Mehsana 1-1-2012

download Mehsana 1-1-2012

of 4

 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  1

Embed Size (px)

description

hrððkh,;t.1-1-2012 bnu m tKt ³Ít rJmldh rJòÃþh fjtu j rnk b ;ldh ctgz Ezh btu z tmt vtxK nthes zemt vtjlÃþh «tk r íks CMYK CMYK

Transcript of Mehsana 1-1-2012

 • hrkh, ;t.1-1-2012 bnumtKt t rJmldh rJh fjtuj rnkb;ldh ctgz Ezh btuztmt vtxK nthes zemt vtjlh tkrks

  CMYK

  CMYK

  rskh{kt rskuMkLkku {knkuku

 • {{nnuuMMkkkkkk 215/237kkshe 209/216{X 370yz 700/759Shw 2686yuhtzk 759/772hkzku 561/638kkh 1321/1350Mkk 645/686

  kkkkxxShw 2000/2685rhke 570/941hkzku 615/640yuhtzk 750/785 200/251kkshe 198/220ktxe 200/271yz 650/775

  kkh 650/1230fkkMk 810/871

  kkShw 2400/3225rhke 700/2025EMkkkw 1063/1200hkzku 577/641{uke 450/520k 951/1285Mkwk 628/671ys{ku 1855

  kkuu[[hhkkSSktxe 141 210/222kkh 1210/1314{k 720/840{X 500/707yz 675/726hkzku 615/653

  y u h t z k7 7 5 / 7 8 3S h w t2270/2750Mkk 630/671kexe fkkMk8 4 5 / 8 6 1rrMMkkLLkkkkhh

  222/270 k k s h e2 0 0 / 2 4 0{k 500/713{X 325/391y z 6 2 1 / 6 9 1 k 9 5 0 / 1 3 4 2M k h M k 9 5 0 / 1 2 3 8y u h t z k

  7 5 0 / 7 8 7 . 5 0{uke 435/467hkskhku 220fkkMk 750/890

  MMkkkkttkw.17 250/259zkt.kwshe 168/211MkuLxuz 270/274 ue 226 496 220/265{k 741yuhtzk 726/732yMkrhku 376Shwt 2751/2801

  kkkkkkkhe kkMk{ke 307/430kkMk{ke 203/242zkt.kw.17 228/261ykE.ykh.8 170/231xwfzk 230/243xwfzk ue 242/264{X 491/562yuhtzk 725/748[k 646/681hkE 565

  uuzzkkkk kufLk 225/235 496 225/240t{fkE 235/240yz 625/650kwuh 689/760yuhtzk 750/760

  nn{{kkLLkkkkhh{kVe 600/825yuhtzk 750/776k 1050/1100hkzku 460/571 225/289kkshe 210/217

  [k 550/630kwuh 600/750

  nnuukkkk{{kkshe 205/212 234/237yuhtzk 745/757{fkE 180/210kwuh 400/580hkzku 400/515fkkMk 800/825

  kkkkuu{kVe S.20

  776/840{kVe S.2 770/817yuhtzk 755/776 210/244kkshe 169/218{fkE 220/250kkh 1200/1365zkt.kt 166/217zkt.kw.17 210/235

  zzkkee 200/251yuhtzk 700/772kwuh 600/770fkkMk 770/870

  kkkkzz{kVe 700/735k 980/1100yuhtzk 750/765 210/220kkshe 185/195kkh 1210/1225

  {{kkuuzzkkMMkkkk{kVe 740/796yuhtzk 740/770fkkMk 825/845kkshe 155/202

  {fkE 210/244 215/264zktkh 155/210yz 630/682 k k h1 2 5 0 / 1 3 1 7

  ffzzee 210/251

  kkshe 190{k 760/1051{X 475/803yz 671/767S h w t2 4 5 0 / 3 0 8 1 k 1 0 9 0 / 1 2 1 2rhke 900

  kkkkhhkkkkwwhhMkkuLk{ 231/272kwshe 175/195{kuke 211/250 200/225{Mkwhe 200/233f{ku 250/552kx {Mkqhe1 8 5 / 2 7 5

