Mark Magazine Februari 2015

32
#11 - februari 2015 MARK W E R K E N V O O R M E R K E N magine VOLG ONS OP @MARK_MAGAZINE OF WWW.MARKMAGAZINE.BE Is jouw job je ticket naar het buitenland? VERLEG JE GRENZEN ALLEEN TUSSEN 900 AZIATEN MET VROUW EN DOCHTERS NAAR MALEISIË EEN AVONTUURLIJKE TIME-OFF JAN WOU EENS ‘IETS ZOT’ DOEN Ceo-interview A.S.ADVENTURE ‘ZEG MAAR DOMINIQUE

description

Een platform rond arbeidsmarktcommunicatie dat werkgevers en werknemers dichter bij elkaar brengt. Dat is MARK, het employer branding-initiatief dat Mediahuis lanceert in print en online.

Transcript of Mark Magazine Februari 2015

Page 1: Mark Magazine Februari 2015

#11 - februari 2015

MARKW E R K E N V O O R M E R K E N

magazine

VOLG ONS OP @MARK_MAGAZINE OF WWW.MARKMAGAZINE.BE

Is jouw jobje ticket naarhet buitenland?

VERLEG JE GRENZEN

ALLEENTUSSEN900 AZIATENMETVROUW EN DOCHTERSNAAR MALEISIË

EENAVONTUURLIJKETIME-OFFJANWOU EENS ‘IETS ZOT’ DOEN

Ceo-interviewA.S.ADVENTURE‘ZEG MAAR DOMINIQUE’

Page 2: Mark Magazine Februari 2015

www.kuleuven.be/jobsiteMeer info over al onze vacatures en online solliciteren:

KU Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

• Werken aan de toekomst in een omgeving waar nieuwe technologieën ontwikkeld worden, medischevooruitgang geboekt wordt en nieuwe ideeën het licht zien. Zin in vooruitgang?

• Samenwerken met zo’n 13.000 collega’s in een internationale omgeving, waar zo’n 110 nationaliteitenelkaar ontmoeten. Dat schept openheid van geest, nieuwe inzichten, aparte uitdagingen en kansen.Net iets voor jou?

• Werken in een uitdagende academische omgeving, die de wereld elke dag een beetje verandert metgrote projecten, maar ook met kleine revoluties en dagdagelijkse verbeteringen. Werk jij hieraan mee?

Kriebelt het? Eén adres : www.kuleuven.be/jobsite.

We blijven onze grenzen verleggen en zoeken permanent nieuwe collega’s (m/v):

INFORMATICI, LABORATORIUMTECHNOLOGEN, TECHNICIEN INGENIEURS, ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLEMEDEWERKERS, STAFMEDEWERKERS, ONDERZOEKERS, …

Creatie? Innovatie?Ambitie?

Page 3: Mark Magazine Februari 2015

3

MARKwww.markmagazine.be

INHOUD

Edito

AllesVan ATOt Z

Dirk Goethals is gepokt en gemazeld in deoutplacementsector. Meer dan veertig jaar mensenbegeleiden bij hun zoektocht naar een volgende job.Dat is wat Dirk vol overtuiging doet. In deze MARKlees je hoe. Alleszins met veel respect voor de mensdie voor hem zit. ‘Want iedereen is het waard omwerk te vinden’. Dat is de gedachte waarmee Dirkelke dag naar zijn werk vertrekt.Vertrekken is ook een van de sleutelwoorden inde verhalen over werken in het buitenland die jeverderop kunt lezen. Een buitenlandse ervaringblijft de moeite waard, zowel voor werknemer alswerkgever. Wie werkt in een ander land, heeft deneiging zichzelf te verrassen, als hij oog in oog staatmet andere gewoonten en een andere cultuur. Watgoed is, want het zijn die ervaringen die je bij jethuiskomst kunt verzilveren. Door de zaken anders tebekijken, of vernieuwend aan te pakken.Maar er hoeft niet altijd ‘gewerkt’ te worden omeen betere werknemer te worden. Lees daarvoorhet verhaal van Jan en Manu maar. Zij kregen vanhun werkgever alle tijd die ze nodig hadden om hunwildste dromen te verwezenlijken. ‘Ik wou ‘s ochtendsniet meer weten waar ik ‘s avonds zou slapen”, zegt

Jan. Zijn werkgever zag dat helemaal zitten.

Het volgende MARK Magazine verschijnt op 03/03 bijHet Nieuwsblad en op 04/03 bij De Standaard.

WimVerdoodt, hoofdredacteur MARK Magazine

MARK Magazine is een realisatie van Content Connections, die alsContent Marketing Divisie van Mediahuis merken en bedrijven dekans geeft om hun ideeën en visie te delen met de community vanDe Standaard en Het Nieuwsblad. Content Connections draagt deredactionele verantwoordelijkheid voor deze publicatie.

Overwerk4 Goed om weten

Interview: Dirk Goethals6 Pionier in outplacement

Europass8 De snelste weg naar een job in het buitenland

‘Ik wou eens iets zot doen’10 Een avontuurlijke time-off

‘Broodjes karnemelk en een borrel’12 Kristof startte van nul in Nederland

Alleen tussen 900 Aziaten14 Met vrouw en dochters naar Maleisië

Brandline16 De zoete historie van deTiense Suikerraffinaderij

Het Merk Ik18 Zet jezelf op weg naar je droomjob

Zijn er nog uitvinders?20 Innoveren op de werkvloer

Ceo-interview22 ‘Zeg maar Dominique’

De tien van t-groep27 Zij helpen mensen aan een job …

Case30 Partena, meer dan zomaar een ziekenfonds

Jouw mening?@mark_magazine

INTRO

Page 4: Mark Magazine Februari 2015

MARK

4

OVERWERK

Werken tot 67? Weinig Belgen hebben er zin in. Volgens trend-onderzoeksbureau Trendhuis ziet maar één op de twintig Belgenzich tot die gezegende leeftijd aan de slag blijven. En hoe ouderwe worden, hoe minder aanlokkelijk dit vooruitzicht wordt. Ten-zij daar meer geld en flexibele arbeidsomstandigheden tegenoverstaan. Wie zelf zijn werkuren kan kiezen, is gemotiveerder omlanger te werken. Hetzelfde geldt voor wie dicht bij huis werkt ofzijn job van thuis uit kan beoefenen. Ook een job op maat moti-veert om minder snel met pensioen te gaan. Drie op de vijf Belgenzeggen langer te willen werken als hun job nog meer zou passenbij hun talenten.

Als bedrijven man en vrouw evenwaardige loopbaankansen willen bieden, moeten zede manier waarop ze vrouwelijke werknemers aanwerven anders aanpakken. Dat blijktuit de studie ‘When Women Thrive, Businesses Thrive’ van Mercer. Want hoewel werk-gevers de laatste twee decennia meer moeite doen, wordt er in verhouding weinigvooruitgang geboekt. Vrouwen blijven ondervertegenwoordigd in hoge posities. Zewerken nog altijd vooral in ondersteunende jobs. Op managementniveau is 36 procentvan de werknemers vrouw, in hogere managementfuncties maar 26 procent. Bestuurs-functies worden in 19 procent van de gevallen door vrouwen ingevuld. Aan het huidigetempo zal over tien jaar in Europa slechts een derde van alle leidinggevende positiesdoor vrouwen worden bezet. In Amerika en Canada maar één op de vier.

Wat doet jou langer werken?

Vrouwen vinden wegnaar de top niet

NEMEN COMPUTERSONZE JOBS OVER?Robots en machines creëren niet alleenjobs – voor de bedenkers en het onder-houd ervan – ze doen ook banen verdwij-nen. Een vrees die bij nog heelwatwerkne-mers leeft, zo blijkt uit een onderzoek vanTempo-Team. Niet minder dan zes op detien Belgische werknemers vrezen dat hun(kantoor)job in gevaar is als gevolg van detoenemende automatisering op kantoor.Niet onterecht als experten zeggen dat

bijna de helft van de jobs zoals we die van-daag kennen de komende twee decenniazullen geautomatiseerd worden. De op-lossing? Meer investeren in de kennis-economie om nieuwe jobs te creëren. Vol-gens werknemers springen werkgeversdaar te slordig mee om. Slechts één op dedrie vindt dat zijn bedrijf voldoende aan-dacht besteedt aan het overdragen vankennis en het uitwisselen van ervaringen.

Page 5: Mark Magazine Februari 2015

5

MARKwww.markmagazine.be

Een job als manager mag niet het absolute hoogtepunt vaneen loopbaan zijn. Dat zegt Sarah Sandbrook, hr-directeurbij IT-bedrijf IT-Systems. Ze merkt op dat veel werknemersmanager willen worden omdat ze ervan uitgaan dat dit deenige manier is om het maximale uit hun carrière te halen. Degevolgen daarvan zijn desastreus. De kwaliteit van het ma-nagement laat daardoor vaak te wensen over. Niet iedereenis immers geschikt voor een leidinggevende functie, zegt SaraSandbrook. Ze vindt dat bedrijven meer werk moeten makenvan alternatieve carrièretrajecten die inspelen op de capaci-teiten van individuele werknemers. “Wie technisch erg goedis, moet ook kunnen doorgroeien zonder dat hij of zij daaromeen managementfunctie moet krijgen.”

Leidinggevenden kennen de carrièrewensen van hun medewerkersniet, of slaan de bal alleszins vaak mis. Dat blijkt uit een onder-zoek van het bedrijf Business Environment bij zevenhonderd Britsemanagers. Eén op de twee leidinggevenden denkt nog altijd dathun medewerkers vooral voor het loon naar een andere werkgevertrekken, terwijl ze dat vooral voor de carrièrekansen doen. “Be-drijven hebben te weinig inzicht in de drijfveren van hun werkne-mers”, zegt David Saul, managing director van Business Environ-ment. “Het gevolg daarvan is dat het management vaak de foutebeslissingen neemt om het engagement en de loyaliteit van werk-nemers te versterken.”

Samuel Profeta, een Braziliaanse desig-ner, heeft een unieke manier gevondenom zijn cv te laten opvallen. Hij gaf zijn cvde vorm van een melkkarton. Het resul-taat ziet er fraai uit. De ingrediënten dieje normaal aantreft in een liter halfvollemelk verving hij door zijn persoonlijke

kwalificaties. En op de zijkanten van zijnoriginele cv plaatste Samuel de ‘recom-mendations’ die hij ontving via LinkedIn.

Neem een kijkje op samprofeta.com enlaat op @mark_magazine weten wat jijvan dit bijzondere cv vindt.

Het leven is meerdan manager worden

MANAGERS WETEN NIETWAT HUN MEDEWERKERS WILLEN

Braziliaanse designervermomt cv als melkkarton

Page 6: Mark Magazine Februari 2015

MARK

6

INTERVIEW

Mensen aan werk helpen: al veertig jaar is het de job én de passie van Dirk Goethals,senior expert outplacement bij Ascento. Hoe graag hij dit werk ook doet, desociaal-ethische dimensie van de opdracht respecteren én resultaten boeken, is eenmoeilijke spreidstand.“De wetgeving op outplacement staat niet aan onze kant.”

