Mehsana 12-05-2012

download Mehsana 12-05-2012

of 4

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

(Mkt.LÞw.Mk.) f÷ku÷,íkk.11 xÙu®føk {kxu çkk¤fkuLke xe{ hðkLkk ÚkE ykðe yfM{kík {kuíkLkku økwLkku Ëk¾÷ fhe ðÄw íkÃkkMk [÷kðe Au. CMYK CMYK þrLkðkh,;t.12-5-201h> bnu m tKt> ³Ít> rJmldh> rJòÃþh> fjtu j > rnk b ;ldh> ctgz> Ezh> btu z tmt> vtxK> nthes> zemt> vtjlÃþh> «tk r íks

Transcript of Mehsana 12-05-2012

 • kkukhek kkMku {rnkLkwtyfM{kk{kt {kuk kwt

  y{kk : h kkukhek hkuz khkRfku hkku 9-00 ku ykknLkLke xhu 50 keo {rnkLkwtxLkkMk kh s {kuk Lkekwt nkwt.xLkkLke kkkt 108 Lkku MxkV xLkkMku knkU[ekku nkku.khtkw {rnkLkwt {kuk Mk kh skR kwt nkwt.yk ytku kts kkueMku

  fhk{kt ykkk kkueMk fkVkuMk kh yke kku nkku.Auu{kk ynuk {wsk {]kf{rnkLke kLke nsw Mkwe fkuRyku kR Lkke.kkueMku kLkkufku {ueLku kuLkk ke khMkkuLkekuku nkk he Au.

  (Mkt.Lw.Mk.) fku,kk.11fku{kt yku huuukqo rMkkhLke

  {kwhu MkkuMkkxe{kt hnukku h8 koLkku MkwLkhekf{ukE [tfktk {MkkLke ke{kheke kezkkkunkku. yLku kuLku {MkkLkku wkku MknLk Lkne kkktftxke kku nkku. Auxu kuu {MkkLke ke{khekeAwxfkhku {uk kwYkhu Mkktsu kkukkLkk h{kt

  ku VktMkku kE yk{nk fhe ukkykMkkkMkLkk kufku{kt khu [f[kh Mkkkuyhuhkxe VukEkE nke.kLkkkk fkunuh kkueMkuxLkkMku kuze

  yke yfM{kk {kukLkku kwLkku k fhe wkkkMk [ke Au.

  CMYK

  CMYK

  rLkkh, ;t.12-5-201h > bnumtKt > t > rJmldh > rJh > fjtuj > rnkb;ldh > ctgz > Ezh > btuztmt > vtxK > nthes > zemt > vtjlh > tkrks

