Marineblad Mei 2006

download Marineblad Mei 2006

If you can't read please download the document

 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Magazine van de KVMO

Transcript of Marineblad Mei 2006

 • marinebladnummer 3, mei 2006 , jaargang 116

  Uitgave van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren

 • 3marineblad | mei 2006

  i n h o u d

  inhoud4

  16

  23

  28

  Leiderschap: oude rotten vaakvangnet voor officieren

  De Amerikaanse 2006Quadrennial Defense Review

  NAVO onderzoek en technologie

  Blinde vlek in de stad:de marinebasis teAmsterdam

  3 Column voorzitter KVMO4 Reportage

  Leiderschap onder de loep9 Reacties en meer10 Juridische zaken

  Wie komt er op voor het personeel? 12 Cartoon13 KVMO Essaywedstrijd 200614 In beeld

  Luitenant ter zee A der eerste klasse C. Kleinveld

  16 Kennis en wetenschapDe Amerikaanse 2006 QuadrennialDefense Review

  20 Het debatLTZ1 Jhr. I.F.B. van Humalda van Eysingategenover LTZ1 H. Veken

  22 Uit dienstA.L. Maas

  23 Kennis en wetenschapNAVO onderzoek en technologie

  27 ColumnKo Colijn

  28 HistorieDe marinebasis te Amsterdam

  32 KVMO-zaken34 Boeken

  Colofon

  ISSN: 0025-3340

  RedactieMw. drs. M.L.G. Lijmbach, hoofdredacteurKLTZ drs. H. Pleijsier

  ArtikelencommissieLTZA 1 mr. A.J.A.M. Maas, KTZE ir. V.C.Rademakers, KTZ b.d. L.J.M. Smit, LNTKOLMARNS drs. A.J.E. Wagemaker MA

  Medewerkers:Mw. drs. Z. Borgeld, LNTKOLMARNS D.Bosch, dr. J. Colijn, J. Margs, H. Boomstra (cartoon), AVDD (fotos, tenzij anders vermeld)

  Adres redactieWassenaarseweg 2-B2596 CH Den HaagTel. 070-383 95 04marineblad@kvmo.nlwww.kvmo.nl

  VormgevingFrank de WitTel. 038-455 17 54

  DrukwerkPlantijnCasparie ZwollePostbus 10258000 BA Zwolle

  Abonnementsprijs (incl. BTW)Voor leden van de KVMO is het MarinebladgratisNiet-leden betalen 49,50 (NL) of 69,50(buitenland)

  Adreswijzigingen en abonnementen voorniet-leden van de KVMO:Mw. E.M. Mulder: 035-625 86 66bep.mulder@rsdb.com

  Copyright MarinebladOvername van artikelen is enkel toegestaan naschriftelijke toestemming van de redactie enonder uitdrukkelijke vermelding van de bron.Artikelen in het Marineblad vertolken nietnoodzakelijk de visie van het hoofdbestuur vande Koninklijke Vereniging van Marineofficierenof van de redactie.

  De inhoud van artikelen blijft geheel voorverantwoording van de auteur(s). De wijze vanaanleveren van artikelen is op te vragen bij deredactie.

  AdreswijzigingZo tijdig mogelijk schriftelijk doorgeven aan:Secretariaat KVMO,Antwoordnummer 93244,2509 WB Den Haag(geen postzegel nodig)of secretariaat@kvmo.nl

  Adreswijzigingen doorgegeven aan bureauCommandement etc. worden nietdoorgegeven aan de KVMO.

  Foto Cover: AVDD

  c o l u m n

  Wij hebben het vertrouwen van politici en de Nederlandse maatschappij inonze organisatie geschonden. Een zeer ernstige zaak. Het is aan ons allen om datgeschonden vertrouwen te herwinnen en dat beschadigde imago te herstellen.Het is nu gevechtswacht op post om deze taak in gezamenlijkheid uit te voeren.

