Max Weber - Politica, o Vocatie Si Profesie

download Max Weber - Politica, o Vocatie Si Profesie

of 27

Transcript of Max Weber - Politica, o Vocatie Si Profesie

 • 5/12/2018 Max Weber - Politica, o Vocatie Si Profesie

  1/27

  ~I , s18tul eslfe acea ascciere lWnan.acafll!!i~iarogA(cu $\Jcoest drepttJ l de a avea,inClranlJele unui anum' teri10riu t. . . I.monopolu 8supra rCOI1strliJgf1,n fizicfJ legitim&.11~llnGtn.Jme ul specific 81~on$bfngerii iflgitimtl'.Qftat 1C 8 atar8 inminile gl'up~r i1o umaneeste eeee ce datennin& particularitaJile tuturor proble elor etlce alepolltklli..- v . toate i1ctivitAJile etic orientatepot fi pwse SlUbsemnul a doua precepte fumdamental di eritedin punct de vedere etie $i . indiscutalDit, contrare:ele pet fiorientate dupl!io _f!ltic;l, IJ eonvingtJrilor' sau itupi to ,.tltlel II fS$p()(IS8bilie4t{i'" ...

  ISBN 9739053,1 ()~6134 lei

  Max WeberPo litica,o uoca tieS Z, 0 " pro ene

 • 5/12/2018 Max Weber - Politica, o Vocatie Si Profesie

  2/27

  cuvtnr !NAI NTE

  Ideile scrierii de fa t;l au fost prezentatc :ub forma unci comunicar i orale, inIarna levolUliei din 919, la ioilmtiYa U lIiunii 51 udcnle libere din Mtinchea ~ItOarla, 00 areca, aruprenca cemijlociUk a (uv.u(ului ru L " . Couferin a ,35CmcDi$liin{d co vocat ie , face parte intr-un ciclu care a f o st c o nt in u at de mai.muJticratori ~ care avea drept seep " a ~Iujcasc~ ca lncireplar, inciifcrltc domcnii deac tivita te b zate pe munca ili1le led uala, t inc rilo r de curine. dcmobi li :r.at i iprofund m a r C C l t i de experierqa raw iului ii r i adei pestbc] ceo onfcren:tia-rul ~a complcta; expuncrca ulterior, In vec e r ea pili licArii, ~j e a - .p ' -UlloIorma de fa ta pentru prima oara in vara lui 1919.

  HeideJbug. august 1926Man'wule U-roer

 • 5/12/2018 Max Weber - Politica, o Vocatie Si Profesie

  3/27

  P e le ge re a pe care, la c er er ea d w .., u rm ee za sa 0 ~in, 1/" v. t (!.ezam.'lgi_,filAdoar i poase , in m ai m uL te privillle. [I1t-an d iscu rs d e pte vocalia p:>liJidi ~jprotesia de om politic, despre potuica deci , va atePta~i, desigur, cll",r ~ifirAvoia ths_, sA se ia po;rj$ie in pr lemcle. ce sint t~.,.j Ia ordsnca 2ilei. Dar acestIucru se va face Jolr-o m an ie ra p ur Iormala, ~iurr.ai la $fil"it,atunci c ln .d v a fiv or ba d es pr e Ot.semmltatca oomportamcntului PGJli l ic in cadru l conduitci de1 o i a ~ 1 tingenere, r. rest, vor lre'buj excluse m fl ooaferiota de aa:a.ti int.ebm ca:ce le J de poU/;c4 s a r ac i , (it cOfllv:wt s a dai c or op on am en ta hu t au p elit ic , dlci(ace stc ch esiiu n] a u. au o .im ic de-a fiaoc ell problcrnatica ooaslri g en erals, cuiOlrcbarea: ce csre ~ oe poatc ~ in~mnc polluca, j J l " i v i l r t ca vocatie sau pro-Ii ....~i acestea fUlld zise, sa tree m la suhiect!Ce i n, {; Ie ~ em o o i ri olil.iQ! N otiu nC 3J e st e e xtre m e iargA . in glo be aza

  orice tel de : a 1V 1 ale de couducere autonoma, S c v or be st e d e p ol it ic a bancara- -. deviz.clor. C po J ca scoraun (JI' hanciiRtich-tlIlui, de politica unui siadleatin gr'elI'~; se pcate v orbi de po fitica ~ co lali'cl a u nu i o r1 .l~ sau a u nci comuae, depolitica lIJIci asocia~ii, re sp ec rr v a c o . .. ilctu]ui ei de ooaducere , ba chiar, pfnA la, urma, de p ot it ic a U ln ci fc ci jn,c.c~c care ~lic ~-~i ~nd ca barbatul, Bine-io l lCle~ci DU () D l iu nc a lJ "l d e v as ti l v Ii0 iccusl considl!ra~i.ilor n oa stre dimaccasd seara, Vrem so'ln.erefer] .doar la conducerca sau innucn~ca condu-cerii wei unjwr1.e_o1t t iu-;ce~ , .:i'"ziuadc a . . ' \ l a z i - ; a unu.s O J , - -

  I "iiCeinseoomfo "unJuo;; poulica"? C e C$le u n . . sla ? Ni(:lac e st a n u p oa tefi ckrlDil, On pun de 1 t C d C I ' C suc io l .Qg i c, poon ind USN de la < : e n , i n l l t l . l l.actMI:lliJOIi sale. Cdci ntl existl aproape D i e i U.aIel de al ribulie pe care sa D Uf i - ( ) fi aroga. t ..,..eOOala 0 uniune polilica ~ pe de alta parte , nu cxisl~ wei

  7

 • 5/12/2018 Max Weber - Politica, o Vocatie Si Profesie

  4/27

  MAX WEBER POLlTICA, VOCAT E s r 0 PRO:FESIEaCribul ii dcsprc care ~ putcm afirma u eeetltudiae c a at Ii fOSL in l:> t eauna, intoealhate ii..xciusieiuue prerogative ale acelor uniuni pe care sl::i7J le nu-mim stalc s au c ar e a u fo st a n.d va p re cu rs or ii i 5 1 . :riiciai ta.ului modern, P"wi' l laurm~, Sl~tul I l 1 n d c r n . nu ale fI deli:.iu sociologic ode;;il. f l l ! t r . - J ! U l . - , a - n U Q l e -ill-&lrum~e::LC!te ropriu ~i care con utule 0 r t a I l i v - . 1 a

 • 5/12/2018 Max Weber - Politica, o Vocatie Si Profesie

  5/27

  MAXW BER POUTICA,OVOCATIE $1QPROf'ESIE

  , /(/

  P en tsu m en tin ere a u nci dO D lin alii bazate pe cposlringere sinl ncecsare ~ia . t I U t 1 l i t e . I I Il IJ 10acc rna c r ia le e x te r io a re , i nl DC ln aL ca In cazu l In lr~nderaloore cooomi~ UTJllcwtri_ tat sc cu .silica d,; f 'WpiuLpc car ' seb~ < l i n a ce st p un ct de vedere: nUJlOACClcde adm~nis lrare Iipro ricta-lea _aceleL ca egor!i de ~ i - 1uncl i;onui sail alte ~ego i -, pc worobedeDta. q !m Lo ru l p otcrii p oate Willa - r nj jl o ac e le a ce s re a p u ti nd fi bani,clldiri, annameo l , aetomobile, cai sal! o rice ahoe va - sau , di p O lriva, PCISO-nalul adminiWati\ l poate fi ,,:SIepar"L" de mijloacele de admjnistrare, i n a ce 1 ~iscns incare asl~ i nc ad n i. l i .t re p ri nd e ri i c ap it al is tc , . .n ~ ji ll ii ~iproie tariL slat" sc pa r3 !i" d e m ijl oa ce le de p re du clic. S c p oa te deci i n lim p lC i c a d e li rtA tompute rii s a a ib a a dm il li S lt r a~ a in r e g ie p r o pr io , orgarti7...:lUl de e l ~ de se rvita deslujil()ri ai lu i sau d e fUliclil)luri a ng aj a\ i d e :el. au de I av o ri \i i J ui ~i e a rn c ni i l uide i.c re de re ., a ce st ia n e fi in proprjetarii, p oscs orii d e d re p; ai mij]aace lormate ria lc ~iadminis tradve , ci lim e a du in a dn :iin :islra \ic d e ca tre st ap in . S aus e p oa te ioLiJnpla c on 1ra nJ . A ce asta d is:in ct ie p oa te li urm~rita in lDa i le o rga -n i za r il e a dm in iw .a t iv c a le c ru lu ill i.o u ai ue e p ol ili dl l in c ar e mijloacclc m a te r ia le d e a ds un is ar ar e 5C af IA. parLials au I l o ta l , in sta pin ir ea u nu i p erso na l a dm in ist ra t v d e pe nd en t d e ! i la ;> i 'n, 0 vo mDumi 0 uni~ artieuJUlA dupi o ..ier rhie ~ ltirilo.r". Vasalul, de pilda, inc a dr u l f t" n na \ iu n ii pclitlce eudale ;f lcea al a pu n I ff iJ pr ii le l ui m ij lo a ce c h 1 -t uic li] or a dm in is tr t ie i ~i.st itie i p e rerhonul f eudci salc.s ' cchipa ~is e a p ro -v iz io o a s ia gu r pentru ri7.ooi, iar v a alii l Ibor