TEKST: Christine Huyge - FOTO: Bart Dewaele

Outplacement doorde ogen van een pionier

“Door mijn lange staat van dienst ben ikstilaan het geweten van deze organisatiegeworden”, lacht Dirk Goethals. De ide-alen en de visie die hem destijds dedenkiezen voor de studie van ‘maatschappe-lijk assistent’ zijn nog steeds springlevend.“Als je deze job doet, staat respect voor ie-der individu centraal. Je gaat ervan uit datiedereen – ongeacht leeftijd, achtergrond,voorgeschiedenis – het waard is om werkte vinden. Dat vergt een onwrikbaar ge-loof in de mens, de wil om ieders eigen-waarde naar boven te spitten en een open,niet-oordelende houding. Zonder die basiskun je niet in outplacement werken.”De zoektocht om de waarde van de menste laten primeren, vormt de rode draad inde carrière van Dirk Goethals. Hij werkteeerst bij de RVA en de VDAB. In 2002, bijde verzelfstandiging van de commercië-le diensten van de VDAB, stapte hij overnaar t-groep, waar Ascento deel van uit-maakt. “Ik hoor vaak dat de markt Ascen-to percipieert als ‘een menselijke organi-satie’. Dan weet ik dat we goed zitten enals team onze sociaal-ethische waardenweten waar te maken. Dat een deel vanonze winst naar ondersteuning van pro-jecten in de sociale economie gaat, illu-streert ons maatschappijbeeld.”

TIJD ALS BONDGENOOT

Toch staat ook Ascento niet buiten decommerciële logica. “We moeten een ba-

lans vinden tussen wat rendabel is en watmensen in organisaties nodig hebben.Daarbij stellen we een aantal principesvoorop. Even belangrijk als het respectdat wij als begeleiders tonen, is het geloofvan de medewerker in zichzelf. Via eenwaarderende aanpak en vertrekkend vande sterktes die aanwezig zijn, trachten weiemands kwaliteiten en talenten naar bo-ven te halen en daarop voort te bouwenbij de zoektocht naar werk. Studies wij-zen uit dat dit de beste garanties biedt ophet vinden van een duurzame job.”Een bondgenoot om mensen dit inzichtte geven, is tijd. “Na een ontslag hebbenmensen tijd nodig om op adem te komen,om hun eigenwaarde te herwinnen. He-laas staat de tijd niet altijd aan onze kant”,zucht Dirk Goethals. De minimale duurdie de wet op outplacement vooropsteltvoor het begeleiden van mensen jongerdan 45 jaar, is drie maanden. Voor wieouder is, geldt een traject van zes maan-den. “Je kunt op die termijn wel een aan-tal basisprincipes meegeven, maar voor dediepgaande menselijke ondersteuning diewe beogen, via onder meer individuelegesprekken, zijn die programma’s te kort.De opdrachtgever kan de termijnen ver-lengen. Maar daar hangt een prijskaartjeaan vast. Ook zien de partijen in het sociaaloverleg er vaak niet het nut van in.”De nieuwe wet op het eenheidsstatuutschept evenmin het correcte kader ommogelijk te maken wat nodig is voor de

betrokkenen. “Wanneer de werknemerontslag krijgt met opzeggingsvergoe-ding, is de waarde van outplacementrechtstreeks gekoppeld aan de hoogtevan het salaris: de begeleiding bedraagtéén twaalfde van het jaarloon van hetkalenderjaar voorafgaand aan het ont-slag. Mensen met een laag loon komenzo in de meest elementaire program-ma’s terecht. Wie veel verdient, krijgt demeest uitgebreide begeleiding. Dat is nietethisch en het klopt ook niet. Er is geenverband meer tussen wat je kunt aanbie-den en wat mensen nodig hebben.”

BAANBREKEND RENAULT-DOSSIER

Een belangrijk ankerpunt in de carrièrevan Dirk Goethals is Renault Vilvoorde. DeFranse auto-assemblagefabriek sloot in1997 totaal onverwacht de deuren. “Ditblijft voor mij hét referentiedossier inzakeoutplacement. Zo’n tweeduizend arbei-ders stonden plots op straat. Het begelei-dingstraject dat we daar aflegden – toennog onder VDAB-vlag – was ommeer danéén reden baanbrekend. Het beïnvloedttot vandaag de manier waarop we bij As-cento met outplacement omgaan.”Essentieel in het Renault-dossier was hetengagement van de directie. “Het gevoelvan verantwoordelijkheid bleek uiteinde-lijk zeer groot. Dat resulteerde in gerich-te actie en een nauwe samenwerkingtussen alle partners in de begeleidende

OP HET KRUISPUNTVAN RESPECT EN RENDABILITEIT

Page 7: Mark Magazine Februari 2015

7

MARKwww.markmagazine.be

“Ik ga ervan uit dat iedereen – ongeachtleeftijd, achtergrond, voorgeschiedenis –het waard is om werk te vinden”

DIRK GOETHALSAscento

werkgroep. Samen slaagden we erin eenmanier van werken te ontwikkelen dieleidde tot valorisatie van alle aanwezigemiddelen en energie. De dynamiek wasbijzonder groot. Het overleg in de huidigetewerkstellingscellen is meer gericht opopvolging van het verloop van de out-placementbegeleiding.”

DESKUNDIGHEID RELATIVEREN

Een van de succesfactoren in het dossierRenault was het opleiden en inzetten vanbegeleiders uit het bedrijf zelf, naast deprofessionele coaches. “Het voordeel wasenerzijds dat deze medewerkers hun car-rière mooi konden afsluiten. Daarnaastwekte de manier van werken vertrouwenbij de collega’s. Een ander pluspunt wasdat er veel ervaringskennis over de orga-nisatie naar boven kwam die anders voorons verborgen was gebleven.”Dirk Goethals en zijn collega-begeleiderstrokken ook een persoonlijke les uit ditprincipe. “In processen als deze vervullenniet alleen professionele begeleiders, maarook mensen met een andere functie –ploegbazen, afdelingschefs, vakbondsver-tegenwoordigers – een belangrijke rol. Hoeconfronterend ook in het begin, de samen-werking leidde tot een meer doorleefd en-gagement. We leerden het begrip ‘deskun-digheid’ relativeren en onszelf niet te hoogin te schatten. Wanneer je als professioneleconsultant dat inzicht bij jezelf toestaat,heb je een belangrijke horde genomen.”Ascento paste het inzetten van bedrijfsei-gen begeleiders in outplacement later ooktoe bij de sluiting van Sabena. “Bij Ford zul-len we het opnieuw zo aanpakken.”

ZORG VOOR WIE BLIJFT

Ascento staat voor een totaalaanpak in-zake outplacement. “Daar hoort ook dezorg bij voor wie na een herstructureringaan boord blijft. Organisaties herstructu-reren om beter te overleven nadien. Tochinvesteren ze op die momenten vooral inde medewerkers die vertrekken. Het iswaardevol om dat te doen, en de wet legthet ook op, maar het is niet logisch datwie blijft, aan zijn lot wordt overgelaten.”De medewerkers die niet ontslagen zijn,zitten met tegenstrijdige gevoelens. “Zezijn gelukkig dat ze hun job behouden,maar ook onzeker en bang. Ze verliezencollega’s, zien hun werkomgeving veran-deren, hebben vragen over de toekomst.“Misschien ben ik in een volgende ron-de aan de beurt? Ga ik nu de taken vanmijn collega moeten overnemen? Bezitik daarvoor wel de juiste capaciteiten?”Als je voor deze medewerkers geen toe-komstproject uittekent, dreigen ze hetvertrouwen in hun bedrijf te verliezen.Dat is gevaarlijk en zet het succes van eenherstructurering op de helling.”Daarom is het belangrijk de thema’s dieleven bij de blijvers, bespreekbaar te ma-ken. “Dat creëert rust en vormt de basisvoor een betere sturing na de reorgani-satie.” Ascento paste deze aanpak on-der meer toe bij de herstructurering vanMedia Markt en won er vorig jaar de HRExcellence Award mee.

@TGROEPWat vind jij van outplacement?

Page 8: Mark Magazine Februari 2015

MARK

8

Jouw job: je ticketnaar het buitenland?

VERLEG JE GRENZEN

Page 9: Mark Magazine Februari 2015

9

MARKwww.markmagazine.be BUITENLAND

Belgen maken elk jaar140.000 Europass-cv’sWil je als Belg in het buitenland solliciteren? Dan maak je het besteen Europass-cv aan. Dat is een uniform document waarmee je in hetbuitenland gemakkelijker uitgelegd krijgt wat je ervaring en opleiding is.

TEKST:WimVerdoodt - ILLUSTRATIE: JanVan derVeken

Europass is een project van de EuropeseCommissie dat ontstaan is om leren enwerken binnen Europa eenvoudiger temaken. Gelijkaardige beroepen hebbenvaak andere namen in verschillende lan-den. Met het Europass-cv weet je zekerdat je jobervaring correct vertaald wordtin de taal waarin je je cv wilt opstellen.Het Europass-cv heeft de laatste jarenerg aan populariteit gewonnen, vooralin landen waar het economisch mindergoed gaat. In Spanje en Portugal, waarveel jongeren azen op een job in het bui-tenland, worden meer dan twee miljoenEuropass-cv’s per jaar aangemaakt.In België gaat het dit jaar om 140.000cv’s. Een pak minder dan elders in Europa,maar wel een forse stijging ten opzichtevan vorig jaar, toen er nog maar 100.000nieuwe Europass-cv’s waren.“Almaar meer scholen stimuleren hunstudenten om zo’n cv op te stellen”, zegtWouter Kerkhove. Hij is bij VDAB verant-woordelijk voor de werking van Europassin Vlaanderen. “In plaats van een ge-woon cv gebruiken veel jongeren nu hetEuropass-cv, ook omdat werken in hetbuitenland nog steeds een grote aantrek-kingskracht op hen heeft.”In heel Europa worden er elke maandmeer dan één miljoen Europass-cv’s aan-

gemaakt. Bij Eures Vlaanderen, dat Euro-pese werkgevers ‘matcht’ aan Europesekandidaat-werknemers, was vorig jaarongeveer 65 procent van de cv’s eenEuropass-cv.“Het is ook erg handig in gebruik”, zegtWouter Kerkhove. “Het cv werkt met eenEuropees sjabloon, je kunt het online invul-len en alle tools zijn aanwezig om zakenzoals je vorige jobs te vertalen in de 27 ta-len van de Europese Unie. Je kunt zelfs jeLinkedIn-profiel integreren in je cv.”

WAT IS JE BUITENLANDSESTAGE WAARD?

Europass doet meer dan cv’s maken. Hetbiedt scholieren en studenten ook een do-cument aan om hun buitenlandse stagete waarderen. “Zowel de onderwijsinstel-ling waar de stagiair studeert als de orga-

nisatie waar hij zijn stage loopt, vullen hetdocument in”, legt Wouter Kerkhove uit.Het resultaat is een gestructureerd over-zicht van wat de stagiair in het buiten-land opgestoken heeft. Jaarlijks wordenin Vlaanderen zo’n 900 ‘mobiliteitsdo-cumenten’ uitgereikt. 85 procent van destagiairs komen uit het beroepsmiddel-baar onderwijs, een hbo5-opleiding ofvolgen een professionele bachelor.