  ke{kheke ftxke wkLkLkku ykkkkxufk {kxu kkfkuLke xe{ hkLkk kE

 • yuxk kh kYLke uk {khkk ku kife yuf zkkkufku : fku{kt yku LkSLk {eLke [ke kkuke kwYkhu kkkuhu yuxkMfwxh Lkt. Ssu-18-yuyuMk-3967 ELku tfkMk nkk{kt Lkefuk {ufkVhkE WM{kLkkE (hnu. {xkfwk) kkk kuLkku Mkkkrhk fkw WVuo fke MkwLkekkhS Xkfkuh (hnu. LkSLk {eLke [ke)Lku kkteLkkh yu.Mke.ke kkueMkuyxfkk nkk. yLku yuxkLke kkkMk fhkk zufe{ktke ruekYLke Yk. 1h00Lkef{kLke [kh kkux {e yke nke. khu yk huz{kt kkueMku kVhLke hkfz fhefkuEf heku Axfe kuku ytkeLkku {kMk fkwLku zke kkzk kkueMku [kukrk{kLkfko Au. yk ytku fku nuh kkueMku ktLku ykhkukeyku rY kwLkku k fhe wkkkMk [ke Au.fkuLkk kkLkMkhLke wke kkkkfku : fku kkwfkLkk kkLkMkh kk{{kt yku kkeLkkh MkkuMkkxe kkMkuLkknwzfku{kt hnuke 19 koLke MkkuLkkuLk {wMkwLk hk Lkk{Lke wke kk kk.8/k/1hLkk hkus nue Mkkhu kkukkLkk uhke fwhke nksku skLkwt fneLku knkhLkefe nke. khkk wke ktf [ke sELku kkkk kE skk kuLke ykMkkkMk{ktkhu kuku fhk{kt yke nke Akkt kw{ kE kue wkeLkku yksrLk MkwefkuE ykkukkku Lkne kkkk fku kkwfk kkueMku kuk LkkU fhe w kkkMk[ke Au.fkuLkk AkkLke Vuxhe{kt kze kuk MkLkwt {kukfku : fku kkwfkLkk Akk kk{{kt yku S.ykE.ze.Mke{kt [tu fukVuxhe{kt ku-k rMk ykkW MkkhLkk Mk{u fk{ fhe hnuku Mk kze skk kuLkwtMkkhkh hBkLk fY {kuk rLkkwt nkwt. yk kkkku {ke {krnke yLkwMkkh fkukkwfkLkk Akk kk{Lke S.ykE.ze.Mke{kt yku [tu fuk Vuxhe{kt fk{ fhehnuku Xkfkuh kushks (hnu. yku kk.fze.)Lkk{Lkku Mk kk kk. 8/k/1hLkkhkus Mkkhu Vuxhe{kt fk{ fhke ku kze kku nkku. suke kuLku {kkk{kt ktehEyku kk kk{e nke. khkk k kuk MkLkwt y{kkLke kLkkenkuMkex{kt fY {kuk kkkt ykMkkkMkLkk kufku{kt khu kufLke kke VukE skkk{e nke. kLkk ytku fku kkwfk kkueMku yfM{kk {kukLkku kwLkku k fhe wkkkMk [ke Au.Mkwte kk{uke Mkkk kkux kY kfzkkurMkLkkh : rMkLkkh kkMkuLkk Mkwte kk{u [unhLkkh{kt hnuke {rnk rue kYLkkuukkh fhu Au su kk yXkrzu kuLke {kYrk kLk{ktke k kkux rue kY kfzkkunkku. su kE fku Vhekh kkueMku huz fhkkt kuLkk h{ktke Mkkk kkux rue kYf.Yk.2100 Mkkku kt[k kkukxk LkkkkkLku kfze E fkuMkhLke fkoknenkk he nke. f{kkuLk kkueMkLku uE LkkMke Awxe nke. k rkkku yLkwMkkh kE

  fku rMkLkkh kkueMkukunekeLkLke fk{kehe nkk henke. su{kt kkh suxkkunekeLkLkk fuMkku fko nkk ku{sMkwte kk{u f{kkuLk rsMknkkkMknLkk hu huz fhkkt kuLkkh{ktke Mkkk kkux rue kYMkkku kt[k kkukxkLke ze.MxkVuhkfz fhe fkuMkhLke fkoknenkk he nke.

