Mark Rutte is Lesbisch

download Mark Rutte is Lesbisch

of 17

 • date post

  19-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.577
 • download

  0

Embed Size (px)

description

In Mark Rutte is lesbisch onderzocht ik o.a. hoe de peilingen van de Hond eigenlijk 'werken'. Dat is eigenlijk het werk van journalisten natuurlijk, maar die hebben het te druk met hijgen en voor deuren bivakkeren

Transcript of Mark Rutte is Lesbisch

MARK RUTTEIS LESBISCHRaoul HeertjeAlles wat je zegt of doet heeft een bedoeling. Dat geldt voor politici, voor bn-ers,maarookvoorjouenmij.Nuprobeerikjebijvoorbeeldtever-leidenditboektekopen.Volgensmijnreclamebureaumoetikschrijven: Raoul vertelt aan de hand van een reeks opmerkelijke onthullingen en hila-rische gebeurtenissen het echte verhaal. Het verhaal dat eigenlijk achter de schermenhadmoetenblijven.Hijbeschrijfthetallemaalmeteenscherp gevoelvoorhumorenontzietdaarbijnietsofniemand.Geholpendoor mensenalsJohanDerksen,MatthijsvanNieuwkerk,zijneigenvrouwen Kluun ontrafelt hij de spelletjes die we met zijn allen spelen. Volgens mij is dit gewoon een bikkelleuk boek dat ook nog ergens over gaat. Dat vindt mijn moedertrouwens ook.Matthijs: Geweldig boek, vreselijk gelachen maar soms ook con-fronterend.Linda: Heb enorm genoten, eindelijk een echt jongensboek voor vrouwen.RaoulHeertjeisoprichtervanComedytrainenintroduceerdedaarmee stand-upcomedy in Nederland. Hij schreef voor Sportweek, NRC Handels-blad en Vrij Nederland. Sinds 1995 is Raoul teamcaptain bij het tv-program-ma Dit was het nieuws. In 2009 presenteerde hij het tv-programma Heerlijk eerlijk Heertje en sinds 2010 is hij de interviewer van Wintergasten. www. ui tgeveri j contact. nl166kel aan mensen met een bruine huid, zou je me een idiootvinden.Enterecht.Zodraopiniepeilersuit-zoeken hoeveel mensen het met me eens zijn ben ik geenidiootmeer.Ikbengewooniemandmeteen mening. Zo kan ik nu beweren dat mensen die da-gelijks een drol eten bij hun ontbijt langer leven. Dat vindjij(hopelijk)onzin.Maardatvindjj.Ikvind wat anders. Nu heb ik je al waar ik je wilde hebben. Ergens iets van vinden is een mening. Naar die ont-bijtdrol is nooit onderzoek verricht. Ik kan niets be-wijzen.Jijookniet. Wehebbenplotselingeenme-ningsverschil.Bedankt!Opiniepeilingen doen veel meer dan opinies peilen. Ze creren feiten. Mannetjes als Raoul Heertje zijn heus niet de enigen die de hele dag hun mening ver-kondigen.Jijdoetnetzohardmee,viaallerleiuit-slagenvanopiniepeilingen.Waarschijnlijknietlet-terlijk.Jewordtwaarschijnlijknooitbenaderdvoor een opiniepeiling. Je hebt je ook niet vrijwillig op-gegeven.Hoogstwaarschijnlijkkenjeniemanddie wel eens meewerkt aan opiniepeilingen. De uitslagen van opiniepeilingen pretenderen ook namens jou te spreken.Ze mogen dat beweren omdat mensen met jouw pro-el wel gepeild worden. Dus of je het nou wil of niet, volgenshenwordenookjouwmeningendagelijks overhetlanduitgestrooid.Diemeningenworden vervolgens onderdeel van de discussies in demedia, Dit is gedeelte uithoofdstuk. Dus als je het niks vindt of niet begrijpt komt dat niet door jou of het Nobelprijsniveau vd tekst.167aandekeukentafelenopkantoor.Zebenvloeden het gesprek van de dag. Als uit de peilingen blijkt dat een grote meerderheid een afkeer heeft van drollen bij het ontbijt, reageren politici daarop. Het idee zal voorlopig uit het partijprogramma geschrapt worden. Bij de coalitiebesprekingen is het zeker geen breek-punt. Geen parlementslid zal vragen stellen over