Meet & Greet - Kennisplein.be kleiner...De Meet & Greet 2013 werd georganiseerd samen met het...

10
CAW EN GGZ: SAMEN VERMAATSCHAPPELIJKEN 22 MEI 2014 Meet & Greet Contactpersoon | Johan Vandamme | CAW Centraal West Vlaanderen | Nijverheidsstraat 11, 8800 Roeselare | tel. 051 26 98 00 | [email protected] PARTNERS CAW CENTRAAL WEST-VLAANDEREN LOKALE OVERHEDEN WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSPARTNERS UIT DE REGIO De Meet & Greet is een jaarlijks terugkerend intersectoraal evenement waarop diverse organisaties en beleid uitgenodigd zijn om vanuit de regionale realiteiten/signalen, daadwerkelijk iets op gang te trekken en waar mogelijk samen actie te ondernemen. Het gevolg dat aan de signalen gegeven wordt kan zich dus zowel intern in de eigen dienst afspelen of een initiatief worden waarbij meerdere organisaties worden betrokken. Deze Meet & Greet kaderen we binnen onze opdracht om aan Algemene Preventie te doen. In 2013 was het thema de afstemming eerstelijn en geestelijke gezondheidszorg (art. 107, eerstelijns- psycholoog, zorgpaden depressie, mobiele teams etc…). Het CAW profileert zich hierbij als initiatiefnemer. We bouwden ondertussen met drie voorgaande edities ook al behoorlijk wat expertise op met het concept Meet&Greet. Onze Meet & Greets zijn een vertrouwd en terugkerend initiatief geworden in de regio. Meerwaarde In het korte tijdsbestek van een halve dag bereiken we telkens ca. 60 deelnemers die staan voor een 30-tal organisaties in de regio. Het publiek is erg divers. Mensen komen vanuit meerdere sectoren (ook niet wel- zijn). Het concept Meet & Greet biedt veel ruimt voor informeel contact. Onze erva- ring leert dat deze Meet & Greet het startpunt kunnen zijn van nieuwe initiatieven. Het is een moment waarop vaak nieuwe uitdagende thema’s worden aangeboord en er is steeds ‘uitnodiging’ om er verder mee aan de slag te gaan. Voor de Meet & Greet kiezen we de thema’s vanuit verontwaardiging en bezorgd- heid. Deze thema’s krijgen op de Meet & Greet een breder draagveld en een sterke basis om er gezamenlijk iets aan te doen. Individuele cliënt kan, op langere termijn, rekenen op betere, kwalitatievere en meer afgestemde hulp. Ruwe schatting van de investering in man/vrouwdagen De ad hoc werkgroep kwam drie keer samen met vier personen. Deze vergadering nam twee uur in beslag. Tussenin heeft men uiteraard nog wat werk aan uitwerken van de dag zelf, contacteren sprekers, opmaken nota’s-presentaties-uitnodiging. Omdat algemene preventie een kernopdracht voor de CAW’s hoort dit o.i. tot het takenpakket van de beleidsmedewerker. Los van deze man/vrouwuren was de kostprijs (sprekersvergoedingen, catering – wij voorzien steeds soep en broodjes – deelnemersmappen - zaal enz…) niet hoger dan 1.000 euro. Voor de editie 2013 werd deze kost gedeeld tussen CAW en Net- werk GGZ. Taakverdeling in de samenwerking Afhankelijk van het thema werkt het CAW de Meet&Greet uit met relevante part- ners. De Meet & Greet 2013 werd georganiseerd samen met het Netwerk Geeste- lijke Gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen. Deze Meet & Greet werd voorbereid door een ad hoc groep met daarin medewer- kers van het CAW en het Netwerk GGZ. De inhoudelijke afbakening, taakverdeling, praktische afspraken enz… werden in deze ad hoc groep geregeld. De randvoorwaarden Het CAW wordt in regio gezien als trekker mbt. algemene preventie en krijgt het mandaat om bepaalde maatschappelijke thema’s op de kaart te zetten. Sterke netwerken en goed partnerschap met andere diensten en sectoren (bvb. M&G 2011 was ism o.a. huisvestingssector, M&G 2012 ism lokale besturen nav. thema beleidsbeïnvloeding). De bereidheid om ruimer te denken en ook te werken over grenzen van diensten heen. Onze partners en wijzelf dragen transparantie en open communicatie hoog in het vaandel. Het afbakenen van het thema/signaal moet onderbouwd gebeuren, en moet wel thema zijn die meerdere diensten/sectoren beroerd. Binnen het CAW vereist deze formule een brede en constante alertheid wat het op- pikken van geschikte signalen voor de Meet&Greet betreft.

Transcript of Meet & Greet - Kennisplein.be kleiner...De Meet & Greet 2013 werd georganiseerd samen met het...

Page 1: Meet & Greet - Kennisplein.be kleiner...De Meet & Greet 2013 werd georganiseerd samen met het Netwerk Geeste lijke Gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen. Deze Meet & Greet werd voorbereid

CAW EN GGZ: SAMEN VERMAATSCHAPPELIJKEN22 MEI 2014

Meet & Greet

Contactpersoon | Johan Vandamme | CAW Centraal West Vlaanderen | Nijverheidsstraat 11, 8800 Roeselare | tel. 051 26 98 00 | [email protected]

PARTNERS

CAW CENTRAAL WEST-VLAANDEREN

LOKALE OVERHEDEN

WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSPARTNERS UIT DE REGIO

De Meet & Greet is een jaarlijks terugkerend intersectoraal evenement waarop diverse organisaties en beleid uitgenodigd zijn om vanuit de regionale realiteiten/signalen, daadwerkelijk iets op gang te trekken en waar mogelijk samen actie te ondernemen. Het gevolg dat aan de signalen gegeven wordt kan zich dus zowel intern in de eigen dienst afspelen of een initiatief worden waarbij meerdere organisaties worden betrokken.

Deze Meet & Greet kaderen we binnen onze opdracht om aan Algemene Preventie te doen. In 2013 was het thema de afstemmingeerstelijn en geestelijke gezondheidszorg (art. 107, eerstelijns-psycholoog, zorgpaden depressie, mobiele teams etc…).

Het CAW profileert zich hierbij als initiatiefnemer. We bouwden ondertussen met drie voorgaande edities ook al behoorlijk wat expertise op met het concept Meet&Greet. Onze Meet & Greets zijn een vertrouwd en terugkerend initiatief geworden in de regio.

MeerwaardeIn het korte tijdsbestek van een halve dag bereiken we telkens ca. 60 deelnemers die staan voor een 30-tal organisaties in de regio.

Het publiek is erg divers. Mensen komen vanuit meerdere sectoren (ook niet wel-zijn). Het concept Meet & Greet biedt veel ruimt voor informeel contact. Onze erva-ring leert dat deze Meet & Greet het startpunt kunnen zijn van nieuwe initiatieven. Het is een moment waarop vaak nieuwe uitdagende thema’s worden aangeboord en er is steeds ‘uitnodiging’ om er verder mee aan de slag te gaan.

