Marineblad Februari 2006

of 17 /17
Uitgave van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren marineblad Opmaat voor de Marinedoctrine nummer 11, november 2005 , jaargang 115

Embed Size (px)

description

Magazine van de KVMO

Transcript of Marineblad Februari 2006

 • Uitgave van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren

  marineblad

  Opmaat voor deMarinedoctrine

  nummer 11, november 2005 , jaargang 115

 • 3marineblad | januari 20062 voet

  i n h o u d

  inhoud4

  12

  21

  26

  Opmaat voor marinedoctrine

  Mandela is naar mijngevoel een ongelooflijkeheld en een inspirerendvoorbeeld voor velen

  Nieuwe aandacht voor hetVictoria Cross

  Hier moet even een quote

  3 Column voorzitter KVMO4 Interview

  Defensie: beeld, ambitie en budget9 Arbeidsvoorwaarden

  Spaarloon of levensloop?11 Cartoon12 In beeld

  Generaal Majoor der Mariniers P.C. Cammaert

  14 Kennis en wetenschapNationale veiligheid en drugsbestrijding

  18 Het debatKLTZ R. J. Jurriansen vs. KLTZ A. B. Janssens

  20 Uit dienstH.P. Wirth

  21 Kennis en wetenschapVan Gallipoli naar Operation TELIC

  25 ColumnEen kostbaar goed

  26 HistorieFor Valour

  30 KVMO-zaken31 Boekbesprekingen

  Het Marineblad is een uitgave van deKoninklijke Vereniging van Marineofficieren.Het verschijnt 9 keer per jaar. ISSN: 0025-3340

  RedactieMw. drs. M.L.G. Lijmbach, hoofdredacteurdrs. H. Pleijsier

  ArtikelencommissieLTZA 1 mr. A.J.A.M. Maas, KTZE ir. V.C.Rademakers, KTZ b.d. L.J.M. Smit, LNTKOLMARNS drs. A.J.E. Wagemaker MA

  Medewerkers:mw. drs. Z. Borgeld, LNTKOLMARNS D.Bosch, dr. J. Colijn, J. Margs, LTZ 1 ing. M.E.M.de Natris, drs. M.A.M. Weusthuis H. Boomstra (cartoon), AVDD (fotos, tenzij anders vermeld)

  Adres redactieWassenaarseweg 2-B2596 CH Den HaagTel. 070-383 95 [email protected]

  AdvertentiesThieme media groep, Tel.

  VormgevingFrank de WitTel. 038-455 17 54

  DrukwerkPlantijnCasparie ZwollePostbus 10258000 BA Zwolle

  Abonnementsprijs (incl. BTW)Voor leden van de KVMO is het MarinebladgratisNiet-leden betalen 49,50 (NL) of 69,50(buitenland)

  Adreswijzigingen en abonnementen voorniet-leden van de KVMO:Mw. E.M. Mulder: 035-625 86 [email protected]

  Copyright MarinebladOvername van artikelen is enkel toegestaan naschriftelijke toestemming van de redactie enonder uitdrukkelijke vermelding van de bron.Artikelen in het Marineblad vertolken nietnoodzakelijk de visie van het hoofdbestuur vande Koninklijke Vereniging van Marineofficierenof van de redactie.

  De inhoud van artikelen blijft geheel voorverantwoording van de auteur(s). De wijze vanaanleveren van artikelen is op te vragen bij deredactie.

  AdreswijzigingZo tijdig mogelijk schriftelijk doorgeven aan:Secretariaat KVMO,Antwoordnummer 93244,2509 WB Den Haag(geen postzegel nodig)of [email protected]

  Adreswijzigingen doorgegeven aan bureauCommandement etc. worden nietdoorgegeven aan de KVMO.

  C o l u m n

  Ook Defensie zelf, de krijgsmachtdelen voorop, doet er van alles aan om goed op het publiek over tekomen. Zij organiseert Open dagen, vaardagen, en road shows en defensietopsporters gingen naarde Olympische Spelen, om slechts enkele aspecten te noemen. Politici en pers worden uitgenodigdop kazernes, vliegbases en schepen, in Bosni, Afghanistan, Irak, Kirgizi en bij patrouilles in het kadervan de operatie Enduring Freedom. De verhalen die zij schrijven en de indrukken die zij opdoen overhet functioneren van onze militairen zijn doorgaans zeer positief, veel positiever dan in de tijd dat diemilitairen nog echt direct waakten over onze veiligheid. Het lijkt dan ook vreemd een essayprijsvraag te zien uitgeschreven over Defensie: op zoek naar desympathie van een onverschillige natie. De sympathie is er immers en de natie spreekt met warmteover haar militairen.

  Relatie beeld en budgetDe vraag die zich opdringt is hoe het komt dat de vernieuwde, professionele krijgsmacht en de posi-tieve attitude van het grote publiek zich vertalen in een voortdurend afnemend Defensiebudget. Ikmeen dat n van de redenen is dat het werk, de echte output, gevechtskracht, thans in de vorm vanvredesmissies, ver weg en uit het zicht van beslissers en volgers wordt geleverd. Het blijkt uitzonder-lijk moeilijk te zijn voor politici, en niet alleen voor hen, om zich in te leven in wat het betekent maan-denlang op uitzending te zijn, dag en nacht, in een instabiel land, of te patrouilleren in een embargo-operatie. Een shot op de televisie duurt misschien 25 seconden, maar de in beeld gebrachte militairenblijven ook de volgende 25 seconden, 25 minuten, 25 dagen en zelfs totaal rond de 25 weken nog indat gebied. Een vaartocht voor het kabinet duurt vijf uur, maar daarna gaat het eskader weer naar zee voor devolgende reis van vele weken. Geweld, dat dagelijks tussen acht en kwart over acht onze huiskamersbinnenstroomt, lijkt onwezenlijk en van een andere wereld. Nochtans staan ook Nederlandse militai-ren daar middenin. Politici en publiek hebben op de wal geen clou van wat het echt betekent in dieoperationele krijgsmacht te dienen. Het verst van de realiteit staat overigens het OpenbaarMinisterie, getuige de beschamende en voor onze militairen, en dus ons land, potentieel zeer gevaar-lijke handelwijze tegen een naar een oorlogsgebied uitgezonden militair. Het besef begint wel steedsmeer door te dringen dat veel militairen anders terugkomen dan zij heen gingen en dat er heel watnazorg nodig is om deze militairen capabel te houden en soms zelfs om hen weer in de maatschappijte integreren. In de Tweede Kamer is het aantal oud-militairen sterk teruggelopen. Deskundige oud-beroepsmilitairen, zoals Stemerdink, Blaauw, Van den Doel en Van Waning, om er maar enkelen tenoemen, zijn er nu niet meer. De huidige, overigens hun zaak toegewijde defensiewoordvoerders,

  De Marinestudie 2005We moeten teruggaan tot de Tiendaagse Veldtocht in 1831 om een

  krijgsmacht te vinden die even populair was als onze krijgsmacht nu.

  Militairen mogen in Den Haag weer in uniform over straat lopen, de

  militaire adviseurs van de minister zitten in de Tweede Kamer in

  uniform achter of soms zelfs naast hem, militaire parades mogen weer,

  temidden van de burgerij, hoewel de no-nonsense krijgsmacht het

  Colo

  fon

 • 4 5Opmaat voor marinedoctrine marineblad | januari 2006

  Om duidelijkheid te verschaffen over de operationele koers vanhet Commando Zeestrijdkrachten, wilde de C-ZSK het boekwerkjuist nu laten verschijnen, zo schrijft hij in de begeleidende briefbij het boek. In de Leidraad Maritiem Optreden worden degevolgen voor de Zeestrijdkrachten in hun onderlinge samenhangin kaart gebracht en wordt de nieuwe koers voor deZeestrijdkrachten bepaald, zo gaat hij verder. Ik hoop dan ookdat dit document bijdraagt aan uw begripsvorming van de wijzewaarop de Zeestrijdkrachten de taken en opdrachten uitvoerenwaarom wij dat zo doen en hoe wij daarmee de belangen vanNederland dienen. Voor de lezer die weinig of niet bekend is metde Zeestrijdkrachten hoopt Kelder verder dat de publicatie bij-draagt aan een positieve beeldvorming rond de KM.

  To the pointDe titel van het boek had misschien wat spannender gekund. Inruim 220 paginas komt de complete KM in woord en beeld voor-bij. Vooral de rijke illustratie, met een bloemlezing uit het werkvan vooral de fotografen van de AVDD, springt als eerste in hetoog. Het vertelt zonder woorden over de taken, de mensen, hetmaterieel, maar vooral ook het planeetomvattende werkterreinvan de zeestrijdkrachten. Zelfs de meest doorgewinterde marine-vrouw of -man voelt, bij het zien van deze opnames, wel aan inwelke unieke omgeving hij of zijn mag werken. Verder springenveel streamers in het oog, waarvan CommandoZeestrijdkrachten, n team voor veiligheid op en vanuit zee dekern van de zaak nog het meest benadert. Dat de slogan doetdenken aan de strijdkreet n team, n taak die de luchtmachtal jaren hanteert, moet maar opgevat worden als een gemoedelijkbuurtjesleen.