  Na deze Alle Hens ontvingen wij geluiden van officieren die zeiden zich niet aan-gesproken te voelen door het woordje wij in bovenstaande quote. Immers: zijhadden de regels wl onverkort nageleefd en meer nog: zij hadden hun superieu-ren in het verleden meerdere malen gewezen op verkeerde tendensen in onsbedrijf, maar tevergeefs.

  Deze officieren hebben ongelijk. Ook zij moeten zich aangesproken voelen doorhet woord wij in bovenstaande passage uit de rede van de Commandant derZeestrijdkrachten. Want wij zijn collectief iets kwijtgeraakt.Waar de gemiddelde Nederlander ontstemd en verbaal wordt als hij een krasjeop zijn nieuwe auto oploopt, waar hij langs de lijn gemotioneerd wordt - en niette beroerd om op te treden wanneer zijn kind hard wordt getackeld op hetsportveld, daar zwijgt de gemiddelde marineman en vrouw, zowel actief-die-nend als postactief, wanneer de marine onterecht bont en blauw wordt geslagen.Wl veel intern en onderling gemopper zo van: wij herkennen ons niet in hetbeeld maar geen collectieve scheepsacties, geen gezamenlijke gemanifesteerdeboosheid, geen stroom van ingezonden protestbrieven, geen verontruste 2OCs,geen kolonel of generaal. Wel geteld: een paar reacties, een enkel ingezondenbriefje, en dat was het dan: oorverdovende stilte. Mijn conclusie: u onderschatuw eigen rol in de beeldvorming rond de KM. Zijn we soms suf-gereorganiseerd en lijden we aan vergaande planfixatie en ver-geten we daardoor ons hart te laten spreken als het gaat om het mooiste bedrijfvan Nederland? En dat al jaren lang? Wij moeten dat beter doen.

  Sluit geen compromissen, zeker niet met u zelf, zeker niet als het om kern-waarden gaat.Actief en PostActief Marineofficier, ik roep u op: kom in het geweer en treedt optegen krachten die de KM omlaag trekken of ze nu van binnen of van buiten hetbedrijf opereren.

  In het geweer komenVice-admiraal Kelder sprak op 20 april jl. de Zeestrijd-

  krachten in een Alle Hens toe. Aanleiding: ongewenst

  gedrag in de marine. Hij zei in zijn rede onder meer:

  Het Marineblad is een uitgave van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren en verschijnt 9 keer per jaar

  K L T Z d r s . H . P l e i j s i e r ,

  Voorzitter KVMO

 • De media namen leidinggevenden binnen

  de KM stevig op de korrel na gemelde

  seksuele incidenten aan boord van Hr.Ms.

  Tjerk Hiddes. Sloten opleiding en praktijk

  nog wel op elkaar aan? Beschikten

  leidinggevenden binnen de marine wel

  over de juiste instelling? Hadden zij de

  boel nog wel in de greep? Nu de rook rond

  de hoofden langzaam verdwijnt, geven

  vier mensen hun mening over veel

  aspecten van voor de troepen uitlopen.

  5marineblad | mei 2006

  KLTZ P. van Maurik is plaatsvervangend Hoofd Opleidingen vande KM te Den Helder, maar tevens vice-voorzitter van de KVMO.Hij noemt het onderwerp leiderschap een continue bron van aan-dacht, ook voor zijn vereniging. Binnen een militaire organisatieis dit namelijk een kerncompetentie. Leiderschap krijgt inmiddelsbinnen de KM een andere invulling. Vroeger gold in de strikt hi-rarchische organisatie dat de baas altijd meer wist dan anderen.Tegenwoordig weten mensen onderin door gebruik van bij-voorbeeld ICT-middelen op een bepaald gebied vaak meer danhun leidinggevende. Meer kennis leidt overigens niet altijd totmeer begrip, maar de situatie vraagt wel om ander leiderschap.Voorheen zei je wat er moest gebeuren, tegenwoordig geef je aanwat je wilt bereiken. Zo wordt leiderschap meer een ondersteu-nende bezigheid.

