mehshana 14-07-2012

download mehshana 14-07-2012

of 4

 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

CMYK CMYK Íuhe ËðkLke òuhËkh yMkh Úkíkk Ëe÷eÃkfw{kh çku¼kLk ÚkELku ftÃkLke{kts Z¤e ÃkzÞku níkku íÞkhçkkË íkuLku íkkífk÷ef Mkkhðkh {kxu f÷ku÷Lkk ¾kLkøke Ëðk¾kLkk{kt ÷E sðk{kt ykðíkk Vhs ÃkhLkk zkuofxhu ÞwðkLk fk{ËkhLku {]íÞw Ãkk{u÷ku ònuh fÞkuo níkku. f÷ku÷,íkk.13 (Mkt.LÞw.Mk.)

Transcript of mehshana 14-07-2012

 • (Mkt.Lw.Mk.) fku,kk.13fku kkwfkLkk Akk kk{Lke

  SykEzeMke{kt yku kuMxe{uLk kw-shkk Lkk{Lke ftkLke{kt kwkhuhkkeLkk Mk{u y[kLkf skwtLkkf uhekLkku Mkk kkk fk{khku{kt khuVVzkx Mkkku LkkMkkk {[e kE nkeyk hBkLk yuf fk{kh kLke

  yMkhke kukLk kE skk kuLkw xwfMk{{kts fY {kuk rLkksw nkw sukeykMkkkMkLkk kufku{kt khu VVzkxVukE kku nkku.

  fku kkwfkLkk Akk kk{LkeSykEzeMke{kt yku uhe skwtLkkfk kLkkke kuMxe{uLk kwshkkLkk{Lke ftkLke{kt kwkhu hkku fk{khku

  fk{ fhkk nkk yu ku y[kLkf uhekLkku ykMkkkMk{kt Mkk VukE skkkkk yrk wko{khkk ykMkkkMkLkkfk{khku{kt khu VVzkx Mkkku kuzk{{[e kE nke yLku yk hBkLkftkLke{kt fk{ fhe hnu h4 koLkkkuk eekfw{kh fLkikk (hnu.Akk ELhk ykkMk nwzfku{kt)Lku

  uhe kLke uhkh yMkh kkkeekfw{kh kukLk kELku ftkLke{ktsZe kzku nkku khkk kuLkukkfkef Mkkhkh {kxu fkuLkkkLkke kkLkk{kt E sk{ktykkk Vhs khLkk zkuofxhu wkLkfk{khLku {]w kk{uku nuh fkuonkku.

  CMYK

  CMYK

  rLkkh, ;t.14-7-201h > bnumtKt > t > rJmldh > rJh > fjtuj > rnkb;ldh > ctgz > Ezh > btuztmt > vtxK > nthes > zemt > vtjlh > tkrkskufhkkh{kt kkueMk yrfkheyku Q{xkt

  kLke ftkLke{kt {kuze hkku yMkk wkOke kqtkk{ kkkt f{o[kheyku{kt kuzk{ {[e

  Akk{kt stkwLkkf kLkk kke 1Lkwt {kuk

  rMkLkkh{ktMfqxh ykzkkkt

  VrhkrMkLkkh :rMkLkkhLke yufkLke yusLMke{ktfk{ fhkkt yLku {wkLkk WLkkkkk{Lkk rkwkkEkLke zeehefhk sE hkk nkkkhu yfM{kkLkzku nkku.rMkLkkh VkhMxuLk ykkkeMfqxh E kMkkhkE hkk nkk khuMkk{uke ykkkt yufMfqxh [kfu xh{khe nke. ktLkuMfqxh Mkk{-Mkk{ux f h k k k tr k w k k E L k uEyku kkktMkkhkh ykuoMkhfkhe kkLkuMkuzkk nkk.Mfwxh [kf MfqxhE kkLk kEkku nkku.

