Midterm Review · 2016-12-08 · SV CDA over gymzaal Buitenkaag, 27 januari 2016 SV CDA over...

of 8 /8
Samen kunnen we meer Midterm Review CDA Haarlemmermeer

Embed Size (px)

Transcript of Midterm Review · 2016-12-08 · SV CDA over gymzaal Buitenkaag, 27 januari 2016 SV CDA over...

 • Samen kunnen we meerMidterm Review

  CDA Haarlemmermeer

 • Van de fractievoorzitter

  Beste lezerMet dit tussentijdse verslag legt de fractie van het CDA in de

  Haarlemmermeerse gemeenteraad verantwoording af aan de inwoners, een

  antwoord op de vraag of we uw vertrouwen waard zijn. Een politieke

  verantwoording waartin we laten zien dat we onze beloften hebben omgezet

  in daden. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we de afgelopen twee jaar

  hard gewerkt. En dat deden we met plezier want niets is fijner als resultaat

  boeken voor de inwoners van je eigen gemeente. Voor u dus.

  De kracht van de CDA fractie is dat we een als een hecht team

  samenwerken. De behaalde resultaten zijn geen individuele prestaties maar

  het gezamenlijk resultaat van (in volgorde op voornaam) Arie Noomen, Erik

  van de Peet, Dick Blom, Herman Koning, Mariette Sedee en Steffe Bak. Wij

  beloven u dat we de komende jaren met dezelfde voortvarendheid de

  belangen van de inwoners van Haarlemmermeer blijven behartigen. Vriendelijke groetMariette Sedee, fractievoorzitter

  Onze Speerpunten

  Sinds de laatste verkiezingen maakt de CDA fractie deel uit van de oppositie. Na een korte gewenningsperiode is de fractie er in geslaagd zich stevig te positioneren als oppositiepartij. Zowel voor als achter de schermen wordt met merk- en zichtbaar resultaat invloed uitgeoefend. De fractie wordt gezien als leidend in de oppositionele rol en is in toenemende mate in staat gelegenheidscoalities te smeden. Voorbeelden van wat de fractie heeft bereikt of waar zij aan heeft bijgedragen: De aangenomen motie Hobbels Weg, in die motie heeft de college de opdracht gekregen om terughoudend om te gaan met plaatsing van nieuwe verkeersdrempels, meer te standaardiseren en te onderzoeken welke drempels een probleemdrempel vormen. Het meldpunt Verkeersdrempels.com vormt een onderdeel van het onderzoek. Daarnaast zijn in een aangepast ontwerp van de inrichting van de 30 km/h zone in Bornholm aanmerkelijk minder verkeersdrempels opgenomen. De aangenomen motie Flitsvergunning. Op initiatief van de CDA fractie is een motie aangenomen en door het college uitgevoerd die de termijn tussen aanvraag en goedkeuring van sommige vergunningen drastisch verkort. De vergunning voor de bouw van een dakkapel of wijziging van het formaat van kozijnen wordt nu binnen één werkdag verleend. Het bereikte resultaat gaat de fractie echter nog niet ver genoeg. Er zijn nog onbenutte mogelijkheden, bijvoorbeeld voor ondernemers de vergunning voor reclame-uitingen aan de gevel of het gebruik van de openbare ruimte bij speciale gelegenheden. Toekomst AM Groep. De AM Groep is één van de best presterende SW bedrijven in Nederland. Ze ziet kans veel mensen met een beperking bij bedrijven aan de slag te krijgen en ze heeft een prima financiële positie.

