MEE Drenthe - Over MEE - MEE voor mij · 2019. 3. 14. · 2.2 Structuur van MEE Drenthe MEE Drenthe...

of 20 /20
BESTUURSVERSLAG 2017 MEE Drenthe Assen, april 2018

Embed Size (px)

Transcript of MEE Drenthe - Over MEE - MEE voor mij · 2019. 3. 14. · 2.2 Structuur van MEE Drenthe MEE Drenthe...

Inhoud
2.1 Algemene identificatiegegevens 4
2.3 Kerngegevens 6
2.4 Samenwerkingsrelaties 8
2.4.1 Gemeenten 8
2.4.3 Zorgaanbieders / ketenpartners 8
3.1 Normen voor goed bestuur 10
3.2 Directeur-bestuurder 10
3.4 Bedrijfsvoering 13
3.5 Cliëntenraad 14
3.6 Ondernemingsraad 14
4.1 Missie en Visie – Het verhaal van MEE 16
4.2 Realisatie beleidsprioriteiten 17
Bestuursverslag 2017 3 van 20
1. Uitgangspunten van de verslaggeving
De stichting MEE Drenthe presenteert hierbij het bestuursverslag over het jaar
2017. Met dit document wil MEE Drenthe op een transparante wijze informatie
verstrekken aan belanghebbenden en geïnteresseerden en verantwoording
afleggen over de uitkomsten van het gevoerde beleid en de besteding van
middelen in 2017.
MEE Drenthe vindt het belangrijk om te voldoen aan de zorgbrede governance-
code. Dit jaardocument verantwoordt het beleid en de besteding van middelen
van MEE Drenthe in 2017. De jaarrekening 2017 is een afzonderlijk document
dat de financiële gegevens van de organisatie weergeeft.
Goede governance is belangrijk voor het professionaliseren van het bestuur en
het toezicht en levert een duidelijke bijdrage aan de transparantie. MEE Drenthe
onderschrijft de maatschappelijke doelstellingen, zoals beschreven in de
zorgbrede governancecode 2017 en zal deze in 2018 implementeren.
MEE Drenthe ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk. Of het nu
gaat om opvoeding, onderwijs, werk, wonen, geldzaken of regelgeving. Met deze
dienstverlening wordt de zelfredzaamheid van mensen met een beperking
bevorderd. Hiermee maakt MEE Drenthe meedoen mogelijk. Ook worden
trainingen gegeven voor groepen cliënten en voor groepen vrijwilligers en
professionals.
2.1 Algemene identificatiegegevens
Adres: Eemland 3
Postcode: 9405 KD
Identificatienummer KvK: 41017251
2.2 Structuur van MEE Drenthe
MEE Drenthe is een stichting, ook wel aangeduid als ‘MEE Drenthe,
ondersteuning bij leven met beperkingen’.
MEE Drenthe is in 2017 lid van de Coöperatieve Vereniging MEE NL U.A., een
coöperatieve vereniging van 20 regionale MEE-organisaties verspreid over het
hele land. MEE NL fungeert als brancheorganisatie en als inkoopcoöperatie voor
landelijke projecten.
MEE Drenthe heeft als werkgebied de provincie Drenthe. De organisatie heeft in
2017 een hoofdlocatie in Assen en negen nevenvestigingen verspreid over de
twaalf gemeenten. Medewerkers werken daarnaast op verschillende locaties in
de provincie, bijvoorbeeld bij gemeenten en op spreekuren in bedrijven voor
sociale werkvoorziening. De meeste consulenten van MEE Drenthe zijn
ondergebracht in de zelfsturende teams, die elk twee of drie gemeenten
bedienen.
Het hierna volgende organogram geeft een beeld van de organisatiestructuur van
MEE Drenthe in 2017. MEE Drenthe heeft een Raad van Toezicht. In de statuten
van de stichting staan de taken en verantwoordelijkheden van de Raad van
Toezicht beschreven.
Bestuursverslag 2017 5 van 20
Bestuursverslag 2017 6 van 20
De Raad van Toezicht van MEE Drenthe heeft tot taak toezicht te houden op het
besturen door de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken
binnen de organisatie als maatschappelijke onderneming. Daarnaast staat de
Raad van Toezicht de directeur-bestuurder met raad terzijde en vervult de Raad
de werkgeversrol voor de directeur-bestuurder.
De Raad van Toezicht van MEE Drenthe houdt toezicht op ten minste:
de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de organisatie;
de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van MEE Drenthe;
de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
de financiële verslaglegging;
de verhouding met belanghebbenden;
het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling
en verantwoordelijkheid van MEE Drenthe.
Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang
van MEE Drenthe als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in
aanmerking komende belangen van de belanghebbenden af.
