Menukaart Jeugdparticipatie

of 16 /16
16-jan-15 / Diversion © MENUKAART JEUGDPARTICIPATIE Jeugd betrekken bij de inrichting van de zorg voor de jeugd

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Menukaart Jeugdparticipatie

 • 16-jan-15 / Diversion

  MENUKAART

  JEUGDPARTICIPATIE

  Jeugd betrekken bij de

  inrichting van de zorg

  voor de jeugd

 • 16-jan-15 / Diversion

  Het Nederlandse jeugdzorgstelsel

  ondergaat een radicale transformatie. Sinds

  2015 hebben gemeenten de taak lokaal

  invulling te geven aan het nieuwe

  jeugdzorgstelsel. Binnen het nieuwe

  jeugdzorgstelsel wordt zorg daarmee dichter

  bij kinderen en jongeren georganiseerd.

  De civil society heeft in veel lokale

  aanpakken een belangrijke rol: wat kunnen

  lokale netwerken doen om jeugdigen met

  een probleem te helpen voordat zij worden

  doorverwezen?

  Inspraak van burgers is in de Wet

  Maatschappelijke Ondersteuning vastgelegd

  als een gemeentelijke verantwoordelijkheid.

  Gemeenten moeten in samenwerking met

  jeugd, ouders en clinten invulling geven

  aan hun taken op het gebied van opvoed-

  en opgroeiondersteuning.

  Achtergrond

 • 16-jan-15 / Diversion

  Veel gemeenten, zorginstellingen en

  clintenorganisaties en -raden slaan de

  handen ineen om de kwaliteit van zorg

  actief te monitoren.

  De witte vlek die veel gemeenten echter nog

  ervaren, is de directe dialoog met jongeren

  rondom het vormgeven en evalueren van

  beleid.

  Daarbij hebben veel gemeenten de

  behoeften niet enkel met jongeren als clint

  in gesprek te gaan, maar ook als jonge

  burgers en (indirect) betrokkenen van zorg

  (broer/zus, vriend(in), klasgenoot, etc).

  Door met jongeren in dialoog te treden over

  belangrijke kansen en risicos, herken je als

  gemeente belangrijke maatschappelijke

  trends en kan je niet alleen inzetten op de

  kwaliteit van het zorgaanbod, maar ook op

  preventie en signalering.

  Inspraak als motor van

  zelfredzaamheid

 • 16-jan-15 / Diversion

  Participatie

  organiseren

  Maar hoe geef je deze dialoog effectief

  vorm? En zorg je zo dat de ervaringen en

  ideen van jongeren je als gemeente

  bereiken en kunnen helpen bij het

  versterken van je aanpak?

  Het participatiemenu van Diversion

  ondersteunt gemeenten om jeugdigen op

  incidentele en structurele basis te betrekken

  bij het voorbereiden, toetsen en evalueren

  van beleid rondom de zorg voor de jeugd.

  De bouwstenen van dit menu zijn

  gebaseerd op bewezen methoden en

  jarenlange ervaring op het gebied van

  jeugdparticipatie.

  De programmas dragen niet alleen bij aan

  beleidsinnovatie en draagvlakontwikkeling,

  maar leveren ook een waardevolle bijdrage

  aan de ontwikkeling van jonge deelnemers.

 • 16-jan-15 / Diversion

  Impuls aan de kwaliteit en effectiviteit van

  beleid: aanpak sluit aan bij (de leefwereld van)

  de doelgroep.

  Het bouwen aan draagvlak.

  Waarborgen van de invloed van jongeren op

  (gemeentelijk) beleid.

  Jongerenparticipatie werkt empowerend. Zij

  ervaren aan den lijve dat je invloed kunt

  uitoefenen op je leefomgeving en dat je samen

  dingen voor elkaar kunt krijgen.

  Herhaald contact met jongeren helpt

  professionals zich te verplaatsen in de

  leefwereld van hun doelgroep.

  Jeugdigen als

  gesprekspartner, wat

  levert het op?

