Missie, visie, waarden en structuur

20
1 Missie, visie, waarden en structuur

Transcript of Missie, visie, waarden en structuur

Page 1: Missie, visie, waarden en structuur

1

Missie, visie, waarden en structuur

Page 2: Missie, visie, waarden en structuur

2

Inhoud

1 Het Departement Ruimte Vlaanderen ............................................................................................ 3

2 Missie, visie, strategie en waarden ................................................................................................. 5

2.1 Missie ....................................................................................................................................... 5

2.2 Visie en strategische prioriteiten ............................................................................................ 5

2.3 Waarden .................................................................................................................................. 9

3 Organisatiestructuur ..................................................................................................................... 10

3.1 Uitgangspunten ..................................................................................................................... 10

3.2 Zes afdelingen........................................................................................................................ 10

3.3 Centraal en decentraal .......................................................................................................... 11

3.4 Organisatie van het administratief team .............................................................................. 12

3.5 Horizontale (samen)werking in de nieuwe organisatiestructuur.......................................... 13

3.6 Fysieke verankering van de werkplekken in de verschillende afdelingen. ........................... 15

4. Doelstelling van de verschillende afdelingen

4.1. Afdeling Juridische en Beleidsontwikkeling

4.2 Afdeling Onderzoek & Monitoring ........................................................................................ 17

4.3 Afdeling Gebieden & Projecten ............................................................................................. 17

4.4 Afdeling Adviseren & Participeren lokaal .............................................................................. 18

4.5 Afdeling Strategie, Coördinatie en Evaluatie......................................................................... 19

Page 3: Missie, visie, waarden en structuur

3

1 RUIMTE VLAANDEREN

De minister bevoegd voor de ruimtelijke ordening gaf op 18 januari 2011 de

opdracht aan de toenmalig leidende ambtenaren een visienota op te maken met

betrekking tot de toekomst van de ruimtelijke ordening in Vlaanderen en de rol

van het departement hierin.

Dit resulteerde op 12 april 2011 in een visienota.1 De visienota vertrok van de

uitdagingen die werden geformuleerd in het regeerakkoord, de beleidsnota van

de minister, het witboek interne staatshervorming, de problematiek van het

versnellen van investeringen en de omgevingsvergunning en last but not least het

ontvoogdingsproces dat reeds in 1999 was ingezet.

Uit de analyse van de sterk gewijzigde context volgde in de visienota een

herdefiniëring op hoofdlijnen van de opdrachten voor het departement. De

kernwoorden hierin zijn: Vlaams, strategisch, efficiënt, effectief, realisatiegericht

en partnerschap (met lokale besturen en met relevante maatschappelijke

partners). Cruciaal is ook het realiseren en geïntegreerd benaderen van de gehele

beleidscyclus (beleidsvoorbereiding, -uitvoering, monitoring, evaluatie).

Een eerste stap in de uitvoering van de visienota was de integratie van de taken,

mensen en middelen van het Agentschap Ruimtelijke Ordening in het

departement2.

Vervolgens werd binnen het departement een transitietraject opgezet.

Een eerste resultaat van dit transitietraject was het definiëren van de missie, visie,

strategie en waarden.

Inhoudelijk wordt hierin het integrerend karakter beklemtoond waarmee de

ruimtelijke ontwikkeling in Vlaanderen beleidsmatig moet benaderd worden. In

een complexe en sterk verstedelijkte regio kan alleen een geïntegreerd benaderen

van de maatschappelijke ontwikkelingen, die in de ruimte samenkomen, leiden

tot maatschappelijk gedragen beslissingen. Dit blijkt ook uit de initiatieven van de

Vlaamse regering inzake versnellen van investeringsprojecten en de

omgevingsvergunning.

Ruimte Vlaanderen waarborgt de integrerende benadering.

1 Braeckman G., Kolacny G., Herdefiniëring van de Vlaamse strategie en opdrachten voor

het beleidsveld ruimtelijke ordening op Vlaams niveau. Proeve van een nieuwe opdrachtomschrijving en bestuurlijke organisatie. Brussel. 12 april 2011. 2 Beslissing VR van 9 september 2011

Tegelijkertijd werd voor de beleidsvelden onroerend erfgoed en wonen eveneens een integratie van de respectievelijke opdrachten in een agentschap gerealiseerd. Door die hervormingen werd een 1 op 1relatie gerealiseerd tussen de beleidsvelden en de bevoegde minister binnen het departement RWO. Beslissingen VR van 23 december 2011

Page 4: Missie, visie, waarden en structuur

4

De volgende stap van het transitietraject was het definiëren van de organisatie

gebaseerd op de relevante processen voor een Vlaams departement. Om het

geheel te kaderen wordt eerst kort stilgestaan bij de missie, visie, strategie en

waarden van het departement. Tevens worden de hoofdredenen in beeld

gebracht die aanleiding gegeven hebben tot de nieuwe organisatie en wordt die

organisatie geduid.