Voor de Meet & Greet kiezen we de thema’s vanuit verontwaardiging en bezorgd-heid. Deze thema’s krijgen op de Meet & Greet een breder draagveld en een sterke basis om er gezamenlijk iets aan te doen.

Individuele cliënt kan, op langere termijn, rekenen op betere, kwalitatievere en meer afgestemde hulp.

Ruwe schatting van de investering in man/vrouwdagenDe ad hoc werkgroep kwam drie keer samen met vier personen. Deze vergadering nam twee uur in beslag. Tussenin heeft men uiteraard nog wat werk aan uitwerken van de dag zelf, contacteren sprekers, opmaken nota’s-presentaties-uitnodiging.

Omdat algemene preventie een kernopdracht voor de CAW’s hoort dit o.i. tot het takenpakket van de beleidsmedewerker.

Los van deze man/vrouwuren was de kostprijs (sprekersvergoedingen, catering – wij voorzien steeds soep en broodjes – deelnemersmappen - zaal enz…) niet hoger dan 1.000 euro. Voor de editie 2013 werd deze kost gedeeld tussen CAW en Net-werk GGZ.

Taakverdeling in de samenwerkingAfhankelijk van het thema werkt het CAW de Meet&Greet uit met relevante part-ners. De Meet & Greet 2013 werd georganiseerd samen met het Netwerk Geeste-lijke Gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen.

Deze Meet & Greet werd voorbereid door een ad hoc groep met daarin medewer-kers van het CAW en het Netwerk GGZ. De inhoudelijke afbakening, taakverdeling, praktische afspraken enz… werden in deze ad hoc groep geregeld.

De randvoorwaardenHet CAW wordt in regio gezien als trekker mbt. algemene preventie en krijgt het mandaat om bepaalde maatschappelijke thema’s op de kaart te zetten.

Sterke netwerken en goed partnerschap met andere diensten en sectoren (bvb. M&G 2011 was ism o.a. huisvestingssector, M&G 2012 ism lokale besturen nav. thema beleidsbeïnvloeding).

De bereidheid om ruimer te denken en ook te werken over grenzen van diensten heen. Onze partners en wijzelf dragen transparantie en open communicatie hoog in het vaandel.

Het afbakenen van het thema/signaal moet onderbouwd gebeuren, en moet wel thema zijn die meerdere diensten/sectoren beroerd.

Binnen het CAW vereist deze formule een brede en constante alertheid wat het op-pikken van geschikte signalen voor de Meet&Greet betreft.

Page 2: Meet & Greet - Kennisplein.be kleiner...De Meet & Greet 2013 werd georganiseerd samen met het Netwerk Geeste lijke Gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen. Deze Meet & Greet werd voorbereid

CAW EN GGZ: SAMEN VERMAATSCHAPPELIJKEN22 MEI 2014

Ik en de Ander

PARTNERS

CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN

CGG MANDEL & LEIE

MeerwaardeCliënten geven aan dat de momenten voor en na de sessie een grote meerwaarde hebben voor hun cliënten. Ze hebben niet het gevoel dat ze aan hun lot overgelatenworden.

Ook als het tijdens de sessies te moeilijk wordt kunnen ze even naar buiten en kan er iemand mee om hen op te vangen.

Als medewerker is het leuk om de cliënten op een andere manier te begeleiden en beter te leren kennen.

Ruwe schatting van de investering in man/vrouwdagenDeze is vrij beperkt. We vertrekken allen samen om 9u naar Menen. De sessie duurt iedere keer anderhalf uur, daarna gaan we nog iets eten. Meestal zijn we rond 13u30 terug. Dat maakt voor de CAW-medewerker 4:30 per sessie. Daarbij moet nog wel enige tijd gerekend worden voor voorbereiding en afstemming.

Taakverdeling in de samenwerkingEen medewerker van de residentiële deelwerkingen van het CAW rijdt met de cliën-ten naar het CGG in Menen en brengt hen ook terug na de maaltijd.

De medewerkster van het CGG bereidt alles voor en leidt de sessie.Tijdens die sessies zorgt de CAW-medewerker meestal voor de “vertaling” naar de cliënten en geef voorbeelden indien nodig.

De randvoorwaardenHet is nodig om vooraf een individueel intakemoment in te plannen. Daarin kan kort gepeild worden naar de verwachtingen en kan de werking kort geschetst worden.

Hier kan indien nodig ook een eerste “selectie” gebeuren.

Ook is het belangrijk op voorhand duidelijke afspraken te maken rond de groepsco-de (groepsgeheim, respect, de ander laten uitpraten enz).

De focus op een open, positieve groepssfeer met respect voor de eigenheid van iedere cliënt.

Een duidelijk mandaat van de organisatie voor de medewerkers die dit op zich ne-men.

Deze groep kwam tot stand toen de medewerkers van CGG Mandel & Leie merkten dat hun werking voor sommigen een te hoge drempel heeft. Met deze samenwerking proberen we onze cliënten uit de residentiële centra te laten proeven van wat therapie kan inhouden. We komen een drietal keer samen met mensen uit de mannen- en vrouwenopvang. De thema’s werden op voorhand vastgelegd: identiteit, rouw en relaties.

Op deze manier kunnen we beter zorgen voor de groepscohesie, ook de momenten achteraf zijn heel waardevol. De cliënten kunnen rustig opnieuw tot zichzelf komen en er wordt wat nagekaart over de laatste sessie.

Contactpersoon | Pieterjan Glorieux | CAW Zuid-West-Vlaanderen | Blekersstraat 33, 8500 Kortrijk tel. 056 21 59 09 | [email protected]

Page 3: Meet & Greet - Kennisplein.be kleiner...De Meet & Greet 2013 werd georganiseerd samen met het Netwerk Geeste lijke Gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen. Deze Meet & Greet werd voorbereid

CAW EN GGZ: SAMEN VERMAATSCHAPPELIJKEN22 MEI 2014

Salamander

Contactpersoon | Johan Neijens | CAW Limburg | Lombaardstraat 20, 3500 Hasselt tel. 011 21 20 20 | [email protected]

PARTNERS

CAW LIMBURG

KPC GENK

SPIL

MeerwaardeHet project is net uit de startblokken. De inspiratiedag bracht alvast de medewer-kers uit de verschillende betrokken organisaties bij elkaar rond het thema crisis. In de voormiddag lag de nadruk hier op kennismaking. In de namiddag lag de focus op dialoog en uitwisseling. Op langere termijn verwachten we volgende concrete baten:

Voor de cliënten: kinderen en jongeren in een crisis en hun omgeving

Een sterk uitgebouwde equipe crisishulpverleners die de know how m.b.t. crisishulp aan kinderen en jongeren die nu op verspreide plaatsen aanwezig is snel kan inzet-ten. Naadloos schakelen tussen het aanbod van beide netwerken in functie van nood-zaak, subsidiariteit en complementariteit.