  2

 • In de vorige periode is ingezet op het toekomstbestendig maken van de AM Groep. Het in 2014 aangetreden college besloot echter anders en had het voornemen om de AM Groep op te heffen en alles m.b.t. werk en inkomen in eigen gemeentelijke hand te nemen. In de raad waren het m.n. De HAP, PvdA en VVD die enthousiast waren over dit voornemen. De fractie van het CDA heeft zich met klem verzet tegen dit heilloze plan. De fractie heeft andere partijen in de Gemeenschappelijke Regeling AM aan haar zijde weten te krijgen en er is contact geweest met verschillende partijen in de Tweede Kamer die vervolgens vragen stelden. Uiteindelijk heeft het college besloten het plan tot opheffing te laten varen en de AM Groep in stand te houden en te versterken. Diversiteit in de groenvoorziening. De fractie heeft het college opgeroepen meer diversiteit aan te brengen in de aanplant van openbaar groen, met name door de aanplant van bloeiende heesters. Niet alleen omdat bloeiende heesters de omgeving verfraaien, ook omdat ze bijen de mogelijkheid geven te foerageren. Als resultaat van de aangeleverde argumenten heeft het college besloten de gewenste diversiteit als beleid op te nemen. Aansprakelijkheidsverzekering mantelzorgers. Haarlemmermeer is aangesloten bij de VNG Vrijwilligerspolis. Deze polis kent een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.Mantelzorgers waren in tegenstelling tot vrijwilligers slechts verzekerd tegen ongevallenschade en niet tegen aansprakelijkheid. De fractie achtte dit onderscheid onwenselijk. Een motie om dit onderscheid op te heffen kreeg in de raad geen meerderheid. Toch heeft de fractie bereikt dat het college onderzoek zou doen naar de mogelijkheden om het onderscheid op te heffen. De uitkomst van dit onderzoek heeft geresulteerd in het gewenste opheffen van het onderscheid. Gedragslijn integriteit Rekenkamercommissie (RKC). Haarlemmermeer heeft een eigen Rekenkamercommissie. De werkzaamheden van deze commissie zijn beschreven in een verordening. In het raadsvoorstel over de verordening stond niets over het integer handelen van de RKC. Naar de mening van de fractie onterecht. Meer dan ooit dienen integriteitscriteria benoemd en bewaakt te worden. De fractie heeft ter aanvulling op het raadsvoorstel daarom een amendement met integriteitscriteria ingediend. Na discussie is dit amendement door de volledige raad gesteund. Verkeersproblematiek Haarlemmermeer West. De fractie van het CDA heeft bij voortduring er op gewezen dat de Duinpolderweg zoals voorgesteld geen afdoende oplossing biedt voor de toekomstige verkeersafhandeling. Hier hebben de druppels de steen uitgesleten want een meerderheid in de raad deelt inmiddels die visie. Het onderwerp staat nu hoog op de agenda. Tijdelijke verkeersmaatregelen. Het zal iedereen wel eens zijn opgevallen, 30 km borden op een 80 km weg vanwege werkzaamheden terwijl de werkzaamheden allang afgerond zijn. Of borden die een omleidingsroute aangeven wegens een afsluiting terwijl de afsluiting al opgeheven is. Samen met de fracties van D66 en HAP heeft het CDA een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen deze ergernissen weg te nemen. Uitstel eigen bijdrage ouders kinderen met verstandelijke handicap. Na een oproep door de fractie van het CDA is de gemeente gestopt met het innen van een eigen bijdrage door ouders van een kind met verstandelijke beperking in dagopvang. Inmiddels is deze eigen bijdrage door de staatssecretaris geschrapt. De ontwikkeling en uitvoering van het sociaal domein (de zorg, hulp voor jongeren en gezin, ondersteuning op gebied van werk en inkomen) verloopt voor de fractie, rekening houdend met aanloopproblemen, tot tevredenheid en is in lijn met het beleid dat door de CDA wethouder in de vorige collegeperiode is ontwikkeld.

  3

 • Schriftelijke VragenEen van de belangrijkste instrumenten, waarmee raadsfracties het college van burgemeester en wethouders kunnen controleren, is het stellen van schriftelijke vragen. Deze kunnen gaan over een actualiteit of over een langer lopend dossier waar de fractie meer informatie over wil hebben.

