MER-Screening Project RUP “Aan de Kom”MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 3...

Click here to load reader

 • date post

  24-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MER-Screening Project RUP “Aan de Kom”MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 3...

 • MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 1

  milieudienst

  MER-Screening

  Project RUP “Aan de Kom”

  Goedgekeurd college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 april 2009

 • MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 2

  Inhoudstabel

  Pag.

  Aanleiding tot opmaak RUP 4

  Deel A – Lokalisering 5

  1. Situering van Leopoldsburg 5

  2. Toekomstige visei op Leopoldsburg 6

  2.1 Richtinggevend gedeelte GRS 6

  2.2 Bindend gedeelte GRS 13

  3. Plangebied “Aan de Kom”: situering en visieontwikkeling 14

  3.1 Situering 14

  3.2 Structuur 16

  3.3 Huidige en toekomstige situatie / visie op het plangebied 18

  4. Redelijke alternatieve voor het RUP “Aan de Kom” 21

  4.1 Bestendiging huidige toestand = nultoestand 21

  4.2 Alternatief 1 = verplaatsen KMO-zone Tunnelstraat 21

  4.3 Alternatief 2 = variëren in het aantal wooneenheden per hectare 22

  Deel B – Onderzoek naar plicht tot screening 23

  Fase 1 Definitie van plan of programma 23

  Fase 2 Toepassingsgebied 23

  Fase 3 Bepaling van plicht tot opmaak van een plan-MER 24

  Deel C – Screening 26

  1. Kenmerken van plannen en programma’s in het bijzonder gelet op: 26

  1.1 De mate waarin het plan of programma een kader vormt voor projecten

  en andere activiteiten m.b.t. de ligging, aard, omvang en gebruik-

  voorwaarden, alsmede w.b. de toewijzing van hulpbronnen 26

  1.2 De mate waarin het plan of programma ander plannen en programma’s

  met inbegrip van die welke deel zijn van een hiërarchisch geheel

  beïnvloedt 26

  1.3 De relevantie van het plan of programma voor de integratie van milieu-

  overwegingen, vooral m.h.o. op de bevordering van duurzame

  ontwikkeling 32

  1.4 Milieuproblemen die relevant zijn voor het plan of programma 32

  1.5 De relevantie van het plan of programma voor de toepassing van de

  milieuwetgeving van de Europese Gemeenschap 39

  2. kenmerken van de effecten en van de gebieden die kunnen worden beïnvloed,

  in het bijzonder gelet op 40

  2.1 De waarschijnlijkheid, duur, frequentie en omkeerbaarheid van de

  effecten 40

  2.2 de cumulatieve effecten 40

  2.3 de grensoverschrijdende aard van de effecten 40

 • MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 3

  2.4 de risico’s voor de menselijke veiligheid of gezondheid of voor het milieu 41

  2.5 de orde van grootte van het ruimtelijk bereik van de effecten 41

  2.6 de waarde en kwetsbaarheid van het gebied dat kan worden beïnvloed 42

  2.7 de effecten op gebieden en landschappen die door een lidstaat, door de

  Europese Gemeenschap dan wel in internationaal verband als beschermd

  Gebied zijn erkend 42

  Deel D – Besluit / Samenvatting 43

  Bijlage 1 – kaart Deelruimten van het GRS

  Bijlage 2 – Uitgewerkt voorontwerp van RUP voor het plangebied (versie 13 juni 2008)

 • MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 4

  AANLEIDING OPMAAK RUP

  De gemeente Leopoldsburg wenst over te gaan tot de opmaak van het RUP “Aan de Kom” in het

  kader van de realisatie van haar strategische projecten zoals beschreven in het Gemeentelijk

  Ruimtelijk Structuurplan (GRS), goedgekeurd door de bestendige deputatie van de provincie

  Limburg dd. 28 augustus 2008 en gepubliceerd in het BS van 9 september 2008.

  Het GRS stelt dat het gebied rond de kanaalkom één van de twee strategische projecten in de

  gemeente is waarvan de ontwikkeling de uitbouw van de kleinstedelijke kern van Leopoldsburg

  ondersteunt.

  Het RUP heeft tot doel het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied aan de kanaalkom,

  aangevuld met omliggende andere gebieden.

  * * *

  Deze screening vertrekt van de LIBOST-nota (versie 13 juni 2008) waarin het voorontwerp van RUP

  uiteengezet wordt.

 • MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 5

  Deel A. LOKALISERING

  1. Situering van Leopoldsburg

  Leopoldsburg maakt deel uit van het West-Limburgse Strokenlandschap. Deze regio is

  samengesteld uit parallelle bebouwde stroken afgewisseld met smalle beekdalen.

  De parallelle lijninfrastructuren, het Albertkanaal en de E313 doorsnijden het gebied en zijn de

  dragers van economische ontwikkelingen.

  Eén van de belangrijkste landschappelijke en natuurlijke gebieden zijn de bossen van Gerheserheide

  in Leopoldsburg. Ook het Kamp van Beverlo, in het oosten van Leopoldsburg, is van landschappelijk

  belang; de huidige bestemming als militair domein is tot nu toe een goede garantie voor het in stand

  houden van deze grote aaneengesloten open ruimte.

  Leopoldsburg is, naast Beringen en Heusden-Zolder, één van de drie meer verstedelijkte kernen die

  functioneert op bovenlokaal niveau en structuurondersteunend is voor de omgeving.

  * * *

  Leopoldsburg is ontstaan als het militair kamp van Beverlo. Het evolueerde van een geplande

  nederzetting tot de geplande stedelijke omgeving met een vrije invulling ten westen van de

  spoorweg. In het noorden, oosten en zuiden wordt Leopoldsburg omringd door open ruimten. In het

  oosten is de open ruimte beschermd door het militair domein, in het zuiden door de vallei van de

  Zwarte Beek en door de landbouw. Ten westen worden de stedelijke ontwikkelingen en

  woongebieden begrensd door het natuurgebied Gerheserheide.

  Leopoldsburg is een dubbelkern: de twee samenstellende delen zijn het Militaire Kamp van Beverlo

  anderzijds, en de stadskern van Leopoldsburg anderzijds.

  Door de aanwezigheid van het militair domein kan de stad alleen maar naar het westen uitbreiden.

  Dat heeft tot gevolg dat het centrum uitdeint in een woongebied over de spoorweg.

  Strooiendorp is een kleine woonentiteit in het noorden van de gemeente en omvat een

  bebouwingsgroep gelegen tussen het kanaal van Beverlo en de noordelijke uitbouw van

  Leopoldsburg, tegen de grens met Balen. Het omvat een patroon van twee straten aangelegd

  volgens een strak dambordpatroon. Met de jaren werden de grote percelen herverkaveld en

  dwarsstraten aangelegd. Hier is vooral de verlinting langsheen de Lommelsesteenweg bepalend

  voor het uitzicht, in strak contrast met de eerder open en meer verspreide bebouwingsstructuur van

  de Kerkhovenweg. De Lidostraat is een voorbeeld van een woonlint langsheen een interne straat.

  Het kanaal van Beverlo is een ‘kunstmatige’ waterloop in het noordwesten van de gemeente. Het

  kanaal loopt parallel aan de Antwerpsesteenweg, en staat in verbinding met het kanaal Herentals-

  Bocholt en vormt een groeigrens voor de bebouwing. Het kanaal heeft een beperkte tonnenmaat

  (450 ton) en is momenteel enkel in gebruik voor recreatieve doeleinden.

 • MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 6

  Leopoldsburg telt drie KMO-zones gesitueerd in de (onmiddellijke) omgeving van het kanaal.

  De natuurlijke structuur in Leopoldsburg wordt bepaald door de vallei van de Grote Beek, natte

  vegetaties in de Natte Driehoek en langs de Asdonkbeek, de westelijke naaldbosgordel

  (Gerheserheide) en het militair domein.

  2. Toekomstige visie op Leopoldsburg

  De toekomstige ontwikkeling van Leopoldsburg heeft vorm gekregen in het gemeentelijke

  structuurplan (GRS). Dit GRS werd goedgekeurd door de bestendige deputatie in zitting van 28

  augustus 2008, gepubliceerd als uittreksel in BS dd. 9 september 20081

  Leopoldsburg wordt in dit GRS opgedeeld in volgende deelruimten:

  a. Dubbelkern, bestaande uit de burgerlijke “carrés” en de militaire gebouwen aan de rand

  van het Militair Domein;

  b. Centrumband, een halve ringvormige deelruimte ten westen van de Dubbelkern;

  c. Westband, een gefragmenteerd gebied met o.a. Asdonk en Strooiendorp;

  d. Heppen, met de langgerekte kern van deze nederzetting als hoofdbestanddeel;

  e. 3 groene ruimten, omvattende het Militair Domein, de vallei van de Grote Beek en

  Gerheserheide.

  Als bijlage 1 is een verduidelijkende kaart uit het GRS opgenomen (kaart 18 Deelruimten).

  2.1 Richtinggevend gedeelte GRS

  a. Concepten

  In het GRS wordt de toekomstige ontwikkeling van de gemeente uitgewerkt. Een aantal concepten

  worden vooropgesteld die de beginselen vormen voor de gewenste ruimtelijk ontwikkeling van de

  gemeente. Hieronder worden de concepten vermeld die van invloed zijn op het projectgebied van het

  RUP “Aan de Kom”:

  Graduele en hiërarchische verdichting

  De verscheidenheid aan bebouwde landschappen binnen de gemeente wordt de basis voor de

  verdere verdichting. Naargelang de ligging, zullen de inbreidingsprojecten van elkaar verschillen

  wat betreft dichtheid, maar ook wat betreft typologie, omvang en programma. Binnen de dubbelkern

  van de gemeente zal de verdichting het grootst zijn maar zullen de projecten eerder kleinschalig van

  aard zijn. In de westband zorgen grootschaliger projecten rond de strategische locaties voor een

  1 Bij besluit van 28 augustus 2008 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk ruimtelijk

  structuurplan, definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Leopoldsburg in zitting van 29 mei 2008 en dat een

  informatief, een richtinggevend en een bindend gedeelte bevat, goedgekeurd mits aan de in het overwegende gedeelte

  van het goedkeuringsbesluit opgenomen opmerkingen wordt tegemoet gekomen.

 • MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 7

  selectieve verdichting. Andere gebieden worden zeer beperkt verdicht via een specifieke

  typologische invulling als afwerking of vervollediging van het weefsel.

  Strategische projecten als motor voor de kleinstedelijke ontwikkeling

  Twee prioritaire zones worden omschreven: Kanaalkom en Station. Hier moeten enkele

  strategische projecten rond wonen en specifieke aanvullende functies leiden tot een verbetering van

  de leef- en omgevingskwaliteit. Zorg voor het openbaar domein, en het voorzien van een

  draagkrachtige link tussen beide gebieden mag niet ontbreken. De ontwikkelingen op deze twee

  plekken ondersteunt de uitbouw van de kleinstedelijke kern.

  Als één van de aandachtspunten komt de strategische locatie van de kanaalkom aan bod. Deze

  moet worden ingebed in een evenwichtige en herkenbare kern. Hier moet een aangepast project

  ontwikkeld worden die het kleinstedelijk gebied van Leopoldsburg zal versterken. De verzorging en

  herinrichting van het openbaar domein is hier prioritair voor de woon- en verblijfskwaliteit.