 • 16-jan-15 / Diversion

  Onze aanpakSinds tien jaar begeleiden wij op succesvolle wijze

  overheden, maatschappelijke- en culturele instellingen

  bij het betrekken van kinderen en jongeren bij het

  vormgeven, toetsen en uitvoeren van hun beleid en

  activiteiten. In onze aanpak staan de volgende

  uitgangspunten centraal:

  De leefwereld van jongeren als vertrekpunt.

  Vertalen van complexe vraagstukken naar

  concrete vragen voor jongeren. Zonder concrete

  vraag, geen concreet antwoord.

  Goede vertaalslag van ideen en adviezen van

  jongeren naar gemeentelijk beleid in de vorm van

  kwalitatief hoogwaardige onderzoeken, sessies en

  adviezen.

  Aandacht voor de diversiteit binnen de doelgroep.

  Aanpak differentiren: aansluiting bij verschillende

  participatieniveau s en behoeften van jongeren.

  Jongeren moeten niet enkel komen brengen,

  maar ook kunnen halen: whats in it for me? .

 • 16-jan-15 / Diversion

  Good practicesEnkele voorbeelden:

  In de gemeente Leiden geeft Diversion vorm aan het jongerenplatform King for a Day.

  Jongeren krijgen middels het platform de kans mee te praten en denken over oa de inrichting

  van de zorg voor de jeugd. Deze film is het eindresultaat van een adviessessie waarin wij

  jongeren voorlichtten over de transitie en zij antwoorden formuleerden op concrete vragen

  van bestuurders over de (transitie) jeugdzorg.

  In opdracht van de gemeente Amsterdam raadpleegde Diversion jeugdigen en ouders door

  middel van diepte interviews en een trendmeting over hun ideen voor de toekomst van de

  zorg voor de jeugd. De uitkomsten leverde de gemeente concrete input over hoe zij haar

  middelen zo kan besteden dat deze aansluiten bij de zorgen, behoeften en wensen van

  Amsterdammers.

  Voor het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid deed Diversion onderzoek naar de

  behoeften van jongeren en hun relatie tot gezondheid. De jongeren (13-19 jaar) is gevraagd

  hoe zij aandacht geven aan gezondheid en hoe zij aandacht willen krijgen van professionals

  als het gaat om gezondheid. Hier leest u het rapport.

  Diversion voerde voor de gemeente Stichtse Vecht een onderzoeks- en participatietraject uit.

  De gemeente wou te weten komen hoe het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

  jongerencommunicatie opzet, waarbij optimaal aangesloten wordt bij de behoeften en

  voorkeuren van de jongeren zelf. Daarnaast bracht Diversion in kaart op welke manier

  jongeren in de toekomst betrokken kunnen en willen worden bij het jeugdbeleid.

 • 16-jan-15 / Diversion

  Menukaart: 10

  innovatieve instrumentenDe menukaart die voor u ligt, biedt een beknopte

  weergave van instrumenten die door Diversion zijn

  ontwikkeld voor gemeenten en instellingen die op

  vernieuwende wijze vorm willen geven aan inspraak.

  Deze instrumenten:

  Richten zich op verschillende fases: voorbereiding,

  uitvoering en evaluatie van beleid.

  Zijn in de praktijk getoetst en gebaseerd op

  bewezen methoden.

  Bestaan uit vormen voor incidentele en structurele

  raadpleging.

  Zijn toepasbaar op verschillende groepen kinderen

  en jongeren binnen en buiten de jeugdzorg.

  Versterken zowel jongeren als professionals.

  Bieden ruimte voor maatwerk en aansluitende pr.

 • 16-jan-15 / Diversion

  1. Participatie-gameStructureel vormgeven aan participatie en inspraak

  2. Train de professionalStructureel vormgeven aan participatie en inspraak

  Samenvatting resultaat

  Doelgroep: 75-150 jongeren.

  Doel: inventarisatie van de participatiebehoeften van

  jongeren om te komen tot effectieve inspraakmodellen.