  Sinds het begin van de raadsperiode gebruikte het CDA dit recht 42 keer over de volgende, uiteenlopende, onderwerpen:

  2016SV CDA over glasvezel in Nieuw-Vennep, 14 januari 2016SV CDA over verkeersveiligheid rondom winkelcentrum Getsewoud, 14 januari 2016SV CDA over sportmagazines, 20 januari 2016SV CDA over gymzaal Buitenkaag, 27 januari 2016SV CDA over voortgang Park21, 16 februari 2016SV CDA inzake Meergrond vof, 16 februari 2016SV CDA over bereikbaarheid Pioniers, 17 februari 2016SV CDA over de Schipholtunnel, 17 februari 2016SV CDA over HOV Lisserbroek, 25 februari 2016SV CDA n.a.v. melding van drones rondom Schiphol, 6 april 2016

  2015SV CDA inzake persbericht Duinpolderweg, 16 januari 2015SV CDA inzake Duinpolderweg relevante ontwikkelingen, 21 januari 2015SV CDA over voorstel Huis van HLMRMeer, 28 januari 2015SV CDA over eigen bijdrage jeugd ggz, 6 februari 2015SV CDA over statistische gegevens bestemmingsplannen, 13 februari 2015SV CDA inzake AM Groep, 12 maart 2015SV CDA n.a.v. Raadsdebat 16-04-2015 inzake Recreatieplas Park21, 20 april 2015SV CDA m.b.t. Beeldende Kunstenaarsregeling (BKR), 28 mei 2015SV CDA vervolgvragen over Recreatieplas Park21, 10 juni 2015SV CDA inzake verkeersremmende maatregelen in Abbenes, 5 oktober 2015SV CDA over standaardisatie verkeersdrempels, 15 oktober 2015SV CDA over onderhoud fietspaden, 11 november 2015

  SV CDA Evaluatierapportage trapvelden Poortenbuurt, 2 april 2014SV CDA aanvullende vragen over trapvelden Poortenbuurt, 8 april 2014SV CDA over klachten Sportcomplex Koning Willem-Alexander (SKWA), 22 april 2014SV CDA en GL n.a.v. brief van mw. Spil over beschadiging grafzerk op begraafplaats de LindenhofSV CDA n.a.v. reactie op antwoorden inzake trapvelden Poortenbuurt, 15 mei 2014SV CDA inzake openstelling klachtensite SKWA, 15 mei 2014SV CDA over collectieve verzekering mantelzorgers, 26 mei 2014SV CDA inzake waarborgen privacy van cliënten, 25 augustus 2014SV CDA inzake nieuwbouwplannen Schiphol NV, 25 augustus 2014SV CDA inzake bebouwing Ringoevers Hillegom, 28 augustus 2014SV CDA m.b.t. onbedoelde drempel Noordelijke Randweg, 24 oktober 2014SV CDA m.b.t. bebouwing Ringoevers Hillegom, 24 oktober 2014SV CDA m.b.t. Samenwerkingsverband GIOS, 14 november 2014SV CDA over nieuwbouwplan Piet Lanserhof Rijsenhout, 19 november 2014SV CDA over fraudewet, 9 december 2014SV CDA over AM groep, 10 december 2014

  2014

  4

 • Type Titel Samen met StatusMotie Jolijt en geldingsdrang GL AangehoudenAmendement Bij Raadsvoorstel Kadernota Beheer en Over-

  last van BomenPvdA, ChristenUnie-SGP, EH, CDVP & GroenLinks

  Verworpen

  Amendement Bij Raadsvoorstel Schetsontwerp Quatrebras VVD, D66, Forza, OL & EH AangenomenAmendement Problematiek liquiditeit en exploitatie Maatvast D66 & VVD AangenomenMotie Trommelvliezen - VerworpenAmendement Brede scholen GL VerworpenAmendement Integeriteit RKC - AangenomenMotie VRI’s - VerworpenMotie Meer dan een bewaakte fietsenstalling - VerworpenMotie Gemeentelijke Informatie - IngetrokkenMotie Duurzaam Asfalt - IngetrokkenMotie Duurzame Verkeersborden - IngetrokkenMotie Bezuinigingen GL, Forza! & EH VerworpenMotie Uitdagend Haarlemmermeer GL AangehoudenMotie Meesterbeurs - IngetrokkenMotie Bestemming Bereikt - IngetrokkenMotie Uitvoeringsprogramma Haarlemmermeer