  voorheen zei je wat er moestgebeuren, tegenwoordig geef je aanwat je wilt bereiken. Zo wordtleiderschap meer eenondersteunende bezigheid

  Drs. A. Helsdingen, onderzoeker Operationele Besluitvorming bijTNO Defensie & Veiligheid in Soesterberg, vindt ook dat ICT,inclusief Network Enabled Capabilities, van grote invloed is opde positie van leidinggevenden. Verantwoordelijkheden enbevoegdheden komen meer op een lager niveau te liggen endaardoor gebeurt het leidinggeven steeds meer op afstand.

  RenaissancemanDaar waar de leider vroeger eigenlijk ook alles diende te wetenvan alle werkterreinen, ligt dat nu anders, vindt Van Maurik. De

  moderne leider is meer wat je vroeger aanduidde als eenRenaissanceman; iemand die genoeg afweet van veel dingen.Zoals van het vak, het werk, de cultuur en alle aspecten van hetmenselijk gedrag. Volgens de overste is het verder van grootbelang dat leidinggevenden zichtbaar en herkenbaar zijn, want datleidt in zijn ogen tot erkenning als leider. Gebeurt dat niet, dan isdat funest voor een organisatie. Een slechte werknemer is nietbevorderlijk voor het functioneren van een team, maar een falen-de leider is slecht voor, bijvoorbeeld, een complete afdeling.

  Of BRIGGENMARNS T. van Ede zichzelf ooit als Renaissancemanheeft gezien, is de vraag. In ieder geval is hij is in de loop der jarenwel als commandant door de wol geverfd. Inmiddels werkt hij alsSouschef Integratie Aansturen Operationele Gereedstelling van deDefensiestaf in het Haagse, maar heimwee naar het operationelekrijgsbedrijf is nooit ver weg. Terugkijkend op een reeks leidingge-vende posities onder zeer uiteenlopende omstandigheden telthij zijn zegeningen. Ik kwam voor het eerst met militair leider-schap in aanraking tijdens de Praktische Opleiding tot Officier derMariniers, kortweg POTOM, op het KIM. Het was een comman-do-opleiding van negen maanden. Ze maakten van snotneuzenkerels. Het voelde als een revolutie. Ik leerde er veel over uitvoe-rend leiderschap. Ook over de hardheid die het vereist.

  Elkaar beter makenDe eerste operationele plaatsing als leidinggevende kreeg VanEde bij de Bootcompagnie op Texel. Al snel vertrok ik met 40mannen en een zak geld drie maanden naar Noorwegen. Regelhet maar, zo ging dat Dan leer je met vallen en opstaan wel lei-dinggeven. Maar ook de loneliness of command heb ik daargevoeld. Je bent tegelijkertijd commandant, verbindingsofficier,personeelsofficier en de rest, want je bent de nige officier terplaatse. Gelukkig kon ik wel terugvallen op de oudere onderoffi-cieren, die over zeer veel ervaring beschikten. Er valt veel te lerenvan de praktijkmensen. Ik had mijn bagage van het KIM en zomaakten we elkaar beter. Overigens is leidinggeven niet alleen

  (linkerpagina) De incidenten aan boord van de Hiddes hebbenongetwijfeld een katalyserend effect, maar de ontwikkelingenrond leiderschap waren al in gang gezet.

  r e p o r t a g e

  Leiderschap onder de loep

  Oude rotten vaak vangnetvoor officieren

  J . M a r g s

  BRIGGENMARNS Van Ede(hier tijdens UNMEE in 2001):Leiderschap ontwikkel je in depraktijk. Je moet het jong leren,met vallen en opstaan.

  KLTZ Van Maurik: Managerswillen dingen goed doen, terwijlleiders goede dingen willendoen.

  LTZA 1 Bloom: Mensenaan boord weten in de regelwat ze moeten doen en datmaakt leidinggeven makkelijker. (Foto: J.M.)

  Drs. Helsdingen (TNO): ope-rati