Marktbeeld benchmark sociale plannen 2016

of 45 /45
/ Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 1 Marktbeeld sociale plannen Externe versie Maart 2016

Embed Size (px)

Transcript of Marktbeeld benchmark sociale plannen 2016

 • / Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 1

  Marktbeeld sociale plannen Externe versie

  Maart 2016

 • / Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 2

  Inhoudsopgave

  Inleiding ................................................................................................................................ 3

  Vroegtijdig vertrek/vertrekstimulering en ontslaguitkering ..................................................... 7

  Vroegtijdig vertrek/vertrekstimulering, boventalligheidsfase .............................................. 7

  Vroegtijdig vertrek, preventieve fase ................................................................................. 8

  Ontslaguitkering ................................................................................................................ 9

  Remplaantenregeling .................................................................................................... 12

  Interne herplaatsing ............................................................................................................ 13

  Passende functie ............................................................................................................. 13

  Arbeidsvoorwaarden bij plaatsing in een lager ingedeelde salarisgroep ......................... 14

  Externe herplaatsing ........................................................................................................... 15

  Duur bemiddeling en begeleiding .................................................................................... 15

  Arbeidsvoorwaarden bij externe herplaatsing ................................................................. 17

  Seniorenregelingen ............................................................................................................. 18

  Leeftijdsgrens seniorenregeling ...................................................................................... 18

  Trends en ontwikkelingen ................................................................................................... 19

  Bijlage, samenvattingen van de sociale plannen ................................................................ 20

  2016 AWVN De inhoud en ontwerp van dit document is eigendom van AWVN en wordt beschermd door het intellectuele eigendomsrecht. Dit recht gaat op geen enkele wijze over op (rechts)personen die beschikking hebben over dit document. Het is niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AWVN. AWVN is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit document indien de inhoud daarvan is gewijzigd of aangevuld door (rechts)personen die de beschikking hebben gekregen over dit document.

  Opdrachtgever AWVN

  Samensteller Ian Lendering

  Telefoon 06 456 668 37

  E-mail [email protected]

 • Datum Maart 2016

  Kenmerk 1677788

  Onderwerp Marktbeeld sociale plannen 2016

  Blad 3 van 45

  / Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 3

  Inleiding

  Ontwikkelingen ontslagvergoedingen

  Vanaf het einde van de vorige eeuw, pasten kantonrechters de zogenaamde kantonrechtersformule

  toe bij de vaststelling van de vergoeding in procedures tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

  Deze formule die in 2009 werd aangepast had een groot effect op de hoogte van

  ontslagvergoedingen in sociale plannen; in de AWVN survey van 2013 bevatte 90% van de

  onderzochte sociale plannen een vergoeding die afhankelijk was van de (oude of nieuw

  kantonrechtersformule).

  Sinds 1 juli 2015 geldt de kantonrechtersformule niet meer als norm in ontbindingsprocedures. Vanaf

  die datum geldt een wettelijk verplichte transitievergoeding. De transitievergoeding is van toepassing

  als een arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en op initiatief van de werkgever

  wordt beindigd of niet wordt verlengd.

  Met de transitievergoeding en de beperking voor de kantonrechter om nog slechts in

  uitzonderingsgevallen een aanvullende vergoeding toe te kennen, is de kantonrechtersformule

  vervallen. Althans, de kantonrechters passen deze formule niet meer als standaardnorm toe.

  Deze survey gaat onder meer in op de gevolgen van de invoering van de wettelijk verplichte

  transitievergoeding als ontslagvergoeding in sociale plannen. De transitievergoeding is tot stand

  gekomen in overleg tussen sociale partners op centraal niveau. In principe vervalt voor de

  vakverenigingen daarmee de rechtvaardiging om hogere ontslagvergoedingen te eisen in het kader

  van sociale plannen. Invoering van het nieuwe ontslagrecht heeft echter geen effect op de vrijheid van

  onderhandelen. Partijen mogen een hogere vergoeding overeenkomen. Vakorganisaties hebben

  aangegeven dat de kantonrechtersformule voor hen nog steeds de norm is tijdens onderhandelingen

  over sociale plannen.

  Dit onderzoek geeft een beeld van: 1. In hoeverre ontslagvergoedingen in sociale plannen gebaseerd zijn op de nieuwe

  transitievergoeding of de kantonrechtersformule. 2. In hoeverre medewerkers worden gestimuleerd (eerder) te vertrekken door middel van hogere

  ontslagvergoedingen. a. Voorafgaand aan een reorganisatie (preventieve fase) b. Voor boventallige medewerkers tijdens de reorganisatiefase

  3. De toepassing en het niveau van vergoedingen voor remplaanten/plaatsmakers. 4. De arbeidsvoorwaarden bij plaatsing in een lager ingedeelde functie. 5. De van-werk-naar-werk arrangementen voor boventallige medewerkers. 6. Afspraken omtrent aanvullende regelingen voor oudere medewerkers. 7. Afspraken binnen de context van sociale plannen om het derde WW-jaar te repareren voor

  medewerkers betrokken bij een reorganisatie.

  Dit onderzoek is gebaseerd op 40 sociale plannen tot stand gekomen sinds juli 2015.

  Het derde WW-jaar

  Sinds 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de publiek gefinancierde WW stapsgewijs

  teruggebracht naar 24 maanden. Op grond van het sociaal akkoord van april 2013 kunnen sociale

  partners op cao-niveau door private aanvullende verzekeringen de huidige opbouw en duur van de

  WW handhaven. Vooruitlopend op integrale regelingen ter reparatie van het derde WW-jaar lijken de

 • Datum Maart 2016

  Kenmerk 1677788

  Onderwerp Marktbeeld sociale plannen 2016

  Blad 4 van 45

  / Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 4

  vakorganisaties garanties voor medewerkers betrokken bij reorganisaties te eisen. Van de sociale

  plannen meegenomen in deze survey heeft slechts n plan het derde WW-jaar gerepareerd1.

  Toelichting op de gehanteerde begrippen

  Sociale plannen worden door ondernemingen voor verschillende situaties opgesteld. Redenen voor

  het opstellen van een sociaal plan kunnen zijn:

  afslanking

  bedrijfssluiting

  fusie

  verhuizing van een bedrijf(sonderdeel)

  organisatiewijziging

  De aanleiding van een sociaal plan bepaalt voor een groot deel de vormgeving ervan en heeft

  bovendien invloed op het kostenniveau van de financile regelingen. Bijvoorbeeld in het geval van een

  bedrijfssluiting is interne herplaatsing vaak niet aan de orde2 en worden in het algemeen betrekkelijk

  dure regelingen door de vakverenigingen geist.

  De sociale plannen opgenomen in deze benchmark laten grote verschillen zien in vormgeving en

  kostenniveau. Deze verschillen zijn een gevolg van de grote verscheidenheid aan aanleiding, sector

  en context waarin de sociale plannen tot stand zijn gekomen. Elk sociaal plan is dus een

  maatwerkoplossing voor een specifiek probleem.

  Dit overzicht besteedt vooral aandacht aan financile regelingen die gaan over het opvangen van de

  gevolgen van het afvloeien van boventallige medewerkers. Hieronder volgt een overzicht van de

  regelingen die in het onderzoek zijn betrokken en wordt -waar mogelijk- de doelgroep van de regeling

  geduid.

  Vertrekstimuleringsregeling: een financile vergoeding voor de medewerker die boventallig is en die de arbeidsovereenkomst opzegt voordat de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is geindigd. In veel sociale plannen wordt de werknemer die gebruik maakt van de vertrekstimuleringsregeling uitgesloten van de andere voorzieningen in het sociaal plan. In de praktijk maken de kansrijken op de arbeidsmarkt gebruik van deze regeling. De laatste jaren neemt het aantal sociale plannen toe waarin ontslagvergoedingen worden toegekend aan medewerkers voorafgaand aan een reorganisatie (preventieve fase).

  Ontslaguitkering: een financile vergoeding toegekend aan de boventallige medewerker op het moment van ontslag. Er is een zekere overlap tussen de ontslaguitkering en de uitkering in verband met vertrekstimulering, maar in tegenstelling tot de vertrekstimuleringsregeling zijn de medewerkers die in aanmerking komen voor een ontslaguitkering niet noodzakelijkerwijs uitgesloten van de andere voorzieningen van het sociaal plan. De ontslaguitkering komt in verschillende vormen voor.

  Een "schadeloosstelling" waarbij boventallige medewerkers een betrekkelijk hoge uitkering ontvangen bij ontslag. In het sociaal plan worden daarnaast nauwelijks aanvullende voorzieningen afgesproken.

  Een regeling waarbij de hoogte van de uitkering, maar niet de toekenning van de uitkering, afhankelijk is van het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt.

  Een regeling waarbij de medewerkers in een outplacementtraject een uitkering ontvangen bij het accepteren van een externe functie.

  Vangnet: de medewerker in een outplacementtraject die geen nieuwe functie heeft kunnen vinden, ontvangt een uitkering bij ontslag.

  1 In een steekproef van ca. 100 sociale plannen afgesloten sinds januari 2015 heeft (slechts) 4 sociale plannen het 3e WW-jaar gerepareerd. 2 Dit kan wel het geval zijn indien het bedrijf onderdeel is van een concern met meerdere vestigingen in Nederland.

 • Datum Maart 2016

  Kenmerk 1677788

  Onderwerp Marktbeeld sociale plannen 2016

  Blad 5 van 45

  / Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 5

  Gemiddeld zijn de maximale uitkeringen van de verschillende vormen van ontslaguitkering hoger dan

  de uitkeringen op basis van de verstrekstimuleringsregelingen. Hierbij dient men rekening te houden

  met de eventuele additionele kosten van regelingen zoals outplacementbegeleiding en aanvullingen

  op het lagere salaris van een nieuwe werkgever of aanvullingen op de WW-uitkering (waarvoor

  medewerkers die voor de vertrekstimuleringsuitkering kiezen niet in aanmerking komen). En manier

  om dit stapeleffect te beperken is het afspreken van een totaal budget per persoon (persoonlijk

  budget) van waaruit de alle belangrijkste voorzieningen in het sociaal plan kunnen worden betaald.

  Interne herplaatsing: globaal zijn er twee aspecten van de regelingen in verband met interne herplaatsing die een financieel effect kunnen hebben:

  In hoeverre dient een medewerker een functie te accepteren die in een lagere salarisgroep is ingedeeld en zo ja, hoeveel salarisgroepen lager.

  De salarisgevolgen van indeling in een lagere salarisgroep.

  Externe herplaatsing: een van de belangrijkste onderdelen van een sociaal plan gericht op de afvloeiing van boventallige medewerkers is de regeling voor de begeleiding van medewerkers naar een nieuwe functie extern. Afhankelijk van de vorm waarin deze regeling is gegoten, kan dit traject een van de kostenbepalende onderdelen van het sociaal plan zijn3. Relevant in deze is bijvoorbeeld de vraag of het bemiddelingstraject wel of niet plaats vindt met behoud van dienstverband bij de werkgever. Bij de vormgeving van de externe herplaatsing zijn verschillende opties denkbaar, bijvoorbeeld:

  De begeleidingsactiviteiten worden uitbesteed aan een professioneel bureau.

  Het oprichten van een mobiliteitscentrum (meestal voor grotere ondernemingen weggelegd).

  Gebruik maken van een overnameconstructie waarbij boventallige medewerkers in dienst worden genomen door een derde die de begeleidingsactiviteiten voor zijn rekening neemt.

  De vorm van de regeling voor externe herplaatsing heeft gevolgen voor de inrichting van andere

  regelingen in het sociaal plan, zoals de vertrekstimuleringsregeling en de ontslaguitkering.