 • 5/12/2018 Max Weber - Politica, o Vocatie Si Profesie

  6/27

  MAX WEBER POLrrICA,O ' Q C A T J E s r 0 PROFESIErile sia l bi IOcca t i . . e , _ cu ilOalli structura l cr l al iuna l: l caracterisaica s ta tu lu imodern in Le le - i. IDaIales ~~ - = .~ C e" s ': u tt f gl , - -P re tu ts id ea i, d c:z ol ta rc a s Ta tu ll Jj mooecn ID C Cp e prin a ce ea d ltale, de c a t e pra~. oex r rie r._ :a c al i ~ !.Jllltgiiadministrat.ve: proprietari de: mijloacc adminlsteative sa. rurl militarc, defan un noan: sau d e . orice ai le buneri aviad 0 ulililalc politiea, inlregulp ro c es p re z in ta Ul'I paralelism perfect cu dezvol tarea Intrc rindcrii capitalistepm expropricrea ltrepla~A a producatorilo r 3IUl(J(JO:11i. :lir it, vedem di,int t -adew, in staLul modern, ggl iuo::a aSJ ra anile iului ar polieic o~ nt r~ az A i nt r- lI D 'n gu .r :.W : f, nici un fW1C~i nemaiavind iJi JlliUIrictalea.s a personaJi fondurile de care dispune au clldirile, materialelc, inslrllmenteleIo ri arme pccare le administreaza. in .,Sl~ul" dcas~zi cSlc realiZlll~. Hfldar,Ipe deplin- i aoes t lucru esle csen~idl-, , , scpamr aU m- j administra-tiv 8_funqionari r I uO'1 i lor i lo( di n a m ln a st ra ~i e, de mijloaccle efective. de.a dl1!!nis l rare , S i aid iatervlllc e tapa e ea m ai n oua a de zso ltarii st a t u lu i m o -e rn ; su ochii no~tr~ sc in cca rc a e ro.n_ri

  mentetor politice ~i totoda 1\ ai pute rii polit.cc. Ace t to r u J .. aOb l im Jl r e=o -lulu3, ee l P'l tio in mlksura i:J care in Iocl J v e ch il er d om ni to r i au aparut eon-ducateri ca e, prin uz rpare sau 31 ger i, au 0 inat pu.ceea de a di punc depcrsoaalul p oJ .ili i de mijloaeele materialc -Ie admillistrd..liCi'l care Iii revea-die! Jcgilirnitaltu -lndirere t cu ce drcpt - de la \ 'oiola c.:lur (Jomllal i , Esteioss. 0 alta problem d C !J ci, pe baza acestui se cccs - eel I,ullll Ip.;.rclll -, potnutri i nL r- ad e vA r p e ra nt a ca ar p ut e a r ea li za ~icxpropricrea iOlrcprind.: : : ri lo recoeomicc capitaliste, a c.ircn condueere, in cluda moltor analogii, es te dicLltar totUi de cu totul aile Icgi dccit cea a admjl l iSlra~e i pol iLlce , i n a .c c. s! a rob-lem4 nu yo m lua astazi nici 0 atitudine, Vom face do:u 0 a fi rm a ic ImportlUlla

  - pe j>~LJlal p en tru e on si era\: e _l1oasLre. e asla;rJ. I a n~ le c A- :r al ullD9de~n e tc oun ita te'de d Jnlna 1~!~itlll .ion-ati'J.af~.c!!."~~eardi -~u~Ie -'JJI~=- _u~a,!!llmit : -nLoriu , sa monop ,li~2Jl ; ea in l r ume l i l a l dorni-Datiei, consaringcrea n.Dcfl~iUmti', ocenrrtnd in8C1.:sf 5COp mijloace le marc-nal~ a le adJ l l1 inislra , i~ in m~in il e u l li ci _co_ ! !duca1 ( )r ;p ,iv i "du - i in ucest se ep pelo l i fUrlE~ODa au tOCUl l , "CU laic', -d e drcpturile lor antcrioor.c asu_pmaces-\1 r m ijlo oce L3erudu-1 in k>cJllor, inCrunicli erarlliei pc c e I c O l ld u c. cl to r ,In cursul a~ tu i proc~ de e: cu che are ", de d1:alaas a in altscau, in sensUlI de , I~~ pro ~~"I ~lcj aQ:b oomcni nu 'oiau s a .evina c i i n~ i i Stlp.ml. p r C C l U m oeonduca . torul har ismaci< ; ci sA inlre in sClI'Vic':l Aul01\l1se :efu':i lar~\'Oluliligu"'.nlldID 1918 C n . i n i d .

  SIA~Of' litici. Stind L a dispoziJia p:riocipilo( tn luptele lo r polit .ce, ei p-aucut -diu indrumarea politicii acest ra nn mo d de ~ cl'~(iga e."a uru ta . tu poliuce dit care Iaceau parte, allma1 dac s up er io ru l lo r salLega1ii lo r lex> cerecJu in mod s ~ I N u pro ce dau ah fe l n ici cci pc care:princlpele. u a c a a ju to ar e 10 lupra a p e n tr u crearca un-uimccaois:n p()iticde ca:re sA d is pW lA t e l pc! rM>naL CoosiHerii aulis:Qi, c u m C limult l imp io urm4.o mare parte a sfclni.cilor dirl Curia i din aile- corpuri de consil ' e ri aJprincipilor &e comporUiu astfcl. D a r aceste ajUloore oc:azionale: ce Ll :ne ro-~ n '!.. e rau , d 'gur, de ajuns principclui. E I a !reb-uit sA~~ caule UD

  nal in touegime ~ i' n exdusivitate c'msacrat servi:iului sAu , un :personalprolesionist, dei, De p ro v en ie n tl l a ce s t'U i per.;olLal depiJldea tn fo arte m are.. a u.a -ad.,ioistl3!ta ponlilica.1I Bi,,:ricii e&loJicc(n, lrad.)

  12

 • 5/12/2018 Max Weber - Politica, o Vocatie Si Profesie

  7/27

  .MAXWEBER POUTiCA, 0 VOCA TIE "l I 0 FROFESlEmlksur li inlreaga structura a forma\iunii. poli(ice dinasuce care lua a tfe lfiialiip tot de pro\lenifnta acestui personal depindea, de rapt, iOlreaga f l2ionomic acivilizaliei respectrse. ExcJ c t in IIcfe~i situalie. e aflau i u n i u ni le p o l it ic e ce seconstituiau - cl in .d la 0 parte u J j rn iLin r linmar: lIIIasura pute rea principclui-1 0 comllllititii .,libcre". Iibere nu in sensu) Liberarii de domina~ia prin oon-l r ingcre , ci 1nseas IlnLatUlrflrilpuLeril priacipel put e r e l e g il im . :\ in virtuteal ra d il ie i ( ~i inmajotilalc;t cazuriler religies OOrufiJllLtii), ca unics SIln>3 a auto-rit~ii. Sorgintea aeestor comuniliiti a fest, is tori vorhind, p r il l eKCC tc. !i i 1mO c cid e nt, ~ rm e ne .e -I or l iir ad l ora ~lI l (.3 I o rr na ti un c p o 1i lid l, a ll A lit ca. atarepentru prima oara illl cad ru l civili;f .atiei m e ile ran e n .:.Sum CfCfU, in to atca ce s te c az u ri , p I it ic ic n ii . ,p ro C c sio ~ ti "?EXiSt! oouli n dca-LI ac e 0profes ' din polaica: lie sa Irtiic (i" Il-

  tru" politica lie , u n~ oa r.a . .,din" Iii a A ce ste e cru ra rii o ~xclud t . n s Atotal: De e g w , se rae mai dcgraba .ambele luau r i d e o da la.c e ] pU l in pc plan

  ~m tlla~ dar de e e le mai muke o .rUi p o e . plan m ate rial. '1 cc ~la.c~1c , .pe .n l r u"politica, .,trili~e ldwlIriC' din. asta, fie do face din pura (Jlaccrc de a posedap.ne re a pe care o c::xcraHI, r t e ca ~I s us li ne . e c ll iL ib n l in lc ri () r ~ r es pe c tu t deWl.e d in co 3~ ie J]t a fap ltJ ui c:.'lv i a l C l sa c ap at a s cn s f u n d pta ~ in lu jb a u nc i,.cauz.e". to aceasta privin~:.'I.8 viqii inrcrioare, oricc Q:mseriu care-ts i~pcntru 0 cam, t Ai e tel " e .s rg ~r .. ji _d il l c e a ~l.3. Distinctia r a w m ai sus sercfera.~dar, mai degraba la aspectul e~crio;r al situatie], I. ..aspect econo-mic. Din" pol.it ic~ diD probia e om puLilicJ Ir~jCfle eel ce ca 14 lsa fad di na~ o"":5llrg_peImiU].c'!!:I. de v en it uri, ia r "pcnfni"_ o l i . t i c ; re i in cazulcAruia DUpoo.t e livorha de ~ ceva. Pent u C a cioclra, in accst scns CI(OriOmic ,~ p o . a la t I rA I . .pent ru po Ii~ u ic ~ fie in e plinite - incadrul u nu i e gimbazat pe prop ieratea privaM - cite> condi ii, ;jaca v re li, J oarte b an a c: o mu lr cs pc cn v t re bu ie , I nlr -< > 'tlJatie normala, sA fie irlde n e .-care JiLica ie-at Iltea ad u c. Adica, pur ~ s iro plu : tre bu ic A iba a ve rc < au~ .aib A0 silllailie c ar e -i a s ig urlL ven it u ri , i nd c si u iloarc. Asasrau Iacrurile inQr-~iluatic Donn.all . in ce-i pr\'t!9tc pc eei ce-si rmcaza c~tu-ul de face sto ra le pas! [a re i de PIJ~n de-. nuaila c co no m ic a D ' n r n . a . I . ' I c .a . c :: lg r c cumc pe e ro ul re vo ulio nar a sIr l . i i . . AlIllbiiJraic :: d in p ra d: 1, 'af oon-fisdlri;l:chiZilii, im p Bo enforlatc, care In e ~ n lA , r e pr e zi Ja l: i toot le . : : c 1 a ik l cr u _ Da r aoesle.a sint, i.nconreslabil, f enom~nc eJICcPliooale.. f n lr -o t :C a:Sare unc iata i