“De jobtitels op je cvkun je online vertalenin de 27 talen van deEuropese Unie”

WOUTER KERKHOVEEuropassVlaanderen

Een Europass-cv maken, is kinderspel. Je vindt alle info op volgende sites:www.vdab.be/europasswww.europass.cedefop.europa.eu

Maak zelf jeEuropass-cv aan!

Page 10: Mark Magazine Februari 2015

MARK

10

BUITENLAND

A.S.Adventuregee� werknemerseen avontuurlijke time-offA.S.Adventure ondersteunt selectief werknemers die willen proevenvan het avontuur in het buitenland.“Ze komen terug met meerkennis over onze producten en een praktische ervaring.”

TEKST: Thalisa Devos

“Veel van onze werknemers zijn van na-ture avontuurlijk ingesteld”, zegt hr-busi-nesspartner Valerie Van Bruwaene. “Zekerbij de verkopers merk je een grote passievoor outdooractiviteiten. Als ze vragennaar de mogelijkheden als ze op avon-tuur willen vertrekken, gaan we samenop zoek naar een aangepaste oplossing.”De outdoorketen hanteert geen vasteregels over wat wel of niet kan, al kaneen leidinggevende moeilijk zes maan-den wegblijven van de werkvloer. Voorverkopers ligt dat anders. In de meestegevallen combineren werknemers betaalden onbetaald verlof om hun buitenlandsedroom waar te maken.“Zo’n buitenlandse trip is voor onze me-dewerkers een ervaring die hen betermaakt in hun job. Wij maken van de ge-legenheid gebruik om hen de productenuit onze winkels beter te leren kennen. Zijkomen met extra bagage terug, wij ge-ven hen wat bagage mee”, zegt ValerieVan Bruwaene.

“Ik wilde een keer zot doen. ’s Ochtendsniet weten waar ik ’s avonds zou slapen.Dat is voor mij vakantie. Dus besliste ikeen fietsreis naar Zuidoost-Europa te ma-ken. Ik ben vanuit België richting Istanbulgefietst en heb daar een vliegticket ge-kocht naar Zweden om van daaruit terugnaar België te rijden.In totaal heb ik me vier weken voorbe-reid op deze reis. Mountainbiken doe ikelke week, maar er komt meer kijken bijzo’n reis dan getrainde benen. Ik heb veelgelezen op internetfora, om mijn baga-ge slim te pakken en om een route uit testippelen. Ik wist op voorhand welke lan-den ik wilde doorkruisen, maar had geenafgewerkte route. Het is veel leuker om jete laten leiden door de lokale bevolking.Vooral in het begin had ik ‘waar ben ik ingodsnaam mee bezig?’-momenten. Maarhoe langer de fietstocht duurt, hoe groterhet genot.Mijn avontuur heeft mijn beeld over Zuid-oost-Europa veranderd. De tijd lijkt erveertig jaar stil te hebben gestaan. Men-

sen zijn er afhankelijker van de natuur,maar zijn er daardoor ook meer mee ver-bonden. In Albanië, Montenegro en Kro-atië zijn de mensen open, nieuwsgierigen gastvrij. Ze helpen je met plezier aaneten en een slaapplaats. Mijn geloof in demensheid heeft een nieuw vleugje hoopgekregen.”

1. Met de fiets naar Istanbul

Wie: Jan Van Den Bosch (26),afdelingsverantwoordelijke inA.S. store in Sint-Joris Winge.

Trip: van 08/04/2014 tot en met21/06/2014. Met de fiets door België,Nederland, Luxemburg, Frankrijk,Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk,Liechtenstein, Italië, Slovenië, Kroatië,Bosnië, Montenegro, Albanië,Griekenland, Turkije, Zweden enDenemarken.

Formule: wettelijke vakantiegecombineerd met onbetaald verlof.

@AS_ADVENTUREVoor welk avontuur laat jijje werk even staan?

Page 11: Mark Magazine Februari 2015

11

MARKwww.markmagazine.be

“Op 14 mei 2014 zijn mijn vriendin Ka-trien, mijn vriend Jan en ikzelf naar Alas-ka vertrokken. In drie weken tijd hebbenwe de Mount McKinley beklommen, metzijn 6.192 meter de hoogste berg vanNoord-Amerika en een van de koudstebergen ter wereld. Vooral de extremeweersomstandigheden hebben ons par-ten gespeeld. Na drie weken totale iso-latie planden we een rustpunt in. Op datmoment is Jan naar België teruggekeerd.”Die eerste weken waren zwaar en inten-sief. Na een korte rustpauze hebben we debus genomen tot in Prudhoe Bay, Alaska.Dat is een dorp aan de Arctische kust. Vandaar fietsten we naar Mexico. Via Alaskaen Canada ging het richting de Great Di-vide mountainbikeroute, een pad dat bijnavolledig offroad loopt. Gemakkelijk is datniet, maar je geniet er wel van ongereptenatuur die je nooit te zien zou krijgen.Hoelang we deze route zullen volgen,weten we nog niet (op het moment van

het interview waren Manu en zijn vrien-din nog onderweg, red). Dat beslissenwe op het moment zelf. Wat we wel ze-ker weten, is dat we langs de westkustvan de VS zullen fietsen. Zo passeren webekende en minder bekende beziens-waardigheden zoals Yellow Stone, Yo-semity National Park, de Grand Canyon,Death Valley, Joshua Tree, ... We zullenregelmatig de fiets aan de kant zetten enmet de rugzak te voet de bergen intrek-ken. Het is niet de bedoeling om zo snelmogelijk in Mexico te zijn, maar vooralom zoveel mogelijk te zien en echt tegaan verkennen.Dat we dit kunnen doen, hebben wedeels te danken aan onze werkgever,A.S.Adventure. We konden tijdskredieten onbetaald verlof nemen en A.S.Ad-venture heeft ons aangepast materiaal enkledij meegegeven. Dat kunnen we hierintensief testen. Onze ervaringen houdenwe bij op een blog.

“Ik wilde een keer zot doen. ‘s Ochtendsniet weten waar ik ‘s avonds zou slapen”

JANVAN DEN BOSCHA.S.Adventure

2. Doorbijten op één van ‘s werelds koudste bergen

“Slecht weer bestaat niet,alleen slecht materiaal”

MANU CATRUYSEA.S.Adventure

Wie: Manu Catryse (26), verkoperbij A.S.Adventure in Dendermonde,zijn vriendin Katrien Desmet en eenvriend, Jan.

Trip: Vertrokken op 14/05/2014. Detocht begon met een expeditie om deMount McKinley in Alaska te beklim-men. Daarna ging het naar PrudhoeBay. Het avontuur van het trio eindig-de vorige maand in Mexico.

Formule: 5 maanden tijdskrediet.

Nog een voordeel is dat ik straks, als ikopnieuw aan het werk ben, klanten beterzal kunnen adviseren. Ik weet nu perfecthoe het voelt om het te gebruiken in demeest extreme omstandigheden, zoals tij-dens de ijskoude beklimming van MountMcKinley.”

1

2

Page 12: Mark Magazine Februari 2015

MARK

12

BUITENLAND

Broodjes met karnemelken de wekelijkse borrelHr-dienstverlener Securex is sinds kort actief in Nederland. Indecember 2013 werd Kristof Benoit gevraagd om een Nederlandsbijhuis voor Securex ‘from scratch’ op te starten.Vandaag is hijcountry manager met voorlopig slechts één collega.

TEKST: Jan Bosteels

Kristof Benoit werkte als client relationsmanager voor Securex toen hij werd ge-polst om te gaan pionieren bij onze noor-derburen. Hij hapte toe en startte vanaffebruari 2014 in zijn nieuwe functie. Eennieuwe wereld ging voor hem open, opamper vijftig kilometer van huis. “Wehadden bij Securex eerlijk gezegd geenidee over hoe de Nederlandse markt er-uitziet en welke servicemodellen er wor-den aangeboden en afgenomen”, blikthij terug. Vandaag zijn al 25 bedrijvenklant, en 2015 brengt meer groei.Aanvankelijk bracht Kristof slechts enkeledagen per week in Nederland door om demarkt te doorgronden. Nu verblijft hij ervaak drie à vier dagen per week. Neder-land mag dan dichtbij zijn, het blijft eenwereld van verschil, zegt Kristof Benoit.“In de Belgische context van de payrollzijn we gewoon aan een bepaalde termi-nologie, wetgeving en manier van wer-ken. In Nederland blijkt dat allemaal an-ders te zijn. Met mijn kennis en mijn basisbeschikte ik weliswaar over serieuze refe-rentiepunten, maar toch moest ik alles invraag stellen. Wat in België gangbaar is,is dat in Nederland vaak helemaal niet.”

RECHTLIJNIG

Hoe reageerden Nederlanders op eenBelg die op hun terrein een hr-dienstver-leningsbedrijf uit de grond komt stam-pen? “Nederlanders weten dat de regel-geving en de loonadministratie in Belgiëbijzonder complex is, een echt kluwenwaarin niemand nog het bos door debomen ziet. Ze gaan er dan ook van uitdat als je het in België technisch voormekaar krijgt, je het in Nederland zekermoet kunnen waarmaken. Omgekeerdgaan wij ervan uit dat de loonadministra-tie in Nederland veel eenvoudiger is danbij ons en dat blijkt nog te kloppen ook.Ik kan de Belgische beleidsmakers echt

aanraden om hier eens te komen kijkenen inspiratie op te doen voor een grondi-ge vereenvoudiging.”Dat verschil in complexiteit heeft zo zijn ge-volgen voor de manier van werken, merkteKristof Benoit. “Wij Belgen zijn er beter inom het grotere plaatje te zien. Nederlan-ders zijn, misschien net door de eenvoudvan hun regelgeving, heel rechtlijnig. Zezijn minder geneigd om buiten de lijntjeste kleuren. Dat verschil in mentaliteit merkik ook bij sommige Belgische bedrijven diewe in Nederland helpen opstarten: die zijnniet te beroerd om de wetgever even te‘challengen’ en zelfs een zeker risico te lo-pen als ze er op de lange termijn hun voor-deel mee kunnen doen.”

PIONIEREN IN NEDERLAND

“Nederlanders maken veel meer tijdvoor hun collega’s, zowel tijdens alsnaast het werk”

KRISTOF BENOITSecurex

Page 13: Mark Magazine Februari 2015

13

MARKwww.markmagazine.be

@SECUREX_TALENTZou jij in de schoenen vanKristof willen staan?

