deze pictogrammen hebben de volgende betekenis:

Tip: bijvoorbeeld een suggestie voor een snelkoppeling of een alternatieve methode. Een tip bevat nooit informatie die absoluut noodzakelijk is.

Opmerking: informatie die u anders misschien over het hoofd zou zien. Een opmerking kan ook verwijzen naar nuttige informatie elders in deze handleiding.

Belangrijke opmerkingen en waarschuwingen: informatie die u u altijd moet lezen. Zo voorkomt u ernstige fouten of tijdsverspilling.

Informatie met een hoog (vak)technisch gehalte: informatie die in het algemeen alleen van belang is voor gevorderde gebruikers of lezers met een technische achtergrond. U hebt deze informatie niet nodig om met het programma te kunnen werken.

Verwante handleidingenTekla Structures bevat een uitgebreid Help-systeem in een reeks online boeken. U ontvangt bovendien een gedrukte installatiehandleiding bij de installatie-dvd van Tekla Structures.

Handboek Modelleren Over het maken van een fysiek model Handboek Detailleren Over het maken van verbindingen en details

TEKLA STRUCTURES 14.0

13

Handboek Tekenen Over het maken en bewerken van tekeningen Handboek Systeem Over geavanceerde functies en het beheer van de Tekla Structures-omgeving. Gebruikershandleiding TplEd Over het maken en bewerken van stempels voor rapporten en tekeningen Gebruikershandleiding SymEd Over het gebruiken van de SymEd grafische interface voor het bewerken van symbolen

14

TEKLA STRUCTURES 14.0

1

Eerste kennismaking

In dit hoofdstuk Doelgroep Inhoud

In dit hoofdstuk krijgt u een overzicht van de gebruikersinterface van Tekla Structures en de belangrijkste functies. Daarnaast maakt u kennis met veel gebruikte opdrachten. Dit hoofdstuk is bedoeld voor beginners. Lees dit hoofdstuk om de basisbeginselen van Tekla Structures te leren. Dit hoofdstuk is onderverdeeld in de volgende onderwerpen:

Algemene informatie (p. 15) Schermopbouw (p. 20) Werkbalken (p. 24) Gegevens invoeren (p. 29) Punten opgeven (p. 33) Objecten in een model selecteren (p. 37) Opdrachten (p. 42)

1.1 Algemene informatieTekla Structures is een toepassing voor bouwkundige ingenieurs, constructietekenaars en producenten. Het is een gentegreerde, op modellen gebaseerde 3D-oplossing voor het beheer van databases met staalmodellen. Tekla Structures is een goede combinatie van interactief modelleren en automatisch tekeningen maken.3D-model

Met Tekla Structures maakt u een levensecht model van elke structuur en beschikt u direct over de noodzakelijke informatie voor de uitvoering en constructie. Niet alleen de geometrie en maatvoering van de structuur maken deel uit van het 3D-productiemodel, maar ook alle informatie over profielen en doorsneden, verbindings- en materiaalsoorten enzovoort.

TEKLA STRUCTURES 14.0 Eerste kennismaking

15

Tekeningen altijd up-to-date

Op basis van het 3D-model kunt u op elk moment automatisch tekeningen maken en lijsten genereren. Eventuele wijzigingen worden automatisch verwerkt zodat deze tekeningen en lijsten altijd up-to-date zijn. Tekla Structures wordt geleverd met een breed scala aan standaardtekeningen en lijsten/ templates. U kunt ook uw eigen lijsten/templates maken met behulp van de Template Editor .

Modellen delen

Met Tekla Structures kunnen meerdere gebruikers aan hetzelfde project werken. U en uw collegas kunnen gelijktijdig werken aan hetzelfde model, zelfs op verschillende locaties. Dit staat garant voor een hoge nauwkeurigheid en kwaliteit omdat u altijd de meest recente informatie gebruikt. Tekla Structures wordt geleverd met de volgende functies:

Belangrijkste functies

Praktische middelen voor modelleren, zoals 3D-stramienen, instelbaar werkgebied en controle van de beschikbare ruimte voor bouten en verbindingen (clash check). Catalogi met beschikbare materiaalkwaliteiten, profielen en bouten. Componenten voor complexe structuren, zoals een trap of vakwerkspant. Intelligente verbindingen, bijvoorbeeld eindplaten of hoekstaal, om hoofdonderdelen automatisch te verbinden. Een gebruikers component editor die u kunt gebruiken voor het maken van uw eigen parametrische verbindingen, details en onderdelen. Links voor datacommunicatie tussen Tekla Structures en andere software, zoals AutoCAD, STAAD en MicroStation. Diverse wizards om met n muisklik een tekening te maken. Data-uitvoer naar CNC-machines.

Gebruiksvriendeli jk

Als tijdens het werken met Tekla Structures iets niet duidelijk is of als u een vraag hebt, roept u met de toets F1 de contextgevoelige online Help op. De online Help is een uitgebreide bron van informatie met een op tekst gebaseerde zoek-functie waarin u snel vindt wat u zoekt. Tekla Structures ondersteunt ook de functie Undo en Redo zodat u een oplossing kunt testen en als deze niet bevalt, het origineel kunt herstellen.

Globaal maar gelokaliseerd

Tekla Structures wordt wereldwijd gebruikt. Het programma is verkrijgbaar in een groot aantal talen en aangepast aan de eisen van de lokale markt.