  kkhhkkhkzku 635/652yuhtzk 764/773

  Shwt 2450/2911 220/235kkshe 215/232kkh 1150/1240yz 682/740

  kkuuffkkkwshe 181/204kw.17 201/243 xwfzk 217/240yuhtzk 731/736kkh 1301fkkMk 836/884

  ffxxkkuuMMkk hhkkuuzzyuhtzk 761/785 207/221{k 670/905{X 565/718yz 630/721kkh 1101/1281fkkMk 805/861

  kkkkxxzzeeyuhtzk 755/765Shwt 2800/3060k 1071Mkk 600/611

  hhkkLLkkkkwwhh 200/257kkshe 195/215{k 1000/1170{X 350/440kkh 1100/1270yuhtzk 730/768k 1050/1250Shwt 1900/3100yz 650/745hkzku 500/605

  EEffkkkkkkZZ 220/225{k 629/631yz 645/652yuhtzk 769/777fkkMk 836/852

  MMkkwwhhuuLLLLkkkkhhY fkkktMkze Lke

  24000/24500tfhkkMkze

  34500/35500fkkMkek 340/345

  kkLLkkkkhhu 1025/1030kuuek xe

  1577/1578ku 17500/17600{kVe 700/800k 1100/1250k u 1020/1025{kVe ykf 500

  uuhhkk{kVeze

  15500/16000{kVeSe 17500Mkkku 16000/17000Mkkkuw 1010/1020rfLx 1100fk{fks {kVe{k 500 Mkkku 3000Mkkku 500

  CMYK

  CMYK

  [kte nksh 50970MxkLzzo MkkuLkwt(99.5) 27190w MkkuLkwt (99.9) 27330y{. [kte 50500y{.kuke (99.5) 27450y{. MxkLzzo (99.9) 27600y{.Lkk kkeLkk 26500y{. nku{kfo 27050y{. kurk (15 rxh) 1380/1460y{. uk (15 rxh) 1500/1580

  Auk k

  zeMkkLkk kkxkfk sqLkk 40/90zwtke Lke 80/140Mk 400/900

  kk khLke x

  kwshkkLkkt kts khku

  skk qe e xe kty{.yuhtzk Lw. 4029.00 4029.00 4029.00 4029.00y{.yuhtzk Vukw. 3845.00 3845.00 3845.00 3845.00y{. yuhtzk {k[o. 3770.00 3770.00 3770.00 3770.00y{.yuhtzk yur 3820.00 3820.00 3820.00 3820.00{wt. yuhtzk {k[o. 3655.00 3683.00 3635.00 3683.00

  II SANDESH : AHMEDABAD SUNDAY, 1 JANUARY 2012

  [kte rk rfku+ 300.0050500.00

  MkkuLkwt rk 10 kk{ + 100.0027600.00

  (30 rzMkuBkh 2011Lkk hkus)Mfe{Lkwt Lkk{ yuLkyue(Yk.{kt)

  yyuuyykkEESS

  Exe Vtz ELMxe.kLk(ze) 10.01Exe huwh kLk (ze) 10.95

  yyuurrkkMMkk BBww..VVttzz

  Exe Vtz (ze) 9.17Exe Vtz (S) 9.17kuxo x{o Vtz (S) 11.29

  kkhhkkee yyuuyyuuMMkkyyuu

  Exe Vtz (kkuLkMk) 14.78huwh kLk (kkuLkMk) 14.66

  rrkkhhkk MMkkLLkk kkEEVV

  fu {Lkush (S) 254.20ELxhLkuLk Exe Vtz 10.15

  yyuuzzeeMMkk

  eez Vtz hexuE (zeze) 10.00rhxLko Exe Vtz (ze) 10.53rhxLko Erxe Vtz (S) 11.22EyuyuMkyuMk Vtz (ze) 11.29EyuyuMkyuMk Vtz (S) 16.47

