Marineblad Februari 2008

download Marineblad Februari 2008

of 40

 • date post

  29-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Magazine van de KVMO

Transcript of Marineblad Februari 2008

 • marinebladnummer 1, februari 2008 , jaargang 118

  Uitgave van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren

  42312_marineblad:Marineblad_januari_2008 04-02-2008 11:18 Pagina 1

 • i n h o u d

  inhoud4

  11

  17

  24

  Defensie slecht nieuwsdepartement en minstaantrekkelijkewerkgever

  Getting Afghanistan Right

  Hoe op 12 augustus 1665 deNederlandse retourvloot hetEngelse eskader versloeg in de haven van Bergen

  3 Column voorzitter KVMO4 Reportage

  Is het kind met het badwater weggegooid? 8 In beeld

  R. Neuhof10 Cartoon11 Operaties

  Getting Afghanistan Right 15 Column

  Ko Colijn16 Boeken

  Beschrijvingsbrief 2008

  17 OperatiesPolitiek plot op zee

  22 Na de KMM. Post

  24 HistorieDe slag in de haven van Bergen(Noorwegen)

  29 Uit dienstL. van der Poel

  30 KVMO-zaken

  Colofon

  ISSN: 0025-3340

  RedactieMw. drs. M.L.G. Lijmbach, hoofdredacteurKLTZ P.J. van Maurik

  ArtikelencommissieLTZA 1 mr. A.J.A.M. Maas, LTZT 2 OC F.G. Marx,LTZE 2 ir. W.L. van Norden, KTZE ir. V.C.Rademakers, KTZ b.d. L.J.M. Smit,LNTKOLMARNS drs. A.J.E. Wagemaker MA

  Medewerkers:Mw. drs. Z. Borgeld, LNTKOLMARNS H.J.Bosch, J. Margs, LTZ 1 ing. M.E.M. de Natris,prof.dr. J. Colijn, H. Boomstra (cartoon), AVDD (fotos, tenzij anders vermeld)

  Adres redactieWassenaarseweg 2-B2596 CH Den HaagTel. 070-383 95 04marineblad@kvmo.nlwww.kvmo.nl

  VormgevingFrank de WitTel. 038-455 17 54

  DrukwerkPlantijnCasparie ZwollePostbus 10258000 BA Zwolle

  Advertenties070-383 95 04

  Abonnementsprijs Voor leden van de KVMO is het MarinebladgratisNiet-leden betalen 49,50 (NL) of 69,50(buitenland)

  Copyright MarinebladOvername van artikelen is enkel toegestaan naschriftelijke toestemming van de redactie enonder uitdrukkelijke vermelding van de bron.Artikelen in het Marineblad vertolken nietnoodzakelijk de visie van het hoofdbestuur vande Koninklijke Vereniging van Marineofficierenof van de redactie. De inhoud van artikelen blijft geheel voorverantwoording van de auteur(s). De wijze vanaanleveren van artikelen is op te vragen bij deredactie.

  AdreswijzigingZo tijdig mogelijk schriftelijk doorgeven aan:Secretariaat KVMO,Antwoordnummer 93244,2509 WB Den Haag(geen postzegel nodig)of secretariaat@kvmo.nl

  Foto Cover: AVDD

  Het Marineblad is een uitgave van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren en verschijnt 8 keer per jaar

  42312_marineblad:Marineblad_januari_2008 04-02-2008 11:19 Pagina 2

 • 3marineblad | februari 2008

  7 Information Operationstijdens de NAVO oefening Noble Midas 2007

  In dit nummer een aantal opmerkelijke artikelen. Zo vindt u een analyse van onzehoofdonderhandelaar over de (on)tevredenheid van werknemers bij de overheid. Ditartikel geeft een schokkend maar herkenbaar beeld van de huidige problemen metpersoneel. Het is tevens een uitdaging aan de nieuwe staatssecretaris om een reactie tegeven. Tenslotte noemde hij de tevreden heid van het personeel bij zijn aantreden eenbelangrijke taak voor de komende jaren.

  In het blad ook een stevig artikel over de westerse inzet in Afghanistan met de prikkelende titelGetting Afghanistan Right. Hoewel ISAF geen maritieme operatie is, is het een goed voorbeeldvan de complexiteit van de hedendaagse militair-politieke strategie. De lessons learned zijn ookvoor toekomstige maritieme operaties van groot belang. De auteurs, beiden werkzaam bij deNLDA, beschouwen de operatie die inmiddels al weer 6 jaar duurt en geven adviezen die de kansop het behalen van succes in Afghanistan kunnen vergroten. Afghanistan is winnable zo stellenbeiden. Ik beveel hun artikel van harte aan.

  Het programma voor het 125-jarig bestaan van de KVMO krijgt vaste vorm, de data en onderdelenkunt u terugvinden op onze website. Een belangrijk programma onderdeel, de AlgemeneVergadering, is dit jaar over twee dagen verdeeld. Het besloten, huishoudelijke deel vindt plaats bijhet KIM op 10 april aanstaande. Op die dag, precies 125 jaar geleden, kwamen er 189 leden op deallereerste bijeenkomst. Zou het niet mooi zijn als dat aantal er nu minstens ook zou zijn? Laten wedaar op inzetten!

  Het openbare deel van de Algemene Vergadering houden we op 4 november in Amsterdam.Noteert u deze datum alvast in uw agenda. Het programma zal interactief, innovatief en boeiendzijn. En als het aan mij ligt ook nog doorgalmen in de Nederlandse samenleving en politiek. Datklinkt misschien een beetje gedurfd maar ik hou wel van een uitdaging.

