MEMORIE VAN TOELICHTING | RAAD VAN 16 OKTOBER 2014 ...

download MEMORIE VAN TOELICHTING | RAAD VAN 16 OKTOBER 2014 ...

of 36

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of MEMORIE VAN TOELICHTING | RAAD VAN 16 OKTOBER 2014 ...

 • MEMORIE VAN TOELICHTING | RAAD VAN 16 OKTOBER 2014

  AGENDA RAAD

  OPENBARE ZITTING

  1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

  2. Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2013 en kwijting aan de financieel beheerder.

  3. Dienst maaltijden aan huis. Voorstel tot wijziging criteria.

  4. Hervestiging van vluchtelingen in Belgi. Voorstel tot verlenging deelname OCMW.

  5. Project Visite in de deelgemeente Bellegem. Stand van zaken.

  6. Goedkeuring voorontwerp en richtlijnen voor de ontwerper voor de opmaak van het technisch financieel plan voor

  zorgcampus Bellegem.

  7. Goedkeuring voorontwerp en richtlijnen voor de ontwerper voor de opmaak van het technisch financieel plan voor

  zorgcampus Sint-Jozef.

  8. Raamcontract leveringen algemene voeding 2015-2018. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

  9. Leveren keukendisposables. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

  10. Restauratie klooster Augustinessen: gevels en daken. Goedkeuring bestek en indienen subsidiedossier.

  11. Restauratie Begijnhof fase 7: woning 31, Huis Grootjuffrouw. Goedkeuring aangepast dossier.

  12. Gebruiksovereenkomst voor de polyvalente zalen in het belevingscentrum van het Begijnhof en in het Baggaertshof.

  Aanpassing reglement.

  13. Verkoop landbouwgrond in Koomen-Waasten. Principile beslissing.

  14. Verkaveling bouwgrond en verkoop landbouwgrond in Oostrozebeke. Principile beslissing.

  15. Onderhandse verkoop gebouw Spoorweglaan 9 (Achturenhuis). Principile beslissing.

  16. Vroegtijdige stopzetting erfpachtovereenkomst stad-OCMW voor een gedeelte van de linkervleugel van het WZC Sint-Jozef

  gelegen Conddreef te Kortrijk (kinderopvang). Voorstel tot goedkeuring.

  17. Raamcontract hard- en software. Bijkomende afname 2014.

  18. Wijziging van de modaliteiten voor de personeelshuldiging. Voorstel tot goedkeuring.

  19. Varia.

  GESLOTEN ZITTING

 • RAADSNOTA

  Openbare zitting van 16 oktober 2014 | punt 2

  Onderwerp Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2013 en kwijting aan de financieel beheerder.

  Indiener Luc Sabbe Dienst Financile dienst

  Doelstelling

  Feitelijkeaanleiding

  De gouverneur heeft bij brief van 18 september 2014 aan het OCMW Kortrijk een afschriftgestuurd van zijn besluit tot goedkeuring van de OCMW-jaarrekening 2013.

  Beoordeling De OCMW-Raad heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in zitting van 15 mei 2014. Na onderzoekdoor de externe audit heeft de gouverneur aan het OCMW een afschrift gestuurd van zijn besluitvan 17 september 2014 tot goedkeuring van de OCMW-jaarrekening 2013.

  Financiletoetsing

  Budget Niet van toepassing.

  Visum ontvanger Niet van toepassing.

  Wetten enreglementen

  Art 892 van de OCMW-wet

  Eerderebeslissingen

  Vaststelling jaarrekening in Raad 15 mei 2014

  Besluitvormings-proces

  Bijlagen Kopie van besluit van de gouverneur van 17 september 2014

  Tussenkomst terzitting

  Stemmen

  Voorstel vanbeslissing

  De Raad neemt akte van de goedkeuring van de OCMW-jaarrekening 2013. De Raad geeft kwijting aan de financieel beheerder met betrekking tot het boekjaar 2013.

  Opvolging encommunicatie

 • RAADSNOTA

  Openbare zitting van 16 oktober | punt 3

  Onderwerp Dienst maaltijden aan huis. Voorstel tot wijziging criteria.

  Indiener Filip DHaene- Sofie Maes Dienst Thuiszorg

  Doelstelling

  Feitelijkeaanleiding

  Iedere Kortrijkzaan moet de kans krijgen om dagelijks een volwaardige, kwaliteitsvolle maaltijd tenuttigen, in het bijzonder de burgers die in (kans)armoede vertoeven, die voedingsproblemenhebben of die vereenzaamd zijn.

  Beoordeling De doelstelling is: iedereen moet dagelijks een gezonde, kwaliteitsvolle maaltijd kunnen nuttigen.

  Situatie nu: tot op vandaag leveren wij enkel maaltijden thuis bij die personen die niet meer instaat zijn om zelf een volwaardige, gezonde maaltijd te bereiden n wie zich niet meer kanverplaatsen naar een Lokaal Dienstencentrum.

  Vaststellingen: De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van Belgi organiseerde op 7 november 2013 op

  vraag van minister Jo Vandeurzen een symposium over ondervoeding bij ouderen, thuis of ineen thuisvervangende omgeving. Uit de resultaten van een grootschalige nationaleNutriAction studie blijkt dat bijna de helft (45%) van de 70-plussers thuis en in eenthuisvervangende omgeving een ernstig risico loopt om ondervoed te geraken, 12% is het al.

  Ondanks het relatief groot aanbod van maaltijden thuis er toch heel wat Kortrijkzanen eenvoedingsprobleem hebben. Dit voedingsprobleem kan zich manifesteren op verschillendevlakken: onder- of overvoeding, ongezonde voeding, geen voeding . De oorzaken zijndivers: (kans)armoede, mentale beperking, immobiliteit, te weinig voedingsondersteuning .

