Meedoen in de Samenleving, presentatie

download Meedoen in de Samenleving, presentatie

of 33

Embed Size (px)

Transcript of Meedoen in de Samenleving, presentatie

 • 8/19/2019 Meedoen in de Samenleving, presentatie

  1/33

  Meedoen in de samenlevingHoe helpt de Bibliotheek?

 • 8/19/2019 Meedoen in de Samenleving, presentatie

  2/33

  3-D transities sociaal domein•

  Grootste decentralisatie ooit.• Grondgedachte: minder overheid, meer overlaten

  aan de burgers zelf.• Groot beroep op zelfredzaamheid en sociale

  betrokkenheid burgers.• Actief burgerschap!

 • 8/19/2019 Meedoen in de Samenleving, presentatie

  3/33

  Actief burgerschap•

  Belangrijke voorwaarde voor het laten slagen vande participatiesamenleving.

  • Betekent dat we burgers nodig hebben die: – Zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun

  leven. – Zoveel mogelijk in hun eigen onderhoud

  voorzien. – Sociaal betrokken zijn. – Zich gedurende hun hele leven blijven

  ontwikkelen.

 • 8/19/2019 Meedoen in de Samenleving, presentatie

  4/33

  Niet iedereen is daar voor toegerust

  Welke vaardigheden zijn zoal vereist?• Kunnen lezen en schrijven.• Digitale vaardigheden.•

  Onderscheidingsvermogen, mediawijsheid.• Goed geïnformeerd en mondig zijn.• Sociaal betrokken zijn.

 • 8/19/2019 Meedoen in de Samenleving, presentatie

  5/33

  Ondersteunen vandeze vaardigheden zit

  in het DNA van deBibliotheek!

 • 8/19/2019 Meedoen in de Samenleving, presentatie

  6/33

  De missie van de Bibliotheek•

  De Bibliotheek richt zich op de persoonlijkeontwikkeling van mensen en de verbetering vanhun kansen in de maatschappij.

  • Doel is: stimuleren van zelfstandigheid engelijkwaardigheid, zodat iedere burger actief aande samenleving kan deelnemen.

 • 8/19/2019 Meedoen in de Samenleving, presentatie

  7/33

  Wat doet de Bibliotheek?•

  Verzorgt op doelgroepen afgestemde programma’s,cursussen en trainingen.• Biedt zorgvuldig samengestelde collectie

  informatiebronnen, fysiek en digitaal.• Is deskundig in het ontsluiten van lokale

  informatie.• Is vrij toegankelijke ruimte voor iedereen die wil

  lezen, leren of met anderen in gesprek wil komen.

 • 8/19/2019 Meedoen in de Samenleving, presentatie

  8/33

  Partner in het sociaal domein•

  De Bibliotheek biedt een breed scala aanprogramma’s en activiteiten om meedoen in desamenleving te ondersteunen en te stimuleren.

  • Om inzichtelijk te maken hoe de verschillendeprogramma’s en activiteiten bijdragen aan actiefburgerschap is een indeling in vier hoofdlijnengemaakt.

 • 8/19/2019 Meedoen in de Samenleving, presentatie

  9/33

  Ik kan mezelf

  redden Ik voel me verbonden

  met anderen

  Ik ben betrokkenbij de samenleving

  Ik lever eenactieve bijdrage

 • 8/19/2019 Meedoen in de Samenleving, presentatie

  10/33

 • 8/19/2019 Meedoen in de Samenleving, presentatie

  11/33

  Ik kan mezelf

  redden

  Taal en informatie

  Ik kan lezen en schrijven.

  • Ik beheers het Nederlands.• Ik kan informatie opzoeken.• Ik ben digitaal vaardig.

  Werk en geld

  • Ik kan in mijn eigen onderhoud voorzien.• Ik kan mijn eigen talenten ontwikkelen.• Ik kan met geld omgaan.• Ik kan met instanties en regelingen omgaan.