HEILIGE LUNCH

Het cliché wil dat de Nederlandse bedrijfs-cultuur gevoelig verschilt van de Vlaamse:er is meer openheid en meer directheidonder collega’s en tegenover bazen. Ookculinair en sociaal zijn er een aantal ver-schillen: ‘s middags eet men er broodjesmet karnemelk en een wekelijkse bedrijfs-borrel op vrijdag is heel gewoon.“Die clichés kan ik alleen maar bevesti-gen”, zegt Kristof Benoit. “Maar wat meopvalt, is dat Nederlanders veel meer tijdmaken voor hun collega’s, zowel tijdens alsnaast het werk. Ze slaan gemakkelijker eenpraatje. De lunch is er heilig. Terwijl Vla-mingen het vaak zo druk hebben dat zesnel-snel een broodje boven hun toetsen-bord eten, kun je er hier zeker van zijn datiedereen om 12 uur stipt met zijn broodjesin de kantine zit, gezellig keuvelend over tvof voetbal. In het kantoor waar ik nu werk,wordt elke vrijdagmiddag om halfvijf eenborrel georganiseerd. Ik ken weinig Belgi-sche bedrijven die dat op zulke regelmati-ge basis doen. Het loont nochtans. In net-werken zijn Nederlanders onovertroffen.Best practices uitwisselen, dat doen zij meteen glas in de hand. Als een Belg dat wildoen, organiseert hij een meeting. Dat vathet verschil ongeveer samen.”

Waarop is Kristof het meest trots? “Datwe op minder dan een jaar tijd al 25 on-dernemingen hebben kunnen overtuigenvan de kwaliteiten van onze service. Waarik ook heel blij mee ben, is dat ik een col-lega gevonden heb die me perfect aan-vult. Dat was wellicht een van de belang-rijkste beslissingen die ik afgelopen jaarheb genomen.”Wat is de belangrijkste les? “Niets is wathet lijkt. Ik heb al vaak mijn Belgisch pet-je moeten afnemen en mezelf in vraagstellen. Je moet kunnen aanvaarden datmensen op vijftig kilometer van je woon-plaats in een andere realiteit leven, andersredeneren en aan andere regels gebon-den zijn.”

DUIZEND KILOMETER PER WEEK

Is Kristof Benoit zelf veranderd na bijnaeen jaar in Nederland? “Ik ben geëvolu-eerd. Het was nu eenmaal gemakkelijkerom mezelf aan te passen dan te trachtenhet systeem aan mezelf aan te passen –dat was ook nooit mijn ambitie. Nu, ikwerk ook nog één à twee dagen in Belgiëen proef dus van beide werelden.”Van de spreekwoordelijke eenzaamheidvan de (parttime) expat heeft Benoit naareigen zeggen geen last. “Het is misschien

een kwestie van persoonlijkheid. Ik haddat ingecalculeerd als een mogelijk ge-volg toen ik de beslissing nam. Ik heb meook goed kunnen voorbereiden omdathet aantal overnachtingen in Nederlandgestaag is gegroeid. Alles is ook goeddoorgepraat met het thuisfront. En een-zaamheid, dat is relatief als je laat werkt,boodschappen doet, nog wat gaat spor-ten, even je mails checkt of Skypet metthuis en ten slotte nog wat tv kijkt. Dangaat de avond snel voorbij.”Een paar dagen per week in het buitenlandwerken: misschien is het vooral een kwestievan goede afspraken en dito organisatie.“Ik probeer de momenten waarop ik thuiszal zijn zo vroegmogelijk door te geven aanvrouw en kind, zodat zij zich daar zo goedmogelijk op kunnen instellen. Securex laatme daar vrij in: mijn overnachtingen han-gen af van afspraken en werkverplichtin-gen, die ik zelf zo goed mogelijk inplan. Ikben tevreden over mijn work-life-balance.Ik zit veel in de wagen, maar ik erger medaar niet aan. Die duizend kilometer perweek, dat zijn mijn reflectiemomenten.”

Page 14: Mark Magazine Februari 2015

MARK

14

WERKEN IN HET BUITENLAND

Alleentussen 900AziatenDrie jaar in hetVerre Oosten, met een jong gezin. Kristof Ghekiere (39),R&D-manager bij Unilin, zag er geen graten in. In augustus 2010 verhuisdehij met vrouw en dochters naar de expatstad Penang.

TEKST: Paul Gebruers - FOTO: Bart Dewaele

Kristof kwam bij Unilin in dienst in 2008.Dat eerste jaar ging hij negen keer naarMaleisië. Toen al was hij vragende partijom daar te gaan wonen voor zijn werk.Twee jaar later vertrok hij met zijn vrouwen twee dochters, toen 6 en 8 jaar oud,naar het Verre Oosten.“Wij waren bij Unilin de eersten om metkinderen te vertrekken. Mijn vrouw werk-te als laborante met een contract dat netten einde liep.” Het gezin kwam terechtin Penang, een eiland in het noorden,waar veel expats verblijven.Unilin bekommerde zich om de praktischezaken die met Kristofs verhuis gepaardgingen: van de aanvraag van de visa tothet openen van een lokale bankrekening.Met het huurbudget dat hij van zijn werk-

gever kreeg, kon hij op zoek naar een huis.“Dat budget bepalen we in functie vande gezinssituatie”, zegt Sarah Devos,compensation & benefits manager bijUnilin. “De medewerker kiest zelf hoe hijdat budget invult. Een woning met eentuin? Of een huis in het stadscentrum?Uitgangspunt is dat hij een woning moetkunnen kiezen die hetzelfde comfortbiedt als thuis.”“In vier dagen vonden we een huurwo-ning en een school voor de kinderen”,herinnert Kristof zich.

SPOEDCURSUS ENGELS

Kristof werkte in Maleisië als research &development manager aan de ontwik-

keling van het parketgamma van Quick-Step. “In Maleisië maakten we meerlaagsparket voor Quick-Step. Ik stond in voorhet hele proces: van de ontwikkeling vannieuwe producten tot en met de toepas-sing van de productie.”Kristof was de contactpersoon tussen dedirectie in Wielsbeke en het lokaal ma-nagement. “Onder de 900 werknemersin de fabriek was ik de enige niet-Aziaat,tussen een mix van Maleisiërs, Chinezenen Indiërs. Ik leerde al snel dat als je res-pect hebt voor de mens en zijn cultuur, jezelf ook gerespecteerd wordt.”“Oorspronkelijk gingen we voor tweejaar, maar in samenspraak hebben we onsverblijf met een jaar verlengd. Twee keerper jaar keerden we met z’n allen eventerug naar België.” De voertaal was En-gels. Unilin regelde een spoedcursus aanhuis voor de kinderen, die naar een Britseschool gingen. “De jongste ging naar heteerste leerjaar en heeft daar leren lezenen schrijven.”Voor Kristof was Maleisië een verrijking,ook privé. “We hadden een stevig soci-aal netwerk. Het was een uitdaging maarsoms ook best moeilijk: je moet kunnenomgaan met onzekerheden. De oudstedochter heeft een maand lang geweend

BUITENLAND

“Het was wennen in het begin in deVS, maarik geraakte snel geïntegreerd. Zo werd ikdoor enkele families uitgenodigd om meeThanksgiving te vieren”

PIETERWILMOTSUnilin

Page 15: Mark Magazine Februari 2015

15

MARKwww.markmagazine.be

toen ze thuiskwam van school. Nadien liephet als een trein. De voorsprong merk ik nuvooral bij de kinderen: openheid, talenken-nis, respect voor andere culturen, zich kun-nen presenteren. Dat geeft een fijn gevoel.Ze zijn zich daar ook goed van bewust.”Na drie jaar kwam een einde aan hetavontuur. “Unilin nam een tweede fa-briek over in Europa en vroeg me om te-rug te keren en een nieuwe uitdaging aante gaan. Louter privé zouden we alle viergekozen hebben om langer te blijven.”

PRINS ALBERT FONDS

Business development manager PieterWilmots (26) was voor Unilin de eersteom met een beurs van het Prins AlbertFonds buitenlandse werkervaring op tedoen. Hij belandde in de Verenigde Sta-ten. Met succes introduceerde hij de inno-vatieve kliktechnologie van Unilin op deAmerikaanse markt.Unilin diende dit project in bij het fondsonder de vleugels van het AgentschapOndernemen. Pieter Wilmots werd eersteen maand opgeleid. Aansluitend kreeghij de kans gedurende elf maanden tewerken in de VS. Unilin betaalde de reis-en verblijfskosten, geen loon.

“Wij beschouwen het Prins Albert Fondsals een investering in talent”, zegt talentpartner Maaike Van Delsen. “Voor onsis deze manier van werken een absolu-te meerwaarde die bovendien erg goedmatcht met de waarden waar Unilin voorstaat: jong talent autonomie en verant-woordelijkheid geven.”“Na mijn studies zocht ik iets méér daneen gewone werkgever”, zegt Pieter Wil-mots. “Tijdens een schoolbezoek in maart2012 maakte ik kennis met Unilin. Wewerden er meteen naar de fabriek geleid,helemaal anders dan bij andere bedrijven.Bij Unilin stonden ze meteen heel openvoor mijn ambities.”

THANKSGIVING

Pieter kwam dat najaar terecht in Cal-houn bij Atlanta, Georgia. Unilin regelde

vliegticket, visum, huis en auto. Hij konzich helemaal focussen op zijn job. Op datmoment verkocht Unilin nog geen eigenmeubels in Noord-Amerika en was er noggeen lokale productiepartner. Nu wel.“Ik had geen ervaring maar kreeg onder-steuning vanuit Wielsbeke. Ik wekte deinteresse van enkele grote spelers op deAmerikaanse meubelmarkt en zo creëer-den we een vraag naar de technologie.”De aanpassing was niet miniem. “Hetwas wennen in het begin. Maar ik raaktesnel geïntegreerd. Zo werd ik door enkelefamilies uitgenodigd om mee Thanksgi-ving te vieren.”Na zijn Amerikaans avontuur kon Pieteronmiddellijk met een vast contract aan deslag bij Unilin. Pieter kreeg inmiddels eenopvolger. Een tweede jongere vertrok inhet kader van het Prins Albert Fonds voorUnilin naar Zuidoost-Azië.

“Binnen de vier dagen vonden we een huis inMaleisië en een school voor de kinderen”

KRISTOF GHEKIEREUnilin

Vlnr: Kristof Ghekiere, Maaike Van Delsen, Pieter Wilmots en Sarah Devos

Page 16: Mark Magazine Februari 2015

MARK

16

BRANDLINE

België telt in 1836 al 34 suikerfabrieken, maar dat beletJoseph Vandenberghe de Binckom niet om er in Tienenook een op te richten. Henry Vinckenbosch heeft in het-zelfde jaar precies hetzelfde idee. In 1849 koopt hij zijnconcurrent uit en legt daarmee de basis van de TienseSuikerraffinaderij.

Meestergast Théophile Adant ontdekt een praktischemanier om suiker in klontjesvorm te produceren. Vanaf1905 verschijnen de klontjes op de markt, maar het be-kende groefje om de klontjes in twee te breken, komter pas vanaf 1995.

DeTiense Suikerraffinaderij produceert en verkooptsinds 1836 suiker en specialiteiten op basis van suiker.In die tijd ontwikkelde het zich van een lokaal bedrijftot een wereldspeler.