 • 5/12/2018 Max Weber - Politica, o Vocatie Si Profesie

  8/27

  MAX WEBERven.ruri regulate i jnd'~stuIMo-are. Asadar, pnlitica ponte n p ra cr ic at a nC1 u yi -ric" de catrc oamcoii ,.i.ndcp::ndcnli"', adiea msllrlll e rcnticr] In special, Uconducerea politica poate fi ra..culracccslbil~ celor neinsllHill ~iatunci trebuieretribuitA.. Politicianul ro(esicni Icare Irc \i~ te d in _p ol il ic a p oa l' ur isimplu ,~ub7Ven-liional"sau poate i.,salariatu lE I poate fi retribuit cu onorariisau -la1(~anlJmle 5erv.cii -taqi~lIrile ~ mite neliicd d cit 0 formanereglementara, ile,gall, degener il . a aoestei categorii de

 • 5/12/2018 Max Weber - Politica, o Vocatie Si Profesie

  9/27

  MAX WEBERo daM CI.Iascensiunea f lJnc~onal t 'dor rofesion' ri 5~ a i'loil- nesi~:te _ ~

  (jgu~l1(.rucdJcruJu poWic". Desigu:r, consilieri politici ~nllucn!i ai pr-~cipi- -IOJ"au :~siat inlOt e una i pretuti deni in i cn t, n e vo ia e a-I degreva, po ecil posihil, pc sultan de raspuncerea [lets ala pentru succesul gu\crntlrii ad05 a ap~rirgurii tipice a "mrurcici ~zir' . jn Apus, dipl ma~ia a deveoi!1,peatru pruna oars in poca lui arcl Ou in ru l ~i a lui Mach ' ve 1-mai ales su bintlucnla rapoartelor lcgalli lar Ycncti: lle, citice eu ze l pasjunat in cercurilc~iplomaLicc -, 0~A constien: c ul ti va ta , a i cArei adcpti, de Iormafie umanistamdeo'b~lc, se eonsiderau 0 p~'u l ilnstruila de n~lia\~ ase.eienca am",nil destal um an i} ti d in China ult ime] pcrioade a SlaUOI' indepcnd nle. Dar ncccsi-~atea unci. conduceri unitarc ca farma a intreg;ii p o lh ic i, i nc lu si " CJ politiciitnt rice, prmtJ-un nducator polili u lIie, a I ~., definit, i 5lTi~cnt, abiadata ~u tre~rcGl la statu. con i~u,t~oOlI..Existan, d !'ig_ur,di. aiate. liSJ.ui cea-trale ~n p . ,prc(..u anumui consilieri . u m e n to r i a i p ri nc ip il or . DarllSar..~ UlSlJlIl!e1 r puterii a luat-o, I()tu~i, Icmai in statete evoluare, p~t ?cAI.Aw .ap~.c'ut~a i intii ~anlC adminisirat iv c Sl. pr ~mr: : /4:~:iale.Teorcti1 , In .Iot mal Dl IcAma su r a, p r ac u de se mtruncau sub conducerea principcluiJnsIlI, cI flind eel ce . urma s A . k deciziile, Princlpel.e, ajuns t lIlai mull ill~ura unui dil rant, cau a sa co racareze impo cr scinda a s ecia-i7~rii funqionaJilCX' s1i p'asUeze t()tu i condueerea in miiniL sale, tocmaipnn .ac~(for oole~' c lucra pc principiul prcpuneril r, t;Q trapropuneri-o ~J vo1.un rm~tL"ar.c. alrruJj()ritc\1ii ~ millorila~ii i totodaU prin aceea ca,pc tiogA aceas ta lDstant.l i llpr~.m oliaalil, c) se Inc njur cu oarncnii A i derncrcd~~:, :()D.~nilLiind Un .,cabiae u 'uto[IJI (i'iiU ~ -deci2iih: ~rczoh ..1iJe cODSlhu UI e ta l satJcum s-a mai numi. inslan\a celcctiva suprema.A a.olKiarLegate e e ale funeti()llaril I,~'mpo(liva p arlam en lu lu i ~ Slre.lem;ii-lo r sa pu(ere. III crcsu ulOClJ;)nllrOOr oCraca. t.oate P' urile de C() duccreindus'' ', ~Ic c .7 mi~lri, sA poalil 6 ocupate de ei, a~ dar ca ei s1 poata a v a n ~ l J o 1 0 c a c l e r a 0 1 " . PJn~ la I.Eun om care sa poarte toate raspunderile i ft.l acoperc, de 0pcrso aJitate caresl\ discu e cu parla reatul l sa-l infrunte ~icare 53 sa; ccupe de partide. Toateinteresele acestea conlucrind in aceeasi di re t ie, (lap~rullun mmistr u-Iuncpo-oar, al carui rol era 5 < 1 dca ' In' ate oonducerii , Creseerea putcrf par mentuluia ,poli( zi", 1 1 1 sensul trier al cuvintului, '1: defincsc exterior, de\ re, Ii, pnll aplura pot fi or.ciJad [ran recal l , dcs( ilu~i sau su5pcnd!ali'..exact C 8 prefect.i fC"al'_ce~i Glmologii 101diD a i l e ~Ari, .iilllalie ce CO I 1 l r . a . . ' i 1 . ( . a 2 ' . . lnagrant cu . , inamovOIb il i tacea" fUr1Cl ionariJor dill ma~iraturi, de pilda. inAnglia, din aceasl1 categoric f .ae parte acei [Ull ~ioDilri COirc,conr~rm IIncioonvenl ii bloe stahili le, i~i pa.Ascsc p lurile in caml unci ~himbari a...majo-rit!{ii rlament.are . abinctu.1UL Pnntre ei

 • 5/12/2018 Max Weber - Politica, o Vocatie Si Profesie

  10/27

  MAX WEBER POLlT]CA,O VOCAT IE ~ [ 0 PROFE IEd c) nu-~ i i n d~ ( )l in e a u o b l ig a ti a IId~ , face politica guvcrnului" ~j c i c ra ufulmi!i. ascrncnca prcfccii lo r to Franta , a inll.lell\.uea alegerif r, Trebuie spuse ll i c ad ru J s.t st em ulw g er ma n, r na jo ri ta ie a fu n .io na riJ or .,poIil i~i" I;Jric rWl~jo[J8n11w m ode rn lips te Ja no i numai jn cazu l ~ e f u lu iap i lI a -lwllli politic; L D ID IJllI5lru :lidio is.llru prlJsac .al wlturii . c l l i . . a . r ub v e ch iu lregim, putea IiorlCtJle, TarA siI fi eCVCnlalmAcar, vreodara, Q i l ls t i :Ulo:e deinv~amil1l superior. in l ill ip ee postu l de coasi li er referent nu putca fiocupat,o n p~cipiu , dec:.it i. n n rma pl'onlO\ritii examcee l e r prcvazute . in consecintA..rcfcrentul sau co_!!~l.ierukeSereat..era- . . .d~@lda r n micislcnj _ p n Q . 0 1 e al edu-catie i condmde A hh off-- in fin it m eA b in c i n fo ;m~ .! . a su , = -~ ~ .I e lo r _ero-b l em c t c lt .n i~ a le resortlJl~cll ~e Iu J s A IL ic i inAng lJO I k lc r ur il e n u s ti te awallfc l ~~ CIt urmare, in prob l eme Je CJ~nle, c on silie ru l e ra e el o e dlspanea dem ai m.JUt putere. A ce ast a sit ua tie n u e ra de O C " absurda, M inis lruJ era de ; (aptre prc7 .J;n tan u l ie i Wee a fl at e 1 3 ' .I le r . L e l1 u: bl li a s a veghe z e. upra rcspectmi anumitor criterii po t e, apl ic indu-L pro ectelor funcJ.to-narilor de spceialitatc subordona~i lui au wndu-Ie acesrora dir ectivclc deo rd in p olit ic corespunzatna re De fapt, S1tuatia se aseamtina C .I a dintr-ou.treprinclcne economic! privat&.: adevaratu! . ,suYCIan", a d un a re a a C li on C ll '~ r.es te la fe J de Ii.psiUi de innuen~a in conduce re a intreprindcrii ca un .p

