Migration and migrant population statistics/nl ec. ......

download Migration and migrant population statistics/nl ec. ... Op1januari2018warenBelgiأ«,Ierland,Cyprus,Luxemburg,Malta,Nederland,Oostenrijk,Roemeniأ«,Slowak

If you can't read please download the document

 • date post

  27-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Migration and migrant population statistics/nl ec. ......

 • Migration and migrant population statistics/nl Statistics Explained

  Source : Statistics Explained (https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/) - 27/08/2020 1

  Statistieken over migratie en migrantenbevolking Gegevens geëxtraheerd in mei 2020.

  Geplande bijwerking van het artikel: juli 2021.

  Dit artikel gaat over de EU-statistieken met betrekking tot internationale migratie(stromen) en het aantal na- tionale en niet-nationale staatsburgers in de bevolking (bevolkingsbestanden), en bevat tevens gegevens met betrekking tot naturalisatie. Migratie wordt beïnvloed door een combinatie van economische, ecologische, poli- tieke en sociale factoren: hetzij in het land van oorsprong van de migrant (pushfactoren), hetzij in het land van bestemming (pullfactoren). Vermoedelijk hebben de relatieve economische welvaart en politieke stabiliteit van de EU vanouds een grote aantrekkingskracht op immigranten uitgeoefend.

  In de landen van bestemming wordt internationale migratie soms gebruikt om specifieke tekorten op de ar- beidsmarkt op te vangen. Niettemin is het bijna zeker dat migratie alleen niet voldoende is om een halt toe te roepen aan de toenemende vergrijzing in vele delen van de EU.

  Migratiestromen: Immigratie naar de EU-27 uit derde landen bedroeg in 2018 2,4 miljoen In 2018 zijn circa 3,9 miljoen mensen in een van de lidstaten van de EU-27 geïmmigreerd , terwijl 2,6 miljoen mensen uit een lidstaat van de EU-27 zijn geëmigreerd . Deze totaalcijfers geven echter niet de migratiestromen naar en uit de EU-27 als geheel weer, aangezien ook de stromen tussen lidstaten van de EU-27 zijn inbegrepen. In 2018 immigreerden naar schatting 2,4 miljoen mensen uit derde landen naar de EU-27 en emigreerden naar schatting 1,1 miljoen mensen uit de EU-27 naar een land buiten de EU-27 – zie figuur 1. Daarnaast migreerden nog eens 1,4 miljoen mensen die reeds in een lidstaat van de EU-27 woonden, naar een andere lidstaat.

  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:European_Union_(EU)/nl https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Migration/nl https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Non-nationals https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Labour_market/nl https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Labour_market/nl https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:EU_enlargements/nl https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Immigrant/nl https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Emigrant/nl

 • Figuur 1: Immigranten van buiten de EU-27 en emigranten vanuit de EU-27, EU-27, 2013- 2018(miljoen) Bron: Eurostat (migr_imm12prv) en (migr_emi5nxt)

  Duitsland: het grootste aantal immigranten en emigranten

  Duitsland heeft in 2018 het grootste totale aantal immigranten (893 900) geregistreerd, gevolgd door Spanje (643 700), Frankrijk (386 900) en Italië (332 300). Duitsland heeft in 2018 ook het hoogste aantal emigranten geregistreerd (540 400), gevolgd door Spanje (309 500), Frankrijk (341 400), Roemenië (231 700) en Polen (189 800). In totaal hebben 22 lidstaten van de EU-27 in 2018 meer immigratie dan emigratie gemeld, maar in Bul- garije, Kroatië, Letland, Litouwen en Roemenië was het aantal emigranten groter dan het aantal immigranten.

  Migration and migrant population statistics/nl 2

 • Tabel 1: Immigratie naar staatsburgerschap, 2018 Bron: Eurostat (migr_imm1ctz)

  In verhouding tot het aantal inwoners telde Malta in 2018 het grootste aantal immigranten (55 immigranten per 1 000 personen), gevolgd door Luxemburg (41 immigranten per 1 000 personen) – zie figuur 2. De emigratie was in 2018 het hoogst in Luxemburg (23 emigranten per 1 000 personen), Malta (19 emigranten per 1 000 personen), Cyprus (18 emigranten per 1 000 personen) en Roemenië (12 emigranten per 1 000 personen).

  Migration and migrant population statistics/nl 3

 • Figuur 2: Immigranten, 2018(per 1 000 inwoners) Bron: Eurostat (migr_imm1ctz) en (migr_pop1ctz)

  Hoogste aantal nationale immigranten in Roemenië, laagste aantal in Luxemburg

  In 2018 was het relatieve aandeel van nationale immigranten (immigranten met het staatsburgerschap van de lidstaat van de EU-27 waarnaar ze migreerden) in het totale aantal immigranten het hoogst in Roemenië (82 % van alle immigranten), Slowakije (60 %), Litouwen (57 %), Polen (55 %) en Bulgarije (55 %). Dit waren de enige lidstaten van de EU-27 waar de nationale immigratie goed was voor meer dan de helft van het totale aantal immigranten – zie figuur 3. Daarentegen was de nationale immigratie in Luxemburg goed voor slechts 5 % van de totale immigratie in 2018.

