Militaire Spectator | 3 - 2005 | MRT

download Militaire Spectator | 3 - 2005 | MRT

of 44

 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Editoriaal: ‘Up or out’ bij de krijgsmacht B. Klappe: Piloten, pillen en proportionaliteit De afhandeling van een ‘friendly fire’-incident in Afghanistan A. Bar-Or en H. Shay: ‘Military Education of Israel’s Junior Officers’ From ‘a Platoon Commander-General’ to a Professional Officer W. Ploos van Amstel, M. Berger e.a.: ‘Radio Frequency Identification’ Toepassing en toekomst binnen defensielogistiek F.H. Baudet: ‘Im Osten nichts Neues’ De veiligheidsdimensies van de CVSE in Nederlandse ogen Boeken L. Polman: Bericht uit Afrika – Rituelen E.J. Oliemans: Tegenwicht – Top- of tobsalarissen? Samenvattingen/Summaries

Transcript of Militaire Spectator | 3 - 2005 | MRT

 • 3JAARGANG 174 2005

  SPECTATORMILITAIRE

  MSSINDS 1832

  Piloten, pillen en proportionaliteit

  o.a. Israel DefenseForces (IDF)

  Tob- of topsalarissen?

  MS3-omslag-1 28-02-2005 11:26 Pagina 1

 • M e d e d e l i n g e n

  De Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap en de Atlantische Commissie nodigenleden en belangstellenden uit voor een bijeenkomst op 14 maart 2005 over:

  POLITIEKE PRIORITEITEN IN HET NEDERLANDSE VEILIGHEIDSBELEID

  Onder leiding van generaal-majoor der Mariniers b.d. Cees Homan (Instituut Clingendael) zullen de sprekersmet elkaar en met het publiek in debat treden over het Nederlandse Veiligheidsbeleid.

  Naar aanleiding van het rapport NATO and the Use of Force dat B. Koenders (Tweede-Kamerlid PVDA) opstelde voor deNAVO Parlementaire Assemblee, wordt gesproken over drie actuele, met elkaar samenhangende veiligheidsonderwerpen: Het voorstel van de secretaris-generaal van de NAVO, J. de Hoop Scheffer om de Noord-Atlantische Raad, het hoogste

  besluitvormingsorgaan van de NAVO, nieuw leven in te blazen als het belangrijkste forum voor het transatlantischepolitieke debat.

  De mogelijke concurrentie die kan ontstaan tussen de Nato Response Force (NRF) en de EU Battle Groups bij hetplannen van een vredesmissie; leggen zij teveel beslag op de parate eenheden van de deelnemende landen?

  Het gevaar van te trage nationale besluitvorming in geval van een internationale crisis: effectieve deelname van deNederlandse krijgsmacht aan de NRF en de EU Batlle Groups vereist effectieve en snelle politieke besluitvorming.

  Nadat de onderwerpen zijn ingeleid, zullen H. van Baalen (VVD), T. Brinkel (CDA), B. Koenders (PVDA) en generaal b.d.A. van der Vlis (namens de KBVK) met elkaar en met het publiek in debat treden.

  De bijeenkomst wordt gehouden in: SOCITEIT DE WITTEPLEIN 24 DEN HAAG

  De bijeenkomst begint om 17.00 uur en zal tot 19.00 uur duren.Gaarne aanmelden bij de Atlantische Commissie, tijdens kantooruren (070-3639495) of via atlcom@xs4all.nl

  De Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap nodigt leden en belangstellendenuit voor een bijeenkomst op 17 maart 2005 over:

  AN AFFECTIONATE LOOK AT THE GENERAL, THE OPERATIONMARKET GARDEN 1944 AND THE POLISH BRIGADE

  De KVBK is bijzonder verheugd dat DR. HAL SOSABOWSKI

  kleinzoon van de Poolse Brigade Commandant, generaal-majoor Stanislaw Sosabowski CBE,zich bereid heeft verklaard een lezing te geven over de bijdrage van de Poolse Brigade aanoperatie Market Garden.

  Dr. Hal Sosabowski zal onder meer ingaan op de initile doelstelling van de brigade, de formatie ervan in het Verenigd Koninkrijk met als specifiek doel ingezet te worden op Pools grondgebied bij de bevrijding van Polen, de inzet bij Market Garden 1944 en het lot van de brigade na afloop.Er zal speciale aandacht worden geschonken aan de persoon van generaal-majoor Sosabowski.

