Meerjarenplan 3mE TU Delft

download Meerjarenplan 3mE TU Delft

of 52

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Meerjarenplan 3mE TU Delft

Transcript of Meerjarenplan 3mE TU Delft

 • Meerjarenplan 3mEFaculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen

  2013-2015TU

  Delft M

  eerjaren

  pla

  n 2

  013-2

  015

  Tech

  nis

  che

  Univ

  ersi

  teit

  Del

  ft

  Technische Universiteit DelftFaculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek enTechnische Materiaalwetenschappen (3mE)Mekelweg 22628 CD Delft

  T +31 (0) 15 27 86666F +31 (0) 15 2 85602E info@3me.tudelft.nlwww.3me.tudelft.nl

 • Meerjarenplan 3mEFaculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen

  2013-2015

 • Meerjarenplan 3mE

  Voorwoord

  2

  We zijn trots op het onderzoek dat wij doen en de opleidingen die wij geven. Beide hebben een grote aantrekkingskracht op wetenschappers, scholieren en studenten in Nederland en daarbuiten. Met ons onderzoek behoren we tot de wereldtop en met onze opleidingen spelen we in op de vraag naar hoogopgeleide Delftse ingenieurs in de werktuigbouw en maritieme techniek.

  Om die leidende rol te blijven spelen hebben we gekozen voor vier onderzoeksspeerpunten: gezondheidszorg, duurzame procestechnologie, duurzaam transport en logistiek, en micro- & nano technologie. Deze speerpunten sluiten goed aan bij de vier maatschappelijke themas van de TU Delft. Ook zetten we in op robotica als enabling technology. Door te excelleren op deze gebieden zijn we een aantrekkelijke samenwerkingspartner en kunnen we deelnemen aan interessante projecten.

  Wij streven naar een balans tussen onderzoek, onderwijs, valorisatie. Op het gebied van onderzoek en valorisatie willen wij doorgaan op de weg die in de afgelopen jaren succesvol is ingeslagen. Onze initiatieven op het gebied van valorisatie zijn legio en hebben vruchten afgeworpen. In de komende jaren zetten we die voort.

  Minstens zo belangrijk als het excelleren op onderzoeksgebied, is het opleiden van zeer goede werktuig bouwers en maritiemers. Er is grote belangstelling bij scholieren om bij 3mE te komen studeren; even groot is de vraag naar onze afstudeerders bij het bedrijfsleven. Echter, het achterblijvende studie rendement dwingt ons om ons onderwijs structureel te verbeteren en te verdiepen. Dit is ook een maatschappelijk thema: studenten moeten sneller en beter (af)studeren. De uitdaging waar we voor staan is dan ook om de studiecultuur te veranderen en het studiesucces te vergroten. Daarom zetten we de komende jaren een verbeterprogramma op om de bacheloropleidingen en studiefaciliteiten te verbeteren en studenten intensiever te begeleiden. Dit alles met inspirerende docenten van hoog niveau.

  De komende jaren zetten we sterker in op (inter)nationale samenwerking met andere faculteiten, universiteiten, toponderzoekers en bedrijfsleven. Ik ben er van overtuigd dat we ons zo nog meer kunnen profileren op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie.

  Het College van Bestuur heeft extra middelen beschikbaar gesteld om de komende jaren het onderwijs te versterken en de samenwerking tussen de afdelingen een nieuwe impuls te geven. Hier zijn we zeer content mee!

  Aan ons de taak om deze gelden op een juiste manier te besteden en te laten zien dat we hiermee flinke stappen maken zowel in de onderlinge samenhang binnen de faculteit als in de kwaliteit van het onderwijs. Zo blijft 3mE een prachtige omgeving om te werken en te excelleren als onderzoeker, docent, student of stafmedewerker.

  Prof.dr. T.S. (Theun) BallerDecaan Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen

 • 3Voorwoord

  Inhoudsopgave

  Voorwoord decaan 2Missie 4Kernprofiel 4

  1. Dynamische context 51.1 Samenwerking 6

  1.2 Focus op Europa: Horizon 2020 6

  1.3 Topsectoren: stimulans voor sectorale samenwerking? 7

  1.4 Regionale samenwerking 8

  2. Studenten & Onderwijs 92.1 Kwaliteit en Rendement 10

  2.2 Studiesucces 11

  2.3 Differentiatie en verbreding opleidingen 12

  2.4 Docentkwaliteit 12

  2.5 Onderwijsdirectie 14

  2.6 3mE Graduate School 14

  2.7 Excellentieprogramma's 14

  3. Onderzoek 153.1 Strategische onderzoeksgebieden faculteit 3mE 16

  3.2 Strategische samenwerking 18

  3.3 Onderzoekskwaliteit en output 19

  3.4 Leerstoelenplan 20

  4. Valorisatie 364.1 Leiderschap op onderzoek: to lobby or not to lobby? 37

  4.2 Leiders in onderzoek: Veni, Vidi, Vici performance, ERC Starting en Advanced Grants 38

  4.3 Intensiveren samenwerking met het bedrijfsleven 38

  4.4 Valorisatie van vindingen en intellectuele eigendomsrechten 38

  5. Mens(&)Werk 395.1 Managementcontrol 40

  5.2 HR Beleid 41

  5.3 3mE Campus: Infrastructuur en huisvesting 43

  5.4 ICT 44

  5.5 Marketing en Communicatie 45

  5.6 Onderdeelcommissie (OdC) 3mE 46

  5.7 Facultaire Studentenraad (FSR) 3mE 46

  6. Kengetallen&Streefwaarden 47

  Tabel 1 Faculteit 3mE: Positionering en toekomstperspectief per afdeling 7

  Tabel 2 Faculteit 3mE: positionering Science/Engineering/Design 16

  Tabel 3 Faculteit 3mE: Strategische themas 17

  Tabel 4 Faculteit 3mE: investeren in de toekomst 17

  Tabel 5 Faculteit 3mE: Overzicht personal grants 2009 2012 19

  Tabel 6 Faculteit 3mE: Participatie in onderzoekprogrammas 20

  Tabel 7 Leerstoelenoverzicht faculteit 3mE 21

  Figuur 1 Overzicht Studiesucces projecten 11

  Figuur 2 Organigram Onderwijsdirectie faculteit 3mE 14

 • 4Meerjarenplan 3mE

  Missie

  De faculteit 3mE leidt studenten op tot gengageerde ingenieurs en gepromoveerden, en voert grensverleggend wetenschappelijk onderzoek uit op het gebied van werktuigbouwkunde, maritieme techniek, technische materiaalweten-schappen en klinische technologie. 3mE is het voorbeeld van een dynamische en innoverende faculteit, met een leidende Europese rol, die een aanwijsbare economische en wetenschappelijke bijdrage levert.

  bacheloropleidingen masteropleidingen wetenschappelijke afdelingen

  Werktuigbouwkunde Maritieme Techniek Klinische Technologie

  (september 2014, in LDE verband)

  Mechanical Engineering Maritime Technology Systems & Control Biomedical Engineering Materials Science & Engineering Offshore & Dredging Engineering Transport, Infrastructures & Logistics

  (met Citg en TBM) Klinische Technologie (2017 in LDE verband)

  Biomechanical Engineering Systems & Control Maritime & Transport Technology Materials Science & Engineering Precision & Micro-systems Engineering Process & Energy

  Kernprofiel

  KennisFaculteit 3mE biedt een scala aan wetenschappelijke onderwijs- en onderzoeksdisciplines, inter- en multidisciplinair op het gebied van werktuigbouwkunde, maritieme techniek en technische materiaalwetenschappen.

  MensenFaculteit 3mE huisvest een internationale populatie van getalenteerde wetenschappers en docenten, studenten en ondersteunende medewerkers.

  KwaliteitOnderwijs en onderzoek gaan hand in hand bij faculteit 3mE: Het aanbod van hoogwaardig onderwijs leidt studenten

  op tot academisch geschoolde specialisten/onderzoekers, ontwerpers en technische managers/ondernemers;

  Er wordt excellent onderzoek verricht op nationaal en internationaal niveau.

  Economie Faculteit 3mE draagt bij aan een competitieve economie

  door studenten op te leiden tot maatschappelijk bewuste ingenieurs, nieuwe kennis te ontwikkelen en innovatieve oplossingen te bedenken.

  Faculteit 3mE participeert in 6 nationale topsectoren: Water, Energie, High Tech Systems & Materials, Life Sciences, Chemie en Logistiek.

  MaatschappijFaculteit 3mE draagt via de centrale TU Delft themas Energie, Gezondheid, Leefomgeving en Infrastructuur & Mobiliteit bij aan de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken.

  Samenwerking Zowel in TU Delft verband, maar ook als faculteit,

  is 3mE een waardevolle partner in publiek-private samenwerking op het gebied van kennisvalorisatie en bij de ontwikkeling van vernieuwende bedrijvigheid.

  Faculteit 3mE is actief in een internationaal en nationaal netwerk van samenwerkingsverbanden op het gebied van onderzoek en onderwijs.

  De participatie in regionale samenwerkingsverbanden acht 3mE van groot belang. Zo is zij partner in de Medical Delta en Clean Tech Delta, en exploreert verdere mogelijkheden tot samenwerking in 3TU en Leiden-Delft-Erasmus verband.

 • 51. Dynamische context

 • 6Meerjarenplan 3mE

  Als n van de faculteiten van de TU Delft staat 3mE midden in een complex maatschappelijk speelveld dat vele (inter)nationale belanghebbenden beslaat. Faculteit 3mE is zich bewust van dit gegeven en is in een continu proces om haar positie hierin te bepalen en de strategien te bedenken om hiermee om te gaan. Wil faculteit 3mE de (inter)nationale ontwikkelingen en trends adequaat kunnen adresseren en haar missie kunnen uitvoeren, dan moeten de strategie en de daaraan verbonden uitdagingen en randvoorwaarden daarmee in lijn blijven.

  2028 Vision for Mechanical Engineering: Technology Serving PeopleMechanical engineering will develop engineering solutions that foster a cleaner, healthier, safer and sustainable world.1

  1.1 Samenwerking

  In de huidige maatschappij is er een voortdurende en groeiende behoefte aan goede (en betaalbare) gezondheidszorg, duurzame oplossingen voor zowel het energievraagstuk als voor de schaarste van materialen en grondstoffen. Met de toenemende welvaart wordt de druk op het (goederen)vervoer en transport alsmaar groter. Zowel het bedrijfsleven als de academische wereld zijn naarstig op zoek naar oplossingen. De faculteit 3mE heeft de kennis en expertise in huis om een deel van de gerelateerde onderzoeksvragen te identificeren, te