  Daarom werd dit RUP opgestart.

  b. Deelruimte: De Centrumband

  Het projectgebied is gelegen in deze deelruimte. In deze deelruimte wordt een stedelijk gebied

  gevoerd. In de centrumband wordt deze stedelijkheid geconcentreerd in een beperkt aantal

  strategische projecten die een sterke relatie met het centrum krijgen.

  Buiten deze strategische stedelijke projecten, ligt de nadruk op het handhaven en versterken van de

  residentiële woonfunctie. Om het woningaanbod uit te breiden en te differentiëren worden nieuwe

  woongebieden ontwikkeld. Verdichting gebeurt op een afgewogen manier. Aan de buitenrand van de

  centrumband is de relatie met de open ruimte daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Verdere

  invulling van het gebied moet resulteren in een geleidelijke overgang tussen stedelijk gebied en open

  ruimte. Op die manier kan het groen het bebouwde gebied binnendringen.

  Alhoewel eveneens stedelijk, krijgt deze deelruimte aldus een ander karakter dan het centrum.

  Bovenlokale en verkeersgenererende functie krijgen een plaats in de stedelijke projectgebieden of

  langs de steenwegen. Voor de deelruimte worden een aantal doelstellingen en

  ontwikkelingsperspectieven voorop gesteld. Belangrijkste voor het projectgebied dat deel uitmaakt

  van dit RUP is “Kanaalkom als ontwikkelingspool voor nieuwe stedelijkheid”.

  Het gebied rond de kanaalkom, met als grootste projectzone het prioritair aan te snijden

  woonuitbreidingsgebied B11, is één van de twee prioritaire zones binnen deze deelruimte. Hier

  moeten strategische projecten rond wonen en specifieke aanvullende functies leiden tot een

  versterking van het kleinstedelijk gebied, in aanvulling op het centrum. Het creëren van een

  specifieke eigentijdse leefomgeving is een prioritaire doelstelling. Aandacht gaat daarbij naar een

  duurzame woon- en omgevingskwaliteit.

  1. Input van nieuwe functies aan de kanaalkom:

  De volgende stedelijke functies worden bij de kanaalkom voorzien: specifieke woontypologieën aan

  het water, recreatieve functies en bedrijvigheid die met water, boten en varen te maken hebben

  (aanlegsteiger, botenberging voor de winter, botenherstelplaats, samengaan van recreatie en

 • MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 8

  natuurontwikkeling rond het kanaal, ...), horeca, kleinhandel. De ondersteunende functies voor deze

  nieuwe woonontwikkelingen moeten korter bij het centrum gezocht worden, aan de kop van de

  kanaalkom of langs de nieuwe stedelijke verbinding tussen de Kanaalkom en het centrum. De

  Antwerpsesteenweg is een doorgaande weg op bovenlokaal niveau, lokale functies worden daarom

  beter niet langs deze weg voorzien.

  2. Zorg voor het openbaar domein in het algemeen:

  De kanaalkom is tegelijk een prioritaire ontwikkelingszone binnen het kleinstedelijk gebied én een

  poort naar dat kleinstedelijk gebied. Dit moet leesbaar zijn in de openbare ruimte.

  De herstructurering van de ruimte rond de kanaalkom, de Antwerpsesteenweg en de aanpalende

  straten is hier zeer belangrijk.

  3. Een krachtige link tussen deze pool en het centrum mag niet ontbreken.

  Een ruimtelijke en functionele binding is noodzakelijk. Gezien de afstand (1,2 km) zijn

  structurerende ingrepen noodzakelijk. Deze omvatten het creëren van vlotte verbindingen voor

  voetgangers en fietsers tussen de kanaalkom en het centrum en een opwaardering van de

  gebieden langs deze as.

  Deze deelruimte ligt vlakbij de deelruimte “Dubbelkern”, doch de uitgestrektheid maakt dat er soms

  grote afstanden af te leggen zijn tussen beide deelruimten. Het beleid is gericht op het verkleinen

  van deze afstand. De aanleg van fiets- en voetgangersverbindingen, indien mogelijk vrijliggend, is

  een prioritair beleidselement. Aanvullend moet er gewerkt worden aan de OV-ontsluiting van

  gebieden als de Kanaalkom.

  c. Opvangen van de provinciale taakstelling aan bijkomende woningen in het kleinstedelijk

  gebied.

  De taakstelling wonen voor het kleinstedelijk gebied Leopoldsburg bedraagt 1.336 wooneenheden

  voor de planperiode 1992 – 2007. Anno 2003 bedroeg de resterende taakstelling nog 980

  wooneenheden. Dit betekent dat gedurende de eerste 10 jaar van de planperiode slechts 27 % van

  de taakstelling is gerealiseerd. Om haar rol als autonoom kleinstedelijk gebied in West-Limburg en

  haar concurrentiepositie ten opzichte van de omliggende grote en middelgrote gemeenten te

  versterken, is een serieuze inhaalbeweging op het gebied van bijkomende woningen nodig.

  Om haar ambities de komende jaren waar te maken zal de gemeente verschillende wegen parallel

  bewandelen:

  - inbreiding en verdichting van de dubbelkern als katalysator voor de stedelijke dynamiek in

  het centrum;

  - realiseren van strategische stedelijke projecten als motor voor een vernieuwde

  stedelijkheid;

  - aansnijden van grotere nieuwe woongebieden in de centrumband als initiator voor een

  verdere diversificatie van het woningaanbod.

  d. Voorzien van woningen voor specifieke doelgroepen

 • MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 9

  Een evenwichtig woonbeleid streeft naar een mix van verschillende bevolkingsgroepen. Indien

  de trend in de bevolkingsevolutie zich doorzet, zal het aandeel van de leeftijdsgroep tussen 20 en 39

  jaar stelselmatig afnemen. De gemeente streeft naar een trendbreuk wat dit betreft. Daarom zal

  gestreefd worden naar het aanbieden van aangepast woonvormen voor jonge alleenstaanden en

  jonge gezinnen.

  Tevens moet ingespeeld worden op de vergrijzing van de bevolking. Ouderen blijven steeds langer

  zelfstandig wonen en hebben specifieke woonbehoeften. In de dubbelkern en de stationsomgeving

  moet specifieke aandacht gaan naar aangepaste woningen voor deze bevolkingsgroep.

  Tenslotte moet bij het ontwikkelen van nieuwe woongebieden ook een eventuele bijkomende vraag

  voor huisvesting van militairen kunnen opgevangen worden. De vraag voor bijkomende huisvesting

  voor militairen wordt geschat op 40 bijkomende gezinnen per jaar.

  e. Strategische stedelijke projecten zorgen voor nieuwe impulsen

  Opdat Leopoldsburg zich zou kunnen handgaven als een volwaardig kleinstedelijk gebied, zijn een

  aantal krachtige impulsen nodig om een nieuw elan te geven aan de lokale woonmarkt. De

  strategische projecten moeten zorgen voor een nieuwe dynamiek in Leopoldsburg. Ze bieden

  verschillende doelgroepen kwalitatieve woningen aan op interessante lokaties. Daarnaast zullen

  deze strategische projecten een motorfunctie vormen voor de ganse gemeente en het kleinstedelijk

  gebied in het bijzonder. Hun eigentijdse en kwalitatieve uitstraling moet een katalysator zijn voor

  andere kleinschalige initiatieven rond opwaardering van het woningpatrimonium.

  f. Nastreven van een evenwicht tussen stedelijke dynamiek en woonkwaliteit

  Het intensifiëren van de stedelijke dynamiek mag niet ten koste gaan van het de woonkwaliteit. De

  schaal van de projecten, de bebouwingsdichtheid, de commerciële nevenfuncties moeten afgestemd

  worden op de ruimtelijke draagkracht van de omgeving. Woonkwaliteit betekent immers ook een

  hoge verblijfskwaliteit, een kwalitatieve publieke ruimte, verkeersluwe woon- en verblijfsomgevingen,

  voldoende publiek en privé groen.

  g. Gedeconcentreerde bundeling van woonondersteunende voorzieningen

  De woonkwaliteit wordt mede bepaald door de aanwezigheid en de nabijheid van

  woonondersteunende voorzieningen. Deze voorzieningen zijn zeer uiteenlopend van aard, gaande

  van openbaar vervoer, over lokale groenfragmenten, speelpleintjes, sportinfrastructuur, buurtwinkels,

  scholen tot dienstverlening zoals post en gemeentelijke diensten.

  Voorzieningen die zich situeren op het bovenlokale schaalniveau, worden gebundeld in het

  kleinstedelijk gebied, in hoofdzaak in de dubbelkern, de stationsomgeving en aan de kanaalkom.

 • MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 10

  h. Opmaak van een RUP kanaalkom

  Suggestie aan de provincie:

  De gemeente stelt voor dat de provincie bij de afbakening van het kleinstedelijk gebied een actie

  opneemt om voor dit gebied een PRUP op te stellen. Via een provinciaal RUP kan het

  woonuitbreidingsgebied omgezet worden in stedelijk woongebied.

  De gemeente heeft de opmaak van een RUP hiervoor opgestart, waarin met de volgende

  elementen rekening gehouden wordt:

  - het gedetailleerd vastleggen van de verschillende bestemmingszones voor stedelijk wonen,

  watergebonden recreatieve functies, groenzones en waterpartijen, horeca en kleinhandel.

  Wonen moet de hoofdfunctie zijn;

  - voorschriften betreffende woningdichtheid, bouwhoogtes en bebouwingstypologieën;

  - het voorzien van voldoende en kwalitatieve publieke ruimtes, gekoppeld aan het waterfront;

  - het concretiseren van de aanwezigheid van het element water doorheen de volledige wijk,

  door het creëren van bijkomende bassins gekoppeld aan de kanaalkom – doelstelling is zo

  veel mogelijk waterfront gerichte woningen te kunnen inplanten;

  - het vormgeven van een visueel krachtige landmark aan de kop van het kanaal.

  i. Suggesties betreffende elementen van bovenlokaal niveau inzake open ruimte: Kanaal van

  Beverlo als natte natuurverbinding

  Natte natuurverbinding nr. 78 in het RSPL omvat het kanaal van Beverlo, tot op grondgebied van

  Leopoldsburg. Hier zal de provincie een beleid voeren in functie van de verder te ontwikkelen

  natuurlijke stapstenen en plaatsen met aangepaste oevers en verbeterde mogelijkheden voor

  aantakkingen van beken voor vismigraties.

  Suggestie aan de provinciale overheid:

  De gemeente ondersteunt deze selectie en het beleid van de provincie inzake natte

  natuurverbindingen maar wenst deze natuurgerichte ontwikkeling op twee manieren te realiseren:

  - binnen de kanaalkom en directe omgeving: als een natuurverbinding door stedelijke

  omgeving, met behoud van invulmogelijkheden voor woningbouw van dat gebied;

  - buiten de kanaalkom en directe omgeving: als een natuurverbinding in open ruimte of

  overgangsgebied naar stedelijk gebied

  j. Doelstellingen en ontwikkelingsperspectieven inzake ruimtelijk-economische structuur:

  Strategische stedelijke projecten versterken de economische structuur van het kleinstedelijk

  gebied

  Alhoewel bij de strategische stedelijke projecten de nadruk op de woonfunctie ligt, is er in beiden ook

  plaats voor economische activiteiten.

  Zone voor economische activiteiten gekoppeld aan pleziervaart: Kanaalkom en noordelijke

  kanaaloever.