16

TEKLA STRUCTURES 14.0 Eerste kennismaking

Talen en omgevingenTijdens de installatie van Tekla Structures kunt u de taal (talen) en de omgeving(en) kiezen die u wilt gebruiken.Taal

Tekla Structures 14.0 is beschikbaar in de volgende talen:

Chinees - vereenvoudigd (chs) Chinees traditioneel (cht) Tsjechisch (csy) Duits (deu) Engels (enu) Frans (fra) Nederlands (nld) Hongaars (hun) Italiaans (ita) Japans (jpn) Pools (plk) Portugees (ptg) Portugees Braziliaans (ptb) Russisch (rus) Spaans (esp)

Als de naam van een bestand of map vertaald is, kan de hierboven genoemde afkorting aan de bestands- of mapnaam zijn toegevoegd.

De taal waarin u Tekla Structures installeert, wordt de standaardtaal van de gebruikersinterface. Als u de taal van de gebruikersinterface wilt wijzigen, klikt u op Extra > Wijzig Taal... , selecteert u een taal en klikt u op OK. Start Tekla Structures opnieuw om de wijziging toe te passen.Zie ook Omgeving

Changing the language of the user interface Met de omgeving worden instellingen en informatie bedoeld die specifiek zijn voor de regio. De omgeving definieert welke profielen, materiaalnamen, standaardwaarden, verbindingen, wizards, variabelen, lijsten en templates u gebruikt. De volgende omgevingen zijn beschikbaar in Tekla Structures 14.0:

Australi en Oceani Brazili China Europa Finland Frankrijk

TEKLA STRUCTURES 14.0 Eerste kennismaking

17

Duitsland India Itali Japan Korea Nederland Noorwegen Portugal Zuid-Afrika Zuidoost-Azi Spanje Zweden Zwitserland (Frans) Zwitserland (Duits) Zwitserland (Italiaans) Taiwan Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten (niet-metrisch) Verenigde Staten (metrisch)

Single-user modus en multiuser modusTekla Structures kan zowel in single-user modus in als multiuser modus worden gebruikt. Tijdens de installatie moet u aangeven of de multiuser-functie moet worden genstalleerd.Single-user modus Multiuser modus

Wanneer een model door n gebruiker wordt bewerkt, moet Tekla Structures in de single-user modus draaien. In de single-user modus kan er maar n gebruiker tegelijk aan het model werken. Als er verschillende gebruikers tegelijk aan een model moeten kunnen werken, moet u Tekla Structures in de multiuser modus laten draaien. We raden u aan Tekla Structures alleen te gebruiken in de multiuser modus als de gebruikers de extra functies van deze modus ook gebruiken. Als u Tekla Structures in de multiuser modus wilt gebruiken, moet er een computer in het netwerk worden ingesteld als server waarop Tekla Structures loopt. Voor meer informatie zie Multiuser modus in de online Help.

Tekla StructuresEditorsTekla Structures kent de volgende Editors: Model, Tekening, Symbool, Template, Gebruikers Component.

18

TEKLA STRUCTURES 14.0 Eerste kennismaking

Model

Bij aanvang begint u in de Model Editor, die de belangrijkste component van Tekla Structures is. In de Model Editor kunt u modellen maken en analyseren en beginnen met het maken van tekeningen en lijsten. In de Tekening Editor kunt u met tekeningen werken. Tekla Structures opent de Tekening Editor als u een tekening opent. In de Symbool Editor (SymEd) kunt u symbolen voor gebruik in tekeningen, lijsten en templates maken en wijzigen. Als u de Symbool Editor wilt openen, klikt u op Extra > Symbool editor... in de Model Editor of de Tekening Editor. In de Template Editor (TplEd) kunt u templates voor gebruik in tekeningen en lijsten maken en wijzigen. Als u de Template Editor wilt openen, klikt u op Extra > Template Editor... in de Model Editor of de Tekening Editor. In de Gebruikers Component Editor kunt u uw eigen verbindingen, details en onderdelen maken en de eigenschappen ervan definiren. U kunt de objecten van gebruikerscomponenten parametriseren zodat ze automatisch aan wijzigingen in het model worden aangepast. Als u de Gebruikers Component Editor wilt openen, selecteert u een component en klikt u op Detailleren > Bewerk gebruikers component.

Tekening Symbool

Template

Gebruikers component

TEKLA STRUCTURES 14.0 Eerste kennismaking

19

1.2 SchermopbouwWanneer u Tekla Structures start, verschijnt er een nieuw venster op het scherm. In de afbeelding hieronder ziet u de verschillende onderdelen van het venster Model Editor in Tekla Structures:

In de statusbalk worden prompts en de status van bepaalde instellingen weergegeven Snapknoppen bepalen naar welke punten u kunt snappen en welke punten u kunt aanwijzen Selectieschakelaars bepalen welke objecten kunnen worden geselecteerd Pull-down menus bevatten alle opdrachten Opdrachten voor het maken van stalen onderdelen U kunt werkbalken vastzetten aan een rand van het scherm of in het scherm plaatsen.

20

TEKLA STRUCTURES 14.0 Eerste kennismaking

Opdrachten voor het maken van vensters Werkbalken kunnen worden vastgezet aan een rand van het scherm of in het scherm worden geplaatst. Bij aanvang van een project worden de meeste menuopties en alle knoppen grijs weergegeven. Dit betekent dat ze inactief zijn. Op het moment dat u een model opent of maakt, worden de knoppen en de beschikbare menuopties actief.