  Dat het boek verder gelardeerd is met voorbeelden uit de prak-tijk, rond uitzendingen en andere vormen van optreden, makenhet ook voor de leek heel benaderbaar. Het navelstaarderige,vaak zo kenmerkend voor militaire organisaties, ontbreekt danook in dit werk. De indeling van de hoofdstukken is verder helderen overzichtelijk. Een synthese bijt het spits af, met een korteopsomming van dreigingen en veranderingen in de wereld om onsheen, maar ook met oog voor het interne nieuwe evenwicht datde KM heeft gevonden tussen de vloot en het Korps Mariniers. Deinrichting van de KM heeft volgens het boek vooral tot doel om ineen situatie van instabiele veiligheid als opvolger van de stabie-

  le onveiligheid van de Koude Oorlog uit de voeten te kunnen.Een heldere beschrijving van de specifieke rol en capaciteiten vanzeestrijdkrachten en de uitgebreide benoeming van succesfacto-ren maken de Leidraad tot een doordacht, compleet, maar ook met uw welnemen hartstikke interessant boek.

  Kijkje in de toekomstBinnen de CZSK-organisatie is de opdracht tot het schrijven vaneen doctrinepublicatie bij de Afdeling Bestuursondersteuningterecht gekomen. Majoor der mariniers Houben is vervolgensaangezocht om het project van de grond te trekken. De majoorbleek niet alleen iemand met een vlotte pen, maar ook eengeschikte officier die vanuit zijn eigen operationele en onder-

  zoeksverleden de koe bij de horens zou kunnen vatten. Om zichgoed te informeren, sloeg hij zich een weg door de doctrinairepublicaties die tot dan toe binnen de krijgsmacht waren versche-nen. En hij besteedde veel aandacht aan veelsoortige strategischestudies uit het buitenland. Houben: Het centrale idee was omduidelijk te maken hoe we met de bestaande middelen de gege-ven taken uitvoeren. Op het gebied van operationele conceptenzou het een kijkje moeten bieden in de toekomst en een beschrij-ving geven van de middelen die we dan nodig hebben. Het geeftinzicht in de manier waarop we als marine optreden, ook geza-menlijk met andere krijgsmachtdelen. Voorheen leunden we doc-trinair zwaar op de VS en Groot-Brittanni maar inmiddels is de

  situatie veranderd en werken we ook steeds intensiever samenmet bijvoorbeeld Duitsers, Italianen, Fransen, Noren enSpanjaarden. Dus ontstond er behoefte aan een Nederlandse doc-trine. Gaandeweg bleek dat het moeilijk was om in korte tijd eenvoldragen doctrine te publiceren. We hebben het dan ook eenleidraad genoemd, omdat het meer een raamwerk met uitgangs-punten is dan een pure doctrine.Het voornemen van de Commandant Zeestrijdkrachten was welom snel tot een publicatie te komen. Dit omdat in 2005 de veran-dering in de strategische focus zijn beslag heeft gekregen, met de

  oprichting van het Commando Zeestrijdkrachten. Maar ook omenkele concepten en grondprincipes van maritiem optreden ineen joint omgeving uit te leggen, in aanloop naar een echte doctri-ne. De Leidraad is in feite een aanzet tot een debat. De uitkom-sten daarvan leiden dan op termijn tot een wat dunnere, aanvul-lende uitgave met de meer abstracte principes van maritiemoptreden. Natuurlijk hebben we wel beoogd om in de Leidraad zovolledig mogelijk te zijn.

  Goed naslagwerkLuitenant ter zee 2 OC Sergei Boeke is verbonden aanClingendael, het gerenommeerde instituut voor strategische stu-dies in Den Haag. De marineman heeft inmiddels een aantalvarende plaatsingen achter de rug en werd onder meer

  Leidraad Maritiem Optreden moet aanzetten tot debat

  Opmaat voor marinedoctrineEen stevig, richtinggevend document voor de KM, dat had de Commandant

  Zeestrijdkrachten (C-ZSK) vice-admiraal Jan Willem Kelder halverwege 2005 voor

  ogen. Het moest aansluiten op de Nederlandse Defensie Doctrine en de

  Marinestudie 2005. En het diende op korte termijn te verschijnen. Dat lukte, want

  inmiddels is het boek met als titel Leidraad Maritiem Optreden. De Bijdrage van

  het Commando Zeestrijdkrachten aan de Nederlandse Krijgsmacht af en

  verspreid. De reacties op deze opmaat voor een marinedoctrine zijn enthousiast.

  Te k s t : J o o s t M a r g s / F o t o s : A V D D

  je kan nog zulke mooiebedrijfskundige modellen hanteren,de mens blijft de bepalende factor

  het navelstaarderige, vaak zokenmerkend voor militaireorganisaties, ontbreekt in dit werk

  r e p o r t a g e

  Marc Houben

 • 6 7Opmaat voor marinedoctrine marineblad | januari 2006

  uitgezonden naar Irak (SFIR II). Kortom, vanuit zijn praktijkerva-ring n met een wetenschappelijke bril op kan hij prima inschat-ten wat de waarde is van de Leidraad Maritiem Optreden. Het iseen toegankelijk stuk, zo is zijn eerste indruk. Doctrines zijnvaak niet leesbaar; droge kost vol ingewikkelde problematiek. Ookde leek begrijpt dit boek. Vanuit communicatief oogpunt is heteffectief samengesteld, met mooie illustraties en praktijkvoor-beelden die de theorie ondersteunen. Een goed naslagwerk enheel actueel. Natuurlijk wel doorspekt met traditionele zaken,typisch des marine. Wat opvalt is dat het aantal Engelse termendie we vaak op het zielige af gebruiken, is teruggebracht tothet noodzakelijke minimum! Ik denk al met al dat de doelgroep zeg maar van korporaal tot en met admiraal het positief zal ont-vangen. Zo kan de organisatie doordrongen raken van het doel,het nut en de werkwijze van de KM.

  Verder vindt Boeke het een sterk punt dat ook alle hoofd- en vlag-officieren van andere krijgsmachtdelen een exemplaar op dedeurmat krijgen. Investeren in een werkrelatie, zo noemtHouben dit initiatief op zijn beurt. Boeke is het daar mee eens.Officieren van die krijgsmachtdelen hebben vaak maar weinigkennis van wat maritiem optreden inhoudt. Daardoor kan er

  onduidelijkheid optreden in de samenwerking. Het joint-aspect isverder iets wat goed wordt toegelicht in het boek. Uiteraard moethet joint-idee, net als het internationale combined, geen doel opzichzelf worden. Binnen de nieuwe Defensieorganisatie moet deKM wel de eigen identiteit bewaren. Om er cryptisch aan toe tevoegen: Paars moet wat mij betreft uit een aantal felle kleurenzijn opgebouwd Het esprit de corps van elke eenheid, daar draaithet tenslotte om bij militair optreden. Groepsgevoel, trots ensamenwerking, dat zijn de elementaire voorwaarden voor succes.Je kan nog zulke mooie bedrijfskundige modellen hanteren, demens blijft de bepalende factor. Dat wordt in het boek trouwensgoed en breed toegelicht.

  Onbetwiste heerschappijHouben is zelf wel te spreken over de drie verhaallijnen die hetwerk kent. Het beeldverhaal, de voorbeelden en de pure tekstzijn drie delen die hun eigen informatie geven. Voor de diversedoelgroepen is het daardoor goed te benaderen.

  Los van de praktische indeling van het boek, herkent Boeke nogdrie hoofdlijnen in de uitgave. Dat zijn de marinedoctrine, deinrichting van het CZSK en de uitwerking van de Marinestudie met de instrumenten in relatie tot het beschikbare budget. Diecombinatie zie ik als een goede benadering van de materie. Vaneen pure doctrine wil Boeke echter nog niet spreken. Het is geenonderdeel van de Nederlandse Defensie Doctrine. Het is meereen groeidocument, een eerste stap naar een volledige doctrine.Het beschrijft ook de trends, van blauwwater- naar bruinwater-operaties en de joint-benadering.

  Ook als PR-document is het document heel bruikbaar. Een belang-rijk aspect is namelijk draagvlak creren. Omdat de laatste jarenvooral de landmacht en de luchtmacht in beeld kwamen rond vre-desoperaties, had de marine ook behoefte om het eigen optredente codificeren. Politiek gezien is dit ook een goed moment; daar isdoctrinair goed over nagedacht. Met een minister van Defensiedie eenheden ook in het hogere geweldsspectrum wil inzetten is

  het goed om te benoemen wat de marine kan. Denk maar aan demariniers en Afghanistan. Vanuit PR-oogpunt is het niet verwon-derlijk dat de uitgave ook in de boekhandel te koop is, voor 15euro. Er zijn vast ook wel liefhebbers die het zullen kopen. Hetecht grote publiek zal je er overigens niet mee bereiken, maardaar is het ook niet op gericht.

  De genoemde relatieve onbekendheid treft volgens Boeke allemarines in de wereld, vanwege veel werk dat over de horizongebeurt. Wat de Westerse mogendheden verder betreft, is deheerschappij over de zee ook nog eens vanzelfsprekend gewor-den. Die heerschappij is inderdaad niet betwist, maar natuurlijkniet vanzelfsprekend. Aanvoerlijnen over zee bijvoorbeeld naarIrak zijn essentieel. In de toekomst zal die Westerse heerschap-pij misschien niet meer gelden, nu vooral de marines vanAziatische landen hun interessegebied van bruin water naar blauwwater verplaatsen. In dat gebied is sprake van een heuse wapen-wedloop.