  De bijeenkomst wordt gehouden in: DEFENSIEVOORLICHTINGSCENTRUMKALVERMARKT 38 DEN HAAG

  De zaal is vanaf 19.00 uur open. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.Vanwege een beperkt aantal plaatsen gaarne aanmelden tijdens kantooruren (070-3396197).

  Voor overige mededelingen: zie pag. 130

  MS3-os2-Mededeling 28-02-2005 11:28 Pagina 2

 • JAARGANG 174 NUMMER 3 2005

  M I L I TA I R E S P E C TAT O R J R G 1 7 4 3 - 2 0 0 5 97

  98

  100

  109

  116

  125

  131

  132

  134

  136

  Editoriaal:Up or out bij de krijgsmacht

  B. Klappe:Piloten, pillen en proportionaliteitDe afhandeling van een friendly fire-incident in Afghanistan

  A. Bar-Or en H. Shay:Military Education of Israels Junior OfficersFrom a Platoon Commander-General to a Professional Officer

  W. Ploos van Amstel, M. Berger e.a.:Radio Frequency IdentificationToepassing en toekomst binnen defensielogistiek

  F.H. Baudet:Im Osten nichts NeuesDe veiligheidsdimensies van de CVSE in Nederlandse ogen

  Boeken

  L. Polman:Bericht uit Afrika Rituelen

  E.J. Oliemans:Tegenwicht Top- of tobsalarissen?

  Samenvattingen/Summaries

  UITGAVEKoninklijke Vereniging ter Beoefeningvan de Krijgswetenschapwww.kvbk.nlinfo@kvbk.nl

  Secretarisluitenant-kolonel KLu E.M. WijersTelefoon 070 - 339 70 12Fax 070 - 339 72 86

  Ledenadministratiemw. M.L.W.A. van Gurp-BrouwersKoninklijke Militaire AcademieVakgroep SGW / MPC 71 CPostbus 90002, 4800 PA Bredamlwa.gurp.brouwers@mindef.nl

  REDACTIEbrigade-generaal cav b.d. prof.J.M.J. Bosch (hoofdredacteur)Telefoon 071 - 542 18 30Fax 071 - 542 18 29E-mail jmjbosch@tiscali.nlkolonel cav drs. P.J.E.J. van den Akercommodore KLu drs. G.M. Bergsmadrs. P. Donkerluitenant-kolonel MJD mr. drs. P.A.L.Ducheinedrs. P.H. Kamphuisluitenant-kolonel KMar drs. J.A.J.Leijtenskolonel MPSD drs. F. Matserbrigade-generaal TS ir. R.G. Tieskensmajoor Marns drs. A.J.E.Wagemaker MA

  BUREAUREDACTIEmw. drs. A. Kool enmw. drs. T.H.L. van de WeteringInstituut Defensie LeergangenMPC 58B / Kamer 047Postbus 207012500 ES Den HaagTelefoon 015 - 284 47 20Fax 015 - 284 47 21

  LIDMAATSCHAP

  binnenland 22,50studenten 15,00buitenland 27,50

  OPMAAK EN DRUKDrukkerij Giethoorn Ten BrinkISSN 0026-3869

  NADRUK VERBODEN

  Coverfoto: Militaire erewacht salueertvoor vier omgekomen millitairen tijdenseen training-incident in Afghanistan.(Foto: Canadian Forces CombatCamera, D.J. Mah; collectie IMG/KL)