  Seniorenregeling: in het algemeen gaat een seniorenregeling ervan uit dat medewerkers vanaf een bepaalde leeftijd een voorziening ontvangen waarbij een bepaald inkomensniveau wordt gegarandeerd tot de pensioenleeftijd. De voorziening betreft meestal een suppletie op sociale zekerheidsuitkeringen. Er komen ook seniorenregelingen voor waarbij geen gebruik wordt gemaakt van de sociale zekerheid. In dergelijke regelingen ontvangt de medewerker van de werkgever een inkomensvoorziening tot een bepaald percentage van zijn laatstverdiende inkomen. Deze optie is duur. Daarnaast bestaat de risico dat de fiscus de seniorenregeling als een RVU-uitkeringen aanmerkt, waardoor de werkgever een eindheffing over de vergoeding verschuldigd is van 52%.

  3 Blijft bijvoorbeeld de werknemer in dienst tijdens de bemiddelingsperiode of begint de ontslagprocedure onmiddellijk na de vaststelling van boventalligheid? In het laatste geval kan de bemiddelingsactiviteiten ook plaatsvinden tijdens werkloosheid.

 • Datum Maart 2016

  Kenmerk 1677788

  Onderwerp Marktbeeld sociale plannen 2016

  Blad 6 van 45

  / Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 6

  Voorbeelden

  Per hoofdstuk zijn voorbeelden opgenomen van regelingen uit de sociale plannen meegenomen in het

  onderzoek. De voorbeelden zijn bedoeld als illustratie van wat in de praktijk wordt overeengekomen

  per onderwerp.

  De benchmark bestaat uit samenvattingen van de belangrijkste financile regelingen in sociale

  plannen. Uit ons bestand hebben wij 40 regelingen gekozen die voor het merendeel op het moment

  van afsluiten van het rapport (februari 2016) geldig zijn. De sociale plannen zijn afkomstig uit een

  dwarsdoorsnede van arbeidsorganisaties in Nederland. Er zijn sociale plannen van grote en van

  kleine ondernemingen uit de meeste sectoren in opgenomen.

 • Datum Maart 2016

  Kenmerk 1677788

  Onderwerp Marktbeeld sociale plannen 2016

  Blad 7 van 45

  / Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 7

  Vroegtijdig vertrek/vertrekstimulering en ontslaguitkering

  Dit hoofdstuk behandelt de uitkering in verband met vertrekstimulering, de ontslaguitkering en de

  remplaantenregeling.

  Vroegtijdig vertrek/vertrekstimulering, boventalligheidsfase

  Onder vroegtijdig vertrek/vertrekstimulering verstaan wij: een financile vergoeding voor de

  medewerker die boventallig is en die de arbeidsovereenkomst opzegt voordat de

  arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is geindigd. In veel sociale plannen wordt de

  medewerker die gebruik maakt van de vertrekstimuleringsregeling uitgesloten van de

  bemiddelingsfaciliteiten in het sociaal plan.

  De intentie van een regeling voor vroegtijdig vertrek c.q. vertrekstimulering is duidelijk. Het stimuleert

  boventallige medewerkers om zelf ontslag te nemen. Het voordeel voor de werkgever is eveneens

  helder. Hoe meer boventallige medewerkers gebruik maken van de vertrekstimuleringsregeling hoe

  minder ontslagprocedures hoeven te worden gevoerd en / of wordt bespaard op salariskosten tijdens

  de opzegtermijn en (eventueel) de salaris- en bemiddelingskosten tijdens de bemiddelingsperiode.

  In de praktijk maken vooral de kansrijken op de arbeidsmarkt gebruik van de

  vertrekstimuleringsregeling.

  Van de 40 ondernemingen meegenomen in het overzicht hanteren er 31 een regeling die kan worden

  aangemerkt als een vertrekstimuleringsregeling voor boventallige medewerkers. De reden voor deze

  voorzichtige kwalificatie ligt in het feit dat een aantal sociale plannen de vertrekstimuleringsregeling

  niet als zodanig noemt. Bijvoorbeeld, in sociale plannen met een ontslaguitkering, kan de vormgeving

  van de regeling zo zijn dat de medewerker een hogere uitkering ontvangt bij eerder vertrek. Dergelijke

  regelingen rekenen wij tot vertrekstimuleringsregelingen.

  De vorm van de vertrekstimuleringsregelingen varieert sterk. 12 van de 31

  vertrekstimuleringsuitkeringen zijn gebaseerd op de transitievergoeding. De meerderheid van deze

  uitkeringen gaan uit van de transitievergoeding vermenigvuldigd met een factor of aangevuld met een

  extra uitkering.

  12 van de 31 vertrekstimuleringsuitkeringen zijn gebaseerd op de kantonrechtersformule.

  Aantal gemiddelde C-factor

  Nieuwe kantonrechtersformule: 10 regelingen 1,1

  Oude kantonrechtersformule: 2 regelingen 0,7

  Voorbeelden vertrekstimulering, boventalligheidsfase

  Voorbeeld 1: In dit sociaal plan behoudt de medewerker zijn dienstverband tijdens de

  bemiddelingsperiode.

  Kantonrechtersformule C-factor=1 + bij afzien van bemiddeling een extra uitkering ter hoogte van de helft

  van het aantal maandsalarissen van de bemiddelingsperiode.

  Voorbeeld 2: In dit sociaal plan behoudt de medewerker zijn dienstverband niet tijdens de

  bemiddelingsperiode.

  Transitievergoeding x 1,5 + extra vergoeding van 1.000 bij aanvaarding vaststellingsovereenkomst.

 • Datum Maart 2016

  Kenmerk 1677788

  Onderwerp Marktbeeld sociale plannen 2016

  Blad 8 van 45

  / Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 8

  Voorbeeld 3: In dit sociaal plan behoudt de medewerker zijn dienstverband tijdens de

  bemiddelingsperiode.

  Kantonrechtersformule C-factor =1, 25% van de maandsalarissen over de bemiddelingsperiode wordt in

  mindering gebracht op de ontslagvergoeding (maximaal 3 maandsalarissen).

  Vroegtijdig vertrek, preventieve fase

  De laatste jaren is een nieuwe trend in sociale plannen waarneembaar. Een groeiend aantal sociale

  plannen, vooral de doorlopende sociale plannen van grote bedrijven, hanteert een voorfase of

  preventieve fase voorafgaand aan de fase van de feitelijke boventalligheid van medewerkers. Tijdens

  de preventieve fase worden instrumenten ingezet om de mobiliteit van medewerkers te stimuleren

  vr de daadwerkelijke uitvoering van een reorganisatie.

  In een aantal recente sociale plannen is nog meer nadruk komen te liggen op de voorfase in

  samenhang met een verhoogde investering in duurzame inzetbaarheid. Doel van deze inzet is het

  voorkomen van gedwongen ontslag in samenhang met (en deels door middel van) de versterking van

  de arbeidsmarktpositie van medewerkers. Activiteiten die doorgaans plaatsvinden na vaststelling van

  boventalligheid kunnen naar voren worden getrokken naar de voorfase of worden structureel

  onderdeel van het duurzame inzetbaarheidsbeleid (scholing bijvoorbeeld).

  De ingezette instrumenten ter bevordering van mobiliteit tijdens de preventieve fase zijn relatief divers.

  In het algemeen ligt de nadruk op meer of minder vergaande outplacement- of scholingsinstrumenten.

  Een belangrijk onderscheid tussen de preventieve fasen in sociale plannen is in hoeverre zij vrijwillige

  vertrekuitkeringen inzetten. Aandachtspunten bij de toepassing van vrijwillige vertrek uitkeringen in de

  voorfase zijn:

  1. Uitstraling (geen uitstroom zonder vertrekvergoeding).

  2. RVU-problematiek.

  3. Risico van weglekken van talent (wie heeft zeggenschap over toekenning uitkering?).

  4. Medewerkers attenderen op risicos voor WW-rechten.

  10 van de 40 sociale plannen hanteren vrijwillige vertrekuitkeringen tijdens de voorfase voorafgaand

  aan de boventalligheidsfase. De uitkeringsniveaus van de 10 vrijwillige vertrekuitkeringen zijn heel

  divers. In sommige sociale plannen is de vrijwillige vertrekuitkering tijdens de preventieve fase lager

  dan de vertrekstimuleringsuitkering tijdens de boventalligheidsfase. Bij andere sociale plannen is

  vrijwillige vertrekuitkering tijdens de preventieve fase juist hoger.

  Voorbeelden vrijwillige vertrekuitkeringen, preventieve fase

  Voorbeeld 1

  (1) Transitievergoeding + (2) eventuele salarissen over opzegtermijn + (3) aantal maandsalarissen

  afhankelijk van moment vertrek (max. 5 maandsalarissen). Het aantal maandsalarissen (punt 3) neemt af

  naarmate medewerker zijn vertrek uitstelt.

  Voorbeeld 2

  50% van het persoonlijke budget voor boventalligen

  A: 5.000 + afhankelijk van leeftijd:

  t/m 44 jaar: 4 maandsalarissen

  45 - 54 jaar: 6 maandsalarissen

  55 en ouder: 7 maandsalarissen +

  B: maandsalaris maal dienstjaren maal factor

  afhankelijk van diensttijd:

  < 2 jaar: 0

  2-6 jaar: 0,9

  Vanaf 7 jaar: 1,1

  Voorbeeld 3

  Vertrekpremie afhankelijk van diensttijd: minimaal 2 maandsalarissen (< 5 dienstjaren); maximaal 12

  maandsalarissen (vanaf 25 dienstjaren).

 • Datum Maart 2016

  Kenmerk 1677788

  Onderwerp Marktbeeld sociale plannen 2016

  Blad 9 van 45

  / Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 9

  Ontslaguitkering

  In de benchmark wordt onderscheid gemaakt tussen de uitkering in verband met vertrekstimulering en

  de ontslaguitkering.

  De vertrekstimuleringsregeling is hierboven vrij nauwkeurig gedefinieerd. De ontslaguitkering komt

  daarentegen in verschillende gedaantes voor, bijvoorbeeld: 1. Een uitkering ineens die geldt voor alle boventallige medewerkers, meestal met uitzondering van

  medewerkers die onder de werkingssfeer van (indien aanwezig) de seniorenregeling vallen. De toekenning van de uitkering is niet afhankelijk van het moment van vertrek, maar de hoogte van de uitkering vaak wel. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen regelingen waarbij de uitkering:

  afhankelijk is van het moment van vertrek

  gecombineerd is met een vertrekstimuleringsregeling 2. Een regeling waarbij een bedrag wordt uitgekeerd aan de boventallige medewerker die gebruik

  heeft gemaakt van het externe bemiddelingstraject en een nieuwe externe functie heeft geaccepteerd. Een dergelijke regeling is meestal gecombineerd met een vertrekstimuleringsregeling.

  3. Een vangnetconstructie waarbij een bedrag wordt uitgekeerd aan medewerkers die aan het externe bemiddelingstraject hebben deelgenomen en geen nieuwe externe functie hebben gevonden.

  In dit overzicht rekenen wij een uitkering bedoeld als afkoop van aanvullingsrechten op een lager

  salaris bij een nieuwe werkgever of de WW-uitkering niet tot de ontslaguitkeringen.

  De helft (20) van ontslaguitkeringen in de sociale plannen meegenomen in dit onderzoek is gebaseerd

  op de transitievergoeding.

  Bijna alle ontslagvergoedingen gebaseerd op de transitievergoeding gaan uit van een hogere

  vergoeding dan de kale transitievergoeding. De additionele vergoeding bovenop de

  transitievergoeding is vaak voorwaardelijk, bijvoorbeeld afhankelijk van het moment van vertrek.

  Transitievergoeding Aantal sociale plannen

  Vermenigvuldigd met een factor 4 (factor varieert tussen 1,2 en 2)

  Additionele vergoeding bovenop 15

  Sociale plannen binnen de zorgsector

  8 van de 20 sociale plannen waarin de ontslagvergoeding gebaseerd is op de transitievergoeding

  gelden voor organisaties in de zorgsector. Een aantal zorgsectoren heeft onlangs de

  transitievergoeding gentegreerd in nieuwe cao-regelingen voor gedwongen ontslag.

