menukaart voor verzakelijking bedrijventerreinen Oost-Groningen

download menukaart voor verzakelijking bedrijventerreinen Oost-Groningen

of 79

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of menukaart voor verzakelijking bedrijventerreinen Oost-Groningen

 • 2012

  gemeente Bellingwedde

  gemeente Menterwolde

  gemeente Oldambt

  gemeente Pekela

  gemeente Stadskanaal

  gemeente Veendam

  gemeente Vlagtwedde

  provincie Groningen

  menukaart voor verzakelijking

  bedrijventerreinen Oost-Groningen

  denken als een belegger in Oost-Groningen

  -CONCEPT EINDVERSIE-

 • Menukaart voor verzakelijking bedrijventerreinen Oost-Groningen

  Denken als een belegger in Oost-Groningen

 • INHOUDSOPGAVE

  SAMENVATTING 1

  1. APERITIEF 4

  1.1 Aanleiding 4

  1.2 Leeswijzer 5

  2. VOORGERECHT: PRIVATE INVESTERINGEN STIMULEREN 6

  2.1 Stap 1: Structureer uw regionale markt voor bedrijventerreinen en

  kies voor flankerend beleid dat investeringen uitlokt 6

  2.2 Stap 2: Denk vanuit een vastgoedbril en prikkel private investeerders 12

  2.3 Stap 3: Zorg dat uw bedrijventerreinen goed op orde zijn en blijven 18

  3. TUSSENGERECHT: WAARDECREATIE OP BEDRIJVENTERREINEN IN OOST-

  GRONINGEN 19

  4. HOOFDGERECHT: DRIE BUSINESSCASES IN OOST-GRONINGEN 34

  4.1 Mercurius Business Park 34

  4.2 Avebe/Wilkens locatie, Veendam 46

  4.3 De Rensel, Oldambt 59

  5. NAGERECHT: LEEREFFECTEN VERZAKELIJKING OOST-GRONINGEN 69

  BIJGERECHTEN

  Convenant Bedrijventerreinen Oost-Groningen

 • Menukaart voor verzakelijking bedrijventerreinen Oost-Groningen 1 Stec Groep en regio Oost-Groningen 10.143 -CONCEPT EINDVERSIE-

  SAMENVATTING

  Menukaart voor verzakelijking bedrijventerreinen Oost-Groningen

  1. Aperitief

  Private investeringen op bedrijventerreinen uitlokken

  De regio Oost-Groningen wil private initiatieven bevorderen om bestaande

  bedrijventerreinen te herontwikkelen, maar ook nieuwe bedrijventerreinen voldoende

  toekomstbestendig te houden. De regio ziet hier voor zichzelf een belangrijke initirende

  en stimulerende taak weggelegd. Met dit doel heeft de regio in juli 2012 het convenant

  bedrijventerreinen Oost-Groningen ondertekend en is het de pilot verzakelijking Oost-

  Groningen gestart. Vanuit de pilot verzakelijking is voor en door de regio een handreiking

  opgesteld in de vorm van een menukaart. Deze menukaart bestaat uit meerdere

  gerechten die allen gericht zijn op het creren van meerwaarde en het stimuleren van

  private investeringen op (bestaande) bedrijventerreinen in Oost-Groningen, maar

  tegelijkertijd zeker ook bruikbaar zijn voor de rest van Nederland!

  2. Voorgerecht

  Basis moet op orde zijn

  Om (vastgoed)marktpartijen, maar ook eigenaar/gebruikers, te stimuleren tot

  investeringen op bestaande bedrijventerreinen moeten een aantal onderdelen zeker op

  orde zijn. Voor Oost-Groningen gaat het met name om marktstructurering, meer

  (bestaand) vastgoed denken en er voor zorgen dat bestaande bedrijventerreinen goed

  onderhouden zijn.

  Marktstructurering belangrijk om te komen tot waardecreatie

  Een gezonde verhouding tussen vraag en aanbod op de bedrijfsruimtemarkt, zowel

  kwantitatief als kwalitatief, is de sleutel tot meer private investeringen. Daarnaast is het

  verstandig om op een flexibele manier om te gaan met het bestemmingsplan, zodat

  investeringen ook daadwerkelijk mogelijk worden gemaakt. Actief accountmanagement

  (als een hotelier) wordt daarbij gevraagd om partijen te faciliteren en te simuleren om

  te komen tot een succesvolle businesscase. Al met al geldt dat marktstructurering voor

  Oost-Groningen een centraal begrip is om te komen tot succesvolle

  financieringsarrangementen (en daarmee waardecreatie) op bedrijventerreinen. Het gaat

  dan om een indirecte manier van sturen gericht op goede (financile) randvoorwaarden,

  waarbinnen ruimtelijk een vastgoedmarkten functioneren.

  Focus op bestaand vastgoed en meer portefeuille denken

  Naast marktstructurering is (nog) meer interesse voor investeren op bestaande

  bedrijventerreinen noodzakelijk. Dit is anders dan anders, de meeste verdienmodellen zijn

  immers gericht op het ontwikkelen van nieuwbouw. Bij voorkeur dienen gemeenten in

  Oost-Groningen te kiezen voor het afmaken en herstructureren van bestaande

  bedrijventerreinen. Dit vraagt om een cultuuromslag en meer portefeuille denken. Het

  portefeuille denken betekent dat vanuit een beleggingscyclus wordt gedacht over het

  bestaande vastgoed (of binnen de voorraad aan bedrijventerrein) en hoe dat rendeert.

