Minispecial zwarte cross

of 8 /8
* de Gelderlander DINSDAG 22 JULI 2014 Achterhoek, 45 jaar na Woodstock Backcorner Boogieband heeft groove gevonden Droom van Mart en Sem (Moonkings) is echt Jawoord na ontmoeting op Zwarte Cross PAGINA 3 PAGINA 7 PAGINA 3 Alles over het grootste feest van de Achterhoek, met muziek, stunts, theater en genieten. PAGINA 5 Zwarte Cross 2014

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Minispecial zwarte cross

Page 1: Minispecial zwarte cross

* de Gelderlander DINSDAG 22 JULI 2014

Achterhoek, 45 jaar na Woodstock

Backcorner Boogiebandheeft groove gevonden

Droom van Mart en Sem(Moonkings) is echt

Jawoord na ontmoetingop Zwarte Cross

PAGINA 3 PAGINA 7

PAGINA 3

Alles over het grootste feestvan de Achterhoek, met muziek,stunts, theater en genieten.

PAGINA 5

Zwarte Cross 2014

Page 2: Minispecial zwarte cross

2 EXTRA

Hoofd-ingang

VOL!

zo meugelijknog voller!

C A M P I N G

C A M P I N G

F E S T I VA L -T E R R E I N 3

F E S T I VA L -T E R R E I N 1

C RO S S -BA A N

F E S T I VA L -T E R R E I N

2

Kampvuur

DiscotentHoofdpodium

Hoofdstunt

Theatertipi

Buiten-podium

Theatertent

UniversitentT H E AT E R-

W E I D E

Mega-tent

kampeerhotelGrasnapolsky

Dansvloer

Blagen-paradijs

TheBayou

Kroegenstraat

RoadHouse

VIPUnderCover

ClubBoogaloo

De Oase

LeGarage

LeCarburateur

Reggae-weide Dampkring

Brokken-makers-

area

Tiroler-tent

RNR-circus

Loco-arena

Bosch-plaat

Nozem-dome

RadioBarkas

Winters-wijkDoetinchem

Zevenaar

ZutphenLochem

Groenlo

Almelo Enschede

Lichtenvoorde

Varsseveld

N18N319

N18A18

A12

Lichtenvoordderdee

Zwarte Cross

ROUTEKAART

Van donderdag 24 t/m zondag 27 juli gaat de rem eraf bij Lichtenvoorde.

Meer dan 200 bands en 800 artiestenlaten u horen en zien vergaan. Teveel om hierte vermelden. Voor een actueel en integraaloverzicht van alle theateracts en bandsraadpleeg internet:

R E N N E R S -K WA RT I E R

overzicht van alle theateracts en bandsraadpleeg internet:

www.zwartecross.nl/programma/

Hoofd-ingang

VOL!

zznog voller!nog volv

C A M P I N G

C A M P I N GC A

KamampvuurKa vuuramp

Mega-tent

kampeerhotelGrasnapolsky

pp

Tiroroler-ir erol -Tttenttent

RNR-R-RNRcircusci cu

donderdag vuurwerkshows:campingterrein 12.00 - 12.10 u.Megatent 18.00 - 18.05 u. met JovinkWalhalla 23.00 - 23.05 u.

vrijdag - zondag: FMX showBrokkenmakersareavrijdag: - 12.45 - 13.15 u.- 15.30 - 16.00 u.- 19.00 - 19.30 u.zaterdag:- 12.00 - 12.30 u.- 16.00 - 16.30 u.- 19.00 - 19.30 u.zondag:- 13.30 - 14.00 u.- 16.45 - 17.15 u.- 19.00 - 19.30 u.

vrijdag - zondag:Afstandsbackflip Jackson Strong Festivalterrein 3vrijdag:- 14.15 - 14.30 u.- 20.45 - 21.00 u.zaterdag:- 15.15 - 15.30 u.- 20.45 - 21.00 u.zondag:- 15.00 - 15.15 u.- 20.30 - 20.45 u.

MainstageGrote vuurwerkshowzondag 22.50 - 23.00 u.

STUNTS

BANDS EN THEATER

vrijdag cross/klasse11.00 u. openingsceremonie 11.35 u. Calimeroklasse 12.05 u. Moto-GP Klasse12.35 u. Bedpeace Klasse 13.05 u. Specialklasse 13.35 u. 85cc Klasse 1e Manche 14.00 u. Roze Cross14.35 u. Zwaargewichtklasse 15.10 u. (baanvlakpauze)15.40 u. Brommerklasse 16.10 u. Superklasse 1e Manche

zaterdag cross/klasse11.00 u. openingsceremonie 11.35 u. Calimeroklasse 11.55 u. Brommerklasse 12.30 u. Roze Cross13.05 u. Specialklasse 13.40 u. 85cc Klasse 2e Manche14.20 u. Moto-GP Klasse14.55 u. (baanvlakpauze)15.25 u. Bedpeace Klasse 16.00 u. Zwaargewichtklasse 16.40 u. Superklasse 2e Manche

zondag cross/klasse10.45 u. openingsceremonie11.00 u. Calimeroklasse 11.25 u. Bedpeace Klasse11.50 u. 85cc Klasse 3e Manche12.15 u. Moto-GP Klasse12.45 u. Superklasse 3e Manche13.10 u. Zwaargewichtklasse 13.35 u. Roze Cross14.00 u. Brommerklasse 14.25 u. 85cc Klasse 3e Manche15.10 u. Specialklasse 15.40 u. Best of 201416.05 u. Superklasse 3e Manche