SchermonderdelenIn deze paragraaf worden verschillende belangrijke schermonderdelen kort beschreven. Raadpleeg de Verklarende woordenlijst voor meer definities van termen.Menubalk

De menubalk bevindt zich onder de blauwe titelbalk. Hier bevinden zich de pull-down menus met alle Tekla Structures-opdrachten. U selecteert een opdracht door eerst op het menu en vervolgens op de opdracht te klikken. De werkbalken bevinden zich onder de menubalk. Deze bevatten pictogrammen waarmee u eenvoudig toegang hebt tot de meest gebruikte opdrachten. Klik op het bijbehorende pictogram om een opdracht uit te voeren. Gebruik het pictogram als een alternatief voor het selecteren van opdrachten in een vervolgkeuzemenu. Zie Werkbalken (p. 24) voor meer informatie. Als u de muisaanwijzer over een pictogram beweegt, geeft een tooltip de naam van het pictogram weer:

Werkbalken

Tooltips

Als de uitgebreide tooltips zijn ingeschakeld, worden de tooltips niet weergegeven. De uitgebreide tooltips zijn standaard ingeschakeld.

Uitgebreide tooltips

De uitgebreide tooltips geven meer informatie over de opdracht en hoe deze kan worden uitgevoerd. Ook geven ze voorbeelden, aanwijzingen en tips:

Op basis van de informatie in de uitgebreide tooltip kunt u beslissen of de opdracht geschikt is voor uw huidige taak. U kunt ook het verwante onderwerp in de online Help openen door op de knop Meer... te klikken.

TEKLA STRUCTURES 14.0 Eerste kennismaking

21

Als u de uitgebreide tooltips wilt verbergen of weergeven, klikt u op Extra > Opties > Uitgebreide tips.Menu Tooltips

De tooltips voor menu's bieden dezelfde functionaliteit als de verbeterde tooltips, maar zijn voor menu-opdrachten. De menu tooltips worden weergegeven in een apart venster, dat u naar een willekeurige plaats op het scherm kunt slepen en neerzetten:

Als u de menu tooltips wilt verbergen of weergeven, klikt u op Extra > Opties > Menu Tooltips.Dialoogvensters

Er verschijnt een dialoogvenster in Tekla Structures als u een opdracht kiest waarvan de naam wordt gevolgd door drie puntjes, bijvoorbeeld Selecteer.... U kunt ook dubbelklikken op een object of knop. Voor meer informatie zie Gegevens invoeren (p. 29).

Als u de huidige eigenschappen van een objecttype wilt weergeven, dubbelklikt u op de bijbehorende knop. Tekla Structures opent een dialoogvenster waarin u de eigenschappen kunt wijzigen voordat u de opdracht toepast. Dubbelklik op een object om het dialoogvenster met eigenschappen voor dit object weer te geven.Schakelaars Selectiebox en Snap settings zijn speciale werkbalken met schakelaars voor de selectie van objecten en het snappen naar punten.

Met de selectieschakelaars bepaalt u welke objecttypes kunnen worden geselecteerd. Met deze knoppen kunt u de selectie beperken. Als bijvoorbeeld alleen de schakelaar Lassen selecteren actief is, selecteert Tekla Structures alleen lassen, zelfs als u het hele modelgebied selecteert. Voor meer informatie zie Objecten in een model selecteren (p. 37).

Met de twee omcirkelde schakelaars kunt u kiezen of u:

Componenten of objecten die zijn gemaakt met componenten kunt selecteren, of Merken of objecten in merken.

U moet snapknoppen activeren om verschillende posities en punten te selecteren, bijvoorbeeld lijnuiteinden en snijpunten. Zie Punten opgeven (p. 33) voor meer informatie.

22

TEKLA STRUCTURES 14.0 Eerste kennismaking

Met de twee omcirkelde schakelaars kunt u kiezen of u referentiepunten en/of andere punten, zoals hoekpunten, wilt selecteren. Een van deze twee schakelaars moet actief zijn, anders werken de andere schakelaars niet.Statusbalk

Tekla Structures toont aanwijzingen en berichten op de statusbalk onderaan in het Tekla Structures-venster. In de statusbalk wordt bovendien de volgende informatie weergegeven:

Waarschuwingsb erichten

De status van Snappen cursor (T), SmartSelect (S) en Drag en drop (D) Het merkniveau of de component hirarchie (09) De werking van de middelste muisknop (Pannen of Scrollen) De huidige fase Het aantal geselecteerde objecten en grepen

Zie Instellingen (p. 170) voor meer informatie. Tekla Structures toont een waarschuwingsbericht als dit nodig is, bijvoorbeeld als u objecten buiten het werkgebied wilt kopiren of verplaatsen. Als u wilt voorkomen dat Tekla Structures de waarschuwingsberichten opnieuw toont, schakelt u het selectievakje Deze melding niet meer tonen in.

Als u een waarschuwingsbericht opnieuw wilt tonen, drukt u op Shift wanneer het bericht zou moeten verschijnen (bijvoorbeeld als u objecten buiten het werkgebied wilt kopiren of verplaatsen). Vervolgens toont Tekla Structures het waarschuwingsbericht opnieuw.

Werken met venstersIn een Windows-werkgebied zijn vaak veel vensters geopend. U kunt de vensters stapelen op het werkgebied zoals vellen papier op een bureau. Vensters kunnen andere vensters gedeeltelijk of helemaal verbergen. Er is maar een venster tegelijk actief, maar Tekla Structures kan ook de inhoud van inactieve vensters verversen. Gebruik de opdrachten uit het menu Zoom / Aanzicht en Venster om de vensters te beheren.

OpdrachtZoom / Aanzicht > Stapelen Zoom / Aanzicht > Splitsen horizontaal

Knop

Beschrijving Alle geopende vensters worden gestapeld weergegeven. Alle geopende vensters worden horizontaal gesplitst.