Via een Ondernemingsraad geeft MEE Drenthe invulling aan de medezeggen-
schap binnen de organisatie. De Ondernemingsraad heeft een eigen reglement.
De Ondernemingsraad is ingesteld conform de Wet op de Ondernemingsraden.
Momenteel beschikt MEE Drenthe niet over een Cliëntenraad. De leden hebben
eind 2016 aangegeven hun werkzaamheden te willen beëindigen. De
Cliëntenraad werkt in principe conform de Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen (WMCZ). In 2018 zal in kaart worden gebracht hoe de
organisatie verder vorm wil geven aan cliëntenparticipatie.
2.3 Kerngegevens
MEE Drenthe verleent ondersteuning aan mensen met een beperking en hun
naasten. Het gaat om de volgende doelgroepen: mensen met een verstandelijke,
lichamelijke, zintuiglijke of een psychische beperking, mensen met een Autisme
Spectrum Stoornis, niet aangeboren hersenletsel en met een chronische ziekte.
Indien een opdrachtgever hierom vraagt bieden wij onze dienstverlening ook aan
voor een bredere groep kwetsbare burgers en/of mensen in hun omgeving,
bijvoorbeeld burgers die participatieproblemen hebben die samenhangen met
psychische problematiek of ouderdom. Ook kan gedacht worden aan
mantelzorgers, vrijwilligers of professionals.
2.3.1 Individuele cliëntondersteuning
Individuele cliëntondersteuning van MEE Drenthe is laagdrempelig (voorliggend),
onafhankelijk en kosteloos voor de cliënt. De vraag van de cliënt staat centraal.
Bestuursverslag 2017 7 van 20
De ondersteuning is over het algemeen kortdurend en gericht op het (weer)
verkrijgen van de eigen regie door middel van sociale netwerkversterking.
MEE Drenthe levert in 2017 93 procent van de omzet in de vorm van individuele
cliëntondersteuning, 67 procent onder verantwoordelijkheid van MEE Drenthe en
26 procent onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgevers.
De cliëntondersteuning onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgevers
bestaat uit het leveren van ondersteuning in wijkteams, Centra voor Jeugd en
Gezin (CJG) en als Noordenveldwerker in Noordenveld. De MEE-consulenten
worden daar aangestuurd door de opdrachtgever en werken in de systemen en
onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. MEE Drenthe bewaakt dat de
consulenten binnen deze dienstverlening hun professionele autonomie
behouden.
De zelfstandige cliëntondersteuning vindt plaats onder verantwoordelijkheid en
binnen de kaders van MEE Drenthe. Deze wordt ruwweg op drie manieren
geboden:
Het grootste deel wordt uitgevoerd voor de Wet maatschappelijke onder-
steuning (1.944 cliënten), voornamelijk in opdracht van tien gemeenten. Sinds
2016 hebben twee gemeenten, Borger-Odoorn en Midden-Drenthe, de
cliëntondersteuning anders georganiseerd, maar MEE Drenthe wordt daar nog
regelmatig ingehuurd voor het inzetten van haar expertise.
MEE Drenthe is ingekocht om cliëntondersteuning te bieden aan mensen die
zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz, 299 cliënten). Cliëntondersteuning
bevordert de eigen regie van de cliënt en kan een belangrijke bijdrage leveren
aan het verhogen van de kwaliteit in de langdurige zorg.
In het project Navigator wordt cliëntondersteuning geboden aan jongeren,
gericht op het zoveel mogelijk toeleiden naar (aangepast) werk of andere
vormen van participatie (circa 80 cliënten). Dit jaar zetten we steeds vaker een
toekomstcoach in, die jongeren ondersteunt die vastlopen na het verlaten van
school.
2.3.2 Inkoop Jeugd
In 2017 zijn we gecontracteerd als zorgaanbieder via een raamovereenkomst met
alle gemeentes in Drenthe voor inkoop jeugd (Zuid-Drenthe) en inkoop
jeugd/Wmo (Noord-Drenthe). Daarin waren de aanbestedingsdocumenten
bepalend voor de dienstverlening die we aanbieden. MEE Drenthe heeft de
beschrijving van de kavels als uitgangspunt genomen en getoetst aan bestaande
dienstverlening die we voorliggend al aanbieden.
Een aantal van onze producten die voorliggend al worden ingezet, past heel goed
bij de beschrijving van kavels in het aanbestedingsdocument. Zo hebben we
vanuit ons bestaande aanbod een invulling vanuit de vraag kunnen geven.
Daarmee hebben we een andere financieringsbron aangeboord. Via deze inkoop
wordt, via afgegeven beschikkingen, de opdracht verstrekt en uitgevoerd.
Bestuursverslag 2017 8 van 20
2.3.3 Trainingen, (inclusie)projecten en overige inzet bij
opdrachtgevers
te vergroten.