CROSS

kermis-attractie

eten

rookwaar

muziektent

theatertent

informatie

stunts

muziekpodium

kapper

rookwaar

camping

ehbo

legenda

infographic Marcel Kuster | foto Theo Kock | bron Zwarte Cross

Page 3: Minispecial zwarte cross

DE GELDERLANDER DINSDAG 22 JULI 2014 EXTRA 3

In augustus is het 45 jaar gele-den dat het legendarische pop-festival Woodstock bij hetdorpje Bethel in de staat NewYork werd gehouden. Een mu-

ziekfestijn dat z’n gelijke daarnaniet meer gekend heeft.Met het uitreiken van roze brille-tjes, bloemenkransjes als hoofdtooien een vignet dat zo in de sixties ge-maakt lijkt te zijn, koketteert deZwarte Cross met de ‘3 Days ofPeace & Music’. Niet zo vreemd,overeenkomsten zijn er te over (al

is dit de variant Love, Peace & An-gaon). Er is uitstekende popmuziek(dankzij de tributebands zelfs uit dieperiode). Het gebruik van genotmidde-len wordt niet geschuwd (we herinne-ren ons de reuzenjoint die ons de wegwees naar de reggaeweide). En van eenblote borst meer of minder ligt nie-mand op het feestterrein wakker. Ver-der gaat het om een meerdaags festi-val, is kamperen op het terrein moge-lijk en is het terrein na enkele dageneen feest voor liefhebbers van eenmodderbad.

Verschillen zijn er ook: Woodstock wasniet omheind (en werd zo dus gratistoegankelijk) en had maar één podium.Bestond de organisatie van Woodstockuit idealisten, zo zouden we de herenvan De Feestfabriek (ondanks hun zen-dingsdrang om de Achterhoek op deUnesco-lijst te krijgen als in de werelduniek feestterrein) toch niet willen noe-men.De Zwarte Cross is veel meer dan al-leen een muziekfestival: voor theater

en alles wat zich op motoren voortbe-weegt kun je ook terecht.Belangrijkste verschil is dat Woodstockondanks de fraaie filmbeelden die hetopleverde logistiek een nachtmerriewas.Voor bezoekers was het eerst nauwe-lijks mogelijk om er op een fatsoenlijkemanier te komen, en na afloop om erweer vanaf te komen. Voorzieningenwaren er nauwelijks. Achteraf is heteen wonder dat er niet meer dan driedoden zijn gevallen op 400.000 bezoe-kers.Nee, dan de Zwarte Cross, met eenheus Grasnapolsky en andere voorzie-ningen, daar komen we niets te kort.Zelfs de gehandicapte medemens kandit jaar voor het eerst een beroep doenop een duwcrew. Want met wielenvastzitten in de modder, dat mag hoog-uit even gebeuren op de crossbaan.Gas d’r op!

door Kay Scholten

GROOVEN„Ik was in 2011 op zoek naar eenclubje mensen waar ik één keerin de maand gewoon lekker meekon spelen in het oefenhok. Maarhet klikte meteen zo goed metdat clubje dat ik er al snel blazersen een Hammond bij wilde heb-ben. Zo ontstond de BackcornerBoogieband. Bij muziek draait hetom grooven, dat je mekaar niethoeft aan te kijken om elkaar tesnappen. Iedere band is daar naarop zoek.”

HOKJE„Bij Jovink en de Voederbietelswaren we gebonden aan een be-paalde stijl, het ‘AC/DC-achtige’.

Met de Backcorner Boogiebandzitten we niet in een hokje enkunnen we alle kanten op. Datvind ik mooi, hoewel het voor bui-tenstaanders lastig kan zijn: wespelen zo divers dat ze nog nietweten waar de de Backcorner Boo-gieband precies voor staat. Maardaar houden we geen rekeningmee. Wij gaan van een superhef-tig nummer tot iets van een bossanova.”

DROOMBEZETTING„Je merkt dat we langzamerhandbeter ingespeeld raken. Meestal re-peteren we met een man of zes.Het heeft voor de blazers enbacking vocals soms geen zin omte komen, met hen spelen weeens in de zoveel tijd. Het is niette doen om met zijn twaalven bij

elkaar te komen. Wel treden we al-tijd met de hele bezetting op. Alswe eenmaal op het podium staan,gebeurt er wat. Het mooie is datiedereen de ruimte laat voor eenander. Zou dat niet gebeuren, danwordt het een bak lawaai. Dit iseen droombezetting. Ik zing nietmeer, heb ik bewust voor geko-zen. Het is een verademing alleenmaar gitaar te hoeven spelen.”

