MOBIEL LEREN IN HET HOGER Mobiel Leren In Het Hoger Onderwijs 2 Mobiel Leren In Het Hoger Onderwijs

download MOBIEL LEREN IN HET HOGER Mobiel Leren In Het Hoger Onderwijs 2 Mobiel Leren In Het Hoger Onderwijs

of 33

 • date post

  25-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MOBIEL LEREN IN HET HOGER Mobiel Leren In Het Hoger Onderwijs 2 Mobiel Leren In Het Hoger Onderwijs

 • MOBIEL LEREN IN HET HOGER ONDERWIJS

  Een studie naar de percepties van studenten en lectoren

  op het gebruik van een tablet in de opleiding Sport en Beweging

  LOUISE VANCOLLENBERGHE

  PROMOTOR: PROF. DR. TAMMY SCHELLENS

  CO-PROMOTOR: PROF. DR. RUBEN VANDERLINDE

  BEGELEIDING: HANNELORE MONTRIEUX

  ACADEMIEJAAR 2014-2015

  Masterproef I ingediend tot het behalen van de graad van master in de Pedagogische

  Wetenschappen, afstudeerrichting Pedagogiek en Onderwijskunde

 • Mobiel Leren In Het Hoger Onderwijs 2

  Mobiel Leren In Het Hoger Onderwijs

  ABSTRACT

  ICT neemt een prominente plaats in als middel om te kunnen participeren in het leven algemeen,

  en specifiek in de leer- en werkomgeving. 'Mobile Learning' is een concept dat de laatste jaren

  veel aandacht krijgt. Het gaat over ‘anything, anytime, anywhere’ leren en tracht tegemoet te

  komen aan de uitdagingen van de 21ste eeuw. De tablet is een technologisch toestel dat gebruikt

  wordt om het mobiel leren te ondersteunen in de onderwijscontext. De voornaamste kenmerken

  van de tablet die worden besproken, zijn ‘big data’ in een omgeving waar er distributie en

  (draadloze) verbinding is, gepersonaliseerd leren, verbreden en verdiepen van leren, collaboratief

  leren en het levenslang en levensbreed leren in zowel een formele als informele context. De

  literatuur toont nog diverse hiaten met betrekking tot tabletgebruik in de klascontext. Er wordt

  eerst dieper ingegaan op de acceptatie van tabletgebruik aangezien dit een noodzakelijk

  voorwaarde om de percepties tegenover tabletgebruik te ontdekken. Als de acceptatie gemeten bij

  gebruikers van tablets is gemeten, kan overgegaan worden naar de rol van computergestuurde

  feedback in het leerproces van studenten. Videocoaching maakt gebruik van computergestuurde

  feedback en biedt mogelijkheden om via die ‘video-based feedback’ tot zelfreflectie te komen.

  De (zelf)reflectie kan een invloed hebben op het leereffect van studenten.

  Trefwoorden: Mobile Learning, Tablet, Acceptatie, Videocoaching, Video-based feedback, Zelfreflectie

 • Mobiel Leren In Het Hoger Onderwijs 3

  Inhoud

  1. Theoretisch kader ...................................................................................................................................................... 4

  1.1 De veranderende samenleving: uitdagingen van de 21ste eeuw ......................................................................... 4

  1.1.1 Inleiding .................................................................................................................................................... 4

  1.1.2 De invloed van ICT in de leer- en werkomgeving .................................................................................... 4

  1.2 Mobile learning ................................................................................................................................................. 5

  1.3 Tablets in de klascontext ................................................................................................................................... 6

  1.3.1 ‘Big data’................................................................................................................................................... 7

  1.3.2 Gepersonaliseerd leren .............................................................................................................................. 7

  1.3.3 Leren verbreden en verdiepen via de constructivistische leertheorie ........................................................ 7

  1.3.4 Collaboratief leren ..................................................................................................................................... 8

  1.3.5 ‘Ubiquitous, distributed and connected’ ................................................................................................... 8

  1.3.6 Voor- en tegenstanders van tabletgebruik ................................................................................................. 9