  yyuuMMffkkuuxxoo BBww VVttzz

  kuuLMk Vtz (ze) 9.15kex Vtz(ze) 20.66kkuk kLk(ze) 8.06

  VVeezzkkeexxee

  fu Vtz(zeze) 10.00Exe Vtz(ze) 16.81kex Vtz(ze) 10.17xuMk yuzkLxuz (ze) 14.44

  uuLLffeeLLkk

  yueLk Exe(ze) 10.98w[ek(ze) 33.48e{k Vtz(ze) 30.52keyuMkE MkuLMkuMk (ze) 43.62

  yyuu[[zzeeyyuuVVMMkkee

  fu {Lkus{uLx Vtz-fku(zeze) 10.43

  fu {Lkus{uLx Vtz-fku(S) 17.04kuuLMk Vtz(ze) 17.72rkzh Vtz(ze) 19.82[ezLk ke^x Vtz 39.72Exe Vtz (ze) 36.95

  yyuu[[yyuuMMkkkkeeMMkkee

  fuVtz (zeze) 10.19zkLku{ef Vtz(ze) 8.71Exe Vtz(ze) 21.72

  yykkEEMMkkeeyykkEEMMkkeeyykkEE wwzzuu..

  kuuLMk Vtz(ze) 14.49rzMfhe Vtz(ze) 15.81zkLku{ef kLk (ze) 14.56ELf{ kLk (ze) 11.81

  yykkEEyyuuLLkkSS ffkkuuhh

  fkuLxk Vtz(ze) 10.89rzr.ez Vtz. (ze) 14.12keyuV zkLkur{f (S) 16.60{ezfuk Vtz (ze) 11.98{ezfuk Vtz (S) 17.34xuMk Mkuk Vtz (ze) 12.47

  ssuuyyuu{{ VVkkEELLkkkkLLMMkk

  kuuLMk Vtz(ze) 14.29kuef Vtz(ze) 6.86Exe Vtz(ze) 11.27

  ffkkuuxxff {{rrnnLLkk

  kkuLz-zekkuex (ze) 12.20kuxo x{o kLk (ze) 10.11

  yyuuyykkEEMMkkee LLkkkkuu{{wwhhkk BBww..

  kuuLMk Vtz(ze) 10.12[ezLk Vtz 8.61Exe Vtz(ze) 8.36Vkuxk hux Vtz (zeze) 10.02

  rrhhkkLLMMkk BBww..VVttzz

  kufk (kkuLkMk) 74.83kufk (ze) 27.97kkh (rhxu) kkuLkMk 45.80Exe rhxu (ze) 10.63

  yuLkykhykE (kkuLkMk) 31.96Vk{ko (kkuLkMk) 51.57xuMk Mkuh(ze) 11.89rLk (hexu) ze 30.53

  yyuuMMkkkkeeyykkEE BBww..VVttzz

  w[ek(ze) 9.36ELk Vtz(ze) 7.06kuuLMk (ze) 20.56fku{k (ze) 12.63fkuLxk(ze) 14.38Exe (ze) 24.77yuVyu{MkeS 32.28

  kkkkkkkk BBww.. VVttzz

  kuuLMk (ze) 47.54fkuLxk Vtz(ze) 13.18zeezLz ez(ze) 15.94zeezLz ez(S) 29.27{uLkus{uLx (ze) 10.66Exe ke/E(S) 38.84

  wwxxeeyykkEE BBww..VVttzz

  kuuLMk (ze) 18.44ktfk Mkuxh (ze) 14.12kkuLz Vtz (ze) 11.76fkuLxk (ze) 9.36zeezLz ez (ze) 12.13yuLkSo(ze) 9.38Exe(ze) 41.45xuMk Mkuk (ze) 13.20{kMxh Exe kLk 42.24{kMxh ELzuMk (ze) 48.16{kMxh h (ze) 22.81{ezfuk (ze) 17.39yu{yuLkMke Vtz (ze) 36.65rLkVxe ELzuMk (ze) 14.62

  xxkkuuhhMMkk BBww..VVttzz

  kkuLkkLk (ze) 35.43rkx Vtz (ze) 15.07ELk Vtz (ze) 9.34Mxkh h (ze) 34.07xuMk rz (ze) 13.93

  rr BwwVtzkuLke yuLkyuey{kkLkk rr khku

  ((MMkkkkuuLLkkkk-[[kkttee kkhh))[kte nksh 50970MxkLzzo MkkuLkwt (99.5) 27190w MkkuLkwt (99.9) 27330