HOBBY„Voor ons album Faico Faico ont-vingen we supergoede recensies,maar dat is geen garantie vooreen volle agenda. Het valt nogniet mee om veel op te treden. Ikmerk dat het ook voor anderebandjes een gemartel en gedoe is.Niet dat we ieder weekend willenspelen, hoor. Het is hobby en ie-

dereen doet dingen ernaast. Maarondanks dat het hobby is, willenwe wel een heel goede band zijn.Ik bedenk alle nummers en zitmeerdere keren per week in mijnoefenhok. Lekker te pingelen.”

PORTOFOON„Het is een drukke periode. De op-bouw van de Zwarte Cross, hetfeest zelf, de afbouw. Dan evalue-ren en brainstormen voor vol-gend jaar. En een maand later isMañana Mañana in Hummelo.Eerder crosten Gijs (Jolink, me-de-organisator Zwarte Cross enlid van Jovink en de Voederbiet-els) ook nog mee op de ZwarteCross. Dan stonden we echt veeltussen het publiek en voelden wede sfeer. Ik speel op het festivalmet de Backcorner Boogieband,de Motorband en Jovink. Zo loopje met de portofoon over het ter-rein en zo sta je met je gitaar ophet podium. Misschien vreemd,maar zo doen we het altijd. MetJovink treden we sinds kort weervaker op. Maar de Zwarte Crossstaan blijft toch altijd bijzonder.”

MAINSTREAM„De Zwarte Cross is niet stan-daard. We boeken altijd nieuwebandjes waar bezoekers soms nognooit van hebben gehoord. Daarkrijg je vaak de leukste reactiesop. Het is natuurlijk makkelijkerom de bekende namen te boeken.Je moet wel wat mainstream heb-ben, maar ik vind niet dat je datper se moet willen. De kaartver-koop gaat bij ons al van start alser nog geen band bekend is. Wehebben dan ook zoveel meer tebieden dan alleen bandjes.”

Zo loop je met portofoonen zo sta je met je gitaarop het podiumHendrik-Jan Lovink

� De Backcorner Boogieband met in het groen Hendrik Jan Lovink. foto Peter Ligterink

45 JAAR LATER

Naast zijn werkzaamheden voor DeZwarte Cross is Hendrik Jan Lovink ookgitarist van de Backcorner Boogieband.

� De Backcorner Boogieband werdin 2011 opgericht door Jo-vink-voorman Hendrik Jan Lovink,die bij De Feestfabriek werkt.

� De 12-koppige formatie heefttwee albums gemaakt: The KottenField Sessions en Faico Faico.

� De band is zaterdag 26 juli te ho-ren op het podium The Roadhou-se van 16.00 tot 17.00 uur.

3 Days of Peace & Music

Ton Tijdink

BOOGIEBAND

‘Iedere band zoekt de groove’

Page 4: Minispecial zwarte cross

4 EXTRA

Twaalf jaar geledenging Kelly Heerinkuit Doetinchem (25)voor het eerst opeen zondag naar deZwarte Cross, methaar beste vriendin

Merel Messerschmidt.‘Destijds was dat nog in Halle opDe Kappenbulten. We hadden almeteen door dat de Zwarte Crossméér dan alleen een cross was.We waren twee meiden tegenge-komen die wij kenden vanschool; grote fans van Jovink. Sa-men met hun liepen wij als der-tienjarige groentjes helemaalnaar het voorste deel van de tent.Vlak voordat Jovink begon te spe-len stonden we zo’n beetje tegende hekken. „Het gaat wel hardhier vooraan hoor”, zei nog éénvan de meiden. Jovink kwam hetpodium op en nadat de eerstesnaar geraakt werd barstte hetlos. Het høken was begonnen enik werd met mijn nauwelijks 50kilo alle kanten op geslingerd.Een paar meter verderop zag ikbij Merel hetzelfde gebeuren ter-wijl zij schichtig mijn ogenzocht. We gingen alle kanten op,maar zelf konden we géén kantop! Op een gegeven momentwerd het zo’n chaos dat ik echteen beetje bang werd. Totdat ikopeens met een ruk werd meege-trokken door een jongen met eengeel hoedje op. Volgzaam rendeik achter het gele hoedje aan ter-wijl het bier regende. Hij stoptein het midden van de tent waarcrossgangers rustig stonden te kij-ken met een pilsje in hun hand.Verbaasd keek ik naast me wantook daar was Merel aan de handvan een andere jongen met eengeel hoedje. Weer een ervaringrijker! Wij waren niet opgewas-sen tegen høkende fans.’‘Na Jovink gingen we nog evendoor met feesten in de tent op de

camping, waar onze reddende(b)engels verbleven. Daar kon jetoen nog zo naar binnen, zondercampingbandje. Door de jarenheen hebben we het festival ziengroeien en veranderen. Wij staanoveral met de neus vooraan... Be-halve bij Jovink, die bekijken wijsindsdien van een afstandje!’