Voor de crisishulpverleners:De mogelijkheid tot casusoverleg als leervorm én de mogelijkheid om hiaten in het regionale aanbod te kunnen signaleren. Voor de hulpverleners in het ruimere werkveld: supervisie en intervisie ondersteund door de deskundigheid van de crisishulpverleners.

Ruwe schatting van de investering in man/vrouwdagenVoor dit project werd 14.400 € uitgetrokken.

Taakverdeling in de samenwerkingMedewerkers van CAW Limburg, KPC Genk en SPIL trekken het initiatief. Zo orga-niseerden ze in een ad hoc groep de inspiratiedag, doen zij de terugkoppeling naar de respectievelijke netwerken en organiseren ze de andere fora waarop de betrok-ken organisaties elkaar treffen.

De randvoorwaardenEen duidelijk mandaat voor de medewerkers die de samenwerking trekken van hun organisatie én van het netwerk dat ze vertegenwoordigen. Goede afspraken m.b.t. het omgaan met informatie over cliënten in het casusoverleg.

Waar het gaat over Crisishulp aan kinderen en jongeren. Er zijn in Limburg twee netwerken actief. Vanuit integrale jeugdhulp is er het Crisisnetwerk -18. Vanuit de invalshoek geestelijke gezondheidszorg is er het netwerk rond de twee Kinderpsychiatrische Centra in Genk en Hasselt. Het naast elkaar bestaan van deze twee netwerken leidt aan de ene kant tot overlap in het aanbod. Aan de andere kant blijven er in dat aanbod hiaten bestaan.

CAW Limburg, KPC Genk en SPIL (Samenwerking Psychiatrische Initiatieven Limburg) willen op zoek gaan naar de complementariteit tussen de crisishulp voor kinderen en jongeren in deze twee netwerken. De organisaties doen dit door:• het organiseren van activiteiten zoals de inspiratiedag voor hulpverleners die in maart van dit jaar doorging en intervisies en supervisies

• het creëren van een forum voor afstemming tussen beide netwerken• het organiseren van casusoverleg.

Dit casusoverleg waarin lopende casussen kunnen worden besproken dient drie doelen:1. Het casusoverleg levert betere antwoorden op concrete crisissituaties

2. Het casusoverleg is een moment waarop hulpverleners de kennis uit beide netwerken delen

3. Het casusoverleg levert ook een gedeelde kijk op op bestaande overlappen en hiaten.

Page 4: Meet & Greet - Kennisplein.be kleiner...De Meet & Greet 2013 werd georganiseerd samen met het Netwerk Geeste lijke Gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen. Deze Meet & Greet werd voorbereid

CAW EN GGZ: SAMEN VERMAATSCHAPPELIJKEN22 MEI 2014

Gedeelde zorg voor mensen met dubbele diagnose

Contactpersonen | Jos Bortels | CAW De Kempen | Hofkwartier 23, 2200 Herentals tel. 014 23 55 38 | [email protected] | Bea De Potter | SPK vzw | Campus Blairon 714, 2300 Turnhout | tel. 014 71 11 10 | [email protected]

PARTNERS

AZ MOL

CAW DE KEMPEN

CGG KEMPEN - DE MEANDER

MeerwaardeIn de samenwerking tussen organisaties en hulpverleners: De onderlinge afstemming in concrete hulpverleningsdossiers is toegenomen.

Ook bij het artsenkorps zien we verandering. De artsen zijn gevoeliger geworden voor de problematieken die buiten het eigen domein vallen.

Binnen het OPZ hebben de medische zorgverstrekkers meer oog voor de versla-vingsproblematiek van patiënten en voor het aspect thuisloosheid en herankering. Concreet voor de cliënt: Enkele voorbeelden.Wanneer een cliënt een tijd werd opgenomen in een ziekenhuis en er daar medica-tie werd opgestart, wordt bij de overdracht van de hulpverlening naar het CAWexpliciet stilgestaan bij de medicatie die de cliënt gebruikt.

Bij de opname in de PAAZ-afdeling wordt samen met de patiënt een verkenning ge-maakt van de hulp die loopt op het moment van opname. Daardoor kunnen hulpver-leners uit andere diensten en sectoren verwittigd worden van het feit dat hun cliënt is opgenomen, wat op zich dan weer kansen biedt voor een verdere afstemming.

Het betekent ook dat een begeleiding vanuit het CAW niet noodzakelijk wordt afge-broken of opgeschort in de korte tijd dat de cliënt in de PAAZ verblijft.

Ook bij overdracht wordt er meer aandacht besteed aan informatie over het netwerk van de persoon met de dubbele diagnose.

Taakverdeling in de samenwerkingCAW De Kempen trok hier voluit de kaart van de kernopdracht signaleren en alge-mene preventie.

De Strategische Projectenorganisatie Kempen nam als neutrale partner de intensie-ve procesbegeleiding op zich.

De directies van de betrokken organisaties engageren hun organisaties formeel in het zorgtraject.

De hulpverleners en middenkaders van de deelnemende organisaties geven dagda-gelijks gestalte aan deze gedeelde zorg.

De randvoorwaardenMedewerkers binnen verschillende organisaties die het probleem herkennen.De ruimte om frustratie te ventileren. Mensen met een dubbele diagnose proberen te helpen, terwijl je daarvoor onvoldoende bent toegerust brengt veel frustratie metzich mee. Eens die frustratie is geventileerd, kan men dit overstijgen en het pro-bleem opnemen als iets dat gehanteerd kan worden.

Loskomen van een wij-zij denken, een valkuil die omwille van de frustratie vaak wijd open stond. ‘We willen met jullie dit probleem bespreken, we komen het niet opjullie drempel leggen’. ‘We zijn er ons van bewust dat onze definitie van het pro-bleem niet de enig juiste is, voeg jullie perspectief toe aan het onze’.

In dit project konden we in een vrij vroeg stadium een neutrale partner betrekken als trekker van het samenwerkingsverband, is zeker ook een sterk pluspunt.

De uitgebreide reeks van interviews zorgde ervoor dat het probleem dicht bij de werkvloer werd geformuleerd. De beladenheid kon gehanteerd worden in de veilig-heid van het eigen team. Tegelijk was er ook al van in het begin de ambitie om dit probleem naar het beleid van de respectievelijke organisaties te tillen en daar om duidelijke engagementen te vragen.