TEKST: Jan Bosteels

De zoete historievan de TienseSuikerraffinaderij

De TienseSuikerraffinaderij1836

Suikerin klontjes1905

17

MARKwww.markmagazine.be

De familie Wittouck, die sinds 1894 de eigenaarwas van de Tiense Suikerraffinaderij, besluit zijnsuikeractiviteiten te verkopen. De Duitse groepSüdzucker, wereldmarktleider in traditionele sui-kerproducten, koopt 75 procent van de aande-len die in familiale handen waren. Een jaar laterkoopt Südzucker ook de resterende aandelen dieop de Brusselse beurs werden verhandeld.

De Tiense Suikerraffinaderij blijft inspanningen doenom ook op het gebied van duurzaamheid de bestevan de klas te zijn. Het raffinageproces is zo goedals afvalvrij: alles van de suikerbiet wordt gebruikten verwerkt tot onder andere veevoeder. Er wordtcontinu geïnvesteerd in het verbeteren van de ener-gie-efficiëntie en het rationaliseren van het transport.De fabrieken zijn zo goed als zelfvoorzienend op hetgebied van elektriciteit. De toekomst is zoet.

De Tiense Suikerraffinaderij neemt drie kandij-fabrieken over en verenigt ze tot Candico. Doordiverse andere overnames in de buurlanden groeitCandico uit tot de belangrijkste kandijproducentter wereld. In 2005 wordt Candico een erkendstreekproduct en vanaf 2008 wordt het gammarietsuiker 100 procent fairtrade.

Inspelend op de trend van kunstmatige zoetstoffen, lan-ceert de Tiense Suikerraffinaderij Ti’Light, een combinatievan suiker en aspartaam. Alhoewel het light-klontje veelkleiner is dan het conventionele, smaakt het even krach-tig. En het bevat slechts 6 calorieën. Het recept werd on-dertussen verbeterd op basis van suiker en sucralose.

Ti’Light1985

Verwerkingsuikerbieten2015

Overnamekandijfabrieken1969

Südzucker1989

Page 17: Mark Magazine Februari 2015

MARK

16

BRANDLINE

België telt in 1836 al 34 suikerfabrieken, maar dat beletJoseph Vandenberghe de Binckom niet om er in Tienenook een op te richten. Henry Vinckenbosch heeft in het-zelfde jaar precies hetzelfde idee. In 1849 koopt hij zijnconcurrent uit en legt daarmee de basis van de TienseSuikerraffinaderij.

Meestergast Théophile Adant ontdekt een praktischemanier om suiker in klontjesvorm te produceren. Vanaf1905 verschijnen de klontjes op de markt, maar het be-kende groefje om de klontjes in twee te breken, komter pas vanaf 1995.

DeTiense Suikerraffinaderij produceert en verkooptsinds 1836 suiker en specialiteiten op basis van suiker.In die tijd ontwikkelde het zich van een lokaal bedrijftot een wereldspeler.

TEKST: Jan Bosteels

De zoete historievan de TienseSuikerraffinaderij

De TienseSuikerraffinaderij1836

Suikerin klontjes1905

17

MARKwww.markmagazine.be

De familie Wittouck, die sinds 1894 de eigenaarwas van de Tiense Suikerraffinaderij, besluit zijnsuikeractiviteiten te verkopen. De Duitse groepSüdzucker, wereldmarktleider in traditionele sui-kerproducten, koopt 75 procent van de aande-len die in familiale handen waren. Een jaar laterkoopt Südzucker ook de resterende aandelen dieop de Brusselse beurs werden verhandeld.

De Tiense Suikerraffinaderij blijft inspanningen doenom ook op het gebied van duurzaamheid de bestevan de klas te zijn. Het raffinageproces is zo goedals afvalvrij: alles van de suikerbiet wordt gebruikten verwerkt tot onder andere veevoeder. Er wordtcontinu geïnvesteerd in het verbeteren van de ener-gie-efficiëntie en het rationaliseren van het transport.De fabrieken zijn zo goed als zelfvoorzienend op hetgebied van elektriciteit. De toekomst is zoet.

De Tiense Suikerraffinaderij neemt drie kandij-fabrieken over en verenigt ze tot Candico. Doordiverse andere overnames in de buurlanden groeitCandico uit tot de belangrijkste kandijproducentter wereld. In 2005 wordt Candico een erkendstreekproduct en vanaf 2008 wordt het gammarietsuiker 100 procent fairtrade.

Inspelend op de trend van kunstmatige zoetstoffen, lan-ceert de Tiense Suikerraffinaderij Ti’Light, een combinatievan suiker en aspartaam. Alhoewel het light-klontje veelkleiner is dan het conventionele, smaakt het even krach-tig. En het bevat slechts 6 calorieën. Het recept werd on-dertussen verbeterd op basis van suiker en sucralose.

Ti’Light1985

Verwerkingsuikerbieten2015

Overnamekandijfabrieken1969

Südzucker1989

Page 18: Mark Magazine Februari 2015

Since 2008 we have hired more than 100 top employees throughour campus recruitment program. This program enables us toproactively reinforce our talent pool with bright young graduatessecuring our future growth. We focus on hiring talented last yearstudents (Masters in Industrial, Civil and Commercial Engineering,Masters in Commercial Sciences, …) or potentials with a firstexperience.Are you highly ambitious, result-driven with an impressive amountof passion and entrepreneurship? Do you want to be assigned tochallenging projects in order to further develop your full potential?Check out our jobsite and apply!

We are looking for smart talent

2013

UNILIN. FORASMARTCAREER.Visit us at http://JOBS.UNILIN.COMOr contact Els Anseeuw, Talent Specialist, 0494 28 46 63

www.facebook.com/unilingroup

www.linkedin.com/company/unilin

S1501027-Unilin-MARK-A4-q.indd 1 22/01/15 09:16

Page 19: Mark Magazine Februari 2015

19

MARKwww.markmagazine.be TIPS & TRICKS

hetmerk

IKKatrinVan de Water overwon enkelejaren geleden een burn-out. Nadien

maakte ze werk van haar droom.Een eigen zaak om anderen de wegte wijzen naar hun droomjob. In vijfstappen helpt Katrin je om te ont-

dekken wat je echt wilt.

TEKST -Thalisa Devos

Erika VanTielen,ex-VRT-presen-tatrice, kwameind 2014 in hetnieuws met debekentenis datze maar moeilijkeen nieuwe jobvond.

“Weten wat je niet wilt, is gemakkelijker danontdekken wat je wél wilt. Denk daar goedover na. En neem af en toe afstand van jeprofessionele bezigheden.Als je nooit uit deratrace stapt,zie je nooit ‘thebigger picture’.”

eind 2014 in het

ze maar moeilijk

zie je nooit ‘the bigger picture’.”

Tip 1 Wat doe je graag?De eerste en belangrijkste stap naar weten wat je echt wilt, iseven stilstaan. Breng in kaart wat je goed kunt en graag doet.Vooral dat laatste is belangrijk. Iets graag doen is even belang-rijk als iets goed kunnen.

Tip 2 Wat wil je leren?Stap twee is gelijkaardig. Breng in kaart wat je graag wilt lerenof ontwikkelen. Zaken waaraan je wilt bouwen, waarin je kuntgroeien. Vereng dat niet tot wat de arbeidsmarkt vraagt. Denkna waarover je graag een boek wilt lezen in bed. Ga na watjou nu echt boeit.

Tip 3 Wat is belangrijk in je werk?In stap drie formuleer je wat belangrijk is in je werk. Denk naover het kader waarin je wilt werken. Maak dit heel concreet.Overweeg welke concrete beloning tegenover een concreteprestatie staat. Reflecteer over hoe het evenwicht tussen werken vrije tijd verdeeld moet zijn. Je kunt nu een balans opmakenvan je huidige job. En kijken hoe je die eventueel kunt aanpas-sen, zodat deze beter past bij wie jij bent.

TIPS OM JOUW DROOMJOBTE ONTDEKKEN5

Tip 4 Stel je ‘droom topdrie’ samenIn stap vier leggen we de link tussen jouw persoonlijkheid enconcrete beroepen. Denk niet alleen in functie van vorige be-roepen of opleiding, maar maak een ‘droom-top-3’. Ga na watecht bij jouw persoonlijkheid past. Wij merken dat een echteverrassing schaars is. Diep vanbinnen weet 75 procent van dezoekenden wat ze echt willen.

Tip 5 Denk, voel en doeStap vijf is het experiment. Hier gaan mensen aan de slag metwat ze over zichzelf geleerd hebben in de voorgaande stappen.Ga op onderzoek uit. Kijk of de werkelijkheid overeenstemtmet jouw idee erover. Loop mee, volg een stage of praat metiemand die deze job uitoefent. Denk, voel en doe. Na dezesnuffelfase komt het erop aan je eigen competenties te verster-ken en jezelf zichtbaar in de arbeidsmarkt te zetten.

WWW.PASSIONFORWORK.BE

@PASSIONFORWORKWat staat er tussen jou en je droomjob?

Page 20: Mark Magazine Februari 2015

MARK

20

INNOVATIE

Zijn er nog uitvinders?De wereld staat niet stil, en ook bedrijven moeten mee evolueren.Of dat nu met nieuwe technologieën, trends, diensten of productenis, of met alternatieve manieren om te werken.

TEKST: Els Bellens

Lies Moris is senior buyer fashion & win-tersport bij A.S.Adventure. Ze weet alsgeen ander dat het zaak is om trendsvroeg genoeg te spotten. “Voor onze mo-decollectie gaan we regelmatig op con-currentiebezoek, zowel in het binnen- alsbuitenland. In steden zoals Amsterdam

en Kopenhagen zie je trends vaak eerder.Ook blogs en sites als Pinterest zijn be-langrijke inspiratiebronnen.”Voor haar collega Pieter Van Nieuwen-huyzen, senior buyer travel & bike, is in-novatie iets waar iedereen aan kan bijdra-gen. “Het is een rode draad doorheen de

job. Iedereen in het bedrijf kan een trendspotten. Hoe meer mensen hun ogen enoren openhouden, hoe beter.”

OVER 25 JAAR

Bij de les blijven is misschien nog moei-lijker voor producten die tientallen jarenmoeten meegaan. “Onze vloeren moe-ten vandaag trendy zijn, en over een paarjaar een klassieker worden,” zegt LaurentMeersseman, R&D-director voor vloerenbij Unilin, dat onder meer Quick-Step-la-minaat maakt. “Als vandaag de trend

INNOVEREN OP DEWERKVLOER

Page 21: Mark Magazine Februari 2015

21

MARKwww.markmagazine.be

blauw is, dan gaan wij bijvoorbeeld geenblauwe vloeren maken, maar een vloerdie bij een blauw interieur past. Zo kun jehem nog jaren gebruiken.”Voor Laurent Meersseman is het boven-dien cruciaal om ook technologisch bijte blijven. “Het is voor ons belangrijkom producten niet alleen van een nieuwkleurtje of patroon te voorzien, maar omze ook technisch te verbeteren.”

ZITTEN OF RECHTSTAAN?