RONDRIT

De bewoners van woonzorgcen-trum Careaz Antoniushove inLichtenvoorde genieten nogsteeds van die ene keer dat zemet de bus opgehaald werden en

door Hendrik Meijer

B oh Foi Toch, Achterhoek-ser vind je een band bijnaniet, is vaste prik op dezondagochtend tijdens de

Zwarte Cross. „Dat is heel ergleuk en hartstikke mooi om tedoen”, zegt voorman Hans Keu-per uit Doetinchem.Boh Foi Toch viert op 1 januaridat 25 jaar geleden het eerste op-treden werd gegeven op het Ach-terhoek Gala, in zaal Concordia inHengelo. De eerste cd werd in ei-gen beheer uitgegeven en via demelkboer verkocht. Er gingen me-de daardoor 50.000 exemplarenover de toonbank.De band was er al bij toen deZwarte Cross nog in Halle werdgehouden. Tegenwoordig is deband op de zondagmorgen te vin-den in de Megatent op het festival-terrein. „Dan zit de tent bomvol.Wel 5.000 mensen, bij het derdeof vierde nummer”, zegt Keuper.„Slechts één keer is door eenklein foutje een boeking niet door-gegaan. Daar is toen veel commen-taar op geweest. Het was hetzedrie-veri-j.”„Het is soms ongelooflijk. Erkwam eens een jongen op mij af.

Hij zegt: ‘Toen jullie begonnen,was ik nog niet eens geboren’.Veel jongeren kennen de muziekdoor hun ouders en kunnen allesmeezingen. Van Hee hee, hoo hootot Beernd van Kuuperi-j. Van jongtot oud. Als je ook op dat podiumstaat en al die mensen ziet lopen,staan en meezingen. Alsof je naareen mierenhoop kijkt.”Voor Keuper is de Zwarte Cross„een fenomeen waarin alles moge-lijk is. Ik heb nog een wens: eenrace met opgevoerde scootmo-biels. Die zich vastrijden in demodder en zich moeten redden.”Dat een optreden van Boh FoiToch op de Zwarte Cross haastvanzelfsprekend is, wil niet zeg-gen dat het saai wordt voor deband. „Het betekent voor ons eenprogramma samenstellen van an-derhalf uur. Dat moet zodanigzijn dat je die tijd met dezelfdedrive doorgaat. Als band zijn weheel gevoelig voor wat er in het

publiek gebeurt. Er moet ‘n klikzijn, chemie.”Keuper is ook gevraagd om eenverhaal te schrijven voor Tante Ri-kie’s onmundig mooie verhalenboek,dat tijdens de Zwarte Cross wordtgepresenteerd. Het is een boek inAchterhoeks dialect, bedoeld omkinderen het dialect machtig temaken. Ook mensen als RonaldGiphart, Bennie Jolink enKlaas-Jan Huntelaar werkten meeaan de uitgave. „Ouders willengraag dat hun kinderen het beterdoen dan zij zelf. Mijn verhaalgaat over een gansje dat in die si-tuatie zit, ’t vernemstige gänsken.Kinderen hoeven niet altijd beterte zijn. Het gansje vraagt aan aller-lei andere dieren hoe hij bepaaldedingen moet doen. Ik heb het ver-haal in sprookjesstijl geschreven.Ik heb sprookjes altijd heel mooigevonden. Oorspronkelijk zijn dieniet alleen voor kinderen, maarvoor volwassenen bedoeld.”Niet elke schrijver is het Achter-hoekse dialect machtig. Die verha-len zijn voor het boek vertaalddoor Hans Mellendijk. „In dialectschrijven is voor mij geen punt”,vertelt Keuper. „Al heb ik wel tek-sten vanuit dialect vertaald in Ne-derlands, maar nooit andersom.”

E ens per jaar, tijdens deZwarte Cross, zit de ‘hob-bycamping’ van boerderij-camping Van Lovelei aan

de rand van Lievelde vol. „Het isdicht bij het terrein”, reageert ei-genaar Jan Sloot. Het zijn veelaldezelfde bezoekers die elk jaarnaar de eenvoudig ingerichtecamping komen. „Het is begon-nen met Arrow Rock, ik hebtoen een vergunning voor eenboerencamping aangevraagd”,zegt Sloot. „Toen Arrow Rockverhuisde naar Biddinghuizenkwam de Zwarte Cross ervoor inde plaats. Er komen 55-plussersmaar ook jong spul, en ze vereni-

gen zich op een leuke manier.We hebben nooit overlast.”Voor Sloot is het een hobby.„Het gaat op z’n janboerenfluit-jes. Ik maak ook een ontbijt voorze, want dat geeft een beetje ste-vigheid in de maag. Er zijn weleens 1.200 eieren gebakken. Datdoe ik persoonlijk.”Nog even en op het grasveld, opde hoek van de Lievelderweg enOude Lievelderweg, is weer ver-tier. „Het is altijd een enormleuk weekend, al is het ook welvermoeiend”, bekent Sloot.„Maar het is vooral gezellig. Endaar is het niet alleen ons om tedoen, maar de gasten ook.”