TEKLA STRUCTURES 14.0 Eerste kennismaking

23

OpdrachtZoom / Aanzicht > Splitsen verticaal Zoom / Aanzicht > Sluit alle vensters Venster > Alles bijwerken Venster > Regenereer Alles

Knop

Beschrijving Alle geopende vensters worden verticaal gesplitst. Alle vensters op het scherm worden gesloten. De inhoud van alle vensters wordt bijgewerkt en weergegeven. De inhoud van alle vensters wordt opnieuw berekend en getekend.

U kunt de opdrachten Stapelen, Splitsen horizontaal en Splitsen verticaal niet gebruiken voor vensters die u buiten het venster van Tekla Structures kunt verplaatsen. Voor meer informatie over het verplaatsen van basisvensters en zoomvensters van onderdelen en componenten over de gehele Windows-desktop, raadpleegt u XS_MDIVIEWPARENT, XS_MDIZOOMPARENT en XS_MDIBASICVIEWPARENT in de online Help. U kunt de weergave van een model in de vensters wijzigen met behulp van de opdrachten in het menu Venster. Zie Weergave (p. 59) en Aanzichten (p. 57).

1.3 WerkbalkenDe werkbalken bestaan uit knoppen die u snel toegang bieden tot veel gebruikte functies.Werken met knoppen

De meeste knoppen in Tekla Structures werken als volgt:

Met n muisklik voert u de opdracht uit. Met een dubbele muisklik opent u het dialoogvenster met de eigenschappen van het objecttype en voert u de opdracht uit.

Werkbalken beherenWerkbalken kunnen een vrije positie in het scherm hebben of aan de rand van het programmavenster zitten. U verplaatst een werkbalk door te klikken op de greep aan de linker- of bovenrand van een vastgezette werkbalk (of de titelbalk van een zwevende werkbalk) en de werkbalk te verslepen. Als u werkbalken buiten het programmavenster wilt verslepen, houdt u de toets Ctrl ingedrukt tijdens het verslepen. De werkbalken blijven zweven. U kunt de grootte van zwevende werkbalken wijzigen door een willekeurige rand aan te klikken met de muisaanwijzer. Als u een werkbalk wilt weergeven of verbergen, klikt u op Extra > Werkbalken en klikt u op de naam van de werkbalk. Werkbalken die zichtbaar zijn, hebben een vinkje naast hun naam. Voor meer informatie over menu's en werkbalken en het aanpassen van werkbalken, zie Aanpassen gebruikersinterface in de online Help.

24

TEKLA STRUCTURES 14.0 Eerste kennismaking

BasiswerkbalkenIn deze paragraaf worden de belangrijkste werkbalken en de bijbehorende knoppen in Tekla Structures Model Editor behandeld. Als u een werkbalk wilt weergeven of verbergen, klikt u op Extra > Werkbalken en klikt u op de naam van de werkbalk. Werkbalken die zichtbaar zijn, hebben een vinkje naast hun naam. Als u meer informatie wilt over een pictogram, beweegt u de muisaanwijzer over het pictogram. Zie Uitgebreide tooltips (p. 21) en Menu Tooltips (p. 22) voor meer informatie.Algemeen

De werkbalk Algemeen bevat basisopdrachten voor het maken, openen en opslaan van een model, afdrukken, lijsten maken, vensters maken, objecten kopiren en verplaatsen, enzovoort.

Nieuw Openen Opslaan Ongedaan maken Opnieuw Lijsten Tekening Generator Tekeningenlijst Print tekening(en) Maak 3D venster Maak venster met 2 punten Toon alle Vensters Maak kijkvlak Pas werkgebied aan met twee punten Werkvlak plaatsen Werkvlak gelijk aan venstervlak Werkvlak gelijk aan 3 punten Werkvlak gelijk aan bovenzijde profiel Invoegen Referentie Model Kopiren

TEKLA STRUCTURES 14.0 Eerste kennismaking

25

Beton

Verplaatsen Info object Horizontaal maatvoeren Verticaal maatvoeren Vrije maatvoering Maak hoekmaatvoering Maak boutmaatvoering Nummer Gewijzigde Objecten Clash Check Weergave Project Status Een screenshot maken van een venster zonder randen Toon als Web page Routines Open modelmap Aanpassen

De werkbalk Beton bevat commandos om betonnen onderdelen en wapening mee te modelleren.

Profielen

Maak betonblok Maak betonstrook Maak betonkolom Maak betonbalk Maak betonnen polyprofiel Maak betonplaat Maak betonwand Maak wapeningsstaaf Maak wapeningsstaafgroep Maak wapeningsnet

De werkbalk Profielen bevat opdrachten voor het maken van liggers, kolommen, platen, bouten en lassen.

Maak kolom

26

TEKLA STRUCTURES 14.0 Eerste kennismaking

Detailleren

Maak ligger Maak polyprofiel Maak getoogde ligger Maak willekeurige plaat Bouten Lassen

De werkbalk Detailleren bevat opdrachten voor het bewerken van onderdelen.

Punten

Open component database Laatst gebruikte verbinding Autoverbinding venster Maak oppervlakte Fitten Trimmen Polygoon uitsnijden Onderdeel uitsnijden

De werkbalk Punten bevat opdrachten voor het maken van punten en constructielijnen en cirkels op de gewenste positie in een model.

Selecteren

Plaats punt in het verlengde van 2 geselecteerde punten Punten toevoegen aan Lijn Maak parallelle punten door 2 punten aan te klikken Toevoegen projectie punten op lijn Plaats punt op snijpunt van twee lijnen Punten plaatsen op willekeurige positie Plaats Constructie Lijn Plaats Constructiecirkel door middel van punt en radius

De werkbalk Selecteren bevat opdrachten voor het selecteren van objecten.