  Input van nieuwe functies aan de kanaalkom is gewenst:

 • MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 11

  - specifieke woontypologieën met stedelijke dichtheden aan het water;

  - recreatieve functies die met water, boten en varen te maken hebben (aanlegsteiger,

  botenberging voor de winter, botenherstelplaats, samengaan van recreatie en

  natuurontwikkeling rond het kanaal, ...);

  - horeca;

  - kleinhandel.

  k. Doelstellingen en ontwikkelingsperspectieven inzake ruimtelijk-economische structuur:

  Steenwegen binnen het stedelijk gebied als dragers voor economische activiteiten

  De steenwegen kunnen in beperkte mate dienen voor de inplanting van economische activiteiten

  die grootschaliger zijn en een sterker verkeersgenererend profiel hebben. Vanuit ruimtelijke en

  mobiliteitsaspecten horen deze immers niet thuis in het compacte centrum of in residentiële

  gebieden (en uiteraard evenmin in de open ruimte). De segmenten van de Diester- en

  Antwerpsesteenweg, die onmiddellijk aansluiten bij de dubbelkern komen in aanmerking voor de

  vestiging van dit soort activiteiten. Door hun goede ontsluiting zijn ze bereikbaar vanuit de regio.

  Tegelijk sluiten ze aan bij de dubbelkern, zodat ze ook vanuit het centrum vlot te bereiken zijn. In het

  geval van de Diestersteenweg kan de nabijheid van de Kanaalkom en de op stapel staande

  woonprojecten aldaar een ruimtelijk kader aanrieken voor de inplanting van dergelijke economische

  activiteiten.

  Gewenste activiteiten betreffen zowel grootschaliger detailhandel als lokale bedrijvigheid. De

  gewenste multifunctionele ontwikkeling van de steenwegen, met aandacht voor het behoud van de

  woonfunctie, stelt echter randvoorwaarden aan hun commerciële ontwikkeling.

  l. Herlokalisatie van bedrijvigheid aan de kanaalkom

  De kop van het kanaal is een strategische locatie binnen het stedelijk project voor de kanaalzone.

  Op de kop van het kanaal kan visueel een baken worden ingeplant. Het is tevens een scharnierpunt

  tussen het centrum en de kanaalzone. Het voorstel van afbakening van het kleinstedelijk gebied

  voorziet in de herbestemming van de KMOzone op de kop van het kanaal naar zone voor

  gemengde stedelijke ontwikkeling. De KMO-zone wordt momenteel ingenomen door een bedrijf.

  Voor dit bedrijf wordt een alternatieve locatie voorzien, aansluitend bij de nieuw in te richten KMO-

  zone voor lokale bedrijvigheid. Deze bestemmingswijziging van de KMO-zone ‘kanaal B’ wordt

  opgenomen in het provinciaal of gemeentelijk RUP voor de kanaalzone.

  m. Gewenste toeristisch-recreatieve structuur: visie

  Eén van de kernpunten in de uitbouw van de toeristisch-recreatieve structuur is de kop van het

  kanaal, waar jachthavenactiviteiten kunnen ontwikkeld worden, zoals botenherstelling,

  aanlegsteigers, overwinteringsloodsen, horeca, enzovoorts. Dit moet op verantwoorde wijze

  gekoppeld worden met de ontwikkelingen inzake wonen op deze plaats.

  Selectieve verbindingen moeten de kernlocaties met elkaar en met de kern verbinden. Hiervoor

  worden natuurlijke en recreatieve verbindingen gemaakt. Via de beekvalleien en kleinschalige

  open ruimte-elementen kunnen fiets- en wandelroutes de strategische punten met elkaar verbinden.

 • MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 12

  n. Doelstellingen en ontwikkelingsperspectieven inzake toeristisch-recreatieve structuur:

  Watergebonden toerisme aan de kanaalkom

  De wijde omgeving van de Kanaalkom zal een belangrijke plek worden inzake toerisme gelinkt aan

  infrastructuur of bebouwing. Het geplande woonproject moet voldoende kansen laten om de

  kanaalkom tot een watergebonden recreatieplek uit te bouwen.

  Toerisme gelinkt aan het water betekent voor Leopoldsburg: watergebonden kleinschalige

  activiteiten, zoals vaartoerisme, botenherstelling, overwintering boten, horeca, enzovoorts. In deze

  context past een kleinschalige overnachtingsparking voor zwerfwagens.

  De ontsluiting van dit hele kanaalkomgeheel gebeurt via de Antwerpsesteenweg, en ook via een nog

  te creëren voetgangers- en fietserslink met het centrum. Rond de kanaalkom en de nieuwe bassins

  zal een kleinschalige menging van wonen en watergebonden recreatie mogelijk gemaakt worden.

  Het openbaar domein wordt met het oog hierop heraangelegd tot een “marine”-omgeving:

  promenade langs het water, rustplekken, autovrije wandelkades, enzovoorts.

  o. Acties en maatregelen inzake toeristisch-recreatieve structuur: Opmaak van

  inrichtingsplannen voor het openbaar domein rond de kanaalkom

  De wijde omgeving van de Kanaalkom heeft nood aan een kwalitatievere inrichting.

  Een inrichtingsplan zal de herinrichting en heraanleg voorbereiden. Dit inrichtingsplan zal specifieke

  aandacht besteden aan verblijfskwaliteit, beeldkwaliteit, recreatieve mogelijkheden en aan de relatie

  van de omgeving met het water.

  p. Doelstellingen en ontwikkelingsperspectieven inzake landschappelijke structuur: Behoud

  van verscheidenheid van het landschap

  Leopoldsburg kent een aantal types nederzettingen: stedelijke kern, randstedelijke bebouwing,

  lintbebouwing, historische gehuchten en kernen, verspreide bebouwing. In grote delen van de

  gemeente overheerst het bebouwde landschap.

  Het inbrengen van structuur, maar vooral van hiërarchie in dit gefragmenteerde landschap is een

  krachtlijn voor het beleid.

  Het bebouwde landschap is sterk afhankelijk van de deelruimte waarin het gelegen is.

  De hiërarchisering en het behoud van het landschap is daarom deelruimtegebonden.

  In de Centrumband, als onderdeel van het kleinstedelijk gebied, zal het landschap een sterke

  stedelijke component krijgen. Groenstructuren, ter versterking van de leesbaarheid van het

  landschap, nemen de vorm aan van laan- of straatbeplantingen of van parken en plantsoenen

  temidden het bebouwde landschap. Dit bebouwde landschap, dat sterk geordend is vanwege het

  orthogonaal stratenpatroon en een aantal doelbewust ingeplante bakens, zal zijn leesbaarheid

  dienen te behouden. Waardevolle panden, in het bijzonder deze met een bakenfunctie of

  beeldbepalend karakter worden beschermd tegen afbraak, nieuwe bebouwing op visueel

  strategische plaatsen krijgt kwalitatieve randvoorwaarden mee.

 • MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 13

  Eén van de focuspunten in deze deelruimte is de kanaalkom, waar het stedelijk landschap nieuwe

  vormen zal aannemen door het geplande woon- en stadsproject.

  De aanleg van het openbaar domein is hier zeer belangrijk om de leesbaarheid van het

  stadslandschap te verbeteren. Groengehelen worden gebruikt ter versterking van het nieuwe

  stedelijke landschap.

  q. Landschappelijk waardevolle lijnelementen relevant voor het plangebied van dit RUP

  Deze zijn:

  - Het Kanaal van Beverlo.

  - De vier steenwegen naar Leopoldsburg waaronder de Antwerpsesteenweg.

  2.2 Bindend gedeelte GRS

  Voortgaand op de acties geformuleerd in het richtinggevend deel, worden in het bindend gedeelte

  van het GRS bindende bepalingen vastgelegd. Deze bindende bepalingen worden geformuleerd in

  de vorm van ruimtelijke kernbeslissingen, afgekort RKB ‘s.

  Een aantal van deze RKB’s zijn relevant voor het projectgebied van de Kom:

  • Toeristisch-recreatieve structuur:

  RKB 19: Selectie van strategische plaatsen openbaar domein: Kanaalkom en omgeving

  RKB 20: selectie van standplaatsen voor zwerfwagens Aan de kanaalkom

  • Verkeers- en vervoersstructuur:

  RKB 21: Selectie van lokale wegen type 1: N18 Leopoldsburg – Balen

  RKB 22: selectie van lokale wegen type 2: Lidostraat

  • Op te maken gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen:

  RKB 27: Opmaak van een gemeentelijk BPA /RUP voor de kanaalkom

  Dit ligt nu voor.

  • Andere plannen of verordeningen op te maken op gemeentelijk niveau4:

  RKB 36: Opmaak van inrichtingsplannen voor het openbaar domein rond de kanaalkom

  De wijde omgeving van de Kanaalkom heeft nood aan een meer kwalitatieve inrichting. Een

  inrichtingsplan zal de herinrichting en heraanleg voorbereiden. Dit inrichtingsplan zal specifieke

  aandacht besteden aan verblijfskwaliteit, beeldkwaliteit, recreatieve mogelijkheden en aan de

  relatie van de omgeving met het water.

  RKB 40: Opmaak actieplan voor het behoud en het versterken van ‘trage wegen’

  Een samenwerking met de VZW “Trage Wegen” helpt bij het inventariseren van de diversiteit

  en de kenmerken van het bestaande trage-wegennetwerk. Aan de hand van literatuurstudie, de

  bevraging van experts en actoren (verenigingen, vvv’s, enz.) op het terrein en

  terreinverkennend onderzoek kan een methodologie opgesteld worden voor het uitwerken van

 • MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 14

  een functioneel, recreatief en landschappelijk ingepast padennetwerk.

  Op 6 maart 2009 besliste het college van burgemeester en schepenen om een werkgroep

  “Trage Wegen” op te starten. De milieudienst volgt dit dossier verder op.

  • Uitwerking en afstemming van sectorale initiatieven:

  RKB 44: Uitbouw van een recreatief netwerk door een samenhangend padenstelsel

  De afstemming via een gericht padenplan van de bestaande padenstructuur op de recreatieve

  polen en locaties vormt de basis voor het netwerk. Onderzoek naar verdwenen paden en in

  onbruik geraakte voetpaden zal door de gemeente in een eerste fase opgezet worden.

  Het uitwerken van recreatieve verbindingen tussen de woonkernen, langsheen interessante

  locaties, gebouwen of kleinschalige natuurfragmenten, bundelt de toeristische functie met de

  lokale verkeersfunctie. Zo wordt er een wandeling gekoppeld aan de millenniumbomen. De

  gemeente werkt tevens een planning uit om ontbrekende schakels aan te vullen en de

  bestaande infrastructuur te versterken.

  RKB 45: Ondersteunend beleid voor verblijfstoerisme uitwerken

  De gemeente zal overgaan tot de actualisatie van de inventarisatie van alle

  verblijfsaccommodatie. Contacten met de provincie en met naburige regio’s zijn gewenst om

  een actief en ondersteunend beleid uit te werken, eventueel in de vorm van een verordening,

  administratieve ondersteuning, bedrijfshulp, enz. Eén van de maatregelen zal bestaan uit het

  uitwerken van een premiestelsel voor de inrichting van bed-and-breakfast, landelijk toerisme en

  gastenkamers. Dit gebeurt bij voorkeur in de deelruimten Westband, Heppen en Drie Groene

  Randen.