We gingen alle kantenop, maar zelf kondenwe géén kant op

Als je op dat podium staatis het net alsof je naar eenmierenhoop kijkt

Kelly Heerink

Hans Keuper

‘Met m’n 50

Wat was dat momentom nooit meer te verge-ten, die speciale ontmoe-ting of die fantastischefoto? Antwoorden vande bezoekers.

Zwarte Cross is voor Hans Keuper‘fenomeen waarin alles mogelijk is’

� De ‘hobbycamping’ van Jan Sloot is weer keurig gemaaid voor de komstvan de vaste bezoekers van de Zwarte Cross. foto De Gelderlander

� Muzikant, schrijver en verteller Hans Keuper uit Doetinchem staat met zijn band Boh Foi Toch op de Zwarte Cross.Ook werkte hij mee aan een kinderboek dat in dialect geschreven is. foto Theo Kock

Ontbijt voor ‘beetje stevigheid in de maag’

Page 5: Minispecial zwarte cross

DE GELDERLANDER DINSDAG 22 JULI 2014 EXTRA 5

een rondrit maakten over het ter-rein van de Zwarte Cross. ‘Dekleinzoon van mevrouw Huls-hof, Pieter Holkenborg, heeftzich hiervoor ingezet’, weet Sil-via Wienholts. De tour was don-derdag 19 juli 2012. ‘Onder politie-begeleiding werden we door demodderige schans geloodst. Opde Cross aangekomen kwam Di-nand Garritsen als reisleider inde bus. Hij vertelde alles in hetdialect. De organisatie is het helejaar door druk met dit een nagrootste festival van Nederland.We zagen ontzettend veel grotetenten en kleine tenten en eenhele grote opblaas-tante Rikie.’

TOTALE STILTE

Nooit zullen de mensen die het

meegemaakt hebben maandag de12e juli 2010 (enkele dagen voorhet festival) vergeten, aldus RiaOlyslager uit Lievelde. ‘De pik-zwarte lucht met een gele achter-grond. De dreiging van de wind,die zo hevig was en zo snelkwam, dat je alleen maar kondenken: hoe kom ik zo snel moge-lijk naar binnen? En het flitstdoor je heen: is dit een cycloon?’t Kump van aover de VraogenderseBult; dat betekent zwaor noodweeraj in Leevelde woont! En, eenmaal

binnen, denken dat de ramen er-uit vliegen. En de snelheid waar-mee alles gebeurde… misschientien minuten? En daarna die tota-le stilte, enkele minuten hoordeje niets. En dan horen op de ra-dio: „Tijdens de opbouw werk-zaamheden voor de Zwarte Crosste Lievelde is de grote tent ver-nield. Hierbij zijn vier gewondengevallen.” Nog geen kwartier la-ter, alleen maar ronkende motor-zagen... Een moment daarna: despits van de Antoniuskerk in Vra-gender komt op straat terechtwaar vlak tevoren een stoet kin-deren was gepasseerd. En je kijktnaar je eigen schade en dan relati-veer je: het had allemaal veel er-ger kunnen zijn! Wat hebben wetoen met z’n alleen veel geluk bijeen ongeluk gehad.’

GETROUWD

‘Wat ik graag met jullie wil delenis dat ik afgelopen 4 juli ben ge-trouwd met de man die ik hebontmoet op de 2009-editie vande Zwarte Cross’, laat EstherGeerligs-Van den Borne weten.‘Beide waren we niet van planom te gaan, Erik (36) uit Wier-den en ik (29) uit Didam.Beide belandden we er doordatmensen kaarten over hadden van-wege zieke afhakers. Pech voorhen, geluk voor ons! Zondagmid-dag bij het optreden van Nor-maal ging ik drankjes halen. Meteen wijntje en een biertje zijnwe aan de praat geraakt en zijntot op de dag van vandaag nietuitgepraat geraakt. We wonen in-middels al wat jaren heel geluk-

kig in Ruurlo en hebben ons ge-luk op 4 juli bezegeld met het ja-woord. De bruiloft was ook eenmini-Zwarte Cross, met motores-corte, een tent en een rockband-je. En zelfs met een luchtkusseneen heus mini-blagenparadijs.Zwarte Cross was voor ons abso-luut meant to be!’Nog zo’n geluksvogel is Vivianvan der Wal uit Halle: ‘Hoewelhet elk jaar één groot feest is metleuke en bijzondere gebeurtenis-sen vind ik het jaar 2008 toch welheel speciaal! Dat jaar leerde ikmijn huidige vriend kennen. In-middels wonen we samen en heb-ben we twee kinderen! ZwarteCross blijft voor mij altijd kriebe-len en inmiddels ga ik niet meerals campinggast maar als mede-werker! Altijd feest!’

H et grote geheim van Vra-gender? Of toch eenhardnekkig gerucht?Het klinkt bijna te

mooi om waar te zijn, maar... hetis Vragender! Een kerkdorp waaralles kan wat niet mag of voormogelijk wordt gehouden. Of alseen vorm van sport om de ver-plichte bierconsumptie op hetZwarte-Crossterrein te ontdui-ken. Daarom is het een geruchtdat serieus genomen moet wor-den. Toch? „Ik heb het niet ge-hoord, maar het zou me niet ver-bazen. In Vragender kan zoiets”,zegt een vaste bezoeker van deZwarte Cross.