Bij samenwerking gaat het om de kunst van het haalbare. Dit besef is belangrijk. Ook al hoopte men op meer formele engagementen over zorgregie, het focussen op de vooruitgang die al wél is geboekt en een ambitie tijdelijk opbergen is een belang-rijk facet van samenwerken. De timing en resultaatsverbintenissen die deprojectsubsidiant oplegde waren hier een tweesnijdend zwaard. Misschien zat er met iets meer tijd nog wel meer in, aan de andere kant zorgde die timing enresultaatsverbintenis ook voor een sense of urgency.

De oorsprong van dit project dateert al van 2005. In het Turnhoutse crisisopvangcentrum zagen hulpverleners vaak mensen met een dubbele diagnose: mensen waarbij ze naast een afhankelijkheidsprobleem (alcohol, drugs, geneesmiddelen) ook een ander psychiatrisch probleem vermoedden (depressie, psychose,….). De hulpverleners maakten zich zorgen over deze mensen. De hulpverlening die ze kregen op het crisisopvangcentrum bood een antwoord op de acute crisisnoden, maar deze mensen hadden meer zorg nodig. Het verwijzen van deze mensen naar andere voorzieningen verliep moeizaam en vaak zagen de hulpverleners deze mensen korte tijd na verwijzing opnieuw aankloppen zonder dat hun situatie was verbeterd.

Het probleem werd opgepikt door de directie van het CAW en op de regionale beleidsagenda geplaatst. Er werd een project gestart met drie grote doelen:1. transparantie krijgen in het huidige aanbod vanuit de verschillende sectoren voor deze groep mensen

2. uitstippelen van een zorgtraject over de verschillende sectoren heen3. een samenwerkingsverband opstarten

Op dit moment is er een formeel zorgtraject omschreven vanuit het perspectief van gedeelde zorg voor mensen met een dubbele diagnose. In dit zorgtraject omschrijft iedere organisatie zijn aanbod voor mensen uit deze doelgroep.

Belangrijker is het feit dat er tussen de partners onderling meer goodwill is ontstaan, die ook verder gaat dan wat er in het zorgtraject omschreven werd.Men zet in onderling overleg stappen in de hulpverlening, waartoe de organisatie zich niet in een bindend engagement kan verbinden.

Page 5: Meet & Greet - Kennisplein.be kleiner...De Meet & Greet 2013 werd georganiseerd samen met het Netwerk Geeste lijke Gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen. Deze Meet & Greet werd voorbereid

CAW EN GGZ: SAMEN VERMAATSCHAPPELIJKEN22 MEI 2014

Goed weekend!

Contactpersoon | Gert Vits | CGG Vlaams-Brabant Oost, afdeling Kinderen en Jongeren Kapucijnenvoer 35, 3000 Leuven | tel. 016 33 69 32 | [email protected]

PARTNERS

CAW OOST-BRABANT

CGG VLAAMS BRABANT OOST

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN LEREN ONDERNEMEN VZW

MeerwaardeIn cijfers: Een psychotherapeut van het CGG was meer dan 80 momenten aanwezig in Leren Ondernemen en Inloopteam Mobil. Tijdens de ontmoeting in De Meander was de psychotherapeut een 15-tal keer aanwezig. Aan de eerste, zomerse weekenddag participeerden 65 mensen met armoede-ervaring. Op de tweede, winterse weekenddag ging het om 47 deelnemers. Een derde gaat nog door aan het eind van ons project. Gemiddeld mikken we op een 55-tal deelnemers per uitstap, waarbij een 5-tal professionals aanwezig is.

In de geesten: De bevraging bij mensen in armoede over de traditionele werking van ons CGG bood het CGG een antwoord op een aantal concrete en pertinente vragen m.b.t. de toegankelijkheid van haar werking en de mate waarin de werking matcht met de dynamiek van mensen in armoede. Ook en vooral de dialoog die zich tussen het CGG en de mensen in armoede in dit project ontspon zet binnen het CGG dingen in beweging. Er wordt getwijfeld, gezocht, geprobeerd en gewankeld. Net deze voorzichtige en open houding is zo cruciaal voor het werken aan de be-strijding van armoede.

De projectmedewerker en de basiswerkers kregen meer inzicht in de relatie tussen presentie en interventie in het werken met mensen in armoede. Het project mocht meermaals ervaren dat de psychotherapeut kon enten op de vertrouwensband die gezinnen in armoede reeds hadden opgebouwd met de basiswerkers.

De ervaringen in het weekend zorgden voor ruimte, letterlijk én mentaal. Het vormt een aanzet tot verdere mentalisatie, ook op andere momenten. Vanuit zijn aanwe-zigheid in de basiswerking, ondersteunde de psychotherapeut ook de basiswerkers in hun opdracht. Vragen tot verdieping rond het hanteren van dynamieken, konden worden opgenomen.

Dit alles werd gebundeld in de publicatie: ‘Goed Weekend! Ook voor gezinnen in armoede?’

Ruwe schatting van de investering in man/vrouwdagenEen kerngroep en een brede stuurgroep sturen het project aan, met openheid voor rechtstreekse inbreng van ouders uit de doelgroep. CERA stelt voor ’Goed Week-end!’ gedurende twee jaar 10.000 euro per werkingsjaar ter beschikking, de Vlaamse Overheid subsidieert dit project in dezelfde periode voor 17.000 euro per werkingsjaar.

De psychotherapeut is aangesteld voor een tewerkstellingspercentage van 10 à 30%, al naargelang de fase waarin het project zich bevindt.

Taakverdeling in de samenwerkingDe weekendmomenten werden bijgewoond door vijf basiswerkers van de andere betrokken organisaties en de therapeuten van het CGG. De therapeuten van het CGG ondersteunde vanuit zijn competenties de basiswerkers in de andere organi-saties in hun opdracht. De basiswerkers faciliteerden vanuit de vertrouwensband die ze met de gezinnen al hadden opgebouwd het contact van de gezinnen met de therapeut. De therapeuten van CGG en de medewerkers van Leren Ondernemen vzw en CAW verkenden samen hoe presentie en therapeutische interventie kunnen samen gaan.

De randvoorwaardenDe sterke inbedding van de projectmedewerker als psychotherapeut binnen een CGG-team, ervaarden we als een noodzakelijke voorwaarde om de focus op inter-ventie te kunnen houden.

Het kader waarbinnen een psychotherapeutische interventie mogelijk is, werd in ons project gevormd door twee elementen die even belangrijk zijn. Enerzijds is er de afstemming tussen de psychotherapeut en de basiswerking. Dit zowel op systema-tische wijze in de bredere groep van basiswerkers via de intervisiemomenten, als rechtstreeks in de dagdagelijkse uitwisselingen tussen de psychotherapeut en de basiswerkers.

Anderzijds is de ervaring van het werken binnen een therapeutisch kader en dit mentaal kunnen vasthouden, cruciaal in ons project. Het opmerken, doorvoelen en omgaan met de mentale representaties van de gezinnen in armoede, is bijvoorbeeld een belangrijke vaardigheid. Zeker met het oog op de vorm en de timing waarop je mensen met armoedeervaring benadert, interventiegericht als psychotherapeut of eerder vanuit presentiehouding. Het is immers een ethische plicht om zorgvuldig en niet ongewenst op dit niveau te interveniëren.