  Dit reglement kan ondersteunend werken voor het Provinciaal reglement dat dezelfde

  ondersteuning van Bed-and-Breakfasttoerisme wil aanbieden. Een locatie voor echte

  hotelinfrastructuur in functie van het kleinstedelijk gebied is in de eerste plaats de omgeving

  van de Kanaalkom, en in de tweede plaats de Dubbelkern.

  3. Plangebied “Aan de Kom”: situering en visieontwikkeling

  3.1 Situering

  Het projectgebied is geconcentreerd rond de kanaalkom van Leopoldsburg en is gelegen tussen

  Antwerpsesteenweg, Vaartstraat en Lidostraat. Het plangebied behoort tot de deelruimten

  Centrumband.

  De oppervlakte van het projectgebied beslaat ongeveer 11 ha

 • MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 15

  Figuur 2. Situering in de gemeente

  Figuur 3. Luchtfoto van het plangebied met stratenplan.

 • MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 16

  3.2 Structuur

  Het plangebied kent volgende structuur:

  a. Nederzettingsstructuur

  In het plangebied komt weinig bebouwing voor en dat de bestaande bebouwing zich vooral aan de

  randen van het plangebied bevindt aangezien hier ook de ontsluitingsmogelijkheden aanwezig zijn.

  Het gaat hier om open bebouwing langs de Lidostraat, waarbij er een onderscheid gemaakt kan

  worden tussen het begin (korter bij de Vaartstraat) en het einde van de Lidostraat. In het begin van

  de Lidostraat liggen de open bebouwingen langs elkaar en op het einde van de Lidostraat komen ze

  meer verspreid en solitair voor. Alle woningen, behalve één, die in de Lidostraat gelegen zijn, zijn

  georiënteerd op de Lidostraat. Slechts één enkele woning is gericht op het kanaal en de kom.

  Verder komen in het plangebied aan de Vaartstraat een aantal grootschalige gebouwen voor.

  Deze zijn in gebruik als bedrijfsgebouwen en zijn zowel georiënteerd op de kanaalkom (voorgevel)

  als op de Vaartstraat (laden en lossen vrachtwagens).

  Meer centraal in het plangebied, is een solitair gebouw gelegen waar de jachtclub in gevestigd is.

  Dit gebouw is, omwille van zijn functie, uiteraard georiënteerd op de kanaalkom. Qua grootteorde

  betreft het hier een middenschalig gebouw.

  b. Verkeersstructuur

  De Antwerpsesteenweg is in het gemeentelijk mobiliteitsplan geselecteerd als lokale weg I. Deze

  steenweg loopt langs de rand van het projectgebied in het zuiden, zuidwesten en zorgt voor de

  verbinding tussen het centrum van Leopoldsburg en Balen. De Antwerpsesteenweg is een vrij

  drukke verkeersas waar een tonnemaatbeperking op doorgevoerd is om het zwaar verkeer dat geen

  bestemmingsverkeer is, hier te weren.

  De Vaartstraat en het eerste gedeelte van de Lidostraat zijn binnen het gemeentelijk mobiliteitsplan

  geselecteerd als lokale wegen type II en zorgen voor de ontsluiting van de woonwijk. Beide wegen

  zorgen voor de afbakening van het plangebied in het noorden en het oosten.

  Het tweede gedeelte van de Lidostraat krijgt een categorisering als lokale weg type III. De wegen

  komen, net zoals de bebouwing, enkel aan de randen van het plangebied voor; ze begrenzen het

  plangebied.

  De enige wegen die in het plangebied voorkomen, zijn de trekwegen die langs het kanaal lopen.

  Deze zijn niet publiek toegankelijk; deze wegen staan enkel in functie van verkeer voor

  dienstnoodwendigheden (brandweer, civiele bescherming, …). De trekwegen kunnen wel gebruikt

  worden door fietsers en voetgangers. Het enige gedeelte van de trekwegen dat publiek toegankelijk

  is voor alle verkeer (omdat ze door de NV De Scheepvaart zijn overgegeven aan de gemeente), is

  het gedeelte dat voor de bedrijvenzone in het zuidoosten loopt tot aan de jachtclub.

  Alle wegen die in het plangebied voorkomen (of die het plangebied begrenzen) zijn weinig kwalitatief

  ingericht en kennen een inrichting voornamelijk in functie van het gemotoriseerd verkeer.

  Uiteraard vormt het kanaal met de kom ook een belangrijk element in de verkeersstructuur van het

  gebied. Het betreft hier de grootste haven voor de binnenvaart in Vlaanderen en heeft een

  toeristisch karakter. Het kanaal staat hier in verbinding met het kanaal Herentals-Bocholt.

 • MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 17

  c. Landschapsstructuur

  Door het niet gebruiken van de grootste gedeelten van het plangebied is er een (spontane)

  bebossing opgetreden van deze delen.

  Belangrijk structurerend groenelement dat niet enkel voorkomt in het plangebied, maar ook

  daarbuiten doorloopt, is de bomenrij die ingeplant is aan weerszijden van het kanaal. Deze

  bomenrij is structurerend omdat vele kanalen in Vlaanderen hierdoor gekenmerkt worden. Het is

  daarom ook belangrijk dat zoveel mogelijk getracht wordt deze bomenrij te vrijwaren en indien

  mogelijk nog te versterken. Aan het clubhuis van de jachtclub is een grasveldje gelegen waar

  bomenrijen op ingeplant zijn.

  De hagen die voorkomen binnen het plangebied hebben veeleer te maken met de inrichting van de

  privé-tuinen en de afbakening van de privé-percelen dan met de landschappelijke structuur van

  Leopoldsburg in het algemeen en het plangebied specifiek.

  d. Economische structuur

  De economische structuur van het plangebied is vrij eenvoudig opgebouwd.

  In het zuidoosten van het plangebied komt volgens het gewestplan een KMO-zone voor die in

  realiteit wordt ingevuld door een bedrijf in bouwmaterialen.

  In de noordwestelijke hoek van het plangebied is volgens het gewestplan eveneens een KMO-zone

  afgebakend. Binnen het plangebied is in deze zone echter nog geen bebouwing gerealiseerd. Buiten

  het plangebied zijn de percelen wel reeds ingenomen door bedrijfsgebouwen en dit aan weerszijden

  van het kanaal. In deze zone is ondermeer het gemeentelijk containerpark opgenomen.

  Er komen verder geen andere economische activiteiten voor binnen het plangebied van de

  kanaalkom.

  e. Toeristisch-recreatieve structuur

  Het belangrijkste toeristisch-recreatieve element, dat tevens ook het meest structurerende is voor het

  hele plangebied, is het kanaal met de kanaalkom. Als grootste haven voor de binnenvaart in

  Vlaanderen, kent de kanaalkom een groot aantal permanente boten, maar ook een aantal plaatsen

  voor passanten. De jachtclub is gevestigd in een gebouw aan de kanaalkom. Dit gebouw is vrij

  nieuw en bevat verschillende voorzieningen gelinkt aan de jachtclub.

  Verder is er ook een onderhouds- en herstelwerkplaats voor boten gelegen naast het kanaal die deel

  uitmaakt van de activiteiten van de jachtclub.

  Een ander belangrijk toeristisch-recreatief element binnen het plangebied zijn de trekwegen die

  parallel lopen aan het kanaal. Deze wegen zijn niet opgenomen binnen het functioneel en recreatief

  fietsroutenetwerk van de provincie maar zouden er wel deel van kunnen uitmaken aangezien ook

  de N18 richting Balen hier deel van uitmaakt.

  3.3 Huidige en toekomstige situatie / visie op het plangebied

  Het RUP voorziet in de concrete invulling van het huidige woonuitbreidingsgebied (en woongebied)

  en omzetting van een klein deel van de KMO-zone in de Lidostraat en een uitdoofscenario voor de

 • MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 18

  KMO-zone (1 bedrijf) in de Vaartstraat (zie figuur 4: bestaand Gewestplan).

  Zoals hoger gesteld geeft dit project uitvoering aan het gemeentelijk structuurplan: strategisch

  project (ontwikkeling en uitbouw kleinstedelijke kern van Leopoldsburg).

  Het vertrekt ook van het concept “wonen aan het water” (dat steun geniet vanwege het

  provinciebestuur) en een toeristisch-recreatieve invulling. Er worden 100 nieuwe woningen voorzien.

  Aan de kanaalkom bevindt zich een jachtclub met bijhorende botenherstelwerkplaats. Sinds een

  tiental jaren is er een beperkte recreatieve activiteit. Verder voorziet de gemeente om hier een terrein

  in te richten als pleisterplaats voor mobilhomes.

  Figuur 4. Huidig gewestplan

  In de hoofdstukken 2.1 (vooral punten a, b, h, j, l, n, o en p) en 2.2 werd al relevante informatie en

  elementen uit het GRS opgenomen. Hieronder wordt dit nogmaals gebundeld samengebracht.

  a. Algemene visie

  In eerste instantie gaat het hier om een kwaliteitsvol woonproject waarbij wonen aan het water

  voorop gesteld wordt. Dit zal vertaald worden in ruimtelijke concepten, een structuurschets en

  uiteindelijk een grafisch plan waarbij zoveel mogelijk woningen gericht zullen zijn op het water. Het

  kanaal mag geenszins afgebouwd worden met hoge bouwblokken, integendeel, het aandeel water

  binnen het projectgebied moet vergroot worden om alzo meer woningen naar het water te kunnen

  oriënteren.

  Het volledige plangebied moet een divers aanbod aan woningen kunnen aanbieden om

  verschillende doelpublieken aan te trekken. Zo zal er onder andere een relatief groot aandeel

  grondgebonden woningen voorzien worden om tegemoet te komen aan het gemeentelijk beleid dat

  jonge gezinnen weer wil aantrekken in Leopoldsburg.

 • MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 19

  In de voorschriften van het RUP moet heel duidelijk zijn dat de kwaliteit van de woonomgeving,

  zowel de verharde als de niet-verharde (groene én blauwe) elementen, aan zeer hoge eisen moet

  voldoen.

  Het strategisch project aan de kanaalkom moet bovendien één samenhangend geheel vormen met

  het centrum van Leopoldsburg zodat het kleinstedelijk gebied duidelijke ruimtelijke grenzen kan

  krijgen in de toekomst.

  b. Uitgangspunten

  i. Vanuit Ruimtelijke Structuur

  Een eerste belangrijk uitgangspunt is de prominente aanwezigheid van het kanaal en de

  kanaalkom. Deze zullen naar de toekomst toe geïntegreerd worden in het stedelijk weefsel van

  Leopoldsburg en zullen het kleinstedelijk gebied versterken. Ze hebben ook de potentie in zich om

  het plangebied een zeer sterke eigen identiteit met specifieke karakteristieken te geven.

  Vanuit de ruimtelijke structuur is ook de ligging van het plangebied aan de N18 een strategische

  locatie. Deze gewestweg kan aangewend worden om een ruimtelijke relatie te bewerkstelligen

  tussen het gebied rond de kanaalkom en het centrum van Leopoldsburg.

  ii. Vanuit Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Limburg

  In het PRSL wordt Leopoldsburg geselecteerd als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau. Voor

  dit kleinstedelijke gebied wordt vooropgesteld dat de ruimtelijke structuur moet worden behouden en

  versterkt en dat het ruimtelijk beleid van de hoofdkern en de andere gemeenten op elkaar moet

  worden afgestemd. Leopoldsburg wordt als entiteit versterkt. De taakstelling van Leopoldsburg

  beperkt zich tot het uitbouwen van diensten, voorzieningen en wooneenheden binnen het

  stedelijk gebied. De industriële activiteiten blijven op lokaal niveau. Leopoldsburg dient zijn

  autonome positie in het buitengebied te versterken. Toeristisch-recreatief is zijn rol beperkt.

  iii. Vanuit het gemeentebestuur van Leopoldsburg

  De kanaalkom is een strategische locatie in de gemeente. Deze dient te worden ingebed in een

  evenwichtige en herkenbare kern. Een aangepast project dat het kleinstedelijk gebied Leopoldsburg

  versterkt, dient ontwikkeld te worden. Een relatie tussen het centrum van Leopoldsburg en deze

  strategische locatie moet gerealiseerd worden.