In Vragender zelf wordt door in-woners meewarig gelachen, ofde schouders opgehaald, of: „Erzou wel eens een kern van waar-heid in kunnen zitten.”Want, het is Vragender... Waarveertigers en vijftigers wordenvergeleken met ‘bollen’ (stieren),die eens per jaar tijdens de ker-mis ‘van de ketting worden ver-lost’ waarbij álle remmen los-gaan. Waarmee niet gezegd isdat zij schuil gaan achter dat ge-rucht, want het is vooral dejeugd die tijdens de ZwarteCross op de camping bivakkeert.Maar het geeft aan dat in Vragen-der jong en oud behept is met

het wildebrasbacil. Alsof ondeu-gende onbenulligheid in de ge-nen zit.Wat wil nu het verhaal, dat sindsvorig jaar rondzingt? Op de cam-ping van de Zwarte Cross zou vo-rig jaar voor aanvang van het eve-nement een plek op het terreinzijn uitgegraven. In het gat zou-den kratten bier zijn gezet, waar-na de ‘koelcel’ zou zijn afgedektmet zeil en plaggen. Na de ope-ning van de camping zou er eentent overheen zijn gezet, zodat erongezien geproost kon worden.Onwaarschijnlijk? In Vragenderdenken ze er anders over, maarzeggen ze het niet...

Onze bruiloft op4 juli was ook eenmini-Zwarte CrossEsther Geerligs-van den Borne

kilo alle kanten op geslingerd’

� Kelly Heerink (rechts) met Merel en enkele vrienden. eigen foto

� Uitgetelde bezoeksters op het campingterrein van de Zwarte Cross, waarvooraf streng gecontroleerd wordt op het bezit van alcohol. foto Theo Kock

� Erik en Esther leerden elkaar op de Cross kennen en trouwden op 4 juli.� Noodweer dreigde in 2010 even roet in het eten te gooien; bij de start van het festival stonden alle tenten weer

overeind. archieffoto Michel Beskers

Hardnekkig gerucht of groot geheim in Vragender...?

Page 6: Minispecial zwarte cross

BIJ ONS EEN GROTE KEUS IN ELECTRO FIETSEN VAN ALLE GROTE MERKEN

Weversstraat 4 - Dinxperlo - Tel. 0315 - 651685

www.harmtakke.nl

HARM TAKKET W E E W I E L E R S

BIJ ONS EEN GROTE KEUSIN TRANSPORTFIETSEN

Sinds 1929 vindt u bij Jacobs Thuis & Interieur een compleet assortiment producten die van uwhuis een thuis maken. Bij onze vriendelijke en deskundige medewerkers kunt u altijd terechtvoor een op maat gesneden advies. Tot ziens in Groesbeek.

Jacobs Thuis & Interieur Groesbeek

WONEN BEGINT BIJ JACOBS

Jacobs heeft de zomer in zijn bol

Gratis parkeren

Koffie staat klaar

Kinderspeelhoek

Binnenhuisadvies

Budgetadvies

In- en uitruimhulp

GORDIJNEN VERF VLOEREN ZONWERING BEHANG

Vakmensen

Toilet

Ophaalservice THUIS & INTERIEURJACOBS

volg ons:

@Jacobs1929

facebook.com/jacobs1929

KOMNAARONZESHOWROOM

WONEN BEGINT BIJ JACOBS

Let op!U vindt Jacobs nu tijdelijk bij

Ambachtsweg 3 Groesbeek(024) 399 99 [email protected]

ELKE 2eNL LABEL ZONWERING50%KORTING

ELKE 2eMETERNL LABEL PVC50%KORTING

BIJ JACOBS 50%KORTING OPELKE 2e METER

OF ARTIKEL*

NUMMER 1

IN

WOONADVIES

1 *Vra

ag n

aar d

e vo

orw

aard

en.

*Vra

ag n

aar d

e vo

orw

aard

en.

Met uw (reclame)drukwerk écht opvallen in uw eigen regio? Verspreid uw boodschap met de huis-aan-huis-kranten van Wegener. Uw drukwerk wordt exclusief verspreid met een beperkt aantal folders. Hierdoor bent u verzekerd van uitstekende bezorgkwaliteit en bovendien: optimale aandacht!

Meer weten?www.FolderVerspreidingWegenerMedia.nlTelefoon: 088 - 013 88 90E-mail: [email protected]

Uw (reclame)drukwerk verder dan de deurmat!