Vervolgens wordt de doelstelling van de onderscheiden afdelingen toegelicht.

Page 5: Missie, visie, waarden en structuur

5

2 MISSIE, VISIE, STRATEGIE EN WAARDEN

Het management van het departement kwam tot een definiëring van missie, visie

en waarden. Hieronder wordt de kern samengevat.

2.1 Missie

“We ondersteunen maatschappelijke ontwikkelingen die in de ruimte

samenkomen en we maken hierbij keuzes vanuit een gedragen ruimtelijke visie in

het belang van de Vlaamse samenleving.”

Vanuit maatschappelijke evoluties ontstaan continu initiatieven van burgers,

bedrijven en sectoren. Veelal hebben die initiatieven ruimte nodig en beïnvloeden

ze de ruimtelijke organisatie en omgeving op verschillende schaalniveaus. Tevens

heeft de fysieke ruimte zijn eigen kenmerken en dynamiek. De ruimte in haar

betekenis van omgeving is met andere woorden het medium waarin vele

belangen samenkomen die vragen om maatschappelijk gedragen ruimtelijke

keuzes.

Het departement speelt hierin de centrale rol op Vlaams niveau. Het departement

is hierbij een proactieve partner die deze maatschappelijke ontwikkelingen

ondersteunt, vanuit haar integrerende en coördinerende rol en in het belang van

de Vlaamse samenleving. Het departement ontwikkelt hiervoor maatschappelijk

gedragen visies op .0. Deze visie en de keuzes die het departement hiervoor

maakt, krijgen vorm en worden onderbouwd vanuit een opgebouwde expertise

op alle voor ruimte relevante omgevingssectoren.

2.2 Visie en strategische prioriteiten

“We hebben een sterk ruimtelijk verhaal dat via effectieve instrumenten tot

relevante resultaten leidt. We zijn het Vlaams kennis-en expertisecentrum inzake

ruimtelijk- en omgevingsbeleid. We zijn de betrouwbare en evidente partner in een

steeds veranderend netwerk van maatschappelijke actoren. We zijn een open,

aantrekkelijke en doelgerichte organisatie.”

Om deze visie te realiseren heeft het departement vier prioritaire strategische

doelstellingen met 2015 als tijdshorizon:

1. Strategisch ruimtelijk beleid ontwikkelen

2. Lokale bestuurskracht versterken

3. Effectief instrumentarium hebben

4. Efficiënte en effectieve organisatie zijn

Page 6: Missie, visie, waarden en structuur

6

De verschillende operationele onderdelen van onze departementale visie moeten

in staat zijn om de vier strategische prioriteiten tegen 2015 te realiseren. We

komen aldus tot volgende operationele onderdelen van onze visie:

1 . We hebben een sterk ruimtelijk verhaal dat via effectieve instrumenten tot

relevante resultaten leidt

We schrijven ons eigen en inspirerend verhaal over de ontwikkeling van

de Vlaamse ruimte. Ons verhaal ondersteunt de minister en de Vlaamse

regering bij de beleidsbeslissingen over de ruimtelijke ontwikkelingen van

Vlaanderen. Het overtuigt de ruimtegebruikers binnen en buiten de

Vlaamse overheid, mee na te denken over de ruimtelijke impact van hun

noden en wensen. Ons verhaal nodigt uit een langetermijnvisie te

ontwikkelen.

Ons verhaal is onderbouwd en ‘evidence-based’: het steunt op onderzoek,

monitoring en evaluatie. Het is controleerbaar. Het overtuigt door zijn

hoopgevend en realistisch toekomstbeeld van de Vlaamse ruimte, waarbij

Vlaanderen economisch vooruitgaat, waarbij het dynamiseert, waarbij het

leefbaar en ruimtelijk ‘sociaal’ is, waarbij het een kwalitatieve hightech

woon-, werk- en leefomgeving creëert.

Ons verhaal is vooruit op zijn tijd en het leeft. We schrijven er

ononderbroken aan, we schaven, we schrappen erin, we vullen het aan,

we herschrijven het, we versterken het. Want we leven in een

voortdurend veranderende maatschappij, we zijn zelfkritisch, we durven

ons te laten inspireren, we komen uit voor onze waarden, we stralen onze

waarden uit, we communiceren meer en beter.

We zijn een meerwaarde voor onze partners door ons sterk verhaal te

binden aan een meerjarige programmatie van processen, projecten,

initiatieven, … We stellen die programmatie jaarlijks bij. We geven

voorrang aan processen, projecten en initiatieven die essentieel zijn voor

het functioneren van de ruimte op Vlaams en internationaal niveau.