  1.4 Acceptatie van het tabletgebruik ..................................................................................................................... 10

  1.4.1 Verschillende modellen om acceptatie te meten ..................................................................................... 10

  1.4.2 Acceptatie van tabletgebruik in het hoger onderwijs .............................................................................. 11

  1.5 Leereffect voor studenten door computergestuurde feedback ........................................................................ 12

  1.5.1 Videocoaching ........................................................................................................................................ 12

  2. Methodologie .......................................................................................................................................................... 16

  2.1 De centrale probleemstelling en onderzoeksvragen ........................................................................................ 16

  2.2 Onderzoeksdesign ........................................................................................................................................... 17

  2.2.1 Respondenten .......................................................................................................................................... 17

  2.2.2 Onderzoeksprocedure .............................................................................................................................. 17

  2.2.3 Meetinstrumenten .................................................................................................................................... 19

  3. Referenties .............................................................................................................................................................. 22

  4. Appendix ................................................................................................................................................................. 30

  5. Figuren .................................................................................................................................................................... 31

  6. Bijlage ..................................................................................................................................................................... 33

  6.1 Click & Scout .................................................................................................................................................. 33

  6.2 DataVolley ...................................................................................................................................................... 33

 • Mobiel Leren In Het Hoger Onderwijs 4

  1. Theoretisch kader

  1.1 De veranderende samenleving: uitdagingen van de 21ste eeuw

  1.1.1 Inleiding

  Herakleitos (5e eeuw VC) beweert al heel vroeg in de geschiedenis dat we in een samenleving leven waar de

  tijden vaak veranderen en wij genoodzaakt zijn om mee te veranderen. Deze visie trekken we tot op vandaag

  door in de huidige samenleving. Door de globalisering en industrialisering is er een shift gebeurd naar een

  kennismaatschappij waar participanten in de 21ste eeuw zich specifieke kennis, vaardigheden en attitudes eigen

  moet maken (Voogt & Pareja, 2010). Jongeren moeten dus, als ze zich willen voorbereiden op de

  arbeidsmarkt, nieuwe competenties ontwikkelen waaraan behoefte is in deze kennissamenleving. Deze nieuwe

  competenties worden de '21st century skills' genoemd. Dit zijn met andere woorden de vaardigheden die

  mensen moeten bezitten om bij te kunnen dragen aan de kennismaatschappij (Voogt & Pareja, 2010). In dit

  opzicht is het dus noodzakelijk dat er een blijvende aandacht is voor de digitalisering in de huidige

  samenleving en het erkennen dat leerlingen ‘digitale natives’ zijn (Prensky 2001), de ‘Net Generation’

  (Bittman, Rutherford, Brown, & Unsworth, 2011). De studentenpopulatie is dus mede door deze invloeden

  gewijzigd in die zin dat de technologie hun rechterhand is geworden (Elen, 2011). De Mul (2002) spreekt van

  een technologisch determinisme, waar de vooruitgang enerzijds een evidentie is en anderzijds ontwikkeld is

  op basis van maatschappelijke vraag en menselijke behoeften. Jongeren hebben de digitalisering eigen

  gemaakt in hun leefwereld en dit vormt een belangrijk element in de strategie om de aantrekkelijkheid van het

  onderwijs terug aan te wakkeren (Vlaamse Onderwijsraad [VLOR], 2013). Anno 2000 heeft Vlaanderen de

  vooropgestelde 15 % participatie aan technologie ruimschoots overschreden. Dit wijst op toenemende

  aandacht voor ICT in het onderwijs (Crevits, 2014).

  1.1.2 De invloed van ICT in de leer- en werkomgeving

  In de huidige samenleving zijn grote hoeveelheden informatie beschikbaar door middel van informatie- en

  communicatietechnologie (ICT). ICT neemt een prominente plaats in als middel om te kunnen participeren in

  het leven algemeen, en specifiek in de leer- en werkomgeving. ICT moet gezien worden als een aanbieder

  voor relevante leerervaringen en vorming van de lerende