 • k ykxo ykuV rk krhkh khk MfqfexLkwt rkhk : ykxo ykuV ek, kkrhkh khk Auk [kh koke kLkkhkkrfk Mkt[krk k{k{ k.kk{kt ukuMk fko{ ytkkokku.1{kt u {uLkkh ytksu k00rkkeoykuLku Mfwkuk yLku MfqfexLkwtrkh fhk{kt ykwt nkwt.

  rMkLkkhLkk Sk u{eykuyu kkLku SkkLk ykwtrMkLkkh : rMkLkkhLkk Sku{eykuu kwkhLke hkku yuf kkLkuSkkLk kwt nkwt. hkku hzkeyuf kkLku kqX Lkefke nkukLke kkkt rMkLkkhLkk wfLk fkuBkukykk kw r[rfMkfLke {keMkkhkh nkk he nke.

  rnLe {k{ rk{kt e fk] Mkko kuE{nuMkkk : MkkosrLkf rnLe kkr{f rkk{kt efk] MkkoLkwtykkusLk fhk{kt ykwt nkwt. su{kt fw 18 rkkeoykuyu kk eku nkku.rLkhekf khefu hkk {ko yLku kLkkkuLku fk{kehe ke nke. kkLkkyk[ko {eLkkkekuLk kMkkhu fko{Lkwt Mkt[kLk fhLkkh ytsLkkkuLkkMkkhLku yrLktLk kkXk nkk.kkt[ e{ze kku r Mkke rLkLke Wse{nuMkkk : MkkosrLkf rk kkt[ e{ze,{nuMkkk {wfk{u kkhe 11-7-2012Lkk hkus r Mke rLkLke Wse fhk{kt yke. su{kt fw 17rkkeoykuyu kku eku nkku. su{kt k{ Lktkhu s hksukE krk,ke Lktkhu ukk hkkE kxu yLku ke Lktkhu fukw Mkku{kkE krkrsukk kk Au. Mk{k ]rkLkwt Mkt[kLk rkkuLk uMkkE ku{syu.e.[kiheyu fwot nkwt.MkkosrLkf kkr{f rkk{kt ko rkrLkrLke [qtxe{nuMkkk : MkkosrLkf rnLe {k{ kkr{f rkk,kkt[ e{ze{kt korkrLkeykuLke [qtxeLkwt ykkusLk fhk{kt ykw nkwt. yk fko{Lkwt Mkt[kLkrrkfk htsq r{k khk ykkusLk fhk{kt ykwt nkwt. kkLkk yk[ko {eLkkkekuLkkMkkhu rsukk rkrLkeykuLku yLku Mkt[kLk fhLkkh htsq r{kLku yrLktLkkkXk nkk.MkkosrLkf fLk rk {nuMkkkLkwt kkih{nuMkkk : MkkosrLkf fLk rk {nuMkkk{kt ku.8{kt ykMk fhke rkkMkkhu kuzr{LxLk xwLkko{uLx{kt kk eku nkku. su{kt hLkMko yk ke Lktkhursukk nuh fhu Au. ku k kk krhkhu kueLku yrLktLk kkXu Au.fkuLke fkuusLkwt kkihfku : fkuLke ykxoMk yuLz MkkLMk fkuusLkk yuLk.yuMk.yuMk.wrLkx{ktkekwshkk wrLkMkeoxe khk khk MkhfkhLkk Mxux uLkk xufk fuBk {kxu Mk{kwrLkMkxe{ktke fku fkuusLke kMktke kE nke su{kt kukk{ ykurVMkhzko.yu[.fu.MkkutfeLke Mkkku fw.fs rkE kxu (fhLkkh) yLkufw.Lkfe kxu (hk{Lkkh) kkk fku{Mko fkuusLkk e ekkE LkkzekLkekMktke sB{w fk~{ehLkk xufk fuBk{kt kE nke skhu fw.Akk kxuLkerkkkLk{Lkk Mk{h fuBk{kt kMktke kEnke kwshkk wrLkMkxe{ktkefku fkuusLke kMktke kkk Mk{k fkuus krhkhu yrLktLk kkXk nkk.fku{kt r Mke rLkLke Wsefku : fkuLke ykxoMk-MkkLMk fkuus{kt kk.11{e swkELku kwkhu rMkerMkLke Wse kE kE fkuusLkk r.zko.fu.Mke.u{wLke Mkkku kukk{ ykurVMkzko.yu[.fu.Mkkutfe yLku Mke.zkw.ze.Mke.Lkk zko. kkkuLk kxuLkk {kkooLk nuXkkLk kuw su{kt ErLzLk huz kuMk MkkuMkkxeLkk Mknkukke zko.MkwoLkkkuMk{eyu Mke rMVkuxLkk fkhku yLku Wkku ru fkuusLkk rkkeoykuLku hMk{krnke ykke nke yLku.yuMk.yuMk.ezh fw.fs rkE kxu yLku ekhkXkuzu MkV Lkuk] kwY kkze fko{ MkV kLkkku nkku.u{ yuf stk Au rV{Lkku er{h kp kukufku : fku kkMku yku LkkM{uLke LkkkLkkk rV{ khk Mkwk u{ yuf stkAu rV{Lkku r{eh ku y{kkLke kEz yutk rMkLku{k{kt kuE kku su{ktrV{Lkk fkfkhku Mkkku hksfe Lkukkykuyu k rV{ rLknke nke. fkuLkkLkkM{u kk{Lkk kqo Mkhkt[ fkLkS Xkfkuh khk rLk{k-yrLkek u{ yufstk Au kwshkke rV{{k {w fkfkh khefu fkLkS Xkfkuh yLku heLkk MkkuLkeyuqr{fk fhe Au skhu {nu{kLk fkfkh khefu rnkw fLkkuzek yLku rkLkykukuhku k hku qr{fk yk fhe Au htke yufLkke hkwh kkkMktkek{ rV{Lkku r{eh ku kEz yutk{kt kuE kku.