  De 8 sociale plannen uit de zorgsector vormen een aparte categorie binnen dit onderzoek. In de

  zorgsector worden de financile regelingen in het kader van (gedwongen) ontslag geregeld in de

  betreffende sectorale caos. Regelingen in de sociale plannen zijn aanvullingen op de cao-bepalingen.

  Bij 4 van de 8 sociale plannen in de zorgsector leidt boventalligheid niet noodzakelijkerwijs tot ontslag.

  De ontslagvergoedingen van 17 sociale plannen zijn gebaseerd op de oude of de nieuwe

  kantonrechtersformule.

  Kantonrechtersformule Nieuwe KRF Oude KRF

  13 4

  Gemiddelde C-factor 1,1 0,9

  Maximum 1,5 1,0

  Minimum 0,8 0,7

 • Datum Maart 2016

  Kenmerk 1677788

  Onderwerp Marktbeeld sociale plannen 2016

  Blad 10 van 45

  / Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 10

  Voorbeelden ontslaguitkeringen

  Voorbeeld 1

  Transitievergoeding x 1,5 + extra vergoeding van 1.000 bij aanvaarding vaststellingsovereenkomst.

  Voorbeeld 2

  Transitievergoeding x 1,5 (1,6 als medewerker afziet van outplacement)

  Voorbeeld 3

  Oude kantonrechtersformule C=0,8, minus het aantal maansalarissen vanaf datum boventalligheid x factor

  afhankelijk van aantal maanden boventalligheid; minimaal 0,65 (tot 3 maanden), maximaal 1 (vanaf 8

  maanden).

  Voorbeeld 4

  Kantonrechtersformule C=1 minus 25% salarissen over bemiddelingsperiode (maximaal 3

  maandsalarissen).

  Aanvulling op lager salaris nieuwe werkgever (vanaf -5%) gedurende 2 jaar (afkoop mogelijk tegen 60%).

 • Datum Maart 2016

  Kenmerk 1677788

  Onderwerp Marktbeeld sociale plannen 2016

  Blad 11 van 45

  / Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 11

  Transitievergoeding ten opzichte van de kantonrechtersformule (inclusief overgangsmaatregel

  50+)

  Leeftijd/ Transitievergoeding ten opzichte van de nieuwe kantonrechtersformule

  Dienstjaren 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

  20 67%

  22 67% 67%

  24 67% 67% 67%

  26 67% 67% 67% 67%

  28 67% 67% 67% 67% 67%

  30 67% 67% 67% 67% 67% 72%

  32 67% 67% 67% 67% 67% 72% 76%

  34 67% 67% 67% 67% 67% 72% 76% 79%

  36 44% 53% 57% 59% 61% 67% 71% 75% 77%

  38 33% 38% 44% 48% 51% 58% 63% 67% 70% 72%

  40 33% 33% 36% 41% 44% 51% 56% 60% 64% 67% 69%

  42 33% 33% 33% 36% 39% 46% 51% 55% 59% 62% 64% 67%

  44 33% 33% 33% 33% 35% 41% 46% 51% 54% 57% 60% 63% 65%

  46 27% 30% 31% 31% 32% 36% 41% 45% 49% 52% 55% 57% 60% 62%

  48 22% 24% 27% 28% 29% 32% 36% 40% 43% 46% 49% 52% 54% 56% 58%

  50 22% 22% 24% 25% 27% 30% 32% 35% 39% 42% 44% 47% 49% 51% 53% 55%

  52 22% 22% 22% 23% 35% 34% 36% 38% 40% 42% 45% 47% 49% 51% 53% 55% 56%

  54 22% 22% 22% 22% 41% 40% 40% 41% 41% 43% 45% 47% 49% 51% 53% 54% 56% 57%

  56 19% 21% 21% 21% 47% 44% 43% 42% 43% 44% 45% 47% 49% 50% 52% 53% 55% 56%

  58 17% 18% 19% 20% 53% 48% 45% 44% 44% 44% 44% 46% 47% 49% 50% 52% 53% 54%

  60 17% 17% 17% 18% 57% 52% 48% 46% 45% 44% 45% 45% 46% 47% 49% 50% 51% 53%

  62 17% 17% 17% 17% 54% 56% 52% 48% 47% 46% 45% 45% 46% 46% 48% 49% 50% 51%

  De berekeningswijze van de transitievergoeding is ingrijpend anders dan de kantonrechtersformule.

  Voor oudere medewerkers met relatief weinig dienstjaren is de transitievergoeding minder dan 20%

  van de uitkering op basis van de kantonrechtersformule. Voor medewerkers jonger dan 35 jaar is de

  transitievergoeding minder ongunstig.

  Gemiddeld ligt de transitievergoeding op ongeveer 50% van de kantonrechtersformule. Sociale

  plannen die uitgaan van de transitievergoeding vermenigvuldigd met een factor (bijvoorbeeld, maal 2)

  kunnen resulteren in ontslagvergoedingen voor jongere medewerkers die hoger liggen dan de

  kantonrechtersformule.

  Maximering van de ontslagvergoeding

  De wettelijke transitievergoeding kent een maximering van 76.000,- (2016) c.q. het jaarsalaris

  wanneer het jaarsalaris hoger is dan 76.000,- (2016). De transitievergoeding kent echter geen

  aftopping voor oudere medewerkers zoals die gold bij de kantonrechtersformule.. In principe is het

  mogelijk dat een medewerker een transitievergoeding ter grootte van een jaarsalaris meekrijgt kort

  voordat hij met pensioen gaat.

  Uitgangspunt bij de kantonrechtersformule was dat de vergoeding op basis van de formule niet hoger

  zou zijn dan de maximale werkelijke schade tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.

  2 van de 20 sociale plannen gebaseerd op de transitievergoeding kent een maximering. Beide sociale

  plannen hanteren een ontslagvergoeding op basis van een transitievergoeding maal een factor. En

  bedrijf maximeert op de kale transitievergoeding. Het ander bedrijf maximeert op de inkomensderving

  tot aan de AOW-leeftijd, uiteraard met een minimumuitkering van de kale transitievergoeding .

  Negentien sociale plannen waarin de kantonrechtersformule of een andere formule is toegepast, is de

  uitkering gemaximeerd. De wijze van maximering kan echter verschillend zijn. In de meeste sociale

 • Datum Maart 2016

  Kenmerk 1677788

  Onderwerp Marktbeeld sociale plannen 2016

  Blad 12 van 45

  / Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 12

  plannen (14) wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met het inkomen op basis van sociale

  zekerheidsuitkeringen bij de maximering. De andere ondernemingen (5) houden juist geen rekening

  met het inkomen op basis van sociale zekerheidsuitkeringen.

  Ook bij deze bedrijven geldt sinds 1 juli 2015 een minimumuitkering van de wettelijke

  transitievergoeding.

  Voorbeelden maximeringsbepalingen

  Voorbeeld 1

  Gemaximeerd op transitievergoeding x 1 voor medewerkers die met pensioen gaan.

  Voorbeeld 2

  Gemaximeerd op (gendexeerde) inkomensderving tot AOW-leeftijd + werkgeversbijdrage pensioen waarbij

  rekening wordt gehouden met de WW-en IOAW-uitkeringen4.

  Voorbeeld 3

  Gemaximeerd op inkomensderving tot AOW-leeftijd + werkgeversbijdrage pensioen waarbij rekening wordt

  gehouden met prepensioen vanaf 62,75 jaar5.

  Remplaantenregeling

  In 26 van de 40 sociale plannen in de benchmark is een remplaantenregeling van toepassing. Een

  remplaantenregeling is een vertrekstimuleringsregeling die is opengesteld voor medewerkers die niet

  boventallig zijn, maar door vrijwillig te vertrekken een plaats vrij maken voor een medewerker die wel

  boventallig is. Deelname aan deze regeling is vrijwel altijd afhankelijk van de goedkeuring van de

  werkgever. Een aantal regelingen bepaalt dat de plaatsvervangende medewerker uit dezelfde

  leeftijdscohort dient te komen als de boventallige medewerker wiens plaats op de ontslaglijst wordt

  ingenomen.

  In de meeste gevallen komen de remplaanten in aanmerking voor een lagere uitkering dan

  medewerkers die boventallig zijn.

  In 5 remplaantenregelingen is de uitkering gemaximeerd op de ontslaguitkering van de boventallige

  medewerker wiens plaats op de ontslaglijst wordt ingenomen.

  Voorbeelden remplaantenregelingen

  Voorbeeld 1

  Transitievergoeding x factor 1,2. Maximaal de ontslagvergoeding dat de boventallige werknemer zou

  hebben ontvangen.

  Voorbeeld 2

  Een ontslagvergoeding gebaseerd op de hoogste van:

  a. de ontslagvergoeding die uitbetaald zou worden aan de boventallige;

  b. de ontslagvergoeding berekend op basis van de remplaant.

  Voorbeeld 3

  Mits uit dezelfde leeftijdsgroep boventallige: 50% van de ontslagvergoeding die uitbetaald zou worden aan

  de boventallige.

  4 Hierbij geldt uiteraard de transitievergoeding als minimum. 5 Ook hier geldt de transitievergoeding als minimum.

 • Datum Maart 2016

  Kenmerk 1677788

  Onderwerp Marktbeeld sociale plannen 2016

  Blad 13 van 45

  / Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 13

  Interne herplaatsing

  In de benchmark besteden wij aandacht aan twee onderwerpen die een rol spelen bij interne

  herplaatsing, te weten het passend functieniveau en de financile gevolgen van plaatsing in een lager

  ingedeelde functie. Bij een passend functieniveau gaat het over in hoeverre een medewerker een

  functie in een lagere functiegroep dient te accepteren.

  Passende functie

  Alle 40 sociale plannen meegenomen in de benchmark geven de voorwaarden aan waarbinnen

  interne herplaatsing plaatsvindt. Een belangrijke bepaling bij interne herplaatsing is het passende

  functieniveau: tot welk (lager) functieniveau dient een medewerker een functie te aanvaarden (op

  straffe van uitsluiting van het sociaal plan). De volgende tabel laat zien in hoeverre dit van toepassing

  is bij de sociale plannen uit deze benchmark.

  Geen objectieve

  definitie

  Gelijk niveau Maximaal 1 functiegroep

  lager

  Maximaal 2 functiegroepen

  lager

  5 4 27 4

  In 25 sociale plannen is een maximale reistijd c.q. reisafstand voor woon-werkverkeer opgenomen als

  een criterium voor een passende functie intern:

  De maximale reistijd vastgesteld: 22 regelingen

  De maximale reisafstand vastgesteld: 3 regelingen

  De maximale reistijd voor een passende functie bedraagt:

  1 uur enkele reis 7 regelingen

  1,5 uur enkele reis 15 regelingen

  Bij 1 sociaal plan speelt het verschil in beloningsniveau tussen de oorspronkelijke en de nieuwe

  functie een rol bij de bepaling van een passende functie (maximaal 20% verschil in salarisniveau). In 3

  andere sociale plannen is arbeidsduur n van de criteria voor een passende functie.

 • Datum Maart 2016

  Kenmerk 1677788

  Onderwerp Marktbeeld sociale plannen 2016

  Blad 14 van 45

  / Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 14

  Arbeidsvoorwaarden bij plaatsing in een lager ingedeelde salarisgroep

  34 van de 40 sociale plannen in de benchmark regelen de arbeidsvoorwaarden bij plaatsing in een

  lager ingedeelde salarisgroep. In de praktijk ontvangt de medewerker bij plaatsing in een lager

  ingedeelde salarisgroep een eventueel salarisverschil als een persoonlijke toeslag (PT). De PT kan

  worden bevroren, afgebouwd of gendexeerd met de algemene loonsverhogingen.