 • Menukaart voor verzakelijking bedrijventerreinen Oost-Groningen 2 Stec Groep en regio Oost-Groningen 10.143 -CONCEPT EINDVERSIE-

  Vervolgens wordt gekeken welke terreinen geherstructureerd moeten worden, maar ook

  welke (delen van) terreinen of van welke panden er afscheid moet worden genomen.

  Pas daarna wordt geanalyseerd wat er aan nieuwbouw nodig is. Dit vraagt per saldo

  om meer energie steken in bestaande terreinen, maar ook een goede timing om op het

  juiste moment vastgoed te verwerven en/of terreinen te herontwikkelen.

  Goed onderhouden bedrijventerreinen

  De openbare ruimte, infrastructuur, maar ook handhaving moeten goed op niveau zijn

  om private investeerders te interesseren voor de bestaande bedrijventerreinen.

  Bereikbaarheid in combinatie met een goede uitstraling van het openbaar gebied zijn

  belangrijk voor het uitlokken van investeringen, zeker ook bij bestaande

  eigenaar/gebruikers op een locatie.

  3. Tussengerecht

  Nieuwe verdienmodellen voor bedrijventerreinen in Oost-Groningen

  Traditionele publiekrechtelijke financile instrumenten gaan uit van groei, nieuwbouw en

  uitbreiding en zijn daarmee niet (meer) n op n toepasbaar voor Oost-Groningen. Dit

  betekent dat aantrekkelijke arrangementen altijd gekoppeld zullen zijn aan goed

  afgebakende (sub)markten (marktstructurering). De nieuwe cashflow komt uit nieuwe

  kasstromen op bedrijventerreinen die juist voor Oost-Groningen interessant zijn. Dit is

  tweeledig: enerzijds gaat het om besparen ten opzichte van de huidige situatie (zoals

  energiebesparing, maar ook dubbele of tijdelijke bestemmingen), anderzijds gaat het om

  cashflow halen uit het afbakenen van rechten en plichten rond de gebiedsexploitatie

  (bijvoorbeeld de rechten voor beheer of het leveren en collecteren van energie). Een

  tiental kansrijke arrangementen voor Oost-Groningen staan in de figuur hieronder.

  Bron: Stec Groep, 2012

 • Menukaart voor verzakelijking bedrijventerreinen Oost-Groningen 3 Stec Groep en regio Oost-Groningen 10.143 -CONCEPT EINDVERSIE-

  4. Hoofdgerecht

  Voor drie businesscases uit Oost-Groningen wordt met behulp van de financile

  arrangementen gezocht naar slimme strategien en oplossingen voor het uitlokken van

  private investeringen. Het betreft de locatie Mercurius Business Park (Stadskanaal),

  Avebe/Wilkens locatie (Veendam) en De Rensel (Oldambt). In onderstaande tabel zijn de

  locaties gekoppeld aan de financile arrangementen. Daarnaast geldt voor de business

  cases dat sterk moet worden ingezet op onder meer actief accountmanagement (een

  faciliterende gemeente, van toelatingsplanologie naar uitnodigingsplanologie), flexibele

  bestemmingsplannen en een toekomstvisie (met kiemstrategie/DNA) per locatie. Alle drie

  de businesscases hebben toekomstpotentie, maar ook geldt dat er nog vervolgstappen

  gezet moeten worden en er werk aan de winkel is!

  Tabel A: mogelijke interessante financile instrumenten per businesscase

  Mercurius

  Business Park,

  Stadskanaal

  Avebe/Wilkens

  locatie, Veendam

  De Rensel,

  Oldambt

  Value capturing X X X

  Tijdelijke exploitatie X X X

  Ketenintegratie X

  Escos en muscos X X

  Verhandelbare rechten X X

  Bouwclaimmodel

  BIZ / GebiedsVVE X

  Stedelijke herverkaveling

  TIF en LIF

  Sponsoring X

  TAB/Branding X X X

  Speldenprikken X X

  Opknippen X X X

  Bijzondere objecten X X

  Subsidie X X

  Bron: Stec Groep, 2012

  5. Nagerecht

  Leereffecten verzakelijking Oost-Groningen

  1. Regionaal de neuzen dezelfde kant op en focus op een gezonde markt voor

  bedrijventerreinen

  2. Focus op enkele kansrijke projecten als regio, niet op een veelvoud

  3. Lef tonen, out-of-the-box denken en partijen bij elkaar brengen

  4. Zoek naar sterke partners met een groot regionaal netwerk en veel lokale knowhow

  (actieve partijen, maar ook actieve gemeente)

  5. Ten slotte: nieuwe manieren benutten om geld te verdienen!

 • Menukaart voor verzakelijking bedrijventerreinen Oost-Groningen 4 Stec Groep en regio Oost-Groningen 10.143 -CONCEPT EINDVERSIE-

  1. APERITIEF

  De menukaart verzakelijking voor Oost-Groningen begint met een aperitief. Traditioneel

  dient het aperitief als opwekker van de eetlust. Zo werkt het ook met het eerste

  hoofdstuk in deze handreiking. U leest hier de aanleiding voor de pilot verzakelijking in

  Oost-Groningen. Ook wordt tijdens het aperitief de menukaart onthuld: wat krijgt u

  voorgeschoteld? U leest dit in de leeswijzer.

  1.1 Aanleiding

  Pilot verzakelijking Oost-Groningen

  In juli heeft het toenmalige Ministerie van VROM (nu ministerie I&M) de provincies

  uitgenodigd om voorstellen in te dienen in kader van 'Roadmap voor de verzakelijking

  van de bedrijventerreinenmarkt' van Rijk, IPO en VNG. Het ministerie is van mening dat

  de betrokkenheid van marktpartijen bij de ontwikkeling, beheer en exploitatie van