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk, kk.13{ue rkLke MkkLkk fhk

  {nuMkkk kkwfkLkk {kuxekW kk{{ktuekqsfLkk hnuXk Mkk{u kzku fhe kwMkw kxk{kt ykkkt ku sqkku [unMkf ykzk{ kE nke.

  {nuMkkk kkwfkLkk {kuxekW kkuhnukkt MkrkkkuLk strkkEuekqsfLkkt MkkMkwLkk h Mkk{u ykMku {ue rkLkwt fkkYt fhks{eLk{kt kw Mkw kxe nke. ykkkkkLke ykk hke LkxwkE

  Mkku{kkE uekqsf Mkrnk kkt[Mkkuyu nkk{kt kfzeyku kh fhenw{ku fkuo nkku. EkMkkuLku Mkkhkhykuo nkuMkx{kt Mkuzkkt nkkt. keSkhV, uekqsf h{ukEMkku{kkEyu uekqsf strkkE{rk Mkrnk Mkkk Mkku Mkk{uVrhk LkkUke nke fu Mkk{kLkfhkh{kt ku{Lkk sqk Wkh MkkkMkkuyu nw{ku fkuo nkku. yk fuMkLkekkkMk EL[kso keykE ykE.su.fkMkk [ke hkk Au.

  {kuxekW{kt ku sqkku kkzkkt 12 Mkk{u hkkuxkLke Vrhk

  {ue rkLkwt fkkhwt fwOnkukLkk ykkuk{kt kkwt

  CMYK

  CMYK

  SATURDAY, 14 JULY 2012SANDESH : MEHSANAII Lq

  rkk Mk{k[khMkt

  fuLke kxukkk : Mktsfw{kh{B{e : SkkkuLksL{ kk. 14-7-2007MkkkwMkkfr Mkkutfekkk : {nuLkE{B{e : fikMkkuLksL{ kk.14-7-2007rkus([kM{k)nko hkkhekkk : kkekE{B{e : [ukLkkkuLksL{ kk.14-7-2010 MkkkkkzkMLkunk kh{khkkk : SkuLfw{kh{B{e : rzBkkuLksL{ kk. 14-7-2006fku({nuMkkk)k kxukkk : {wfukE{B{e : rkkkuLksL{ kk.14-7-2009ukwhk