Ook bedrijven die niet met traditioneleproducten werken, moeten blijven inno-veren, zegt hr-specialist David Ducheynevan Securex: “We moeten mee met klan-ten, liefst proactief. Neem bijvoorbeeld denieuwe wet op welzijn: dan gaan wij ooknieuwe diensten moeten aanbieden omdaarmee in regel te zijn.”Naast wetten staat ook de wetenschapniet stil. “De voorbije jaren werden eenaantal studies gepubliceerd waaruit blijktdat de nefaste effecten van het zitten nietworden gecompenseerd als je ‘s avonds

gaat sporten”, zegt Sevi Golinvaux, inno-vation architect bij Securex. “Dat betekentdat we anders moeten gaan werken.”Ze startte daarom met een project rond‘sedentarisme’. “We stellen nu zitballenter beschikking, introduceren statafels,wandelmeetings, enzovoort. Een vanonze adviezen is toelaten dat mensenbewegen. Het lijkt evident, maar als ie-mand een opleiding volgt, waarom moetdie dan gaan zitten? Kun je niet gewoonstaan en luisteren?”

HET LAB VAN VDAB

Nog een bedrijf dat met minder traditi-onele producten werkt, is de VDAB. Dedienst heeft een innovatielab uit de grondgestampt, waarin met nieuwe vormen vandienstverlening wordt geëxperimenteerd.“De arbeidsmarkt is sterk aan het verande-ren en ook het consumentengedrag evo-lueert. We kunnen als VDAB niet andersdan daarop in te gaan”, zegt Niels Tanésy,business projectleider bij VDAB. “We wil-len met het innovatielab het bestaandebusinessmodel helemaal heruitvinden, sa-men met onze toekomstige klant.”We moeten met z’n allen langer gaanwerken, en dat moet haalbaar blijven,vindt Niels Tanésy. “Mensen hebben nietlanger een vaste job voor hun hele leven.Dus wordt loopbaandenken belangrijker.Het is onze ambitie om iedereen sterkerte maken op de arbeidsmarkt, bij elke be-langrijke overgang: van school naar werk,van een junior naar een senior functie ...”

“In steden zoalsAmsterdam enKopenhagen zie jetrends vaak eerder”

LIES MORISA.S.Adventure

Creatieve tipsop de werkvloer

1Zorg voor eeninnovatiecultuur“Onze medewerkers kunnen een

training volgen over hoe ze goed kun-nen brainstormen”, zegt Jorrit Gillijns,product development manager bijUnilin. “Er is ook een innovatieportaalwaar mensen van alle departementeneen idee kunnen lanceren.”

2Ideeën mogen sneuvelen“We hebben een filter ontwik-keld om al de ideeën van onze

collega’s te verzamelen en te analyse-ren”, zegt Sevi Golinvaux van Securex.“De voorbije drie jaar zijn daar zeveninnovaties doorgesijpeld die zijn uitge-werkt en vermarkt. Er sneuvelen veelideeën, maar dat is niet erg. We wetennu snel of iets haalbaar is of niet.”

3Laat je baby op tijd los“R&D maakt nieuwe producten,maar eens de prototypes klaar

zijn, betrekken we zo snel mogelijkandere departementen erbij om dangeleidelijk aan het project door te ge-ven”, zegt Laurent Meersseman vanUnilin. “Dat doen we bewust, omdathet heel jammer zou zijn om creatievemensen te lang met hun baby te latenmeegaan. Dan heb je op de duur geenuitvinders meer.”

4Kijk naar de markt“Wat je niet probeert, weet jeniet. Daarom proberen we zelf

veel uit”, zegt Bea De Beuckelaer, bying& merchandising director bij A.S.Ad-venture. “Zo ontstaan vaak bestsellers.Voor onze aankopers is buikgevoeldaarbij overigens erg belangrijk.”“We proberen zoveel mogelijk tech-nisch te innoveren, maar een innovatiemoet ook commerciële slaagkansenhebben.” Steven De Beul, senior buy-er outdoor bij A.S.Adventure, weet dataankopen vanuit zijn outdoor-enthou-siasme niet altijd de juiste keuze is.“België is dan ook geen echt outdoor-land zoals bijvoorbeeld Zweden.”

Innovatie hoeft niet altijd radicaal te zijn. Veel bedrijven innoveren ook gelei-delijk. “Een simpel voorbeeld is dat van de webinars”, zegt David Ducheynevan Securex. “Wij geven al jaren informatie en vorming aan klanten, maar hetduurt soms lang om zo’n lezing te organiseren. Sinds een paar jaar doen wedie ook via internet. Dat was voor ons een stap vooruit omdat je zo snellerinformatie kunt geven.”VDAB zet dan weer nieuwe technologieën in om de bestaande dienstverleningte vernieuwen, zegt Niels Tanésy: “Een voorbeeld is onze online speedscree-ning. Die geeft werkzoekenden de kans om vanachter hun computer op eenuur tijd tien mogelijke werkgevers te ontmoeten.”

Er is innovatie,en dan is er innovatie

Page 22: Mark Magazine Februari 2015

MARK

22

CEO-INTERVIEW

DOMINIQUE MOTTTE, CEOVANA.S.ADVENTURE,AANTAFEL METVIER MEDEWERKERS

‘Zeg maar Dominique’De retailsector is in vergelijking met tien of zelfs vijf jaar geledeneen complexe omgeving geworden.“Als outdoorspecialist trekkenwij veel jonge, actieve en ambitieuze medewerkers aan”, zegtDominique Motte, ceo van A.S.Adventure.“Hoe we daarmeeomgaan?We creëren een flexibele werksfeer, met zo weinig mogelijkhiërarchische barrières.”

TEKST: Christine Huyge - FOTO: Bart Dewaele

“Ik kan gewoon ‘dag Dominique’ zeggenals ik je in de gang van ons hoofdkantoortegenkom”, zegt Katrien Rotthier. “Endaar hoort geen buiging bij.” Gelach. Er-kenning rond de tafel. De toon van hetgesprek is gezet. De vier medewerkersvan A.S.Adventure weten het duidelijk teappreciëren dat hun directie bereikbaaren aanspreekbaar is.“Ik vind het ook verfrissend dat humorhier een plaats krijgt”, vervolgt Katrien.Ze werkt nu vijfeneenhalf jaar bij de out-doorspecialist, startte als assistent store-manager in Dendermonde en groeidedoor tot eindverantwoordelijke van dedienst na verkoop. “Als ik deze organi-satie vergelijk met mijn vorige werkom-gevingen, constateer ik dat dit een zeermenselijk bedrijf is. De open communica-tie heeft daar veel mee te maken.”Haar collega Anja DeMeulenaere beaamt.Zij is sinds twee jaar assistent storemana-ger in Sint-Denijs-Westrem. Voordien wasze in het bedrijf actief als kassierster engaf ze opleidingen in kassasystemen. “De

afstand tussen de ceo, het hoger manage-ment en het uitvoerend personeel wordtsteeds kleiner. Dat komt, denk ik, omdatjullie frequent op de werkvloer aanwezigzijn. Een tip hier, een compliment daar.Maar ook de dingen die niet goed lopen,komen aan bod. Die betrokkenheid is fijnen wordt algemeen gewaardeerd.”

TUSSEN DE MEDEWERKERS

Ceo Dominique Motte bevestigt dat hijde hiërarchie in het bedrijf bewust zoklein mogelijk houdt. “Dat is ook de re-den waarom ik tijdens de middagpauzemijn boterhammen eet tussen de mede-werkers, in de cafetaria. De gesprekkengaan over kinderen, reizen, het leven, ...Onrechtstreeks steek ik toch weer zakenop die in de job van pas komen.”Dominique vindt dat hij zelf nog te wei-nig in de winkels aanwezig is. “Het is eencliché, ik weet het, maar de tijd is krap.Zeker omdat ik mijn rol als ceo combineermet die van financieel directeur, mijn vo-

rige functie bij A.S.Adventure. ‘Jullie zijnmijn oren en ogen op de vloer. Vertel mijwat er leeft’, vraag ik aan mijn salesma-nager, districtsmanagers en experten, dieveel regelmatiger de winkels bezoeken.Vanaf volgend jaar zal elk lid van het ma-nagement trouwens een aantal dagenvast meedraaien in een van de winkels.Doel is de sfeer te proeven, maar ook teervaren hoe systemen in de praktijk wer-ken en welke obstakels de medewerkerssoms tegenkomen. Het zal ons toelatenhet beleid en de acties nog beter af testemmen op wat klanten en medewer-kers echt nodig hebben.”

TEVREDEN IS NIET GOED GENOEG

Naast de humor en de familiale sfeer dieze ervaren, bevestigen de gesprekspart-ners dat de lat bij A.S.Adventure hoogligt. Ze werken hard, zijn ambitieus. AlexMertens, drie jaar actief in het bedrijf, issinds een half jaar storemanager van degrootste winkel van A.S.Adventure in

Page 23: Mark Magazine Februari 2015

23

MARKwww.markmagazine.be

Lochristi. Hij vertelt bij wijze van anekdotedat hij onlangs op een drukke werkdag21.000 stappen op zijn stappenteller had,een slim gadget dat de personeelsledenmet korting konden aankopen om hunconditie op peil te houden. “Een record”,denkt Alex. “Neen hoor,” zegt Anja meteen knipoog, “ik had er ooit 22.700. Toenwas ik wel bekaf.”Dominique zit er bij te glimlachen. “Wevragen veel, ja, maar tegelijk weten wede bedrijfscultuur gezond te houden.”Het geheim van dat evenwicht? De ceo,daarin bijgetreden door hr-managerFreddy Carrette, meent dat een perfectesynergie tussen een doorgedreven klan-tenzorg en een gerichte aandacht voorde medewerkers aan de basis ligt. “Wecreëren een unieke ‘shopping experien-ce’ voor de klant. Dat is een manier om‘klanten-delight’ te bereiken. ‘Delight’ isde overtreffende trap van tevredenheid.Dat kun je alleen realiseren met geënga-geerde medewerkers. De twee versterkenelkaar voortdurend.”