De trainingen aan professionals, vrijwilligers, mantelzorgers en lotgenoten
bedragen 3 procent van de totale omzet. De (inclusie)projecten vormen 3 procent
van de omzet en bestaat voornamelijk uit de Logeerkring. Tot slot levert MEE
soms bijzondere inzet bij opdrachtgevers. In 2017 hebben we in opdracht van
gemeente Emmen een trainingsaanbod kunnen bieden aan vrijwilligers en
mantelzorgers om hen praktische kennis en tools mee te geven voor het beter
herkennen, omgaan en communiceren met de doelgroep.
2.4 Samenwerkingsrelaties
MEE Drenthe werkte in 2017 samen met verschillende organisaties. In de
samenwerking met andere organisaties en medewerkers blijkt dat onze kennis
over ‘meedoen met een beperking’ en de vaardigheden om deze mensen te
versterken in de regie over hun leven onderscheidend en aanvullend zijn.
Onze belangrijkste samenwerkingsrelaties zijn in te delen in de volgende
categorieën.
2.4.1 Gemeenten
In de provincie Drenthe heeft MEE Drenthe met 10 gemeenten een contract
kunnen afsluiten voor cliëntondersteuning. Bij de overige 2 gemeenten is onze
expertise ingekocht en wordt bij complexe situaties ingezet.
Accountmanagers onderhouden en intensiveren de contacten met de Drentse
gemeenten. Deze accountmanagers zijn onder andere verantwoordelijk voor de
contractbesprekingen over de inkoop van cliëntondersteuning en de acquisitie
van nieuwe opdrachten en andere diensten.
2.4.2 Welzijnsorganisaties en vrijwilligers
Binnen gemeenten wordt onderscheid gemaakt tussen de dienstverlening in het
voorliggend veld en het gespecialiseerd zorgaanbod, waarvoor een indicatie
nodig is. In het voorliggend veld zijn veel verschillende organisaties actief. Dit
betreft zowel professionals als vrijwilligers. Er zijn korte lijnen met de
professionals van welzijnsorganisaties. In de deskundigheid vullen beide
organisaties elkaar goed aan om inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen bij
hun vraag. Directe samenwerking vindt plaats in gezamenlijke trainingen.
2.4.3 Zorgaanbieders / ketenpartners
Voor het realiseren van de cliëntondersteuning is kennis van de sociale kaart en
ketenzorg noodzakelijk. MEE Drenthe werkt daarom met veel aanbieders en
organisaties samen om de ondersteuningsvraag van de cliënt zo goed mogelijk te
realiseren. Vanwege het integrale werkveld van MEE Drenthe betreft het
organisaties op zeer diverse terreinen van de levensgebieden.
Bestuursverslag 2017 9 van 20
2.4.4 Zorgkantoor
Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorg of het persoonsgebonden
budget voor mensen met een indicatie voor zorg uit de Wet langdurige zorg
(Wlz). Het Zorgkantoor heeft o.a. MEE Drenthe ingekocht om onafhankelijke
cliëntondersteuning te bieden aan mensen met een Wlz-indicatie.
Accountmanagers hebben hiervoor rechtstreeks contact met het zorgkantoor
Zilveren Kruis.
MEE Drenthe werkt samen met andere MEE-organisaties in de omringende
gebieden van de provincie Drenthe. Er vindt afstemming plaats over de
dienstverlening en het benutten van elkaars deskundigheid. Vanuit MEE NL zijn
diverse landelijke projecten ingezet, die vervolgens regionaal worden uitgerold.
Een voorbeeld hiervan is: Kitchen Impossible, een televisieserie, waarin mensen
met een beperking worden klaargestoomd voor een reguliere baan in de
horeca. De marketingcampagne werd landelijk uitgerold, maar elke MEE-
organisatie kon hier regionaal bij aansluiten.
Bestuursverslag 2017 10 van 20
3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en
medezeggenschap
MEE Drenthe hanteert de zorgbrede governancecode. Dit betekent dat:
de cliënt met zijn wensen en behoeften centraal staat bij de dienstverlening;
de dienstverlening zo effectief en doelmatig mogelijk geschiedt;
de dienstverlening aan de eigentijdse kwaliteitseisen voldoet; MEE Drenthe is
ISO-9001 gecertificeerd;
maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van MEE Drenthe;
belanghebbenden betrokken zijn bij het beleid van de organisatie en de
uitvoering ervan.
3.2 Directeur-bestuurder
Het bestuur van MEE Drenthe wordt gevormd door één directeur-bestuurder.