Zo weten onze partners wat onze eigen prioriteiten zijn, hoe snel we hun

vragen zullen aanpakken, welke resultaten relevant zijn: volstaat een

ruimtelijk plan, een stedenbouwkundige vergunning of

omgevingsvergunning, garanderen we ons en hun engagement om de

verbeelding tot effectieve realisatie te brengen.

We zetten ook onze kennis en expertise in. Ons verhaal overtuigt door

ons robuust en performant instrumentarium. Het werkt optimaal en

doelgericht. We zijn bovendien in staat om sectorale of generieke

instrumenten efficiënt in te zetten.

We pakken zo de belangrijke maatschappelijke uitdagingen met

ruimtelijke impact aan in Vlaanderen. Zo erkennen onze operationele

partners binnen de Vlaamse overheid - natuur, economie, mobiliteit, …-

Page 7: Missie, visie, waarden en structuur

7

onze meerwaarde. Zo worden we het ideale ‘cement’ dat de verschillende

dimensies van maatregelen, projecten en initiatieven integreert. Zo zijn

we de probleemoplossende partner.

2. We zijn het Vlaams kennis-en expertisecentrum inzake ruimtelijk- en

omgevingsbeleid.

We zijn het kennis- en expertisecentrum voor ruimtelijk- en

omgevingsbeleid door informatie te genereren over beleidsresultaten,

maatschappelijke ontwikkelingen en beleidsrelevante wetenschappelijke

inzichten. Vanuit die inzichten onderbouwen we onze beleidsprocessen.

We zijn het referentiepunt op het vlak van kennis en informatie over

ruimtelijk- en omgevingsbeleid. We stellen onze kennis en expertise ten

dienste van de politieke overheid en onze partners.

We produceren en communiceren beleidsrelevante informatie over

maatschappelijke tendensen, de impact en effecten van het ruimtelijk- en

omgevingsbeleid (en de performante inzet van onze middelen).

We zijn de spil in beleidsrelevant onderzoek op vlak van ruimtelijke- en

omgevingsvraagstukken. Met ons beleidsrelevant onderzoek versterken

we het inzicht in en de kennis van ruimtelijke- en omgevingsvraagstukken

en onderbouwen we beleidsintenties.

We leggen samen met onze partners de basis voor een digitaal

uitwisselingsplatform waarop we monitoringsystemen uitwerken welke

onze kennis en –expertise verder onderbouwen.

3. We zijn de betrouwbare en evidente partner in een steeds veranderend

netwerk van maatschappelijke actoren

Als Vlaams departement leggen we de focus op thema’s en projecten van

Vlaams strategisch belang. Andere bestuursniveaus focussen op hun

thema’s en projecten van strategisch belang.

We hebben voeling met het maatschappelijke middenveld, andere

bestuursniveaus en beleidsdomeinen, via een structurele inbedding van

overleg en management van belanghebbenden.

We investeren permanent intern en extern in een samenwerking met alle

verschillende bestuursniveaus: internationaal en interregionaal, met de

relevante en gelijke partners binnen de Vlaamse overheid, de lagere

bestuursniveaus en het maatschappelijk middenveld.

We zijn een evidente, onmisbare en betrouwbare partner, die participeert

aan netwerken van betrokken actoren en we plaatsen onszelf in functie

van onze rol. Soms zijn we de regisseur/integrator, soms de

acteur/inspirator.

We bouwen samenwerkingsverbanden op met de betrokken partners. We

wisselen kennis met hen uit en vormen samen een visie om tot

daadwerkelijke realisaties te komen.

Page 8: Missie, visie, waarden en structuur

8

We werken in een nieuw samenwerkingsmodel met de lokale besturen,

waarbij we afstappen van bevoogding en gaan naar ontvoogding en

werken op basis van vertrouwen in de plaats van wantrouwen. We

werken op basis van partnerschap en op basis van gelijkwaardigheid.

We investeren verder in relatiebeheer in functie van ondersteuning,

begeleiding en de kennisuitwisseling (incl. monitoring) om relatie- en

realisatiegericht te kunnen werken. We herdefiniëren daarom de rol en

taken van de bestaande fora.