  hk{kwhk kk{u s{eLk nU[e kkkku Mkk{Mkk{u VrhkrMkLkkh : kAze-hk{kwhk kk{Lkk ku krhkhkuLke s{eLk nU[e kkkku{Lkw: [ku Au ku kkkku [kihe wkLku s{eLk{kt kk fu{ {ktku Au ku{ fne{khk{khe fhe Lkke {khe LkkkLke {fe ykke nke su{kt Mkk{u {Skhkukkuh fwku yku Au kuLkk kExLkk rkLkk kiMkk hk kkkku kkuk[ke fhe{khk{khe fhe E knkU[kzkkt kkueMku kuMk kwLkku k fkuo Au. k rkkkuyLkwMkkh kAze-hk{kwhk kk{u [kihe {nukE [uSkELku Mkk{ukk[kihe EhkE kkkE Mkkku s{eLk nU[e kkkku {Lkw: [ku Au kukkkku Mkk{ukk fnuk kku fu s{eLk{kt kk fu{ {ktku Au ku{ fnekkkkke fhe {khk{khe fhe Lkke {khe LkkkLke {fe ykke nke. su{kt[kihe f{wkuLk EhkELku [kihe {nukE [uSkEyu {Skhku kkuh-fwkLkk kExLkk keLkk kiMkk hk kkkku kkuk[ke fhe kkku kkue {kh{khe E knkU[kzkkt [kihe f{wkuLku Vrhk LkkUkkkt kkueMku kwLkku LkkUekkkMk nkk he Au.nLkq{tk nuzwk{kt kkuuhku kkze [kuhkE{nuMkkk : {nuMkkk kkwfkLkk nLkq{tk nuzwk kk{{kt hnuXk Mkk{u kkfo fhueY.5.00 kLke kkuuhku kkze ntfkhe knLk[kuh Vhkh kE kk nkk. yk Wkhktk{nuMkkk{kt hkLkkwh [kufze LkSfLke {ke MexLke wfkLk LkSfke yuf kkEfLkeWXktkhe kR sk kk{e nke. fuMkLke rkk yLkwMkkh {nuMkkk kkwfkLkk nLkq{tknuzwk kk{{kt hnukk uMkkE kSkE hk{SkE uX uMkkE y{hkkE{kSkELke kkuuhku kkze Lktkh Ssu 8 w 1891 [kkk nkk. zkhkSkEyu yk kkze nLkq{tk nuzwk kk{{kt kkukkLkk hnuXk Mkk{u kkfo fhe nke.hkku 9-00 fkf kk yk knLk [kuh yk knLk ntfkhe Vhkh kE kk nkk.yk xLkk ytku {nuMkkk kkwfk kkueMku kwLkku LkkUe w kkkMk nkk he Au. ykWkhktk {nuMkkk nuh{kt hkLkkwh{kt [kh hMkk LkSf ykue {ke Mex Mkk{ukkfo fhuwt kkEf hkkkuhu [kuhkE kwt nkwt. kkuheke kk{Lkk h{ukEMkkhk{kEyu kkukkLkk kkEfLke [kuhe ytku {nuMkkk ke rzrsLk kkueMk {kf{ktVrhk LkkUke nke.kLzw kk{u wkLkLku {kkk{kt khewt VxfkwOrMkLkkh : kLzw kk{u Xkfkuh wkLkLku fuLkk Wkh kkuke fkuE ykB fkhkuMkhMkk{ukk Xkfkuh wkLku {kkk{kt khewt {khe kteh E knkU[kzkkt {nuMkkk kkuMkkhkh ykuo Mkuzkku Au. k rkkku yLkwMkkh kLzw kk{Lkk Xkfkuh kkukxSLkukwkkkzeLkk Xkfkuh ys{Syu hMkk{kt {kkt fnu fu kwt ykeLku fuLkk Wkh{Lku {e ssu suke kkukxS fuLkk Wkh ys{SLku {k skkt fkuE ykBfkhkuMkh zku kkkt ys{Syu kuLkk nkk{ktLkwt khewt kkukxSLku {kkk{kt Vxfkhekteh E knkU[kze LkkMke Awxku nkku. EkMk kkukxSLku 108 {kukkE kLkkhk {nuMkkk Mkkhkh ykuo Mkuzkk nkk kkueMku kuLkwt rLkuLk E ys{S Mkk{ukwLkku k fhe kkkMk nkk he Au.{nuMkkkLkk Mkkk{ fh{kt xku{e Mkrnk 3 ku{nuMkkk : {nuMkkk kku rMkLkkh hkuz kh ykue rkYkrk nko MkkuMkkxe{kthnuktfLkk {fkLk{kt k Mkkn ykkW zkkuk rfux Mkkk{Lkk kwLkk{kt{nuMkkk MkkrLkf kE{ kkL[ kkueMku w k ykhkukeykuLke hkfz fhe Au.ykkW xLkk Mkuke k Mkku zkkk nkk yLku 23 {kukkE ku{s ukxkukMkrnk Yrkk 67,650Lkku {wk{k fksu uk{kt ykku nkku. ykEkeyu rfux{u[ kh Mkku h{kzk{kt ykkku nkukLke kkk{eLkk ykkhu MkkrLkf kE{ kkL[u{nuMkkk{kt {kLk yk{ LkSfLke rkYkrk nko MkkuMkkxe{kt hkuzku kkzku nkku.

