Miljoenennota 1965

download Miljoenennota 1965

of 149

 • date post

  13-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Miljoenennota 1965

 • . . NOTA N A N C 7

  TOEGEVOEG AAN DIE ONTWERP-RIJKSBEGROTING VOOR DIENSTJAAR 1965

 • itting 1964-1965 -

  RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1965

  N O T A B E T R E F F E N D E D E T O E S T A N D

  V A N 'S RIJKS F I N A N C I E N

  NR. 1

  Ter begeleiding van de stukken inzake de ontwerpen van wet tot vaststelling van

  de rijksbegroting voor het dienstjaar 1965 heeft de ondergetekende de eer over te

  leggen de nota betreffende de toestand van 's Rijks financin.

  De ontwerp-rijksbegroting vertoont de volgende totaalcijfers:

  Uitgaven. . . . . . . . . 14 745 Middelen . . . . . . . . 14 026

  Saldo . . . . . . . . . . - 719

  Indien rekening wordt gehouden rnet enkele posten, die in afwachting van te

  treffen wettelijke c.q. andere maatregelen nog niet in de begroting zijn opgenomen

  (zie de in 2.1 gegeven specificatie), wordt dit beeld herzien als volgt:

  Uitgaven . . . . . . . . 15 006 Middelen . . . . . . . . 14 090

  Saldo . . . . . . . . . . - 916

  agena worden vermeld, zijn

  anders is aangegeven.

 • Inhoud

  De nota is als volgt ingedeeld: blz . 1 . De economische oat eKng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  1.1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.2 Het in 1965 te voeren conjunctuurbeleid . . . . . . . . . . . . . . 8 1.3 De arbeidsmarkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l l 1.4 Deproduktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.5 De bestedingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  1.5.1 De particuliere bestedingen . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1 S.2 De overheidsbestedingen . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.5.3 Inkomens- en prijsontwikkeling . . . . . . . . . . . . . . 14

  1.6 De betalingsbalans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.7 Cordinatie in E.E.G..verband . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  2.1 Hetbegrotingsbeeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.1.1 Totaal overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.1.2 De normatieve beoordeling van de stijging van de uitgaven . . 21 2.1.3 De financiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

  2.2 De hoofdlQnen van het budgettaire beleid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1 Prioriteiten

  2.2.2 Het fiscale beleid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3 De bouwnijverheid, de woningbouw en het huurbeleid . . . . 2.2.4 Het landbouwbeleid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.5 De hulp aan ontwikkelingslanden . . . . . . . . . . . . . 2.2.6 De defensieuitgaven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.7 De uitgaven voor het onderwijs . . . . . . . . . . . . . . 2.2.8 Salarissen en sociale lasten . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.9 De verhoging van het algemene ouderdomspensioen en het

  algemene weduwen- en wezenpensioen tot een sociaal minimum 2.2.10 Retributies en tarieven . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1 1 De instelling van een wegenfonds . . . . . . . . . . . . .

  2.3 De betekenis van de rijksbegroting voor de conjunctuur . . . . . . . .

  3.1 De structurele ontwikkeling van de rijksuitgaven . . . . . . . . . . 42 3.2 De invloed van de loon- en prijsstijgingen op de rijksuitgaven . . . . . 44 3.3 Analyse van het uitgavenpeil over de jaren 1960 tot en met 1965 . . . . 46

  3.3.1 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.3.2 Directe bestedingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.3.3 Overdrachtsuitgaven ten behoeve van het onderwijs . . . . . 48

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.4 Overige overdrachten 49

  4 . De uitgaven voor de vers ende onderwerpen van staatszorg . . . . . . 52 4.1 Samenvattend overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 4.2 Nadere beschouwing van de uitgaven . . . . . . . . . . . . . . . 53

 • Inhoud

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1 Samenvattend overzicht 85 . . . . . . . . . . . 5.2 Nadere beschouwing van de belastirzgrniddelen 86

  k . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1 De kasontwi?ckeling in 1963 89

  . . . . . . . . . . . 6.2 De kasontwikkeling in het eerste halfjaar 1964 92

  In deze nota zijn de volgende tabellen en grafieken opgenomen:

  Mutaties in de particuliere bestedingen in procenten ten opzichte van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . het voorafgaande jaar