4. We zijn een open, aantrekkelijke en doelgerichte organisatie

We focussen op Vlaams strategisch beleid en nemen

verantwoordelijkheid voor het gehele proces van (welgekozen)

belangrijke projecten of gebieden (van visievorming, over plan- en

vergunningsprocessen tot en met concrete realisatie); vanuit een

actieprogramma stellen we daartoe de nodige prioriteiten

We stellen professionaliteit en kwaliteit voorop in de door ons gevoerde

processen, ons eigen handelen en onze dienstverlening

We zijn een efficiënte en transparante organisatie, zowel qua werking

(leesbaarheid van de organisatie) als naar besluitvorming en advisering;

we communiceren zowel intern als extern over wat we doen en waar we

voor staan

We zijn een moderne en aantrekkelijke werkgever, en dit zowel vanuit de

inhoudelijke projecten die we ondernemen als vanuit de organisatie zelf

en dus naar de werknemer toe

We bieden onze medewerkers vorming en ontwikkelkansen en zetten hun

competenties maximaal in

We gaan doordacht en evenwichtig om met de nodige flexibiliteit die we

verwachten van onze medewerkers.

Page 9: Missie, visie, waarden en structuur

9

2.3 Waarden

De waarden zijn de centrale kenmerken van zowel het departement als de

medewerkers van het departement. Deze waarden zorgen ervoor dat de missie,

visie en strategie ook door de medewerkers worden uitgedragen en gerealiseerd.

Vertrouwen

Open

Betrokkenheid

Oplossingsgericht werken

Verantwoordelijkheid nemen

Out of the box

Teamplayer - samenwerken

Klantgerichtheid

Initiatief nemen

Open dialoog,

feedback

Initiatief Kritisch constructief

Uitstralen Kritisch constructief

Engagement

Samenwerken

Integriteit

Kennisdeling

De waarden van het

departement tonen en

verdedigen

Open dialoog

Eerlijk Open voor verandering

Klantgerichtheid – partners

Betrouwbaar

Betrouwbaar

Creatief Ontplooien, uitdagingen

aangaan

Creatief

Page 10: Missie, visie, waarden en structuur

10

3 ORGANISATIESTRUCTUUR

3.1 Uitgangspunten

Vanuit het principe ‘structure follows strategy’ organiseert het departement zich

om de beoogde missie, visie, strategie en waarden te realiseren. De volgende

principes zijn richtinggevend voor het uitbouwen van de strategie.

Aansturing:

o Eenheid van aansturing

o Efficiënte en effectieve inzet van mensen en middelen

o Aanspreekbaar, verantwoordelijk en betrouwbaar

Groepering van processen

o Departement functioneert als één entiteit

o Synergie waar kan en scheiding waar moet

o Dezelfde standaarden over geheel Vlaanderen

o Lokalisatie (centraal / decentraal) van het proces in functie van

klant of gebied

Transparante en open organisatie

o Duidelijk locatie van opdrachten

o Leesbare organisatie

o Duidelijk aanspreekbaar van buitenaf

3.2 Zes afdelingen

Met het oog op het realiseren van de geïntegreerde beleidscyclus komt men

vanuit de doelstellingen tot een groepering van processen in functie van de te

realiseren strategie. Hiervoor worden in totaal 6 afdelingen opgericht, waarvan 4

worden aangestuurd door een afdelingshoofd.

Afdelingen met een afdelingshoofd:

De afdeling Juridische en Beleidsontwikkeling staat in voor de

inhoudelijke en juridische voorbereiding van een realisatiegericht

strategisch ruimtelijk beleid.

De afdeling Gebieden en Projecten beheert de Vlaamse processen die

vanuit gebiedsontwikkeling en proces- en projectbeheer en -begeleiding

worden opgezet. De afdeling is gericht op concrete realisaties op het

terrein .

De afdeling Participeren en Adviseren Lokaal realiseert de doelstelling

van sterke lokale bestuurskracht.

De afdeling Onderzoek en Monitoring geeft een stevige basis enerzijds

door kwalitatieve en kwantitatieve ondersteuning van de processen in de

andere afdelingen. Anderzijds is dit het kenniscentrum van de voor de

ruimtelijke ontwikkeling relevante thema’s. Dit kenniscentrum valoriseert

de opgedane kennis.

Page 11: Missie, visie, waarden en structuur

11

Afdelingen zonder afdelingshoofd:

De afdeling Strategie, Coördinatie en Evaluatie is de afdeling bij de

secretaris-generaal die de strategie en programmatie uittekent en waar

nodig zorgt voor coördinatie. De afdeling is ook verantwoordelijk voor

communicatie en op te zetten partnerschappen Tevens is die afdeling de

plaats voor een onafhankelijke evaluatie van de gevoerde processen.

De afdeling Administratieve Ondersteuning groepeert de

personeelsleden belast met de taken van het administratief team (zie ook

punt 3.4) en staat eveneens onder leiding van de secretaris-generaal.

3.3 Centraal en decentraal

Vandaag bestaat het departement uit centrale (Brussel) en decentrale (provincies)

entiteiten met hun eigen aansturing. De ambitie van het departement om een

moderne werkgever te zijn alsook de uitgangspunten van de organisatiestructuur

zorgen ervoor dat de provinciale aansturing gewijzigd wordt. De aansturing van

alle werkplekken zal gebeuren vanuit Brussel waarbij de huidige werkplekken in

de provincies erkend worden.