  Migration and migrant population statistics/nl 4

 • Figuur 3: Verdeling van immigranten naar staatsburgerschap, 2018(in % van alle immigranten) Bron: Eurostat (migr_imm2ctz)

  Informatie over staatsburgerschap wordt vaak gebruikt om immigranten met een buitenlandse achtergrond te bestuderen. Aangezien het staatsburgerschap tijdens een mensenleven kan veranderen, is het echter ook nuttig om informatie naar geboorteland te analyseren. Het relatieve aandeel van autochtone immigranten in het to- tale aantal immigranten was het hoogst in Bulgarije en Litouwen (beide 51 % van alle immigranten), gevolgd door Roemenië (43 %) en Estland (40 %). Daarentegen heeft Luxemburg relatief lage percentages autochtone immigranten gemeld, minder dan 5 % van de totale immigratie in 2018.

  Migration and migrant population statistics/nl 5

 • Tabel 2: Immigratie naar land van geboorte, 2018 Bron: Eurostat (migr_imm3ctb)

  Vorig land van verblijf: immigratie naar de EU-27 bedroeg in 2018 2,4 miljoen

  Wat betreft het land van eerder verblijf, heeft Luxemburg het grootste aandeel van immigranten afkomstig uit een andere lidstaat van de EU-27 gemeld (93 % van alle immigranten in 2018), gevolgd door Slowakije (65 %) en Oostenrijk (62 %); relatief lage aandelen zijn gemeld door Spanje (19 % van alle immigranten) en door Italië en Slovenië (beide 20 %) – zie tabel 3.

  Migration and migrant population statistics/nl 6

 • Tabel 3: Immigratie naar vorig land van verblijf, 2018 Bron: Eurostat (migr_imm5prv)

  Wat betreft de verdeling naar geslacht van de immigranten in de lidstaten van de EU-27 in 2018 waren er iets meer mannen dan vrouwen (54 % tegenover 46 %). Kroatië telde het hoogste percentage mannelijke immi- granten (75 %); Portugal had het hoogste percentage vrouwelijke immigranten (53 %).

  Migration and migrant population statistics/nl 7

 • Figuur 4: Immigranten naar geslacht, 2018(in % van alle immigranten) Bron: Eurostat (migr_imm2ctz)

  Helft van de immigranten was jonger dan 29

  De personen die in 2018 in de lidstaten van de EU-27 immigreerden, waren gemiddeld veel jonger dan de totale al in het land van bestemming woonachtige bevolking. Op 1 januari 2019 was de mediane leeftijd van de totale EU-27-bevolking 43,7 jaar. Daarentegen was in 2018 de mediane leeftijd van de immigranten in de EU-27 29,2 jaar.

  Migration and migrant population statistics/nl 8

 • Figuur 5: Leeftijdsopbouw van immigranten naar staatsburgerschap, EU, 2018(%) Bron: Euro- stat (migr_imm2ctz)

  Migrantenbevolking: op 1 januari 2019 woonden in de EU-27 woonden 21,8 miljoen burgers uit derde landen Het aantal personen met staatsburgerschap van een derde land dat woonachtig was in een EU-lidstaat op 1 januari 2019 bedroeg 21,8 miljoen, wat neerkomt op 4,9 % van de EU-27-bevolking. Daarnaast woonden op 1 januari 2019 13,3 miljoen personen met staatsburgerschap van een andere lidstaat van de EU-27 in een van de lidstaten van de EU-27.

  In absolute cijfers waren op 1 januari 2019 de meeste buitenlanders in de landen van de EU-27 te vinden in Duitsland (10,1 miljoen personen), Italië (5,3 miljoen), Frankrijk (4,9 miljoen) en Spanje (4,8 miljoen). Het totale aantal buitenlanders in deze vier lidstaten maakte 71 % uit van het totale aantal buitenlanders in alle lidstaten van de EU-27. In diezelfde vier lidstaten woonde 58 % van de gehele EU-27-bevolking.

  Migration and migrant population statistics/nl 9

 • Tabel 4: Niet-nationale bevolking naar nationaliteit, 1 januari 2019 Bron: Eurostat (migr_pop1ctz)

  In de meeste lidstaten van de EU-27 bestaat de buitenlandse bevolking hoofdzakelijk uit burgers uit derde landen

  Op 1 januari 2019 waren België, Ierland, Luxemburg, Oostenrijk en Slowakije de lidstaten van de EU-27 waar buitenlanders hoofdzakelijk staatsburgers van een andere lidstaat van de EU-27 waren. Dit betekent dat de meerderheid van de buitenlanders in de meeste lidstaten van de EU-27 afkomstig was uit derde landen (zie tabel 5). In Letland en Estland is het aandeel van burgers uit derde landen bijzonder groot vanwege het hoge aantal erkende niet-staatsburgers (voornamelijk voormalige staatsburgers van de Sovjet-Unie die permanent in deze landen wonen, maar geen ander staatsburgerschap hebben verworven).

  Migration and migrant population statistics/nl 10

  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Recognised_non-citizen/nl

 • Figuur 6: Aandeel buitenlanders in het totale aantal ingezetenen, 1 januari 2019(%) Bron: Eu- rostat (migr_pop1ctz)

  Hoogste aandeel buitenlandse bevolking in Luxemburg, laagste aandeel in Roemenië

  Relatief gezien was Luxemburg de lidstaat van de EU-27 met de meeste buitenlanders: zij waren goed voor 47 % van de totale bevolking. Ook Cyprus, Malta, Oostenrijk, Estland, Letland, I