  Mutaties in de overheidsbestedingen in procenten ten opzichte van het . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voorafgaande jaar

  Binnenlandse bestedingen (in procenten van het bruto nationale inkomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tegen marktprij zen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De betalingsbalans

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Begrotingsbeeld Vergelijking van de begrotingsuitgaven 196411 965 ter toetsing van het

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . accres aan de structurele norm Overzicht van de uitgaven ten behoeve van ontwikkelingslanden . . . . Berekening van de impuls. uitgaande van de rijksuitgaven in 1964 en 1965 Berekening van de impuls. uitgaande van de rijksfinancin in 1964 en 1965 Enige voor de rijksfinancin van belang zijnde aspecten van de welvaart Jaarlijkse prijsstijging van de rijksuitgaven en van het netto nationale

  . . . . . . . . . . . . . inkomen tegen marktprijzen in procenten Rijksuitgaven 1960 tot en met 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . Rijksuitgaven ingedeeld naar economische categorien . . . . . . . . Overzicht van de uitgaven voor de verschillende onderwerpen van staats- zorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2 Algemeen bestuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3 Militaire uitgaven

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4 Buitenlandse betrekkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 Suriname en Nederlandse Antillen

  . . . . . . . . . . . 4-6 Justitie en politie (inclusief civiele verdediging) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7 Verkeer en waterstaat

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Handel en nijverheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Landbouw en visserij

  4-10 Specificatie van het nadelige saldo van het Landbouw-Egalisatiefonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1 1 Onderwijs en cultuur

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4- 12 Sociale voorzieningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1 3 Volksgezondheid

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4- 14 Volkshuisvesting . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1 5 Specificatie van de huursubsidies

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4- 16 Oorlogs- en rampschade

 • 4-17 Nationale schuld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4- 1 8 Afschrijvingen

  4-19 Diversen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-20 Verdeling van de uitgaven voor de onderwerpen van staatszorg naar be-

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . grotingshoofdstukken 5-1 Samenvattend overzicht van de middelen . . . . . . . . . . . . . . 5-2 Belastingen en nationaal inkomen; verdeling der belastingen . . . . . 6-1 Ontvangsten en uitgaven van het Rijk op kasbasis . . . . . . . . . . 6-2 Financieringsoverzicht van het Rij k . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3 Liquide middelen van het Rijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1 Besparingen en netto-investeringen in procenten van het netto nationale

  inkomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Inkomens en produktie . . . . . . . . . . . 2 De rijksuitgaven 1965 vergeleken met die in 1960

  Aan de nota zijn de volgende bijlagen toegevoegd:

  Begrotings- en rekeningsoverzichten

  1 Algemene verzamelstaat en onderlinge vergelijking van de vermoedelijke . . . . . . . . . . . . . . . . uitkomsten 1964 en de begroting 1965

  2 Analyse van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk over de jaren 1960 . . . . tot en met 1965. volgens de methode van de nationale rekeningen

  . . . . . . 3 De ontwikkeling van de begroting 1964 en haar financiering . . . . . . . . . . 4 Overzicht van de dienstjaren 1954 tot en met 1963

  5 De uitgaven voor de verschillende onderwerpen van staatszorg ten laste van de dienstjaren 1958 tot en met 1965 . . . . . . . . . . . . . . .

  6 Demiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . Overzicht van de aan de rijksbegroting ten goede komende belasting-

  opbrengsten voor 1964 en 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B Overzicht van de niet-belastingmiddelen voor 1964 en 1965

  C . Overzicht van de middelenposten. die voor de toetsing van het accres van de uitgaven aan de structurele norm in mindering zijn gebracht op de uitgaven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  D . Overzicht van de middelen ten bate van de dienstjaren 1958 tot en met 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Bijzondere overzichten

  . . . . . . . . 7 Het verloop van de totale overheidsuitgaven 1938-1962 8 De nationale schuld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 De staatsbalans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 De sterkte van het burgerlijke rijkspersoneel . . . . . . . . . . . . . l 1 Enige gegevens over de financin van de lagere publiekrechtelijke lichamen 12 Overzicht van de begrotingen van de fondsen en de staatsbedrijven voor

  1965 . . . . . . . . . . . . . .