  SPECTATORMILITAIRE

  097-Inhoudpagina - nr3 01-03-2005 08:08 Pagina 97

 • 98 M I L I TA I R E S P E C TAT O R J R G 1 7 4 3 - 2 0 0 5

  EDIT

  ORIA

  AL De staatssecretaris van Defensie, C. van der

  Knaap, uitte zich onlangs over de invoeringvan het nieuwe up or out-systeem bij dekrijgsmacht.1 In het kort komt dit systeem erop neer dat het begrip beroeps onbepaaldetijd, de militair die kiest voor een loopbaanbij defensie en die uiteindelijk vanuit dekrijgsmacht met functioneel leeftijdsontslaggaat, lijkt te verdwijnen. Gedacht wordt aaneen tweetal keuzemomenten. De eersterond het vijfendertigste levensjaar en eentweede rond het vijfenveertigste. Het is ech-ter ook mogelijk dat maar n keuzemo-ment resteert. Op dat moment is de stemvan de organisatie van doorslaggevendbelang. De krijgsmacht heeft daarmee eenmogelijkheid om ook tussentijds bij te stu-ren. De staatssecretaris verwijst daarbijnaar het feit dat nu al tweederde van hetberoepspersoneel niet de pensioengerech-tigde leeftijd bereikt en tussentijds de dienstverlaat. Hij wijst er daarnaast op dat eendergelijk systeem in Amerika en Engelandal functioneert. Deze onderwerpen verdie-nen aandacht. Onze aandacht gaat metname uit naar de zogenaamde beroeps,officieren en onderofficieren die kiezen vooreen carrire bij de krijgsmacht.

  De cijfers zullen ongetwijfeld kloppen. Tochzullen velen zich afvragen of het beeld metbetrekking tot beroepsofficieren en onderof-ficieren hiermee overeenkomt. Natuurlijkverlaat ook beroepspersoneel de krijgs-macht. Er waren telkens jongere en ouderecollegas die elders meer en beter perspec-tief ontdekten. Dat zal altijd zo blijven. Bij debrandweer vinden we de nodige oud-officie-ren die op de KMA of op het KIM hun oplei-ding begonnen. Maar ook elders zijn voor-malige (onder)officieren van de diverse

  krijgsmachtdelen te vinden: bij de politie, bijde douane, in het onderwijs, in het bedrijfs-leven en op vele andere plaatsen. Dat zalaltijd zo blijven. Niet omdat het gras eldersaltijd groener is. Dat is soms zo. Er zijn veleredenen om van een eerder gekozen car-rire af te wijken. De priv-sfeer kan daarbijeen belangrijke rol spelen. Ook bij dit per-soneel spelen vaarperiodes en uitzendin-gen een rol. Dat geldt tevens voor fysiekeen mentale belasting. Deze belasting is,zeker in het verloop van een carrire, nietsteeds van dezelfde orde. De staatssecre-taris gebruikt het begrip topsport. Ook be-roeps zijn hierin geoefend. Maar zij hebbenniet alleen de sport in enge zin in hun pak-ket. Kolonels en hoger zullen in beginselniet dagelijks in recordtijd over de hinder-nisbaan hoeven. Een onderofficier met der-tig dienstjaren is zijn omgeving, als hetgoed is, in vele opzichten tot voorbeeld. Infysiek opzicht zal hij of zij het natuurlijk,gemiddeld gesproken, moeten afleggentegen de jongere collegae. De kwaliteitenvan het oudere beroepspersoneel liggenhoofdzakelijk elders. Dat tweederde vandeze beroeps op dit moment niet de pen-sioengerechtigde leeftijd in uniform bereikt,zal velen verbazen. In eerste aanleg zou ditbetekenen dat up or out helemaal nietnodig is of slechts theorie zou zijn. Bij eendergelijk verloop zijn de aantallen blijvershard nodig.

  Dat zon systeem in andere landen functio-neert is interessant. Dat is echter geen be-wijs dat ook de Nederlandse krijgsmacht eronverkort mee gediend is. Loopbaanbeleidis onderdeel van personeelsbeleid en per-soneelsbeleid is een bijzonder breed ge-bied dat allerlei aspecten van zorg voor hetpersoneel omvat. Dergelijk beleid kent in elkland een geheel eigen karakter, net zoals

  UP OR OUT BIJ DE KRIJGSMACHT

  1 Trivizier, jaargang 58, december 2004, blz. 20-23.

  098-099-Editoriaal - nr3 01-03-2005 08:09 Pagina 98

 • M I L I TA I R E S P E C TAT O R J R G 1 7 4 3 - 2 0 0 5 99

  zin en betekenis. Wij zijn geen Amerikanenof Britten, wij zijn ook geen Amerikaanse ofBritse militairen. In sommige aspecten isdat misschien af en toe te betreuren, inandere weer zeker niet. U moet eens vra-gen hoeveel Amerikaanse militairen drieweken of langer verlof kunnen en durvennemen. In hun systeem staat met een ver-lof van een dergelijke duur naar het gevoelde functie ter discussie. Maar ook bezoldi-ging, arbeidsvoorwaarden en pensioen zit-ten verschillend in elkaar. Het gaat er der-halve om dat ons steeds dat grotere geheelgoed op het netvlies staat. Men kan nietzonder prijs een