met friet en sla! 0294-291381 reserveren: 10,- · PDF file 2015. 11. 10. · de voor...

Click here to load reader

 • date post

  08-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of met friet en sla! 0294-291381 reserveren: 10,- · PDF file 2015. 11. 10. · de voor...

 • Elke dag het laatste regionale nieuws!

  zie onze site: meerbode.nl

  facebook.com/

  Geen krant? 0297-581698

  ADVERTEREN? IN DE

  INfoRmATIE: ✆ 0297-581698 ✆ 06-53847419 ✉ VERkoopmIjDREchT@ mEERboDE.Nl

  TEL: 0297-581698 2EDITIE: MIJDRECHT, WILNIS, VINKEVEEN 2

  DE KRANT D

  IE JE

  A L 1

  27 JA

  AR PAKT!

  SINDS 1888

  J !

  SINDS 1888

  127 WWW.MEERBODE.NL 11 NOVEMBER 2015

  Communicatieweg 12 3641 SE Mijdrecht Tel. 0297-284295 info@vderwilt.nl

  • Centrale verwarming • Airconditioning • Reinigen ventilatiekanalen • Zonneboilers • Elektrapanelen • Service-abonnementen • Leasen v.a. € 25,- p. mnd.

  www.vderwilt.nl

  Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn (0297) 745 541

  Voor betaalbaar auto onderhoud

  CARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAMCARTEAM UITHOORN

  TONEELVERENIGING O.K.K. STAAT OOK DIT JAAR

  WEER TE BOEK. VANAF HEDEN KUNT U ZIJN

  SECRETARESSE WEER BELLEN EN AL UW WENSEN EN VRAGEN

  AAN HAAR STELLEN.

  ZIJ IS TE BEREIKEN OP:

  0297-282129 of 06-18017926

  Winkelcentrum Amstelplein 0297-567001

  De Ronde Venen – Tijdens een ruim zes uur durende vergadering bleek duidelijk dat het (nog steeds) niet echt goed gaat met de ge- meente De Ronde Venen. De be- groting mag dan ‘sluitend’ zijn, maar erg rooskleurig ziet het er zeker niet uit. Dat blijkt ook wel uit het feit dat burgemeester en wethouders be- zuinigingen zochten in 7000 euro van een hertenkamp, 2000 euro van het afschaffen van de boomfeest- dag en tegen alle beloftes van de coalitiepartijen (CDA, RVB, CU-SGP en PvdA-GroenLinks-LokaalSoci- aal) in het verhogen van de Onroe- rend Zaak Belasting met 6,75 pro- cent. Na vele discussies, amende- menten en moties bleek dat de co- alitie en oppositie niet op een lijn te krijgen waren.

  De coalitie (de meerderheid) stem- de voor de begroting, maar de ge- hele oppositie (VVD, D66 en Lijst 8) tegen. Het college kan verder, maar met weinig steun.

  Faillissement De fractie van de VVD was heel dui- delijk hoe zij over deze begroting dacht en over de toekomst: Frac- tievoorzitter Frans Lugtmeijer: “De economie trekt aan, het gaat beter in Nederland. Toch slaagt dit colle- ge er - zo stelt de VVD vast - niet in om een dreigend faillissement af te wenden. Het college durft geen keuzes te maken en is niet in staat een sluitende meerjarenbegroting aan de raad te presenteren. Met veel kunst en vliegwerk is een een- jarige vooruitblik gemaakt die, ge-

  VVD: “Dit college durft geen keuzes te maken”

  Gehele oppositie stemt tegen begroting 2016

  Mijdrecht - Tijdens een erg lange begrotingsvergadering , waarbij de diverse fracties het regelmatig erg oneens waren met elkaar, waren ze het over een paar dingen roerend eens: het hertenkamp moest blijven en ook de boomplantdag mocht niet worden wegbezuinigd. Het CDA en ook Lijst 8 hadden voor het herten- kamp een voorstel (amendement) om het college op te dragen deze bezuiniging niet op deze wijze door te voeren. Het CDA was heel duide- lijk: het hertenkamp moest blijven: “We vinden het bijzonder dat dit col- lege juist in dezen het hertenkamp nu al heeft gekozen om tot bezui- nigingen te komen. Er is geen en- kele onderbouwing dan alleen dat de beëindiging op korte termijn zal plaatsvinden. Uit de vele reac- ties van inwoners is duidelijk dat er wel degelijk een maatschappelijk draagvlak is voor het voortbestaan van het hertenkamp. Het gaat om

  8000 euro per jaar op een begroting van bijna 100 miljoen. Waar hebben we het hier over. We stellen dan ook voor om deze bezuiniging niet door te voeren in 2017 en er met elkaar in de takendiscussie eens goed over te gaan praten en geeft het college nu de opdracht om deze 8000 euro vanaf 2017 te vinden in de algeme- ne middelen”, aldus het CDA.