  Opmaat voor marinedoctrine

  Sergei Boeke

  hier moet ook nog een streamerkomen hier moet ook nog eenstreamer komen

 • 8 9Opmaat voor marinedoctrine marineblad | januari 2006

  Gebrek aan fantasieHoe zullen de bondgenoten de Leidraad volgens Boeke zien?Bondgenoten kijken of een krijgsmacht goed is uitgerust en of demensen goed zijn getraind. En ze letten op de politieke besluit-vorming en of die leidt tot daadwerkelijke inzet. In dat opzichtzal het werk geen aardverschuivingen veroorzaken in het beeldvan de KM bij de bevriende zeestrijdkrachten. Mogelijk dat eeneventuele tegenstander er een uitgesproken mening over kanhebben? Boeke geeft lachend toe dat het niet politiek correct isom vijanden te identificeren, maar haalt wel uit hoofdstuk 2 datde marine vooral op de hoede is voor groeperingen die voorasymmetrische dreiging zorgen. En hij vervolgt, ter illustratie: DeAmerikaanse minister van Defensie Donald Rumsfeld zei eerderdat het onvermogen van het Westen om de aanslagen van 11 sep-tember te voorzien, voortkwam uit een gebrek aan fantasie. Daarzit wel wat in Ook in Nederland denken we dat de vooruitgang op wetenschap-pelijk en economisch gebied samengaat met een ethische pro-gressie: nooit meer oorlog. De realiteit gebiedt echter dat detechnische vooruitgang mensen telkens meer effectieve wapensverschaft, terwijl de aard van de mens - bijvoorbeeld het strevennaar macht - niet wezenlijk lijkt veranderd. De samenvatting vande veiligheidssituatie in de Leidraad en de actuele ontwikkelingenvind ik overigens wel goed.

  Binnen de bespreking van de veiligheidssituatie in de wereld, ishet opvallend dat de onderzeeboot volgens de KM alleen maaraan belang toeneemt. Het voortbestaan van de Onderzeedienststond de laatste jaren nog wel eens ter discussie, maar dat is watde KM betreft voorbij. Boeke deelt die mening. Ooit voeren de

  onderzeeboten rond om de Sovjetdreiging tegen te gaan, maardie bestaat niet meer. Daar is een andere problematiek voorteruggekomen. Het aantal landen met onderzeeboten stijgtnamelijk gestaag. De boten gaan ook als warme broodjes over detoonbank. Vooral in dit tijdperk, waarin je per satelliet ongeveeralles kunt volgen, vormt de onderzeeboot een uitzondering. Datis voor veel landen interessant. Binnen de npolaire wereld met de VS als enige supermacht is dat de enige techniek waar-mee opponenten nog, ongezien, wat kunnen uitrichten.

  Waar voor je geldDe Onderzeedienst, de Mijnendienst, de fregatten, het KorpsMariniers; ze passeren samen met alle andere onderdelen en debijbehorende taken uitgebreid het voetlicht in de LeidraadMaritiem Optreden. Tenslotte zal een behoorlijk deel van deinhoud als vanzelfsprekend gelden voor de marinevrouw en mandie dagelijks met veel aspecten van de KM in de weer is. Maar losdaarvan heeft de uitgave ook een hoog oh, zit dat zo-gehalte endat is verrijkend. Het boek biedt al met al een trotse, maar gezon-de kijk in de wereld van de zeestrijdkrachten. En tenslotte is hetgewoon goed geschreven. To the point, prima leesbaar. Wie hetboek gratis uitgereikt kreeg, is een bijzonder interessante uitgaverijker. Degene die er niet vanuit zijn functie voor in aanmerkingkwam, krijgt bij de boekhandel voor 15 euro veel waar voor zijngeld. (ISBN-nummer 90 7 7815 02 3).

  Leden van de KVMO die het boek niet hebben gekregen kunnen eengratis exemplaar ophalen bij de KVMO. Hierbij geldt wel: op=op!

  de uitgave heeftook een hoog oh, zit dat zo-gehalte en dat isverrijkend

  Opmaat voor marinedoctrine

  a r b e i d s v o o r w a a r d e n

  LijfrenteverzekeringEr geldt echter iets specifieks voor de vele mensen die hun spaar-loon periodiek laten deblokkeren voor een aantal geoorloofdedoelen, zoals bijv. een beleggingsrekening, kinderopvang, de koopvan een eigen huis en ook het sluiten van een lijfrenteverzekering.

  Denkt u erover om voor levensloop te gaan en dus het spaarloonte laten schieten, dan zal ook de afgesloten lijfrenteverzekeringdie betaald wordt met doorgestort spaarloon, droog komen testaan. U kunt vanuit priv-geld dan vervolgens de premiebetalingovernemen, maar dan mist u de dubbele aftrekmogelijkheid. Delevensverzekeraar zal u aan uw contract houden en als u het geldwilt besteden aan of nodig heeft voor de levensloopregeling, danheeft kunt u kiezen tussen afkopen en premievrij maken van delijfrenteverzekering. Als u niet tijdig, d.w.z. afhankelijk van debetalingsfrequentie van de premie, de spaarloonregeling stopzet,is het geld wel al via het spaarloon naar de verzekeraar gestort enziet het ernaar uit dat u voor 2006 impliciet al heeft gekozen voorspaarloon.

  Afkopen of premievrij maken?Afkoop is in de meeste gevallen niet aan te raden. Afkoop bete-kent dat de verzekering wordt beindigd. Omdat de verzekerings-maatschappij hoge zgn. eerste kosten in rekening brengt die deeerste jaren in mindering worden gebracht op het opgebouwdekapitaal in de polis, is de afkoopwaarde vooral de eerste vijf jaar(veel) minder dan de ingelegde premie. Vervolgens komt de fiscuslangs die de genoten belastingaftrek alsnog in rekening brengt. Endan betaalt u progressief IB (42%/52%) over de afkoopwaarde diewordt opgeteld bij uw inkomen in het jaar van afkoop.

  Spaarloon of levensloop?Gevolgen voor de lijfrenteverzekering

  Eind 2005 stond u voor de keuze: ga ik vanaf 2006 sparen voor spaarloon of voor

  levensloop? Er is inmiddels al heel veel informatie over deze keuze uw kant op

  gekomen en daar gaan wij het dan nu ook niet over hebben. U kunt bovendien ook

  nog even rustig wachten want het besluit om de spaarloonkeuze ongedaan te

  maken, het geld terug te laten storten naar de werkgever, om vervolgens voor

  levensloop te kiezen, hoeft u pas uiterlijk 1 juli 2006 te nemen. De premie voor

  beide regelingen hoeft niet maandelijks te worden ingelegd. Als aan het eind van

  het jaar het bedoelde bedrag maar is gestort.

  afkoop is in de meeste gevallen niet aan te raden

 • 10 Spaarloon of levensloop?

  En daarbovenop nog eens een zgn. revisierente van 20% over dieafkoopwaarde. Er blijft vaak niet veel over.

  Premievrij maken is dan een beter alternatief. Premievrij makenwil zeggen dat de verzekering doorloopt, maar dat er geen pre-mie meer wordt gestort. De verzekering loopt met de reeds inge-legde premie door tot de einddatum en komt dan tot uitkering. Indit geval is er geen sprake van een claim van de fiscus en ook nietvan revisierente.

  Voor de verzekeraar geldt wel dat eenmaal gestorte premie nietwordt terugbetaald. Dus weet u nu al dat u voor levensloop kiest,dan is het misschien verstandig om op tijd die keuze duidelijk temaken aan uw werkgever, en de verzekeringsmaatschappij te mel-den dat de polis premievrij wordt gemaakt.

  OverbruggingslijfrenteAls u niet op tijd voor levensloop kiest lijkt dat niet zon ramp tezijn. Er bestaat op 1 januari 2006 binnen Defensie nog geen collec-tieve levensloopregeling. Het is ook nog onbekend of en welkewerkgeverbijdrage er zal worden gestort. Bovendien kunt u tot 1

  april 2006 nog premies storten voor een zogenaamde overbrug-gingslijfrente. Dat is een lijfrente die u kunt laten uitbetalen vrde pensioenleeftijd. U moet dan bij de IB-aangifte wel aangevendat u de in 2006 betaalde premies wilt terugwentelen opbelastingjaar 2005. Lijfrentepremies die u in 2006 e.v. betaalt zon-der terugwenteling kunnen niet meer worden gebruikt voor eenoverbruggingslijfrente. Analoog aan pensioen waar de VUT/FPU isvervallen, is bij de lijfrente de overbruggingslijfrente vervallen.Maar net als bij pensioen blijft het mogelijk de levenslange oude-dagslijfrente (equivalent van ouderdomspensioen) vroeger dan 65jaar in te laten gaan, nl op zn vroegst vanaf 60 jaar.