Deze directeur-bestuurder is belast met de dagelijkse leiding van de organisatie,
het realiseren van de doelstelling van de stichting en het vaststellen van het
algemeen beleid. De directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht hanteren een
Bestuursreglement, vastgesteld in 2014.
de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur-bestuurder;
de communicatie en informatievoorziening van de directeur-bestuurder met de
Raad van Toezicht;
Het bestuursreglement voldoet aan de zorgbrede governancecode. Zo wordt er
jaarlijks getoetst of er sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling
vanwege nevenfuncties. De bezoldiging van de directeur-bestuurder wordt
vastgesteld door de Raad van Toezicht, conform de CAO Gehandicaptenzorg en
voldoet aan de normen van de Wet Normering Topinkomens (WNT).
Persoonlijke gegevens directeur-bestuurder:
In huidige functie sinds: tot 15 januari 2018
Hoofdfunctie:
Nevenfuncties:
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Atria, kennisinstituut voor emancipatie
en vrouwengeschiedenis
auditcommissie
Lid Cultuurraad Eindhoven
3.3 Raad van Toezicht
In de statuten van de stichting MEE Drenthe staan de taken en verantwoordeli jk-
heden van de Raad van Toezicht beschreven. Deze statuten zijn in 2011
aangepast. Daarnaast werkt de Raad met een Reglement Raad van Toezicht,
vastgesteld in 2014.
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur -
bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting door:
het jaarlijks deelnemen van een delegatie aan het overleg met de
Cliëntenraad;
het jaarlijks deelnemen van een delegatie aan het overleg met de
Ondernemingsraad;
strategische ontwikkelingen;
het goedkeuren van het strategisch meerjarenbeleidsplan, de jaarlijkse
begroting en de jaarrekening.
Jaarlijks ontvangt de Raad van Toezicht de jaarrekening en tussentijdse
voortgangsrapportages, waarin onder meer de uitputting van de exploitatie, de
productiecijfers, de orderportefeuille, de verzuimcijfers en de voortgang met
betrekking tot organisatiedoelen aan bod komen.
De Raad van Toezicht bestaat uit vier personen (vanaf 1 december 2017 uit drie
personen). De vacature is aangehouden in verband met de voorgenomen
samenwerking in 2018 met een partij in de keten. In 2017 heeft de Raad van
Toezicht tien keer vergaderd, alle keren in aanwezigheid van de directeur-
bestuurder a.i. In het kader van de jaarrekening heeft overleg plaatsgevonden
met de externe accountant. Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft
overleg gehad met de Ondernemingsraad.
De Raad van Toezicht heeft in 2017 goedkeuring verleend aan:
de Jaarrekening 2016;
het Bestuursverslag 2016;
de Begroting 2018;
vertrek directeur-bestuurder.
In 2017 heeft de Raad van Toezicht als klankbord gefunctioneerd voor de
directeur-bestuurder a.i. over onder meer:
de strategische verkenningen m.b.t. mogelijke samenwerking in MEE Noord
verband;
de prognose 2017;
de (werk)begroting 2018.
De Raad ziet er op toe dat de functies en nevenfuncties van de leden de
onafhankelijke positie van de Raad niet in gevaar kunnen brengen. Ook evalueert
Bestuursverslag 2017 12 van 20
de Raad jaarlijks zijn eigen functioneren. De Raad beoordeelt het functioneren
van de directeur-bestuurder jaarlijks in het functioneringsgesprek. Daarbij wordt
ook de samenwerking tussen de Raad en de directeur-bestuurder geëvalueerd.
De Raad evalueert jaarlijks de externe accountancy.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorering conform de
normen van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).
Daarnaast ontvangen de leden een reiskostenvergoeding conform de
reiskostenregeling MEE Drenthe. De Raad van Toezicht is lid van de
Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg.
Persoonlijke gegevens toezichthouders:
Functie: voorzitter (sinds 09-2012)
Aftredend: juni 2020
Verlenging mogelijk: Nee
Naam: drs. M.H. Stuker
Functie: vice-voorzitter (sinds 09-2012)
Aftredend: juni 2020
Verlenging mogelijk: Nee
Nevenfuncties:
Bestuurder BV die faciliteiten biedt aan huisartsen op for-profit basis
Lid van de bezwarencommissie sociaal plan bij Vanboeijen
Lid Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Noord-Nederland
Naam: drs. B. Plandsoen
Benoemd: juni 2012
Aftredend: 1 december 2017
Nevenfuncties:
Voorzitter Afstemmingsoverleg Gemeenten Onderwijs Groningen
Lid stuurgroep Regio Groningen-Assen
Bestuursverslag 2017 13 van 20
Lid Raad van Toezicht RENN4
Lid Raad van Toezicht COP groep/Raad van Commissarissen Kids First
Naam: mw. drs. M.I.A. Valk
Functie: Lid (met lijn naar Cliëntenraad)
Benoemd: juni 2012
Aftredend: juni 2020
Verlenging mogelijk: Nee
3.4 Bedrijfsvoering
plaats met behulp van periodieke voortgangsrapportages over de
opdrachtenportefeuille, de productie, resultaten (in geld en uren) en de
dienstverlening. De opdrachtenportefeuille is gekoppeld aan het salesplan dat
weer aansluit op de gekozen uitgangspunten bij het verwerven van (nieuwe)
opdrachten.
