Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen ...

download Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen ...

of 172

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen ...

 • Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016 - 2020

 • Datum 18-12-2015Status Definitief

  Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016 - 2020

  Venster

 • Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020

 • Pagina 5 van 170

  Colofon

  Dit Meerjarenprogramma kwam tot stand na consultatie van betrokken maatschappelijke en bestuurlijke organisaties. Tussentijdse conceptteksten zijn ter advisering voorgelegd aan de betrokken organisaties en aan deskundige reviewers.

  Het Meerjarenprogramma is vastgesteld door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten van Appingedam,Bedum,Delfzijl,Eemsmond,Groningen,Hoogezand-Sappemeer, Loppersum, De Marne, Menterwolde, Slochteren, Ten Boer en Winsum, het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en de ministerraad in december 2015.

  Postadres: Nationaal Cordinator Groningen Postbus 3006 9701 DA Groningen Antwoordnummer 700 9700 WB Groningen

  Bezoekadres: Nationaal Cordinator Groningen Waagstraat 1 9712 JX Groningen

  Telefoonnummer: 0880414444 (bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur tot 17.00 uur)

  E-mailadres: VoorvragenenreactiesoverhetMeerjarenprogramma:info@nationaalcoordinatorgroningen.nl

  Voor algemene vragenenreacties: info@nationaalcoordinatorgroningen.nl

  Kenmerk: 15180312

  Opmaak: Provincie Groningen

  Drukwerk: Provincie Groningen

  Fotos: Provincie Groningen, Koos Boertjens, Harry Cock, NAM, Nationaal Cordinator Groningen

  Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020

 • Pagina 6 van 170

  Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020

 • Pagina 7 van 170

  Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020

  Inhoud

  Colofon5Leeswijzer11VOORWOORD13

  DEELI:DEAANPAK15

  1 Inleiding 171.1 GaswinningenVersterking:tweekantenvandezelfdemedaille181.2 Meerjarenprogramma18

  2 Uitgangspunten 212.1 Veiligheidvoorop212.2 Lustenenlasten212.3 Koppelkansen:voorsorterenopmorgen222.4 Continuteitindeaanpak23

  3 Schadeherstel: wat gaan we doen? 253.1 Afhandelingvanreguliereencomplexeschadegevallen253.2 CommissieBijzondereSituatiesblijftbestaan273.3 Loketvoorbedrijven273.4 Steunpuntvoorburgers273.5 OnafhankelijkeRaadsmanblijftbestaan273.6 Schadeprotocoltegenhetlicht27

  4 Versterking: wat gaan we doen? 294.1 Risicosenprioriteitenbepalen294.2 NubeginnenNoregretaanpak334.3 Versterkingsproces384.3.1 Woningcorporaties 384.3.2 Particuliere woningeigenaren 394.3.3 Versterken op bestelling en Heft in eigen hand 394.3.4 Agrarische sector 394.4 Gebiedsgerichteaanpakmetgemeenteneninwoners404.5 Infrastructuurenbijzondererisicos424.6 Achterstalligonderhoud434.7 (Chemische)industrie44

  5 Calamiteitenorganisatie 47

  6 Koppeling met toekomstbestendige maatregelen en toekomstwaarde voor de gebieden 49

  6.1 Ambitiesenergietransitie496.2 Verbeterenvandeeconomischestructuurinderegio516.3 Leefbaarheid526.4 Aandachtvoorcultureelerfgoed53

 • Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020

  Pagina 8 van 170

  7 Wat hebben we nodig: instrumenten 577.1 Instrumentarium577.1.1 Knelpuntgerichte benadering bij koop 577.1.2 Ondersteuning bij moeizame verkoop 577.1.3 Vastgoedgerichte koop 587.1.4 Instrument ten behoeve van Nieuwbouw 587.1.5 Instrumentarium ten aanzien van achterstallig onderhoud 587.1.6 Voorziening rechtsbijstand 597.1.7 Instrument voor verduurzaming (voorheen Interimregeling Waardevermeerdering) 597.2 Vergunningverlening,ToezichtenHandhavingprivateeigendommen617.3 Ruimtelijkekwaliteit617.4 Woningbedrijf62

  8 Organisatie van de aanpak 638.1 Scopevanhetmeerjarenprogramma638.2 Participatievanbewonersoplokaalniveau638.3 VanDialoogtafelnaardemaatschappelijkestuurgroep658.4 Onderzoeken668.5 Monitoring688.6 Communicatie708.7 Begroting71

  DEELII:UITWERKINGEN73

  1 Opdracht en doelstelling NCG 751.1 Opdracht751.2 Missie,visie,doelen75

  2 Schade 772.1 Reguliereschade772.2 Complexeschade802.3 CommissieBijzondereSituaties822.4 Instituties832.5 Ondersteunendeinstrumenten842.6 Schadeprotocollen842.7 Mogelijkeverplichtingtotschadeherstel85

 • Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020

  Pagina 9 van 170

  3 Prioritering, Gebiedsgerichte aanpak en Versterking 873.1 Prioritering873.1.1 Prioriteren op basis van risicos 873.1.2 Bouwstenen van de methode 873.1.3 Ontbreken van vereiste invoergegevens 883.1.4 Programmalijnen voor prioritering 893.1.5 Fasering 923.1.6 Verdieping van de prioritering 923.2 Gebiedsgerichteaanpak:vanonderafopbouwen933.2.1 Inleiding 933.2.2 Rolverdeling NCG, NAM en CVW 933.2.3 Gebiedsversterkingsplan: van onderaf opbouwen 943.2.4 Het plan van aanpak stuurt de projectenlijst en de projectenlijst stuurt de uitvoering