De lokalisatie van de processen in functie van gebied of klant leidt tot de situatie

dat de processen in de afdelingen gebieden en projecten en participatie en

adviseren lokaal zich hoofdzakelijk op decentrale werkplekken afspelen. De

processen van de afdeling Strategie, Coördinatie en Evaluatie en van de afdeling

Juridische en Beleidsontwikkeling worden in Brussel ontwikkeld.

Page 12: Missie, visie, waarden en structuur

12

De processen van de afdeling Onderzoek en Monitoring worden wat de kern

betreft in Brussel georganiseerd en wat de ondersteuning betreft ook in grote

mate in de decentrale werkplekken. Dit laatste gebeurt omwille van het feit dat

de processen die decentraal worden ontwikkeld ook decentraal worden

opgeladen in de monitorsystemen.

3.4 Organisatie van het administratief team

De administratief ondersteunende functies zijn belangrijk in het functioneren van

het departement en de afdelingen. Het administratief team beheert het

secretariaat, het archief, het onthaal, het infoloket, de post en verzending, de

telefonie, het agendabeheer, de logistieke problemen en personeelszaken (bv.

verlof en ziektemeldingen,…),...

Op elke werklocatie (Antwerpen, Brussel, Hasselt, Leuven, Gent, Brugge) bevindt

zich een team van medewerkers die de administratief ondersteunende functies

verzorgen. Mogelijks te stroomlijnen taken zijn:

beantwoorden en doorschakelen van telefonische oproepen;

beantwoorden en doorsturen van mails (beheer generieke mailboxen);

gebruik van Outlook Agenda;

onthaal op de verdiepingen;

nieuwe intranet (SharePoint);

verzendingen (interne post/estafette, aangetekende post, taxipost, …);

samenstellen van een dossier t.a.v. de minister/ de Kanselarij (VR);

Organisatie van evenementen;

centraal adressenbestand voor het departement + sjablonen (etiketten,

samenvoegdocument, …);

personeelszaken (verlof, ziektemeldingen)

administratieve ondersteuning leidinggevenden en medewerkers

Het administratief team organiseert de praktische werking en opdrachten over de

werking op het departement. Voor de ondersteuning op het vlak van

personeelszaken, IT, logistiek wordt bovendien samengewerkt met de MOD. De

afspraken tussen het departement en MOD worden opgenomen in de

samenwerkingsovereenkomst.

Page 13: Missie, visie, waarden en structuur

13

3.5 Horizontale (samen)werking in de nieuwe

organisatiestructuur

Het departement heeft een structuur bestaande uit herkenbare afdelingen met

opdrachten (zie verder mission statements in punt 4).

Belangrijk in het functioneren van deze structuur is het bestaan van een

uitgebouwde horizontale werking.

De horizontale (samen)werking heeft tot doel om via structureel ingebedde

coördinatie- en afstemmingsmechanismen de informatiedoorstroming tussen

afdelingen te verzekeren alsook de gezamenlijke departementale producten

organisatorisch mogelijk te maken. Hiermee geeft het departement aan dat het

doorbreken van de verkokering en de samenwerking een belangrijke

organisatiestrategie is.

De focus van de ‘horizontale samenwerking’ in de structuur ligt op de ingebedde

“coördinatie- en afstemmingsmechanismen” en de “kwaliteitszorg”. Naast de

structurele kwaliteitskamers leiden afgebakende opdrachten – met een begin en

einddatum - tot tijdelijke projectwerking die ook afdelingsoverschrijdend is (bv.

transitie, gebiedsontwikkelingsprojecten, enz.). Voor dergelijke projecten wordt

een projectverantwoordelijke aangeduid in de afdeling die tevens de

eindverantwoordelijkheid over de opdracht heeft. Afhankelijk van de nodige

expertise krijgen medewerkers in de andere afdelingen de taak om tijdelijk mee te

werken aan het project. De samenstelling van het projectteam kan ook evalueren

in de loop van het project (vb. initiëren en opvolgen van relevante, grote

onderzoeksopdrachten en van het steunpuntonderzoek, complexe

gebiedsgerichte projecten,…).

Structurele kwaliteitskamers

A. Kwaliteitskamers: opzet

De structurele kwaliteitskamers waarborgen de inhoudelijke samenhang in de

toekomstige organisatie. Door een kader te bieden voor wisselwerking tussen de

afdelingen onderling beogen ze uniformiteit in aanpak, verspreiding van kennis en

interne afstemming. Gelijktijdig bieden ze aan de werknemers de kans om de blik

te verruimen en aan het departement om te functioneren als geheel.

