Michael Dhoore

of 28 /28
19 november 2009 Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht Workshop 4 Hoe stimuleer je beleidsmatig sociale cohesie in de praktijk vanuit een intercultureel perspectief op lokaal niveau? De Genkse aanpak door de schepen van Stads- en Wijkontwikkeling en Mobiliteit, Michaël Dhoore

Embed Size (px)

Transcript of Michael Dhoore

  • 1. 19 november 2009 Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht Workshop 4 Hoe stimuleer je beleidsmatig sociale cohesie in de praktijk vanuit een intercultureel perspectief op lokaal niveau? De Genkse aanpak door de schepen van Stads- en Wijkontwikkeling en Mobiliteit, Michal Dhoore

2. Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht 19 november 2009 Inhoud 1. Genk even situeren 2. Uitgangspunten 3. 3- sporenbeleid Integratie Wijkontwikkeling Cultuur 1. Succesfactoren 2. Uitdagingen 3. Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht 19 november 2009 1.Genk even situeren 64.000 inwoners Voormalige mijnindustrie heeft het beeld en de ontwikkeling van Genk bepaald Diversiteit in de wijken diverse wijken 3de grootste industriestad van Vlaanderen Groene, sociale en sportieve stad Een van de koplopers in integratie- en wijkontwikkelingsbeleid in Vlaanderen 4. Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht 19 november 2009 Genk: 8 stadsdelen 5. Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht 19 november 2009 2.Uitgangspunten Werken aan sociale cohesie is een beleidskeuze die in de hele stedelijke organisatie verweven zit. Zeven strategische stadsprojecten: twee ervan focussen nadrukkelijk op sociale cohesie en samenleven (De Genks - LO 2020). Interculturaliteit in deze aanpak (en in het hele Genkse beleid) is een evidentie geworden: cf. bevolkingssamenstelling. Overtuiging dat sociale cohesie een gedeelde verantwoordelijkheid van burgers, actoren en overheid is (burgers ondersteunen, maar niet pamperen). Doelstellingen rond sociale cohesie zijn opgenomen op verschillende niveaus, zoals in het stedelijk meerjarenbeleidsplan, het lokaal sociaal beleid, het stedenfondsbeleidsplan, het cultuurbeleidsplan en het diversiteitsbeleidsplan. 6. Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht 19 november 2009 3.Beleid rond sociale cohesie = 3-sporenbeleid Gedragen visie vertaalt zich in politiek engagement: verschillende mandatarissen zijn verantwoordelijk 3- sporenbeleid: integratie wijkontwikkeling cultuur Afstemming met andere beleidsdomeinen zoals jeugd, senioren, Beleid gebaseerd op duidelijke afspraken, goede afstemming en cordinatie 7. Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht 19 november 2009 INTEGRATIE Evolutie: van migrantendienst over dienst integratie tot dienst diversiteit. 3 speerpunten van het diversiteitsbeleid: samenleven in diversiteit gelijke kansen non-discriminatie Strategisch stadsproject De Genks focust nadrukkelijk op sociale cohesie Stuurgroep vrouwenwerk: o.a. organisatie intercultureel vrouwenfeest 3-sporenbeleid sociale cohesie integratie 8. Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht 19 november 2009 Concrete inzet rond sociale cohesie - enkele voorbeelden Stadsproject DE GENKS: de uitdagers 3-sporenbeleid sociale cohesie integratie 9. Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht 19 november 2009 Stadsproject DE GENKS stadsgesprekken over samenleven in onze stad 3-sporenbeleid sociale cohesie integratie 10. Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht 19 november 2009 Multicultureel vrouwenfeest 3-sporenbeleid sociale cohesie integratie 11. Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht 19 november 2009 WIJKONTWIKKELING Duidelijke beleidskeuze Doelstellingen: bevorderen van het samenleven en de sociale cohesie werken aan sociale en fysieke leefbaarheid (verhogen van de woon- en leefkwaliteit) verhogen van de bewonersbetrokkenheid 3-sporenbeleid sociale cohesie wijkontwikkeling 12. Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht 19 november 2009 Sinds 1995: Dienst Wijkontwikkeling gesitueerd binnen de Afdeling Sociale Zaken Stadsbreed: 30 wijken, 8 stadsdelen 6 wijkmanagers Wijkbureaus als uitvalsbasis Regie op wijkniveau - netwerking - afstemming - beheer - concrete projecten Basispakket in alle wijken >< extra inzet in de impulswijken 3-sporenbeleid sociale cohesie wijkontwikkeling 13. Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht 19 november 2009 o Concrete inzet rond sociale cohesie enkele voorbeelden Inzet buurtwerkers in de impulswijken: werken aan laagdrempelige ontmoeting Organisatie en ondersteuning van initiatieven die de sociale cohesie moeten verbeteren: Dag van het park, vertelfestival, pompoenwedstrijd, kerstmarkt. Structurele oplossingen: het opstarten van een multiculturele kinderopvang heeft positief effect op de sociale cohesie. Ad hoc aanpak: samen met bewoners wordt gezocht naar oplossingen voor sociale problemen (rondhangen, hondenpoep, lawaaioverlast, samen opruimen). Stimuleren zelfverantwoordelijkheid: inzet verschillende instrumenten die de verantwoordelijkheid meer bij de burger legt: straat- en wijkfeesten wijkbudgetten 3-sporenbeleid sociale cohesie wijkontwikkeling 14. Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht 19 november 2009 Realisatie multicultureel kinderdagverblijf in Winterslag 3-sporenbeleid sociale cohesie wijkontwikkeling 15. Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht 19 november 2009 Gezamenlijke nieuwjaarsreceptie voor bewoners en wijkpartners 3-sporenbeleid sociale cohesie wijkontwikkeling 16. Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht 19 november 2009 Gezelligheid troef op een straat- of wijkfeest 3-sporenbeleid sociale cohesie wijkontwikkeling 17. Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht 19 november 2009 Concrete inzet rond participatie enkele voorbeelden Uitgebreid participatietraject als onderdeel van het stadsproject LO2020: workshops, ambassadeurs Organisatie van heel wat participatiekanalen: werkgroepen, verenigingenplatforms, panels, bij kleine ingrepen in de wijk worden burgers nadrukkelijk betrokken op straat- of wijkniveau laagdrempelige aanwezigheid van wijkmanagers, maar ook van andere ambtenaren werkt betrokkenheid in de hand. 3-sporenbeleid sociale cohesie wijkontwikkeling 18. Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht 19 november 2009 Participatietraject LO2020: informeren op maat 3-sporenbeleid sociale cohesie wijkontwikkeling 19. Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht 19 november 2009 Participatietraject LO2020: workshops samen met de ontwerpers 3-sporenbeleid sociale cohesie wijkontwikkeling 20. Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht 19 november 2009 Participatietraject LO2020: ambassadeurs 3-sporenbeleid sociale cohesie wijkontwikkeling 21. Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht 19 november 2009 Andere participatiekanalen: bewoners worden betrokken bij de renovatie van hun straat 3-sporenbeleid sociale cohesie wijkontwikkeling 22. Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht 19 november 2009 Andere participatiekanalen: straatbabbels 3-sporenbeleid sociale cohesie wijkontwikkeling 23. Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht 19 november 2009 Andere participatiekanalen: kinderen worden betrokken bij de inrichting van hun speelterrein 3-sporenbeleid sociale cohesie wijkontwikkeling 24. Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht 19 november 2009 CULTUUR Concrete inzet rond sociale cohesie en participatie - Reorganisatie sociocultureel beleid (1 loket, actualisering personeelsinvulling en participatie- instrumenten, doorlichting subsidiesystemen, oog voor nieuwe vormen van verenigen, communicatie op maat, ) Interdisciplinair werken (erfgoed, kunst in openbare ruimte, ...) Concrete projecten 3-sporenbeleid sociale cohesie cultuur 25. Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht 19 november 2009 Concrete inzet rond sociale cohesie - enkele voorbeelden Het Genker kookboek 3-sporenbeleid sociale cohesie cultuur 26. Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht 19 november 2009 Het vertelfestival: vertelvoorstelling Floris en Blancefloer 3-sporenbeleid sociale cohesie cultuur 27. Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht 19 november 2009 4.succesfactoren Duidelijke beleidskeuze Gedeelde verantwoordelijkheid Opgebouwde know-how Voldoende beschikbare middelen Sterke netwerken met professionele actoren en verenigingsleven Cordinatie op wijkniveau Interne afstemming 28. Vlaams -Nederlandse expertmeeting, Dordrecht 19 november 2009 5.Uitdagingen voor Genken wellicht ruimer Hoe 4de wereldgezinnen bereiken? Hoe omgaan met toenemende segregatie? Toenemend gevoel van radicalisering bij bepaalde groepen Toenemende huwelijksmigratie Intern verder nagaan hoever participatie kan gaan