  Fiscale beperkingenIn 2007 komt de lijfrente ook nog eens onder zware fiscale druk testaan voor de burgers die pensioen opbouwen bij ABP door deaanpassing van de pensioenregeling per 1 januari 2006. De fiscaleaftrek van in te leggen gelden voor pensioen en lijfrente is aaneen wettelijk maximum gebonden, de zogeheten jaarruimte. Datmaximum wordt ieder jaar apart berekend en hangt af van dehoogte van het inkomen van dat jaar.

  De premies voor pensioen en lijfrente vormen een systeem vancommunicerende vaten. Hoe hoger de pensioenpremie hoe lagerde lijfrentepremie kan zijn. Nu ABP heeft besloten vanaf 2006 depensioenopbouw te verhogen neemt de pensioenpremie bijna alde fiscale ruimte in beslag en blijft er bijna geen jaarruimte meerover voor de lijfrentepremie. Voorlopige berekeningen gebaseerdop gextrapoleerde cijfers en gelijkblijvende wetgeving geven aandat er nauwelijks nog jaarruimte overblijft voor de fiscaal gefacili-eerde lijfrentepremieaftrek. Dit geldt zoals gezegd alleen voorburgerambtenaren en niet voor de militair. Bij de militair wijkt dejaarruimte in 2006 nauwelijks af van die in 2005 en blijft voldoen-de jaarruimte over. Het lijkt er vooralsnog op dat in 2007 veel verzekeringsnemers(burgers) van een lijfrentepolis zich enkel op fiscale gronden alzullen afvragen of ze deze polis nog willen voortzetten. Een uit-wijkmogelijkheid bestaat er nog in de zogenaamde reserverings-ruimte. Dat is de nog niet gebruikte jaarruimte uit de jaren 1998

  [streamerstreamerstreamerstreamerstreamerstreamerstreamer]

  tot en met 2004, die in 2005 fiscaal nog kan worden opgevoerd. In2006 speelt deze problematiek nog niet omdat in dat jaar bij dejaarruimteberekening wordt gerekend met de betaalde pensioen-

  premies van 2005. En in 2007 wordt dan voor de jaarruimte geke-ken naar de betaalde pensioenpremie in 2006.

  GoudmijnIntussen hebben de PvdA en de VVD een gezamenlijk initiatief-wetsvoorstel ingediend om te bewerkstelligen dat sparen voor deoudedag via een lijfrenteverzekering ook fiscaal wordt gefacilieerdals het geld wordt ondergebracht bij een bank in een bancair pro-duct.

  De verzekeraars zitten momenteel op een goudmijn omdat alleenzij via een verzekeringsconstructie een fiscaal gefacilieerde lijfren-te kunnen aanbieden. De politiek probeert nu via het vergrotenvan de concurrentie de hoge kosten die verzekeraars berekenenomlaag te krijgen. Een terecht initiatief omdat de kosten de panuitrezen.

  de verzekeraars zitten momenteelop een goudmijn

 • 13marineblad | januari 200612

  Wie zijn uw helden en waarom?Nelson Mandela, zonder twijfel. De reden daarvoor is dat dezeman, die zoveel jaren heeft opgesloten gezeten wegens zijn poli-tieke overtuiging en zijn huidskleur, uit de gevangenis komt(Robbeneiland), geen haat heeft uitgedragen naar diegene diehem dit hebben aangedaan. Integendeel, Mandela was in staatom Zuid-Afrika bij elkaar te houden, op het punt dat het leekalsof het door een burgeroorlog uiteen zou vallen. Hij trad terugna een term als President om het over te dragen aan een gekozenopvolger. Deze man is naar mijn gevoel een ongelooflijke held eneen inspirerend voorbeeld voor velen. Zelfs nu nog vitaal.Geweldig.

  Wat maakt u trots?Er zijn een heleboel dingen die mij trots maken. Allereerst mij kin-deren die het goed doen, in hun banen. Die hun eerste ordersvoor hun bedrijf binnen halen, die goede resultaten en goedebeoordelingen halen, dat maakt mij buitengewoon trots. Voortsop mijn echtgenote die zich gedurende heel veel periodes vanalleen zijn, toch staande weet te houden. Wat mij ook trots maaktis als ik zie hoe jonge officieren, onderofficieren en korporaals bijhet Korps Mariniers moeilijke taken zelfstandig heel goed tot uit-voering brengen. Dan denk ik, well done. Trots ben ik ook ophet feit dat in een multinationale omgeving in een missie alsMONUC (de VN-missie in Congo) we hele lastige klussen klarenmet een klein team het divisie hoofdkwartier -. Trots dat ik daardeel van uit mag maken, trots dat ik daar eindverantwoordelijkevoor mag zijn. Wat mij ook heel trots maakt is dat we met eenklein team een aantal jaren geleden special operations hebben uit-gevoerd in Bosni. Trots op het feit dat een kleine club jongecompetente, enthousiaste officieren en onderofficieren een hele,hele moeilijke klus tot een heel succesvol einde hebben gebracht.

  Hoe beoordeelt u de reorganisatie van deNederlandse Krijgsmacht?Na enig aarzeling: Ik hoop er het beste van. Ik heb het niet indetail op de voet gevolgd. Daarvoor was ik te lang weg voor

  o f f i c i e r i n b e e l d

  Generaal Majoor der Mariniers P.C. Cammaert

  In de rubriek In Beeld staat iedere keer een officier, missie of eenheid van de KM centraal. In

  dit nummer is dat Generaal Majoor der Mariniers P.C. Cammaert, de Nederlandse

  divisiecommandant van de oostelijke Monuc-divisie en tevens plaatsvervangd force-

  commander. Tijdens een kort bezoek aan Nederland hadden we een kort gesprek met hem.

  Generaal Majoor der Mariniers P.C. Cammaert

  i n b e e l d

  mn werk en heb ik het te druk voor in het buitenland. Ik geloofdat t goed is dat de bezem er doorheen gehaald is. Dat men minof meer gedwongen is tot samenwerken, om joint te werken. Ikweet niet -en daar heb ik ook niet de kennis voor op dit moment -of de topstructuur van Defensie juist is, de tijd zal het leren. Ikhoop dat de Koninklijke Marine en het Korps Mariniers de juisteweg hebben ingeslagen. Het is jammer dat we een aantal jarengeleden bij Defensie niet eerder zelf de bakens hebben verzet eneen nieuwe koers hadden ingeslagen. Nu zijn we een beetje doordeze politieke manoeuvre overvallen en door de bocht gedron-gen. Maar goed, we gaan er met nieuwe elan tegenaan, bij dekrijgsmacht, om te zorgen dat deze nieuwe reorganisatie wordtuitgevoerd.

  Wat is de Korpsgeest?Dat is een hele moeilijk vraag, omdat t ie zo lastig in een com-pacte definitie te vatten is. Het is een kwestie van, bij een bepaal-de organisatie een bepaalde club te horen, je heb er wat voormoeten doen. Het Korps is een club met een hele lange traditie,340 jaar. Waar met man en macht wordt geprobeerd ook die tra-dities hoog te houden, ook in 2006. Een Korps dat een cohesieuitstraalt en waar mensen werken die voor een aantal waarden ennormen staan die in ons Korps traditioneel worden hoog gehou-den. Een herkenningspunt is de rode bies. En de mentaliteit om tekunnen improviseren en doelen te halen ondanks alle problemen.Met humor. Je kunt zeggen dat andere organisaties dat ook zeg-gen van zichzelf maar die verankering in de historie van het KorpsMariniers, dat elke keer doorgeven aan de volgende generatie, datis iets dat kenmerkt de Korpsgeest.

  Wat is uw definitie van een goede missie?Een goede missie, een geslaagde missie is als je de endstate hebtgehaald, als je weinig verliezen heb geleden aan eigen kant. Als jede bevolking en de regering van een land dat ontspoort weer opde rails hebt kunnen zetten. Als je verkiezingen hebt kunnen orga-niseren als dat een van de doelen was, maar met name als je desecurity en het vertrouwen van de bevolking in de toekomst hebtterug kunnen brengen dat zijn de kenmerken van een geslaag-de missie. Een goede missie is een missie waarin ook een goedementaliteit heerst. Mentaliteit van n missie, n familie die hetdoet. Mensen die niet voor zichzelf bezig zijn, die niet in hun

  eigen cirkeltje ronddraaien maar die in een grote cirkel met elkaarproberen het einddoel te halen. Dat is een goede missie.

  Wat is uw ambitie?Dat is dat ik in goede gezondheid mijn ervaringen die ik in multi-nationale omgevingen heb opgedaan kan gebruiken in een vol-gende baan of in adviezen. Ik hoop in ieder geval, over 5 jaar nogsteeds bezig te zijn, te werken. Ik ben van plan nog als het kan eenjaar of 10 te werken. Met name zoveel mogelijk Qua Patet Orbis,zo wijd de wereld strekt. Wellicht in gebieden waar problemenzijn en waar ze mensen met mijn ervaring kunnen gebruiken.

  Welke vraag zou u willen stellen en aan wie?Een vraag die ik zou willen stellen is aan de fractievoorzitters vande VVD en het CDA van de Kamer.waarom ze toch zo tegenhet uitzenden van Nederlandse militairen zijn in Afrika. Dat zou ikzo graag willen weten.

  Hier moet nog een bijschrift.