Elke entiteit neemt deel aan de kwaliteitskamers vanuit zijn eigen opdracht. Via

kwaliteitskamers kunnen ook suggesties, aanbevelingen en noden vanuit de

andere afdelingen worden aangebracht.

Page 14: Missie, visie, waarden en structuur

14

B. Kwaliteitskamers: praktisch

Elke entiteit staat in voor het organiseren en coördineren van de geïnitieerde

kwaliteitskamer en de horizontale netwerkverbanden die er deel van uit maken.

Die horizontale verbanden kunnen de vorm aannemen van digitaal netwerk tot

periodieke overlegstructuur voor debat en toelichting. Het afdelingshoofd is

eindverantwoordelijke voor de werking van de kwaliteitskamer.

De betreffende entiteit coördineert de kamer, de andere afdelingen stellen

capaciteit ter beschikking. De coördinator(en) zijn deel van de entiteit, waar hij/zij

ook andere inhoudelijke taken opneemt en koppelt terug met het betreffende

afdelingshoofd.

C. Rol Strategie, Coördinatie & Evaluatie in “Communicatie”

Omwille van het belang van 1 stem en 1 stijl wat betreft communicatie, geldt ook

hier een centrale coördinatie. Gezien de beperkte personeelscapaciteit voor

communicatie wordt de capaciteit samengebracht in Strategie, Coördinatie &

Evaluatie met gerichte dienstverlening naar al de afdelingen. De horizontale balk

verenigt dan de communicatie-experten van Strategie, Coördinatie & Evaluatie

met de medewerkers die per afdeling fungeren als ‘antennes’ en de

communicatie- en participatie-initiatieven agenderen en inhoudelijk opvolgen (en

dus niet noodzakelijk communicatievaardigheden hebben).

De betekenis van afstemmings- en coördinatiemechanismen op de

organisatiestructuur is grafisch weergegeven in de onderstaande figuur.

Page 15: Missie, visie, waarden en structuur

15

3.6 Fysieke verankering van de werkplekken in de

verschillende afdelingen.

Zoals al gezegd hebben de afdelingen Juridische en Beleidsontwikkeling en

Strategie, Coördinatie en Evaluatie enkel standplaatsen in Brussel. Van de afdeling

Onderzoek & Monitoring zit de kern in Brussel en de ondersteunende functies

grotendeels in de decentrale diensten. De afdelingen Gebieden & Projecten’ en

‘Participeren & Adviseren Lokaal’ kennen vooral standplaatsen in de decentrale

diensten al kunnen er voor de goede organisatie ook standplaatsen in Brussel zijn.

In alle afdelingen staat het principe van flexibel werken voorop. De werkplekken

van medewerkers zijn bijgevolg afhankelijk van de locatie waar werkzaamheden

moeten verricht worden.

Teneinde de dagelijkse werking te garanderen worden in de decentrale entiteiten

voor elke van de drie afdelingen met een decentrale verankering decentrale

aanspreekpunten aangeduid. Deze regionale antennes zorgen voor de

dagdagelijkse werking en coördinatie van de taken binnen één decentrale entiteit

van de betreffende afdeling en staat in nauwe verbinding met het afdelingshoofd.

De decentrale aanspreekpunten zitten het teamoverleg van de decentrale entiteit

voor.

Page 16: Missie, visie, waarden en structuur

16

4 DOELSTELING VAN DE VERSCHILLENDE AFDELINGEN

4.1 Afdeling Juridische en Beleidsontwikkeling

Een strategisch ruimtelijk ordeningsbeleid op Vlaams niveau gaat uit van

ruimtelijke waarden en principes, vertaalt deze visie in antwoorden op

thematische en gebiedsgerichte uitdagingen en zorgt ervoor dat er op het terrein

effectief realisaties kunnen plaatsvinden die deze uitdagingen ruimtelijk mogelijk

maken.

De afdeling Juridische en Beleidsontwikkeling draagt bij tot de voorbereiding van

dit strategisch ruimtelijk ordeningsbeleid op Vlaams niveau door:

o het uitwerken, via visie- en conceptvorming, van een wervend en

inspirerend verhaal (of langetermijnvisie) over de ruimtelijke ontwikkeling

van Vlaanderen;

o het verduidelijken van dit verhaal, via besluitvormingsprocessen met

relevante actoren en in opdracht van de Vlaamse Regering, in meerdere

thematische en gebiedsgerichte beleidskaders; en

o het op een kwaliteitsvolle manier juridisch positioneren, ontwerpen ,

vormgeven en vertalen van de langetermijnvisie en beleidskaders (zoals

ook handhaving, ontvoogding, …).

o het ontwerpen van een daadkrachtig, vernieuwend ruimtelijk en

grondbeleidsinstrumentarium;

o het consolideren in actieprogramma’s3 van de nodige engagementen van

het eigen departement en van andere relevante actoren met het oog op

de effectieve realisatie op het terrein van de langetermijnvisie en

beleidskaders.

o het juridisch adviseren en interpreteren in complexe concrete dossiers en

adviezen van de eigen en voor het ruimtelijk beleid relevante regelgeving.