  Een diversificatie van het woningaanbod dient versterkt te worden in de gemeente door op deze

  locatie ‘wonen aan het water’ te voorzien.

  Een uitdovingsbeleid dient gevoerd te worden voor de bedrijven die gevestigd zijn op de kop van

  de kanaalkom (aan de Vaartstraat).

  Naast het woonproject dient deze locatie een toeristisch-recreatief knooppunt te vormen. Dit

  knooppunt bestaat dan uit actieve waterrecreatie met de bestaande jachtclub (pleziervaart), fiets- en

  wandelroutes en een standplaats voor mobilhomes die gebruik kunnen maken van de infrastructuur

  van de jachtclub.

  Een kwaliteitsvolle herinrichting is noodzakelijk.

 • MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 20

  iv. Vanuit de NV De Scheepvaart

  Langs alle oevers van open water dat in verbinding staat met het kanaal, moeten trekwegen

  voorzien worden. De trekwegen mogen onder geen enkele omstandigheid afgesloten worden. Het is

  echter niet noodzakelijk dat ze als verharde wegen worden aangelegd; enkel de vrije doorgang voor

  verkeer voor dienstnoodwendigheden moet gegarandeerd worden. De trekweg is geen openbaar

  domein en er moet dus bij de opmaak van het RUP rekening gehouden worden met het feit dat

  hiervoor een specifieke zone moet gereserveerd worden.

  Hierdoor is het dus niet mogelijk dat er inrichtingsprincipes worden gehanteerd zoals bijvoorbeeld

  aan de Leie waar iedere woning een tuin heeft tot aan het water.

  Woonboten zijn niet toegestaan in de kanaalkom.

  c. Doelstellingen

  Vanuit de ruimtelijke analyse op de verschillende niveaus en de knelpunten en kunnen doelstellingen

  geformuleerd worden:

  - In het gebied aan de kanaalkom dient een project gerealiseerd te worden dat ‘wonen aan

  het water’ vooropstelt. Inrichtingsprincipes en ruimtelijke randvoorwaarden van deze

  woonzone is dan gericht op het creëren van een nauwe relatie tussen het wonen en het

  kanaal zonder dat het kanaal als publieke verkeers- en verblijfsas in het gedrang komt of

  dat de exploitatie van het kanaal belemmerd wordt.

  - Het project dient op schaal van Leopoldsburg en de kanaalkom in Leopoldsburg

  ontwikkeld te worden.

  - Ondanks het feit dat Leopoldsburg een beperkte rol speelt op provinciaal niveau als

  toeristisch-recreatief knooppunt, moet de kanaalkom op niveau van de gemeente toch

  ontwikkeld worden als toeristisch-recreatief attractiepunt, onder meer voor wat betreft

  de actieve waterrecreatie (jachtclub met pleziervaart) en fietsen en wandelen.

  - De kanaalkom kan niet als een geïsoleerd project beschouwd worden; een duidelijke

  ruimtelijke relatie met het stedelijk weefsel van Leopoldsburg dient gelegd te worden.

  Als bijlage 2 wordt een uitgewerkt voorontwerp (13 juni 2008) weergegeven.

 • MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 21

  4. Redelijke alternatieven voor het RUP “Aan de Kom”

  4.1 Bestendiging huidige toestand = Nultoestand (RUP niet uitvoeren)

  Het RUP niet uitvoeren en de huidige toestand bestendigen is de situatie die geen effecten zal

  genereren. Gelet op de opdracht die de gemeente gekregen heeft en die een vertaling kreeg in het

  GRS (woongemeente), is dit in principe geen optie; maar naar milieueffecten wel de meest gunstige.

  4.2 Alternatief 1 = verplaatsing KMO-zone Tunnelstraat naar het plangebied

  Het GRS, bindende bepalingen bepaalt het volgende:

  • RKB 32: Opmaak RUP lokale bedrijventerreinen

  Voor lokale bedrijvigheid is in principe nog plaats op het bedrijventerrein Olmendijk. De centraal

  gelegen percelen zijn nog niet ingevuld. Nochtans is een verdere invulling van deze

  bedrijvenzone niet wenselijk, vanwege de aanwezigheid van de beek. Het centrale gedeelte

  van de bedrijvenzone wordt open gehouden, met aandacht voor het herstel van de beekvallei.

  Om deze herschikking te realiseren, zal een gemeentelijk RUP worden opgemaakt, bestaande

  uit twee deelzones:

  1. Bestaand lokaal bedrijventerrein Asdonkbeek I (Olmendijk): omzetten van centrale

  deel van de KMO-zone naar open ruimte in functie van herstel van de beekvallei;

  2. Nieuw lokaal bedrijventerrein in functie van de vestiging van nieuwe lokale

  bedrijven, de eventuele herlocalisatie van bestaande (zonevreemde) bedrijven en

  de inrichting van een gemeentelijk containerpark.

  • RKB 35: Opmaken van een inrichtingsschets “Asdonkvallei”

  Voor de vallei van de Asdonkbeek wordt een inrichtingsschets opgesteld, die de gehele vallei

  op het grondgebied van de gemeente opneemt. Uitgangspunten zijn een te vrijwaren

  beekdoorgang, open water ipv ondergrondse trajecten, natuurwaarden herstellen en

  verblijfskwaliteit langs de beek in stedelijk gebied. Op korte termijn kan een deel van het KMO-

  gebied aan de Tunnelstraat naar gebied voor natuurontwikkeling worden omgezet via een

  RUP. De aanwezige landbouw wordt in dit overleg betrokken. Een LER

  (landbouweffectenrapport) bij dit project is gewenst.

  Voorliggend gebied kan ingeschakeld worden om de KMO-zone in de Tunnelstraat te vervangen. Dit

  is planologisch verdedigbaar omdat het plangebied aansluit op de KMO-zone van de Lidostraat. De

  realisatie van dit project zal evenwel meer nadelige effecten (overlast, geluid, transport,…)

  genereren dan de invulling voorzien in het voorliggend RUP (wonen).

  4.3 Alternatief 2 = variëren in het aantal wooneenheden per hectare

 • MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 22

  Het RSV verplicht ‘gemiddeld’ 25 wooneenheden per ha.

  Het RUP gaat uit van 100 wooneenheden per hectare. Dit kan verhoogd of verlaagd worden. In dit

  laatste geval moet dan in een ander gebied binnen het grondgebied een hogere dichtheid worden

  toegepast.

  Op deze manier kunnen mogelijke effecten in positieve of negatieve zin worden beïnvloed.

 • MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 23

  Deel B. Onderzoek naar de plicht tot screening De eerste vraag die beantwoordt dient te worden is of het RUP “Aan de Kom” MER-plichtig is.

  Het “Besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten

  onderworpen aan milieueffectrapportage” heeft de MER-plichtige projecten vastgelegd.

  Het “Besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage van plannen en

  programma's” legt de procedure en screening vast. De beoordeling verloopt via de Omzendbrief 3 december 2007.

  Deze besluiten geven uitvoering aan de MER-decreten van 18 december 2002 (B.S. van 13/02/2003), van 22 april

  2005 (B.S. van 13/05/2005) en van 27 april 2007 (B.S. 20/06/2007).

  * * *

  Er moeten 3 fasen doorlopen of dit RUP “Aan de Kom” MER-plichtig is.

  Fase 1 – definitie van plan of programma (punt II, 1, A van de Omzendbrief)

  De definitie van plan of programma bevat drie voorwaarden die tegelijkertijd moeten vervuld worden.

  Het betreft volgende drie voorwaarden:

  1. decretale of bestuursrechtelijke bepalingen moeten voorschrijven dat een plan of

  programma wordt opgesteld en/of vastgesteld;

  Het decreet Ruimtelijke Ordening schrijft de opmaak van een RUP voor. Deze voorwaarde

  is bijgevolg vervuld.

  2. het moet gaan om een plan of programma dat door een instantie op regionaal, provinciaal of

  lokaal niveau is opgesteld;

  Het RUP wordt opgesteld door het gemeentebestuur. Een gemeente is een instantie op

  lokaal niveau worden. Gemeenten worden uitdrukkelijk opgesomd in de Omzendbrief.

  Deze voorwaarde is vervuld.

  3. het plan of programma moet via een wetgevingsprocedure door het parlement of de

  regering worden vastgesteld of door een instantie (regionaal, provinciaal of lokaal niveau)

  worden vastgesteld.”

  De gemeenteraad zal het gemeentelijk RUP uiteindelijk vaststellen (met goedkeuring van de

  bestendige deputatie). Deze voorwaarde is vervuld.

  Dit RUP voldoet aan fase 1.

  Fase 2 – Toepassingsgebied (Punt II, 1, B van de Omzendbrief)

  Het toepassingsgebied wordt in twee categorieën van plannen en programma’s opgesplitst:

  1. plannen of programma’s, of de wijziging ervan, die het kader vormen voor de toekenning

  van een vergunning voor een project;

  Een RUP heeft deze finaliteit. Op basis van een RUP worden immers bouwvergunningen of

  verkavelingvergunningen toegekend. Een RUP wordt uitdrukkelijk genoemd in de

  Omzendbrief.

 • MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 24

  2. plannen of programma’s, of de wijziging ervan, waarvoor, gelet op de mogelijke

  betekenisvolle effecten op speciale beschermingszones, een passende beoordeling is

  vereist uit hoofde van artikel 36ter, §3, eerste lid van het decreet van 21 oktober 1997

  betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (hierna: decreet natuurbehoud).

  NVT (geen speciale beschermingszones worden getroffen of liggen in het plangebied)

  Dit RUP voldoet aan fase 2.

  Fase 3 – Bepaling van de plicht tot opmaak van een plan-MER (Punt II, 1, C van de Omzendbrief)

  Er is een onderscheid tussen:

  1. Plannen en programma’s die ‘van rechtswege’ plan-MER-plichtig zijn:

  Groep a: plannen en programma’s, of de wijziging ervan, die tegelijkertijd

  A1 .een kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor de in bijlagen I en II van

  het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 opgesomde projecten

  Er worden 3 nieuwe inhammen2 aangelegd. Deze inhammen zijn te beschouwen als vijvers

  die slechts oppervlakkig in verbinding staan met het kanaal. Het wordt omschreven als

  “zone voor waterparken”. Deze aanleg wordt NIET beschouwd als de aanleg van een

  waterweg en bijgevolg gelden rubrieken 10g en 13 van bijlage II niet3.

  Ongeveer is in het midden van het plangebied is er een spontaan ontstaan bos. Dit bos

  heeft een oppervlakte van bijna 2 ha4 - dit komt overeen met 14% van het plangebied. Enkel

  een ontbossing van meer dan 3 ha valt onder bijlage II (rubriek 1d). Het betreft ook een bos

  met bomen jonger dan 22 jaar.