De vraag naar managementinformatie door de opdrachtgevers is steeds
complexer geworden. In 2018 zal worden ingezet op een verdere stroomlijning
van de vraag. Waar nodig zal maatwerk geleverd worden.
De organisatie van MEE Drenthe is relatief plat, met twee leidinggevenden: de
directeur-bestuurder en de manager/controller (zie organogram op pagina 6). Dat
zorgt voor integraliteit, flexibiliteit en snelheid in de besluitvorming rond de inzet
van medewerkers en bedrijfsvoeringsaspecten. Ook de andere functies in de
bedrijfsvoering zijn belegd bij slechts enkele medewerkers. Vanzelfsprekend is
de kwetsbaarheid van een dergelijke kleine staforganisatie een belangrijk
aandachtspunt.
In deze platte organisatie hebben de (teams van) consulenten een grote eigen
bevoegdheid en verantwoordelijkheid om zaken op te pakken. Dat past bij het
beroepsprofiel van de consulent die cliënten immers ook ondersteunt in het
verkrijgen van meer eigen regie. Aangelegenheden met arbeidsrechtelijke
consequenties worden te allen tijde voorgelegd aan de directeur-bestuurder.
De bedrijfsvoering van MEE Drenthe is een relatief eenduidig proces. De
technische beheertaken zijn zoveel mogelijk uitbesteed. Alle huisvesting is
gehuurd. De salarisberekeningen worden door een externe organisatie
uitgevoerd. De ICT-apparatuur wordt centraal ingekocht met garantie en
ondersteuning. De rest van de ICT (elektronische werkplek, registratiesoftware)
is ingekocht als Software as a Service. Op die manier kan alle aandacht uitgaan
naar het primair proces: opdrachten rond cliëntondersteuning en de inclusieve
samenleving verwerven en goed uitvoeren.
De belangrijkste aandachtspunten in de bedrijfsvoering zijn gerelateerd aan het
maatschappelijk ondernemerschap. Door gerichte aandacht van met name de
accountmanagers worden nieuwe opdrachten verworven, zowel bij bestaande als
bij nieuwe opdrachtgevers. Met een eenduidige offerteprocedure worden de
juridische, fiscale en organisatorische risico’s beheerst. Tevens wordt op basis
Bestuursverslag 2017 14 van 20
van de ureninzet van medewerkers gestuurd op de daadwerkelijke inzet en wordt
waar nodig bijgestuurd in overleg met medewerkers en opdrachtgevers. De inzet
en aansturing van consulenten in opdrachten wordt door de korte lijnen in de
overhead en de flexibiliteit van de medewerkers steeds aangepast aan de
behoeften van de opdrachtgevers.
managementsysteem en in de overzichten en rapportages, zowel intern als
extern.
is een samenwerkingsovereenkomst waarin de doelstelling, taken, samenstelling,
rechten en bevoegdheden van deze raad staan omschreven. De Wet
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is op de Cliëntenraad van
toepassing.
In oktober 2016 deelde de leden van de Cliëntenraad mee dat zij hun
lidmaatschap van de Cliëntenraad MEE Drenthe om verschillende redenen per 1
januari 2017 willen beëindigen. Het streven was om in 2017 voorstellen te
ontwikkelen voor het verdere vervolg van de cliëntenparticipatie bij MEE Drenthe.
Mede door de bestuurswisseling en de samenwerkingsbesprekingen met diverse
partijen is het niet gelukt om in 2017 de Cliëntenraad een doorstart te laten
maken. In 2018 staat een en ander opnieuw geagendeerd. Vanzelfsprekend
wordt wel gebruik gemaakt van een Cliëntvertrouwenspersoon en de
dienstverlening van de LSR (landelijk steunpunt (mede)zeggenschap.
3.6 Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad (OR) van MEE Drenthe telt vier leden. De Wet op de
Ondernemingsraden (WOR) is van toepassing. In 2016 zijn twee nieuwe leden
aan de OR toegevoegd, in 2017 is een nieuwe ambtelijk secretaris gestart. De
OR heeft er in 2017 voor gekozen om verder te gaan met vier leden.