  Gezondheid

  • Ik let op mijn geestelijke, lichamelijkeen sociale gezondheid.

  • Ik verzorg mijn huishouden.

 • 8/19/2019 Meedoen in de Samenleving, presentatie

  12/33

  Lezen en schrijven•

  Aan de basis vanzelfredzaamheid ligt hetvermogen te kunnen lezenen schrijven.

  • Bepalend voor succesvolleschoolloopbaan en carrière.

  • Maar ook: lezen houdt de

  geest actief en draagt bij aanmeer inlevingsvermogen inanderen!

 • 8/19/2019 Meedoen in de Samenleving, presentatie

  13/33

  BoekStart• Kinderen die als baby al zijn

  voorgelezen, zijn later beter intaal. Belangrijk ter voorkomingvan achterstand in het

  onderwijs!• BoekStart is een

  leesbevorderingprogrammavoor ouders en kinderen van 0

  tot 4 jaar, uitgevoerd door deBibliotheek, en ondersteunddoor de gemeente en hetconsultatiebureau.

 • 8/19/2019 Meedoen in de Samenleving, presentatie

  14/33

  Bibliotheek op School• Gericht op het voorkomen

  van achterstand in het(vervolg)onderwijs.

  • Gezamenlijke strategische

  aanpak van Bibliotheek,scholen voor basis- envoortgezet onderwijs engemeente.

  • Aantoonbare verbeteringvan de taal-, lees- eninformatievaardigheden vankinderen.

 • 8/19/2019 Meedoen in de Samenleving, presentatie

  15/33

  Laaggeletterden•

  Ca. 1,5 miljoen mensen inNederland hebben moeite metlezen en schrijven.

  • Dat beïnvloedt hun functionerenin het dagelijks leven en op hetwerk.

  • En zorgt er tevens voor dat

  economisch potentieel onbenutblijft.

 • 8/19/2019 Meedoen in de Samenleving, presentatie

  16/33

  Taalpunt•

  Het Taalpunt helpt iedereendie beter Nederlands wil lerenbij het vinden van een cursus,een taalgroep of een

  taalcoach in de buurt.• Vanuit het Taalpunt worden

  ook activiteitengeorganiseerd, zoals hetTaalcafé en andereconversatiegroepen.

 • 8/19/2019 Meedoen in de Samenleving, presentatie

  17/33

 • 8/19/2019 Meedoen in de Samenleving, presentatie

  18/33

  Lokale informatievoorziening

  • G!DS-database ontsluit aluw informatie vakkundig enefficiënt.

  • Informatie wordt op éénplek beheerd.

  • Presentatie via verschillendedigitale loketten mogelijk.

 • 8/19/2019 Meedoen in de Samenleving, presentatie

  19/33

  Hulp bij het vinden van werk

  • Bijeenkomsten vanwerkzoekenden in deBibliotheek.

  • Gelegenheid elkaar teontmoeten enervaringen uit tewisselen over dezoektocht naar werk.

 • 8/19/2019 Meedoen in de Samenleving, presentatie

  20/33

  Ik voel me verbondenmet anderen

  Deel uitmaken van een netwerk • Ik sta in contact met familie, vrienden en buren.• Ik neem deel aan activiteiten in mijn buurt,

  stad of dorp.

  Sociaal-emotionele vaardigheden

  • Ik beschik over communicatieve vermogens.• Ik kan omgaan met conflicten.• Ik kan samenwerken.

 • 8/19/2019 Meedoen in de Samenleving, presentatie

  21/33

  Sociaal vangnet• In het Mamacafé

  wisselen jonge(toekomstige) moedersvragen en tips overvoeding, verzorging enouderschap uit.

  • In samenwerking metCJG en begeleid door

  een deskundige.• Collectie Bibliotheek

  wordt ingezet terondersteuning.