  Mandela is naar mijn gevoel eenongelooflijke held en eeninspirerend voorbeeld voor velen

 • Nationale veiligheid en drugsbestrijding10 Jaar Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba

  Defensiesteun aan een opsporingsorganisatie past precies in de rol van Defensie als

  veiligheidspartner. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Defensie sinds jaar en dag

  de geleidelijk aan groeiende Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba

  (KW NA&A) ondersteunt en voor o.a. het uitvoeren van de veiligheidstaak vier

  patrouillevaartuigen gaat verwerven.

  K L T Z R . J . J u r r i a n s e n

  15marineblad | januari 200614 Nationale veiligheid en drugsbestrijding

  KW NA&A is een bijzondere organisatie die qua taakstellingbeduidend anders is dan de Kustwacht Nederland. Dit artikel blikt terug op afgelopen tien jaar van de KW NA&A enschetst een beeld van de ontwikkelingen. Deze bijdrage wordtafgesloten met een conclusie.

  De oprichting op 1 februari 1996De aanleiding van de oprichting van de KW NA&A vindt zijn oor-sprong in het resultaat van een rapport uit 1994 van een gemeng-de ambtelijke werkgroep die tot doel had de maritieme rechts-handhaving in de Nederlandse Antillen en Aruba aanmerkelijk teverbeteren. De aanbevelingen uit het rapport werden in januari1995 vrijwel onverkort overgenomen door de RijksMinisterRaad(RMR) en de KW NA&A werd op 1 februari 1996 officieel opge-richt.

  Beleidsbepalende aspectenDe minister van Defensie is aangewezen als beheersminister vande KW NA&A en is daarmee verantwoordelijk voor de efficinteinzet van het personeel en de middelen van de Kustwacht. Dedrie landen van het Koninkrijk (Nederland, de NederlandseAntillen en Aruba) zien hun belangen vertegenwoordigd deKustwachtcommissie. In deze commissie zijn in totaal 17 departe-menten/ministeries vertegenwoordigd die per jaar de taakstellingbepalen voor de KW NA&A. Justitieel beleid wordt jaarlijks vast-gesteld door de ministers van Justitie van de drie landen. De beleidsbepalende structuur is sinds de oprichting vastgelegdin de Voorlopige Regeling Kustwacht, in afwachting van een wet-telijke inbedding in een z.g. Rijkswet. De financiering van de Kustwacht komt tot stand door bijdragenvan de minister van Defensie en de minister van BestuurlijkeVernieuwing en Koninkrijkszaken (BVK). Deze laatste doet hierbijeen beroep een evenredige bijdrage van elk van de drie landen.

  UitvoeringsaspectenDe KW NA&A heeft twee hoofdtaken. Ten eerste handhaving,toezicht en opsporing met daarin de algemene maritieme poli-tietaken (vnl. drugsbestrijding), grensbewaking, douanetoezicht,toezicht op milieu en visserij en toezicht op de scheepvaart. Detweede taak is de dienstverlening. Dit betreft voornamelijk Searchand Rescue (SAR) en de afwikkeling van het nood-, spoed- en vei-ligheidsverkeer. De taakstelling van de Kustwacht is de afgelopen jaren nauwelijksveranderd. De prioriteiten binnen de taken echter wel. Zo beslootde Kustwachtcommissie in 2002 dat 80% van de KW-inzet zichmoest richten op de drugsbestrijding voor zo lang dit noodzake-lijk bleek. Dit resulteerde in een intensivering van de bovenge-noemde maritieme politietaken.Beide taken (SAR en maritieme politietaken) worden in algemenezin uitgevoerd in drie gebieden; de territoriale wateren (tot 12 Nmuit de kust), de Economische Visserij Zones (ten noorden van deBenedenwinden en ten zuiden van de Bovenwindse eilanden) enhet (SAR)-verantwoordelijkheidsgebied (ter grootte vanFrankrijk).Voor m.n. de laatste twee gebieden heeft de KW NA&A`het sta-

  tionsschip en de vliegende eenheden van Defensie ter beschik-king gesteld gekregen. Momenteel is er uitvoeringsregelgeving bij de Nederlandse Antillenen Aruba in voorbereiding om de bevoegdheden zoals die nu gel-den voor de territoriale wateren uit te breiden naar de zogehetenAansluitende Zone (tot 24 Nm uit de kust) die ook van invloed kanzijn op de toekomstige taakuitvoering van de KW NA&A.Ter uitvoering van de genoemde taken is al het executief (uitvoe-rend) personeel opgeleid en bedigd tot Buitengewoon AgentVan Politie (BAVPOL) en onbezoldigd douane ambtenaar. DeBAVPOL-status stelt onder andere het personeel in staat denatte geweldsinstructie toe te passen, een ambts-edige verkla-ring (b.v. een proces-verbaal) op te stellen en de lokale wetgevingtoe te passen. . De uitvoering van het beleid van de Kustwacht geschiedt dooreen relatief kleine staf en directie van de KW NA&A die gehuis-vest is op de Marinebasis Parera te Curaao.Van hieruit worden de drie steunpunten te Curaao, St. Maartenen Aruba aangestuurd.

  De afgelopen tien jaarDe KW NA&A was aanvankelijk een groeiorganisatie met eengrote KM- (Stationsschip en n P3C Orion) en Klu- (twee Fokker27 Maritieme Patrouille vliegtuigen) inbreng op personeel enmaterieel vlak. Dit in de veronderstelling dat over de jaren heengeleidelijk de Defensie-inbreng teruggebracht kon worden. Doorde aanschaf van Inshores (1997) en Cutters (1998) ter aanvullingop de bestaande P-boten van de voormalige Maritieme Politiewerd dit ook deels gerealiseerd. In 1997 werd een tweede P3C Orion aan het vliegende bestandtoegevoegd. Daarnaast werd vanaf 1998 gebruik gemaakt van een Aero Spatial355 (AS355) helikopter die voor de KM nodig was in verband metde helikoptervliegopleiding.In 2000 werd afscheid genomen van de Fokker-27 patrouillevlieg-tuigen en restten er nog 2 P3C-Orions. Deze toestellen werden als

  gevolg van bezuinigingsmaatregelen bij Defensie in december2004 uit de West teruggetrokken. Na een drie maanden durendeinvulling door Engelse Nimrod-toestellen keerde in april 2005 deKLu terug. Dit keer met aangepaste Fokker-60 vliegtuigen. Bij aanvang was de staf van de KW gehuisvest in portocabins enhouten noodgebouwen. Eind 1998 verhuisde men naar het nieu-we Kustwacht Centrum (KWC) gekoppeld aan de nieuwe stafge-bouwen van CZM-CARIB. Na enkele omzwervingen betrok in1998 ook het Redding en Cordinatie Centrum (RCC) het nieuweKWC. Aanvankelijk werden de steunpunten gehuisvest bij lokalehavenautoriteiten maar vanaf 1999 werden de nieuwe steigers ennoodgebouwen opgeleverd waar vandaan de drie nieuwe cutters

  InleidingIn februari van dit jaar viert de KW NA&A haar tienjarig bestaan.Dit is voor de civiele opsporingsorganisatie nog relatief kort gele-den maar de organisatie staat zowel landelijk als regionaal in hetbrandpunt van de belangstelling en mag zich verheugen op grotepolitieke en militaire aandacht vanuit met name Nederland, deNederlandse Antillen, Aruba en de landen in de Caribische regio.

  Deze grote aandacht maakt de bekendheid met de organisatie enhet al bestaande bewustzijn van meer blauw op het water deweg vrij voor meer middelen. Maar ook wordt de druk gevoeldom meer output te creren met de beschikbare middelen. Helaaslaat de criminele tegenpartij zich niet sturen en zijn de winstmar-ges en de belangen in de criminele wereld zo groot dat men zichaanpast naarmate de opsporingsinstanties de druk opvoeren.

  k e n n i s e n w e t e n s c h a p

  Documentencontrole op het water.

  de prioriteiten van de KW NA&Azijn de afgelopen jaren veranderd:80% van de inzet moet zich richtenop drugsbestrijding

 • 17marineblad | januari 200616 Nationale veiligheid en drugsbestrijding

  (1999) konden opereren. Door de komst in 2005 van de eerstenegen snelle interceptors (Super-RHIBS) konden de verouderde P-boten uit dienst worden gesteld.Ter versterking van de informatiepositie van de KW werd in 2000de Criminele Inlichtingen Dienst (CID) geformaliseerd. Personeelvan deze dienst bestaat uit leden van de KoninklijkeMarechaussee. De CID onderhoudt nauwe contacten met deCIDs van de politiekorpsen. De uit deze contacten voortvloeien-de maritieme informatie wordt door KW-inzet geoperationali-seerd. Een door de KW-commissie genitieerde evaluatie leidde in2002 tot een grondig extern onderzoek naar de effectiviteit enefficintie van de KW NA&A. De aanbevelingen van het onder-zoek leidden onder meer tot een aantal ingrijpende wijzigingen.Zo werd de oude organisatie omgevormd tot een lijn-staf struc-

  tuur, werden de KW-doelstellingen geconcretiseerd, vonden eraanpassingen plaats op gebied van HRM en werden verantwoor-delijkheden herbelegd. Het Lange Termijn Plan 2002-2007 voor deKW legde tenslotte de basis voor een vrstrekkende modernise-ring en verbetering van de KW NA&A.