  Aanpak: jongeren geven hun persoonlijke

  participatievoorkeuren aan via een speciale game. Over

  welke themas willen zij meepraten, op welke manier en

  wanneer. Op basis van de uitkomsten van de game, wordt

  een advies geformuleerd over de vormgeving van uw

  inspraakbeleid. Jongeren krijgen de uitslag van hun

  persoonlijke test terug in een persoonlijk participatie

  profiel.

  Samenvatting resultaat

  Doelgroep: 7-15 professionals.

  Doel: jeugdparticipatie laten beklijven binnen de

  (ambtelijke) organisatie. Deelnemers kennen de

  randvoorwaarden voor succesvolle jeugdparticipatie,

  hebben een duidelijk beeld van hoe dit van meerwaarde

  kan zijn voor de eigen werkpraktijk en hebben een

  concreet (start)plan voor het toepassen ervan.

  Aanpak: deelnemers volgen een training, bestaande uit

  vier modules van elk een dagdeel. Afhankelijk van de

  behoeften van de deelnemers wordt een balans gezocht

  tussen theorie en (groeps)opdrachten.

 • 16-jan-15 / Diversion

  3. Headlines krantVerzamelen van input voor beleid en uitvoering

  4. VideobriefVerzamelen van input voor beleid en uitvoering

  Samenvatting resultaat

  Doelgroep: varirend van 100 tot 500 jeugdigen.

  Doel: ophalen van de belangrijkste maatschappelijke

  themas en meest recente trends binnen n of meerdere

  (beleids)domeinen onder de doelgroep zelf.

  Aanpak: door middel van trendworkshops, onder leiding

  van jongeren zelf (peer onderzoekers), brainstormen

  deelnemers over specifieke themas, signaleren zij trends

  en bepalen zij welke trends het meest belangrijk zijn. Een

  krant met daarin de belangrijkste trends in headlines

  weergegeven, is het eindresultaat. De krant kan breed

  verspreid worden.

  Samenvatting resultaat

  Doelgroep: 15 25 jeugdigen.

  Doel: ophalen van input van jongeren op n of meerdere

  specifieke vragen of cases.

  Aanpak: n of meerdere vragen vanuit professionals

  en/of politici worden aan (relevante groepen) jeugdigen in

  (verschillende) sessies voorgelegd. Het eindresultaat is

  een film waarin jongeren antwoord geven op een concrete

  vraag van een bestuurder en daarover een advies

  uitspreken. De film kan ingezet worden om een groter

  publiek mee te bereiken onder jongeren en professionals.

 • 16-jan-15 / Diversion

  5. Open SpaceToetsing van beleidsvoornemens

  6. Get focussedToetsing van beleidsvoornemens

  Samenvatting resultaat

  Doelgroep: 15 30 jongeren.

  Doel: jongeren betrekken bij beleidsvorming.

  Aanpak: beleidsvoornemens vormen het uitgangspunt van

  de Open Spacebijeenkomst. Onder leiding van

  gespreksleiders werken deelnemers (bij voorkeur jongeren

  n beleidsmakers) in subgroepen parallel aan elkaar. De

  groepen rouleren en bouwen voort op de conclusies van

  de andere groepen. Op het einde van de sessie

  presenteren jongeren hun belangrijkste overwegingen aan

  de betrokken beleidsmakers.

  Samenvatting resultaat

  Doelgroep: 7 12 jongeren.

  Doel: jongeren (op korte termijn) betrekken bij het

  vormgeven van beleid naar aanleiding van een specifieke

  vraag.

  Aanpak: onder leiding van een ervaren gespreksleider

  worden randvoorwaarden voor succes van

  beleidsvoornemens met de doelgroep opgesteld. De

  aanbevelingen worden vastgelegd in een uitgebreide

  rapportage.

 • 16-jan-15 / Diversion

  7. Flashback ReportBeleidsevaluatie

  8. Jeugd- & OuderPuntOnafhankelijke belangenbehartiging

  Samenvatting resultaat

  Doelgroep: 8-15 jongeren.

  Doel: jongeren betrekken bij het evalueren van beleid

  Aanpak: onder leiding van een ervaren gespreksleider

  wordt de aanpak van een gemeente in zijn algemeen of

  een specifiek onderdeel ervan gevalueerd met jongeren.