  Happy Birthdayk Wkkkkkk : kukE{B{e : ekkuLksL{ kk.14-7-2011kk.fze, S.{nuMkkkkt[{ kh{khkkk : {nuLkE{B{e : kLkkkuLksL{ kk.14-7-2005rkwh, {nuMkkk

  fku{kt wkLkLkek {e yke

  fku : fku{kt ykuk MxuLk hkuzkkMkuLke yLLkkqko kusLke Mkk{uyku rkYkrk xuzk ftkLkeLke wfkLkykkke kwkhu Mkkhu 40 koLkk hkfukE LkhuLkE (hnu.W{huX)Lke y[kLkf {]w kk{uenkk{kt k {e ykkkykMkkkMkLkk kufku{kt khu kuzk{{[e kE nke khkk kLkkLkekh kzkk fku nuh kkueMkxLkkMkuu kuze yke nke yLkukLkku fku {ue keyu{ {kxuMkhfkhe kkLkk{kt {kufe ykkenke yk ytku kkueMku yfM{kk{kukLkku kwLkku k fhe w kkkMk[ke Au.

  (Mkt.Lw.Mk.) fku,kk.13fku{kt yku MxuLk hkuz kkMkuLke

  fkuXekze [ke{kt kwYkhu {kuze hkkuYk.h000Lkk nkkLke {ktke kkkkuLk sk [u kkh kufk yLkukzkkkxwke yufke kh nMkf nw{kufhk{kt ykkk ykMkkkMkLkk kufku{ktkhu nkunk yLku LkkMkkk {[e kEnke. kLkk hBkLk ktLku kkLkk k{kMkkuLku hehu LkkLke{kuxe Eykukkk [f[kh VukE kE nke.kLkkkk kkueMku Mkk{Mkk{u VrhkkuLkkue ykhkukeykuLke hkfz fhk [kukrk{kLk fok Au.

  yk kkkku {ke {krnke yLkwMkkhfku{kt yku MxuLk hkuz kkMkuLkefkuXekze [ke{kt hnukk y{eLk

  [twkE f[hkkE Lke kkMku kwYkhu{kuze hkku [ke{kt hnukk rkEhkE kh{kh, hkukeLk EhkEkh{kh, rn{ktw WVuo Skku EhkEkh{kh, yLku Eh f[hkkE kh{khkuhuyu h {rnLkkLke su{Yk.h000Lkku nkku ykke uk {ktkefhkk {k{ku rk[fku nkku yLku{khk{khe kkk [twkELku kufkkeVxfkhe y{wyk fhe Lkkk{ktykkk ykMkkkMk{kt kw{kkw{ {[e kEnke. keS kksw Mkk{u kku hnukEhkE f[hkkE kh{kh(hnu.fkuXekze [ke fku )yu fkunuh kkueMk {kf{kt yue VrhkLkkuke nke fu yne hnukk Mkwkkuf[hkkE yLku [tw f[hkkE

  kh{khLku ku{u fnw nkw fu rkLkenwLku k{kuyu fkZe {wfe Au yLku nuhkLkfhku Aku ku{ fnukk Mkwkku, [tw, {kunLkf[hkkE kh{kh, rk [twkEkh{kh yLku kkhf MkwkkukE kuuhuW~fuhkE kk nkk su{k kkhfu kkhfkZe hkukeLkkELku {kkk{kt fe ee nke.

  skhu Mkwkkuu kkukkLkk nkk{kt kufkukfze rn{kwLku khzk{kt zkz Vxfkhek fhe Lkkkk ykMkkkMkLkkkufku{kt khu nkunk yLku LkkMkkk{[e kE nke kLkkkk fku nuhkkueMku ktLku kkLkk {kMkkuLke VrhkE Lk ykhkukeyku rY kwLkkuk fhe ku{Lke hkfz fhk [kukrk{kLk fko Au.