  In 11 gevallen behoudt de medewerker bij plaatsing in een functie ingedeeld in een lagere

  salarisgroep het perspectief van de oorspronkelijke salarisgroep. Bij 1 van deze sociale plannen geldt

  de perspectiefgarantie voor 3 jaar.

  In 3 regelingen worden de PTs gendexeerd met de algemene loonsverhogingen. Een relatief groot

  aantal regelingen (31) kent een afbouw of bevriezing van de PTs.

  kapitaliseren en

  afkoop

  afbouw bevriezing indexering PT met

  de algemene

  loonsverhogingen

  behoud salaris en

  perspectief

  1 12 9 3 11

  Sociale plannen binnen de zorgsector

  Bij 6 van de 8 sociale plannen binnen de zorgsector is er sprake van behoud van salaris en

  perspectief bij plaatsing in een lagere salarisgroep.

  Voorbeelden arbeidsvoorwaarden bij herplaatsing

  Voorbeeld 1 afbouw

  De persoonlijke toeslag wordt afgebouwd met algemene cao-loonsverhogingen.

  Voorbeeld 2 afbouw

  De persoonlijke toeslag wordt afgebouwd over fictieve WW-periode. Vanaf 47,5 jaar vindt geen verdere afbouw

  plaats.

  Voorbeeld 3 bevriezing

  De persoonlijke toeslag wordt vastgesteld op een bruto nominaal bedrag. Bij algemene verhogingen van de

  schaalsalarissen c.q. schaalsalaris, zal de persoonlijke toeslag niet wijzigen.

  Voorbeeld 4 indexering met algemene loonsverhogingen

  De medewerker ontvangt een persoonlijke toeslag ter grootte van het verschil tussen zijn laatstverdiende bruto

  schaalsalaris en het nieuwe bruto schaalsalaris dat met de algemene loonstijgingen wordt gendexeerd.

  Voorbeeld 5 behoud salaris en perspectief

  Behoud salaris en perspectief. De medewerker moet een aangeboden functie (binnen 3 jaar) op het oude niveau

  aanvaarden, anders vervalt de garantie. Bij plaatsing op basis van vrijwilligheid in een geschikte functie wordt de

  persoonlijke toeslag in 3 jaar afgebouwd.

 • Datum Maart 2016

  Kenmerk 1677788

  Onderwerp Marktbeeld sociale plannen 2016

  Blad 15 van 45

  / Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 15

  Externe herplaatsing

  In alle sociale plannen meegenomen in de survey zijn regelingen opgenomen gericht op de

  bemiddeling/plaatsing van boventallige medewerkers in een nieuw dienstverband buiten de

  onderneming.

  Afspiegelingsbeginsel

  Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is afwijking van het afspiegelingsbeginsel

  mogelijk mits er dan ook bij cao binnen de onderneming of de bedrijfstak een onafhankelijke

  ontslagcommissie wordt ingesteld (art. 7:671a lid 2 BW).

  Geen van de sociale plannen meegenomen in deze survey maakt gebruik van deze

  afwijkingsmogelijkheid. Alle sociale plannen hanteren het afspiegelingsbeginsel voor de vaststelling

  van boventalligheid.

  Bemiddeling en begeleiding

  Een regeling voor externe herplaatsing voorziet in de bemiddeling en begeleiding van boventallige

  medewerkers naar een nieuwe functie extern. De bemiddelings- en begeleidingsactiviteiten vinden

  meestal plaats gedurende een bepaalde periode. Er is een onderscheid tussen sociale plannen

  waarin boventallige medewerkers in dienst blijven gedurende de volledige bemiddelingsperiode, en

  sociale plannen waarin het dienstverband met de boventallige medewerkers zo spoedig mogelijk

  eindigt. Bij de laatste categorie worden de bemiddelingsactiviteiten voortgezet tijdens werkloosheid,

  voor zover de bemiddelingsperiode niet is verstreken.

  Bij de bemiddeling en begeleiding van boventallige medewerkers naar een nieuwe functie extern

  schakelt de werkgever in het algemeen gespecialiseerde outplacement- of bemiddelingsbureaus in.

  Bemiddelingskosten

  De bemiddelingsactiviteiten komen doorgaans voor rekening van de werkgever. In 7 sociale plannen

  komen de kosten van voortzetting van het dienstverband tijdens de bemiddelingsperiode (deels) bij de

  medewerker terecht in de vorm van een verlaging van de ontslaguitkering.

  Duur bemiddeling en begeleiding

  De meeste sociale plannen kennen een maximale duur van bemiddeling en begeleiding. Vaak is een

  verlenging van de bemiddelingsduur mogelijk indien men reden daartoe ziet.

  Bij de vaststelling van de (maximale) bemiddelingsduur zoekt men in het algemeen naar een balans

  tussen zekerheid voor de medewerker en effectiviteit van de bemiddeling. De optimale duur van

  bemiddelingsactiviteiten is afhankelijk van de leeftijd en het opleidingsniveau van de betreffende

  medewerker, de sector waarin men werkzaam is en de regio waarin het bedrijf gevestigd is.

  In de sociale plannen in de benchmark is de meest voorkomende maximale bemiddelingsduur (zonder

  verlenging) 6 maanden. Een langere bemiddelingsduur dan 6 maanden komt ook regelmatig voor.

  Maximale duur in maanden

 • Datum Maart 2016

  Kenmerk 1677788

  Onderwerp Marktbeeld sociale plannen 2016

  Blad 16 van 45

  / Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 16

  In vergelijking met het onderzoek in 2013 is de gemiddelde bemiddelingsduur lager geworden.

  Jaar 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001

  Gemiddelde

  maximale

  duur

  8,2

  maanden

  9,4

  maanden

  8,6

  maanden

  8,4

  maanden

  11,3

  maanden

  10,7

  maanden

  8,6

  maanden

  11,9

  maanden

  Bij 18 ondernemingen blijven boventallige medewerkers in dienst tijdens de bemiddelingsperiode. Bij

  de overige bedrijven kan bemiddeling plaatsvinden tijdens de ontslagprocedure en eventueel tijdens

  werkloosheid. De gemiddelde bemiddelingsduur bij ondernemingen die medewerkers in dienst houden

  tijdens de bemiddelingsperiode is langer dan de bemiddelingsduur van bedrijven die het

  dienstverband niet verlengen tijdens de bemiddelingsduur (9,5 ten opzichte van 5,4 maanden).

  Sociale plannen binnen de zorgsector

  De gemiddelde bemiddelingsduur van de sociale plannen binnen de zorgsector komt overeen met de

  gemiddelde bemiddelingsduur van alle sociale plannen. De variatie is echter vrij groot onder de

  sociale plannen binnen de zorgsector; minimaal 4 maanden, maximaal 16 maanden. Bij alle sociale

  plannen vindt bemiddeling plaats met voortzetting van het dienstverband.

  Bemiddelingsbudget

  Relatief veel bedrijven kennen een maximum bemiddelings- en scholingsbudget. In deze benchmark

  hebben 24 bedrijven een dergelijk budget opgenomen in het sociale plan. Het gemiddelde budget

  bedraagt 3.350.

  Voorbeelden van Van-werk-naar-werk regelingen

  Voorbeeld 1 geen voortzetting dienstverband tijdens bemiddelingsperiode

  Medewerker heeft de keuze uit ontslagvergoeding met of zonder bemiddeling. Bij keuze voor bemiddeling

  heeft de medewerker recht op een ontslagvergoeding op basis van de oude kantonrechtersformule C=0,7 in

  plaats van C=0,75.

  Bemiddelingsbureau stelt in overleg met medewerker plan van aanpak op.

  Geen voortzetting dienstverband tijdens bemiddelingsperiode.

  Opleidingskosten max. 4.000 p.p.

  Voorbeeld 2 wel voortzetting dienstverband tijdens bemiddelingsperiode

  Bemiddeling via extern outplacementbureau:

  Maximale duur afhankelijk van leeftijd:

  < 45 jaar: 6 maanden

  45 jaar: 9 maanden

  Voortzetting dienstverband tijdens bemiddelingsperiode (inclusief vrijstelling van werk).

  Voorbeeld 3 sociaal plan gentegreerd in duurzame inzetbaarheidsbeleid

  De fasen A-C vinden plaats voorafgaand aan boventalligheid (voorfase):

  A: wordt gewerkt aan inzetbaarheid

  B: vrijwillige mobiliteit. In deze fase komt de medewerker in aanmerking voor de vrijwillige vertrekregeling (zie

  hieronder).

  C: snel vertrek: boventalligheid is aangekondigd. Medewerker krijgt iets lagere vergoeding dan onder B.

  D: direct vertrek: medewerker is boventallig. Korte bemiddeling. Medewerker krijgt iets lagere vergoeding dan

  onder C.

  E: begeleiding: medewerker is boventallig. Intensieve bemiddeling. Medewerker krijgt iets lagere vergoeding

  dan onder D.

 • Datum Maart 2016

  Kenmerk 1677788

  Onderwerp Marktbeeld sociale plannen 2016

  Blad 17 van 45

  / Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 17

  F: geen keuze gemaakt: medewerker is boventallig. Intensieve bemiddeling. Medewerker krijgt iets lagere

  vergoeding dan onder D.

  Arbeidsvoorwaarden bij externe herplaatsing

  Medewerkers die een nieuwe externe functie hebben aangenomen, kunnen soms rekenen op een

  inkomensgarantie. Deze inkomensgarantie ontvangen zij doorgaans in de vorm van een aanvulling op

  een lager salaris bij de nieuwe werkgever tot een bepaald niveau gedurende een bepaalde termijn. De

  duur van de inkomensgarantie is meestal afhankelijk van de leeftijd en/of diensttijd van de betreffende

  medewerker, waarbij (doorgaans) oudere medewerkers met de meeste dienstjaren recht hebben op

  de langste aanvullingsduur.

  In de regel is de garantie beperkt tot het salaris, inclusief eventuele eindejaarsuitkering en

  ploegendiensttoeslag. Garanties die ook het verschil in andere arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld

  arbeidsduur, compenseren komen zelden voor.

  In 4 van de 40 sociale plannen is een aanvullingsregeling op het lager salaris van een nieuwe

  werkgever van toepassing bij externe herplaatsing (waarvan 3 organisaties uit de zorgsector). Het

  aandeel van sociale plannen met een dergelijke aanvullingsregeling wordt over de jaren doorgaans

  kleiner.

  Jaar 2016 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001

  % van totaal 10% 9% 5,5% 11,5% 17% 20% 22% 69%

  Voorbeelden inkomensgarantie regelingen

  Voorbeeld 1 keuze medewerker: aanvullingsregeling of kantonrechtersformule

  Ontslagvergoeding afhankelijk van moment vertrek: Kantonrechtersformule C=

  Binnen 2 maanden: 1,5

  3-6 maanden: 1,3

  7-9 maanden: 1,1

  10-12 maanden: 1

  13-15 maanden: 0,95

  15-18 maanden: 0,9

  Medewerker kan ook kiezen voor loonsuppletie bij nieuwe werkgever (gedurende 60% diensttijd met max.

  20%).

  Voorbeeld 2, keuze medewerker: aanvullingsregeling of transitievergoeding maal factor

  Bij vertrek binnen 3 maanden: 1,5 x transitievergoeding

  Bij vertrek na 3 maanden: 1,2 x transitievergoeding

  Op de ontslagvergoeding worden werkgeverskosten in mindering gebracht.

  Medewerker kan ook kiezen voor aanvulling op lager salaris nieuwe werkgever: maximaal 15% gedurende 6

  maanden.

 • Datum Maart 2016

  Kenmerk 1677788

  Onderwerp Marktbeeld sociale plannen 2016

  Blad 18 van 45

  / Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 18

  Seniorenregelingen

  6 van de sociale plannen meegenomen in het onderzoek kennen aparte afspraken voor oudere

  boventallige medewerkers. In het algemeen houden deze afspraken in dat medewerkers vanaf een

  bepaalde leeftijd een bepaalde inkomensgarantie ontvangen tot de pensioengerechtigde leeftijd. De

  inkomensgarantie heeft doorgaans de vorm van een aanvulling op sociale zekerheidsuitkeringen tot

  een bepaald percentage van het laatst verdiende inkomen. De onderliggende ratio van de

  seniorenregeling ligt in de veronderstelde slechte arbeidsmarktpositie van medewerkers vanaf een

  bepaalde leeftijd.

  Seniorenregelingen in sociale plannen zijn de afgelopen jaren onder toenemende druk komen te

  staan. Over de jaren heeft de wetgever een reeks van maatregelen6 getroffen om de

  arbeidsparticipatie van oudere medewerkers te vergroten. Deze maatregelen hebben het effect dat

  aparte seniorenregelingen in sociale plannen steeds duurder en complexer worden.

  Jaar 2016 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001

  % van totaal 15% 25% 38% 46% 46% 61% 62% 75%

  De vormgeving en kostenniveaus van de seniorenregelingen zijn divers. Seniorenregelingen komen

  (onder andere) in de volgende vormen voor:

  Aanvullingsregeling op sociale zekerheidsuitkeringen tot AOW-leeftijd.

  Uitkering ineens.

  Non-activiteitsregeling. Bij de vaststelling van de waarde van deze regelingen geldt uiteraard minimaal de transitievergoeding.

  Leeftijdsgrens seniorenregeling

  Zoals eerder opgemerkt geldt de seniorenregeling voor boventallige medewerkers vanaf een bepaalde

  leeftijd.

  Jaar 2016 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001

  Gem.

  leeftijdsgrens

  60,1 jaar 60,3 jaar 59,5 jaar 57,7 jaar 56,3 jaar 56,8 jaar 55,8 jaar 55,1 jaar

  Voorbeelden seniorenregelingen

  Voorbeeld 1

  Vanaf 59,5 jaar en 10 dienstjaren: Medewerker kan kiezen tussen bemiddeling en ontslagvergoeding volgens

  algemene financile regeling, of uitkering van 80% van het salaris tot 62 jaar. Medewerker blijft deelnemer van

  de pensioenregeling. Premieverdeling blijft gehandhaafd.

  Voorbeeld 2

  Uitkering 57+: Uitkering ineens gebaseerd op een aanvulling op sociale zekerheidsuitkeringen tot 85% bruto tot

  AOW-leeftijd tegen een rekenrente van 4%. 50% pensioenopbouw over aanvullingsperiode.

  6 Onder andere in de WW, FVP, pensioen.

 • Datum Maart 2016

  Kenmerk 1677788

  Onderwerp Marktbeeld sociale plannen 2016

  Blad 19 van 45

  / Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 19

  Trends en ontwikkelingen

  In 2001 heeft AWVN het eerste onderzoek uitgevoerd naar de financile regelingen in sociale

  plannen. Sinds 2001 is het onderzoek om de twee jaar herhaald. Door de uitkomsten van de

  benchmarks uit de verschillende jaren naast elkaar te leggen, kunnen we trends en ontwikkelingen in

  de onderzochte financile regelingen vaststellen.

  In de survey 2016 zijn de volgende trends zichtbaar:

  1. Het effect van de nieuwe wettelijke transitievergoeding.

  2. Het aantal sociale plannen waarin een preventieve fase is opgenomen, al of niet in combinatie

  met een investering in duurzame inzetbaarheid.

  3. De verdere afname van seniorenregelingen.

  De meest opvallende nieuwe trend is het effect van de transitievergoeding op ontslagvergoedingen. In

  de helft van de sociale plannen is de ontslagvergoeding gebaseerd op de transitievergoeding. Bijna

  alle ontslagvergoedingen gebaseerd op de transitievergoeding gaan overigens uit van een hogere

  vergoeding dan de kale transitievergoeding. Gemiddeld leveren de ontslagvergoedingen gebaseerd

  op de transitievergoeding lagere uitkeringen op dan de kantonrechtersformule.

  Een groeiend aantal sociale plannen, vooral de doorlopende sociale plannen van de grotere bedrijven,

  hanteert een voorfase of preventieve fase (of voorfase) voorafgaand aan de fase van de feitelijke

  boventalligheid van medewerkers. Tijdens de preventieve fase worden instrumenten ingezet om de

  mobiliteit van medewerkers te stimuleren vr de daadwerkelijke uitvoering van een reorganisatie.

  In een aantal recente sociale plannen is nog meer nadruk komen te liggen op de voorfase in

  samenhang met een verhoogde investering in duurzame inzetbaarheid. Doel van deze inzet is het

  voorkomen van gedwongen ontslag in samenhang met (en deels door middel van) de versterking van

  de arbeidsmarktpositie van medewerkers.

 • Datum Maart 2016

  Kenmerk 1677788

  Onderwerp Marktbeeld sociale plannen 2016

  Blad 20 van 45

  / Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 20

  Bijlage, samenvattingen van de sociale plannen

 • Datum Maart 2016

  Kenmerk 1677788

  Onderwerp Marktbeeld sociale plannen 2016

  Blad 21 van 45

  / Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 21

  Onderneming Zakelijke dienstverlening

  Ca. 150 medewerkers

  Media

  Ca. 3.000 medewerkers

  Farmaceutische industrie

  Ca. 800 medewerkers

  Financile dienstverlening

  Ca. 4.000 medewerkers

  Aanleiding Verandering activiteiten Doorlopend sociaal plan Doorlopend sociaal plan Doorlopend sociaal plan

  Looptijd juli 2015 januari 2016 Juli 2015 december 2015 Juli 2015 januari 2017 Juli 2015 - juli 2018

  Interne herplaatsing

  Passende functie:

  Maximaal 1 functiegroep lager.

  PT wordt afgebouwd met algemene cao-loonsverhogingen.

  Passende functie:

  Maximaal 1 salarisgroep lager of maximaal 20% van het bruto salaris.

  Maximale reisafstand: 60 km enkele reis.

  PT wordt afgebouwd met algemene cao-loonsverhogingen.

  Passende functie:

  Maximaal 1 salarisgroep lager

  Maximale reistijd: 3 uur per dag

  PT wordt afgebouwd over fictieve WW-periode. Vanaf 47,5 jaar vindt geen verdere afbouw plaats.

  Passende functie:

  Maximaal 1 functiegroep lager

  Reistijd: maximaal 1,5 uur enkele reis

  Salaris blijft ongewijzigd en wordt gendexeerd met algemene loonsverhogingen.

  Garantie op oud perspectief gedurende 3 jaar + garantie tot 90% oud maximum.

  Overige arbeidsvoorwaarden

  aangepast aan nieuwe functie.

  Outplacement

  faciliteiten

  Bemiddeling via extern outplacementbureau:

  Duur: Maximaal 3-6 maanden.

  Geen voortzetting dienstverband tot einde bemiddelingsperiode

  Vrijstelling voor outplacement: ca. 10% van normale arbeidsduur

  Outplacementbudget: maximaal 2.500 pp

  Medewerker heeft de keuze uit ontslagvergoeding met of zonder bemiddeling.

  Bemiddelingsbureau stelt in overleg met medewerker plan van aanpak op.

  Geen voortzetting dienstverband tijdens bemiddelingsperiode.

  Opleidingskosten max. 4.000 p.p.

  Bemiddeling via extern outplacementbureau: Lee Hecht Harrison of SWA.

  Duur: maximaal 6 maanden, verlenging met 2x 3 maanden mogelijk.

  Geen voortzetting dienstverband tijdens bemiddelingsperiode.

  Scholingsbudget: maximaal 2.500 pp

  Sociaal plan omvat regelingen voor:

  Permanente ontwikkelingen:

  Jaarlijks ontwikkelafspraken tussen managers en medewerkers.

  Versterken employability

  1xjaar: interne ontwikkelstages

  Versneld regie in eigen hand nemen ter voorkoming gedwongen ontslag

  Premobiliteit

  Employabilityinstrumenten inzetten

  Vrijwillig vertrek (zie vertrek-stimulering)

  Vertrekstimulering

  Boventalligen: Geen vertrekstimuleringsuitkering

  Remplaanten, mits uit dezelfde groep uitwisselbare functies en uit hetzelfde leeftijdscohorte: 30% van ontslagvergoeding

  Voorfase (6 weken) voorafgaand aan

  boventalligheidsfase. In deze fase

  wordt een arbeidsmarktanalyse

  aangeboden aan potentieel

  boventallige medewerkers:

  Boventalligen: Geen vertrekstimuleringsuitkering

  Voorfase: vrijwillig vertrek bij dreigende boventalligheid: persoonlijk budget x 0,5

  Remplaanten: persoonlijk budget x 0,5

 • Datum Maart 2016

  Kenmerk 1677788

  Onderwerp Marktbeeld sociale plannen 2016

  Blad 22 van 45

  / Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 22

  Onderneming Zakelijke dienstverlening

  Ca. 150 medewerkers

  Media

  Ca. 3.000 medewerkers

  Farmaceutische industrie

  Ca. 800 medewerkers

  Financile dienstverlening

  Ca. 4.000 medewerkers

  (transitievergoeding + 50% van het verschil tussen de nieuwe kantonrechtersformule (minimaal 3 maandsalarissen) en de transitievergoeding)

  Regeling stimulering parttime werken: oude kantonrechtersformule C= 0,8 over vervallen uren.

  Boventalligheidsfase: oude kantonrechtersformule C=0,75.

  Remplaanten, mits uit hetzelfde leeftijdscohorte op basis van first in, first out: oude KRF C=0,8.

  Transitievergoeding Gebaseerd op transitievergoeding Inbegrepen in de ontslagvergoeding Inbegrepen in de ontslagvergoeding Inbegrepen in de ontslagvergoeding

  Algemene financile

  regeling

  Ontslagvergoeding: Transitievergoeding

  + 50% van het verschil tussen de

  nieuwe kantonrechtersformule

  (minimaal 3 maandsalarissen) en de

  transitievergoeding.

  Variabel salaris niet meegenomen in

  salarisgrondslag

  Boventalligheidsfase: oude kantonrechtersformule C=0,7 + outplacement

  Gemaximeerd op inkomensderving tot AOW-leeftijd waarbij rekening wordt gehouden met de WW-uitkeringen.

  Bij aanzegging vr 1.1.2016: oude kantonrechtersformule C=1

  Bij aanzegging na 1.1.2016: nieuwe kantonrechtersformule C=1.

  Gemaximeerd op (gendexeerde) inkomensderving tot AOW-leeftijd + werkgeversbijdrage pensioen waarbij rekening wordt gehouden met de WW-en IOAW-uitkeringen.

  Persoonlijk budget:

  A: 5.000 + afhankelijk van leeftijd:

  t/m 44 jaar: 4 maandsalarissen

  45 - 54 jaar: 6 maandsalarissen

  55 en ouder: 7 maandsalarissen

  +

  B: maandsalaris maal dienstjaren maal

  factor afhankelijk van diensttijd:

  < 2 jaar: 0

  2-6 jaar: 0,9

  vanaf 7 jaar: 1,1

  Het Persoonlijke budget

  (vermenigvuldigd met een factor, zie

  hieronder) kan worden aangewend

  voor: Investeren in jezelf (factor 1,4),

  Bijvoorbeeld, outplacement of scholing

  inkomensaanvulling (factor 1,15)

  Tijd kopen of cashen, bijvoorbeeld voorzetting dienstverband c.q. onmiddellijk vertrek (factor 1)

 • Datum Maart 2016

  Kenmerk 1677788

  Onderwerp Marktbeeld sociale plannen 2016

  Blad 23 van 45

  / Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 23

  Onderneming Zakelijke dienstverlening

  Ca. 150 medewerkers

  Media

  Ca. 3.000 medewerkers

  Farmaceutische industrie

  Ca. 800 medewerkers

  Financile dienstverlening

  Ca. 4.000 medewerkers

  Seniorenregeling Geen Geen Geen Geen

  Bijzonderheden

  Maximaal 500,- p.p. t.b.v.

  juridisch/financieel advies.