  963.2.5 Wie maakt het gebiedsversterkingsplan? 973.2.6 Kaders voor het plan van aanpak en de projectenlijst 993.2.7 Uitvoering 993.2.8 Proces 993.2.9 Extra inspanning vergt extra capaciteit 1013.2.10 Planning 1023.3 Versterking1023.3.1 Woningen 1023.3.2 Scholen: veiligheid voorop 1053.3.3 Zorg: fundamentele wijzigingen 1073.3.4 Infrastructuur 1093.3.5 Agrarische sector 113

  4 Energietransitie 1174.1 Energietransitiealgemeen1174.2 Nul-op-de-meterindehuurvoorraad1174.3 Energie-neutraliteitindeparticulierewoningvoorraad1184.4 Overigvastgoed1194.5 Niet-gebouwgebondenduurzameopwekcapaciteit1194.6 Energietransitieeneconomischestructuurversterking120

  5 Economie 1235.1 Inleiding1235.2 Hoofdlijnenprogramma1245.3 SamenwerkingmetEconomicBoard1265.4 Uitgangpuntenuitvoeringsprogramma1265.5 Programmalijneneconomie2016-20171265.6 Koppelkansenenenkelekansrijkethemasnaderverkend127

 • Pagina 10 van 170

  Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020

  6 Vitaliteit/Leefbaarheid 1296.1 Inleiding1296.2 Stuurweerineigenhand1306.3 AansluitenbijbestaandbeleidophetvlakvanWonenenLeefbaarheid132

  7 Cultureel erfgoed 1357.1 Aanleiding1357.2 Visieoperfgoed1367.3 Maatwerkbenaderingindegebiedsgerichteaanpak136

  8 Instrumentarium 1418.1 Instrumenten1418.1.1 Inleiding 1418.1.2 Benodigde succesfactoren 1418.1.3 Instrumenten ten behoeve van achterstallig onderhoud 1428.1.4 Doelgroep- en vastgoedgerichte koop 1448.1.5 Nieuwe Commissie Bijzondere Situaties 1458.1.6 Nieuwbouw instrument 1478.1.7 De waardedalingsregeling 1488.2 Wetgeving1488.3 Vergunningenensysteemtoezicht1508.4 Toezichtenhandhavingopdebestaandegebouwenvoorraad1548.5 Ruimtelijkekwaliteit1568.6 Woningbedrijf156

  9 Maatschappelijke stuurgroep Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 159

  10 Sturing & besluitvorming 16110.1 Sturing16110.2 Besluitvorming164

  DEELIII:BIJLAGEN165

  BijlageIDefinitiesenafkortingen167BijlageIIVerwijzingen169

 • Pagina 11 van 170

  Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020

  Leeswijzer

  DeelIvanditMeerjarenprogrammavormtdehoofdtekstoverdeaanpakvanhetgebied.Hierinleestuoveronzeuitgangspunteneninhoofdlijnenwatwegaandoenen hoe we van plan zijn om dat te realiseren.

  InDeelIIstaanuitwerkingenvanhoofdstukkenuitdeelI.Nietallegenoemdezakenkennen een nadere uitwerking. In dit verdiepingsdeel vindt u, naast de verschillende stukken over (1) de opdracht en doelstellingen, (2) schade, (3) prioritering, gebiedsgerichteaanpakenversterking,(4)energietransitie,(5)economie,(6)vitaliteitenleefbaarheid,(7)cultureelerfgoed,ookhetinstrumentarium(8),informatieoverdemaatschappelijkestuurgroep(9)enhetprocesvansturingenbesluitvorming (10).

  DeelIIIbevatbijlagenmetdaarindefinitiesenverwijzingennaareerdergeschrevenbrieven en rapporten.

 • Pagina 12 van 170

  Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020

 • Pagina 13 van 170

  Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020

  VOORWOORD

  De gevolgen van de aardbevingen veroorzaakt door de gaswinning grijpen diep in op het persoonlijk leven van veel Groningers. Inmiddels is het aantal schademeldingen sinds 2012 opgelopen tot ruim boven de 50.000. Veel bewoners van het gebied voelen zich niet veilig in hun woning. Als er n plek is waar je je veilig moet kunnenvoelenishetweljethuis.Hetbesefdataandezesituatieeeneindmoetkomenleeftbreed.Veiligheidvandeinwonersmoetvooropstaan.

  Indeafgelopenmaandenhebikveelgesprekkengevoerdmetinwonersdieschadeen zorgen hebben door de aardbevingen. Ik heb gesproken met vertegenwoordigers van de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad. Ook zijn bijeenkomstengeorganiseerdwaarongeveervijfhonderdbetrokkenenbouwstenenhebben aangeleverd voor het eerste concept Meerjarenprogramma AardbevingsbestendigenKansrijkGroningen.Uitallegesprekkenenuitdebijeenkomsten is maar n conclusie te trekken: schadeherstel en versterking staan voorop. Woningen en gebouwen moeten worden hersteld en aardbevingsbestendig worden gemaakt. Groningen staat daarmee voor een enorme klus, een opgave van een omvang waar geen enkele andere regio in het land ooit eerder voor stond.

  In dit plan hanteren we een no regret aanpak. We beginnen op 1 januari 2016 in de gebieden waar we hoe dan ook aan de slag moeten. We starten met het versterken van kwetsbare woningen en gebouwen in de kern van het gebied, waar de risicos het grootst zijn. Ook hebben we speciale aandacht voor gebouwen waar veel mensen samenkomen, zoals scholen. In de loop der tijd komen meer en meer gegevens beschikbaar, waardoor we preciezer kunnen zijn in wat er buiten dit gebied moet gaan gebeuren.

  We kiezen ervoor om te starten met het aanpakken van de woningen die op basis vandehuidigeinzichtendegrootsterisicoslopen.Deafge