Ministerie IenM: Vergroening lokale economie (Hengelo gld)

of 13 /13
12-06-14 Vergroening lokale economie: prestatieafspraken toezicht Wm energiebesparing uit SER Energieakkoord Stef Strik

Embed Size (px)

Transcript of Ministerie IenM: Vergroening lokale economie (Hengelo gld)

1. 12-06-14 Vergroening lokale economie: prestatieafspraken toezicht Wm energiebesparing uit SER Energieakkoord Stef Strik 2. Energiebesparing = winst voor de lokale groene economie beperking van woon- en bedrijfsvoeringlasten het stimuleren van werkgelegenheid concurrentiekra cht van bedrijven winst voor het klimaat: CO2 besparing en schonere lucht 3. Winst voor lokale groene economie Casus Venlo, berekening door Ecofys 100.000 inwoners (40.000 huishoudens) 5000 bedrijven Actief energiebeleid bespaart 2 miljard aan energielasten met 1 miljard aan investeringen 800 miljoen komt terecht bij lokale bedrijven! = een gezond klimaat n netto 1 miljard kostenbesparing 4 mld voor energie 4. SER energieakkoord voor duurzame groei Partijen zetten zich in voor de realisatie van energiebesparende maatregelen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Het Rijk zal over de prioriteitstelling met gemeenten prestatieafspraken maken. Ook: Maatregellijsten Expertisecentrum EPK Ministerie van 36 PJ 5. UITVOERING ACTIVITEITEN BESLUIT Bevoegd gezag 2.15 Activiteitenbesluit opdracht Ministerie van gemeenten provincies Regionale Uitvoerings Diensten (RUDs) 6. Huidige toezichtspraktijk Enkele goed lopende projecten: http://www.youtube.com/watch?v=62AzrnatlO0 Knelpunten: - andere prioriteiten - ingewikkeld - geen tijd - geen geld Ministerie van 7. Prestatieafspraken Inzet: meer prioriteit Bestuurlijk borgen (collegeprogrammas, beleidsdocumenten) In dienstverleningsovereenkomsten/werkplannen opnemen Vergemakkelijken uitvoering: Maatregellijsten Expertisecentrum EPK Green Deals Ministerie van 8. Vergemakkelijking Maatregellijsten Vierde tranche van wijziging Activiteitenbesluit: o Oktober 2013 interne deadline Besluit en Regeling o Maart 2014 deadline eerste lichting maatregelen o Zomer 2014 voorhang Tweede Kamer o Zomer 2015 inwerkingtreding Erkende maatregelenlijsten per branche Samenspel bevoegd gezag bedrijfsbranches Handhaafbaarheid vergroot Ministerie van 9. Format maatregelen Ministerie van 10. Milieuinspecteur als e-ambassadeur stimuleringtoezicht & handhaving Subsidies Energiescans Green deal MKB NL Wet milieubeheer Erkende maatregellijsten 11. Fase 1: (start nu) Belang prioriteitstelling in brief aan nieuwe colleges Bestuurlijk draagvlak Implementatie in jaarprogrammas 2015 Fase 2: (start na zomer) Menskracht genereren Handhavers opleiden Ondersteuningsstructuur bieden Tools ontwikkelen (planningsinstrument, handreiking, app) Ministerie van Planning 12. Klik op het pictogram als u een illustratie wilt toevoegen Inhoud Green Deals Wij vragen van u: Meer prioriteit voor toezicht op energiebesparingsbepaling Wet milieubeheer; Regionale of bovenregionale samenwerking; Voorstel over hoe dit in uw regio het beste georganiseerd kan worden. Wij bieden u: Handreiking (o.b.v. praktijkervaring uit pilots); Een opleidingsmodule; Kennis en ondersteuning vanuit expertisecentrum; Eventuele startbijdrage. Ministerie van 13. Deal or no Deal? Ministerie van