  Werkgeversbijdrage maximaal 5.000,- voor opstarten eigen bedrijf.

  Maximaal 750,- p.p. t.b.v. juridisch advies.

  Aparte ontslagvergoeding voor medewerkers met contract bepaalde tijd: aanvulling van 1-2 maandsalarissen op transitievergoeding wanneer een tweede c.q. derde tijdelijk dienstverband wordt beindigd.

  Maximaal 500,- p.p. t.b.v. juridisch advies.

  Geen

 • Datum Maart 2016

  Kenmerk 1677788

  Onderwerp Marktbeeld sociale plannen 2016

  Blad 24 van 45

  / Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 24

  Onderneming Voeding- en Genotindustrie

  Ca. 3.000 medewerkers

  Telecoms

  Ca. 15.000 medewerkers

  Bouwindusrie

  Ca. 150 medewerkers

  Agrarische industrie

  Ca. 3.000 medewerkers

  Aanleiding Doorlopend sociaal plan Doorlopend sociaal plan bedrijfssluitingen Aanpassing van de organisatie

  Looptijd Juli 2015 juli 2017 Juli 2015 juli 2016 September 2015 september 2016 Juli 2015 september 2018

  Interne herplaatsing

  Passende functie:

  Maximaal 2 functiegroepen lager

  Passende functie:

  Maximaal 2 functiegroepen lager

  Maximale reistijd: 3 uur/dag

  Herplaatsingstoelage = oud maandsalaris minus normsalaris (salarispositie van 100%) nieuwe schaal. Werknemer behoudt eventuele hogere RSP dan 100, maar deze kan niet hoger zijn dan hoogste RSP in nieuwe schaal. Toekomstige salarisverhogingen worden op toelage in mindering gebracht.

  Tijdelijke vergoeding toename reistijd, maximaal 24 maanden.

  Passende functie:

  Vergelijkbaar qua niveau, loon, arbeidsduur, etc.

  Maximale reistijd: 1 uur enkele reis

  PT als nominaal bedrag gedurende een periode afhankelijk van leeftijd en diensttijd: minimaal 9 maanden; maximaal 38 maanden. Afbouw-regeling voor overige vergoedingen.

  Extra reiskostenvergoeding gedurende 2 jaar.

  Passende functie:

  Maximaal 1 functiegroep lager

  Maximale reistijd: 1 uur enkele reis

  PT wordt gendexeerd met algemene cao-loonsverhogingen.

  Extra reiskostenvergoeding gedurende 2 jaar.

  Outplacement

  faciliteiten

  Bemiddeling via extern

  outplacementbureau:

  Maximale duur afhankelijk van leeftijd:

  < 45 jaar: 6 maanden

  45 jaar: 9 maanden

  Voortzetting dienstverband tijdens bemiddelingsperiode (inclusief vrijstelling van werk)

  Maximumbudget tbv scholing: 2.000

  Bemiddeling via interne

  mobiliteitscentrum:

  Duur bemiddeling afhankelijk van leeftijd:

  tot 45 jaar: 12 maanden

  45 en 46 jaar: 14 maanden

  47 en 48 jaar: 15 maanden

  vanaf 49 jaar: 16 maanden.

  Dienstverband voorgezet tijdens payrolltermijn (opzegtermijn + 1 maand).

  Medewerker kan een deel van de ontslagvergoeding inzetten voor outplacement c.q. scholing.

  Eenmalige uitkering bij indiensttreding

  bij onderneming in concern waarvoor

  Budget van 4.750 p.p. tbv scholing en outplacement.

  Geen voortzetting dienstverband tijdens bemiddelingsperiode.

  Bemiddeling via extern outplacementbureau.

  Duur bemiddeling: 6 maanden, verlenging met 3 maanden mogelijk.

  Budget van 5.000 p.p. tbvscholing en outplacement ( 7.000 voor medewerkers met WIA-uitkering).

  Geen voortzetting dienstverband tijdens bemiddelingsperiode.

 • Datum Maart 2016

  Kenmerk 1677788

  Onderwerp Marktbeeld sociale plannen 2016

  Blad 25 van 45

  / Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 25

  Onderneming Voeding- en Genotindustrie

  Ca. 3.000 medewerkers

  Telecoms

  Ca. 15.000 medewerkers

  Bouwindusrie

  Ca. 150 medewerkers

  Agrarische industrie

  Ca. 3.000 medewerkers

  de CAO niet geldt: (afhankelijk van som

  leeftijd en diensttijd) minimaal 4 en

  maximaal 28 maal het verschil in

  uursalaris (tot max. 25% oude salaris).

  Vertrekstimulering

  Boventalligen:

  Bij afzien van bemiddeling extra uitkering van de helft van het aantal maandsalarissen over bemiddelingstermijn + KRF C = 1

  Bij eerder vertrek tijdens bemiddeling extra uitkering van 1,5 2 maandsalarissen + KRF C = 1

  Boventalligen:

  KRF C=1,05 + eerder vertrekvergoeding van resterende salarissen over payrolltermijn + tekenvergoeding van 1 maandsalaris bij tekening vaststellingsovereenkomst tijdens eerste maand na boventalligheid.

  Boventalligen: transitievergoeding x factor 1,2.

  Remplaanten: transitievergoeding x factor 1,2. Maximaal de ontslagvergoeding die de boventallige werknemer zou hebben ontvangen.

  Boventalligen: Transitievergoeding aangevuld tot het niveau van de KRF, C=1 tot salarisniveau 100.000; daarboven C-factor 0,9, + 50% van het salaris over resterende opzegtermijn.

  Remplaanten: mits uit dezelfde groep uitwisselbare functies en uit hetzelfde leeftijdscohorte: Transitievergoeding aangevuld tot het niveau van de KRF C=1 tot salarisniveau 100.000; daarboven C=0,9. Maximaal de ontslagvergoeding die de boventallige werknemer zou hebben ontvangen.

  Transitievergoeding Inbegrepen in de ontslagvergoeding Inbegrepen in de ontslagvergoeding Transitievergoeding x factor 1,2.

  Inbegrepen in de ontslagvergoeding

  Algemene financile

  regeling

  KRF C=1

  Gemaximeerd op inkomensderving tot de redelijkerwijs te verwachten pensioenleeftijd waarbij rekening wordt gehouden met de sociale zekerheidsuitkeringen.

  KRF C=1,05 (grondslag maandsalaris exclusief toeslagen)

  Gemaximeerd op inkomensderving tot AOW-leeftijd waarbij rekening wordt gehouden met de WW-uitkeringen.

  Transitievergoeding x factor 1,2.

  Transitievergoeding aangevuld tot het niveau van de KRF C=1 tot salarisniveau 100.000; daarboven C-factor 0,9.

  Gemaximeerd op inkomensderving (maandinkomen = 110%) tot AOW-leeftijd waarbij rekening wordt gehouden met de WW-uitkeringen.

  Seniorenregeling Vanaf 59,5 jaar en 10 dienstjaren;

  medewerker kan kiezen tussen

  Geen Geen Geen

 • Datum Maart 2016

  Kenmerk 1677788

  Onderwerp Marktbeeld sociale plannen 2016

  Blad 26 van 45

  / Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 26

  Onderneming Voeding- en Genotindustrie

  Ca. 3.000 medewerkers

  Telecoms

  Ca. 15.000 medewerkers

  Bouwindusrie

  Ca. 150 medewerkers

  Agrarische industrie

  Ca. 3.000 medewerkers

  Bemiddeling en ontslagvergoeding volgens algemene financile regeling, of

  Uitkering van 80% van het salaris tot 62 jaar. Medewerker blijft deelnemer van de pensioenregeling. Premieverdeling blijft gehandhaafd.

  Bijzonderheden

  Geen Geen 500 tbv juridische bijstand. Extra reiskostenvergoeding gedurende 2 jaar.

  500 tbv juridische bijstand.

  500 tbv financieel advies.

 • Datum Maart 2016

  Kenmerk 1677788

  Onderwerp Marktbeeld sociale plannen 2016

  Blad 27 van 45

  / Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 27

  Onderneming Detailhandel

  Ca. 10.000 medewerkers

  Farmaceutische industrie

  Ca. 100 medewerkers

  Logistiek

  Ca. 40.000 medewerkers

  Kartonnage en flexibele verpakkingen

  Ca. 50 medewerkers

  Aanleiding Doorlopend sociaal plan Afslanking Doorlopend sociaal plan Bedrijfsverhuizing

  Looptijd Juli 2015 februari 2016 Oktober 2015 oktober 2017 Januari 2016 januari 2020 Oktober 2015 april 2016

  Interne herplaatsing

  Passende functie:

  Maximaal 1 functiegroep lager

  Maximale reistijd:

  Leidinggevend personeel 1,5 uur enkele reis

  Overig personeel: 1 uur c.q. 45 km enkele reis.

  PT wordt afgebouwd in 7 jaar.

  Passende functie:

  Maximaal 1 functiegroep lager

  PT wordt bevroren

  Sociaal plan kent 6 fasen: A-F.

  Gedurende alle fasen worden diverse

  mobility activiteiten aangeboden.

  Passende functie:

  Schalen 1-9: gelijk functieniveau

  Schalen 10 en hoger: maximaal 1 functiegroep lager

  Maximale reistijd:

  1,5 uur enkele reis bij meer dan 5 contracturen/dag

  1 uur enkele reis bij 5 of minder contracturen/dag.

  (bij weigering van een passende

  functie heeft de medewerker nog

  recht op de regelingen van het

  fasenmodel)

  PT wordt afgebouwd in 5 jaar.

  Medewerkers hebben de keuze mee te gaan naar de nieuwe vestiging met dezelfde functie, of te vertrekken.

  Medewerkers die meegaan hebben (onder voorwaarden) recht op verhuiskostenvergoeding van 7.750. Terugbetalingsverplichting voor 3 jaar.

  Outplacement

  faciliteiten

  Budget van maximaal 3.500 p.p. tbv outplacement.

  Maximale duur outplacement: 1 jaar

  Geen voortzetting dienstverband tijdens bemiddelingsperiode.

  Bemiddeling via extern outplacementbureau

  Maximale duur outplacement: 6 maanden, verlenging met 3 maanden mogelijk.

  Maximum outplacementbudget: 5.000

  Maximum scholingsbudget: 2.500

  Geen voortzetting dienstverband tijdens bemiddelingsperiode.

  De fasen A-C vinden plaats voorafgaand

  aan boventalligheid (voorfase):

  A: wordt gewerkt aan inzetbaarheid

  B: vrijwillige mobiliteit. In deze fase komt de medewerker in aanmerking voor de vrijwillige vertrekregeling (zie hieronder).

  C: snel vertrek: boventalligheid is aangekondigd. Medewerker krijgt iets lagere vergoeding dan onder B.

  D: direct vertrek: medewerker is boventallig. Korte bemiddeling.

  Intern loopbaancentrum ingericht om medewerkers te begeleiden naar een nieuwe functie extern.

  Opleidingsbudget: 1.500 p.p.

 • Datum Maart 2016

  Kenmerk 1677788

  Onderwerp Marktbeeld sociale plannen 2016

  Blad 28 van 45

  / Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 28

  Onderneming Detailhandel

  Ca. 10.000 medewerkers

  Farmaceutische industrie

  Ca. 100 medewerkers

  Logistiek

  Ca. 40.000 medewerkers

  Kartonnage en flexibele verpakkingen

  Ca. 50 medewerkers

  Medewerker krijgt iets lagere vergoeding dan onder C.

  E: begeleiding: medewerker is boventallig. intensieve bemiddeling. Medewerker krijgt iets lagere vergoeding dan onder D.