TEKLA STRUCTURES 14.0 Eerste kennismaking

27

Snappen

Selecteer alles Componenten selecteren Profielen selecteren Oppervlakten selecteren Punten selecteren Selecteer stramien Selecteer stramien lijn Lassen selecteren Fittingen en uitsnijdingen selecteren Vensters selecteren Bouten selecteren Losse bouten selecteren Selecteer wapeningsstaven Selecteer lasten Selecteer vlakken Selecteer afstanden Selecteer component Selecteer object Selecteer merk Selecteer object in merk Beschikbare selecteerfilters Filter selecteren

De werkbalk Snappen bevat opdrachten voor het kiezen van verschillende posities en punten.

28TEKLA STRUCTURES 14.0 Eerste kennismaking

Snap op punt of snijpunt stramien Snap eind Snap hart Snap midden Snap snijpunt Snap loodrecht Snap dichtstbijzijnde punt (punt op lijn) Snap vrij

Snap referentie lijnen / punten Snap geometrie lijnen / punten Automatisch Omtrek vlakken

1.4 Gegevens invoerenMet behulp van dialoogvensters kunt u gegevens in Tekla Structures invoeren en bekijken. Als u klikt op een opdracht of knop die eindigt op drie puntjes, bijvoorbeeld Selecteer..., dan verschijnt het bijbehorende dialoogvenster. In deze paragraaf worden de onderdelen beschreven waaruit een dialoogvenster bestaat. In de onderstaande afbeelding ziet u de meest voorkomende onderdelen:

TEKLA STRUCTURES 14.0 Eerste kennismaking

29

Keuzelijst voor opgeslagen eigenschappen Tabbladen Selectievakjes wijziging Eigenschappen behouden en dialoogvenster sluiten Eigenschappen behouden zonder dialoogvenster te sluiten Geselecteerd(e) object(en) wijzigen, eigenschappen niet behouden Vult dialoogvenster met eigenschappen van het geselecteerde object Schakelen tussen selectievakjes aan/uit Dialoogvenster sluiten zonder eigenschappen te behouden of objecten te wijzigen Knoppen Velden

Onderdelen van dialoogvenstersIn een dialoogvenster kunnen de volgende onderdelen met de volgende functie voorkomen:

Onderdeel

Toepassing Gegevens weergeven, invoeren en wijzigen. U selecteert een veld door de muisaanwijzer erop te plaatsen en te klikken. Een knipperende cursor in de vorm van een I aan het begin van het veld geeft aan waar u gegevens kunt typen. Een groep samenhangende opties waarvan er maar n tegelijk kan zijn geselecteerd. U selecteert een optie door te klikken op het keuzerondje.

Veld

Keuzerondjes Een groep instellingen die in elke combinatie kan worden geselecteerd. Een selectievakje heeft gewoonlijk de vorm van een vierkant vakje. Selectievakjes Een verzameling opties in een lijst. U selecteert een optie door met de muis op de lijst te klikken, de gewenste optie te markeren en vervolgens nogmaals te klikken.

Keuzelijst

30

TEKLA STRUCTURES 14.0 Eerste kennismaking

Onderdeel

Toepassing Hiermee voert u een opdracht direct uit.

Knop Opties selecteren uit een lijst. Een lijst kan zijn voorzien van een horizontale en verticale schuifbalk om te schuiven naar nietzichtbare opties in de lijst. Als u een optie selecteert, wordt deze gemarkeerd. U kunt op twee manieren een optie in de lijst selecteren:

Meervoudige selectielijst

Plaats de muis op de optie die u wilt selecteren en klik. Ga met de pijltoets Omhoog en Omlaag naar de optie die u wilt selecteren, en druk op Enter.

TabbladenIn diverse dialoogvensters in Tekla Structures is de informatie verdeeld over verschillende tabbladen. Hierdoor worden de dialoogvensters overzichtelijker. De gegevens op een tabblad worden niet gewijzigd als u naar een ander tabblad gaat. De algemene knoppen boven en onder in een dialoogvenster zijn van toepassing op alle tabbladen in een dialoogvenster. Als u bijvoorbeeld klikt op Opslaan voordat u het dialoogvenster sluit, slaat Tekla Structures alle gegevens op alle tabbladen op. Zie ook Algemene knoppen (p. 31) en Bewaar, Laad, Bewaar als, Help (p. 32).

Met + wisselt u tussen tabbladen.

Algemene knoppenDe meeste dialoogvensters in Tekla Structures bevatten algemene knoppen. Deze knoppen hebben in alle dialoogvensters dezelfde werking. De volgende knoppen zijn algemeen:

Knop

Beschrijving De eigenschappen in het dialoogvenster worden behouden en het dialoogvenster sluit. Tekla Structures past deze eigenschappen toe de volgende keer dat u een object van dit type aanmaakt. De eigenschappen in het dialoogvenster behouden zonder het dialoogvenster te sluiten. Tekla Structures past deze eigenschappen toe de volgende keer dat u een object van dit type aanmaakt.