  Duurzaam- Verworpen

  Motie Ouderbijdragen 2015 Jeugdhulp GGZ / AWBZ GL & EH AangenomenAmendement inzake Huis van de HRLMRMeer GL, PvdA & EH Unaniem

  AangenomenMotie Tijdelijke Verkeersmaatregelen CDA, D66 & HAP AangenomenMotie AM-Groep Gehele oppositie AangenomenMotie Hobbel Weg! D66 & HAP AangenomenMotie Onafhankelijk Onderzoek Pioniers Gehele raad AangenomenMotie Flitsvergunning - Unaniem

  AangenomenMotie Integrale aanpak verkeersoverlast Haarlemmer-

  meer West- Aangehouden

  Motie Respijtzorg GL VerworpenMotie ASU - VerworpenMotie Groenonderhoud VerworpenMotie Kleurrijk groen GL IngevoerdMotie Regionale Ombudsfunctie GL & CDVP AangehoudenMotie Kinderraad GL Inmiddels

  GeinstalleerdMotie Mantelzorgers verzekering GL Inmiddels

  IngevoerdMotie Bij nota B&W beleid voor mobiele Telefonie GL, CU-SGP, EH & Forza! IngevoerdAmendement RKC-onderzoek Sturen op Meerwaarde GL & EH Aangenomen

  Moties en Ammendementen

  5

 • Ik ben geboren in getogen in Haarlemmermeer en voorts 42 jaar werkzaam geweest voor die gemeente. Mede door mijn maatschappelijke activiteiten beschik ik over een uitgebreid netwerk. Het is voor mij een eer het CDA in de gemeenteraad te vertegenwoordigen. Een partij, waarvan ik vanaf 1980 lid ben. Ik zie een uitdaging met passie de waarden van die partij over het voetlicht te brengen.

  Ontmoet de fractie

  Herman Koning, Raadslid

  Met een zakelijke blik en een warm hart meewerken aan de toekomst van de ge-meente en de belangen van de inwoners.

  Dat inspireert!

  Steffe Bak, Raadslid

  Als raadslid zal mijn vraag altijd zijn: wat betekent een door de gemeenteraad genomen besluit voor onze inwoners.

  Mariette Sedee, Fractievoorzitter

  “Laten we zuinig zijn op onze polder.”Voor mij betekent dit concreet: een waterhuishouding die voor de toekomst op orde is, zonnepanelen op de daken in plaats van op onze vruchtbare landbouwgronden, de open ruimtes tussen de dorpen zoveel mogelijk in stand houden en het onderhouden van onze leefomgeving op een manier waarbij een ieder zich prettig kan voelen!

  Om dit te bereiken probeer ik verbinding te leggen tussen de bewoners en het bestuur.

  Dick Blom, Raadslid

  Mijn motivatie is om vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid en met als inspiratie de uitgangspunten van het CDA mijn kennis en ervaring in te zetten om een stevige bijdrage te leveren aan een goed functionerend gemeentebestuur, dat een open oor en oog voor de belangen van de inwoners.

  Arie Noomen, Raadslid

  6

 • 7

  Deze mooie polder een fijne plek maken en houden voor iedereen, dat is mijn doel, en waarom ik politiek actief ben in de Haarlemmermeer!

  Henk Nieweg, Fractiemedewerker

  Als woordvoerder Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur wil ik ervoor zorgen dat we de komende jaren in Haarlemmermeer beleid voeren waar de inwoners echt iets aan hebben. Goede bereikbaarheid en goed onderhoud staan voor mij voorop!

  Erik van der Peet, Fractieassistent

 • Het CDA Midterm Review is een uitgave van de fractie van het CDA Haarlemmermeer.

  Contact opnemen? Graag! [email protected] 567 6528Skype: cdahaarlemmermeer