In samenwerking met advocaten wordt rechtsbijstand verleend in

gerechtelijke procedures.

o het vormgeven van een juridische expertisecentrum voor ruimtelijke

ordenings en omgevingsbeleid.

o evalueren van partners;

3 Deze (legislatuurgebonden) actieprogramma’s vormen, samen met de langetermijnvisie en de bijbehorende strategieën, onderdeel van de ruimtelijke beleidsplanning.

Page 17: Missie, visie, waarden en structuur

17

4.2 Afdeling Onderzoek & Monitoring

De afdeling Onderzoek & Monitoring vormt een belangrijke schakel in de opbouw

van kennis, informatie en data in het beleidsveld ruimtelijke ordening. Informatie,

kennis en data zijn nodig om als volwaardige partner in discussie te gaan met de

samenleving in het algemeen en ruimtebehoevende sectoren in het bijzonder en

om standpunten te bepalen omtrent ruimtevraagstukken en hierover proactief te

communiceren. De afdeling wil het ruimtelijk beleid voorzien van voldoende

informatie om de resultaten van het uitgezette beleid op te volgen en het

toekomstig beleid vorm te geven. De afdeling onderzoek en monitoring wil de

verworven kennis ontsluiten zowel naar een gespecialiseerd als naar een breed

publiek.

De afdeling coördineert of voert zelf beleidsrelevant (wetenschappelijk)

onderzoek met betrekking tot thema’s en processen relevant voor de ruimtelijke

ontwikkeling van Vlaanderen. Beleidsrelevant onderzoek heeft tot doel om het

inzicht in maatschappelijke effecten, tendensen, methodologie en kennis van

beleid en beleidsintenties met ruimtelijke impact te vergroten. Dit heeft tot doel

om de kennis en informatie te vergroten teneinde de kwaliteit van de politiek-

bestuurlijke afweging te verhogen. Vanuit wetenschappelijk onderbouwde

inzichten heeft onderzoek de opdracht om input te leveren voor het beleid.

In het kader van het GIS/IT beleid en het kennisbeheer op strategische niveau

ontwikkelt en onderhoudt de afdeling Onderzoek & Monitoring digitale

platformen waar kennis en informatie permanent wordt ingebracht, onderhouden

en ontsloten wordt binnen en buiten de organisatie (GIS/ICT en kennisbeheer op

strategisch niveau). Hiervoor ontwikkelt, evalueert en stuurt de afdeling de

beheerstructuur bij. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor het in kaart

brengen van vraag en aanbod als onderdeel van databeleid, het opzetten en

onderhouden van het interactie- en afstemmingsproces met de informatienoden

(business) en gekoppeld aan de technologische processen (databeleid).

De afdeling Onderzoek & Monitoring ontwikkelt, implementeert en stuurt het

project ‘digitale bouwaanvraag’ (DBA) en ‘digitale stedenbouwkundige informatie’

(DSI) bij.

In het kader van dit lopende digitaliseringsproject worden de digitale

uitwisselingsprocessen voor de milieuvergunning en de stedenbouwkundige

vergunning op elkaar afgestemd in overeenstemming met het initiatief van de

omgevingsvergunning.

4.3 Afdeling Gebieden & Projecten

De afdeling is het realisatiegericht onderdeel van het omgevingsdepartement.

Door haar integrerende benadering via het gepaste instrumentarium zorgen haar

Page 18: Missie, visie, waarden en structuur

18

concrete processen op het terrein voor een duurzame ruimtelijke ordening en is

zij de enige realisatiegerichte entiteit van de Vlaamse overheid met een

integrerende rol ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkelingen op terrein. De

afdeling neemt in deze een assertieve rol op.

De afdeling focust op de realisatie van strategisch-ruimtelijke projecten op Vlaams

niveau die proactief inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en tendensen,

maar is tegelijkertijd een betrouwbare partner in de andere projecten waarin haar

deskundige inbreng nodig is en /of haar procedureel-decretale opdrachten dient

te vervullen.

Vanuit haar integrerende benadering werkt de afdeling actief partnerschappen en

netwerken uit en zorgt voor een (burger-)participatie van publieke en private

spelers met het oog op het creëren van een voldoende maatschappelijk draagvlak.

