Mediawijs met de mediacoach!

Click here to load reader

 • date post

  04-Dec-2014
 • Category

  Education

 • view

  4.328
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Deze presentatie geeft een inleiding tot het begrip mediawijsheid en mediacoach. Ook wordt aandacht besteed aan de integratie van mediawijsheid in het onderwijs en bibliotheek.

Transcript of Mediawijs met de mediacoach!

 • 1. Mediawijs met de mediacoach! ICT-Praktijkdag Heverlee 7 februari 2011 Karolien Selhorst
 • 2. Kennismaking
 • 3. Programma Wat is mediawijsheid? Waarom? Situatie Nederland/Vlaanderen Onderwijs en mediawijsheid Bibliotheek en mediawijsheid De mediacoach Rol mediacoach Links/referenties
 • 4. Mediawijsheid in context
 • 5. Mediawijsheid: het begrip Lesgeven over media is geen nieuw fenomeen: media-educatie De term mediawijsheid werd voor het eerst geformuleerd in een advies van Nederlandse Raad van Cultuur aan de overheid. In dat rapport Mediawijsheid: de ontwikkeling van een nieuw burgerschap (2005) pleitte de Raad voor meer aandacht voor de mediawijsheid van alle burgers, dus niet alleen kinderen. Volgens de Nederlandse RvC is mediawijsheid het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch, veilig en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde samenleving (Advies 2005). Term media-educatie: achterhaald, te veel gekoppeld aan oude media (passieve consumptie) t.o.v. nieuwe media (actieve participatie).
 • 6. Mediawijsheid: het begrip Volgens de Raad van Cultuur gaat het om drie belangrijke activiteiten (voor alle burgers): Functioneren (mediawijsheid: voorwaarde om goed te functioneren in maatschappij) Participeren (mediawijsheid: voorwaarde voor participatie in maatschappelijk proces) Produceren (nieuwe media nodigen uit tot produceren content) De overheid heeft het advies deels overgenomen. Cultuurbeleid 2007 nota van Minister Plasterk (OCW). 2008: Kabinetsvisie mediawijsheid (doelen mediawijsheidsprogramma).
 • 7. Mediawijsheid: het begrip Openbare bibliotheken: fysieke loketten mediawijsheid burgers. Onderwijs: 2 adviezen RVC (deels opgevolgd) : Inpassing mediawijsheid in burgerschapsonderwijs Aanstellen mediacoaches in scholen Concept veiligheid benadrukt in kabinetsvisie. Oprichting Mediawijsheid Expertisecentrum , een netwerkorganisatie die alle organisaties die zich bezig houden met mediawijsheid verbindt en nieuwe initiatieven initieert. Het online loket van dat centrum is www.mediawijzer.net. Inventaris bestaande initiatieven op mediawijsheidkaart.nl
 • 8. Mediawijsheid: themas Het Expertisecentrum Mediawijsheid onderscheidt 8 themas: Praktische vaardigheden Informatie- en strategische vaardigheden Mediabewustzijn Verantwoord gebruik en veiligheid Participatie en productie Empowerment Auteursrecht: mediaparticipatie Innovatief en experimenteel mediagebruik
 • 9. Mediawijsheid: vaardigheden Drie programmalijnen van het huidige mediawijsheid-aanbod: Het ontwikkelen van mediavaardigheden en mediabewustzijn. Het stimuleren van sociale participatie via media. Innovatief en experimenteel mediagebruik. De vaardigheden met betrekking tot nieuwe media kunnen worden ingedeeld in ict-vaardigheden, informatievaardigheden en veilig mediagebruik. Het aspect veiligheid ontbreekt vaak in definities informatiegeletterdheid en digitale geletterdheid.
 • 10. Door de bomen het bos? Situatie Nederland: veel aandacht voor thema, maar Veel aanbieders van producten onder noemer mediawijsheid (Kinderconsument, Reklame Rakkers/Media Makkers, enz.) Veel organisaties die focussen op mediawijsheid (voorbeeld: Mijn kind online, Kennisnet enz.) Veel losse initiatieven en programmas (Voorbeeld: Week van de mediawijsheid. http://www.weekvandemediawijsheid.nl
 • 11. Kaart mediawijsheid