De chronische impact van stress die armoede met zich meebrengt, maakt dat gezinnen in armoede vaak fysieke, sociale en mentale ruimte missen voor de opvoedingsrelatie. Deze vaststelling, samen met de vraag van heel wat gezinnen naar een toegankelijk aanbod in het weekend, vormde de aanleiding voor ons project. We stelden onszelf vier doelen:

1. Inschrijving binnen de bestaande werkingen en de doelgroep: een psychotherapeut van het CGG-team voor kinderen en jongeren was aanwezig in het inloopcentrum De Meander, in Leren Ondernemen en in het Inloopteam Mobil. Vanuit een basishouding die presentie vooropstelt, stond hij open voor momenten waarop een therapeutische interventie wenselijk of gepast is.

2. Toeleiding van het CGG-denkkader naar gezinnen in armoede én omgekeerd: Door de aanwezigheid van de psychotherapeut in de basiswerkingen en tijdens de weekend momenten, ontstonden vele dialoogmomenten. Een bevraging van mensen in armoede rond de kennis en perceptie van de klassieke CGG-werking bracht nieuwe inzichten voor het CGG en de andere betrokken partners.

3. Fysieke en mentale ruimte bieden in het weekend opdat het gesprek rond (het ontbreken van) mentale ruimte kan worden aangegaan: de psychotherapeut begeleidde mee de zoektocht naar een weekendplek, waar de interactie tussen ouders en hun kinderen op de voorgrond kan treden. In de betrokken basiswerkingen liep tegelijk een themawerking rond ‘plekken in het weekend, ruimte in je hoofd’. Daarnaast verzorgde het project weekendmomenten, waar fysieke en mentale ruimte gecreëerd werd voor gezinnen in armoede. De psychotherapeut ging met deze gezinnen het gesprek aan rond innerlijke ruimte, het gebrek eraan en de impact hiervan op hun ouder-kind relatie.

4. Het spanningsveld tussen presentie en interventie verkennen: Een actieve groep van hulpverleners en basiswerkers van vijf organisties (Leren Ondernemen, CAW Oost-Brabant, CGG Vlaams-Brabant Oost, Inloopteam Mobil en het Wijkgezondheidscentrum) beoogden een verbreding in het werkveld rond het thema presentie en interventie ten aanzien van gezinnen in armoede.

Page 6: Meet & Greet - Kennisplein.be kleiner...De Meet & Greet 2013 werd georganiseerd samen met het Netwerk Geeste lijke Gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen. Deze Meet & Greet werd voorbereid

CAW EN GGZ: SAMEN VERMAATSCHAPPELIJKEN22 MEI 2014

Het Kruispunt

Contactpersoon | Mia Gys | CAW Antwerpen | Lange Lozanastraat 200, 2018 Antwerpen tel. 03 326 00 00 | [email protected]

PARTNERS

AZ KLINA

CAW ANTWERPEN

CGG ANDANTE

DBC OPENLUCHT OPVOEDING

MeerwaardeDe cliënten:In totaal registreerden wij gemiddeld ruim 4 aanmeldingen per week. De meeste van onze cliënten hebben zowel relationele als psychische problemen.

Bij 32% van de cliënten is het inkomen onbekend. Van de 327 cliënten waarvan we weten welk hun inkomen is, is de verdeling als volgt: 43% heeft een inkomen uit arbeid, 30% heeft een vervangingsinkomen, 12% ontvangt leefloon, 10% heeft een inkomen via partner of ouders en 5% heeft geen inkomen. Blijkbaar vinden dus toch ook mensen zonder of met een laag inkomen de weg naar Kruispunt.

Het beëindigen van de hulp:Een deel van de cliënten (26%) haakt af, dat wil zeggen dat zij zelf niets meer van zich laten horen. Wij weten uiteraard niet hoe we dit cijfer moeten interpreteren, voelen deze mensen zich geholpen, zijn ze ontevreden? Bij een kleine helft (40%)van de cliënten werd de hulp afgerond binnen Kruispunt, zij werden verder gehol-pen en hadden geen verdere vraag , 34% werd verwezen naar andere diensten of instanties.

In de betrokken gemeenten krijgen wij enthousiaste reacties op de aanwezigheid en de werking van Kruispunt, zowel van verwijzers als van cliënten. De medewerkers en directieleden zijn overtuigd van de meerwaarde van Kruispunt, ook de registratie-cijfers ondersteunen dit gevoel.

Ruwe schatting van de investering in man/vrouwdagenDe jaar kost van Kruispunt bedraagt ongeveer €128.000. Het grootste deel, €120.000, gaat om personeelsinzet daarnaast zijn er ongeveer €8000 werkingskosten. Het gebouw wordt gratis ter beschikking gesteld door de gemeente Kalmthout.

Taakverdeling in de samenwerkingHet zorgaanbod van Kruispunt wordt gerealiseerd door een multidisciplinair team van hulpverleners. Deze worden allen deeltijds gedetacheerd door hun moederor-ganisaties (CAW De Terp, CGG Andante, AZ KLINA, DBC Openluchtopvoeding).

Deze deeltijdse detachering biedt een belangrijke meerwaarde op het vlak van kennisuitwisseling, zorgafstemming en samenwerking.

Concreet gaat het om: een masters in de psychologie (15u per week) met goede kennis van psychodiagnostiek en psychotherapie, twee maatschappelijk werkers (samen 25u per week) met een brede basiskennis op relationeel, sociaal adminstra-tief, psychisch en pedogogisch vlak en tenslotte een bachelor psychologie (14u per week)met een goede diagnostische blik en kennis van de residentiële psychiatrie. De coördinatie gebeurt door een leidinggevende vanuit CAW De Terp (ongeveer 5u per week). De directies van de betrokken organisaties en de coördinator van Kruis-punt komen regelmatig samen om de voortgang van het project op te volgen.

De randvoorwaardenEen grote bereidheid tot samenwerken van de betrokken organisaties, die voorlopig zonder formele samenwerkingsakkoorden in groot onderling vertrouwen dit project realiseren.

Het belang van de teamverantwoordelijke die enerzijds de vier teamleden verbindt en anderzijds het contact met de directies verzorgt. Afwijking van sectorale regelgeving in verband met registratie en cliëntenbijdrage zijn nodig om dit intersectoraal initiatief te doen slagen.

Verankering in de lokale (gemeenten) en regionale (provincie) besturen, om de slagkracht te vergroten.

In de regio Antwerpen Noord (zorgregio Brasschaat) zijn er weinig tot geen voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen. Afstanden tot voorzieningen in Antwerpen stad of tot aan de stadsrand zijn groot.