drol-len bij het ontbijt.Nou, het is nu wel duidelijk dat ik je wil vertellen dat de uitslagen van opiniepeilingen veel invloed hebben. Het leek me dus de hoogste tijd eens uit te zoeken hoe ze eigenlijk werken. En dan heb ik het niet over de neppers. Dus niet over tv- of radioprogrammaatjes of kranten die mensen oproepen via internet te rea-geren op een stelling. Als je daarin trapt mag je nu dit boek verbranden. Misschien wel verstandig om eerst wat marshmallows aan een prikker te doen. De com-binatie met dit boek is exquis. Zo, dat woord is ook gebruikt; die weddenschap is alvast gewonnen.De peilingen van Maurice de Hond worden serieus genomen.NietalleendoorMauricedeHondzelf, maar ook door de media en het bedrijfsleven. De uit-slagenvanzijnopiniepeilingenkrijgenoveraleen enorme aandacht. In verkiezingstijd verschijnt hij da-gelijks met zijn percentages in de media. Politici rea-geren op zijn voorspellingen. Kiezers kijken op basis van zijn voorspellingen anders naar partijen en poli-tici. Niemand wil bij een loser horen. Iedereen wil bij een winnaar horen. Ofhet statistisch allemaal klopt wathijdoetweetikniet.Ikgajouenmezelfook 168niet vervelen met dat uit te zoeken. (Dat hebben an-dere mensen al uitvoerig gedaan.) Met peilingen heb ik sowieso niks. Ik vind het bijvoorbeeld raar dat er in 2008 een halfjaar lang over de enorme verkiezings-winstvanRitaVerdonkisgepraat.Zevenentwin-tig zetels!!! Overal beschouwingen over Verdonk, ze mocht zelf overal opdraven en ook de reacties op de opzienbarende peilingen werden gepeild. Erwarenalleengeenverkiezingenindietijd.Het waren maar peilingen. Klein, maar niet onbelangrijk detail was dat. Toen er uiteindelijk wel verkiezingen waren scoorde ze precies nul zetels.Niemanddietoenbeschaamdbeslootaftekicken van de peilverslaving. Al die tv-programmas en kran-tenartikelenmoetentochergensmeegevuldwor-den? Alleen Rita Verdonk was plotseling haar virtue-le koninkrijk kwijt. Voor de rest van het Circus maakt het niet uit of ze het over gewokte lucht, gefrituurde lucht of gebakken lucht hebben.Het leek me veel leuker eens te kijken hoe zon on-derzoek werkt. Op 23 mei 2010 werd ik ocieel lid van Peil.nl. Dat gaat vrij makkelijk, via de site Peil.nl. Maurice de Hond zelf heet me van harte welkom.Beste deelnemer,Hartelijk dank voor uw aanmelding bij Peil.nlKlik op de onderstaande link om uw lidmaatschap te bevestigenhttp:}}panel.noties.nl}peil.nl}conbrm}:x=a9wm8uvqMaurice de HondPeil.nl169Daarna moest er een lijst met allerlei voorkeuren (tv-programmas,politiekepartij,kranten),genotenop-leiding, salarisschaal en bedrijfstak ingevuld worden. Allemaal multiplechoicevragen. Ik vermeldde dat ik pvv-stemmerben,omdatikweleenswildeweten hoe ze dat dan controleren. Verder durfde ik niet te liegen. Ik nam aan dat ze aan het eind van de vragen-lijst je naam, adres of telefoonnummer vragen. Zodat ze kunnen controleren of je niet al ingeschreven bent en echt bestaat. Tot mijn verbazing gebeurde dat niet. Er wordt ook niet op een andere manier gecontro-leerd wie, waar of wat ik ben. Alles gaat via e-mail. (Ik had speciaal een ander mailadres aangemaakt, zonder mijn naam erin.)Nou weet ik toevallig dat ik Raoul Heertje ben, dus er was nog niks raars gebeurd. Maar ik had ook een meisje van twaalf kunnen zijn. Of Arie Ribbens. Ik dacht even dat ik een meningenzwendel op het spoor was. Vijf minuten later lachte ik mezelf hard uit om mijnsamenzweringstheorien.Ennamaak-pvver tussendeduizendenmensendieserieusmeedoen