  OntwikkelingenNaast ontwikkelingen ter verbetering van de informatiepositie,zoals de verwerving en analyse van informatie, de informatie-uit-wisseling en de samenwerking, zijn de meest in het oogspringen-de veranderingen de verbetering van detectiemogelijkheden, hetreactievermogen en de aanschaf van ondersteunende middelen. Deze verbeteringen kunnen niet los van elkaar worden gezien envormen een integraal onderdeel van de (toekomstige) operatio-nele inzet van de KW NA&A met als doel de efficintie ervan teverbeteren.

  Detectie capaciteit

  LuchtverkenningscapaciteitTer vervanging van P3C-Orion capaciteit zijn de Fokker-60 toestel-len een tijdelijke overbrugging naar de komst van deLuchtverkenningscapaciteit (LVC) van de KW NA&A. Belangrijk verschil met de huidige Fokker-60 vliegtuigen is dat

  deze LVC straks in eigen beheer komen van de KW NA&A. Inprincipe zal de LVC geworven worden onder een zogeheten wetlease constructie. De onderhandelingen met de marktpartijen vin-den plaats onder verantwoordelijkheid van de DefensieMaterieels Organisatie (DMO). De wet lease constructie behelst het leveren van een deel van debemanning (de piloten), het vliegtuig zelf en het onderhoudonder verantwoordelijkheid van de leasemaatschappij. De sensor-capaciteiten voor de KW-taakuitvoering van de LVC zijn vergelijk-baar met die van een gemoderniseerde versie van de P3C Orion. De verwachtingen is dat de LVC, bestaande uit twee vliegtuigen,rond 2007/2008 in de Caribische regio operationeel zal zijn, waar-mee luchtdekking in onder andere de visserijzones en het SAR-verantwoordelijkheidsgebied gewaarborgd blijft.

  WalradarsysteemAruba bevindt zich slechts 15 Nm en Curaao 35 Nm van hetVenezolaanse vaste land. Deze afstanden zijn door de snellesmokkelvaartuigen (de z.g. go-fasts,) met snelheden van rond de30 knopen, snel te overbruggen waardoor de reactietijd van KW-eenheden uiterst gering is. Een walradarsysteem, bestaande uit acht onbemande radarpostenverdeeld over de ABC-eilanden, zendt radardata door naar hetRCC waar de presentatie plaatsvindt en vanwaaruit verdererepressieve actie wordt ondernomen. Op basis van diverse crite-ria wordt dan daadwerkelijk een interceptie-eenheid ingezet.Momenteel beschikt de KW NA&A over twee radarposten. Derealisering van het volledige radarsysteem is voorzien in de twee-de helft van dit jaar. Hiermee zal het RCC voor het eerst sindshaar bestaan een volledig real time beeld krijgen van haar werk-omgeving. Dit komt naast de drugsbestrijding ook ten goede aanSAR in de directe omgeving van de ABC-eilanden.

  Reactievermogen

  HelikoptersDe KW NA&A maakt gebruik van twee types helikopters; de Lynxen de AS355. De laatste speelt een rol bij de helikoptervliegoplei-ding van de KM en wordt geleasd. Het merendeel van het aantalbeschikbare vlieguren van de AS 355 wordt afgenomen door deKW NA&A. In mei 2005 is dit type helikopter gewisseld voor eennieuwere versie die het mogelijk maakt om ook s nachts boven

  water en buiten zicht van het land te kunnen opereren. Op tijdstip-pen dus wanneer over het algemeen de drugstransporten plaatsvin-den. Om deze night capable-capaciteit maximaal te kunnen benut-ten werd tevens een tweede KM-helikoptervlieger aangetrokken.

  Oppervlakte EenhedenOppervlakte eenheden zijn nodig om de laatste fase van het pro-ces uit te kunnen voeren: detecteren en identificeren/vasthouden,onderscheppen en aanhouden. Hiertoe beschikt de KW NA&Anaast het stationschip (gedurende 92 vaardagen) over organiekevarende eenheden. Nu zijn dit nog de z.g. Inshores, inbeslaggeno-men go-fasts, en de cutters met hun Rigid Hull Inflatable Boats(RHIB). Inmiddels hebben de eerste negen van een serie vantwaalf Super-RHIBs hun intrede gedaan in het bestand KW-vaar-tuigen. Medio dit jaar zal de KW NA&A dan weer op volle sterktezijn waarin elk van de drie steunpunten beschikt over n cutteren over vier Super-RHIBs. Hiermee is de KW NA&A in staat omook met de kleinere eenheden de eilanden Bonaire, St. Eustatiusen Saba beter te bedienen.

  Personele uitbreidingBovengenoemde materile verbeteringen impliceren ook een uit-breiding met goed gekwalificeerd personeel. Door gelijkschake-ling van de rechtspositie van het lokale personeel met die van deoverige lands(politie)diensten is de wervingspositie van de KWNA&A landelijk gezien aanzienlijk verbeterd. In het voorjaar van 2005 werden al 30 nieuwe, zelfopgeleide, kust-wachters aan het personeelsbestand van de KW toegevoegd. Als gevolg van de introductie van de LVC en de walradar is eenverdere uitbreiding voorzien. Veel van de functies zullen wordengevuld door lokale ambtenaren maar de KW NA&A zal langdurigeen beroep blijven doen op de kennis en ervaring vanDefensiepersoneel (vooral vliegende personeel) dat op ditmoment ongeveer 20% van het personeelsbestand van de KWvormt.

  Nieuwe KM-patrouillevaartuigenMedio oktober 2005 heeft Ministerraad de Marinestudie goedge-keurd. In deze studie zijn onder meer voorstellen opgenomen omvier patrouillevaartuigen te verwerven bedoeld voor gebruik in hetlager geweldspectrum. Naast crisisbeheersingsoperaties behelst ditspectrum ook kustwachtoperaties. In het Caribische gebied zal dit

  schip op termijn het M-fregat als stationsschip gaan vervangen tenbehoeve van de inzet voor zowel de KW NA&A als de KM.

  Ondersteunende middelenHet personeel van de KW wordt sinds 2004 in toenemende mategeconfronteerd met het feit dat de tegenstander minder geneigd isom te stoppen. Hierdoor is het noodzakelijk gebleken soms te moe-ten schieten op de buitenboordmotoren van de go-fasts. Om op ver-antwoorde wijze te kunnen blijven optreden dient het uitvoerendepersoneel dus te beschikken over een adequate uitrusting en bewa-pening. Hiertoe zijn al of zullen onder meer de volgende middelenworden aangeschaft; scherfwerende vesten met drijfvermogen,nachtzichtapparatuur, ion-scans (t.b.v detectie van verdovendemiddelen), beveiligde communicatiemiddelen en nieuwe wapens.

  ConclusieNa de voorzichtige eerste stappen in de ontwikkeling van de KWNA&A in de jaren negentig kunnen er twee belangrijke beleidsbe-palende stappen worden onderscheiden. De eerste betreft deintensivering van de z.g counterdrugs-activiteiten na een besluitvan de KW-commissie medio 2002. De tweede stap is de accepta-tie van het Lange Termijn Plan uit 2003. Beide scheppen de basisvoor een versnelde modernisering en uitbreiding van de KWNA&A die in 2007/2008 zal zijn gerealiseerd. Door de toekomstige detectie en reactiecapaciteiten zal de KWNA&A, weliswaar binnen de gestelde beleidskaders, een grotererol kunnen spelen op het gebied van met name regionale drugs-bestrijding. Drugsbestrijding heeft een hoog acceptatieniveau inde maatschappij en lijkt daarmee makkelijker middelen vrij temaken. De KW NA&A zwemt daarmee tegen de bezuinigings-stromen in en legt een steeds efficintere dam tegen de drugs-stromen naar de Antillen en Aruba en daarmee naar onder andereNederland. Steun van Defensie aan de KW is dus van belang voorde Nationale veiligheid en vormt daarmee n van de hoekstenenvan de aanwezigheid van Defensie in de Caribische regio.

  KLTZ R.J. Jurriansen is sinds juli 2003 hoofd van de afdelingRedding en Cordinatie van de KW NA&A in het KustwachtCentrum te Curaao. Hij is verantwoordelijk voor de operationeleinzet van zowel de door Defensie beschikbaar gestelde als organie-ke middelen vanuit het Redding en Cordinatie Centrum (RCC).De fotos zijn afkomstig uit eigen collectie.

  de KW NA&A zwemt tegen debezuinigingsstromen in

  En van de 12 Super-RHIBs voor de KW NA&A Radarbewaking vanuit het RCC te Willemstad.Bijdrage aan een totale drugsvangst van ruim7.000 kg (12 juni 2005)

  AS 355 helikopterin KW-kleuren

  Een Fokker-60 patrouillevliegtuig.