Vier bij deze problematiek betrokken organisaties (AZ KLINA, DBC Openluchtopvoeding, CAW De Terp en CGG Andante) startten in mei 2011 een gezamenlijk intersectoraal, experimenteel initiatief om de toegankelijkheid tot zorg voor nieuwe hulpvragers uit de regio Antwerpen Noord te verbeteren: Kruispunt.

In Kruispunt kunnen volwassenen terecht met een brede waaier van problemen. Zowel bij eerste- als tweedelijnsvragen, emotionele, relationele, psychische als psychiatrische problemen, willen de medewerkers van Kruispunt advies en/of hulp bieden.

Naast het ‘brede’ onthaal, met ruimte voor informatie en advies, worden volgende zorgfuncties voorzien:• De screeningsfunctie staat centraal. Elke hulpvrager wordt onthaald via een screeningsgesprek, indien aangewezen zal verdere diagnostiek en indicatiestelling in functie van verdere hulp plaatsvinden.

• Na de screening kan een kortdurend hulptraject opgezet worden in het onthaalpunt: maximaal 5 à 10 contacten, aansluitend op de hulpvraag van de cliënt.

• Voor langdurende begeleiding/behandeling gebeurt een gerichte (geïndiceerde) verwijzing.

Kruispunt is 4 dagdelen per week geopend: op maandag van 11u tot 17u en op dinsdag van 14u tot 20u. Tijdens de openingsuren kunnen cliënten zich ter plaatse of telefonisch aanmelden, er wordt ook op afspraak gewerkt. De dienstverlening is gratis.

Page 7: Meet & Greet - Kennisplein.be kleiner...De Meet & Greet 2013 werd georganiseerd samen met het Netwerk Geeste lijke Gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen. Deze Meet & Greet werd voorbereid

CAW EN GGZ: SAMEN VERMAATSCHAPPELIJKEN22 MEI 2014

Mind-Spring

Contactpersoon | Joke Impens | Mind-Spring | tel. 09 267 68 19 | [email protected]

PARTNERS

CAW, CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZOND-HEIDSZORG, DE SOM VZW,

VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN,

HET EUROPEES VLUCHTELINGENFONDS,

PROVINCIAAL INTEGRATIECENTRUM LIMBURG,

MeerwaardeDe meerwaarde van het project situeert zich op diverse terreinen. De doelgroep ervaart het project als bijzonder waardevol. Zij geven aan dat ze na de cursus meer inzicht hebben in stress en wat dit doet met hun lichaam. Ze vertellen dat ze nu concrete handvaten hebben gekregen om met de moeilijke situatie om te gaan.

Vluchtelingen geven aan dat ze bij het vluchten uit hun land van herkomst een groot deel van hun identiteit verliezen. Ze geven vaak aan dat ze ‘iemand’ waren in hun land van herkomst en dat ze hier verworden tot louter ‘asielzoeker’. Het spreekt voor zich dat een identiteitscirkel waar meer dan de helft de identiteit ‘asielzoeker’ omvat geen gunstig effect heeft op het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van asielzoekers en vluchtelingen. We gaan tijdens de vijfde sessie ‘hoe word ik wie ik wil zijn’ dan ook expliciet op zoek naar mogelijkheden en kansen voor de toekomst.

GRAFIEKEN GRAFIEKEN GRAFIEKEN

Ook op het domein van de begeleiding van een dergelijke cursus zijn er een aantal succesfactoren. Een eerste succesfactor is de inzet van ervaringsdeskundigen. Uit de ervaringen in Nederland en Vlaanderen is gebleken dat het uitdragen van deze benadering door iemand die in dezelfde situatie heeft gezeten een meerwaarde geeft aan wat er besproken wordt. De geloofwaardigheid van de Mind-Spring-trainer is bijzonder groot, net als zijn of haar functie als rolmodel voor de groep. De deelnemers geven aan dat de trainer een van hen is en dat dit van groot belang is. De cursus gaat door in de eigen taal van de deelnemers of in een contacttaal. Het staat vast dat wanneer mensen over emoties spreken, ze vaak teruggrijpen en vasthouden aan de eigen taal.

Ook de aanwezigheid van de co-begeleider is een belangrijk aspect. De inzet van zijn of haar deskundigheid rond psychisch welzijn is van cruciaal belang voor de deelnemers. Op deze manier wordt er ook een brug gevonden tussen de doelgroep en de welzijnssector. Er bestaan immers nog heel wat taboes rond hulpverlening. De aanwezigheid van een cobegeleider is voor de doelgroep vaak een eerste kennismaking met de welzijnssector en kan in dit opzicht ook drempelverlagend werken. Daarnaast is het zo dat ook de co-begeleider de kans krijgt om zich te oefenen in het cultuursensitief werken. De nauwe samenwerking met de trainer is hier van groot belang. Ook dit kan een toegankelijkere hulpverlening bevorderen.

Ruwe schatting van de investering in man/vrouwdagenDe Mind-Spring cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van telkens 2 uur. Voor de trainer en de co-begeleider rekenen we per sessie 1 uur voorbereiding en 1 uur evaluatie. Voor de start van de cursus houden we een afstemmingsgesprek, na afloop wordt er tijd genomen voor een grondige evaluatie. Dit geheel brengt ons op een investering van 28 uur per cursus. We zetten in op co-begeleiders die dit engagement kunnen aangaan binnen de werktijd. De trainers worden op freelance basis betaald per cursus (700 euro / cursus + vervoersonkosten).

Taakverdeling in de samenwerkingTot eind 2014 ontvangt het project subsidies van het Europees Vluchtelingenfonds. De Vlaams coördinator wordt betaald met deze middelen. Daarnaast is er co-financiering vanuit de integratiecentra van Limburg, Gent, Oost – Vlaanderen en West – Vlaanderen. Zij maken personeelstijd (elk 0.6FTE) vrij om de omkadering te voorzien.

In de andere provincies hebben we eveneens partners (Provinciaal Integratiecentrum Vlaams Brabant en het Antwerps Netwerk Cultuursensitieve Zorg). Ook hier wordt personeelstijd vrijgemaakt voor de uitvoering en omkadering van het project.

De beslissing op organisatieniveau (opvangcentra, onthaalbureaus, OCMW’s,…) om een Mind-Spring te organiseren impliceert uiteraard ook een zekere tijdsinvestering. Het gaat hierbij om logistieke ondersteuning en toeleiding van de doelgroep.

Internationaal onderzoek maakt duidelijk dat asielzoekers klachten ondervinden op zowel sociaal, psychisch als somatisch gebied, als gevolg van wat zij in het land van herkomst dan wel tijdens de vlucht doormaakten.