TEKLA STRUCTURES 14.0 Eerste kennismaking

31

Knop

Beschrijving Dialoogvenster sluiten zonder eigenschappen in het dialoogvenster te behouden of objecten te wijzigen. Het geselecteerde object of de geselecteerde objecten wijzigen op basis van de eigenschappen in het dialoogvenster, maar de eigenschappen in het dialoogvenster niet behouden. Zie ook Selectievakjes wijzigingsfilter (p. 32). Het dialoogvenster vullen met eigenschappen van het geselecteerde object. Als u meer objecten selecteert, kiest Tekla Structures een van deze objecten en past het de eigenschappen hiervan toe. Een nieuw object maken op basis van de eigenschappen in het dialoogvenster. De selectievakjes voor het wijzigingsfilter in- en uitschakelen. Zie ook Selectievakjes wijzigingsfilter (p. 32).

Bewaar, Laad, Bewaar als, HelpEen groot aantal dialoogvensters in Tekla Structures is voorzien van de knoppen Bewaar, Laad, Bewaar als en Help.... Met deze knoppen kunt u de gegevens in het dialoogvenster opslaan in een bestand en later laden vanuit dit bestand.

KnopBewaar als

Beschrijving De eigenschappen in het dialoogvenster opslaan onder de naam in het veld. De knop Bewaar als werkt ook de keuzelijst Laad bij. Dit is belangrijk als u handmatig bestanden toevoegt of verwijdert. Tekla Structures slaat bestanden met eigenschappen op in de modelmap. In deze bestanden staan ook de eigenschappen in de velden van subdialoogvensters. Welke extensie het bestand heeft, is afhankelijk van het soort dialoogvenster. Zie Appendix D, Bestandsextensies in de online Help.

Laad

Alle eerder opgeslagen eigenschappen laden in het dialoogvenster. Tekla Structures laadt ook de eigenschappen die zijn ingesteld in subdialoogvensters, ook als deze vensters niet open zijn. U kunt de naam van het bestand dat u wilt gebruiken, selecteren in de keuzelijst. De wijzigingen in eigenschappen opslaan. Tekla Structures slaat de eigenschappen op in het bestand dat wordt getoond in de keuzelijst. De Help-onderwerpen voor het dialoogvenster weergeven.

Bewaar

Help...

Selectievakjes wijzigingsfilterEen selectievakje dat voor een veld in het dialoogvenster staat, is een selectievakje voor het wijzigingsfilter. De selectievakjes geven aan welke eigenschappen Tekla Structures aanpast als

32

TEKLA STRUCTURES 14.0 Eerste kennismaking

u klikt op de knop Wijzig. Als een selectievakje is ingeschakeld, wijzigt Tekla Structures alleen de bijbehorende waarde.

Dit betekent u dat u n eigenschap kunt wijzigen die diverse objecten gemeenschappelijk hebben. U wilt bijvoorbeeld het materiaal voor alle onderdelen in het model veranderen:

Selecteer alle onderdelen. Open een dialoogvenster met eigenschappen van een onderdeel, bijvoorbeeld Ligger eigenschappen. Schakel alleen het selectievakje Materiaal in. Klik op Wijzig.

Speciale toetsenMet het toetsenbord kunt u navigeren in een dialoogvenster en tekst invoeren of wijzigen.

Toets Pijltoetsen Tab

Beschrijving Cursor binnen een veld verplaatsen. Cursor verplaatsen naar het volgende veld of de volgende knop in een dialoogvenster. U kunt ook bladeren in lijsten met de Tab-toets. Tekens verwijderen.

Del, Backspace

Zie ook Appendix E, Gereserveerde sneltoetsen in de online Help.

1.5 Punten opgevenDe meeste Tekla Structures opdrachten vragen u de punten aan te wijzen waarop objecten in een model worden geplaatst. Snapprioriteit, snapknoppen en snapinstellingen zijn allemaal van invloed op het aanwijzen.Snapzone

Elk object heeft een snapzone. Deze bepaalt hoe dicht u bij een positie moet wijzen om deze te raken. Als u wijst binnen de snapzone van een object, snapt Tekla Structures automatisch naar het dichtstbijzijnde aanwijsbare punt op dat object.

U stelt de snapzone in met de variabele XS_PIXEL_TOLERANCE. Voer de grootte van de snapzone in pixels in.

TEKLA STRUCTURES 14.0 Eerste kennismaking

33

Snapprioriteit

Als u wijst en meerdere posities tegelijkertijd raakt, snapt Tekla Structures naar de positie met de hoogste snapprioriteit. Welke posities u kunt aanwijzen, stelt u in met de snapknoppen. Met deze knoppen legt u ook de snapprioriteit van posities vast. Zie Snapknoppen (p. 34).

SnapknoppenMet snap-knoppen stelt u de exacte locatie van een object in door het opgeven van bijvoorbeeld eindpunten, middenpunten en snijpunten. Met behulp van deze knoppen kunt u objecten exact positioneren zonder dat u de cordinaten kent of hulplijnen of extra punten hoeft te tekenen. U kunt snap-knoppen gebruiken wanneer Tekla Structures u vraagt een punt op te geven, bijvoorbeeld bij het maken van een ligger.Primaire snapknoppen

Met de twee omcirkelde primaire snap-knoppen (zie afbeelding) kunt u kiezen of u referentiepunten en/of andere punten, zoals hoekpunten, wilt selecteren. Deze schakelaars hebben de hoogste prioriteit. Als geen van deze twee knoppen is ingeschakeld, kunt u geen posities aanwijzen; ook niet als alle andere knoppen wel zijn ingeschakeld.

Knop

Aanwijsbare posities Referentiepunten

Beschrijving U kunt de objectreferentiepunten kiezen. Dit zijn de punten die grepen hebben. Zie Locaties van onderdelen (p. 87).

Symbol Groot

Geometrie punten

Hiermee kunt u elk willekeurig punt van een object selecteren.