  {nuMkkk: {nuMkkk kkwfkLkk {kuekwhytkkMk [u [unhk{ kkeXLkk{ntk Wkh nw{ku fhe qtx [kkLkkkzLkk kwLkk{kt {nuMkkk ykkuykkkukhk {eLk yhS Vkke eenke. kkueMk rhkkuxo yLku Mkhfkhefe kLLku kkkuy ykkkukhk {eLkyhS {tsqh hkkLkku rhku fkuonkku. [unhk{ kkeXLkk {ntkyhkE Mkkw kkukkLke fkh{ktkLkkLkk rMku Mkkhu 6.30 fkfu{nuMkkk khV yke hkk nkk khu{kuekwh LkSf fkueMk fkh{kt ykukykX-Mk Mkkuyu nMkf nw{ku fkuonkku yLku qtx fhe nke. yk ykkWyhkE Xkfhu ykkkukhk {eLkyhS {qfe nke. su Lkk{tsqh fhk{ktyke nke. khkk ktkS Xkfkuhu

  {kuekwh{kt nw{kufhe qtxLkk ykhkuk{ktykkkukhk Lkk{tsqh

  Yrkk 2,000Lkk nkkkLke {kkeyu kteh MYk kh fwO

  Lk sk rhw Mkk{Mkk{u Vrhkku LkkukE : kkueMku kkkMk ykhte

  fku{kt LkSk {wu kkhkuWAe : k skLku E kE

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk, kk.13{nuMkkk rskLke Mkkk

  rkLkMkk kuXfku {kxu ykkk{eMk{{kt kuLkkh Mkk{kL [qtxeLkekqo kikheykuLkk kkYku rnxe{{kx Y kk kkBku Au. ykkk{erkLkMkkLke [qtxe{kt fuLMkhfkhLkk f{o[kheykuLku {kEkuykuoh khefu Vhs MkkUkkLkwtykkusLk nkk hkwt Au. rsk [qtxeyrfkheyu fuL MkhfkhLkk kqoMk{Lkk ku{s yoMkhfkherkkkuLke f[uheLkk f{o[kheykuLke

  rkkku {tkke Au.k {krnke yLkwMkkh fuLe

  [qtxekt[Lkk ykukLkwMkkh ykkk{erkLkMkkLke [qtxe rLko ku{sktrkkqo {knku{kt ku ku {kxu kqoykkusLk nkk hk [qtxeyrfkheyu fkokne Y fhe eeAu. [qtxe hBkLk fk{kehe kk ku{kxu fuL MkhfkhLkk Mkhfkhe ku{syoMkhfkhe f{o[kheykuLku {kEkuykuoh khefu {qfk{kt yku.

  rskLke Mkkku rkLkMkk kuXfku{kxu kuLkkh [qtxeLkk MktuLk yLku

  yrkMktuLke {kkh {kfku eX{kEku ykuohku k{k{ krkrrWkh kksLksh hku. [qtxehBkLk {kEku ykuohkuLkku rhkkuxohks [qtxe fr{LkhLku Mkkkykk fhkkLkku hnuu. rkLkMkkLke [qtxe hBkLk {kEkuykuohku rLk{wtfku {kxu rsk [qtxeyrfkheyu ELf{xuk, huu,ykuyuLkSMke, yuykEMke ku{shkxef]k kUfku kkMkuke Vhs kkktf{o[kheykuLke rkkku Mk{ {kok{kt{kufe ykkk kkfe fhkE Au.

  rskLke Mkkk rkLkMkk kuXfku {kxu kikhe Y

  fuLLkk Mkhfkhe - yoMkhfkhe f{o[kheykuLke ke kikh fhkE

  fuLLkk f{o[kheykuLku {kEkuykuoh khefu Vhs MkkUkku

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk, kk.13

  {nuMkkk rsk{kt Mkhfkhekkr{f kkLkk rkkeoykuLkuykMk ykuo {Vk ykkk{ktykkkt kkX kwMkfku qxe kzkktrkkeoyku Mkrnk keyku{wt{kt {qfkkt Au