  Jammer Ook Lijst 8 Kernen vond dat het her- tenkamp in Mijdrecht moest blijven: “Wij vinden het bijzonder jammer dat het college juist voor dit punt niet zijn best heeft gedaan om om- wonenden te betrekken bij deze be- slissing. Het hertenkamp in Mijd- recht is iets wat ons betreft echt in deze gemeente thuishoort, maar wij vinden het ook echt iets wat van de inwoners is. Een ander idee over de fi nanciering is wat ons betreft een juiste gedachte. Er is zoveel inzet

  en betrokkenheid dat dit een mo- gelijkheid moet zijn. Om een alter- natieve fi nanciering vanuit de ge- meenschap mogelijk te maken en de tijd te geven om tot ontwikkeling te komen zien wij graag dat de ge- meentelijke bijdrage op termijn te- ruggeschroefd wordt. Daarom is ons voorstel om de bijdrage niet per 2017 te stoppen, maar gefaseerd, over een langere tijd af te bouwen”, aldus Lijst 8 Kernen. De VVD was het eens met het voor- stel van het CDA: “Het blijft hobby- bankieren wat dit college doet. Be- zuinigen? Dit college lost de pro- blemen op met een bezuiniging van 7000 euro op een hertenkamp, zon- der raad of bewoners te informe- ren”, aldus de VVD. Ook de overige fractie vonden dat het hertenkamp moest blijven. Het voorstel van het CDA vond de meerderheid (behalve Lijst 8 Kernen) het beste en dit werd aangenomen.

  Hertenkamp in Mijdrecht (voorlopig) gered

  zien de uitdagingen waar we nog voor komen te staan, volgens de VVD slechts houdbaar is tot be- gin 2016. Hoe heeft het dan zover kunnen komen? Heeft de raad niet opgelet? Integendeel, zo meent de VVD! Al tijdens de voorjaarsnota is door de raad aangegeven dat het zo echt niet door kan gaan. Het colle- ge werd met huiswerk het zomer- reces in gestuurd, met als resultaat de nu voorliggende programmabe- groting 2016. Het college - zo blijkt daaruit - durft geen echte keuzes te maken en daarom wordt over de ja- ren na 2016 met geen enkel woord gerept. Een gemeentebegroting van bijna 100 miljoen euro, die sluitend wordt gemaakt zonder visie.”

  Vervolg elders in deze krant.

  Vinkeveen - Bij een politieactie zijn afgelopen week drie verdach- ten aangehouden in een woning in Vinkeveen. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij in Hilversum begin september. In de nacht van 4 op 5 september vond een schietpartij plaats in Hilversum. De politie kon toen twee verdach- ten aanhouden en startte een on-

  derzoek. Naar aanleiding van dat onderzoek konden nu drie mannen van 22, 24 en 29 jaar oud aangehou- den worden in een woning in Vin- keveen., Bij het doorzoeken van de woning werden grote hoeveelheden drugs, contant geld en wapens aan- getroffen. De politie nam deze spul- len in beslag en zet het onderzoek voort.

  Nog drie aanhoudingen naar aanleiding schietpartij

  De Ronde Venen – Met algeme- ne stemmen vóór heeft de gemeen- teraad besloten dat de door het col- lege voorgestelde bezuiniging op de boomplantdag niet doorgaat. Het CDA diende hiervoor samen met Ronde Venen Belang een amende- ment is, dat door de gehele raad werd ondersteund. Het college stel- de voor om vanaf 2016 geen geld meer beschikbaar te stellen voor de jaarlijkse boomfeestdag. “Ook hier geen enkele onderbouwing”, aldus CDA en RVB “maar alleen een me- dedeling: “in 2016 nemen wij niet deel aan de landelijk boomfeestda- gen”. “Onbegrijpelijk als je weet dat er alleen al dit jaar 600 Rondeveen- se kinderen deze Nationale Boom- feestdag hebben gevierd en dat de- den door het groen in de gemeente onder handen te nemen. Dat ook le-

  den van het college toen de handen uit de mouwen staken. Op de ge- meentelijke website staat over deze boomfeestdag te lezen: ‘Op die ma- nier worden kinderen bewust ge- maakt van de noodzaak van groen- onderhoud. Door kinderen daar- bij te betrekken, is de verwachting dat ze ook in de toekomst zorgvul- dig met groen omgaan’. “De kwali- teit van het groenbeheer in onze ge- meente is niet dusdanig dat de hulp van de schoolkinderen tijdens de boomfeestdag als echt overbodig en onwenselijk kan worden gezien. Er is ook geen enkele aanwijzing dat de deelnemende scholen graag afzien van de deelname aan deze dag. Het gaat om een besparing van 2000 euro op een begroting van bij- na 100 miljoen. De complete raad ging mee met dit voorstel.

  Boomplantdag wordt niet wegbezuinigd!

  Vinkeveen - Henny en Kitty van Beek-Huijbrechts uit Vinkeveen heb- ben zaterdagavond 7 november, voorafgaand aan het jubileumcon- cert van accordeonvereniging Con Amore een koninklijke onderschei- ding ontvangen. Zij zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nas- sau. De versierselen die horen bij de onderscheiding werden bij hen op- gespeld door burgemeester Maar- ten Divendal. Het echtpaar is al ja- ren onlosmakelijk verbonden aan ac- cordeonvereniging Con Amore. Hen- ny van Beek (1943) vormt sinds 1984 de ‘stille motor’ van Con Amore. Van- af de oprichting als tweede voorzit- ter en vanaf 2002 tot op de dag van vandaag als voorzitter. Naast deze bestuursfunctie regelt hij ook tal van

  zaken voor de vereniging. Dat vari- eert van het klaarzetten, en nader- hand weer opruimen, van alle spullen voor de repetitie, de logistiek rondom uitvoeringen, het bezoeken van zieke leden tot het vervoeren van materi- aal in zijn auto. Samen met zijn vrouw vormt hij mr. and mrs. Con Amore. Henny van Beek is daarnaast ook ve- le tientallen jaren actief geweest bij de Vinkeveense