Klein

Overige snapknoppen

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de overige snap-knoppen. U kunt Tekla Structuresde snap- symbolen in het model laten weergeven door de muisaanwijzer over het object te bewegen. Zie Snapinstellingen (p. 35).

Knop

Aanwijsbare posities Punten

Beschrijving Snapt naar punten en rasterlijnsnijpunten. Hiermee kunt u eindpunten van een lijn, polylijnsegment of boog snappen. Hiermee kunt u het middelpunt van een boog of een cirkel snappen. Hiermee kunt u het middenpunt van een lijn, polylijnsegment of boog snappen.

Symbool

Eindpunten

Middelpunten

Middenpunten

34

TEKLA STRUCTURES 14.0 Eerste kennismaking

Knop

Aanwijsbare posities Snijpunten

Beschrijving Hiermee kunt u de snijpunten van een lijn, polylijnsegment of boog snappen. Hiermee kunt u de punten van een object snappen die loodrecht liggen ten opzichte van een ander object. Hiermee kunt u de dichtstbijzijnde punten op een object snappen, dat wil zeggen alle punten op de randen of lijnen van een object. Hiermee kunt punten op een willekeurige positie snappen.

Symbool

Loodrecht

Dichtstbijzijnde punt

Vrij

Als er meer punten om te snappen beschikbaar zijn, kunt u met de toets van het ene snap-punt naar het volgende gaan en gebruikt u + om terug te gaan. Klik met de linkermuisknop om het juiste punt te selecteren.Snap-knoppen tijdelijk deactiveren

De huidige instellingen voor de snap-knoppen kunt u tijdelijk deactiveren. Dit doet u als volgt :

Klik met de rechtermuisknop en selecteer de juiste snap-optie in het popup-menu. Klik op een knop op de werkbalk Snap tijdelijk.

De snap-instellingen worden alleen voor het eerstvolgende punt dat u aanwijst tijdelijk gedeactiveerd.Numerieke snaplocaties

U kunt ook positiecordinaten invoeren waarnaar moet worden gesnapt met behulp van de werkbalk Voer een numerieke locatie in. Zie Snappen (p. 187) voor meer informatie.

SnapinstellingenDe eerste keuzelijst op de werkbalk Snappen definieert de diepte van elke positie die u kunt kiezen. De volgende opties zijn beschikbaar:

3D

Tekla Structures selecteert posities in een 3D-ruimte.Kijkvlak

Tekla Structures projecteert aangewezen posities op het venstervlak.

TEKLA STRUCTURES 14.0 Eerste kennismaking

35

Auto

In perspectieve vensters werkt deze optie als de optie 3D. In niet-perspectieve vensters werkt de optie als de optie Kijkvlak.

Instellingen snap-knoppenKlik op Extra > Opties > Opties... > Muis instellingen. In het dialoogvenster Muis instellingen kunt u:

Tekla Structures zo instellen dat voor de punten die u kunt snappen snap-symbolen en tooltips worden weergegeven als u met de muisaanwijzer over een object beweegt. Het snappen op een stramien definiren en dit activeren.

Snappen cursorOm eenvoudiger naar punten en posities te snappen kunt u Snappen cursor gebruiken en Tekla Structures visuele aanwijzingen laten weergeven als u een selectie maakt. Klik op Extra > Opties > Snappen cursor of gebruik de snelkoppeling T. De cursor verandert in een magenta kruis. Terwijl u de cursor over objecten beweegt, kunt u zien naar welke posities deze worden gesnapt.

Objecten aan vlakken bindenWanneer u afstanden maakt om modelobjecten met elkaar te verbinden, gebruikt u de tweede keuzelijst in de werkbalk Snappen om het vlak te selecteren waaraan u het object wilt verbinden. De opties zijn: Boundary planes, Vlakken midden, Outline planes, Snijvlakken en Stramienvlakken. Stramienvlakken zijn alleen beschikbaar in de Model Editor.

Stramienvlak Raadpleeg voor meer informatie over andere soorten vlakken Plane types in de online Help.

36

TEKLA STRUCTURES 14.0 Eerste kennismaking

1.6 Objecten in een model selecterenOm Tekla Structures effectief te gebruiken, moet u weten hoe u objecten kunt selecteren en knoppen kunt gebruiken. Selectiefilterinstellingen hebben ook invloed op de objecten die u kunt selecteren. Zie Selectiefilter (p. 162).

Objecten selecterenVoor een groot aantal opdrachten in Tekla Structures moet u objecten selecteren. U kunt objecten selecteren als een reeks afzonderlijke selecties en alle objecten in een gebied selecteren. Tekla Structures markeert de geselecteerde objecten. U kunt de gemarkeerde selectie op een van de volgende wijzen aanpassen:

Werkwijze Enkele objecten

Beschrijving Als u objecten selecteert met de muisknop zonder een andere toets in te drukken, kiest of sleept u met elke handeling een object. Door de selectie van een object wordt de selectie van alle eerder geselecteerde objecten opgeheven. Sleep de muis van links naar rechts om alle objecten te selecteren die helemaal binnen het rechthoekige gebied vallen.

Crossing selectie

Crossing selectie

Sleep de muis van rechts naar links om alle objecten te selecteren die helemaal of gedeeltelijk binnen het rechthoekige gebied vallen.

Rechtermuisknop

Om een object te selecteren en het pop-upmenu van het object te openen klikt u op het object met de rechtermuisknop. Deze functie is actief als er een vinkje staat naastSelecteer met rechter muisknop in Extra > Opties.

Geneste componenten

Om geneste componenten te controleren of om ermee te werken, houdt u de Shift-toets ingedrukt en scroll met het muiswiel. See also Belangrijkste selectieschakelaars (p. 38).