  kk.18-4-2012Lkk hkus zkkukyk Mkkk{ khke kkueMku ukxkukyLku 23 {kukkE fksu ek nkkyLku Vq[tkE y{hkkE kxu,rkwkkE y{hkkE WkhktkkkkwkE hkkheLke hkfz fhkEfhkE nke. yk MkkuLke kwAkkAfhk{kt ykkkt Mkku uLkkh kLkktLkk{ qkt nkkt. MkkrLkf kE{kkL[Lkk nuz fkuLMxuk {kunLkkEuMkkEyu kLkk kehe WVuo xku{ekhMkkuk{ kxu yLku kxu rnhuLk WVuohk{u hkkE yLku nko WVuokkukku [kiheLke hkfz fhe nke.zkkuk k MkkuLke kkr{fkwAkkA kk ykk{kt hsq fko nkk.kt ku{Lkku {eLk Wkh Awxfkhku kkunkukLke rkk fk{kt yke nke.

  {kuZuhk{kt M{ ykr{nkuMkLke Wse{nuMkkk : fk fue {tzMkt[krk ykr rk, {kuZuhkkku kkLkk 50 koLke Wseytkkok kksukhLkk hkus M{ykr {nkuMk kuku nkku. su{ktnuhe rfkMk {tke LkerkLkkEkxuLkk nMku Mk{khtLkwt WTkxLkfhk{kt ykwt nkwt. {w {nu{kLkkhefu [kM{kLkk khkMkhsLkekE kxu, kwshkk nkWMkkkkuzoLkk [uh{uLk trkkE kkhkuxyLku {nkuMkLkk {w kkkzkp.yrLkkE kxu (zkhuxh zMkyuLz Vqz rzkkxo{uLx) WkMkk hkknkk. yk Mktku rr fko{ku hsqfhk{kt ykk nkk.WLkkkLke MkkuorkLkwt kkih{nuMkkk : WLkkkLke e {ehktkkkhMkkuo rk{kt ku.8{ktykMk fhkk yLku {nuMkkk rskrfux yuMkku.{kt h{kk [kihe r{rnhLkkkwkE ({ekwhk)Lke khkuzkrfux yuMkkurMkyuLk khk ytzh-14{kt kMktke kE Au. MktMkkLkk{w [{Lkk kkhkux, {tkekkkkE [kihe yLku yk[koykufkE [kiheyu yrLktLkkkXk nkk.Mkkuo rk rrMkwrkykuke Mks{nuMkkk : WLkkkLke {ehktkkkhMkkuo rk yLkue.yu[.hk W.{k kk{ktLkrLkwk yk[koLkw t Mkkk,MkeMkexee fu{uhk yLku kekLkk wkkeLkk ykh.yku.kLxLkeMkwrkykuLkku yko re kkkrLkwkE hk (y{uhefk)Lke rukWkMkrk{kt kuE. kkLkkyk[ko ykufkE [kiheLku {tzku{s rkfku kwkkwA ykofhe ykfkko nkk ku{s kkkkkneh{ekt kfwk{ektLke MkukLkurkhke MkL{krLkk fhkk nkk. ykMktku {tzLkk {w [e{Lkkkkhkux,{tke kkkkE [kihe kkkW{w nkokE hk Mkrnk{nkLkwkku WkMkk hkk nkk.f]rk kuku k{ LktkhLkkukwhMfkh yuLkkk fhkkurMkLkkh : rkuh {wfk{u Y kkkuf]rk {nkuMk Mktku {w{tkeLkknMku f]rk kuku y{w Vkku ykkLkkhuzqkkuLkk MkL{krLkk fko{{kthkLkk Mkhkh kxu f]rkMktkuLkLkku k{ LktkhLkku 2011-12Lkku rr kwhMfkh uhkuS.MkkkhfktXkLkk hkekwk kkkwkEEhk kxu {w kLk xwtzkLkuYk. 25,500Lkku hkufz Mkkku kykuZkze MkL{kLk kk ykke knw{kLkfhk{kt ykwt nkwt. uhku {wfk{uMkwfk rkLk WkW fkukhkuLkkuyLkuf rLkVkkyku [u khukwYkkkoke s-s{eLk yLkuMkkkLkLkk yLkuf EsLkuhefkiku Mx[Mko khk f]rk kskkuLkk{kkooLk nuX r{kt s{eLkLkwtkuk Lk kk ku heku s{eLkLku kikhfhe Mkkukh rMkMx{, xkf Mk[kELkkMknkhu VkW WkLk Mkkku yk kuk{ktykirff nheke Qe fhe kkfkkyuf kwtLke, kkfkk yuf kMkws{eLkLke Wk Mkkkof fhe kkkwkEkxu uzqk skkLku kk of kLkuAu. yk rMkkh{kt keLk yuBkuMkuzhSkwkE kxuLkk Lkuk] nuXrkYkke rkLk kusux{kt 35nh kz yLku 40-45 [ufzu{kukLkke EhekuLk kusux Qku fheEfkuxwhe{ yuwfuLk kusuxQku fhe hnu Au.{nuMkkkLkkt qfkt yLkuwkLkku xufk{kt sk hu{kkuo hkLkk{nuMkkk : wk nkuMxuLkk {nuMkkkyuf{ ykkursk xufk fuBk{kt kkuk {kxu nuhLkkt A zLk suxktrfkuh- rfkuheyku yLku wkLkkusB{w- kke xuLk{kt {nuMkkk huuMxuLkke hkLkk kkt nkkt. rn{k[uLkk zunkWMke kku rn{kLkenhku Vqx [e rkrh{kkyku{kt ykxwfzeyku MkknMkkqo xufk fhu. yufMkknLkk Wkhkuk xufk fko{{kthkLkk kLkkh kkukkLkk kkfkuLkurk ykkk {kxu keyku huuMxuLku yufXkt kkt nkk yLku kkukkLkktMktkkLkkuLku nqtV he rk ykkenke. Wukkk Au fu, wknkuMxuLkk {nuMkkk yuf{ khk hkuo kkfku yLku wkLkku{kt MkknrMkf]rkLkku rfkMk kk ku {kxu rrMku xufk fuBkkuLkwt ykkusLk fhkAu. zunkWMke kku xufk{kt kuexwfze ykkk{e 17 {e {uLkk hkus khkVhu.