 • 12. Mediawijsheid in NederlandConclusies: Weinig visievorming; Behoefte aan ondersteuning implementatie mediawijsheid; Integratie mediawijsheid in onderwijs en bibliotheken verloopt moeizaam; Te veel nadruk op productontwikkeling.
 • 13. Mediawijsheid in Vlaanderen Sinds september 2010 staat mediawijsheid vermeld in de eindtermen voor het secundair onderwijs. Deze nieuwe eindtermen werden verdeeld in drie groepen: Leren leren, een gemeenschappelijke stam en zeven contexten (waaronder mentale gezondheid, socioculturele samenleving, enz.). Mediawijsheid hoort tot de gemeenschappelijke stam, en wordt in de tekst gedefinieerd als een bewuste en kritische houding ten opzichte van klassieke (televisie, radio, pers) en nieuwe media (internet-toepassingen, sms) en het vermogen tot een alledaags, informeel en creatief mediagebruik dat (impliciet of expliciet) gericht is op participatie in de culturele publieke sfeer (lezersbrief, YouTube, chatrooms, blogs, webcam, enz). Concreet uit zich dit in twee eindtermen: Leerlingen gaan alert om met media Leerlingen participeren doordacht via de media aan de publieke ruimte
 • 14. Mediawijsheid in Vlaanderen Veel versnippering van initiatieven, organisaties en beleidsinitiatieven. Voorbeeld: Het platform rond mediawijsheid, de Digitale Week, IT-Huis, enz.. Richten zich op bepaalde aspecten van mediawijsheid of vallen onder noemer digitale kloof, e-inclusie enz.. Veel betrokken partijen: LINC, Centra voor Basiseducatie, overheid,CANON CULTUURCEL, enz.. Weinig samenwerking tussen verschillende beleidsniveaus.
 • 15. Beleidsinitiatieven: voorbeelden Nationaal plan tegen digitale kloof (2005) Digitaal actieplan Vlaanderen (2005): doel: overbruggen digitale kloof Internet voor iedereen-pakket Oprichting Openbare Computerruimten (2006) Vlaams Platform tegen de digitale kloof lanceert Digiplan 2007-2011 (2007). Enz..
 • 16. Vlaams expertisecentrum mediawijsheid? In de Beleidsnota Media 2009-2014 kondigt Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding Lieten de oprichting aan van een Vlaams centrum voor mediawijsheid. Doel: het verzekeren van een volwaardige toegang voor elke Vlaming tot een divers, kwalitatief en innovatief media-aanbod. In de eerste plaats dat mensen voldoende kennis en vaardigheden hebben om bewust en kritisch om te gaan met de verschillende vormen van media. Mediawijsheid is bij uitstek een transversaal thema dat niet alleen sterke banden heeft met Media, maar ook met Jeugd, Cultuur en Onderwijs. De Vlaamse Regulator voor de Media met zijn gespecialiseerde kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen zal bij de werking van dit kenniscentrum betrokken worden. Er is eveneens een rol weggelegd voor het departement. De relatie van het kenniscentrum tot de vele kleinschalige initiatieven die zich nu reeds op dit terrein ontwikkelen, moet worden bepaald. Een leesbevorderingproject als Kranten in de Klas (KiK) kan op termijn een concreet instrument worden van het kenniscentrum.
 • 17. Waarom mediawijsheid: onderzoek Onderzoek tweede graad digitale kloof IST. Doel: een diepgaand en uitgebreid inzicht te krijgen in de evolutie van de digitale kloof; de aanpak van bestaande digitale inclusie initiatieven te identificeren en te analyseren; huidige problemen te identificeren en beleidsrelevante oplossingen naar voor te brengen De Nederlandse stichting Mijn Kind Online deed een onderzoek en publiceerde een rapport met de toepasselijke titel Einstein bestaat niet. De eindconclusie van het rapport is tweeledig: jongeren hebben meer vaardigheden op internet nodig, maar websites zouden ook veel gebruiksvriendelijker kunnen zijn. Dit laatste heeft ook implicaties wanneer online hulpverlening zich wil richten op een jongere doelgroep. => de digitale whizzkid bestaat niet!