  A2. niet het gebruik regelen van een klein gebied op lokaal niveau, noch een kleine wijziging

  inhouden

  Het RUP vult zoals al vermeld in deel A het WUG concreet in en wijzigt een bestemming

  (KMO-zone in woonzone) en regelt het gebruik van dit gebied.

  Het plangebied heeft een oppervlakte van 11 ha (0,4% van de gemeenteoppervlakte) en

  omvat de bouw van 100 woningen (= +/- 1,5% van in het aandeel van de gebouwen op dit

  moment in de gemeente). De impact van dit RUP is in het licht hiervan eerder beperkt en

  regelt bijgevolg het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau.

  A3. betrekking hebben op landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer,

  afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke ordening of

  grondgebruik (artikel 4.2.3, §2, 1° D.A.B.M.)

  Ja

  2 In het voorontwerp van RUP nog verkeerdelijk aangegeven als bevaarbaar; dit is NIET het geval. 3 De MER-cel bevestigt in haar brief dd. 13 januari 2009 kenmerk LNE/BGP/09.0004/OHPL0208 deze zienswijze. 4 De kadastrale percelen (1e Afd Sie A nrs. 3446a en 3439a) waarop dit bos deels gelegen is, hebben volgens het

  Kadaster tesamen een oppervlakte van 2 ha en 52 a en het bos neemt ongeveer 75% van de percelen in.

 • MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 25

  Groep b: plannen en programma’s of de wijziging ervan waarvoor, gelet op de mogelijke

  betekenisvolle effecten op speciale beschermingszones, een passende beoordeling vereist is

  (artikel 4.2.1, tweede lid D.A.B.M.)

  NVT (geen speciale beschermingszones worden getroffen of liggen in het plangebied)

  Het RUP voldoet niet aan de definitie van groep a of b.

  2. Plannen en programma’s waarvoor geval per geval moet geoordeeld worden of ze aanzienlijke

  milieueffecten kunnen hebben (= ‘screeningsplichtige ’)

  a) plannen en programma’s, of de wijziging ervan, die het gebruik bepalen van een klein

  gebied op lokaal niveau of een kleine wijziging inhouden (artikel 4.2.3, §3 D.A.B.M. zoals

  recent gewijzigd door het nieuwe plan-MER-decreet van 27 april 2007);

  b) plannen en programma’s die niet het gebruik bepalen van een klein gebied op lokaal niveau,

  noch een kleine wijziging inhouden én die niet vallen onder de bovenvermelde plan-MER-

  plicht van rechtswege onder groep a op pagina 10 van de Omzendbrief (artikel 4.2.3, §2, 2°

  D.A.B.M. zoals recent gewijzigd door het nieuwe plan-MER-decreet van 27 april 2007).

  De voorgestelde RUP voldoet aan punt a) hierboven vernoemd zoals uiteengezet in 1.A2 (hiervoor).

  * * *

  Besluit:

  Het RUP voldoet de screeningsplicht. Bijgevolg moet minstens een screening gebeuren conform

  bijlage I van het MER-decreet (= deel C.).

 • MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 26

  Deel C. Screening De screening houdt in dat wordt nagegaan of het plan of programma aanzienlijk effecten kan hebben op de bestaande

  situatie voor mens en milieu. Deze screening houdt een beoordeling in aan de hand van de in bijlage I opgesomde

  criteria van het D.A.B.M.. De genoemde criteria zijn onderverdeeld in twee categorieën, nl. de kenmerken van de

  plannen en programma’s enerzijds en de kenmerken van de effecten en van de gebieden die kunnen worden beïnvloed

  anderzijds (MER-decreet artikelen 4.2.5 tot 4.2.7).

  De screening betreft het onderzoek naar het al dan niet voorkomen van aanzienlijke milieueffecten ten gevolge van het

  voorgenomen plan of programma.

  Naargelang het resultaat van deze screening moet al dan niet besloten worden tot een plan- MER-plicht:

  - indien er geen aanzienlijke milieueffecten kunnen zijn: geen plan-MER-plicht

  - indien er wel aanzienlijke milieueffecten voor één of meerdere criteria kunnen zijn: plan-MER-plicht

  * * *

  1. De kenmerken van plannen en programma’s, in het bijzonder gelet op:

  1.1. de mate waarin het plan of programma een kader vormt voor projecten en

  andere activiteiten met betrekking tot de ligging, aard, omvang en

  gebruiksvoorwaarden, alsmede wat betreft de toewijzing van hulpbronnen;

  Het RUP vormt een dergelijk kader. Enerzijds bepaalt het RUP de voorwaarden (voorschriften) en

  anderzijds vormt dit RUP de basis voor vergunningen die getoetst worden aan deze voorwaarden.

  Zodoende kan bijv. het project “Wonen aan het water” worden gerealiseerd.

  1.2. de mate waarin het plan of programma andere plannen en programma’s,

  met inbegrip van die welke deel zijn van een hiërarchisch geheel,

  beïnvloedt;

  Het kan hier gaan om plannen en programma’s in de omliggende omgeving, zoals de aanliggende gemeente of

  provincie. Er moet hierbij ook rekening gehouden worden met de plaats in de hiërarchie van plannen en

  programma’s, nl. hetzij op verticaal vlak (gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk niveau) hetzij op horizontaal vlak

  (vb. gemeentelijke plannen van aanliggende gemeenten)

  a. Dit RUP past binnen het gemeentelijk en provinciaal structuurplan.

  Het provinciaal en Vlaams structuurplan voorzien ruimte voor industrie in de regio rond het

  Albertkanaal en de as Geel-Balen-Lommel-Overpelt. Leopoldsburg is kleinstedelijk gebied met

  woonfunctie. Leopoldsburg heeft bebouwde oppervlakte van 51,2%. Dit komt overeen met 1 115,5

  hectaren. Het Limburgs gemiddelde is 20.4% en het Vlaams gemiddelde 21.3 %.

 • MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 27

  i. RSV

  Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen motiveert de aanduiding als kleinstedelijk gebied op

  provinciaal niveau op pagina 340 als volgt:

  “Leopoldsburg is gelegen in een groot aaneengesloten gebied van het buitengebied. Leopoldsburg

  heeft een goed uitgeruste kern met een stedelijke structuur waar potenties aanwezig zijn voor het

  voeren van een stedelijk aanbodbeleid op het vlak van wonen, gekoppeld aan het Militair domein. De

  economische ontwikkeling vanmoet echter buiten het stedelijk gebied Leopoldsburg worden

  gesitueerd binnen het economisch netwerk van het Albertkanaal.”

  En op pagina 583 luiden de bindende bepalingen als volgt:

  “1.5. Kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau

  Asse, Beringen, Beveren, Bilzen, Blankenberge, Boom, Bree, Diksmuide, Geraardsbergen, Heist-op-

  den-Berg, Hoogstraten, Leopoldsburg, Lommel, Maaseik, Maasmechelen, Menen, Neerpelt-

  Overpelt, Ninove, Poperinge, Temse, Torhout, Veurne, Wetteren, Zottegem.”

  ii. Afbakening kleinstedelijk gebied

  In maart 2004 startte de provincie Limburg, samen met de betrokken gemeenten, de

  vooronderzoeken rond de afbakening van tien stedelijke gebieden: Lommel, Neerpelt - Overpelt,

  Maaseik, Maasmechelen, Bree, Leopoldsburg, Beringen, Sint-Truiden, Tongeren en Bilzen. Deze

  onderzoeken zijn nu afgerond (met uitzondering van Neerpelt-Overpelt). In 2007-2008 is de opmaak

  van deze ruimtelijke uitvoeringsplannen opgestart. Wat betreft Leopoldsburg is dit proces momenteel

  in opgeschort totdat het Masterplan “Reigersvliet”5 afgerond is en welke keuzes en

  bestemmingsafwegingen hier gemaakt worden.

  iii. GRS

  Dit RUP geeft uitvoering aan één van de strategische projecten van het gemeentelijk

  structuurplan.

  Het GRS kwam uitgebreid aan bod in deel A. punt 2.

  b. Er is impact op andere (gemeentelijke) plannen in de zin van: dit RUP geeft er uitvoering

  aan. In het mobiliteitsplan bijv. wordt voor de zone rond de kanaalkom een herwaardering

  voorgesteld met uitbouw van het fietspadennetwerk.

  i. Gemeentelijk Mobiliteitsplan Leopoldsburg (beleidsplan oktober 2005)

  Het gemeentelijk mobiliteitsplan is opgemaakt door Vectris cvba (voorheen Langzaam Verkeer vzw)

  in onderaanneming van Mobiel 21 vzw (nieuwe naam van Langzaam Verkeer). Fase 3 van het

  mobiliteitsplan, met name het beleidsplan, wordt ter goedkeuring voorgelegd op de provinciale

  auditcommissie van 22 november 2005.

  Onderstaand worden kort de aandachtpunten in het beleid voor de omgeving van de kanaalkom

  5 Verkoop van +/- 65 ha militair domein tussen Heppenstraat en Vlaanderenlaan waarover nu besprekingen tussen

  Defensie, gemeente, provincie, steunpunt duurzaam bouwen, … bezig zijn (invulling, bestemming).

 • MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 28

  beschreven.

  Probleemstelling

  Leopoldsburg heeft een beperkt aanbod aan bedrijventerreinen, die voornamelijk gesitueerd zijn in

  het noordwesten van de gemeente langsheen de kanaalkom. De in het gewestplan voorziene zone

  palend aan de Lidostraat en de zone tussen de Tunnelstraat en de Kanaalstraat kunnen zowel op

  ruimtelijk vlak als op vlak van ontsluiting in vraag gesteld worden.

  Naast de bedrijvigheid heeft het kanaal van Beverlo een belangrijke recreatieve functie. Aan de

  kanaalkom langsheen de Antwerpsesteenweg is een jachthaven gelegen die er uitziet als een

  sloperskade. Een ruimtelijke herwaardering met aandacht voor een landschappelijke aanpak

  en recreatief medegebruik (water- en fietstoerisme) is wenselijk.

  Recreatief watergebruik moet in samenhang met natuurontwikkeling worden gebracht.

  Het centrum van Leopoldsburg deint uit naar het noorden (Strooien Dorp).

  De zware belasting van de gewestwegen zorgt voor sluipverkeer langs woonstraten; één van de

  belangrijkste voorbeelden hiervan zijn op de verbinding tussen de N73 (Leopoldsburgsesteenweg)

  en de N18 (Antwerpsesteenweg).

  Verbetering van de fietsvoorzieningen zijn noodzakelijk op de Antwerpsesteenweg.

  Scenario duurzaam mobiliteitsplan

  Er wordt gekozen voor een versterking van het kleinstedelijk kerngebied, zowel op vlak van

  (commerciële) voorzieningen als op vlak van wonen. Omwille van de slechte

  ontsluitingsmogelijkheden voor auto- en vrachtverkeer wordt er niet geopteerd om bijkomende

  (grootschalige) bedrijvigheid aan te trekken.

  Het wegennet wordt op een samenhangende manier ingericht met het oog op veiligheid en

  leefbaarheid. Oneigenlijk gebruik van het wegennet (sluipverkeer) wordt tegengegaan (knippen,

  inbouwen van filters, …).

  In overleg met de buurgemeente en AWV wordt op de lokale invalsweg N18 vanuit Balen een

  tonnagebeperking ingevoerd die ervoor zorgt dat enkel nog zwaar verkeer met bestemming

  Leopoldsburg toegelaten wordt.