  F: geen keuze gemaakt: medewerker is boventallig. intensieve bemiddeling. Medewerker krijgt iets lagere vergoeding dan onder E.

  Vertrekstimulering

  Boventalligen: KRF C=0,8 + tekenbonus van 750

  Remplaanten, mits uit dezelfde leeftijdscategorie als boventallige: KRF C=0,8 met een maximum van 6 maandsalarissen. Uitkering wordt nooit hoger dan de uitkering van de boventallige voor wie plaats wordt gemaakt.

  Geen vertrekstimuleringsuitkering Voorfase: Niet-boventalligen in fasen

  A-C; boventalligen in fasen D-F:

  1. transitievergoeding +

  2. eventuele salarissen over

  opzegtermijn +

  3. aantal maandsalarissen afhankelijk

  van moment vertrek (max. 5 maand-

  salarissen).

  Het aantal maandsalarissen (punt 3)

  neemt af naarmate medewerker zijn

  vertrek uitstelt.

  Boventalligen: Geen vertrekstimuleringsuitkering.

  Blijfpremie voor medewerkers die werkzaamheden tijdelijk voortzetten: 2.500.

  Transitievergoeding Inbegrepen in de ontslagvergoeding. Inbegrepen in de ontslagvergoeding. Transitievergoeding + extra uitkering

  afhankelijk van moment vertrek.

  Transitievergoeding

  Algemene financile

  regeling

  KRF C=0,8.

  Gemaximeerd op inkomstenderving tot AOW-leeftijd, waarbij rekening wordt gehouden met WW.

  KRF C=1,5, indien medewerker binnen 7 dagen vaststellingsovereenkomst tekent en geen gebruik maakt van herroepingsrecht, anders:

  KRF C=1,2

  Gemaximeerd op inkomstenderving tot AOW-leeftijd, waarbij rekening wordt gehouden met WW en IOAW.

  1. transitievergoeding +

  2. eventuele salarissen over

  opzegtermijn +

  3. aantal maandsalarissen afhankelijk

  van moment vertrek (max. 5 maand-

  salarissen).

  Het aantal maandsalarissen (punt 3)

  neemt af naarmate medewerker zijn

  Transitievergoeding voor medewerkers

  die niet mee willen verhuizen naar

  Leeuwarden.

 • Datum Maart 2016

  Kenmerk 1677788

  Onderwerp Marktbeeld sociale plannen 2016

  Blad 29 van 45

  / Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 29

  Onderneming Detailhandel

  Ca. 10.000 medewerkers

  Farmaceutische industrie

  Ca. 100 medewerkers

  Logistiek

  Ca. 40.000 medewerkers

  Kartonnage en flexibele verpakkingen

  Ca. 50 medewerkers

  vertrek uitstelt.

  Seniorenregeling Geen Geen Verschillende arrangementen voor

  60+ers.

  Geen

  Bijzonderheden

  Variabel inkomen opgenomen in B-factor

  500 tbv financieel/juridisch advies

  Variabel inkomen opgenomen in B-factor

  750 tbv financieel/juridisch advies

  525 tbv financieel/juridisch advies. 500 tbv juridisch advies.

 • Datum Maart 2016

  Kenmerk 1677788

  Onderwerp Marktbeeld sociale plannen 2016

  Blad 30 van 45

  / Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 30

  Onderneming Industrieel bedrijf

  Ca. 1.400 medewerkers

  Farmaceutische industrie

  Ca. 350 medewerkers

  Energie- en Nutssector

  Ca. 800 medewerkers

  Reisbranche

  Ca. 250 medewerkers

  Aanleiding Doorlopend sociaal plan Reorganisatie Doorlopend sociaal plan Doorlopend sociaal plan

  overeengekomen met OR

  Looptijd September 2015 juli 2016 Oktober 2015 oktober 2020 Oktober 2015 oktober 2017 Oktober 2015 januari 2017

  Interne herplaatsing

  Passende functie:

  Maximaal 1 functiegroep lager

  Maximale reistijd: 1 uur enkele reis

  PT wordt bevroren.

  Passende functie:

  Maximaal 1 functiegroep lager

  PT wordt bevroren.

  Passende functie:

  Maximaal 1 functiegroep lager

  Externe functie: maximaal 20% lager salarisniveau

  Maximale reistijd: 1,5 uur enkele reis (bij een werkdag tot 4 uur: 1 uur enkele reis)

  Behoud salaris en perspectief

  Vergoeding extra reistijd gedurende 2 jaar. Afkoop mogelijk.

  Passende functie:

  Ingedeeld in dezelfde functiegroep

  Vrijwel passende functie: maximaal 1 salarisgroep lager

  Doelstelling zoveel mogelijk binnen de organisatie c.q. binnen het concern te herplaatsen.

  PT wordt afgebouwd gedurende 1 jaar.

  Outplacement

  faciliteiten

  Bemiddeling via extern outplacementbureau.

  Outplacement-/scholingsbudget: 3.600 pp.

  Geen voortzetting dienstverband tijdens bemiddelingsperiode.

  Bemiddeling via extern outplacementbureau.

  Duur maximaal 6 maanden, verlenging met 3 maanden mogelijk.

  Outplacementbudget: 3.500 pp.

  Scholingsbudget: 4.000

  Geen voortzetting dienstverband tijdens bemiddelingsperiode.

  Premobiliteitsfase: minimaal 6 maanden. Doel is om duurzame inzetbaarheid te vergroten waardoor medewerkers kunnen doorstromen tijdens de premobiliteitsfase naar een nieuwe functie intern of extern.

  Interne en externe bemiddeling via interne Mobiliteitsbureau.

  Duur bemiddeling afhankelijk van leeftijd en diensttijd: minimaal 9 maanden (tot 40 jaar en 5 dienstjaren); maximaal 15 maanden (vanaf 50 jaar en meer dan 20 dienstjaren). verlenging met 3 maanden mogelijk.

  Voortzetting dienstverband tijdens bemiddelingsperiode.

  Bemiddeling via extern outplacementbureau.

  Duur maximaal 6 maanden

  Voortzetting dienstverband tijdens bemiddelingsperiode. De ontslagvergoeding wordt verlaagd met 1 maandsalaris voor elke maand bemiddeling.

  Vertrekstimulering

  Boventalligen: 50% van oude KRF C=1

  Remplaanten: zelfde rechten als boventallige.

  Boventalligen: geen regeling

  Remplaanten (mits geen RVU): KRF C=1,3

  Boventalligen: ontslagvergoeding

  afhankelijk van moment vertrek: KRF

  C=

  Boventalligen: transitievergoeding + 2 maandsalarissen.

  Remplaanten: transitievergoeding.

 • Datum Maart 2016

  Kenmerk 1677788

  Onderwerp Marktbeeld sociale plannen 2016

  Blad 31 van 45

  / Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 31

  Onderneming Industrieel bedrijf

  Ca. 1.400 medewerkers

  Farmaceutische industrie

  Ca. 350 medewerkers

  Energie- en Nutssector

  Ca. 800 medewerkers

  Reisbranche

  Ca. 250 medewerkers

  Binnen 2 maanden: 1,5

  3-6 maanden: 1,3

  7-9 maanden: 1,1

  10-12 maanden: 1

  13-15 maanden: 0,95

  15-18 maanden: 0,9

  Medewerker kan ook kiezen voor

  loonsuppletie bij nieuwe werkgever

  (gedurende 60% diensttijd met max.

  20%).

  Remplaanten (uit dezelfde leeftijdscohorte boventallige): KRF C=1

  Transitievergoeding Inbegrepen in de ontslagvergoeding. Inbegrepen in de ontslagvergoeding. Inbegrepen in de ontslagvergoeding. Transitievergoeding

  Algemene financile

  regeling

  Oude KRF C=1

  Gemaximeerd op (gendexeerde) inkomensderving tot AOW-leeftijd + werkgeversbijdrage pensioen waarbij rekening wordt gehouden met de WW-en IOAW-uitkeringen.

  KRF C=1,3

  Gemaximeerd op inkomensderving tot AOW-leeftijd + werkgevers-bijdrage pensioen waarbij rekening wordt gehouden met de WW-uitkeringen.

  Indien de medewerker geen baan vindt: KRF C=0,8 + cao WW-suppletieregeling

  Gemaximeerd op inkomensderving tot AOW-leeftijd + werkgevers-bijdrage pensioen waarbij rekening wordt gehouden met prepensioen vanaf 62,75 jaar.

  Transitievergoeding + 2 maandsalarissen minus het aantal maandsalarissen bemiddelingstermijn.

  Seniorenregeling Geen Geen Geen Geen

  Bijzonderheden

  De medewerker kan het ontslagmoment uitstellen met maximaal 3 maanden. Kosten, inclusief werkgeverslasten, worden in mindering gebracht op ontslagvergoeding.

  Extra vergoeding van 250 voor vakbondsleden.

  750 tbv financieel/juridisch advies

  500 tbv financieel advies

  500 tbv juridisch advies

  Outplacementbudget van 2.500 pp voor uitzendkrachten

  Geen Geen

 • Datum Maart 2016

  Kenmerk 1677788

  Onderwerp Marktbeeld sociale plannen 2016

  Blad 32 van 45

  / Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 32

  Onderneming Vakorganisatie

  Ca. 200 medewerkers

  Industrieel bedrijf

  Ca. 200 medewerkers

  Logistiek

  Ca. 2.000 medewerkers

  Logistiek

  Ca. 3.500 medewerkers

  Aanleiding Integratie van twee werkorganisaties Reorganisatie Fit for 2010 Doorlopend sociaal plan Doorlopend sociaal plan

  Looptijd Vanaf september 2015 Juli 2015 januari 2020 Januari 2016 januari 2017 juli 2015 april 2017

  Interne herplaatsing

  Passende functie

  Vergelijkbaar functieniveau

  Maximale reistijd: 1,5 uur enkele reis

  Behoud salaris en perspectief

  Extra reiskostenvergoeding gedurende 3 jaar

  Reistijdvergoeding gedurende 3 jaar (max. 1 uur/dag).

  Vergoeding meerkosten kinderopvang gedurende 2 jaar.

  Passende functie

  Vergelijkbaar functieniveau

  Extra reiskostenvergoeding van 0,19/km (onbepaalde tijd)

  Behoud salaris en perspectief

  Passende functie:

  Maximaal 2 salarisgroepen lager.

  Bij plaatsing 1 schaal lager: behoud oorspronkelijk salaris.

  Bij plaatsing 2 schalen lager: PT wordt afgebouwd in 4 jaren.

  Passende functie:

  Maximaal 1 salarisgroep lager (2 salarisgroepen indien werknemer en werkgever eens).

  Maximale reistijd OV: 1,5 uur enkele reis c.q. maximale reisafstand auto/motor 65 km.

  Afbouw PT met 50% van de algemene cao-loonsverhogingen.

  Extra reiskostenvergoeding gedurende 4 jaar

  Reistijdvergoeding gedurende 1 jaar (max. 2 uur/dag).

  Outplacement

  faciliteiten

  Bemiddeling via extern outplacementbureau: Randstad, Re-employ, 50Company.

  Maximale duur outplacement: 1 jaar met vrijstelling van werk.

  Voortzetting dienstverband tijdens bemiddelingsperiode.

  Budget van maximaal 7.500 p.p. tbv scholing.

  Bemiddeling via extern outplacementbureau. Bureaus dienen te voldoen aan kwaliteitseisen CEDEO en plaatsingsscore hebben van 70%.

  Maximale duur outplacement: 6 maanden

  Geen voortzetting dienstverband tijdens bemiddelingsperiode.

  Voorfase waarin medewerkers potentieel boventallig worden aangeduid. Medewerkers zijn dan verplicht deel te nemen aan bemiddelingstraject.

  Bemiddeling via intern mobiliteitscentrum.