Texel

STEUN ONS!Adopteer een zeehondvoor €4,- per maand

www.ecomare.nl

Page 7: Minispecial zwarte cross

DE GELDERLANDER DINSDAG 22 JULI 2014 EXTRA 7

D e Zwarte Cross iseen gewild podiumvoor bands en ar-tiesten. De bandskomen inmiddels

van tot over over de landsgren-zen. Zo zijn er muzikanten uitde Verenigde Staten (Red Fang,Howlin’ Rain, Valient Thorr,The Presidents of the UnitedStates of America), Zweden

(Graveyard, The Fume, Truckfigh-ters), Frankrijk (Babylon Circus),Spanje (’77, Crystal Fighters), Ita-lië (Cyber Punkers), Canada (RealMcKenzies), Zwitserland (TheAnimen) en Schotland (The Fratel-lis).Toch zijn er ook nog genoeg Ach-terhoekse muzikanten op deZwarte Cross te vinden! En datblijft niet bij de vertrouwde na-

men Normaal, Boh Foi Toch, Jo-vink en Backcorner Boogieband.In Vandenberg’s Moonkings, deband waarmee hardrocklegendeAdje van den Berg sinds kort furo-re maakt, figureert de jonge inBorculo geboren en getogendrummer Mart Nijen Es.Een andere drummer is nog dich-ter bij het festivalterrein geboren:de uit Zieuwent afkomstige BobHogenelst. Hij maakt deel uit vande rockband Birth of Joy, diesinds enkele jaren in het clubcir-cuit aan de weg timmert.In twee Nijmeegse bands figure-ren ook Achterhoekers: in Auto-matic Sam speelt Pieter Holken-borg, die toevallig ook iets bij DeFeestfabriek doet, en in De Staatis de uit Aalten afkomstige Ve-dran Mircetic actief. Vedran isook te zien in de Thin Lizzy-tribu-

teband (met ook uit Aalten BertStoltenborg en Philip de Haan) enin de Allman Brothers tribute-band, net als Varssevelder Marcovan der Aar (bekend van SoylentGreen).In The Heinoos speelt Jan Kolk-man uit Lichtenvoorde; Raw Flo-wers komt ook uit die plaats, enPlork & de Aannemers heeft Bor-culose roots. Reggaeband Rootali-ze komt, net als tributeband ToeMaar, uit Winterswijk en omstre-

ken, en de Warboel-band telt zesWest-Achterhoekers.Maar ook achter deschermen is een Ach-terhoeker actief: ruimeen jaar geleden werdde uit Aalten afkomsti-ge Ben Hoftijzer ge-vraagd als knoppen-man van de Ameri-kaanse artiesteBeth Hart.

door Ton Tijdink

Het heeft alle ingre-diënten van eenj o nge n s d ro o m :eerst het conserva-torium afmakenmet een klinkendeindcijfer, om di-

rect daarna deel uit te maken vande band van een wereldberoemdegitarist. We hebben het over MartNijen Es en Sem Christoffel uitEnschede. Sinds een jaartje vor-men ze de ritmesectie van rockgi-tarist Adje van den Berg, die methet jonge duo en zanger Jan Ho-ving Vandenberg’s Moonkingsvormt. De eerste cd werd in fe-bruari gepresenteerd in het En-schedese poppodium Atak, dezelf-de plek waar Adje het duo hetjaar ervoor de eindpresentatievoor het ArtEZ Conservatoriumzag doen. Op dat moment wistenze al dat ze deel uit zouden ma-ken van het nieuwe project vanVandenberg. Die had zelf beideknapen, los van elkaar, als jurylidin een talentenshow ook al eens

hoog beoordeeld en ze sindsdienin het vizier gehouden.Van Mart, geboren Borculoër, cir-culeren foto’s dat hij als peuter alachter een trommeltje zit. De lief-de voor muziek is in z’n familieruim gezaaid: opa was geluids-man bij The Moodchers, vaderGerd speelt in showband Don’tShoot en z’n broer Menno in derockband Stereotype.Mart en Sem werden door Adjebenaderd om bij de huldiging vanFC Twente het kampioenslied Anumber One te brengen. Sindsdienbleven ze repeteren. „We wistendat Adje z’n comeback zorgvuldigwilde voorbereiden, en dat we datniet meteen aan de grote klokkonden hangen. Maar ruim voorhet afstuderen hebben we hem aleens op de man af gevraagd wathij van ons wilde”, vertelt Sem.

MANDRAKE’S MONSTER„Want we hadden ook plannenmet onze band Mandrake’s Mon-ster. Na onze studie hebben wedaarmee meteen een buitenland-se tour gemaakt, wetende dat we

daarna met Adje verder konden.”Hun eigen project is niet gestopt:er komt zelfs een cd aan vanMandrake’s Monster. „Voor Adjegeen probleem”, zegt Mart. „Hijvindt het prima dat we er dingennaast doen. Hij weet dat we ervoor de Moonkings zijn als dat no-dig is.” Zo moesten de heren on-langs vroeg op om live te spelenbij Giel van 3FM. Ze werden ver-sterkt op toetsen door Jacko Zie-verink uit Hupsel (de oudste vande band 5 Brothers) die ze ookkennen van ArtEZ. „Een toffe live-toevoeging”, vindt Sem.

