Meerjaren Handhaving Programma 2017 – 2020 · PDF file Programmatisch handhaven 3 .1 Het...

Click here to load reader

 • date post

  24-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Meerjaren Handhaving Programma 2017 – 2020 · PDF file Programmatisch handhaven 3 .1 Het...

 • Meerjaren Handhaving Programma 2017 – 2020

  Inhoudsopgave :

  4Doel1.

  5Algemeen en reikwijdte2.

  7Programmatisch handhaven3.

  10De prioritering4.

  13Organisatie, mensen en middelen5.

  16Doelstellingen6.

  18Registreren en monitoren7.

  19Risico’s en verplichtingen8.

  Bijlagen: Bijlage 1: Programmatisch handhaven

  Bijlage 2: Prioritering

  Bijlage 3: Protocol Roulatiesysteem

  Bijlage 4: Bereikbaarheidsregeling

  Bijlage 5: Strategieën

  Bijlage 6: Besluit Landelijke handhavingsstrategie

  Bijlage 7: Protocol Uitwisseling van handhavingsinformatie

  Bijlage 8: Protocol Regeling Verwijdering Calamiteuze stoffen

  Afkortingen : Algemene Plaatselijke VerordeningAPV:

  Algemene wet bestuursrechtAwb:

  Basisregistratie Adressen en GebouwenBAG:

  Buitengewoon opsporingsambtenaarBoa:

  Basis Taken Pakket (voor Regionale Uitvoeringsdiensten) versie 2.3BTP-taken:

  Besluit OmgevingsrechtBor

  VergunningverleningV:

  Ministeriële regeling omgevingsrechtMor:

  Handhaving UitvoeringsprogrammaHUP:

  Interbestuurlijk ToezichtIBT:

  Nr. 39318GEMEENTEBLAD 13 maart2017 Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk

  Gemeenteblad 2017 nr. 39318 13 maart 20171

 • Landelijke HandhavingsstrategieLHS:

  Interprovinciaal OverlegIPO:

  Inspectie Leefomgeving en TransportILT:

  Meerjaren handhavingsprogrammaMJHP:

  Omgevingsdienst Zuidoost BrabantOdzob

  Openbaar MinisterieOM:

  Regeling Verwijdering Calamiteuze StoffenRVCS:

  Toezicht en handhavingT&H

  Vereniging Nederlandse gemeentenVNG:

  Veiligheidsregio Brabant ZuidoostVRBZO

  Wet algemene bepalingen omgevingsrechtWabo

  Inleiding Voor u ligt het meerjaren handhavingsprogramma 2017-2020 (MJHP) van de gemeente Bergeijk. Het MJHP geeft inzicht in wat de gemeente met toezicht en de handhaving voor de komende vier jaren wil bereiken, waarom de gemeente dat wil en hoe ze dat wil bereiken.

  Het beleidsveld van het MJHP is de fysieke leefomgeving: milieu, ruimtelijke ordening, brandveiligheid en APV.

  Het MJHP maakt voor iedereen duidelijk welke handhavingsinstrumenten de gemeente tot zijn beschik- king heeft en hoe die instrumenten worden ingezet. Met dit MJHP wordt het handhavingsbeleid voor de periode 2017-2020 vastgesteld.

  Het handhavingsbeleid is het raamwerk en beschrijft wat we, voor de komende 4 jaren, belangrijk vinden. Gedurende de looptijd van dit beleid wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma vastgesteld.

  Het jaarlijkse uitvoeringsprogramma beschrijft hoe we hieraan invulling geven.

  Het voorliggende MJHP vervangt het voorgaande MJHP 2016-2020. Met het voorgaande MJHP heeft de provincie ingestemd onder de voorwaarde dat het in 2016 zou worden herzien, verbeterd en aangevuld met de wettelijke vereisten. De Rekenkamercommissie heeft aan de gemeenteraad verslag uitgebracht en hierbij verbetervoorstellen gedaan.

  Met het huidige MJHP wordt voldaan aan de aanbevelingen uit het inspectierapport van de provincie (Interbestuurlijk toezicht, IBT) en met de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie.

  In dit MJHP staat de dienstverlening centraal. Bij toezicht en handhaving gaat het er om dat we constant aandacht hebben voor onze dienstverlening en kijken hoe we deze kunnen verbeteren. Daarbij ligt de nadruk op een goede samenwerking met alle partners en past de slagzin

  ‘Samen Werken aan Samenwerken’. Een goede dienstverlening kan ook inhouden dat we duidelijk zijn en ook nee durven te verkopen als iets niet kan. Bij de samenwerking gaat het er om dat in het voortraject alles wordt gedaan om te voorkomen dat we achteraf tot handhaving over moeten gaan.

  Deze ‘missie’ wordt verderop inhoud gegeven aan de visie en doelstellingen voor handhaving in Berg- eijk.

  Dit Meerjaren Handhavingprogramma 2017 – 2020 bestaat uit 7 hoofdstukken.

  Hoofdstuk 1: beschrijft wat het gemeentebestuur met het beleidsstuk wil bereiken en de visie op handhaving.

  Hoofdstuk 2: beschrijft de omgeving en kaders waarmee het beleid te maken heeft.

  Gemeenteblad 2017 nr. 39318 13 maart 20172

 • Hoofdstuk 3: beschrijft het proces dat het bestuur heeft doorlopen en waarlangs programmatisch handhaven wordt uitgevoerd.

  Hoofdstuk 4: beschrijft de uitgevoerde prioritering van de vastgestelde thema’s (geclusterde Handha- vingstaken) en het gewenste inspanningsniveau.