 • 8/19/2019 Meedoen in de Samenleving, presentatie

  22/33

  Sociale media en samenwerken•

  Actief participeren in socialemedia, zoals Facebook,Twitter en Linkedin behoorttot de nieuwe vaardigheden

  van de 21 ste eeuw!• Bibliotheek biedt variatie

  aan programma’s:inloopspreekuur, iPad-café,eigen trainingen encursussen in samenwerkingmet de Volksuniversiteit.

 • 8/19/2019 Meedoen in de Samenleving, presentatie

  23/33

  Ik ben betrokkenbij de samenleving

  Betrokkenheid• Ik volg wat er gebeurt in de wereld.• Ik kan mijn eigen mening vormen op grond

  van argumenten en ik kan die mening uiten.• Ik respecteer andere meningen en gevoelens.

 • 8/19/2019 Meedoen in de Samenleving, presentatie

  24/33

  Goed geïnformeerd

  • Zelf verantwoordelijkheidnemen voor je leven vereistgoed geïnformeerd zijn.

  • Bibliotheek biedtgeselecteerde informatie enbrengt je in aanraking metverschillendegezichtspunten.

 • 8/19/2019 Meedoen in de Samenleving, presentatie

  25/33

  In gesprek• In lezingen en

  discussies stelt deBibliotheek thema’sen vraagstukken aan

  de orde.• Dit helpt mensen

  om op basis vankennis en

  argumenten eenmening te vormen.

 • 8/19/2019 Meedoen in de Samenleving, presentatie

  26/33

  Ik lever eenactieve bijdrage

  Actief zijn• Ik neem deel aan verkiezingen.• Ik zorg voor mensen in mijn omgeving.• Ik doe vrijwilligerswerk.• Ik ben lid van een vereniging/politieke partij.• Ik leid een community.

 • 8/19/2019 Meedoen in de Samenleving, presentatie

  27/33

  Vrijwilligerswerk•

  Bibliotheek organiseert, coachten begeleidt netwerken vanvrijwilligers.

  • Voorbeeld: projectVoorleesExpress waarin vrijwilligers voorlezen in gezinnendie geen leestraditie hebben.

  • Stimuleert de taalontwikkelingvan kinderen en verrijkt de taalvan zowel ouders als kinderen.

 • 8/19/2019 Meedoen in de Samenleving, presentatie

  28/33

  Puzzelstukjes grijpen in elkaar…

 • 8/19/2019 Meedoen in de Samenleving, presentatie

  29/33

  Ik kan mezelf

  redden

  Taal en informatie

  Ik kan lezen en schrijven.

  • Ik beheers het Nederlands.• Ik kan informatie opzoeken.• Ik ben digitaal vaardig.

  Werk en geld

  • Ik kan in mijn eigen onderhoud voorzien.• Ik kan mijn eigen talenten ontwikkelen.• Ik kan met geld omgaan.• Ik kan met instanties en regelingen omgaan.

  Gezondheid

  • Ik let op mijn geestelijke, lichamelijkeen sociale gezondheid.

  • Ik verzorg mijn huishouden.

 • 8/19/2019 Meedoen in de Samenleving, presentatie

  30/33

  De Bibliotheek biedt:

  • PC, Internet, WIFI• Cursus Klik & Tik• Cursus Digisterker

  Ik kan het!

 • 8/19/2019 Meedoen in de Samenleving, presentatie

  31/33

  Ik kan het! Ik hoor erbij!

  De Bibliotheek verzorgt:• Groepsbegeleiding

  • Samen oefenen

 • 8/19/2019 Meedoen in de Samenleving, presentatie

  32/33

  Ik kan het! Ik hoor erbij!

  Ik wil het anderen leren!• Vertrouwen in de eigen capaciteiten is gegroeid• Sociaal netwerk is uitgebreid

 • 8/19/2019 Meedoen in de Samenleving, presentatie

  33/33

  Afspraak voor vervolg?