FLEXIBILITEIT INBOUWEN

“Medewerkersengagement bereik je van-daag op een totaal andere manier danvroeger”, zegt Dominique Motte. “Hetvolstaat niet om medewerkers te vertel-len wat je van hen verwacht, je moet ookaangeven waarom. Waar gaat dit bedrijfnaartoe, wat is de visie? Zeker de jongegeneratie heeft daar behoefte aan. Zewillen werken in een bedrijf dat goedcommuniceert over zijn ambities en stra-tegische keuzes. Dat blijkt duidelijk uitonze medewerkersenquêtes.”Zorgen voor een goede balans tussenprivé en werk is eveneens een aandachts-punt.“Wij gaan daar nog beter op inspelen”,zegt de ceo. “Met name voor de storema-nagers is dat belangrijk. Onze winkels zijnlaat open en draaien ‘s zaterdags op volletoeren. De passie voor de job maakt datdeze medewerkers vaak geen ingebouw-de remmen hebben.”“Herkenbaar”, reageert Alex. “De job

vraagt veel energie. Een voordeel is datwe door de aard van de activiteiten pie-ken en dalen kennen. Van de rustige pe-riodes maak ik gebruik om weer op teladen. Bovendien zijn velen van ons metsport en beweging bezig. We zijn overhet algemeen fitte medewerkers.”“We trekken inderdaad bijzondere profie-len aan”, bevestigt de ceo.“Is het niet moeilijk om die actieve envaak jonge mensen aan het bedrijf te bin-den, en hoe doe je dat dan?”, wil Mari-no De Wilde weten. Hij vervoegde negenmaand geleden het bedrijf als afdelings-verantwoordelijke ‘trekking’ in Lochristi.“Mensen met een passie voor outdoorvinden snel de weg naar dit bedrijf”, ant-woordt Dominique Motte. “In het klan-tencontact is dat een enorm voordeel. Dekeerzijde is dat deze mensen het na eenaantal jaar voelen kriebelen. Ze horen deroep van de natuur. Daar moet je als out-doorbedrijf respect voor opbrengen. Wetrachten zo flexibel mogelijk op de vragenin te spelen. Sommigen maken gebruik

“Onze werknemers verwachten dat we goedcommuniceren, over onze ambitiesen over onze strategische keuzes”

DOMINIQUE MOTTEceo

Page 24: Mark Magazine Februari 2015

MARK

24

CEO-INTERVIEW

van tijdskrediet, anderen nemen ontslagom te gaan reizen. Na hun avontuur klop-pen ze vaak opnieuw bij ons aan, met eenschat aan nieuwe kennis. Als het enigs-zins kan, krijgen de betrokkenen hun jobterug. Ook het aanbieden van allerlei op-leidingen helpt om de band tussen bedrijfen medewerker aan te halen.”

OMNICHANNEL DOET GROEIEN

De medewerkers hebben op hun lijst alle-maal een vraag die te maken heeft met detoekomst van het bedrijf. Waar wil A.S.Ad-venture over pakweg vijf jaar staan?“We geloven dat we nog marktaandeelkunnen winnen”, antwoordt Dominique.“Niet alleen door meer winkels te ope-nen, twee per jaar, maar ook door onzebestaande winkels om te bouwen volgenseen totaal nieuw concept. Hier zijn wevolop mee bezig. Het effect is al merk-baar. Ook onze onlinestrategie zal voorbijkomende groei zorgen.”Wordt het niet moeilijk om in deze tijdenvan internetcultuur mensen naar de win-kel te lokken, wil Katrien weten. Waaromje verplaatsen als je je aankopen vanuitje zetel kunt doen? “Ons concept is ge-richt op het versterken van de integratievan het fysieke én het onlinekanaal. Onzeaanpak in de winkels is zeer specifiek.Naast de unieke ‘shopping experience’

zetten we in op een unieke ‘process ex-perience’ – excellente processen en sy-stemen – een unieke, herkenbare ‘storeexperience’ en tot slot een unieke ‘pro-duct experience’, met een combinatie vanmode- en outdoorartikelen die je nergensanders aantreft.”

ONLINE CHATTEN IN DE WEBSHOP

“Met onze webshop, waar we tiendui-zenden artikelen meer aanbieden dan inde winkel, vervolledigen we onze dienst-verlening. Klanten plaatsen thuis, via de

functie ‘click and collect’, een bestellingen bekijken hun producten in de winkelvoor ze die aankopen. Anderzijds bestel-len onze medewerkers, via de webshop,voor de klant artikelen die niet in voor-raad zijn in het winkelpunt. De klant krijgtdie dan thuis geleverd. Verder bestaat demogelijkheid om online gekochte produc-ten in de winkels te ruilen of terug te ge-ven. We betalen de klant cash terug. Datzijn troeven die een pure onlinespeler nietkan voorleggen.”Begin 2014 heeft A.S.Adventure met zijnaanpak de Omnichannel Award gewon-nen. “We blijven op dit vlak een voor-trekkersrol spelen”, besluit Dominique.“Zo hebben klanten in onze winkels demogelijkheid om ‘online te shoppen’. Opomnichannelschermen raadplegen ze hethele assortiment en plaatsen vervolgenseen bestelling. Een recente vernieuwingis de online chat op de webshop: deklant kan van maandag tot zaterdag, van10 tot 22 uur, de hulp inroepen van eenmedewerker. Die begeleidt de klant door-heen het verkoopproces. Dat is niet alleenhandig, de conversie is ook veel groterdan wanneer de klanten zelf hun weg inde onlinecatalogus zoeken.”

Katrien Rotthier, verantwoordelijke dienst na verkoop / Alex Mertens, store manager / Marino De Wilde, afdelingsverantwoordelijke trekkingAnja De Meulenaere, assistent store manager / Dominique Motte, ceo

“Een tip hier, eencompliment daar.Maar ook de dingendie niet goed lopen,komen aan bod.Die betrokkenheidis fijn en wordtgewaardeerd”

ANJA DE MEULENAEREassistent store manager

Wat denk jij van werkenbij @as_adventure?

Page 25: Mark Magazine Februari 2015

25

MARKwww.markmagazine.be INFOGRAM

Bepaal jij zelf waaren wanneer je werkt?

Wie mag er vooral kiezen waar en wanneer hij werkt?

Wat zijn de voordelenvan tijds- en plaatsonafhankelijk werken?

1 op de 3werknemers kiestWAAR hij werkt

Bron: Securex

1 op de 3werknemers kiestWANNEER hij werkt

17%kiestWAAR énWANNEER hij werkt

56%kan helemaal NIETflexibel werken

zeggen langer te kunnen werken

willen ook zo lang mogelijk actief blijven

9 op de 10

8 op de 10

-50MANNEN MIN 50-JARIGEN HOGER OPGELEIDEN

Page 26: Mark Magazine Februari 2015
Page 27: Mark Magazine Februari 2015

27

De 10 van t-groept-groep, een hr-bedrijf met wortels bij deVDAB, helpt mensen op demeeste diverse manieren aan een nieuwe en gepaste job. Deze tiencollega’s begeleiden, adviseren en ondersteunen jaarlijks duizendenwerkzoekenden, werknemers en werkgevers. Ze doen dat bij t-interim,t-heater of Ascento.

TEKST:WimVerdoodt - FOTO: Bart Dewaele

1 2 3

4

5 7

8 9 10

6

Page 28: Mark Magazine Februari 2015

MARK

28

DE 10 VAN...

1. Jo Tuerlinckx (43)

district manager t-interim

“Ik werk sinds 1999 bij t-interim, al meer dan vijftien jaar dus.Mijn job als district manager heeft twee grote ‘luiken’. Er is hetcommerciële stuk, waarvoor ik in contact sta met onze klan-ten-bedrijven en er is het stuk ‘coaching’. Als district managerben ik verantwoordelijk voor acht t-interim-kantoren in de regioVlaams-Brabant. Ik ondersteun een dertigtal collega’s, volg decijfers en de omzet binnen mijn regio op en zorg ervoor dat ie-dereen gemotiveerd zijn job blijft uitoefenen.Het boeiende aan mijn job en aan werken bij t-interim is dat jeveel kansen krijgt om te groeien. Eigen projecten uitwerken, ishier geen enkel probleem. Ik merk dat aan mijn office managers.Die zijn de voorbije vier jaar inhoudelijk enorm gegroeid.”

2. Lieve Ons (46)

consulting assistent bij Ascento

“Mensen ontvangen en op hun gemak stellen. Dat is een be-langrijk onderdeel van mijn werk als consulting assistent. Daaris enige mensenkennis voor nodig, ja. Bij Ascento komen kan-didaten onder andere langs voor assessments en sollicitatie-in-terviews. Enige nervositeit is nooit ver weg. Zelf rustig zijn, is deboodschap. Je kunt niemand kalmeren als je zelf nerveus bent.Naast het onthaal, heb ik ook administratief werk, facturatie, te-lefoons, ... Mijn sterkte is dat ik al die taken tegelijk en door me-kaar kan uitvoeren. Dat klinkt banaal, maar is het niet. Ik weetop elk moment perfect in welke fase van het rekruteringsprocesde kandidaten die bij ons langskomen, zich bevinden. En in wel-ke zaal ze zitten. Onze consultants komen dat wel eens vragenen ook de kandidaten moet ik perfect kunnen doorverwijzen.Ik doe mijn job al twaalf jaar en nog altijd even graag. Saai ishet nooit.”

3. Eva Meyer (29)

office managerVRT bij t-heater“Ik zorg ervoor dat ons inhouse-kantoor bij de VRT goed functi-oneert. t-heater is het sociaal bureau voor kunstenaars waar deopenbare omroep een beroep op doet om de payroll van haartijdelijke werkkrachten te beheren. Dat zijn heel diverse profie-len: acteurs, technici, decorbouwers, cameralui,...Ik werk samen met twee collega’s van t-heater. Zij verzorgen depayroll. Ik onderhoud de contacten met de hr-dienst van de VRTen met de verschillende diensten waarvoor we werken.”

De 10 van t-groep

4. Maureen Raemdonck (42)

uitzendconsulent bij t-interim

“Ik heb zeventien jaar lang de boekhouding gedaan bij eentransportbedrijf. Tot ik daarop uitgekeken was. Zes jaar geledenheb ik besloten om de cijfers in te ruilen voor mensen. Sindsdienwerk ik als uitzendconsulent bij t-interim in Heist-op-den-Berg.Iets heel anders, ja. Maar ik ben tevreden. Het menselijk contact,het commerciële, ... Het spreekt me allemaal erg aan. In het be-gin was het wennen, maar ik heb een opleiding gekregen enben sterk gegroeid in mijn job. Mijn selectie-interviews van toenen nu kun je niet vergelijken (lacht).Ik ben eigenlijk altijd een beetje met mijn werk bezig. Tijdenshet weekend kijk ik altijd naar de vacatures in mijn regio. Mis-schien zit daar wel iets bij waar we een kandidaat voor hebben... Ik volg mijn kandidaten ook graag en goed op. Ze mogen mealtijd bellen als ze vragen hebben over hun job, hun loon of watanders.”

5. Sien Ho (27)

recruitment consultant t-office bij t-interim

“Ik kom uit de headhunter-branche. Sinds tien maanden werkik voor t-office, het stuk van t-interim dat zich focust op hogerebediendenprofielen. Product managers, business developers, sa-les engineers, ... Dat zijn de jobs waarvoor ik kandidaten zoek.Echt ‘headhunten’ doe ik hier niet, toch niet de harde versiedaarvan. Bij t-office gaat het meer om executive search, mensencontacteren via LinkedIn, kandidaten zoeken in databases, jobsonline posten, ...Alhoewel, als we niemand vinden, kan ik het niet laten om tochiets ‘actiever’ tewerk te gaan (lacht). Afwachten, dat is niets voormij, nee. Ik merk dat mijn collega’s geïnteresseerd zijn in die aan-pak. Nu en dan geef ik hen graag wat tips.”