De OR vergadert in 2017 acht keer in aanwezigheid van de directeur-bestuurder
a.i. Drie keer is bij een overleg met de directeur-bestuurder a.i. een delegatie van
de Raad van Toezicht aanwezig. De OR organiseert in 2017 één
achterbanbijeenkomst. Het jaarverslag over 2017 zal begin 2018 worden
uitgebracht.
onderstaande onderwerpen besproken, waarvan over een aantal de OR, conform
de WOR, om advies of instemming is gevraagd.
De OR is advies gevraagd over:
het voorstel themadagen en registratie-eisen;
de strategische instroom;
Bestuursverslag 2017 15 van 20
Door de Raad van Toezicht is de OR om advies gevraagd inzake het
voorgenomen besluit tot verlenging van het contract met de interim bestuurder.
De OR is instemming gevraagd over de verlenging van het contract met de
Arbodienst en de toevoeging van een lid aan de Arbocommissie.
Een greep uit de overige onderwerpen in de overlegvergaderingen:
voortgang verkenning samenwerking in MEE Noord verband;
het waarborgen kwaliteit MEE-consulent;
registratie BCMB en SKJ;
de kwartaalrapportages;
de Begroting 2017;
De adviezen van de OR worden merendeels overgenomen en/of verwerkt in het
beleid. Naast deze formele positionering met betrekking tot advies- en
instemmingsrecht conform de WOR, wordt de OR door de directeur-bestuurder
a.i. ook veelvuldig vooraf geïnformeerd over landelijke en regionale
ontwikkelingen en wordt om meedenken en proactief anticiperen gevraagd.
Daarnaast maakt de OR gebruik van de mogelijkheid signalen en initiatieven
onder de aandacht te brengen bij de directeur-bestuurder a.i.
Bestuursverslag 2017 16 van 20
4. Beleid, inspanningen en prestaties
4.1 Missie en Visie – Het verhaal van MEE
Meedoen is niet vanzelfsprekend
We kennen ze allemaal, mensen voor wie de wereld waarin we leven moeilijk en
onoverzichtelijk is. Vaak zijn dat mensen met minder mogelijkheden of
vaardigheden om zichzelf goed te kunnen redden. Het is dan ook niet
vanzelfsprekend dat iedereen kan meedoen in deze samenleving. Kwetsbare
mensen zijn meestal op meerdere vlakken kwetsbaar. Ze hebben bijvoorbeeld
geen werk, weinig geld en kunnen niet altijd steunen op een sociaal netwerk.
Hierdoor is het moeilijk om zelfstandig te zijn en zelf de regie te houden. Ze
komen vaak in complexe situaties terecht, waar ze op eigen kracht niet uitkomen.
Meedoen
MEE wil er zijn voor mensen die in deze ingewikkelde samenleving tussen wal en
schip raken. Door ze te helpen om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen.
Meedoen op alle onderdelen van het leven. Het gaat om werken, maar ook om
het hebben van sociale contacten, het deelnemen en bijdragen aan de
maatschappij, het opdoen van vaardigheden. Dat noemen we participatie.
Op eigen kracht
Om deelname aan de maatschappij te vergroten, is het versterken van de eigen
kracht van groot belang. Wij zetten daarom, als het mogelijk is, het netwerk
centraal. En we zoeken samen naar een langdurige oplossing voor de vragen die
er spelen. Deze wordt allereerst gezocht binnen het sociaal netwerk. We wijzen
mensen op buurtwerk, een passende training of actieve vrijwilligers. Als dat niet
mogelijk is, wordt passende ondersteuning zo nabij, zo kort en zo licht mogelijk
ingezet. En we verwijzen naar geïndiceerde zorg wanneer dat nodig is. Daarbij
zoeken we naar zorg die het beste past bij de vraag of de behoefte, wij hebben
geen eigen belangen bij specifieke zorgaanbieders.
Aan de samenleving
De samenleving is nog niet altijd zo ingericht dat iedereen mee kan doen. MEE
Drenthe voelt daarin een belangrijke maatschappelijke opdracht. We willen actief
een bijdrage leveren aan de samenleving, waarin kwetsbare mensen zo goed
mogelijk deel kunnen nemen. Dat doen we zo veel als mogelijk samen met
andere organisaties en direct betrokkenen. We proberen participatie, zorg en
welzijn met elkaar te verbinden.
Maatwerk
MEE heeft al meer dan 55 jaar ervaring in het ondersteunen van kwetsbare
mensen, jong en oud. Dan kan het gaan om mensen met een verstandelijke en/of
lichamelijke beperking, chronische ziekte, niet aangeboren hersenletsel of vorm
van autisme, maar ook mensen uit een kansarme omgeving of die zich moeilijk
zelf of alleen kunnen redden, kunnen bij MEE terecht. We hebben specifieke
kennis en expertise op het gebied van leven met een beperking en het omgaan
met de mens met een beperking. We vinden gemakkelijk aansluiting bij de
mensen voor wie we werken en houden rekening met de uitdagingen in de
Bestuursverslag 2017 17 van 20
samenleving waar zij mee te maken krijgen. Maar we beperken ons niet tot de
beperking. We ondersteunen met onze werkwijze en open houding alle kwetsbare
mensen. Dit alles met als doel ‘meedoen mogelijk maken’.