  In de oriëntatienota wordt gesteld dat de kanaalzone aan de kom aan lager wal is geraakt. Uit het

  onderzoek van de synthesenota blijkt dat er mogelijkheden bestaan om een ruimtelijke

  herwaardering te koppelen aan de uitbouw van het fietsroutenetwerk. De kanaalkom kan een

  toeristisch-recreatieve pool vormen met verknoping van fietsroutes. Dit alles kan op elkaar

  afgestemd worden met een inrichtingsplan op korte termijn.

  Strategische ruimtelijke projecten vanuit mobiliteitsoogpunt

  In het inrichtingsplan van de kanaalkom zouden de specifieke ruimtelijke kwaliteiten aangewend

  moeten worden (recreatief medegebruik, natuurontwikkeling, wonen, …) om de aantrekkelijkheid van

  de plek te vergroten. Een verknoping van recreatieve fietsroutes kan de toeristisch-recreatieve pool

  versterken.

  Er is veel aandacht voor het stedelijke groen door het integreren van groene verbindingen.

  Afbakening verblijfsgebieden en wegencategorisering

  In het mobiliteitsplan wordt de N18 Leopoldsburg-Balen als lokale weg type I geselecteerd. De lokale

 • MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 29

  weg type I is een lokale verbindingsweg met als hoofdfunctie verbinden op lokaal en interlokaal

  niveau. Ontsluiten en toegang geven zijn aanvullende functies.

  (Inter)lokale verbindingswegen verbinden kernen onderling, met een centrum of (klein)stedelijk

  gebied of met het hoofdwegennet. Ze vormen tevens de verbinding van de hoofddorpen met het

  (klein)stedelijk gebied waar zij voor een aantal voorzieningen op aangewezen zijn.

  De kwaliteit van de doorstroming moet in evenwicht zijn met de verkeersleefbaarheid.

  Toegang geven moet niet worden afgebouwd.

  De verbindingsweg heeft tevens een belangrijke functie als openbaar vervoersas. Op de

  verbindingsweg primeert de doorstroming van regionaal verbindende openbaar vervoerslijnen met

  hoge frequentie.

  De Vaartstraat en de Lidostraat (Strooiendorp en kanaalkom) zijn geselecteerd als lokale wegen type

  II, wijkontsluitingswegen. Dat wil zeggen dat de hoofdfunctie van de weg verzamelen en ontsluiten

  op lokaal en interlokaal niveau. De weg heeft slechts in tweede instantie een verbindende functie. De

  ontsluitingsweg primeert op deze weg.

  Het toegang geven neemt ook een belangrijke plaats in.

  De weg ontsluit een lokaal gebied (wijk, kern, industrie- of dienstenzone) naar een weg van hogere

  categorie. Het lokaal gebied kan verschillende schaalniveaus omvatten: de gemeente, een deelkern,

  het centrum, dorpskern, wijk, campus, industriegebied.

  Ontsluiten betekent het verkeer van het gebied verzamelen naar een weg van hogere orde en het

  inkomende verkeer verdelen in het gebied.

  In overeenstemming met de wegencategorisering en de gewenste afbakening van verblijfsgebieden

  worden ook de gewenste snelheidslimieten bepaald.

  Voor de lokale wegen type I en type II wordt een snelheidsregime van 70 km/u bubeko

  vooropgesteld, 50 km/u bibeko en verblijfsgebieden en 30 km/u in het centrum en in de

  schoolomgevingen.

  Hoge snelheden van 90 km/u zouden niet meer mogen voorkomen op lokale wegen.

  Een algemene snelheidsverlaging zorgt ervoor dat ongewenst doorgaand verkeer ontmoedigd wordt

  om lokale wegen te gebruiken.

  Fijnmazig fietsroutenetwerk

  Een consistent en kwalitatief fietsroutenetwerk is een fundamentele voorwaarde voor de ontwikkeling

  van een duurzaam lokaal verkeerssysteem.

  Een fietsroutenetwerk is meer dan de aanleg van fietspaden; het is een zorgvuldig afgewogen

  geheel van vrijliggende en aanliggende fietspaden langs verkeerswegen, fietssuggestiestroken of

  gemengd verkeer in bebouwde omgevingen, autoluwe straten en exclusieve fietsassen (valleiroute).

  In het kader van het mobiliteitsplan wordt voornamelijk aandacht besteed aan functionele relaties

  (woon-werk, woon-school, woon-winkel, …). Bij de opbouw van het netwerk worden de richtlijnen uit

  het provinciaal fietsrouteplan aangehouden; functionele en recreatieve fietsroutes worden

  onderscheiden.

  De bovenlokale functionele en de alternatieve functionele fietsroutes vormen een samenhangend

  breedmazig netwerk dat gericht is op de meer dagelijkse functionele verplaatsingen. De fietsroute

  langsheen de N18 richting Balen is hierin mee opgenomen.

  Leopoldsburg is ook mee opgenomen in een recreatief fietsroutenetwerk op basis van knooppunten,

  opgebouwd door de provincie Limburg en maakt deel uit van het landinrichtingsproject Grote

 • MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 30

  Netgebied waar door de VLM eveneens een hiërarchisch opgebouwd recreatief fietsroutenetwerk op

  basis van knooppunten werd uitgewerkt.

  Leopoldsburg vormt de link voor beide netwerken. De kanaalkom wordt uitgebouwd als een

  attractiepunt voor recreatief fietsverkeer.

  Omwille van deze selectie in het fietsroutenetwerk dienen langs de Antwerpsesteenweg vrijliggende

  fietspaden aangelegd worden buiten de bebouwde kom en aanliggende, verhoogde fietspaden

  binnen de bebouwde kom.

  Dit RUP voert mee het mobiliteitsplan uit.

  ii. Woningbehoeftenstudie (eind 2002)

  Voor haar woonbeleid wenst de gemeente Leopoldsburg volgende aandachtspunten te hanteren:

  1. prioritaire ontwikkeling in het kleinstedelijk gebied;

  2. kleinschalige versterking van het aanbod te Heppen;

  3. diversifiëren van het woonaanbod, onder andere voor militairen en bejaarden;

  4. kernversterkend werken.

  Deze aandachtspunten dienen dus ook voor de ontwikkeling van dit RUP in rekenschap gebracht te

  worden.

  iii. Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (1996)

  Met de opmaak van het GNOP heeft de gemeente zich geëngageerd tot het voeren van een

  gemeentelijke natuurbeleid waarbij de versterking van natuurwaarden voorop staat. De

  gemeenteraad keurde dit GNOP goed op 30 april 1996.

  Het plangebied zelf is niet in de actiepunten van het GNOP opgenomen, maar grenst wel aan de

  vallei van de Grote Beek waarvoor een herstel van de verwevenheid van habitats via veiligstelling,

  beheersovereenkomsten, inrichtings- en beheersplan en aankoop vijvers voorop gesteld wordt.

  Er is geen impact op dit RUP.

  iv. Milieubeleidsplan 2005-2013 (2005)

  De gemeenteraad keurde dit gemeentelijk beleidsplan goed op 22 februari 2005.

  Het Kanaal van Beverlo komt vooral aan bod in het onderdeel “Water”.

  De relevante info uit dit plan is opgenomen in punt d. van dit deel.

  v. Landinrichtingsproject Grote Netegebied (1994-2009)

  Het richtplan werd door de Vlaamse regering 30 juni 1998 goedgekeurd. In uitvoering hiervan

  werden diverse deelplannen en projecten opgestart en uitgevoerd. Voor Leopoldsburg is het

  deelplan “Gerheserheide” van belang.

 • MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 31

  De belangrijkste gebiedsopties voor het gedeelte van Leopoldsburg gelegen in het

  landinrichtingsproject en betrekking hebbende op het plangebied van de kanaalkom zijn:

  - ondersteuning van het integraal waterbeheer;

  - natuurontwikkeling ter hoogte van de beekvalleien en zandruggen;

  - natuurinrichting van het kanaal en zijn invloedsgebieden;

  - ondersteuning van het recreatief medegebruik;

  - versterking van de landschappelijke structuur.

  Er is geen impact op dit RUP.

  vi. Neteland (2004-2008)

  Dit is een planningsproces voor landbouw, natuur en bos (afbakening natuurlijke en agrarische

  structuur).

  Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wil het buitengebied vrijwaren voor de essentiële functies

  landbouw, natuur en bos. In 2001 besliste de Vlaamse Regering de afbakening van de landbouw-,

  natuur- en bosgebieden aan te pakken in twee fasen. De afbakening van de landbouw-, natuur- en

  bosgebieden startte met de afbakening van 86.500 ha natuurgebieden als onderdeel van het Vlaams

  Ecologisch Netwerk (VEN). De afbakening van de landbouwgebieden en de rest van de

  natuurgebieden schoof door naar een tweede fase die in 2004 op gang kwam.

  In Vlaanderen werden 13 dergelijke planningsprocessen opgestart. Leopoldsburg behoort tot het

  deelgebied Neteland en meer bepaald “Deelruimte 5. Grote en Molse Nete”6 en “Deelruimte 6.

  Brongebied Grote Nete”7. Hierin wordt – zoals al gesteld – de afbakening van het stedelijk gebeid

  aangehaald als een provinciale taak.

  Op basis van deze eindnota en de adviezen van de betrokken gemeenten, provincies en

  belangengroepen, nam de Vlaamse regering op 21 december 2007 en 22 februari 2008 een

  beslissing over de herbevestiging van de agrarische gebieden en het operationeel

  uitvoeringsprogramma (raadpleegbaar via www.ruimtelijkeordening.be). Er zijn nog geen RUP

  opgestart.

  Er is geen impact op dit RUP.

  vii. Het bekkenbeheerplan van het Netebekken 2008-2013 (2002-2009)

  Op 30 januari 2009 keurde de Vlaamse Regering het besluit voor de vaststelling van de

  bekkenbeheerplannen en de bijhorende deelbekkenbeheerplannen definitief goed

  (www.bekkenwerking.be/documenten/definitieve-bekkenbeheerplannen/10_net_bbp).

  Er is geen impact op dit RUP.

  6 Het Kanaal van Beverlo ligt in deze deelruimte. 7 Eindnota van gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma (juni 2006).

 • MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 32

  1.3. de relevantie van het plan of programma voor de integratie van

  milieuoverwegingen, vooral met het oog op de bevordering van duurzame

  ontwikkeling;

  Volgende elementen uit het RUP vormen een kader voor het bevorderen van duurzame

  ontwikkeling:

  o zuidgerichte woningen (ZOG-zone): gebruik van zonne-energie en eigen stroomproductie;

  o wonen aan het water (W-zone): hemelwaterrecuperatie en –infiltratie;

  o natuur in stedelijke omgeving: waterparken + structurerend groen;

  o stimuleren fiets- en voetgangersverkeer;

  o …

  Daarnaast ontwikkelt het gemeentebestuur in uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst dat op

  onderscheidingsniveau werd ondertekend, een gemeentelijk milieu- en duurzaam beleid zoals bijv.

  aanwerving van een duurzaamheidsambtenaar (in dienst sinds 1/8/2008), het project Tankslag (2005

  en 2008), het project Zonneslag (2006), het E-portemonnee (punten verdienen met milieuvriendelijk

  en/of duurzaam gedrag: zie www.e-portemonnee.be. Ingevoerd sinds 1 juni 2008), subsidie voor bio-

  ecologische bouwmaterialen, voor zwaluwkolonies, voor hemelwaterputten en

  infiltratievoorzieningen, planadvies duurzaam bouwen,… Voor meer informatie wordt naar de diverse

  MilieuJaarProgramma’s verwezen.