De afdeling beheerst de processen gericht op gebiedsontwikkeling en

projectrealisatie en is medebepalend voor de realisatiegerichte uitstraling van het

departement. Ze levert kwalitatieve eindproducten af of levert hier een

substantiële bijdrage toe en draagt via een doorgedreven project- en

procesmanagement zorg voor de effectieve realisatie op het terrein van

thematische of gebiedsgerichte elementen van Vlaams strategisch niveau.

AGP focust zich met een zekere selectiviteit vooral op projecten en processen van

Vlaams strategisch belang, maar zoekt hierbij ook partnerschappen met de lokale

besturen, zodat samensporende belangen worden gedetecteerd en gehonoreerd.

4.4 Afdeling Adviseren & Participeren lokaal

Deze afdeling overtuigt de lokale besturen van het Vlaams ruimtelijk beleid mee

te realiseren en vorm te geven. De lokale besturen zijn daarbij een volwaardige

partner, waarvan wij – wederzijds – de bevoegdheid erkennen. We leggen de

nadruk op een proactief overleg over de strategische projecten die de lokale

besturen willen realiseren.

We zetten in op het verhogen van de bestuurskracht van de gemeenten, opdat ze

hun beleid ook zelfstandig en in overeenstemming met het Vlaams ruimtelijk

beleid kunnen uitvoeren.

De afdeling draagt bij aan de informatievergaring over de lokale bestuurskracht en

het lokaal ruimtelijk beleid in functie van het Vlaams ruimtelijk beleid. Ze

participeert in de kennisdeling binnen het werkveld ruimte.

De afdeling is de accountmanager van het departement inzake ruimtelijk- en

omgevingsbeleid voor de lokale besturen.

De afdeling werkt mee aan het opvolgen van het lokale handhavingsbeleid.

Page 19: Missie, visie, waarden en structuur

19

Parallel met de ontvoogding bouwt afdeling de individuele behandeling van

stedenbouwkundige aanvragen af en zet in op het opvolgen en desgevallend in

dialoog van het globaal lokaal vergunningenbeleid (gemeenten en provincies). Ze

gaat uit van ontvoogde gemeenten die principieel geen ondersteuning vragen. Ze

zet in op samenwerken met de lokale besturen, van in een zo vroeg mogelijk

stadium, om zo bevoogdend of schorsend optreden te vermijden.

De afdeling vervult daarbij verschillende rollen:

1. selectieve advisering van lokale (strategische) projecten,

2. opvolgen van het lokaal ruimtelijk beleid

3. participeren met lokale besturen (interface)

4.5 Afdeling Strategie, Coördinatie en Evaluatie

De afdeling Strategie, Coördinatie en Evaluatie staat, samen met alle afdelingen

en hun leidinggevenden, in voor de realisatie van de missie, visie, strategie en

waarden van de organisatie. Ze tekent hiervoor de strategie uit, zorgt waar nodig

voor coördinatie en stelt op basis van gerichte evaluaties bijsturingen in de

werking van de organisatie voor.

De afdeling Strategie, Coördinatie en Evaluatie stuurt, in samenspraak met het

directieoverleg, het departement aan en is eindverantwoordelijk voor de

programmatie en de uitvoering. De afdeling SCE verzorgt het begrotings- en

financieel beleid en het HRM-beleid.

Het departement is een onderdeel van een ruimere Vlaamse Overheid, heeft

structurele relaties met de binnen- en buitenlandse formele en informele actoren

en positioneert zich hier actief. De afdeling Strategie, Coördinatie en Evaluatie is

hiervoor verantwoordelijk. SCE is het eerste aanspreekpunt voor het beleid, de

andere beleidsdomeinen en –velden, de maatschappelijke actoren en de binnen-

en buitenlandse formele en informele actoren. Ze neemt hiervoor ook de

verantwoordelijkheid op. De afdeling verdedigt de belangen van de organisatie,

communiceert hierover en neemt engagementen op.

De afdeling Strategie, Coördinatie en Evaluatie maakt van het afleveren van

kwaliteitsvolle producten een hoofddoelstelling die samen met alle entiteiten en

alle personeelsleden wordt gerealiseerd.

De afdeling Strategie, Coördinatie en Evaluatie heeft de volgende operationele

doelstellingen:

1. Ontwikkelen, coördineren en beheren van een strategisch beleid voor het

departement

2. Ontwikkelen en implementeren van een strategisch organisatiebeheer

voor het departement

Page 20: Missie, visie, waarden en structuur

20

3. Coördinatie van departementaal RO-beleid en organisatiebrede

beleidsthema’s en dossierstromen.

4. Beleidsevaluatie

5. Ontwikkeling en beheer van strategische partnerschappen,

communicatieplan en woordvoerderschap

6. Ondersteuning van de leidend ambtenaar.