  CMYK

  CMYK

  SATURDAY, 12 MAY 2012SANDESH : MEHSANAII Lq

  kkteLkkh : kkkk wkLke Mkkkurfheyku e keLku kkh kkkuwt huf ke RAkk nku Au.rfheyku khu hke qh ykMkfhke nku khu Mkkhk rkLkeMkkku Mkk{k yLku h suwtkkkh {e hnu kukAkkkLke k sYh hnu Au.hke qh yufkkkkkqo yLkuMkkkkqofLkku ykMk fhk {kxuk nkuMxu kRV khu yLkwfwhnuke nku Au. y{kk nuhLke LkSf,ykLktkk kexeMke fkuus fuBkMk,yuMk. ke. hk hkuz Wkh ykueytkuS kkk kwshkke {k{[kke kkRx Mfq{kt ku. 5 ke12 Lke knuLkku {kxu ykwrLkfRLkMx[h yLku RuxkurLkMkWkfhku hkkk Mkk{kAkkkLke Mkk Au. rkkuku Auk 57 koke fkohk yukkkLkk nwk{k Lkk{u ykukkk77 keo Mkt[kf hkkR ze.rkue yLku 74 keo rLkk{ffLkwkR kxu nkuMxu{kt hnukeknuLkkuLke Mkkk uhu hkekkukkLke rfheLke su{ fkS u Au.