  Duur: maximaal 12 maanden.

  Voortzetting dienstverband tijdens bemiddelingsperiode.

  Bemiddeling via extern outplacementbureau.

  Duur: maximaal 4 maanden.

  Vertrekstimulering

  Voorfase: vroegtijdig vertrek: 3 maandsalarissen.

  Boventalligen: KRF C=1 minus 25% salarissen over bemiddelingsperiode (maximaal 3 maandsalarissen).

  Boventalligen: KRF C=1,45 + resterende salarissen over opzegtermijn.

  Remplaanten: hoogste van: a. de ontslagvergoeding die uitbetaald zou worden aan de boventallige; b

  Voorfase: (Potentieel) boventalligen, mobilitybudget: 1 maandsalaris per dienstjaar; minimaal 3 maandsalarissen, maximaal 16 maandsalarissen + toeslag afhankelijk van leeftijd; minimaal 2 maandsalarissen (vanaf 41 jaar);

  Boventalligen: Geen vroegvertrek-regeling

  Remplaanten: mogelijk, maar discretie werkgever

 • Datum Maart 2016

  Kenmerk 1677788

  Onderwerp Marktbeeld sociale plannen 2016

  Blad 33 van 45

  / Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 33

  Onderneming Vakorganisatie

  Ca. 200 medewerkers

  Industrieel bedrijf

  Ca. 200 medewerkers

  Logistiek

  Ca. 2.000 medewerkers

  Logistiek

  Ca. 3.500 medewerkers

  Remplaanten: de ontslagvergoeding die uitbetaald zou worden aan de boventallige.

  ontslagvergoeding berekend op basis van de remplaant.

  maximaal 14 maandsalarissen (vanaf 58 jaar).

  Gemaximeerd op 80% van het salaris tot vroegstmogelijke pensioendatum.

  Extra uitkering mogelijk tbv versneld vertrek: afhankelijk van moment vertrek, minimaal 1 maandsalaris, maximaal 6 maandsalarissen.

  Remplaanten: mobilitybudget (zie boven).

  Transitievergoeding Inbegrepen in de ontslagvergoeding. Inbegrepen in de ontslagvergoeding. Inbegrepen in de ontslagvergoeding. Inbegrepen in de ontslagvergoeding.

  Algemene financile

  regeling

  KRF C=1 minus 25% salarissen over bemiddelingsperiode (maximaal 3 maandsalarissen).

  Gemaximeerd op inkomstenderving tot AOW-leeftijd, waarbij geen rekening wordt gehouden met WW.

  Aanvulling op lager salaris nieuwe werkgever (vanaf -5%) gedurende 2 jaar (afkoop mogelijk tegen 60%).

  KRF C=1,45 + tekenvergoeding van 750 bij tekenen vaststellingsovereenkomst.

  Geen bepaling over maximering

  Oude KRF C=0,8 minus het aantal maansalarissen vanaf datum boventalligheid x factor afhankelijk van aantal maanden boventalligheid; minimaal 0,65 (tot 3 maanden), maximaal 1 (vanaf 8 maanden).

  Ontslagvergoeding aantal

  maandsalarissen maal factor

  afhankelijk van dienstjaren:

  < 10 dj: 0,75

  10-19 dj: 1,25

  20-29 dj: 1,5

  30-39 dj: 1,75

  40 of meer dj: 2

  Gemaximeerd op 150.000

  Gemaximeerd op inkomstenderving tot AOW-leeftijd, waarbij geen rekening wordt gehouden met WW.

  Seniorenregeling

  Geen Geen Uitkering 57+: Uitkering gebaseerd op

  aanvulling op sz-uitkeringen tot 85%

  bruto tot AOW-leeftijd tegen een

  rekenrente van 4%. 50%

  pensioenopbouw over

  aanvullingsperiode.

  Geen

  Bijzonderheden Compensatie 3e WW-jaar volgens cao. Variabel inkomen opgenomen in B-

  factor

  Maximaal 525,- p.p. t.b.v. juridisch

  advies.

  Maximaal 200,- p.p. t.b.v. financieel

  advies.

 • Datum Maart 2016

  Kenmerk 1677788

  Onderwerp Marktbeeld sociale plannen 2016

  Blad 34 van 45

  / Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 34

  Onderneming Groothandel

  Ca. 3.000 medewerkers

  Energie- en Nutssector

  Ca. 900 medewerkers

  Voeding- en Genotindustrie

  Ca. 200 medewerkers

  Industrieel bedrijf

  Ca. 150 medewerkers

  Aanleiding Doorlopend sociaal plan Reorganisatie Reorganisatie Reorganisatie

  Looptijd Oktober 2015 oktober 2017 November 2015 april 2016 November 2015 november 2017 December 2015 december 2016

  Interne herplaatsing

  Passende functie:

  Maximaal 1 salarisgroep lager.

  Reistijd mag niet meer dan 30/45 minuten toenemen afhankelijk van functieniveau.

  PT wordt bevroren voor medewerkers met een dienstverband lager dan 10 jaar. Vanaf 10 dienstjaren wordt de PT gendexeerd.

  Bij solliciteren naar een lager ingedeelde functie wordt de PT in 24 maanden afgebouwd.

  Reistijdcompensatie van maximaal 30 minuten gedurende maximaal 3 jaar.

  Extra vergoeding woon-werkverkeer alsmede tijdelijke extra tegemoetkoming bij toename reisafstand.

  Passende functie:

  Een functie die aansluit bij de kennis, kunde, ervaring en vaardigheden van de werknemer.

  Maximale reistijd: 2 uur per dag gedurende eerste 6 maanden; vervolgens 3 uur per dag.

  Passende functie:

  Het nieuwe functie-uurloon mag niet lager zijn dan 80% van het huidige uurloon.

  Maximale reistijd: 2 x 1,5 uur enkele reis

  PT van hoger personeel wordt vanaf het 2e jaar in 3 jaar afgebouwd.

  PT van cao medewerkers wordt gendexeerd met cao-loonsverhogingen. Medewerkers vanaf 50 jaar behouden oorspronkelijke salarisschaal.

  Passende functie:

  Maximaal 1 salarisgroep lager.

  PT wordt bevroren.

  Outplacement

  faciliteiten

  Bemiddeling via extern outplacementbureau. Budget van 3.200 voor medewerker die zelf voor een outplacementbureau kiest

  Bemiddelingsduur: maximaal 6 maanden

  Geen voortzetting dienstverband tijdens bemiddelingsperiode. De opzegtermijn start aan het einde van de tweede maand na de aanzegging.

  Scholingsbudget: maximaal 2.500 p.p.

  Bemiddeling via extern outplacementbureau.

  Bemiddelingsduur afhankelijk van diensttijd: minimaal 3 maanden (< 5 dienstjaren); maximaal 17 maanden (vanaf 35 dienstjaren)

  Voortzetting dienstverband tijdens bemiddelingsperiode. Medewerker wordt volledig vrijgesteld van werk. De transitievergoeding wordt verlaagd met 75% van een

  Bemiddeling via extern outplacementbureau (Thaeles).

  Bemiddelingsduur: maximaal 9 maanden

  Voortzetting dienstverband gedurende vrijstellingsperiode

  Medewerkers worden vrijgesteld van werk voor een periode afhankelijk van leeftijd en diensttijd: minimaal 2 maanden (bij < 35 en minder dan 5 dienstjaren); maximaal 14 maanden (vanaf 55 jaar en 15 dienstjaren)

  Bemiddeling via extern outplacementbureau.

  Bemiddelingsduur: maximaal 6 maanden

  Scholingsbudget van 1.250 p.p. (maximaal 1.750)

  Geen voortzetting dienstverband tijdens bemiddelingsperiode.

 • Datum Maart 2016

  Kenmerk 1677788

  Onderwerp Marktbeeld sociale plannen 2016

  Blad 35 van 45

  / Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 35

  Onderneming Groothandel

  Ca. 3.000 medewerkers

  Energie- en Nutssector

  Ca. 900 medewerkers

  Voeding- en Genotindustrie

  Ca. 200 medewerkers

  Industrieel bedrijf

  Ca. 150 medewerkers

  maandsalaris voor elke maand bemiddeling. Garantie van 50% transitievergoeding.

  Vertrekstimulering

  Boventalligen: KRF C=1 + 50% van de salarissen over resterende periode tot einddatum.

  Bij afzien van outplacement extra

  uitkering van 3.000

  Remplaanten: maatwerkafspraken.

  Boventalligen: transitievergoeding + extra vergoeding van het aantal salarissen x bemiddelingsduur.

  Remplaanten: transitievergoeding x 1,25

  Boventalligen: transitievergoeding + salarissen over resterende periode van vrijstellingsperiode.

  Remplaanten: 70% van transitievergoeding x 1,5

  Transitievergoeding Inbegrepen in de ontslagvergoeding. Transitievergoeding Transitievergoeding Transitievergoeding

  Algemene financile

  regeling

  KRF C=1

  Gemaximeerd op inkomstenderving tot AOW-leeftijd, waarbij rekening wordt gehouden met WW en IOAW.

  Transitievergoeding. De vergoeding wordt verlaagd met 75% van een maandsalaris voor elke maand bemiddeling. Garantie van 50% transitievergoeding. Bij vinden van een nieuwe baan extra vergoeding van 75% salaris over resterende bemiddelingsduur.

  Transitievergoeding Transitievergoeding x 1,5 (1,6 als medewerker afziet van outplacement)

  Seniorenregeling Geen Geen Geen Geen

  Bijzonderheden

  Blijfpremie van 3 maandsalarissen

  mogelijk.

  Maximaal 750,- p.p. t.b.v. juridisch

  advies.

  Maximaal 500,- p.p. t.b.v. juridisch advies.

  Extra uitkering voor vervallen VPL-rechten

  Maximaal 750,- p.p. t.b.v. juridisch advies.

  Maximaal 250,- p.p. t.b.v. financieel advies.

 • Datum Maart 2016

  Kenmerk 1677788

  Onderwerp Marktbeeld sociale plannen 2016

  Blad 36 van 45

  / Vooruitgang door vernieuwend werkgeven/ 36

  Onderneming Auto-service sector

  Ca. 1.300 medewerkers

  Industrieel bedrijf

  Ca. 200 medewerkers

  Caritatieve instelling

  Ca. 100 medewerkers

  Papierindustrie

  Ca. 500 medewerkers

  Aanleiding Reorganisatie Reorganisatie Reorganisatie Reorganisatie

  Looptijd November 2015 augustus 2016 December 2015 december 2016 November 2015 januari 2017 November 2015 juli 2016

  Interne herplaatsing

  Passende functie:

  Maximaal 1 salarisgroep lager.

  Maximale reistijd: 1,5 uur enkele reis.

  Geen Passende functie:

  Maximaal 1 salarisgroep lager.

  Maximale reistijd: 1,5 uur enkele reis. Voor een deeltijder met een werkdag van 4 uur of minder: maximaal 45 minuten, enkele reis.

  Reistijdcompensatie (vanaf 1 uur extra reistijd) gedurende 1 jaar.

  PT wordt afgebouwd in 2 jaar.

  Passende functie:

  Maximaal 1 salarisgroep lager.

  Maximale reistijd: 1 uur enkele reis.

  PT wordt bevroren.

  Outplacement

  faciliteiten

  Boventalligheid vastgesteld op basis van afspiegeling.

  Outplacementbegeleiding gedurende maximaal 6 maanden. Kosten komen ten laste van ontslagvergoeding.

  Geen voortzetting dienstverband tijdens bemiddeling.

  Tijdens opzegtermijn heeft de medewerker recht op 3 uur verlof per sollicitatiegesprek met een maximum van 5 sollicitatiegesprekken.

  Bemiddeling via extern outplacementbureau, Metalektro Personeelsdiensten.

  Bemiddelingsduur: maximaal 6 maanden. Mogelijke verlenging met 3 maanden.

  Geen v