 • 5/12/2018 Max Weber - Politica, o Vocatie Si Profesie

  11/27

  MAX WEBERsociaJe. Ea a apAral Anglia de acea birocra izare case a consthuit destiaultuturor statelor conlincdal~.o a cincea palur1, .pr~ic ~identului i in special Europei-contincntale, afost d e " ' 0 importantA capita l! reDlru li ltreaga str c larA poli tica a aeeste ia:juritU de forma ie llnivea'sicarll Irncnsa iaOuell ta a drcptului roman, ~~aClm afo elaju5la t de . statul biroeratic al per ioadei romano lil7i i. s -a m wfesta l at'de pregnant, dato Iaptului cA prctutiodeai fevol~ionarca SiMclI lwuipol i t"cin. seastJ dezvollArli sea uh" n wnal a fost :fi\c.t4 d~ur~lii eu coala. Chiar ~iin Anglia. d~ i oI!.cOIo;;;ile corporatii nationale de jllrilti au rrin t preluarcadreptulll i roman, in .uci 0parte a luaii nu pate figasit un rCllO;:ncnanalog,en toatc implamAri1e de gtGdirc juridic! ra~ionalil in scoala indi~ni Mimamsa6~ e u t atc!icultivarea giadririi j ur id ie e a nt ic e U. llslam. n~pA4irea giodirii juri-dice ralLolJ81ede c:ifcri tele forme ale pndir ii teologicc nu a PUCUl (j prita, tnpcimnl rind, procedure juridica nu a f .o s . t oomplet ralionaiiutA. AOCS I luc ru aputul fi r ea li za t a um ai firm p re l ua re a j u ri ~ :u d c~ e i romane antice - a a ce s tu iprodas tnuu totul specifi c a I unci formatillni politioe devellft~;d:inlr-1lJI oras-stat, utere ondiala -~ de; catre juri~tii italicni, in aeel II sus modernus" a tp8 t ldeoLi~l iJo{ 7 - can(!Jn~ilo~ cvulai mediu tirziu ~iilli acele teori i ale drepru-lui natural nascnte din gindirea jUlidica ~i rea a'c~Linl, secularizate ukcnnLAcest ralion ism ' . i i- . e r e zcn l,1 . .' tn: estalii9:italicni. p - ire' . til rA Ii {rancez ' f~uril ri ai ist rumcatclor form c..delSubm inu c a < I~n a iei senten r -n Ule rca rc ala. p rin Lr.e c .J .n oo i lii -te o 0 iai drep tului nalural djlloconciliaris print e u r ii d e curle -oeavaleriL ifIv~~ati ai prillcipil r de pc con ueat, printrc profesor~.c In as ura l d im TA n c de Jo printre j ur i ti i r e ga li ~ i parlamentarii e n g le z i, p ri at remcm riiacelei "ncblcsse de lObe"- a ptlr amenlu ui (rancer . -i, in fine rintrea\ro ~ji de ._pe ',ro m a R tel_ l' aces; ntion 'l ism jur idic, formarcas t a t u . 1 U l absolutist. !P C de 0 p a r t e , ~ Revolutia, pt cc alta pane, ar fi Jost deDcndUpuil. Farcw-gind pr testele iJlarlaoaclltclor Iranceze sau caietele stArilmgenerate franceec din secolul X\,1 pil ll i 178 g~qli peste tal aco.b~i Iu:cru:spiritJ! juritifor. S l dac~ t.reci in revi IIIprdesiilc mernbrikx a nvcntiei fran-ce ze ,~a,;~ - de~i t~i au C o I alc~' c onIo rt I I1 c c lc i a~ i lcgi e le ct ora ..c - doar unsimgur prol::lar, foarte pUlini intrcprio2AtoO tj c i ladani }i. in s:hillll.., 0mulLim dc6 Mimamsa-cb:lnnldc: .aru:turJIfllozofidi fi:el"kxS4 din Inllin, inlemciata efiloznrulJmimioi(secokJe IV-V). tQnlfnd ca uMI dlnlR. CCi cp .sc :: ii sl cm t 0 odoxc lie ~Indiriicia i c - e in.dcl1C (cupl'V. K.ernbacl1 (jic~o"Qf' de 1fIilo!ogjegarC'r.1itl. n. IRd.)7 pilndooI i ft i - bltuln"eli & i u 1e i t 'ukgeri d in s .e ricrilc ju . .p i I :>r(!asic-i ('Omani, t '\Ilege:e ;alcjtui.1I s POnJOO I tmp. ' lr . ltu i u ui ni un ( n. G ra d. )8 can- :lM tl-ink::rJlrcll ~u 5p c ci a lJ ~ li 8 i d r cp t lJ l ui ; . .n:lnie (bisc :ikCK') (0. Ind.)9 pock:slal - pm ~s.u ~mBtor.1 u n ui or .J t d in lIali. m cd ie ..a (n Ir.id.)22

  POLITI A, 0 WlCATIE ~[ 0 PROFESIEjur ii ti de toate fclur ilc, frr.1 de care ar Ii Iost absolut de n imaginat ace l spiritspecif ce i-a. anim t oc acc ti intelc .uali radicali ~i arc a po'itrun in roatc.E o e cte l r, A',rOcalul m ern ~~CmOt fC l~13 moderna sil1[ de ;a~unci dtou~lucruri ioseparabilc. De altfel, avocau, in sensul nos iru, ca 0 catczonc ell statutautonom, c.usLa" i ar a~ i. n uma i i,n O ccid en t, d in c\'U 1 m cdiu inc(.ac~. Ei auaparut din "pledoaria" pcoceduri i juridiee Jormaliste germa e , sub influe:ll ara\ionali:z.arii procesel 'f.[nsemna.Late" pe care all cc'lp:'llaH> avocatii in_p ~ QC ili.!,:lIta ii, de laapari{"ia partidel r i ncoaa;, este intim_]lliill .()a~_Mccanismul po l it i ci i p r ac t i-

  ate de partidc c..\fc de r.1pI~unmecanism al in lCrc :sc: .or- "om vcdea md"l:! ceinseamnJ asta . Iar apararea e fici nta a unor irncrcsc cstc, de i uri S 3 ' cialita-tea avoca t i l . r IJl

 • 5/12/2018 Max Weber - Politica, o Vocatie Si Profesie

  12/27

  MAX. WEBERsale coO\iogcri,lin ordin, chiar d ac a a ce s ta ie pare gresit, I' in J rl puodereai n s e am a s t: .p c ri o ri lo r . f~~liiac e L a d isc i .Iin a m ralii..=l_ e el n ~li 'n alt in ~ le sa l cuvio lu~ui - ~ t A ra o c ea sl a O Ib~e . m tre gul a l1 aL adruin.strativ ..raJd e zi nt eg ra . M i n dr i1 l C O l l i ~ului po liuc, adlcfi a im .dtu lu i dcmnitar cc statcstc, insehimb, 10 rnai raspunder ea lriet pcrsc nalA per tru let ceca ce face,r~undcre pe care nu pcate ~inici nu c voic s a . ~i-() J sclinc -. u s~ 0transfere asupra alluia, T croai (UII ~i nar ii 00_ a mi "n alli' lin ul.:i m ora lain l cei ma i _PI " Llti ieru iiln . - i-n se a po illc;al c uv in tu lu i - C!;imtul r~ponsabil irA~jj id~c~ in ai.C~ s~ ru av in d 0 moralh ate cc ara. D inplicate, am a' a~Te ~ arncni i n p o st u ri lc de n du ccre , a m avut parted e ce ca ce se n um ~~ L.: u n "rcg im r'Jn clio ofltt :.S c". C rc c.i n u ] . ! t . . Am c o n i- ni con area f UDcl ioDa ri io r n tri daca, prj i n d s it u a\ i din punCII d e v e de re po itjc~ijudecind-o ::IurA. rezulratelc la CJt.l 'C a dus, atragcm .all.n~ia asu ra inadccv.;irace: lui sistem, Da r s a mli rcvcn] 0 data L aIi uril e d e p erso na jc o lit ice ,"D clII3 o g.u .r' L e - de cind exis .a statul c n sL i lu li 0 1a l ~i,p in a I.. u rm l.. d e

  c in d ~riUIA _ m ~a - tipu.l mducatorului (J ~~ ..dill c x : i enl.' '()1I0Iatiapci~.a c u'w i nlu lr oi n u t rc bu ie sA ne acit ~ aitam Iapu.l c a u Cleon, ciPcride a fest p rim 0 1care a purt~ accst nun,c . Nc.w" d uici c r U Jl c~ ic a u avlnds ingura. fUl l1 c li e~ooferitA il!.uI'1I1aunor alegcri, cca de ~raleg uprcm - oelcla ltef un t:~ i f iind repartizate, pe atunci, prin tr g .rc la so ,\i -, e l oon t JU( c a adunarcap porului, s uv e ra nii :l n A le n a Dcnl~a m_f!cln:1 S_ Cbazcaza, de igur.. i pcdiscursuri, inlr-o ea rm de marc 1D3~t.rachiar. daca ne gindim la I ale discur-surile electoralc care Uti candidat mo de rn t rc bu ic s a lc t i n a . Dar se servcste~id e u n in stru me nt m ai p u~ in crisu bil; d e < l!_ vin uu lli _il. Pu b li ci si u p o li ti c ~iinainle de loateziOJisw' e s te p ri ll cl pi il ur rc lj lI C ZC ll ta "' l a ct ( 1 1 3. 1g cn u l u i .Sociologia ziari st ] .. pol it ice m dcrnc m, ar putca Gn ici micar sc hit at a i n

  c ad ru l a oe st ci c on fe ri nt e ~ie on s t i t u i e , irI oriee C a T ., L O c ap it I ap artc , D O C l rc it e v a w e ru ri Ire u ie a mi nt kc ncaparat aici. Ziaris lu l "Ill p:irta~~lC acec.ajiso arlll cu lo ~i demagog-, i nc lu si y c u vocal ii ~1arlj~ i) - (cI ()u .m p c conlrn nl, pte deos.ebirc de SilUa\ia din A g.Iia ~iv:chca P I usi -: cI scap;1 ridireicalcgorisi.ri sodale pre c' . A parline 1Illr~!!!!c1,_!.!ncLca!il._L:p

 • 5/12/2018 Max Weber - Politica, o Vocatie Si Profesie

  13/27

  MAXWEBmbo iuJu i - ~i se mccarca In contmuare, dupa cie sc pare -, excrcliarea Wlei: inOuif_J)~eolit ice de marc 2.J1yugulfA asupra p re s et , C h ia r dl. l&3ziarc]c man eV~~ sustrage, peste, a e tor ingerirqe, silualia ziarctor mai ruici e sr e m u lt ma

 • 5/12/2018 Max Weber - Politica, o Vocatie Si Profesie

  14/27

  MAX WEBERin fUllctilllne" ialrcprin;r.alorii him; p1fllili. plata in acord s i t cm ul Taylor"O,discipL.na m iliL ari ~ i d isc ip hn a m un ei] i c ae ta c ap ic a} s lr ai n, a dic a, U ru -u ncuvint: sint ne:..oili ~ acccpte toate lucrurilc 'impotiva cir(lra s-au ridicat,numindu-Ie or"lI1duriri lc cEilse i burghezc - i cA,mui lIlILl, au r cp us i n fu nc ticprincipaLul instrument aLputerii I" de stat : agentii ve bi i Ohranall aeuncianalogi a accasta de vine . mai frapanta, DiU nu raa i avem de-a face deja cuac e le C) rgan :i l atu ICe.s-U im pu s p ria t er oa re , ci c u P o Ii Li ci en i p ro fe si en is t] , c ar ecauld ~ aau~ partidul la pntere pll' tr-o propaganda rczonabila, .,pa~nic:ll",ficuta pe piaja electorala,Ace!,-c partidc, in sensu! i~nuit al cuvintului, au f iniliul. c p i J d a in