  ((kkuurrkkeekktt kkhh))Mkkku 995fhze 730fkkrMkk 659MkLk^kh rhVkELz 720fkukhk 795yMke ku 860Lke{ku 700yuhtzk 3940ru fku{ 818kk{kueLk 601MkkukkeLk 686

  ((kkkkww kkhh))kktkw khu 45000khkkh 45700wxuLMk 42000yuwr{rLk{ ELkux 12800rkk tkkh 30800kkMk fxk 31300f 12200ez 11400xeLk 1335rLkf 1100

  (({{hhee ffkkuukkhhkk kkhh)){he nksh 340/370MkwtX e[uz 110MkwtX yLke[uz 130fkukhk ykkwk 5300fkukhk fkuefkuz 5225fkukhk {wtkE hkkwh 8900fkukhk yuzek 6250fku[eLk fkukhu 7650fkukhu {wtkE 895

  ((kkttzzkkhh)) ktz ee 2932/3021ktz r{rz{ 3006/3122

  {wtkELkk khku

  ((MMkkkkuuLLkkkk-[[kkttee kkhh))[kte [kuhMkk 50000/50500[kte Ykw 49800/50300[kte rMkk sqLkk (1Lktk) 900/1000[kte rMkk Lkk (1 Lktk) 300/350MkkuLkwt MxkLzzo (99.9) 27500/27600MkkuLkwt kuke (99.5) 27350/27450

  ((kkuukkhh))y{.kurk (15 rxh) 1380/1460y{.uk (15 rxh) 1500/1580ru 1270/1360MkhrMkwt kewt 1270/1330MkhrMkwt {kuwt 1200/1260LkMkrk 910/1030fkk. [kw 1050/1110fkk. Lkk 1115/1165fkk. [kw (15 rxh) 960/1010fkk. Lkk (15 rxh) 1050/1110fkukhu 1320/1400kk{kueLk 960/1000kk{ku 900/940MkkukkeLk sqLkk 1090/1140MkkukkeLk Lkk 1160/1210MkLk^kh 1140/1220{fkE ku 1150/1230

  hkzk ku 1150/1230((kkttzzkkhh))((nnkksshhkk))

  y{. ktz {nkhkx- yu{ 3025/3175y{.ktz {nkhkx- yuMk 2900/2975kws.ktz-yu 2910/2980kws.ktz-yuMk 2810/2880

  ((rr{{ rrzzrrhhee))fkunkkwh ktz yu{ 2875/2975fkunkkwh ktz yuMk 2775/2850kukkwhktz yu{-30 2925/3000kukkwhktz yuMk-30 2775/2875

  (([[ee{{LLkkkkEE kkxxuu {{kkffuuooxx))(20 rfkuLkk k)

  kxkfk 30/90zwtke Mkkihkx 70/130zwtke {nkhkx 100/160

  ((MMkkhhkkhh kkxxuu {{kkffuuooxx))(rfkuLkk k)

  kxkfk 4/7zwtke 6/10

  (20 rfkuLkk k)hk 80/220hik 140/300fkukes 50/80

  Vwkh 80/160xk{uxk 80/140qe 80/120fkfze 80/320xetzkuk 80/400{h[kt ue 180/280etkw 40/140 ykwt 200/260kex 120/140kksh 120/200kkuh {h[kt 200/280fkuk{eh 140/200fkhuk 240/300zk 700/480kkh 400/600kwuh 500/740xkk 200/260{uke 100/160

  ((ssuukkkkwwhh yyLLkkkkss {{kkffuuooxx))zkt.kwshe 171/210zkt. kws.17 234/254zkt. {kuke 227/259zkt. {Mkqhe 215/224zkt. MkuLxuz 230

  nnkkhheesshkzku 600/632yuhtzk 745/770k 1000/1101 220/252

  kkh 1000/1314ktxe 260/274{k 300/800{X 333/439yz 550/754[k 500/611

  Mkk 500/611Shwt 2150/2991{uke 300/439fkkMk 840/878kkshe 180/210

 • CMYK

  CMYK

  {nuMkkk

  SUNDAY, 1 JANUARY 2012SANDESH : MEHSANA IIILq

 • SUNDAY, 1 JANUARY 2012SANDESH : MEHSANAIV

  CMYK

  CMYK

  yuzxkoE{uLx

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsamp