Mijn sportbeleid en de BBC

Click here to load reader

 • date post

  18-Dec-2014
 • Category

  Business

 • view

  200
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Presentatie over indicatoren en het formuleren van acties, tijdens de intervisies 'Mijn sportbeleid en de BBC' op 19, 24 en 26 september 2013.

Transcript of Mijn sportbeleid en de BBC

 • 1. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC

2. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC Focus van deze intervisie Inspelen op behoeften en bezorgdheden die vandaag bestaan: Zijn mijn acties correct geformuleerd voor Bloso? Welke tips en trics hebben ervaringsdeskundigen? Welke acties hebben andere gemeenten geformuleerd? Met welke indicatoren volg ik mijn meerjarenplan op? Hoe organiseren andere gemeenten de monitoring van hun meerjarenplan? 2 3. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC Intekenen op Decreet Lokaal Sportbeleid Via het meerjarenplan in de BBC-software voor 15 januari 2014 Via acties die invulling geven aan en voldoen aan de voorwaarden van de Vlaamse beleidsprioriteiten Door een actie Sport te koppelen aan een deelrapportagecode (LSBVBP01/02/03/04) Door voldoende budget te koppelen aan de acties (cf. min. Bestedingspercentages, rest en cofinanciering) 3 4. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC 4 5. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC AGBs Niet mogelijk voor AGBsom een subsidieaanvraag in te dienen. Lokaal beleid kan wel uitgevoerd worden door AGBs AGBs passen ook BBC toe Concreet: Aangeven via actie (met deelrapportagecode) in meerjarenplan dat AGB verantwoordelijk is voor uitvoering Eventuele verdere toelichting in commentaarvak Verdere uitwerking in meerjarenplan van AGB 5 6. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC Vzws Niet mogelijk voor vzws om een subsidieaanvraag in te dienen. Lokaal beleid kan wel uitgevoerd worden door vzws Vzws vallen niet onder het BBC-besluit Concreet: Vlaamse overheid mag bijkomende documenten (inhoudelijke en financieel) opvragen (sjabloon FAQ-lijst Bloso) 6 7. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC Checklist acties Decreet Lokaal Sportbeleid Doel van de checklist: Heldere en eenduidige informatie aanreiken Houvast bieden voor gemeenten die er nood aan hebben Elementen van de checklist Aandachtspunten Bloso Algemeen Per beleidsprioriteit Tips ervaringsdeskundigen Concreet maken door voorbeeldacties Co-creatie (leden, bloso, kabinet) 7 8. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC Zijn mijn acties correct geformuleerd voor Bloso? 8 9. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC Bloso vestigt de aandachtspunten op volgende zaken 9 10. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC Duiding bij algemene aandachtspunten Bloso Hoe haalt Bloso informatie uit het meerjarenplan. Deelrapportagecode/code 0740/woordje sport/eigen deelrapportagecode Geen herkansing na 15 januari 2014 FAQ website Bloso/ Checklist ISB Omschrijving- en commentaarvakken bij actie Op voorhand laten checken door Bloso Geef concrete invulling aan de Vlaamse beleidsprioriteiten Geen acties rond infrastructuur (uitzondering: huur bij derden) 10 11. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC Zinvol gebruik van omschrijving- en commentaarvakken Advies: enkel wanneer extra duiding nodig is. Voorbeelden: Als BPS 1 en BPS 2 of meerdere accenten BPS 2 in een actie zijn vervat extra duiding nodig rond deelinhoud en budgettoewijzing. Actie waaraan meerdere deelrapportagecodes zijn gekoppeld Extra toelichting nodig over specifieke bijdrage sport Actie in kader van een regioproject voor specifieke BPS extra duiding nodig over project: financile afspraken, initiatieven (cf. afsprakennota) 11 12. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC Duiding aandachtspunten Bloso bij acties beleidsprioriteit 1 o Vermeld in je actie letterlijk de woorden: sportverenigingen subsidies of directie financile ondersteuning, kwaliteit of in functie van de kwalitatieve uitbouw. o 1 op 1 relatie (=sportspecifiek) o Subsidiereglement op website o Geen acties in kader van evenementen o Wel voor aankoop sportmateriaal, noodzakelijk om sport te beoefenen (aanvullend op subsidie ifv kwaliteitsverhoging basiswerking alle sportverenigingen) o Minstens 25% (0,6 euro/inwoner) koppelen 12 13. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC Duiding aandachtspunten Bloso bij acties beleidsprioriteit 2 Minstens een actie rond de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders/cordinatoren Eventueel rond samenwerking tussen en/of cordinerende functies in de sportclubs (expliciet vermelden) In de praktijk ook effectief inzetten op geformuleerde actie(s) Eigen initiatieven of via subsidies Geen actie in kader van materiaal of evenementen 1-1 relatie (sportspecifiek) Som van acties LSBVBP02 ten minste 35% van beleidssubsidie (0,84 euro/inwoner) 13 14. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC Duiding aandachtspunten Bloso bij acties beleidsprioriteit 3 In actie verplicht beweeg en/of sportaanbod duidelijk maken Wenselijk om doelgroepen en maatregelen aan te geven Eigen initiatieven of door subsidiring van derden Bij initiatieven van derden blijft sportdienst wel regiefunctie vervullen m.a.w. het is actie van gemeente waarvoor derden ingeschakeld worden voor de uitvoering Ten minste 10% van de beleidssubsidie (0,24 euro/inwoner) 14 15. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC Duiding aandachtspunten Bloso bij acties beleidsprioriteit 4 In actie verplicht beweeg en/of sportaanbod duidelijk maken Transversale samenwerking duiden (=niet-sport) Kansengroepen duiden Initiatief ligt bij de sportdienst (niet subsidiren van club met reeds reguliere G-sport = BPS 1) Eigen initiatieven of subsidiring van derden (sportdienst regiefunctie) Ten minste 10% van de beleidssubsidie (0,24 euro/inwoner) 15 16. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC Minimale bestedingpercentages, vrij te besteden budget en cofinanciering 16 Decreet LSB financieel (per inwoner) 3,12 Euro BPS1 (25%) 0,60 Euro BPS2 (35%) 0,84 Euro BPS3 (10%) 0,24 Euro BPS4 (10%) 0,24 Euro Vrij te besteden budget (20%) 0,48 Euro Cofinanciering (30%) 0,72 euro 17. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC Tips ervaringsdeskundigen Hou het zo eenvoudig mogelijk. Niet op vlak van ambities maar wel op vlak van de formulering van die ambities in het meerjarenplan. (Luc Mercken, vrijetijdscordinator Hasselt) Zorg voor acties die leesbaar zijn voor zowel de burger als voor de sportraad, gemeenteraad en Bloso. (Katrijn Titeca, diensthoofd VZW Sportbeheer Waregem) Via een goed omschreven actie kan je de burger concreet informeren waarop het bestuur de komende 6 jaar zal inzetten. (Marc Vlogaert, sportfunctionaris Bornem) 17 18. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC Tips ervaringsdeskundigen Formuleer een mix van een paar algemenere en een paar concrete acties. Zo biedt 1 of enkele algemene acties ruimte voor een brede invulling en kan je met 1 of enkele concrete acties een accent leggen, zonder voor alles in detail te moeten gaan. (David Nassen, directeur ISB) Maak de actie meetbaar aan de hand van een of meerdere goed gekozen indicatoren. De lijst die ISB hiervoor aanreikt is een waardevolle tool. (Ren Schreurs, sportfunctionaris Limburg) Stem bij de formulering van een actie met een transversaal karakter op voorhand goed af met de betrokken organisaties en diensten. (Stijn Werbrouck, Sportfunctionaris Izegem) 18 19. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC Tips ervaringsdeskundigen Vertrek vanuit het lokale doelstellingen die je beoogt en operationaliseer dan pas verder naar concretere acties. (Mia Maes, directeur sportdienst Kortrijk) Neem enkel acties op waarvoor voldoende draagvlak is en die je effectief kan uitvoeren. Een actie rond bijvoorbeeld samenwerking tussen sportclubs of cordinerende functies in sportclubs is enkel zinvol als er effectief draagvlak voor is. (Bob Rasschaert, directeur agentschap sport en recreatie Overijse) 19 20. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC Voorbeeldactie BPS 1 Financile ondersteuning van sportverenigingen op basis van een subsidiereglement met kwaliteitscriteria. De sportdienst stimuleert de sportverenigingen inzake kwaliteit met een directe financile ondersteuning via een subsidiereglement. 20 21. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC Voorbeeldacties BPS 2 Accent kwaliteitsverhoging jeugdsportbegeleiders: Eigen initiatieven: Het gemeentebestuur onderneemt initiatieven om jeugdsportcordinatoren en begeleiders te stimuleren tot het volgen van bijscholing en vorming Via subsidies: De sportdienst stimuleert de sportverenigingen met een directe financile ondersteuning via de sportsubsidie ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding. 21 22. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC Voorbeeldacties BPS 2 Accent samenwerking/fusies tussen sportclubs: Het gemeentebestuur ondersteunt en subsidieert samenwerkingsverbanden tussen verschillende sportverenigingen. Accent fusies tussen sportclubs: De gemeente stelt een fusiepremie ter beschikking voor sportclubs die effectief fusioneren. 22 23. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC Voorbeeldacties BPS2 Accent cordinerende functies in sportclubs De stad subsidieert een vrijwilligerscordinator die in meerdere sportclubs het vrijwilligersbeleid cordineert. 23 24. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC Combinaties mogelijk Verschillende accenten binnen BPS 2 Voorbeeld: De sportdienst stimuleert de sportverenigingen met een directe financile ondersteuning via de sportsubsidie ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding en structurele samenwerking. Tussen BPS 1 en BPS 2 (niet aan te raden) maakt het moeilijk Voorbeeld: De sportdienst subsidieert sportverenigingen met een directe financile ondersteuning via een subsidiereglement ter bevordering van de kwaliteit van de basiswerking en via een subsidiereglement ter bevordering van de kwaliteit van jeugdsportbegeleiders 24 25. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC Voorbeeldacties BPS 3 Eigen initiatieven Diverse sportkampen tijdens de schoolvakanties, voornamelijk voor 3 tot 12-jarigen. In samenwerking met lokale partners Inrichten van een beweeg- en sportaanbod voor de jeugd tijdens de schoolvakanties i.s.m. andere actoren uit de vrijetijdssector. De sportdienst werkt verder aan een uitgebreid seniorensportaanbod in samenwerking met seniorenverenigingen en private instellingen. 25 26. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC Voorbeeldacties BPS 3 In samenwerking met regiogemeenten Jaarlijks wordt aan de sportregio een bijdrage betaald voor het uitwerken van een andersgeorganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod. In samenwerking met Vlaamse actoren Het gemeentebestuur doet een beroep op professionele begeleiding van haar beweeg- en sportactiviteiten voor de lagereschoolkinderen via VLABUS-lesgevers. 26 27. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC Voorbeeldacties BPS 4 Eigen initiatieven met transversaal karakter gericht naar kansengroep: De sportdienst werkt in samenwerking met het de sportclubs en het OCMW een systeem met een kansenpas uit voor mensen met een omnio-statuut. Regio-initiatieven met transversaal karakter gericht naar kansengroep De gemeente organiseert in samenwerking met de regiogemeenten en het Vlaams Netwerk Armoede een vorming over omgaan met kansengroepen voor sportclubbestuurders. 27 28. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC Voorbeeldacties BPS 4 Subsidiren van derden De sportdienst doet in samenwerking met rusthuizen beroep op bewegingsconsulenten die beweegaanbod voorzien voor sedentaire senioren. 28 29. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC Ondersteuning Inhoudelijke vragen of specifieke ondersteuning nodig in kader van lokaal sportbeleid, meerjarenplanning en de BBC Samen oplossingen zoeken voor conflict tussen lokale afspraken en aandachtspunten in checklist Mail [email protected], bel 03/780.91.04 of tweet @rvancaenegem Advies inwinnen over formulering van acties Technische vragen rond Decreet Lokaal Sportbeleid FAQ-lijst website Bloso en [email protected] 29 30. Indicatoren lokaal sportbeleid 31. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC 31 BBC Een beleidsdoelstelling is een specifieke omschrijving van het vooropgestelde resultaat of vooropgestelde effect dat de raad wil bereiken voor het extern of intern te voeren beleid. In de mate van het mogelijke en het nuttige wordt dat resultaat of dat effect meetbaar gemaakt in de mate van het mogelijke en het nuttige omvatten ze dus ook niet-financile indicatoren Decreet incl. uitvoeringsbesluit Lokaal Sportbeleid de gemeente bepaalt zelf per Vlaamse beleidsprioriteit Sport voor Allen een of meer indicatoren voor de evaluatie van de uitvoering van die Vlaamse beleidsprioriteit Sport voor Allen 32. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC 32 33. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC Tips & aandachtspunten Min. 1 indicator per Vlaamse beleidsprioriteit sport Een korf van indicatoren Indicatoren kunnen ook gekoppeld zijn aan acties of actieplannen Haalbaar en samenhangend aantal indicatoren Mix van indicatoren impact output eenvoudig complex lopend beleid nieuwe initiatieven 33 34. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC 34 35. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC Opvolging dagelijkse beleidsuitvoering (doen wat gepland is) 35 4 motieven Ondersteuning in beleidsplanning (juiste keuzes maken) Verantwoorden Leren (verbeteren) 36. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC Wat evalueren? Soorten indicatoren 36 37. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC 37 38. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC 38 Meetplan Welke indicatoren? Wie meet? (meeteigenaar) Welke resultaten? Hoe meten? Wie volgt resultaten op? (meetbewaker) Hoe vaak meten? Wanneer meten? Meetbronnen? 39. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC Ondersteunen sportverenigingen % inwoners dat lid is van een gesubsidieerde sportclub % sportgekwalificeerde trainers in de gesubsidieerde sportclubs Evolutie van het sportkwalificatieniveau v/d trainers % clubs met recreatief n competitief sportaanbod # uren training gegeven door gediplomeerde trainers Veel info in de subsidiedossiers 39 40. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC Professionalisering jeugdsportbegeleiding samenwerking % jeugdsportbegeleiders met sportkwalificatie % gesubsidieerde sportclubs met jeugdsportaanbod met JSC % gesubsidieerde sportclubs met een medewerker met een cordinerende functie % erkende sportclubs met structurele samenwerkingsverbanden met min. n andere erkende sportclub Slaagpercentage van door de sportdienst begeleide samenwerkings- of fusietrajecten Veel info in de subsidiedossiers 40 41. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC Andersgeorganiseerd sport- en beweegaanbod % deelnemers van sportkampen dat doorstroomt naar sportclub % deelnemers start to dat blijft sporten % inwoners dat deelneemt aan structureel AGS-aanbod sportdienst # buurten met een AGS-aanbod van of i.s.m. sportdienst Uniek # deelnemers aan naschoolse sport, sport events Sportparticipatiegraad van de bevolking Veel info via deelnemerslijsten, inschrijvingsformulieren, 41 42. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC Kansengroepen - transversale samenwerking Financile tegemoetkoming voor deelname aan sportactiviteiten % gesubsidieerde sportclubs met financile tegemoetkoming % inwoners met OMNIO-statuut dat deelneemt # beleidssectoren waar er samenwerkingsverbanden mee zijn i.f.v. BPS 4 Aantal aandachtswijken waar sportdienst i.s.m. anderen of vice versa een beweeg- en sportaanbod voorziet Eigen initiatieven in kaart brengen + subsidies, inschrijvingen, 42 43. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC 43 44. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC 44 45. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC Excel-hulptool voor 45 Online tool in de maak 46. Intervisie Mijn sportbeleid en de BBC 46 [email protected] www.mijnsportbeleid.be 03/780.91.07