 • 18 19marineblad | januari 2006het debat

  h e t d e b a t

  Nu de vorming van het commando zeestrijdkrachten een feit is, ishet voor het doorbreken van de minder gewenste aspecten vanonze bedrijfscultuur ook noodzakelijk het leiderschap op deschop te nemen.De bedrijfscultuur van de KM was natuurlijk al sterk resultaatge-richt, maar resultaten werden vaak bereikt door op de ritseltoerte gaan en niet door een zakelijke instelling. Dit had allerlei ver-schijnselen tot gevolg die in een moderne arbeidsorganisatie nietthuishoren.Ik noem drie aandachtsvelden die van belang zijn voor nieuw lei-derschap. In de nieuwe organisatie worden vele regelingen enprocedures opnieuw ontworpen en vastgelegd. Een eerste stap inde richting van nieuw leiderschap is dat alle lagen in de organisa-tie zich ook aan de vastgelegde regelgeving houden en menelkaar erop durft aan te spreken indien dat niet het geval is. Eenhulpmiddel daarbij is de nieuwe systematiek van het beoordelenen houden van functioneringsgesprekken. Dit moet kunnen lei-den tot veel betere beoordelingen dan in de oude KM.Daarnaast dient er ook meer vertrouwen te komen in de onder-geschikten. Een beetje minder micromanagement kan geenkwaad. Niet bij ieder gerucht over verstoringen van de normalegang van zaken de betreffende leidinggevende in de nek sprin-gen. Nieuwe leiders zouden ervan uit moeten gaan dat op elkniveau mensen hun best doen de gewenste resultaten te berei-ken. Als bij een AH-vestiging het juiste wasmiddel ontbreekt in deschappen, bemoeit Moberg zich daar ook niet persoonlijk mee.

  Delegeren zal daarom gepaard moeten gaan met nadrukkelijkersturen op afstand, gevolgd door periodiek en niet per incidentafleggen van rekening en verantwoording. Dus ook niet over detop, met de Moberg-methode, een resultaat binnen willen halenindien aan het geigende loket anders wordt besloten.Als derde punt coachend leiderschap. Te weinig wordt beseft dathet merendeel van het CZSK een leerbedrijf is, een grote oplei-dingsmachine en opwerkfabriek om een paar inzetgerede eenhe-den per jaar te kunnen opleveren. Verwacht daarom niet dat eennieuw geformeerde bemanning gelijk tot de toppen van het ope-rationele kan gaan. Leiders zullen moeten accepteren dat in eenleerorganisatie resultaten soms meer tijd en coaching van mede-werkers zullen vergen. Bovendien zouden we wat minderkrampachtig kunnen reageren indien de dingen niet helemaalvlekkeloos verlopen. In de oude KM waren we overgevoelig voorde waan van de media. O jee, als ze maar niet gunstig over de KMschrijven. Terwijl er nog nooit een strafkorting is toegepast op hetdefensie- of marinebudget na ongunstige berichten in de media.

  Er is helemaal niets mis met de bestaande formule van leider-schap. De leiding moet gewoon haar verhaal goed vertellen.Communicatie over de vertaling van strategisch niveau naar meerconcrete doelen voor de werkvloer is de sleutel tot succes en welop een manier waarbij het verhoudingsaspect (zeg maar de rangonderscheiding) meer naar de achtergrond verdwijnt en het omde inhoud gaat. Nieuw leiderschap is door de leiding aangekondigd als ietsnieuws. Waarschijnlijk, zo neem ik aan, wil men communicerenmet het personeel, maar weet men dat onvoldoende vorm tegeven. Men kletst gezellig met elkaar er roept het hardst in koorJa, Nieuw Leiderschap, maar de verbalisatie staat op gespannenvoet met de realisatie. Nog steeds zijn het de meest autocratischeleiders die omhoog vallen, en daar moet ik mij dan aan spiegelen.Men belijdt met de mond Nieuw Leiderschap, maar in de leidingzitten maar weinig jonge personeelsleden. Waar is de durf omjongeren toe te laten in de AR. Hoezo, Nieuw Leiderschap?

  Ik constateer dat de communicatie met het personeel niet goedverloopt. De leiding weet niet wat ze moet vertellen en ook alniet hoe ze het moet vertellen.

  Juiste toonIn de communicatie gaat het onder meer om het treffen van dejuiste toon. In een spontane, gezonde en plezierige sfeer ver-dwijnt het verhoudingsaspect naar de achtergrond en wordt ergemakkelijker over de inhoud gepraat. Teveel gaat het nu omgeld, om een efficinte bedrijfsvoering. Het personeel, het meestwaardevolle in ons bedrijf, staat al lang niet meer centraal. Eendramatische ontwikkeling, want de krijgsmacht is een organisatievan mensen en kent een heel specifieke doelstelling. Voor tech-nocraten in de leiding moet geen ruimte zijn.De Amerikaanse marine heeft al jaren geleden ontdekt dat debeste leiders erin slagen een mensgerichte persoonlijke benade-ring te combineren met een besluitvaardige stijl van leiderschap.De meest effectieve leiders zijn positief en extravert, emotioneelexpressief en prettig in de omgang. Ze lachen veel, zijn vriendelijken willen samen met het personeel dingen doen. Matige leiderszijn onverzettelijk, autocratisch en egocentrisch. Terwijl jongemensen een goede match tussen priv en werk zoeken denkt decalvinistische, matige leider maar aan n ding en dat drie keer:werk, werk, werk. Het moet weer leuk worden, of in ieder geval leuker. Dus nietNieuw Leiderschap, maar op zoek naar Blijderschap!

  Er is helemaal niets nieuws onder de zon.

  Het doet me denken aan een reclame voor

  nieuw zeeppoeder. We weten allemaal dat

  het toch hetzelfde spul is als van voor de

  vernieuwing. Zorg dan in ieder geval voor

  een pakkende titel die de lading dekt;

  inspirerend leiderschap; Can do coaching;

  doen met durf.

  F. van der Laan, KTZ:

  D. Bosch, LNTKOLMARNS

  De meeste marines zijn traditioneel

  ingestelde organisaties. De KM is daarop

  geen uitzondering. Voor het handhaven

  van de goede kanten van de

  bedrijfscultuur is dat niet verkeerd. Maar

  na een reorganisatie zonder weerga

  waarbij een veel zakelijker instelling wordt

  verwacht van alle medewerkers, een

  reorganisatie waarbij resultaatgerichtheid

  en een sterk ontwikkelde klant-leverancier

  relatie veel meer nadruk zal krijgen,

  kunnen traditioneel ingesleten gewoontes

  een handicap vormen.

  Nieuwe Leiderschap is nodig

  Nieuw Leiderschap, de term is al hartstikkeverkeerd

  het is noodzakelijk het leiderschapop de schop te nemen

  Hoezo, Nieuw Leiderschap?

  er is helemaal niets mis met debestaande formule van leiderschap

 • 21marineblad | januari 200620 voet

  u i t d i e n s t k e n n i s e n w e t e n s c h a p

  Waarom dit werk?Ik had wel een bestuurlijke functie in de golfwereld voor ogen,gezien mijn passie voor de golfsport. Ik wilde het liefst bij eenvereniging met een hoog ambitieniveau waar mijn ervaring uitmijn marinetijd van nut zou zijn. De keuze van deze Golfclub wasgrotendeels het gevolg van contacten met de toenmalige mana-ger.

  Wat is het verschil met werken bij de KM? Vergeleken bij de KM is dit een kleine organisatie. Dit betekent datik veel zelf moet doen en regelen; bijvoorbeeld rond het perso-neel, van beoordeling tot CAO en wat daar tegenwoordig allemaalbij komt kijken. Er werken ook een aantal vrijwilligers, wat eenandere benadering vraagt. Door het relatief grote aantal ledenkomen er andere aspecten bij kijken bijvoorbeeld rond de infor-matievoorziening (denk aan het ontwikkelen van de website).

  Wat mist u uit uw KM-tijd? En wat helemaal niet?Ik mis toch wel het varen en de contacten die daarbij horen, decollegiale sfeer en het gevoel van verbondenheid. Natuurlijk misik niet: lang van huis zijn, de ongemakken van de beperkte accom-modatie aan boord en de vele ritten op en neer tussen DenHelder en Den Haag voor vergaderingen. Ook mis ik niet de enor-me veranderingen die de KM nu doormaakt.

  Hoe belangrijk is de KM nu nog voor u? Door de afstand, ik woon nu op loopafstand van mijn werk, zijnde contacten met de KM en Den Helder natuurlijk sterk vermin-derd. Ik praat wel met enige regelmaat met collegas waardoor ikiedere keer nog wel het gevoel heb er nog gewoon bij te horen. Ikvoel me nog wel betrokken. De marine wordt een stuk van jeleven en dat gaat waarschijnlijk nooit over.

  Heeft u nog een goed advies voor de huidige marineleiding? Ik hoop dat de KM leiding de reorganisatie met succes zal kunnenafronden en dat de KM weer sterk op de kaart zal komen testaan. Onze KM kan zich meten met de beste marines ter werelden de B.V. Nederland zou dit politiek en economisch beter moe-ten en kunnen uitbuiten.

  H.P. Wirth

  Uit dienst : 1 november 2003Laatste rang : commandeurLaatste functie : Commander Standing Naval Force

  Mediterranean

  Sinds april 2004 is Wirth werkzaam als

  secretaris administrateur, in feite manager,

  bij de Koninklijke Haagsche Golf en

  Country Club in Wassenaar, de oudste

  golfclub van Nederland met 1.500 leden.

  Hij is verantwoordelijk voor

  14 werknemers en de controle van de

  financin, geeft leiding aan het

  secretariaat en is belast met de uitvoering

  van het beleid van bestuur en

  terreincommissie.