maakt heus geen verschil.In juni 2010 waren de verkiezingen en het wk-voet-bal. De ordinairste schoppers winnen nog bijna ook. Ondertussen komt Oranje in de nale en verliezen ze van Spanje. Tussen de wedstrijden door ga ik regel-matig in op de uitnodiging mee te doen aan een pei-ling. Je moet er namelijk voor gevraagd worden. Op basis van je proel word je uitgenodigd. Samen met de andere deelnemers die een vergelijkbaar proel bij Peil.nl hebben, vertegenwoordig ik de Nederlanders 170meteenvergelijkbaarproeldienietmeedoenaan Peil.nl.De peilingen in juni, juli en augustus gaan over mijn stemgedrag, mijn favoriete coalitie en de formatie. Ik groei enorm in mijn rol van pvver, vooral omdat het zoveelhelderheidgeeft.Jehoeftnergensmeerover te twijfelen, de wereld is plotseling veel minder com-plex. Als het een quiz was geweest had ik alle prijzen gewonnen. Bij elke vraag wist ik in a split second het goede antwoord. Eind augustus ging een peiling over decoalitieonderhandelingenplotselingoverinvra-gen over Zomergasten. Kun je gewoon doorgaan met zagen. Heerlijk! Ik kan het iedereen aanbevelen.(IkwasnogopvakantietijdensZomergasten.Sorry, Jelle.) Dit zou een reden voor het CDA zijn om niet verder te gaan met deze formatieEens OneensWeet niet/geen antwoordk ben het eens met de mening van WildersHiermee bewijst Wilders dat hij zich niet door zijngedoogrol laat beperkenHet was verstandiger van Wilders als hij zich hadingehoudenVorige VoIgende" " "" " "" " "" " "Wilders heeft naar aanleiding van de uitspraken van de voorzitter van het CDA getwittert dat hij hem een zeurpiet vindt en zich afgevraagd of hij misschien op vakantie kan gaan. Hierover volgen een aantal stellingen?#### VorigeVoIgendeWelk rapportcijfer geeft u aan het optreden van Jelle Brandt Corsius in die uitzending?10erg positief, 1erg negatief" " " " " " " " " " zeer positief zeer negatief109 8 7 6 5 4 3 2 1 #isis 171Maurice is zo blij met me dat ik begin oktober wordt uitgenodigd voor Jeugdpeil.nl. Dit bedrijf peilt me-ningen van kinderen tussen de acht en veertien jaar. Als ik die heb mogen zij meedoen. De uitslagen wor-denregelmatiginhetJeugdjournaalvermeld.Ikac-cepteerdeuitnodigingniet.Vooralomdatikniet meerweetwatikbijdeandereonderzoekenhad opgegeven. Had ik nou wat kinderen opgegeven of niet? Ik ging ervan uit dat ze mijn antwoorden met elkaar vergelijken en wilde niet uit het systeem ge-gooid worden. (Het lijkt me vrij gnant als ze gaan vragen hoe je zo snel van twee naar nul naar drie kin-deren gaat.)Na een onderzoek waarin ik ondervraagd wordt over deafhaalchinees,hetnieuwekabinetenvervolgens het cocanegebruik van Yuri van Gelder, word ik uit-genodigdvoorinVotes.nl.Datishetconsumenten-panelvanMauricedeHond. Deonderzoekenzijn doorgaansnietpolitiekofopdeactualiteittoege-spitst. Onze klanten zijn hoofdzakelijk bedrijven. Als u als panellid deelneemt aan de onderzoeken waar u vooruitgenodigdwordt,krijgtuperonderzoekals beloningeenaantalePoints.EenePointstaatgelijk aan 1 eurocent. Uw verzamelde ePoints kunt u per 1000 uit laten betalen in digitale cadeaubonnen. Dat klonk leuk!Hetleekmegoedeensteonderzoekenofiemand mijnantwoordenweleensmetelkaarvergeleek.Ik besloot me als een ware Pinokkio te gaan gedragen. 172Maardaneendietrotszijnsteedslangereneuslaat zien. Nogniksraarsnatuurlijk.Eenpvverkanbesteen in Vaticaanstad geboren eenendertigjarige vrouw zijn met twee kinderen. (Toen ik me de eerste keer opgaf bij Peil.nl hoefde ik mijn geslacht en geboorteplaats