Maatschappelijk betrokken ondernemer
De wereld van het sociale domein, zorg en welzijn is de laatste jaren ste rk
veranderd en MEE beweegt daarin mee. Deze transformatie vraagt een heel
andere mindset van organisaties en professionals in de zorg. Er ontstaat
behoefte aan kennisoverdracht om hier goed mee om te kunnen gaan. MEE heeft
deze kennis. Samen met of in opdracht van opdrachtgevers zoeken wij naar
oplossingen die aansluiten bij de vraag van zowel de cliënt als de opdrachtgever.
Dit kunnen trainingen of preventieve projecten zijn, maar ook individuele
ondersteuning, (beleids)advisering of coaching is mogelijk. We spelen met onze
producten en diensten in op de specifieke situatie van de cliënt en de
opdrachtgever in het brede sociale domein. Ook het bedrijfsleven en andere
sectoren mogen we steeds meer tot onze opdrachtgevers rekenen. We
ondersteunen zowel werkgevers als werknemers die door een beperking
belemmeringen ervaren op de werkvloer, waardoor uitval voorkomen wordt.
Dichtbij
MEE is altijd dichtbij en in de buurt. We kennen onze cliënten en onze klanten.
We weten wat de specifieke problemen zijn in onze regio en kennen de
mentaliteit van de inwoners. We hebben goede contacten in de regio maar, waar
nodig, kijken we buiten de grenzen van de provincie. Samen werken we aan een
samenleving waarin iedereen op zijn of haar manier en zoveel mogelijk op eigen
kracht kan meedoen.
4.2 Realisatie beleidsprioriteiten
het versterken van de positie als maatschappelijk ondernemer;
een aan de omgeving aangepaste bedrijfsvoering (projectmanagement,
offertetraject, innovatie, acquisitie);
dienstverlening
Deze beleidsprioriteiten zijn bedoeld om te zorgen voor een rendabele
bedrijfsvoering van MEE Drenthe in 2017 en de toekomst. Daarnaast zijn in 2017
eerste verkennende gesprekken gevoerd voor structurele samenwerking in de
toekomst.
verstevigen van de relatie met stakeholders, bestaande en nieuwe
opdrachtgevers, deelname bedrijvenbeurzen en andere events, zichtbaarheid
online op social media, etc.
project Verwarring alom?!
het verhaal van MEE / de ‘placemat’ waarin ons aanbod is verwerkt
de productkaarten
Aangepaste bedrijfsvoering
Bestuursverslag 2017 18 van 20
sturing op declarabiliteit medewerkers.
aanpassing ict on hold vanwege gesprekken over samenwerking met andere
partijen.
voor 2018 staat nog een migratie van cliëntregistratie gepland.
gesprekken in het kader van samenwerking om een MEE Noord-organisatie te
starten.
implementatie opleidingsprogramma.
sterke sturing op kostenreductie en meerwerk.
Met deze beleidsprioriteiten gaan wij in 2018 verder. De overhead wordt verder
aangepast aan de bedrijfsvoering en verkennende gesprekken worden gevoerd
met partners over mogelijke samenwerking. Hierbij denken wij in eerste instantie
aan vergelijkbare organisaties in de branche of organisaties in aanverwante
sectoren.
de besturing en bedrijfsvoering en voor alle medewerkers toegankelijk is.
Management en medewerkers zijn zich er van bewust dat kwaliteitsgericht
werken onderdeel uitmaakt van het dagelijks werken en dat het een continu
proces van verbetering is. Dit is verwerkt in de jaarcyclus van MEE Drenthe:
Kadernotitie–Jaarplan–Begroting– Realisatie–Bestuursverslag.
Vanaf 2008 is MEE Drenthe gecertificeerd, eerst volgens de HKZ-normen en
vanaf 2014 volgens ISO-9001. Op 7 en 8 november 2017 heeft Certiked een
audit uitgevoerd bij MEE Drenthe. Dit heeft erin geresulteerd dat op 29 november
2017 aan MEE Drenthe het certificaat ISO 9001:2015 is uitgereikt.
LSR (Landelijk Steunpunt medezeggenschap) voert voor MEE Drenthe het
onafhankelijk cliënttevredenheidonderzoek uit. LSR levert daarnaast de
cliëntvertrouwenspersoon. Dankzij deze combinatie kan in het
cliënttevredenheidsonderzoek bij signalen van ontevredenheid direct worden
verwezen naar de cliëntvertrouwenspersoon. Zo hebben cliënten een
laagdrempelige mogelijkheid om hun onvrede te uiten en te bespreken.