Ook in Vlaanderen werden dezelfde signalen gehoord. Het psychisch onwelzijn van vluchtelingen en asielzoekers stond in schril contrast met de moeilijke doorstroom naar de reguliere welzijnsvoorzieningen. De lange wachtlijsten voor de individuele hulpverlening in de Centra Algemeen Welzijnswerk en Centra Geestelijke Gezondheidszorg waren in dat opzicht bijzonder problematisch voor de betrokken doelgroep.

Een Mind-Spring programma formuleert hierop een antwoord. Het bestaat uit zes bijeenkomsten in de eigen taal met ontspanningsoefeningen.

Gedurende deze zes bijeenkomsten zoeken de deelnemers gericht hoe ze aan hun toekomst kunnen werken. Er wordt tijdens de cursussen uitvoerig aandacht besteed aan het aanpassen aan de nieuwe situatie en het (her)vinden van een positieve, ‘nieuwe’ identiteit.

Daarnaast krijgen vluchtelingen inzicht in veel voorkomende psychosociale en psychische klachten zoals stress, depressie, lusteloosheid, trauma, rouw ... Zij verwerven ook vaardigheden om hiermee om te gaan, dat leidt tot een betere ‘coping’.

De sessies worden in de eigen taal gegeven van de deelnemers door de Mind-Spring trainer. De Mind-Spring-trainer is een erkend vluchteling die zelf de asielprocedure heeft doorlopen. Naast de Mind-Spring-trainer wordt de groep mee begeleid door de co-begeleider, een hulpverlener uit de reguliere welzijnssector. Meestal gaat het hier om hulpverleners uit de Centra Algemeen Welzijnswerk en de Centra Geestelijke Gezondheidszorg.

Een cursus bestaat uit 6 sessies van 2 uur. Elke sessie eindigt met een ontspanningsoefening. Deze oefeningen helpen de deelnemers zich te ontspannen in het leven van alledag.

De thema’s die tijdens de cursus aan bod komen zijn:

• Normale reactie op abnormale situatie• Stress, stressklachten en de vicieuze cirkel• Omgaan met stress• Verlies en rouw• Hoe word ik wie ik wil zijn• Een sprong naar de toekomst

Het Mind-Spring Junior programma richt zich naar minderjarigen tussen 14 en 18 jaar. Het gaat hier om niet – begeleide minderjarige vreemdelingen, begeleide minderjarige vreemdelingen en anderstalige nieuwkomers.

Page 8: Meet & Greet - Kennisplein.be kleiner...De Meet & Greet 2013 werd georganiseerd samen met het Netwerk Geeste lijke Gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen. Deze Meet & Greet werd voorbereid

CAW EN GGZ: SAMEN VERMAATSCHAPPELIJKEN22 MEI 2014

AZIS+, Vangnet-, advies- en bemiddelingsfunctie

Contact | Netwerkpunt | tel. 09 216 74 70 | [email protected]

PARTNERS

CAW OOST-VLAANDEREN, MOBIEL CRISISTEAM,

MOBILTEAM, MSOC, PAAZ JAN PALFIJN, OCMW,

PAAZ SINT-LUCAS, STRAATHOEKWERK,

PC CARITAS, CGG ECLIPS, PZ ST- CAMILLUS,

PC GENT-SLEIDINGE, P.C. DR. GUISLAIN,

MTSCH. CEL POLITIE

MeerwaardeDe cliënt wordt opgevolgd en vastgehouden, ook als de reguliere hulpverlening de cliënt niet kan bereiken.

Hulpverleners blijven bij dergelijk complexe casussen dus niet langer alleen staan maar worden geruggesteund door een netwerk dat mee nadenkt en adviseert.

Grote meerwaarde zien we ook in de inzetbaarheid van de outreach-medewerker. Vanuit deze functie kan vanuit GGZ-expertise een inschatting van een situatie ge-maakt worden, een toeleiding of zelf enige opvolging voorzien worden.

De complexiteit van de problematieken waar AZIS+ mee te maken krijgt, maakt dat er zich vaak problemen situeren op meerdere levensgebieden waarop beter geanti-cipeerd kan worden vanuit verschillende voorzieningen.

Bij het opstellen van zorgtrajecten worden meerdere partners betrokken. De zorg wordt op die manier gedeeld en geënt op een breed netwerk waarbij vlot geschakeld kan worden tussen de verschillende partners naargelang de noden van de cliënt.

Ruwe schatting van de investering in man/vrouwdagenOutreachmedewerker: 12u/weekNetwerkpunt: 7u/week

De partners die aanwezig zijn op het overleg waaronder ook psychiater: 1u/week.De overige partners nemen de extra vragen mee in hun reguliere takenpakket.

AZiS+, Vangnet-, advies- en bemiddelingsfunctie is een werking voor mensen met een ernstige en langdurige psychiatrische problematiek, die buiten de hulpverlening (dreigen te) vallen of niet bereikt worden EN waarvoor de gewone procedures aanmelding, verwijzing en gedwongen opname geen uitkomst bieden of niet gewenst zijn.

AZiS+ bestaat enerzijds uit een wekelijkse overlegtafel met vaste partners met het oog op het uittekenen van zorgtrajecten. Anderzijds is ook een outreachmedewerker verbonden aan AZiS+ die indien nodig kan langsgaan voor inschatting en toeleiding naar reguliere zorg.

Het samenwerkingsverband wordt gefinancierd door Het PAKT, het netwerk GGZ regio Gent – Eeklo – Vlaamse Ardennen.Taakverdeling in de samenwerking

Het samenwerkingsverband wordt gefinancierd door Het PAKT, het netwerk GGZ regio Gent – Eeklo – Vlaamse Ardennen.

De taakverdeling is als volgt:Netwerkpunt: coördinator van de overlegtafelOutreachmedewerker: contacten met de cliëntenPsychiater: verleent inhoudelijke ondersteuningAndere partners zijn aanwezig op de overlegtafel en nemen taken op volgens eigen expertise.

De randvoorwaardenEngagement naar de doelgroepGoede onderlinge verstandhouding tussen de partnersDeelnemers aan de overlegtafel moeten duidelijk mandaat krijgen van hun voorziening.

Page 9: Meet & Greet - Kennisplein.be kleiner...De Meet & Greet 2013 werd georganiseerd samen met het Netwerk Geeste lijke Gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen. Deze Meet & Greet werd voorbereid

CAW EN GGZ: SAMEN VERMAATSCHAPPELIJKEN22 MEI 2014

I.T.E.R.

PARTNERS

CAW BRUSSEL

CGG AHASVERUS

LEERPROJECTEN DADERS SEKSUEEL GEWELD

VZW ALBA

MeerwaardeVoor de cliënt:één totaalaanpak, niet iedereen heeft alles nodig maar naar gelang de noden kun-nen verschillende accenten gelegd worden van sociaal ondersteunend tot gesociali-seerd psychiatrisch.