  Hoofdstuk 5: beschrijft de organisatie, functiescheiding, kwantiteit en kwaliteit.

  Hoofdstuk 6: behandelt de doelstellingen die met het voorliggende beleid worden beoogd.

  Hoofdstuk 7: beschrijft het registratie- en monitoringproces.

  Hoofdstuk 8: omschrijft risico’s en verplichtingen.

  1. Doel

  Het MJHP heeft als doel de veiligheid en gezondheid van de burgers te beschermen.

  Dit doen we door rechtsgelijkheid te realiseren, rechtszekerheid te bieden en transparant en tijdig over regelgeving te communiceren. Hierdoor worden overtredingen van burgers en bedrijven zoveel mogelijk voorkomen en wordt aan iedereen in de gemeente Bergeijk een veilige en gezonde leefomgeving ge- boden. Daarbij appelleert de gemeente nadrukkelijk aan eenieders eigen inbreng en verantwoordelijkheid.

  Het doel, het beschermen van de veiligheid en gezondheid, willen we bereiken door ‘programmatisch te handhaven’. Daarmee wordt vooraf en op een transparante wijze invulling gegeven aan een wette- lijke verplichting uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wabo. Programmatisch handhaven geschiedt aan de hand van een visie, het formuleren van doelstellingen, het vervolgens formuleren van de uitgangspunten of kaders en het prioriteren op basis van een risicoanalyse. Veiligheid en ge- zondheid vormen in Bergeijk nadrukkelijk de ‘rode draad’ bij dit proces en het beleid.

  De visie op handhaving die het hierboven beschrevene verwoord is:

  “De gemeente Bergeijk wil een gemeente zijn waarin mensen met elkaar in een veilige en gezonde omgeving kunnen blijven leven. Toezicht en handhaving is één van de middelen om dit te realiseren.

  De inzet van toezicht en handhaving gebeurt op een transparante wijze en is voor iedereen gelijk, waarbij maatwerk mogelijk moet blijven. Daarbij is preventie, communicatie en voorlichting een wezenlijk onderdeel.”

  In de volgende hoofstukken is uitgewerkt hoe we de visie willen bereiken. In deze hoofdstukken besteden we ook aandacht over, onder meer, het proces van programmatisch handhaven en de vastgestelde prioriteiten.

  2. Algemeen en reikwijdte

  2 .1 Algemeen over handhaving en naleving van regels Handhaving wordt vaak omschreven als het toezicht houden op en het toepassen van bestuursrechte- lijke, strafrechtelijke en of privaatrechtelijke middelen om uiteindelijk te bereiken dat de algemene rechtsregels en individueel geldende voorschriften worden nageleefd. Kortom: handhaving is het doen naleven van rechtsregels en omvat ‘alle handelingen die dit normconform gedrag bewerkstelligen’. Handhaving is echter veel meer. In Bergeijk streven we er naar om door voorlichting en goede commu- nicatie bekendheid met de regels te bewerkstelligen en handhaving te voorkomen.

  Hoewel handhaving geen wettelijke verplichting is maar een bevoegdheid, wordt er op basis van juris- prudentie uitgegaan van een beginselplicht tot handhaving. Dit houdt in dat de gemeente in beginsel gehouden is (verplicht) om handhavend op te treden tenzij er bijzondere omstandigheden zijn die het niet handhavend optreden rechtvaardigen.

  2 . 2 Afbakening Dit meerjarenprogramma heeft betrekking op toezicht en handhaving van wet- en regelgeving van milieu, bouwen, ruimtelijke ordening, drank- en horeca, openbare orde, veiligheid en brandveiligheid, waarvoor de gemeente bevoegd gezag is. Voor de handhaving van de brandveiligheid is de Veiligheids- regio Zuidoost-Brabant, VRBZO als uitvoerende instantie aangewezen. Voor het toezicht op uitvoering van milieutaken (verplichte basistaken maar ook verzoektaken) is dat de Omgevingsdienst Zuidoost-

  Gemeenteblad 2017 nr. 39318 13 maart 20173

 • Brabant (Odzob). Overige taken worden uitgevoerd door het team T&H van onze gemeente. Privaatrech- telijke handhaving betreft geen wettelijke taak en maakt van dit meerjarenprogramma geen deel uit.

  2 . 3 Terugblik -naleefgedrag

  Handhaving van normen en voorschriften is belangrijk. Ze dragen er toe bij dat gestelde doelen kunnen worden bereikt. Normen en voorschriften worden daarom ook niet zo maar gesteld, maar juist om be- langen te beschermen, de samenleving te ordenen of gedragsveranderingen teweeg te brengen. In hoeverre gestelde normen ook daadwerkelijk worden nageleefd, wordt bepaald

  door een groot aantal factoren, variërend van de kennis van regels, het nut en de noodzaak ervan inzien en het bewust worden hiervan. Daarom verhoogt een goede en transparante handhaving van die normen en voorschriften de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid van individuele burgers en bedrijven. Normen en voorschriften gelden immers voor iedereen.

  Burgers en bedrijven die zich (wel) aan de normen en voorschriften houden, moeten er op kunnen vertrouwen dat de gemeente toeziet op de naleving en waar nodig (handhavend) optreedt. Willekeur moet daarbij worden voorkomen. De gemeente zal daardoor naar haar burgers geloofwaardig, betrouw- baar en integer overkomen.

  Met de handhaving van normen en voorschriften wordt niet alleen gedoeld op ‘dwang’ gebruiken om de naleving van die regels af te dwingen en te bevorderen maar zeker ook het geven van voorlichting over die regels. De afgelopen jaren is er d