TEKLA STRUCTURES 14.0 Eerste kennismaking

37

Werkwijze Supermerken

Beschrijving Om nivos van supermerken te controleren of om ermee te werken, houdt u de Shift-toets ingedrukt en scroll met het muiswiel. Een oranje kleurig kader duidt het merk aan dat u kunt selecteren.

Zie ook Belangrijkste selectieschakelaars (p. 38). Merk Houd de Alt-toets ingedrukt en klik op een onderdeel om het hele merk waarvan het onderdeel deel uitmaakt, te selecteren. Al u alleen de handles van een onderdeel wilt selecteren, selecteer dan het onderdeel, druk op de Alt-toets en selecteer het onderdeel nogmaals met selectie binnen het venster.

Handles

Zie ook Handles (p. 88). Toevoegen Bewerken Houd de Shift-toets ingedrukt en selecteer de objecten die u wilt toevoegen aan de huidige selectie. Om de huidige selectie aan- en uit te schakelen, houdt u de Ctrl-toets ingedrukt tijdens het selecteren. Tekla Structures heft de selectie op van de objecten die al zijn geselecteerd, en selecteert de objecten die niet waren geselecteerd.

De selectie instellenBelangrijkste selectieschakelaa rs

In de onderstaande tabel ziet u de vier belangrijkste selectieschakelaars waarmee u objecten in componenten of de merk hirarchie kunt selecteren. Deze schakelaars hebben de hoogste prioriteit.

38

TEKLA STRUCTURES 14.0 Eerste kennismaking

Knop

Selecteerbare objecten Complete component

Beschrijving Wanneer u een object aanklikt dat bij een component hoort, zal Tekla Structures het componentsymbool selecteren en alle component objecten doen oplichten (ze worden niet geselecteerd). Door een component automatisch gemaakte objecten kunnen worden geselecteerd. Wanneer u een object van een merk of een beton element aanklikt, selecteert Tekla Structures het merk of het beton element en laat alle objecten van dat merk of beton element oplichten. U kunt enkele objecten in merken of beton elementen selecteren.

Objecten van een component Merk

Objecten in een merk

U kunt de knop Selecteer component

gebruiken om referentie-

om te modellen te selecteren en de knop Selecteer object schakelen tussen objecten van referentiemodellen. Voor meer informatie raadpleegt u Referentiemodellen en referentiemodelobjecten selecteren.Shift+scrollen

Om het niveau te definiren waarop u objecten van geneste componenten of supermerken kunt selecteren, houd u de toets ingedrukt en scrollt u met het muiswiel. Zie ook Objecten selecteren (p. 37). De actieve instelling bepaalt op welk niveau u begint en in welke richting u beweegt in de componenten- of merkhirarchie. De statusbalk toont de stappen in de hirarchie. Zie Statusbalk (p. 23).

Voorbeeld

Als de knop Selecteer merk actief is, kunt u objecten in de merkenhirarchie selecteren, beginnend bij de merken op het hoogste niveau, vervolgens de submerken en uiteindelijk enkele onderdelen, bouten, enzovoort selecteren.

TEKLA STRUCTURES 14.0 Eerste kennismaking

39

Als de knop Selecteer objecten in een merk actief is, begint u met het selecteren van enkele objecten en gaat u verder met grotere en grotere supermerken.Overige selectieschakelaa rs

In de volgende tabel krijgt u een overzicht van de overige selectieschakelaars. Met deze schakelaars stelt u in welke objecttypes u wilt selecteren. U kunt bijvoorbeeld instellen dat u alleen lassen en bouten selecteert, maar geen onderdelen.

Knop

Selecteerbare objecten Alle objecttypes Componenten Onderdelen Oppervlakten Punten

Beschrijving Activeert alle schakelaars. U kunt alle objecttypen selecteren, behalve losse bouten. U kunt symbolen van componenten selecteren. U kunt onderdelen selecteren, zoals kolommen, liggers, platen. U kunt oppervlakten selecteren. U kunt punten selecteren.

40

TEKLA STRUCTURES 14.0 Eerste kennismaking

Knop

Selecteerbare objecten Stramien lijnen Enkele stramienlijnen Lassen Zaagsnedes en fittingen Vensters Boutgroep Losse bouten Wapeningsstaven Lasten Vlakken Afstanden

Beschrijving U kunt losse stramienlijnen selecteren. U kunt enkele stramienlijnen selecteren. U kunt lassen selecteren. U kunt zaagsnedes, fittingen, onderdeel- en polygoon uitsnijdingen selecteren. U kunt modelvensters selecteren. U kunt hele boutgroepen selecteren door een bout in de groep te selecteren. U kunt losse bouten uit een boutgroep selecteren. U kunt wapeningsstaven en -groepen selecteren. U kunt punt-, lijn-, vlak- en uniforme lasten selecteren. U kunt vlakken selecteren. U kunt afstanden selecteren.

Selectiefilter

Behalve met de selectieschakelaars kunt u ook met het selecteerfilter instellen welke objecten kunnen worden geselecteerd. U stelt het filter in door te klikken op het pictogram Selectiefilter op de werkbalk Selecteren. Er zijn ook voorgedefinieerde filters beschikbaar in de keuzelijst Beschikbare selectiefilters:

Zie Selectiefilter (p. 162) voor meer informatie.

Selectie van objecten annulerenU kunt de selectie van objecten annuleren als de selectie langer dan een gedefinieerde tijd duurt. Als u bijvoorbeeld aan een groot model werkt en dit per ongeluk deels of volledig selecteert