  Ook kan er een samenwerking worden opgezet met het Steunpunt Duurzaam Bouwen Limburg om

  dit “wonen aan water” nog gerichter aan te pakken. Het college besliste op 13 februari 2009 om het

  Steunpunt hierbij te betrekken.

  1.4. milieuproblemen die relevant zijn voor het plan of programma;

  Hierbij wordt er toepassing gemaakt van beschikbare emissie-, immissie- en andere milieugegevens over bodem;

  oppervlakte- en grondwater; fauna en flora; atmosfeer; klimaat; geluid en trillingen; licht; lucht en geur;

  gezondheid van de mens; stoffelijke goederen; mobiliteit, ruimte en landschap;

  i. Bodem

  Volgens de Bodemkaart ligt het plan

  gebied in volgende zones:

  - vochtig zand (licht

  blauw);

  - antropogeen (grijs).

  Bodemkaart (via www.geovlaanderen.be)

  Langs de kom en langs het kanaal worden er erosiegevoelige zones aangeduid. Het betreft hier

 • MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 33

  hoge taluds die ontstaan zijn bij de uitgraving van het kanaal. De uitgegraven gronden werden langs

  het kanaal opgehoopt en bestaan vandaag de dag nog. Ondertussen zijn ze begroeid.

  Er zijn potentieel verontreinigde activiteiten geweest (bouwonderneming Van Broekhoven). Er werd

  een bodemonderzoek uitgevoerd en OVAM leverde een bodemattest af (A-339898 D-27678 dd.

  23/5/2006) met als conclusie: “geen verdere maatregelen”.

  Momenteel zijn er 2 vergunde bedrijfsactiviteiten in het plangebied:

  o marmerbewerking Saillart (op de vroegere locatie van Cera Email) (milieuvergunning

  afgeleverd op 27 december 1995 voor 20 jaar – rubriek 30: bouwmaterialen);

  o Yachtclub (melding, geakteerd op 19 augustus 2003 voor 20 jaar – o.a. rubriek 29.5:

  metaalbewerking en rubriek 15.1 (stallen van boten)).

  In het verleden werden ook vergunningen afgeleverd of activiteiten uitgevoerd:

  o Cera Email (bakstenen/Vaartstraat) (bedrijvigheid gestopt 1994-1995); (geej

  bodemonderzoeken teruggevonden)

  o Bouwwerken Van Broekhoven (bouwmaterialen/aan de kom, momenteel deels bos) (ARAB-

  vergunning 1969-1983);

  o Breekinstallatie en storten afbraakmateriaal door Stratica NV (het niet of nauwelijks bebost

  deel) (1992-1995 – PV’s vanwege afdeling milieu-inspectie en de gemeentepolitie/op 28 juni

  1994 verkreeg NV stratica een milieuvergunning voor een locatie langsheen de

  Antwerpsesteenweg 187, overkant van het kanaal en dus buiten het plangebied). Maar uit

  het bodemonderzoek bleek dat het hiervoor bedoeld perceel niet vervuild is.

  Bij het grondverzet, zeker bij mogelijks verzet van waterbodems moet de nodige zorg aan de dag

  gelegd worden de waterbodem van het kanaal niet te intensief om te woelen (waterbodem vervuild

  met PCB en zware metalen – accumulatie in paling, zie verder bij punt “ii. Water”). Bij de aanleg van

  de waterparken (vijvers) wordt hiermee rekening gehouden: het betreft ondiepe vijvers met enkel een

  (“oppervlakte”)verbinding met het kanaal.

  ii. Water

  Watertoets:

  Voor het plangebied werd het watertoetsinstrument op www.watertoets.be doorlopen. Dit instrument

  stelt ons in staat te onderzoeken of een project de watertoets doorstaat, dan wel of er zich mogelijk

  schadelijke effecten kunnen voordoen en een advies van de waterbeheerders aangewezen is. Het

  watertoetsinstrument werd gekoppeld aan het watertoets geoloket voor het raadplegen van de

  overeenkomstige watertoetskaarten. Het geoloket, ontwikkeld door het AGIV

  (www.gisvlaanderen.be), is op dit ogenblik nog in ontwikkeling. Het is dus mogelijk dat bepaalde

  watertoetskaarten nog niet correct getoond worden. De uitvoering van deze watertoets gebeurde dan

  ook op basis van de (project)gegevens zoals deze tot op heden beschikbaar zijn.

  De verschillende watertoetskaarten zijn ter informatie weergegeven in de volgende paragraaf.

  Hieronder worden de belangrijkste vaststellingen en conclusies voor het plangebied weergegeven.

 • MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 34

  Richtlijn gewijzigd overstromingsregime

  Het plangebied wordt in het zuid-westen begrensd door het kanaal en de kanaalkom.

  Langs het kanaal wordt het gebied gekarteerd als NOG, overstroombaar vanuit waterloop. Er komen

  geen natuurlijke waterlopen voor in het plangebied.

  Een positieve uitspraak over de vergunningsaanvraag is mogelijk indien de gewestelijke

  stedenbouwkundige verordening hemelwater wordt nageleefd. Binnen de voorschriften wordt

  bepaald dat het hemelwater binnen het plangebied opgevangen dient te worden. Onder deze

  voorwaarden is het ontwerp verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 van het decreet integraal

  waterbeleid.

  Gewijzigde grondwaterstromingspatroon

  In het project worden een aantal van de bestaande gebouwen (woningen en bedrijven) behouden en

  worden een 100-tal nieuwe wooneenheden opgericht. Er zal eveneens nieuwe verharding

  (ontsluiting nieuwe woonwijk) worden aangelegd.

  Aangezien er hier uitgegaan wordt van een structuurschets die vertaald wordt in een RUP en dus

  geen technische uitvoeringsdossiers, is het niet mogelijk om een correcte oppervlakte op te geven

  voor de bijkomende bebouwing en verharding. Het resultaat van bijkomende bebouwing en

  verharding zal in ieder geval meer dan 0,1 ha bedragen (het plangebied zelf is bijna 11 ha groot).

  Het is dan ook aangewezen het advies in te winnen van de bevoegde adviesinstanties8.

  Hierbij dient wel in overweging genomen te worden dat er binnen het plangebied ook zeer grote

  waterpartijen aangelegd zullen worden die zeker een functie kunnen vervullen in het kader van

  opvang hemelwater,… .

  Gezien in de voorschriften wordt opgenomen dat de “gewestelijke stedenbouwkundige verordening

  inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van

  afvalwater en hemelwater” van toepassing is, waarbij getracht wordt om geen bijkomend

  afvoerdebiet te laten ontstaan door het omzetten van onverharde oppervlakte in verharde

  ondoordringbare oppervlakten door middel van het voorzien van de nodige ruimte voor

  waterinfiltratie en/of waterberging, kan gesteld worden dat de afstromingshoeveelheid slechts

  beperkt zal wijzigen.

  Gewijzigde infiltratie naar het grondwater

  Het plangebied wordt volledig gekarteerd als matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2), een

  smalle strook langs het kanaal wordt aangeduid als zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1).

  Dat wil zeggen dat er bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moet nagegaan worden

  wat de dimensies van de ondergrondse constructies zijn. Indien deze dieper dan 5.00 m gelegen zijn

  en een horizontale lengte van meer dan 100 m hebben, dient advies ingewonnen te worden.

  Buffering en infiltratie van water Het projectgebied is gelegen in infiltratiegevoelig gebied

  (Netebekken).

  Zoals reeds gesteld bij de gewijzigde afstromingshoeveelheid, is er een zeer groot aandeel

  bijkomende oppervlakte verharding en bebouwing in het plangebied en zal er dus advies moeten

  ingewonnen worden bij de bevoegde instanties.

  8 Deze zijn opgenomen in de te raadplegen instanties.

 • MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 35

  Conclusie

  - gezien de kartering als NOG;

  - gezien een grote toename van de bebouwde en verharde oppervlakte;

  - gezien de ligging grotendeels in een matig en beperkt in een zeer gevoelig gebied wat

  betreft grondwaterstromingsgevoeligheid;

  - gezien er zeer grote waterpartijen gerealiseerd zullen worden die een functie kunnen

  vervullen in kader van geïntegreerd waterbeleid;

  - gezien de richtlijnen van de “gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake

  hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van

  afvalwater en hemelwater” in de stedenbouwkundige voorschriften opgenomen zijn;

  kan gesteld worden dat er weinig tot geen schadelijke effecten ten aanzien van het verlies van

  waterbergend vermogen zullen zijn. Bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dient echter

  toch expliciet het advies van de bevoegde instanties aangevraagd te worden.

  Het plangebied is erosiegevoelig (zie ook bij “i. bodem”), en ook infiltratiegevoelig (behalve het

  kanaal zelf, is het volledige gebied aangeduid als infiltratiegevoelig).

  Het plangebied is vrij vlak gelegen met hellingspercentages tot 5%. Daar waar de erosiegevoelige

  gebieden aangeduid zijn (langs de kom en een zone langs het kanaal) zijn de hellingspercentages

  hoger (5-10% en meer dan 10%). Dit zijn de taluds die gevormd werden toen het kanaal werd

  uitgegraven en de grond erlangs werd opgehoopt.

  en overstromingsgevoelig (langsheen

  noordzijde van het kanaal te vertrekken

  vanaf de kom tot ter hoogte van de

  Kanaalstraat – licht blauwe kleur).

  Overstromingskaart (via www.geovlaanderen.be).

  Alsook overstroombaar vanuit de

  waterloop (licht roze kleur op kaart

  hieronder).

  Van Nature uit overstroombar gebieden

  (NOG) (via www.geovlaanderen.be).

  Het kanaal en omgeving is zeer gevoelig

 • MER-screening voorontwerp van RUP “Aan de Kom” – 36

  wat betreft grondwaterstroming (zie kaart hiernaast: licht bruine kleur).

  Grondwaterstromingskaart (via www.geovlaanderen.be)

  Volgens de kwaliteitsdoelstellingen moet het water van het kanaal van Beverlo de normen voor

  drink- en viswater nastreven.

  Het grondwater is het plangebied behoort tot de formatie van Kasterlee en Kattendijk. Meer info is te

  vinden in het VMM-rapport “Het Centraal Kempisch Systeem – grondwater in Vlaanderen” (2008 –

  depotnummer D/2008/6871/015).

  Volgens de rapporten van de VMM en Bekkenbeheerplan is de waterkwaliteit van het kanaal matig

  tot aanvaardbaar/goed (BBI = goed /waterbodem Triade-kwaliteit = sterk afwijkend t.o.v. referentie

  (o.a. cadmium en lood).

  Zie ook de studie van G. Goemans, C. Belpaire, M. Raemaekers en M. Guns, “Het Vlaamse

  palingpolluentenmeetnet, 1994-2001: gehalten aan polychloorbifenylen, organochloorpesticiden en

  zware metalen in paling”, IWB.Wb.V.R.2003.99, juli 20039. Het ministerieel besluit dd. 19 april 2002

  houdende een tijdelijk meeneemverbod van paling in alle openbare waterlopen en een tijdelijk

  meeneem verbod van alle vissen op bepaalde openbare wateren (BS 25.05.2002).

  Ook in de waterbodem zijn