  Waar zijn zij tevreden over, wat zien zij liever anders en

  waar zitten kansen voor de toekomst? De aanbevelingen

  worden vastgelegd in een uitgebreide rapportage.

  Samenvatting resultaat

  Doelgroep: afhankelijk van doelstelling Punt.

  Doel: belanghebbenden structureel -vanuit een

  onafhankelijke positie- betrekken bij de voorbereiding,

  uitvoering en evaluatie van beleid.

  Aanpak: Door belanghebbenden actief mee te laten

  denken en doen, wordt hen om verantwoordelijkheid en

  mede eigenaarschap gevraagd. Zij adviseren gevraagd en

  ongevraagd over beleid en dragen bij aan de

  totstandkoming en kwaliteitsbevordering van beleid. Het

  Jeugd- en OuderPunt neemt gemeenten werk uit handen

  door alle onafhankelijke inspraak via verschillende

  programmas te bundelen.

 • 16-jan-15 / Diversion

  9. Quick consultsInput, toetsing of evaluatie van beleid en activiteiten

  Samenvatting resultaat

  Doelgroep: 5 8 jongeren.

  Doel: beleid en activiteiten beter aan te laten sluiten bij de

  doelgroep.

  Aanpak: tijdens een quick consult worden concrete vragen

  vanuit betrokken ambtenaren, bestuurders of professionals

  aan een selecte groep jongeren voorgelegd. Een quick

  consult duurt twee drie uur en resulteert direct in een

  concreet advies. Dit concrete advies wordt, door middel

  van een adviesposter, overhandigd aan de betrokken

  professionals.

  10. Inspect This!Toetsing van activiteiten

  Samenvatting resultaat

  Doelgroep: 10 40 kinderen en voor jongeren binnen

  clintenraden.

  Doel: tips & tricks voor instellingen en hun aanbod.

  Aanpak: jeugdigen vormen n of meerdere

  onderzoeksgroepen. Zij worden getraind in

  onderzoeksvaardigheden en verrichten, onder begeleiding

  van peer educators (jongeren) een eigen onderzoek naar

  bestaand aanbod en activiteiten voor jeugdigen.

  Jeugdigen maken intensief kennis met het bestaande

  aanbod en vormen een advies over hoe deze activiteiten

  de doelgroep kunnen bereiken en hun doelstelling zo

  effectief mogelijk kunnen behalen.

 • 16-jan-15 / Diversion

  Werkvormen Binnen de beschreven instrumenten werken

  wij met diverse werkvormen: van

  kleinschalige brainstormsessies tot debatten

  voor grote groepen.

  Jongeren zijn niet alleen deelnemer, wij

  geven ze ook de lead. Een belangrijk

  element binnen onze aanpak vormt de peer-

  to-peer methode. Door jongeren zelf een rol

  te geven als ambassadeur, sessieleider of

  peer educator in onderzoek, campagnes,

  debat en dialoog creren we een veilige en

  open sfeer waarin jongeren gestimuleerd

  worden hun inzichten en meningen te delen.

  Deze methode is uitermate geschikt om

  lastige themas bespreekbaar te maken of

  om abstracte of (voor jongeren veelal) saaie

  themas te vertalen naar de leefwereld van

  jongeren. Diversion is landelijke specialist

  op het gebied van peer education, schreef

  er een boek over en heeft de afgelopen tien

  jaar 900 jonge rolmodellen opgeleid tot peer

  educator.

 • 16-jan-15 / Diversion

  Deelnemen?

  Wilt u meer weten over de

  instrumenten binnen deze

  menukaart? Of heeft u een concrete

  vraag waarover u in gesprek wil?

  Wij vertellen u graag hoe wij u

  lokaal of in regioverband kunnen

  ondersteunen bij het vormgeven van

  inspraak en het versterken van

  jongeren en professionals in uw

  gemeente.

 • 16-jan-15 / Diversion

  Contact

  Stephanie Welvaart

  Projectleider team jeugdparticipatie

  [email protected] | +31645682182