FORTAROCKWat maakt Mart zo’n goede drum-mer? „Hij weet een veilig gevoelte creëren. Neemt de leiding alshet mis gaat. Toen we op For-tarock speelden was er iets mismet de gitaar, daar speelt hij danperfect op in.”En wat maakt Sem een goede bas-sist? Mart: „Hij heeft prima oren,weet in te spelen op grooves enweet hoe je een drummer beterkan laten klinken. En dat geldt an-

dersom ook!” Sem: „Op een gege-ven moment ken je de nummersen stop je er muzikale geintjes indie wij alleen kennen, dan ben jeletterlijk aan het spelen met mu-ziek.”Met optredens in onder meer Ma-drid en Parijs hebben de Moon-kings inmiddels ook hun eerstebuitenlandse podia gezien. Maardat is nog maar het begin.

NAAR JAPAN„De cd komt in augustus ook inAmerika uit”, zegt Mart. „En inoktober gaan we naar Japan.”Daarna volgen nog Stockholm enWales, en eind dit jaar is er eenclubtour in Nederland.Via de sociale media krijgen zewel eens berichten van fans uithet buitenland. Sem: „Die vindenhet geweldig dat je dan gewoonantwoord geeft.”Andere leuke ervaringen? „Dat jeop festivals in een keer tussen jejeugdhelden staat.” Of ze binnen-kort een keer met Whitesnake’sDavid Coverdale, die ook eentrack van de cd inzong, optreden?

„Het zou zomaar kunnen, het isniet iets dat vastligt.”Of ze het zelf ook als een jongens-droom ervaren? Sem: „Het is na-tuurlijk te gek, het is inderdaadwel iets waar je van gedroomdhebt. Aan de andere kant zijn wegoed voorbereid, we maken het al-lemaal bewust mee.”Of ze over vijf jaar met Adje, diedan met pensioen mag, nog op deplanken staan? „Waarom niet”,zegt Mart, „hij heeft misschienwel de meeste energie van ons al-lemaal. En hij luistert ook naarmoderne dingen. Zolang het tof isom te doen, waarom niet?”Voor Sem is het niet de eerstekeer dat hij op de Zwarte Crossspeelt. „Een jaar of zes geledenstond ik er met m’n toenmaligebandje, de Tommycats.” Martlacht: „Toen ben ik nog naar julliekomen kijken.”

Vandenberg’s Moonkings: vrijdag van16.15 tot 17.15 uur op het hoofdpo-dium. Deze zomer is de band nog opeen aantal festivals te zien, waaronderop 23 augustus in Ulft op Huntenpop.

Ad (Adrian) van den Berg (60)werd bekend als gitarist van dehardrockband Vandenberg, dietussen 1981 en 1987 vier langspeel-platen met eigen werk maakte.De band (met Dick Kemper, BertHeerink en Jos Zoomer) scoordeeen wereldhit met ‘Burningheart’.In 1987 trad Van den Berg toe totWhitesnake, waarvan hij lid bleeftot 1999. Daarna hield hij zichvooral onledig met schilderen.Met het jonge Artez-talent MartNijen Es (23), Sem Christoffel (24)en boer/zanger Jan Hoving (41)richtte hij vorig jaar Vandenberg’sMoonkings op.In februari bracht de band de eer-ste (naamloze) cd uit.De band heeft inmiddels de nodi-ge optredens achter de rug en wilsnel werk maken van een tweedecd.

MUZIEKSCÈNE

Vandenberg’sMoonkings

Achterhoek: gewild podium

� Mart Nijen Es en Sem Christoffel kijken uit naar de Zwarte Cross. foto Jan van den Brink

Vedran Mircetic (DeStaat) is ook te zienin de Thin Lizzy- enin de Allman Brotherstributeband

Droom Mart en Sem is echtHARDROCK

Ton Tijdink

Page 8: Minispecial zwarte cross

WWW.HUNTENPOP.NL

AUGUSTUS

ZATERDAG

23

DRU PARK ULFT

AUGUSTUS22VRIJDAG

follow us!twitter.com/huntenpop

GUUS MEEUWISKENSINGTON

DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG

(ITA)

MOONKINGSVANDENBERG’S THERAPY?(IRE)

L I E S H O U T H O L L A N D `Documensettings` must b

to display shado

TRIBUTE NIGHTTHE DIRTY DADDIESHOOKED ON GROHLCRYSTALDREAM PLAYS U2

COLDPLACE (UK) AC/DCUK (UK)

FEESTDJRUUDDJ DANJAH &VJ’S SNORREN & BAARDEN

KRAANTJEPAPPIE

POWERED BY

WHITE COWBELL OKLAHOMA (CAN) DUDETTESBLACK MARBLE SELECTION LEEWAYS VILLA ZENO SUNDAY SUN DEANMOOREWHEN WE ARE WILD BOOMSHAKALAK SOUNDSYSTEM MYSTIC GEMINI

SHANTEL&BUCOVINA CLUB ORKESTAR (GER)DEWOLFF DOUWE BOB BASKERVILLE (LIVE) JO HARMAN (UK)

JETT REBEL DOTAN BIRTH OF JOY

AND MANYMORE...