Voor de verwijzers :één duidelijk en gespecialiseerd aanmeldingspunt

Voor de medewerkers:werken in een multi-disciplinair team

Voor de maatschappij:breed aanbod mogelijk met aandacht voor moeilijke doelgroepen (bijvoorbeeld plegers met een verstandelijke beperking)

Ruwe schatting van de investering in man/vrouwdagenCAW: 2,5 VTE

CGG: 2,8 VTE

Alba: 1 VTE

Taakverdeling in de samenwerkingDe verschillende werkgevers zorgen voor competente en gemotiveerde medewer-kers die zich in een multidisciplinair team willen inwerken (alle dossiers zijn team-dossiers). CAW, CGG en HCA taken worden als methodieken gezien die niet per se persoonsgebonden zijn maar waarover gewaakt wordt dat ze in het team aanwezig zijn en waarvan iedere cliënt er waar nodig gebruik van kan maken.

De randvoorwaardenAbsolute gelijkwaardigheid van elke inbreng (CAW, CGG en HCA). Ze zijn alledrie nodig.

Bereidheid van werkgevers om over het muurtje te kijken en de bijkomende complexiteit die deze manier van werken met zich meebrengt erbij te nemen.

Contactpersoon | Alain Rogiers | CAW Brussel | Antwerpselaan 34, 1000 Brussel tel. 02 514 40 25 | [email protected]

I.T.E.R is een ambulant centrum voor preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Van bij de start van de convenanten daderhulp voor CAW en CGG hebben we als CAW ervoor gekozen om onze middelen en specifieke deskundigheid te bundelen met het betrokken CGG van de regio (eerst CGG Aeneas, later CGG Ahasverus). Ook de Leerprojecten Daders Seksueel Geweld participeren van bij de start als partner.

Toen binnen I.T.E.R. een apart jongerenteam geïnstalleerd werd, kwam vzw Alba er vanuit Bijzondere Jeugdzorg als vierde werkgever bij.

Page 10: Meet & Greet - Kennisplein.be kleiner...De Meet & Greet 2013 werd georganiseerd samen met het Netwerk Geeste lijke Gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen. Deze Meet & Greet werd voorbereid

CAW EN GGZ: SAMEN VERMAATSCHAPPELIJKEN22 MEI 2014

Project aanklampende zorg

PARTNERS

BUURTHUIS ‘T LAMPEKE, CAW OOST-BRABANT,

MOBIEL TEAM GGZ, OCMW LEUVEN, SOCIALE

HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ DIJLEDAL,

STAD LEUVEN, VDIP, WALDEN

Het project wil in Leuven een breed partnerschap over verschillende sectoren heen(GGZ, welzijn, huisvesting, ...) opzetten om dak- en thuislozen met een psychiatrischeen/of verslavingsproblematiek, of mensen die dit dreigen te worden, te motiveren tothet aanvaarden van gepaste begeleiding met als doel te komen tot een structureleoplossing op vlak van huisvesting en psychosociale begeleiding en een informeelnetwerk.

Concrete doelstellingen zijn:1. het uittesten van de methodiek van aanklampende zorg om een duurzaam contact met de doelgroep op te bouwen

2. het delen van de expertise tussen de partners uit het netwerk met het oog op de continuering van de methodiek na de projectfase

3. het ontwikkelen van gedeelde zorg voor de doelgroep vanuit een partnerschap tussen voorzieningen

MeerwaardeIndien de projectmedewerkers erin slagen om mensen die jaren erg argwanend enterughoudend hebben gestaan tegenover reguliere hulpverlening toch weer vol-doende vertrouwen te geven om (opnieuw) de stap te zetten, kan dat een basis vor-men voor het uitbouwen van een stabieler leven.

Dankzij de samenwerking tussen de partners in het netwerk vonden we voor een aantal daklozen een oplossing voor hun huisvestingsprobleem gevonden.

Voor een aantal partners betekende de start van bemoeizorg dat ze eindelijk een extra hulpverlener konden inschakelen in moeilijke dossiers. Het ging om dossiers die vaak al jaren vastzaten wat tot veel frustratie leidde, zowel bij de hulpverlener als bij de cliënt. Hier was snel duidelijk dat gedeelde zorg niet alleen leidt tot betere zorg voor de cliënt, maar ook voor hulpverleners een meerwaarde is.

Naast dit alles is er een duidelijke tendens tot toenadering tussen hulp- en dienst-verleners uit verschillende sectoren (GGZ, welzijn, huisvesting, …). Illustratief is een recent initiatief van het OCMW, CAW en Stad Leuven om een aantal partners uit de hulp- en dienstverlening uit te nodigen voor een structureel overleg rond “wonen in Leuven”, samen met vertegenwoordigers van aanbieders van huisvesting (socialehuisvesting, universiteit, immo-kantoren) en lokale overheden.

Ruwe schatting van de investering in man/vrouwdagenGedurende 2 jaar werden vanuit het Fonds Barones van Oldeneel tot Oldenzeel (beheerd door de Koning Boudewijnstichting), de Stad Leuven, het OCMW Leuven en het CAW Oost- Brabant middelen ter beschikking gesteld om één voltijds perso-neelslid te werk te stellen.

Beide deeltijdse projectmedewerkers zijn via hun andere deeltijdse tewerkstelling verbonden aan andere outreachende GGZ-diensten met name het Mobiel Team GGZ Minderbroederstraat en VDIP, (team voor vroegdetectie en -interventie bij psy-chose).

Taakverdeling in de samenwerkingHet Mobiel Team GGZ vestigingsplaats Minderbroederstraat Leuven zorgt voor de aansturing en inbedding van de projectmedewerkers in een ruimere teamwerking.

Een stuurgroep begeleidt het project in al zijn aspecten op. Leden zijn: CAW Oost-Brabant, OCMW Leuven, Buurthuis ’t Lampeke, Sociale Huisvestingsmaatschappij Dijledal, Mobiel Team Minderbroederstraat, Walden.

Het CAW is verantwoordelijk voor de communicatie met de Stad Leuven. De stuur-groep rapporteert aan het structureel overleg dak- en thuislozen.

Walden is als penhouder verantwoordelijk voor administratieve en logistieke aange-legenheden en verzorgt de contacten met de subsidiërende partners.

De randvoorwaardenDe belangrijkste randvoorwaarden zijn: de aanwezigheid van een netwerk van part-ners die zich geëngageerd hebben om in dit project te investeren, de bereidheid om de zorg voor cliënten gezamenlijk op te nemen, de erkenning van elkaars expertise,de wil om de eigen werking (drempels enz.) kritisch te kunnen bekijken en eventueel aan te passen in functie van feedback vanuit het netwerk en de cliënten.

Contactpersoon | Lieve Polfliet | CAW Oost-Brabant | Redingenstraat 6, 3000 Leuventel. 016 21 01 58 | [email protected] | Dirk Nissen | VZW Walden | Vital Decoster-straat 86 | 3000 Leuven | 016 24 05 80 | [email protected]