  Ook de gezinsverdunning is mee debet aan het probleem van de vereenzaming. Op zijn beurtis dit van invloed op het nog (te weinig) zorg besteden aan de hoofdmaaltijd, niet alleenwegens overschotten bij versbereiding maar ook wegens de onaangename situatie om alleende maaltijd te (moeten) nemen.

  In plaats van de vraag af te wachten is het misschien aangewezen om deze burgers die de wegnaar de dienstverlening niet vinden, te gaan opzoeken. Vandaar dit campagne-voorstel.

  De dienst maaltijden thuis van het OCMW Kortrijk kan, samen met private aanbieders, eenbelangrijke rol spelen in het beschikbaar maken van een dagelijkse, gezonde en kwaliteitsvollemaaltijd voor diegenen die hier anders geen toegang toe hebben.

  Met een gerichte campagne willen we zo die mensen bereiken die momenteel eenvoedingsprobleem hebben en uit zichzelf de weg niet vinden naar een dagelijkse gezondemaaltijd, om welke reden dan ook.

  Daartoe wil de dienst maaltijden thuis het bestaande aanbod herorinteren naar iedereKortrijkzaan met specifieke aandacht voor wie een voedingsprobleem heeft. We stimuleren, deaanvragers om, indien mogelijk, op termijn, een maaltijd te nuttigen in n van onze LokaleDienstencentra.

  Dit najaar start een PR campagne om het aanbod van de dienst maaltijden thuis te promoten.Deze campagne bestaat uit 3 luiken:

  1) Open campagneEr verschijnen artikels/interview in de stadskrant, dorpskranten, buurtkranten .

  2) Gerichte campagneWe vragen de thuiszorgverstrekkers/veldwerkers om extra aandacht te hebben voor die mensendie een voedingsprobleem hebben en de weg naar een gezonde/betaalbare maaltijd niet vinden.Deze veldwerkers zullen gericht kunnen doorverwijzen naar onder andere de maaltijden thuis vanOCMW Kortrijk(in samenspraak met de patint/klant).Om deze verwijzing concreet te maken, en de drempel naar toeleiding te verlagen, willen wewerken met een flyer waaraan een bon verbonden is voor n gratis thuis geleverde maaltijd. Depersoon met een voedingsprobleem krijgt op die manier de kans om de aan huis geleverdemaaltijden te leren kennen en zo een stap te zetten in de richting van een beter voedingspatroon.

 • Volgende diensten willen we gericht aanspreken: Sociale dienst OCMW Kortrijk Woonzorgverleners van onze Lokale Dienstencentra Buurtwerk Straathoekwerk Trajectbegeleiders Brugfiguren Alle thuiszorgdiensten en verstrekkers, verenigd in het platform SEL afdeling Kortrijk

  (LST Kortrijk).De gerichte campagne is van toepassing gedurende de winterperiode en zal in april 2015gevalueerd worden.

  3) Persmoment met degustatieTijdens een degustatie zijn volgende genodigden aanwezig: pers, intermediairs(LST), veldwerkersdie gericht zullen doorverwijzen.Het nieuwe concept van de dienst maaltijden thuis zal worden uitgelegd, iedereen krijgt de kansom de thuisgeleverde maaltijden te proeven.

  Het aantal gratis bonnen dat effectief zal ingeruild worden is moeilijk in te schatten, maar ditkunnen er vl zijn (100, 200, 500, 1000, stuks?). Dit in combinatie met een wijziging van onzecriteria bij toewijzing, kn een grote impact hebben op de productie en distributie van demaaltijden thuis.

  Financiletoetsing

  Budget Er wordt met de budgetwijziging extra-krediet voorzien voor de campagne.

  Visum ontvanger Goedgekeurd.

  Wetten enreglementen

  Reglement Dienst maaltijden thuis 2014

  Eerderebeslissingen

  Raadsnota 18 maart 2010: Definitieve omschakeling naar koude lijn Raadsnota 17 oktober 2013: Differentiatie aanbod en prijs Dienst Maaltijden aan Huis

  Besluitvormings-proces

  Bijlagen Benchmark Diensten maaltijden thuis OCMWs Zuid- West- Vlaanderen

  Tussenkomst terzitting

  Stemmen

  Voorstel vanbeslissing

  De raad gaat akkoord met de aanpassing van het reglement van de Dienst Maaltijden Thuis vanaf1 november 2014 zodat dat elke Kortrijkzaan maaltijden thuis kan bestellen, met specifiekeaandacht voor burgers die in (kans)armoede vertoeven, die voedingsproblemen hebben of dievereenzaamd zijn.

  De raad beslist dat de klanten voor zover mogelijk gestimuleerd moeten worden om een maaltijdte nuttigen in n van de lokale dienstencentra.

  De raad beslist dat de geldende tarieven, zoals vastgesteld in de zitting van 17 oktober 2013behouden blijven.

  De raad stemt in met de voorgestelde informatiecampagne met persmoment en degustatie.

  Opvolging encommunicatie

 • RAADSNOTA

  Openbare zitting van 16 oktober 2014 | punt 4

  Onderwerp Hervestiging van vluchtelingen in Belgi. Voorstel tot verlenging deelname OCMW.

  Indiener Dirk De Vos en Stefanie Haerens Dienst Sociale dienst

  Doelstelling

  Feitelijkeaanleiding

  Uitnodiging door de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie enArmoedebestrijding .

  Beoordeling Belgi neemt jaarlijks deel aan het hervestigingsprogramma van het Hoog Commissariaat voor deVluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR). Her