  A nB lia. t oe sim ple g ru pari ale ad ve rsa rilo r w i;tO C tcllic i. a o rice sc him hare d ep a rt id , i no t iv a tA inLr-un fcl sau altul , 8unui pe e r , 1()1lcc i dependeo ]] de eltreceau simultan in partidul ad ers Maril c Iamilii ale n bililor, ine ld. iv aregelui, aveau, (lina Reform B i a 1 1 2, patronajul u ui mare numar de circum-scriptii e lec toralc . AsemflnA!oarc acest r i artidc ale n bililur sinl i part delenl)tClbi1i~a ilor, ~a cum a. aparut cle o data cu crcsierea pure...iburgheziei,Cercunle ~u "etiuca.!ic ~iavere" s iJ:llpd1 mode mil de ~zue .ll1ullciin.cadrul. llrcia IIonllc:ac~cstabilc::otniveh.1 m~nc;IOrio,~u eel mlli rid cal niUla.1OI11 (r.lnd.)11 brana- p:lli! a SC('rc:hllpoIiliril dirt Rusi luisl l (n. ln ld .)1 :l L e g . e a ~efomle i: ad~l I I!de flrl mcolul bri li lJ1kIn lE32 dulj. umarul eleC'lo.rilarurean m lr ul per l men IBrUoql clureala trqle:rta infl uenlci Can: erei Corn unc:lor (n.I rad.) 28

  POLlTlCA,O VOCAl'lE S 0 PROFESIE~tiau Ioerte binc caror notabiliLAtJ locale trchuie s .a Ii:sc adrcseze ciod lise parenecesara 0 a~iune JX . .. .ilK:a. Numa1 in orAele mari existau uniuni durabile dep ar ti de , c u c () ti 7" 4i i m o de s te , C u intitniri periodice .i aduno lr i p u ln l ic e , in caredeputa - prezeatau d a n de SColnJ3. E!le cApalau v i a t a . doar in pcr ioadelcelecrorale.tn tcresuJ parlamentarilor I gasicea un o Icompromi u ielectoeale interlo-cale ~ 11)irnpactu! unui program uaitar, accepta de ocrcuri largI 111.ntreaga! a r n . ~i mai ales inlr-o propaganda clililam in 10alA ara, a consl i twl J rlit

  motricc a alh.mtclo:l ' tot mai t ci ns e " nc re partide. Dar, chiar dad' upra In tre -gil lari, inciu.;iv a or~Ol" mill mici , s-a CK1Ws o relea de ulliuni locale . departido ~i lotodatll d e ,,> oa me ni de ilOCrcdcrc" CO care membrul unui partidparlamentar, ca d al bif tOuJui c partid ce ntral, e ra in o ontinw co re spo n-dent!' earacterul aparatul" 'i de panid a r(imas L llllii, U t priacipiu, ee l al unc ia so ci at ii a notabit.A ilor. FUlue,iollarii pJiilili nu e xistau inc.\ dcca in biro ulcentral, tn general, oamcni "de \ 'lIz!\.", conduccau, de dragu] stimei de care seucurau i aceasta silUlil\i.c,uniunilc lo cale . A ce stc ..notabiliLili extraparla-mcntare, esercitau, a!atOli de patura not bilil;iti1or p01 io e, 0annucnlll asupradcpL l l atalui din._parlament. Hrae a spi 'Cual : l a prcsci ~i(1

 • 5/12/2018 Max Weber - Politica, o Vocatie Si Profesie

  15/27

  MAX WEBERtW , dispuuca de pat ronajul postunlor ~, in general , de toate patron je le po i-bile, in circum~iptia s .a el eloral& ~1I~i cu twa un ~ relalii cu n a hililA tile1 e. spec a re Ii:S.Formele modernc de organiza re a lDartid~lar ~DIIas_l_!:~ puteruic CIl aceas-lislare-idilicA..a .d om in a i ci n O la bi li lr tt iJ r i in special a parlameraarilor. E lc

  sfn t p rO d use ale democratic" -I . ulr giului..wUvclbal, at e ncces~ ilii pr pa-gandei r n a ilrg~liilo1 de m aw , ale unit~lii uprcm :.-conduccrii ~idisciplinc:i strictc, DQmmalLa n' tabilita iler i C: rmuue a parlamcnt rilo re p ecale s:.1 e st lng a. P iLiClenl_e pro - "~pfJrfa'1leilWn prcia.a_Jnlrc rindercapolillcl. ie e fe otiv ca "i'n tre prin z:ltcri ' - ru m a fo st de [apt "ooss"-uL am e i-e an sau ao el "e le ctio n ag en t" e ngle a -, i c a fU tl e t o n a ri s ai ar ia t i. lS o rm areIoc 0democratizare generala. u m : int parlamentarii aceia carc'elaboreazaprogramele ~idirectivele, nu mai sinl n rabiULAti1e locale cci care fae p:UJIUnc-rile de candidati, ci a du n~ i"e rn em brilo r u ao r p an id e o rg an iz alc aleg candi-da~ i d e le g a m em br ~~ u ar il e instantelor superioarc, as tf e l de i n l a[ Jl eputind r . multe, p 'na la "C.ongrcsul gen ral a 1 par tidului", i tuat ia aceas ta faceinsd ca puterca ~lQ.L!!e lucr~..i corttl lUlU J!!..a acesruiangreea] s a il , bunaoa ra , III m iin ile ce lo r d e c ar e lot a . :n~~n .a ju J e s s e dependen tL ne ocia r sau p erso na l, p re cu m m ec en a.ii sal! efu u n or c Ju b ur i l l a . i pure r-nice (Tammany-HaUl. : ! ) . Esrotial es tc faptul 1(8 tot accs t angrcnaj uman -.,mai:n.a" cwnic spunc, inmodi f rtc s ug cs ti v, i n l ar il c a .n gl 0- 5t n: O ne - s a u ,.mal bine ZlS , cei care 0 ccndac, p t ~M in ~ah pc padamentari , Ie p o l i ll lJ u nei foarte mare m1sura voinla lor. ~j acest (apt ar e 0 Insemnatate deosebita inalegerca cOffdl,:CerU p ar ti du lu i , C o nd u ca to r poate fi n Illai 0 0 1 p c : :a roC _ ~Il.il ilasculta, chiar treclnd pe s te pa rl al nen t .AEi ii JJ re a uno r lrul.il1i de Ie lu l e tav iru;.(.al lln:a, cu te cuvintc, inlro:.tuccrcaclemoct""alicip!cbi.sci(QJC!.Ader-colu par tidului, in ~cial angaja ii -parlidului ~i .,illlrcprindcri.i" ti c

  partid So C a2tcapla, bi.llci:lldcs, i D c az , ,c a s efu l l or i e sc i nvimga t or , la recorn-pen s e : po (u ri sau aiL e ii. Se alc~pli J' asta din partea lu - ~i acestucru e e arrto r -. ~id in p t. rt e a p ar lam ea ta :i l o r . . ~c a~tcapta in iD le t ic .:.oatc e a e fC C W I n o m a 0 ic al P(!J' !o~UlJjJ4Ii i ooruJucl1WQ/' s a ~ du d p ar Li du lu i,A n I Jp t a c le c lo r ~o l ur i ~I m : i i i ate , ~ deci pille e ~i. a a sl 1 el - al '. .S e le a d ep -\ i101 ~ ( J i d c . a- ~i capala rc~nSa. ~ sp o r -e - a scL To l od at a ., pc plan:spiritual, es.C de . mare importa:ntfJ saLisfaclia de a l uc ra o cu c re d in t. a. ~ d cv oL a -ment pcntru Un amlmit m i 11 [ Jurnai pcnlru progrilJ1JlU.l abstract al W luiparlid c c.mp u s d i. n mediocriUi\ i . A cc s! c le m t.:n ! " ha r m al; c< Cconstilui= _!tot-dea-una 0 pirgrue : import nti ' !a

 • 5/12/2018 Max Weber - Politica, o Vocatie Si Profesie

  16/27

  M A X W lE BE Rs e t r.a l1 lt 4R c~ te m tJ t c u e i - p ut ea p ro ve ni 0 inOuenl l i polil icA. La e ras , panide le

  \ sedelillli'I\u dupaopi.n ii . de Illllura partial cconoraics, partial rcligi.:)a.lJi~ parI"tmnd. pm i simplu, de lradi~ia Iamiliala, Dar notabi"tfMtil~ ~in coQlmuao: .~incipa1i e x po llc n~ i a i mccani ui polil lc :-DCiSi.prcl e ccsto ra 5C~il~ parla-menll i l ~l partid ek cu cabinet i cu eaderv-ul, care era presedintele oonsi-l iuLrui miniln s a u . a l opozi~ie~ dup& caz, A t leader avea ~iitnri pe-cea maiimporlancl perso aJita'e proCesionis tA inpolitic! din o~i de partld, peH om ul cu biciu l :A(whip).E1 avea in minfl patronajul pestunkir; l u i t r e bu ian s a is e a dr es c:r .e d ec i 'l in ii to ri i d e p os tu rt , eJ se cons a cu PI' \ij d i n d l fe r il e Je\ c ircum scriptii e le ct~ in priv i.n ta posturilor, f i l l accsic c i u rn s cr iJ ll ii a apbuliocf l -ioce t !.p ~t va d e /- po li ti ci en i p l' () fe s io n i~ ti La t cc ep lt au fo st r ec cu ti"t ia ge nti Io ca6 n ep lit ti!i, c er e a u p re a t in: ge ere Jo cu l . . o amen il o r de incredere".Pc lin.cj~a apArul rn5~ in circll1nscrlPlu ~i0 f i g , 1 I r a deintre -nzator c a p i [ l l . D i s . t .acel .,elect ton agent '. , a carui exisrel 'l \lIi 'era i D d i s p C " n . S i i ) j A in cadrullcga:s a!leimgte z e , pentr asigurarea corectitudinii alegerilo r, Aceasra Jegisl"iie incercasl contreleze c hc ll ui C :l il e e l ec to r at e ~ s a . eoetracareze pu t e r e a banului, obli-gindu-l pe candidat s;1~i declare chcltuieli B e, c a a candi dalu lavea pane - ill m Itm ai m are m !sur! de cllla no i, pe ..re mu ri - pe l in gi i c ne nu ar ca s a v oc ala , Ld eplkerea de a-fi deschide ptmga. Aeel ,..el:cion Qgenl" prime. de el osumlls'JobaIi, cu care eeusea , de regula , sa aca 0afaccre b na. n impA;f ea puteriiiD tr e J e a de r " ~io ta bi li Ul il e d in p ar ti d, inp arlam .e ol ~ in l a aA .p r ima l .& a..-utdimotdeauna iAnglia,