  Het lijkt een beetje stiller geworden rondom Defensie, zo in het begin van 2008. Als ik deverschillende windveren op het water en in de lucht zie dan denk ik dat het een stilte voor de stormis. Het zal er dit jaar om gaan spannen. Er wordt verkend naar de toekomst van Defensie en u alsmilitair weet wat het doel van verkenningen is. Het is een begin van meer of, zoals iemand mij laatsthielp herinneren, de eerste F van de 4-F methode: Find, Fix, Flank and Finish.

  Tot slot: de Beschrijvingsbrief, behorende bij het huishoudelijke gedeelte van de AlgemeneVergadering, is in dit nummer opgenomen. Niet meer op het gebruikelijke blauwe papier maar nogwel in het hart van het blad, zodat u het er gemakkelijk uit kunt halen en mee kunt nemen naar devergadering.

  Windveren

  K L T Z P . J . v a n M a u r i k , v o o r z i t t e r K V M O

  C O L U M N

  42312_marineblad:Marineblad_januari_2008 04-02-2008 11:19 Pagina 3

 • 4R E P O R T A G E

  Is het kind met het badwater weggegooid?

  Uit een onderzoek dat is uitgevoerd door

  InOverheid.nl blijkt dat bijna 60% van de ambtenaren

  graag van baan wil veranderen. Het merendeel van

  deze ambtenaren wil echter wel binnen de overheid

  blijven werken. Dit vanwege de inhoud van de functie

  en uit maatschappelijke betrokkenheid. Hoe lang

  blijven de ambtenaren echter nog loyaal? Moeten de

  overheidswerkgevers zich grote zorgen gaan maken?

  Haat-liefde verhoudingDe genquteerden hebben aangegeven dat zij het liefst willen

  overstappen naar een andere overheidsinstantie en een andere

  functie ambiren. Van de 58% van de ambtenaren die van baan

  wil wisselen, wil een kwart dat al binnen een half jaar.

  Belangrijkste reden is dat zij er financieel op vooruit willen gaan

  en meer uit zichzelf willen halen. De ondervraagden hebben

  Defensie aangewezen als de minst aantrekkelijke overheidswerkge-

  ver. Dit is opvallend omdat Defensie een paar jaar geleden in het

  tijdschrift Intermediair juist als de meest aantrekkelijke over-

  heidswerkgever uit de bus kwam.

  Uit het onderzoek komt een aantal opvallende punten naar voren.

  Het belangrijkste punt is misschien wel de haat-liefde verhouding

  tussen de overheidsinstanties en haar ambtenaren. 60% van de

  ambtenaren geeft aan van baan te willen veranderen. Men is dus

  in meer of mindere mate niet content. Het is jammer dat het

  onderzoek geen uitsluitsel geeft over de arbeidssatisfactie van deze

  groep ambtenaren. Immers, mensen die met plezier naar hun

  werk gaan en k nog eens tevreden zijn over hun arbeidsvoor-

  waarden zullen over het algemeen beter presteren.

  De genquteerden hebben vier signalen afgegeven:

  er bestaan grote generationele verschillen;

  ambtenaren voelen zich onderbetaald;

  talent wordt niet ten volle benut;

  de overheid heeft een imagoprobleem.

  In dit artikel worden de vier signalen uitgewerkt en wordt bekeken

  hoe Defensie zich verhoudt tot de rest van de overheid. Hierbij

  wordt steeds een aantal vragen neergelegd die de staatssecretaris van

  Defensie de komende jaren zou moeten beantwoorden.

  Generationele verschillenVerschillen tussen generaties is niet alleen van deze tijd. De maat-

  schappij verandert snel. Het onderzoek bevestigt de tendens dat

  een baan voor het leven niet meer past bij deze tijd. Jobhoppen is

  in, zeker onder hoogopgeleid personeel dat dankbaar gebruik

  maakt van de krapte op de arbeidsmarkt.

  Echter, als men naar het verouderde personeelsbestand van de

  overheid kijkt dan kan men niet anders concluderen dan dat het

  levenslang binden van de ambtenaar juist de kracht van de over-

  Defensie slecht nieuwsdepartement en minstaantrekkelijke werkgever

  LTZ 1 ing. M.E.M. de Natris, onderhandelaar KVMO | FVNO/MHB

  42312_marineblad:Marineblad_januari_2008 04-02-2008 11:19 Pagina 4

 • 5marineblad | februari 2008

  heid was. Een ambtenaar was een gerespecteerd persoon. De over-

  heid was een goede en gewilde werkgever. Een ambtenaar had een

  goed salaris, een goed pensioen en een goede ziektekostenregeling.

  Hij had ATV-dagen door de 36-urige werkweek, een goed ouder-

  schapsverlof en hij kon op relatief jonge leeftijd met de FPU

  (Flexibel Pensioen en Uittreden). Reden voor veel ambtenaren om

  te kiezen voor een (beperkte) carrire binnen de overheid.

  Deze uitstekende arbeidsvoorwaarden zijn in de loop der jaren

  versoberd in plaats van verbeterd. Door allerlei overgangsregelin-

  gen zijn de gevolgen voor de oudere ambtenaren beperkt gebleven

  maar voor de (relatief ) jongere ambtenaar zijn ze aanzienlijk. Dit

  heeft uiteraard consequenties voor de aantrekkelijkheid van de

  overheid als werkgever.

  In het verleden hield een baan voor het leven k in dat men 20

  tot 30 jaar probleemloos dezelfde werkzaamheden verrichte of

  zich stapsgewijs kon ontwikkelen. Heden ten dage wil de ambte-

  naar ook uitdagingen op een jongere leeftijd. De jonge ambtenaar

  wil zinvol bezig zijn en is zich goed bewust van zijn waarde op de

  arbeidsmarkt. Nu is dat aan het begin van de carrire nog niet zo