6. Kaat Boonen (30)

coördinator trajectbegeleiding ‘Op-stap naar werk’ bij t-groep

“Samen met VDAB rolde t-groep het project ‘Op-stap naar werk’uit, dat werkzoekenden aan een duurzame job wil helpen. Ik co-ordineer de begeleidingen in de regio Halle-Asse-Zaventem-Vil-voorde. Zo’n traject duurt zes maanden en bestaat voornamelijkuit trainingen en workshops rond communicatie, sociale vaar-digheden, solliciteren, assertiviteit, ... Ons publiek is heel divers.Er zijn zowel laag- als hooggeschoolden bij, ongeveer 580 per

Page 29: Mark Magazine Februari 2015

29

MARKwww.markmagazine.be

jaar. Die worden allemaal door VDAB naar ons doorverwezen.Als coördinator ben ik verantwoordelijk voor de planning van detrainingen in mijn regio. Ik stuur ook de trajectbegeleiders aan.Erg boeiend. Van opleiding ben ik maatschappelijk assistent. Viamijn job houd ik de vinger aan de pols over wat er leeft bij demensen en in het bijzonder op de arbeidsmarkt, wat toch eenerg actueel thema is.”

7. Fatima Amezghal (31)juridisch adviseur bij t-groep

“Ik verleen juridisch advies aan zowat alle afdelingen binnent-groep. Over uitzendarbeid, rekrutering en selectie, sociale sta-tuten, dienstencheques, ... Noem maar op. Collega’s kunnenaltijd met hun vragen bij me terecht. Maar ik stap ook zelf ophen af als er nieuwe regelgeving is. Dan geef ik een opleiding,over een algemeen topic zoals sociaal recht, of op maat van eenconcreet dossier, over arbeidsduur bijvoorbeeld.Het is belangrijk dat onze medewerkers de pijnpunten van dewet kennen. In hun dagelijks werk worden ze daar voortdurendmee geconfronteerd. Er verandert zoveel in het arbeidsrecht datbijblijven essentieel is in mijn job.Ik werk nu vier jaar bij t-groep en heb heel bewust voor dezewerkgever gekozen omdat ik me wou specialiseren in sociaalrecht. Bovendien is dit een heel gevarieerde job. Zo organiseerik ook de sociale verkiezingen en volg ik heel wat juridische dos-siers op.”

8. Jeroen Smeulders (35)

hr-consultant bij Ascento

“Van opleiding ben ik psycholoog. Ik werk bij Ascento omdatik ervan uitga dat iedereen op zoek is naar een project dat hijof zij leuk vindt om aan te werken. Voor mezelf is dat mijn job,maar door wat ik doe kan ik anderen helpen om hun droomjobte vinden.Als hr-consultant sta ik tussen mens en bedrijf. Het is boeiendom op zoek te gaan naar de ideale match tussen die twee. Wieheeft welke waarden? Welke visie? Wie past er bij elkaar? Datzijn de vragen waarmee ik bezig ben.Werkgevers kunnen zelf met al hun vragen rond hr bij me te-recht. Mijn collega’s en ikzelf zijn echte hr-generalisten. Rekru-

tering, loopbaanbaanbegeleiding, outplacement, coaching, lei-derschap, talentontwikkeling, ... We zijn bezig met de volledigeloopbaan van werknemers.”

9. Petra Jaco�(43)

office manager bij t-interim

“Ik ben vijf jaar geleden bij t-interim beginnen werken omdatdit bedrijf me als werkgever aanspreekt. Als werknemer krijg jehier veel vrijheid en de kans om je eigen ideeën uit te voeren.Zelf leid ik een team van zeven, in ons kantoor in Lommel. Wekrijgen onze targets, maar verder vertrouwt t-interim erop datwe onze regio zelf het best aanvoelen en weten welke serviceonze klanten nodig hebben. Ik sta er zelf erg op dat mijn me-dewerkers voldoende nazorg verlenen en dat er een cultuur vanopen communicatie heerst, niet alleen op kantoor maar ook metde uitzendkrachten en onze klanten-bedrijven.Ik heb uitzendwerk altijd heel mooi werk gevonden, ook alwordt het wel eens slecht afgeschilderd. Nochtans is het voorveel werknemers de ideale manier om de arbeidsmarkt te ver-kennen en is het heel vaak een opstap naar een vaste job.”

10. Katleen Wuyts (43)

business unit manager bij Ascento

“Tien jaar geleden was Ascento een volledig Vlaams bedrijf. Ikheb toen de kans gekregen om ons merk op de kaart te zetten inBrussel en Wallonië. Beginnen van nul, dat had wel wat. Inmid-dels stuur ik een ploeg van elf mensen aan en is ons diensten-aanbod flink uitgebreid: rekrutering en selectie, talentmanage-ment, leiderschapsontwikkeling, outplacement, ...Naast mijn werk als business developer – het ontdekken vannieuwe opportuniteiten – ben ik nog altijd actief als outplace-mentbegeleider. De vraag naar outplacement is sterk gestegen,maar ook assessments zitten opnieuw in de lift. Volgens mij wor-den interne mobiliteit van werknemers en talentontwikkeling dethema’s van 2015 op de werkvloer. Dat is positief. Niets zo leukals merken dat mensen zich ontwikkelen in hun job. Dat valt meook op bij mijn eigen collega’s.”

Welke job bij @tgroep zie jij zitten?

Page 30: Mark Magazine Februari 2015

MARK

30

CASE

COLOFON: MARK Magazine is een uitgave van Mediahuis, Content Connections / Verantwoordelijke Uitgever : Hans De Loore / Business Manager : Patrick BoonMarketing & Advertentie: Sabrina Pinxten / Hoofdredacteur :Wim Verdoodt / Redactie: Els Bellens, Jan Bosteels, Thalisa Devos, Paul Gebruers / Eindredactie:Delphine Buyle, RobinVan den Bogaert / Fotografie: Bart Dewaele, Hedwig Schipperheijn, Corbis / Vormgeving: Nadruk.beContact: [email protected] - tel: 02/467 48 32

Partena, meer danzomaar een ziekenfondsVoor een organisatie met zoveel specialisaties in de zorg is Partenaals werkgever niet altijd even bekend bij het grote publiek.Talentmanager Jeroen Keymolen wil daar wat aan doen.

TEKST:WimVerdoodt - FOTO: Bart Dewaele

“Mensen denken bij de naam Partenavaak aan het sociaal secretariaat. Par-tena is een groep van complementaireondernemingen waartoe wij ook beho-ren, maar wij zijn een heel andere or-ganisatie”, zegt talent manager JeroenKeymolen. ‘Wij’, dat is Partena: het on-afhankelijk ziekenfonds, hulp aan huisen kinderopvang. En enkele kleinere en-titeiten zoals vitaliteitsmanagement ende gezondheidsshop.Partena, dat begin 2014 het ziekenfondsEuromut overnam, is een uit de kluitengewassen socialprofitorganisatie met650 bedienen en 1.700 huishoudhulpendie qua werking niet veel verschilt metprivébedrijven. “Ik kom zelf uit de priva-te sector. Ik kan gerust zeggen dat hetbeeld van ‘overheid’ en ‘bureaucratie’niet klopt. Wij hebben óók een strate-gisch plan van aanpak en moeten onzedoelstellingen op dezelfde manier be-halen. Wij streven óók naar winst, maarmet dat verschil dat we die opnieuw inde samenleving investeren”, vertelt Je-

roen Keymolen. Maatschappelijk ver-antwoord ondernemen zit in de genenvan Partena. Het bedrijf is voortdurendop zoek naar manieren om duurzaam tefunctioneren. Het stimuleert medewer-kers om de auto te mijden door onderandere een shuttlebus te voorzien vanhet station naar het kantoor en eentestproject voor elektrische fietsen voorwie meer dan twintig kilometer per dagmoet fietsen.Sinds de verhuis naar de Ghelamco-siteaan de rand van Gent heeft Partena ookwerk gemaakt van de nieuwe werkplek:‘bubbles’, treinstellen en een werkvloeronderverdeeld in zones, stimuleren hetcontact tussen de collega’s zonder elkaarvoor de voeten te lopen als het werkdaar om vraagt.

NIEUWE EXPERTISE

“Partena biedt medewerkers inhoudelijkaantrekkelijke jobs met ruime ontwik-kelings- en interne doorgroeimogelijk-

heden, binnen een duidelijke visie vanmaatschappelijk verantwoord onder-nemen. Die combinatie ligt goed in demarkt bij hogeropgeleiden”, merkt ta-lent manager Jeroen Keymolen.“Wie echter denkt dat de socialprofitsynoniem is voor ‘nine to five’ en niette hard werken, die komt bedrogen uit.Partena is een modern en ondernemenddienstverlenend bedrijf, dat kwalitatieveresultaten nastreeft om aan de steedshogere eisen van de klant te voldoen.Om dat allemaal te verwezenlijken heeftPartena het voorbije jaar opvallend veelnieuwe expertise aangetrokken: projectmanagers, e-marketeers, commercieeltalent, business controllers, ...”Zelf haalt hij een groot deel van zijn mo-tivatie uit de veranderingen binnen degezondheidssector. “Die zal er over vijfjaar helemaal anders uitzien dan nu. Hetstimuleert om daaraan mee te kunnenwerken.”

WWW.PARTENA-JOBS.BE

Page 31: Mark Magazine Februari 2015

E-RECRUITMENT

CONGRESS

13>03>2015

AN INITIATIVE OF IN COOPERATION WITH

Will your next recruiter be a marketer? How to implement the latest tools and social media into your HR policy?

Find out the answers to these and many more questions during the e-recruitment congress.

What you can expect:• You’ll be first in line to hear the results of a fascinating study on how young people look for jobs

and how companies recruit them (conducted by the University of Antwerp);

• The opportunity to attend several break-out sessions of your choice to find out more about how

e-recruitment really works (social media recruitment, mobile, Facebook, LinkedIn, gamification, …);

• A panel of esteemed international keynote speakers whose success stories you can draw vision

and inspiration from.

Some of the speakers:

Do you want to expand your network,get in touch with experts and get a clear insight into e-recruitment?

www.e-recruitmentcongress.be

CHRISTER HOLLOMANFuturist and social media expert – Author ofthe Amazon bestseller ‘The social media MBA’Topic: The future of social media

PAUL REDMONDEmployment guru & leading expert on generations andthe graduate labour market – University of ManchesterTopic: The Future of Work

ALM ANTWERP — 08h30–18h00

MARK advertentie_1pag.indd 1 23/01/15 08:43

Page 32: Mark Magazine Februari 2015

�d�� A.S.

We a� A.S. Ad��t��

One of ��y ��� co�p���

��� � fri�d�!M��n� Ayac��o �����

�e� ��fie

��h� a�rd

�e��� � Mexico

On the road for A.S. Ad��t��

�o� L��� to �����

�� p�ce ��c��� trophy

�e��i��n�

��� � �d it!

Work �i�t to Ayac��o �����

�o�p ��fie �ark���

M��c for �fe

Shar�� exp�i�ceLookbook �ho�

���� new co�ec��

employer branding_E4.indd 1 23/01/15 11:36