 • 5/12/2018 Max Weber - Politica, o Vocatie Si Profesie

  17/27

  MAX WEBERAS J *' al ia 5 up rcm : i' l, n a s pe cia l p e ntr u m e ce na ~i d in lu me a U in an tc lo r -if()Ddu-rile partidejor wvill, in p ro p( )fl ie d e aproape 50% din contrib~iile unord enato ri an oaim i _ , e ra ace ea d e a. accede demnitatea d e ~~ .C are e s_1 eins;!! e ! 'n l e u lu i s i (em? E.! l d l a 5 ll lz i, ar ' arnentarii IJiIc.-i,V c u e .x ce P t~ a il or ;v m e rn bri a i cabinet lui ( a ciLor;a iadcpcndenji), nu sint, in

  ~ norm~ doeN _d _ c~~ I oa rt e d i ci lin . de !otan~ L a noi, in -Reldts.cag, e ~DUlamkar ca, prin rczolvarea corcspcodenjci pcrsoeale depc b- oul d im f at a I o at lu i tau, sa c re e zi a pa re n t& c a lucrezi pcntru bsicle ~riiAstfcl de gcsturi nu s;int dezirabilc inA3g.tia: mernbrul par lamcruului trebciede ar sa vo te ze ~isA nu :. p r~de:ze iD ici un fe l pariidul' t re b ai e s li i r as pundap rc zcm , c ln d w h ip -I ll n striga ~i A ra~ ecea ce u c ere c ab in e tu l s au , dupa caz,~e . ~e~-ul opozi l i e i , fD tall ' .1, m ~iG l cau cu s e ste ap rcap e .rorapl::t lip-ita del n Il ta b "' C , d a c a a r e UD condacaror ptlt rn e . E a e p erre tt . pu iil c ad c r- u lu i , I a rinf ru n te a p a rl amcn tu l ui SIA, de fapt un diclator p te bis ca ae . p e carl: m as el e ilu rm eaza ~ pcruru care p ar la mc nt arii n u ~int decit n profitori politici e ecoestirui armata sa de adcrenj],

  '\_ Dar cum are : J oe s cl cc Lia o o nd uc Ac oril or in a c: :s t s is te m ? D u Ii ce O'iLerunDecisiv cstc lci, in primuJ fu.d - pc 1i"8a .z aU pe~l~larc.!... em ia.n.alilatiiJtlQsdor". Dar. t nlUnOartc complex al ac i,,.a\iic om it ete l r p arl ae ae nt are e n gl ez e p crm it c fic cA ru i p o lilic ia ~ b a iioWg i i d t i< l rpe l('Ili cci ce do re sc sA iope e Jecliv La cor .ducerc.53 contrib -e la aceastaactivitate, T Ii mi:n~lrii rRan:aDli ai ultsnclor deeenii au trecst p ri n a cc as tar~;a ~ifoat!c e (jc ic ~A .~ ~~ :' a ~uncii iar p ra ct ic e e re z cn il ar ii d e fa o arle I icnt.ca P!!.1,c,\..!_ act~VllA~1ItCOmltC:-lelor r a e c a . ac ca 5l a ~oal~ sa collSUtuicin lr-adC va~E .n ~~ ~ lCC\ic care if~liinA pe dcmaSogu l plI .A~ ~n lucrurl e iru A glla. O a r "I.e mu l calJCLJS de aw lo a fO SI door 0v 8ri~ U. b 1 in dll l d e irnpuoere a principiului p le b is cil ar , p c lingat orgaJ lizareapartidelot' in Amc ica , lln ce ac~ p rin cip it . s- a imJlus de . bll dI: dCV1eme ~iintr-o forma de ose bil de pu rfl. A me rica lui Washingl(l1l~ LrcbRJi:a s :3 fie; cog-2A peec-tillu tic oob'qdn .'\n'lla(n.lr .....)2S CdKcl1.Ridl~td (t804-UIU5)-pnCUr5llfal mij;cOriie.~IClc ~n1ru oeroll 1I;cm , c r t i :1I.lnd)U > Wa5:hin;e- ton, ~r6c (l'7J2-lmt - pri"Iul prc:~d nle al SLIA (11.1 ' '1ut, organizarea panadclor er a Ioarte aba. Asia a dural pina In 18M.Chiaf w8lDleclea..:w. o uaze ci, in un c e mURJCa i ta fi - punct.e e ~ e care ee vo Ju lie i m od cm e -: rn 3 in a partidel r e ra de ja in f rmare, Dar abia alegereacap re se dinte a J l ! l i A:odrewJac. 'k :son 2" candid l al Iermieriler d in v es t, a r ss tu r-D3 L d crm it i" v cc b ca tr dilie. Sf"a~i tu! propriu-zis al conduecrii : pa rt id cl o r d ecltrc padamcntarii de fruntc a iatcrveoit plIlill. dupa 1S4U, dn.d raarii parla-oe man - C alho un, W ebste r - au i~it d ill via ta p l1 ic .l , i n lr u ci t, in lara, 1~ed:~J ~-(i rduse p ra ct ic o ri.c e p U le re .r. fa !a ma~iai~d e p a rt id . ~a- ')~ a _pleblSatarii a apullt am de devr eme IJ) Ame ric a, d eo ae eo e aC (} iO I~ioumai aoole, du_!_elrecl1lvalui i - ceca ce e esential - e r u l atrooajului~urilo r e ra UIl p c r q _ e d I D l C ales pBebl ;c i ti u l' . ca r e , confo rm modulil' de . J m -pat1i re a . IPUl e r ij " c r . aproape depen e nt de parlament in e xe re i a re a fu c-tiei sale. 0 _adc.va.ralilrisipa de posturi grasc Ji astcpta, a~adar, ca rasplata, pccci ce tei.~ . i ~n g~I () l1 1 L l la_ 'g_cr i~ 'p1:l . i~nt ia_lc. D e a }c i a rc w 'at accl , .spOi lsyste~, ridicat la rang de prlllClplll, 100100 stemeuc, e -wr a d : . S O O .-ee ~8.illiri acest spoil system - "icf1ca 2m wrca LuLurcllpo t lrilorfe de ra te :a d~ ntU ()f' c an d1 (~ i\ilu i tn viD ~to r - p en tru Slrtlc:tLJra pa.r t ide lor?IoSCSDlM C!. se iofll 'ool! ni~e plUllide lipsite de rice baza doc t rin a l; ! !, simple

  aniza.l!!_ de '"iJ'ulllori d posrun, care a~lr c pro gram e e xclu iv In e r e al up e ci e le cto rs c . p ro gra me "C C se s cl Um b i'm c: rc u 10 r\l~ie C Fln& :le e -aib \I ne v o lu d ti sc schim ba InI.r-a m il urn fllrj egal ir n altc I curi in ciudafa . iii c a c .x is t A . ~ 10aIte p~ s a)l asem a na .oar e . P a rt id e l e sin: c l ii a r i n tr ulo tu J cr ite p mAsura celci ma i in:rportant~ 1 pIC elcctoralc di n punctul devedere al patronajului posturilor; alIUJ1.e4 penrru preedin~iat tatelor Unite ipen t n l postnrile de gu"#CrOalori ai .t~elor fe dc ra le . P ro gra mc le - candidathl ses la b il e 5c in o o n ve n ~ iU e n at io o al elt a Je panidcJ~!! fir!Ul t en ;: en t ia par lamen t a -rilOIi adicA de dtre congrescle pattide!or care" formal, sirll(oa.rte de.llo:ratic()ODSt ui.cle.Siat adwn:a.ri d e d Ie le ga & iai unor "primaries ..!9, ai u.oor adunAr i~DUale a le p ar tK Je l or _ D e ja in ace s e DPJjm~s", delegat i i ini ~i in func-ZJ ' ac iaoo, A 1dmw ( 11 6 7 18 4 5) - fn.- lI1~l a l arma lel~r e n&fe z . e I n 1E14 ,memb ;- v J:mdalU-pl1k1ului democnt, prefedinlul SUA (tLtrad.)2 B spo il system - ICQUKO1li ii e""" pcntru ~ml\llrca siitcnului c : k : O.$lrl luJrc I poslurilor f r : lIllftire ~ii parti41ullli "C Ilia I. utcn: . .C.a. r rad.)