MEE Drenthe werkt met een interne klachtencommissie die alle signalen van
ontevredenheid van cliënten bespreekt en eventueel actie onderneemt. Deze
commissie bestaat uit de manager (voorzitter), een ervaren consulent en de
bestuurssecretaresse. Daarnaast is MEE Drenthe lid van de Interprovinciale
Klachtencommissie Groningen/Drenthe (IPKC). Cliënten die ontevreden zijn over
de interne klachtafhandeling van MEE Drenthe kunnen hun klacht voorleggen
aan de IPKC.
4.4 Personeelsbeleid
De formatie op 31 december 2017 bedraagt 52,33 fte. Dit betreft 69
medewerkers, waarvan 60 vrouwen en 9 mannen. Het verzuimpercentage over
Bestuursverslag 2017 19 van 20
2017 is gemiddeld 7,09 procent. Vanwege een aantal langdurig zieken lag het
gemiddelde verzuimpercentage dit jaar hoger dan in 2016. Eind december was
het weer gedaald tot 2,87%.
In 2017 zijn de consulenten geregistreerd als cliëntondersteuner bij
Registerplein. Beroepsregistratie betekent een belangrijke waarborg van de
kwaliteit van onze consulenten. Registerplein Cliëntondersteuners is een
beroepsregister waarvoor de Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor
mensen met een beperking (BCMB) de criteria heeft vastgesteld. Hierdoor weten
werkgevers, cliënten en opdrachtgevers als gemeenten en zorgverzekeraars dat
het om beroepsbeoefenaars gaat die voldoen aan het beroepsprofiel
cliëntondersteuner. Bovendien stellen geregistreerde cliëntondersteuners zich
toetsbaar op en vallen zij onder het klachtrecht van de BCMB.
Ook zijn de consulenten in 2017 geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister
Jeugd (SKJ).
Door het verlies aan opdrachten en omzet moesten de overheadkosten verder
worden gereduceerd. Van vier medewerkers is daarom de arbeidsovereenkomst
beëindigd en van vier andere medewerkers is het dienstverband niet verlengd.
4.5 Financieel beleid en prestaties
De jaarrekening maakt onderdeel uit van de jaarverantwoording, maar is in een
separaat document gepresenteerd. In deze paragraaf worden de kerngegevens
over de financiële prestaties gepresenteerd en toegelicht.
Het resultaat over 2017 is 80 duizend euro positief. Zowel de opbrengsten als de
kosten zijn aanmerkelijk lager dan begroot. De opbrengsten zijn 400 duizend
euro lager, de kosten 350 duizend euro. Het resultaat is daardoor 50 duizend
euro minder positief dan begroot. Rond juni werd duidelijk dat er bijsturing nodig
was om de begrote omzet te realiseren. Met diverse maatregelen is geprobeerd
de ontwikkelingen ten goede te buigen. Dat is deels gelukt, maar rond
september-oktober bleken verschillende projecten niet haalbaar of sterk
vertraagd te worden uitgevoerd. De lagere opbrengsten zijn zoveel mogelijk
vertaald in lagere kosten.
Twee posten hebben in het bijzonder gezorgd dat de kosten niet volledig konden
dalen met de opbrengsten. Het ontslag van 4 medewerkers betekent extra kosten
voor de beëindiging van bijna 79 duizend euro. Ten tweede zijn de
organisatielasten hoger dan begroot. Er was weliswaar een post van 50 duizend
euro onvoorzien opgenomen in de begroting, maar deze was onvoldoende om de
kosten van het onderzoek naar de samenwerking met andere organisaties te
kunnen opvangen.
Tot slot moet nog worden vermeld dat MEE Drenthe over 2017 de pro-
rataregeling voor de terugvordering van de BTW heeft toegepast. Omdat
ongeveer 21 procent van de omzet Btw-plichtig is, is 21 procent van de betaalde
Btw teruggevorderd. Dit resulteert in een positieve bijstelling ten opzichte van de
begroting met ruim 20 duizend euro.
Bestuursverslag 2017 20 van 20
MEE Drenthe had vanwege het resultaat over 2016 een beperkt negatief eigen
vermogen. Met het positieve saldo van 2017 is het eigen vermogen eind 2017
€ 3.500 negatief.
Voor 2018 is een begroting opgesteld met een positief saldo van ruim 150
duizend euro. De opbrengsten dalen met ruim 400 duizend euro; de kosten met
ruim 450.000 euro. Met deze begroting verwachten wij eind 2018 een positieve
algemene reserve van ruim 100 duizend euro.