  '1!) " ri Jna: ri "-d~nu'J1i re . dal :l de.amuicani ad.al ri i dectorale In care sine dcsctrullLi cudldllliipuijcJului (n. Ind.) .35

 • 5/12/2018 Max Weber - Politica, o Vocatie Si Profesie

  18/27

  M A X W EBE R

  \

  '1ie de numele Galldi.datilol: ' la post.de de ~Ii de sta.t; Jarb, ,'lIrcricrui partidc 01'sc Z .i li e i a le de \local,t i[ciu.mar sa Qropr d a r Te jnlreprin.der sau, eventual, acordind credite.Apoi, ~ extinde legarurlle, piruL aj unge s A coetroleze" manumit nwnAr:- devaturi. Ajuns in aces t stadiu, i le galu ra cu bo -lII v e ci n; p ri o zel, i s .c us iJ lt l ~imai ale s prin discretle, atrage atentia celor . 1 j UO . i mai dcpa te In aceesracaljed lllcepesA. se riace. Boss-ul e e indis 'osabil In

 • 5/12/2018 Max Weber - Politica, o Vocatie Si Profesie

  19/27

  ~{A)(WEBER

  L

  Aceasta cu vechca pozhie, a ..deJOocraliei" americana. So(,.iali~lii gindea 1I11!.Si!Ico ple t altfe l, inca de pc arunci. Acem, situlJ'1ia nu rnai p at Iisuportara.Admmistrajia dlIelanLii nu m ai fax [aLi, iar Civil Ser . e Refo r 32.creeaza t O n lmm multc posturi permanen t , eu drept Ia pensie, ~j Cd\Jt' s' aduca In POSlU-ril administrative fuo ctio nari c u st d ii, 1

 • 5/12/2018 Max Weber - Politica, o Vocatie Si Profesie

  20/27

  M A .X W E .B ERcuvietul dec~ deputatul 10 prcalabil dcscmnor. Nimic nu poa e oontrasta ma imult cu practi ile parlameorare cngleze, declt poatc, d in m ol iY C diametralopuse, ceca cc sc in1lmlI 'lUn par lamenuil [ rancez,Peate ca acu I, d u p cl v i o le . na rasu ru rc pe care nc place s-o nu an m re vo -

  luti e, e pe , lc sii sc pr duca a schimbare , pu: oate, pcntru o C A nu po t emSiVeanici 0 cert i tudinc. [n. prirnul nnd, 5:: preconizeaza formarea un partideno i. D ar fonna~iunile ace ste a nu sint de _iloat.!_ ~cil ~1lC ore:;ana~ll1 caIiiatori . (n special tuden ii . dill d iI cr fe u ni ve ss it ~i merg pc accas.a calc .Ga5csc cite un.om care lc face im resia c . A . ar '(.IVa c a l it i\ i d e e r~.ispun:n iva vo m ,regiiJti t erenul , d u lT .n e 3 vo a 5l r: i n u a. l"ct i du:iit sa r a c c p t rc a

 • 5/12/2018 Max Weber - Politica, o Vocatie Si Profesie

  21/27

  M AX W EBE Rraspunsal corect, e . mai bine sa evuc ace tc eli, care, oricurn, pe liugll is in cpenibile, pot aducc dnar netnecrarc dcccp] ..i. Dar 0; Iel de ucurii intuiOO!_cp oa te a .d uc c t ol lll ji c ar ic ra de OIT" polit ic j i oe roooi ii trebuic s:' indcl incasc4re i care se dedica I In e i ca ri e re de a . c Icl ?E i binc, ce ca ce cfe ra illl prim III rind 0 a Ie l d e p: w une e ste sc: lil1l.cnlW

  \, ule rii. Chiar lm posturi relativ modeste, c~ liC a1 la in flu (;" n~ ~i. . 0 aI dC asuprao am n ilo r, a p ar ticip I a pute ea excrcit L a asupra lor , ~J m.amtc e tcate;scntimentul d ~ine ~idn minA u n fi r a l c ve ni me nt elo r d il ll p< lr l.m la i st or ic a,11 pot ndica pe OJDul polit ic de asup ra co lid~ am du.i. D ar pro le ma care isepune este: in virtutca caror ca l il : l~ i pa l e 5' spcre ca va IiL l n al ~ in l e a puce . ..i(fie ~i foarte limilate) pe care () va avea ~ldi v p Ilea fa c fala rcsponsabi-litlitiJor pe care aceasta lie va aduce? ~i aici inlrum in demcniul problemelcre tice , ella l~ a ic i se p un e ji in lr:b are a: c c r ei de o l ll lr o e b l ie s it I ii ~ sa - i J!L p te rm il e s a ie i in m-na s t ld c r oii i i~ r l " n

  e poale afirma ca e xista t! i calilll~ , s j _C .QS it de' ponantc c ru unpolit cianrp ' iunea,s im~uJr~ .ns_ubj~~i hlil ' Pasiunea inscusul dcvo-tamentului pemru 0 "cauzA", al $upune tii ( (a de :lCU S u demenul oe 0patro ne aza. N u in SC:lS I acelei stan launlncc pc care rcgCi tatul nu; u prietenG e o rg Simme l ob isn ia s- o D U m a~ d~ .agita ,ic ste ri Ia '", .. ractcrizinc, tillanumit tip de lnre lec tuai, inspe cial r~ i (in n j . UD ca z pc to\i in te l c t a lii ru sil)~icare a d ! ! un ro] alit de m~m. la intclecru it n Jr~ in acesr carnavalt m po o cb il c U _R lJm e le p re t en li os d e n re v ol ut ie " : un r oma n l ism al . , iO lem.;c tualu l ll icare se i m 1 i< :A ". da r care tucreaza te go l, l ip s it fii ll dd es cn lin lc nl ul r es n sc iJ ili -lA il i j i ;LE l I 0 cauza, Caci I\.umai cu a ~~ nd di tUIJa a i1c I U O liU r i i Oilmt;,;M. . , N c d i ~ l i . l l n ~ a r c . a " ur ~ i sim pl': ' . n s l i l J i c unul dlinue

  p lc at ele ca pita e a le p oo lit cia nu lu i ~ies te 0 C lr ac Le ri ~i dl .a T or eic ul ti va re lag,cncr4: l l lial in ;:ri lo r n tr i in tc .ce tu

 • 5/12/2018 Max Weber - Politica, o Vocatie Si Profesie

  22/27

  MAX WEBER POLlTICA, 0 VOCATIE$O PROFES Egcsturi trufa~,lJjpsile de orice conpmn. Ele siut eezultatul ueei blazari extrede mesmiJrle ~is pcrficialc in ee priv~lc rostu! acti. .. .lli~ umane tn geaeee ii1unci atitudini co mple t slrA ine de cuno ste re a rtn ,si.s:m ulu i cu care e irllre.t~ut!orice acl iWlC umana ~ i . . . , spe ial cca p litica,Estc un rn&c adevar ~i0caracrerist ica Iundamentala - greu de argUlme tat

  aici - a oricsrei ~ rii, f l J p t u ' l dI rezultatul final aLu aei actiuni uraane esleadesee, ba ehiar inmod legic, iatr-un repor t de-a clre~ul paradoxa] cu sensulsau o rigina r. Dar asta u const it.i ie un motiv pentru ca ensul , acli ca : scrviciuJactus une i cauze , !A lipseasca, ( lCW1J ci aricum, a ct iu o C3 t .r c: IJ ui e A aiba ()oonsistcnl1s mlcr1()arA. C um tre bui s:t arate callZa in Iluncle careia iticia-n u 1 a sp ir lk l aoputere ~ face m de putcrc - cslc 0 che sli~.A .:...fre din ~ Eap(Jale s e n . , l c lu r i na ll iona C s3uUillanii rc , socialc iClicc. U u ll ur al~ J um e ~l is al) re lig io as e" e a p oa te IisustinUIA e Dcredinta in . ,p ro gr es "' - indifcrcnt in cese as - sau, 6un

 • 5/12/2018 Max Weber - Politica, o Vocatie Si Profesie

  23/27

  M A X W EBE R POLlTlCA, 0 VQCATlE ~I0 PROFES'[Es !; ') < lr t3 i cb ismu lu ?S . t o em ai p e n tr u c a . aplid aces t mijloc aI po l iticii, ajung laexaa eJeQi; re zultate ca un carccarc dic tato r m ilitar? P rin cc alI:ce va. dea"tprm persoana det iMtorului p ute rii ~ p rin diletantism'J a ce s tu ia s e d ce s eb cg tcdomiaal~a sanur r m un cit or cs ti i so.d~~i de cea a oricarui detinlllior alputerii din -'c dU ru l :n cg im ! ~ p rin ce So C d eo se be st e p ol em ic a m aj( lr i1 31 il S.lIS~tin~loriJor asa-zisci etiei noi eu adversarii pe care-i critic~, de cea oricarui alldemagog? Frill. intenlU!: nobiW se va spunc. F rtc bine, Oar de mijJoace etey.nrba . i. De no le te& int ljilor lo r uh imc sinl a fcl de COIMr1! subie ;c ti' \ l91adversarii lor . "Cine pune mina pe sabie, de sabie va icri", ii tO Iu~ i II I p ta c st epretutindcn; I~U, ~3dar: ctica prcdieli de pe unte? Predica de pe mllDte-r spcdiv: clica iilsoluu a e va ng he fi ei - e Ie ceva mult rna' se rie s dcdt i~ iincbipuic ce i carora Ie place si1 citeze ace te precepte. Cu elc nu c d glumit,Y ala b ita te a 1() este ca cea a k gi i c au za li alii di n ~tUn!tJ, de spre care s-a spusd: au, este 0 lr~~ pe care o o pre ~ cin t .l v rci ca sa tc uc i in e a sa u s ll c :o bo ridin ea . dupa cum ~j place. Dirnpotriva: totul o n nimic, tocmai acesta e respirilu l lo r, daca nu w e ~ It; hanalizam , ~a, me p iJ jlL , pa rabo l a 11narului00ga1 : "eI s:feca trisr, pentru d avca mulle av ri", Preceptu l e va ag he lic e st eunic .1 irevoeabil; dA tot ce a' dar ab OIUl t t. Ptllitid.anua1 \ra SPULC: 0 prererqiesocia mente lipsTt:ade en - alita -tim cit au este ~a uuur r.Asadar:impoZ11e . ,La:

 • 5/12/2018 Max Weber - Politica, o Vocatie Si Profesie

  24/27

  MA.l(WEBER POUT1CA. VOCA'fIE S f PROFESIEbun~oarA. flacara protestului im_E0trj"a n td r~ ~ilO 1 s(tcialc, s~~: e !it in~l. S a( )at~e mereo e s te p li nc lp a cop a J ac t lUnilor sa ki ( mp .;L I r aI 1 oD? l c, JU~c .c a t e p r m p r i s m a u n u i posib i l s U C C C ! - S ,allte e e nu p t a v e a I n u trebeie s J i . albadeci t o valoare eX' mplara.Dar rnd rw am epuizat problema. Ni . 0 etica di"ll me flU I'0~e pierdedinvcdcrc Iaptul c . a . atiagcrea unor tel ur i bune' este 0 nditjonar adcseori def I i rea unor m.ijlo1ce ~d(t ielnicc sau eel pu.in peri uloase din punct devedere mora l , precum ~j de posiblliratea SJ.u chiar probabi lita tea un r efec tesecundarc negative. ~i nici 0 e li cl din lume nu poare pun' cind ~iin c:mc'isuca

  pul cored din pLnd de vcd src ruo al ., cull" nijloacele peri uloase sauere re l e secundare.in p ,Ii ica..principalu) mi'l e s.le o nstrtn ~r' icil de m ar c p ea tc Ii, dinpunct e re euc, t ensiunea dintre mijloace ~i c op , p UI C~ deduce di fa.ptulct, dupa cum sejtie, so ali ' ! . ! _ i revolut i nar i oricntarca Zimmcrwald) crau, in~d.n limllUI razboiulni, ~ prine,riurp;eg.lA.l Iormll..al pc vrcmca aceea: "DatAavem de ale. i_re C1'1i\'aani de ra:tlboi i apoi r cy o ll ll i . sau pace acum ~i..lei 0I rev u lie . a tu nc i a lc gc m rK;~rcit ~iva ao. j ~e razbojj'~. ~ . ~rebarea: "Ce e. tc ad ucc accast a re vo lu llc? .... on ce se er I~ CJ iudii ~LII ~Lficear fi raspunsd n a p oa tc (j ....rba de 0 I r e cc re la 0 cc omie socialisU E n p is i t u l e i , icl . - rconstit idoar 0 noWi coon mie burghcza, car ar exclude Coale ocl inC td efeudale sidia ice . Pentru ac t rezuzat m de t. a~dar ... ~ i ...aani de r1l7.boi"!Trcbuic : us c a , de buna scama, ln aoest CU, fie ~i s imperiul celor maip rc fu m le c on vin gc ri o cia 'lis ls y-! !! : p ut ea r e.!.! !~ ~ In. co p a c a r ~illgereprcsuptlne alan liil] oace.1n cam) ocl~cvici)or ~ispariac Ihl -r, ucruule stauexact' ~Iesle, ItC~ , c~t se poatc de ridicol ca"poli ticicn iiIc r t c: i " d in vechiulregim - orial de ju~ir.calA at fi mdal1l11QN!JIl ~elurll()r) 1- lli fie rcpudialim o ra l d e a cc t ia pcntru s imp 'l ul I ap t c a a u C o l o siI a ce l e as i ruijlQ8.o~.in aces: J X l I :1. al pro b e rn ei mjloaoelor cc _ ~l U2.:1ICdal - it f. t c o p ul n i,rice ctica a C nvin cn or pare sa e~ere. nLr-adev~r, nu-i rwnunc., logic vor-bind, eei t . 0 sm gu ri p o si bi Ji ta :e : sA repudic:ze. tOtfle acliu:Jilc c rc r < ;c u rg l a

  mijl [ ; iCC pc dc ulo o5 ' ~ in pL.m ,1 C vedcre moral g .c t'm bin d. [n lu mc afapldor ins .' J, consloa.tiilm lCCCU cil lioar u1 c aw i ng .! ri o ar i,i . hlD1 :l ru Cacill.l.dinca. Ounaoari , ~ocmai oci car:! i~redic;lu "So lrhpUol.i cu iullirc r()r-lei"' , in mOlT.cn(ul urm~l()r ce r 'ai trc. Aceasta prob lem a cxpcrientei im~iolllllilatjjlumii a fos!: forta motncc a aparipei ~idez;v()lt

 • 5/12/2018 Max Weber - Politica, o Vocatie Si Profesie

  25/27

  MAX WEBER POLmCA, 0 VOCXPE ~J 0 PROFESllEI din p ri ne i pi u , m i jl o ac cl c oonslri:n~rii in dis nd irea credinjei, adica rozboiu1religlOs care pco1ru seam a fost de la incepul U JD e ll I I lCnl vi ta l E-tc c lar e eldinu necrec1 intamo 'ernAnif cut! din cultulrcnasccntist al eroilor Costreacare 8 pus. problema eticii polaicc. Toatc rcligiilc S-rjnla asta DU ne putfm la. almeia 'i deoare()e aiei. iote:Jprctarea material is t! a istor iei nu este 0 lrlismin). -- _ C O A S t n ng er l l - J In S p C C 1 a 1s(at1lJ1o'JlcritAtii P ' blicc l e g it im e - , c a insl i tu t ;e divina. Res l : m s a 1 ; i i l i. t a t a ! a etipentru mzboi u- fost IAsar ~.!:-l1lher in ~e~a indivizilor transfel'aUiIl!SUpca autontil~u pllblicc. pe care n il e ra .nici un plicat sll 0 as(:ul!i in (oatecbestiunile, cu excep~iIi1

 • 5/12/2018 Max Weber - Politica, o Vocatie Si Profesie

  26/27

  M AX W EBE RI1Dd, 0 c on dit ie a s uc cc su ilu i e s e acea api.atiurc_i mccanizare, acea leta-~~ a adc:J-c~ilor in I lI lt c re sW : : i s . o c i R n c . . i " . De aceea, partizanifruptAt()ru1w peetra 0 credin\i1, 0 data 8}uDi'lApini, degeaercaza, de rc;gull,foarte 1J)f, intr-o tipicA patwll de prcfitori,Cd care vrea s.i d! palitica, mai cu seamill eel care vrca s : a . faca elin

  PQtiti.cl PJ'Ofesiasa, trebuie s .a he 00 ent de ceste aredosuri etice ~doc e c a . e e peat(: devcru el iDsUi:sub J;!~iu.aea lor. E l intrii, CDepet, indr~ cufor t eJe diabcl ice ~e 'p inde sc o r:i~ pute re . M arii virtILO' ai fi1alLtr()piei ib i ne 1u i a c o sm i c, fie cl proveneau diJ Nauretb SAU Assisi sau d1 n palateleregale iodi.ene, au lucrau e ll inslTwncotui pelitic, a J cocstrtngerii, GpultialQrDU en . ,_ ,a I lun li ace s te i a '' , i1 t (1 t~ i a u ClctioDa~j act ionca:m t.a ce a st a I um e ., j ar~.IUjele povestirilor lu.iP latoe Karataie rs ~islintii dostoie skieni sint celemai re~e o06pii ale lor. Ce care . .. salvareaaltor sWlete, nu I() .face ~calea- Iliicii, care are eu otttl alte sarcini; sarciai IC e.w po duse la bun 5r~ elecit cu mlILu1reafortei. Geniul sail demoop o lit ic u e ! te inlr-

 • 5/12/2018 Max Weber - Politica, o Vocatie Si Profesie

  27/27

  MAXWEBE ! Rgerilo r'~itau ~e la .a care se D~te IC\'olu ic a vr~a s:' )vad atunci,o r e a u " de v e ni f" t o t i a ~t .i a. , l an n tr ic , AI IiIruraos da~ lu cr ur ile a r sta ca insonclull02 al lui Shakespeare:

  ~Jllbite(J ne-a-II['writ ill primi1lfariJ,Qui o dJIIQI1J cu cintece dejoePrecum pr iv i fl teloarea-n prog ae &l tJri . '!Qa ce -a po ; a nd w e,' e s e coc.",39

  Dar lUClwiJe nu scau a~. Nu In l lonrea - . .en ne a t pla,_~ai InLu 0noaptej p n'l cu intullcrlcuJ ~ duritatca ci d e . gil j asta indiferen t:.,gWp1I1C.JlE~g; acom. Cac i undc nu mai IC nimi u numai im~ dar i olc~i~ ierd loate dreprurile, Cind a~ta noapte se va desuama incet-in~el, cineva m a - trill diu tre t Q L i cc i pentru c ar e p ri ma va ra a i'n fI or it acum cu . U ta e xu be -r a t J ! , a " J ~i cc vor 6 devcni' ci Uuntdc? Blazare sau Ianlar Dada ., 0 simplaasumare obilUA a Lomjj si profesici sau, a treia ~inu cea mai rara vacianta: 0cvadarc mistica din lume a celor dcta~ pent ru a sta sa u - Irccvcnt ~i trist - acelor ce e chinuic sa urmczc calca aceasta ca pe 0() moda. t o toete a 'lec az ur i, v ai I ra c < co o lu zi a: e li nu au lo st p e m asura propriilo r l r ap te c~l O S t mci pe masnra lueli a cum eslc ~ it atc~It1cob ianul ei ; ei au auavut, obiectiv ~ (aptit:" in sensul i~im a J cuvlctului, acea vocaue p IlUu poli -ca I.in cam lu-crezut. r f facut mai biae S a pr otice frdtcrojtatc'!J_ modest i ,~simplu, Ia (1mla om, in rest sA - - vada:demullCa!lor de zicu zi . 7 )

  o . ica insc.:amn alatur i de pasiune ~imlu .i li e, ~ tenace ~iClltaJ IUpta cui m po s ib il ul , E s te fo a rt e a de . .. ar at . ~ioate e : xp e r ie l l! e le . rici 0d ve dcsc, e ll nus-ar fa 0 ioot posib lul, daca nu s-ar Ii inccrcat Mereu inluaie imposibilu]. ~cclcare tc: fa ce a st a t rc bu ie s a fie UIlC