  De marine wordt een stuk vanje leven en dat gaatwaarschijnlijk nooit over.

  Aan de hand van case studies over Gallipoli en Operation TELIC1

  (de Britse bijdrage aan OIF) wordt duidelijk dat, hoe verschillendde omstandigheden ook zijn, hoe ver de techniek ook is voortge-schreden en hoe veel lessen we al geleerd hebben, het nog steedsmoeilijk blijft om alles goed te regelen. Aan die moeilijkheid lig-gen soms vergelijkbare oorzaken ten grondslag (de relatie politiciversus militairen) en soms verschillende (in Gallipoli had men lastvan te weinig informatie en in Irak eerder teveel). Het maken vaneen vergelijking kan inzicht bieden in de evolutie van expeditio-naire operaties. Uitgangspunten vormen hierbij de drie warfight-ing functions: Command & Control, inlichtingen en logistiek. Dit artikel bestaat uit twee delen. In deel n, dat nu verschijnt,wordt de case study Gallipoli behandeld. In deel twee, dat in hetvolgende nummer verschijnt, wordt ingegaan op Operation Telicen op de lessons learned uit beide operaties.

  Warfighting functionsOm de twee expeditionaire operaties te kunnen analyseren isgebruik gemaakt van drie warfighting functions zoals die zijn ver-woord in US Marine Corps doctrine. 2 In Britse rapporten3 met

  betrekking tot Operation TELIC en in diverse boeken over de cam-pagne op Gallipoli komen deze drie warfighting functions telkensweer prominent terug: Command and Control, Intelligence enLogistiek. Command & control is de belangrijkste warfighting func-tion die de andere met elkaar verbindt. Problemen in de uitvoe-ring van operaties beginnen vaak bij Command & Control (C2).Een operatie wordt uitgevoerd op basis van inlichtingen diemiddels C2-systemen de organisatie voeden. Een gebrek aangoede en tijdige inlichtingen kan grote invloed hebben op de uit-voering en planning van de operatie. Logistiek tenslotte bepaaltde inzetmogelijkheden en het voortzettingsvermogen van eenoperatie.

  Case study GallipoliAan het doel om een doorgang naar de Zwarte Zee te forcerenlag een aantal overwegingen ten grondslag. In het najaar van 1914vreesden de Russen een Turks winteroffensief in de Kaukasus,hetgeen hun bijdrage aan de strijd op het Westelijk front zou kun-nen benvloeden. Daarom verzochten de Russen de Britten ommet een demonstratie de Turkse aandacht af te leiden.

  Van Gallipoli naar Operation TELIC

  een vergelijking van twee expeditionaire operaties, deel 1

  Onder leiding van de Britse generaal Sir Ian Hamilton landden op 25 april 1915 de

  eerste eenheden van de Mediterranean Expeditionary Force op het Turkse

  schiereiland Gallipoli. Doel van deze operatie was om een doorbraak naar de

  Zwarte Zee te forceren. Ruim 90 jaar later, op 21 maart 2003, landden Britse

  eenheden op het Al Faw Peninsula in Irak en begon Operation Iraqi Freedom (OIF)

  met als primaire doel de vermeende dreiging van Irakese massavernietigings-

  wapens weg te nemen.

  T . A . v a n D i s h o e c k

 • 23marineblad | januari 200622 voet

  De Geallieerden hadden daarnaast belang bij een vrije doorgangnaar de Russische graanschuur. Aan het einde van 1914 was aanhet Westelijk front in Europa een impasse ontstaan. DeGeallieerden hoopten via een ander front deze impasse te door-breken. De opening van een nieuw front zou daarbij de neutraleBalkanstaten en Itali moeten ontmoedigen om zich bij deDuitsland en Oost-Hongarije aan te sluiten.

  Het Britse aanvalsbesluit Het Britse oorlogskabinet nam op 13 januari 1915 het besluit omde Dardanellen aan te vallen. De First Lord of the Admiralty(Churchil) stuurde snel een maritieme taakgroep die geacht werdom door de Dardanellen op te stomen naar Istanbul. In dit planwas de rol van de landmacht beperkt. Onder dekking vanscheepsvuursteun zouden kleine groepen aan land gaan om deforten in de Dardanellen te vernietigen. 4 Churchil meende tegen

  advies van de marine dat de marine alleen deze klus zou moetenkunnen klaren. Na de mislukte poging op 18 maart 1915 om met 16 schepen vanhet East Mediterranean Sqaudron onder commando van Admiraalde Robeck naar de Zee van Marmara door te stoten besluiten DeRobeck en Hamilton op 22 maart een gezamenlijke operatie uit tevoeren. Hamilton deelt op 23 maart zijn opdrachtgever, LordKitchener, de Britse minister van Oorlog, mee eind april met delandoperatie op Gallipoli te starten. De Britse marine was opvoorhand al sceptisch over de slagingskans van een maritiemeoperatie in de Dardanellen vanwege het gemak waarmee dezenauwe zeestraat verdedigd kon worden met mijnen en kustbatte-rijen. Zij hoefde dus niet overtuigd te worden van de noodzaak

  van een landoperatie. Hamiltons plan behelste een amfibischedemonstratie in de omgeving van Bulair door de marine, dehoofdlanding bij Kaap Helles (29ste Divisie) en ondersteunendelandingen bij Kum Kale (Frans Regiment) en Gaba Tepe(Australian New Zealand Army Corps =ANZAC).

  Hamilton (land component) en de Robeck (maritieme compo-nent) dachten echter allebei door de ander ondersteund te wor-den en het was onduidelijk wie nu de algemene leiding had overde operatie. Kitchener verschafte hierin geen duidelijkheid en ookde beide commandanten lieten na om onderling goede afsprakente maken. Dit gebrek aan duidelijkheid in de unity of commandhad met name gevolgen tijdens de landingen.

  De 29ste Divisie en ANZAC weten met veel strijd een beperktevoet aan wal te krijgen. Steeds weten de Turken door een goedeverdediging in combinatie met gebruik van het terreinGeallieerde aanvallen af te slaan. Om de voet aan wal uit te brei-den plant Hamilton in augustus 1915 een uitbraak van ANZAC eneen linkeromvatting met het 9e Corps via een landing in SuvlaBay. Bij Helles en ANZAC Cove worden afleidingsaanvallen uitge-voerd. De uitbraak van ANZAC mislukt echter door een slechteplanning, slechte cordinatie, slecht leiderschap binnen sommigeeenheden en zeer moeilijk terrein. Ook de linkeromvatting vanhet 9e Corps loopt vast omdat de commandant tevreden is meteen voet aan wal en niet verder wil doortrekken en de uitbraakvan ANZAC ondersteunen, zoals de bedoeling was. De Turkenvechten een meesterlijke verdediging. Na deze mislukte pogingvan de Geallieerden ontstaat een impasse op Gallipoli. De moder-ne technologie met onderzeeboten, kustbombardementen,machinegeweren en handgranaten geeft beide partijen evenveelmogelijkheden. Wanneer de Bulgaren zich in september bij deDuitsland en Oost-Hongarije aansluiten lijkt de Geallieerde strate-gie om de Balkanstaten buiten de oorlog te houden mislukt.Griekenland en Servi vragen vervolgens om hulp van deGeallieerden, waardoor ten koste van Gallipoli eenheden wordenverplaatst. (www.rickard.karoo.net)]

  De terugtrekkingIn december 1915 komt het Britse Oorlogskabinet tot de conclusiedat de situatie op Gallipoli niet langer houdbaar is en dat de een-heden teruggetrokken moeten worden. Hamilton en zijn chef stafworden uit hun functie ontheven en afgelost door generaalMonro die de evacuatie organiseert. In de nacht van 9 januari 1916trekken de laatste Geallieerde eenheden terug. Met slechts ndodelijk slachtoffer is de evacuatie het succes van deze campag-ne. De Turken leken er niet op gebrand om in deze fase nog aante vallen. 5 Het is aannemelijk te veronderstellen dat de Turken deGeallieerden hebben laten gaan. Mogelijk zagen ze geen nut ineen aanval met veel slachtoffers op een vertrekkende vijand.

  En van de eerste conclusies na deze mislukte campagne was dater in de toekomst geen opposed landings uitgevoerd zoudenworden omdat dit te kostbaar zou zijn en te moeilijk. Luitenant

  kolonel Ellis, USMC en WO I veteraan, beschreef daarentegenwel opposed landings in het document Advance Base Operationsin Micronesia. De hierin verwerkte lessen van de Gallipoli-cam-pagne kunnen worden gezien als de basis van ons huidig amfi-bisch expeditionaire optreden.

  Command & ControlBij analyses van Gallipoli valt een aantal zaken op. Allereerst waser geen doordacht en samenhangend strategisch plan geformu-leerd door de politieke leiders. De politiek (met name Churchil enKitchener) was niet ontvankelijk voor de bezwaren van de militai-ren de vraagtekens zetten bij de haalbaarheid van het project.Toen op 18 maart de marine er weer niet in slaagde om op eigenkracht door te stoten naar Istanbul werd pas begonnen met deplanning voor een grote landoperatie. Kitchener had in de eersteinstantie de landeenheden een ondersteunende rol toedicht en

  stelde beperkt troepen ter beschikking. Kitchener had onvoldoen-de troepen voor beide fronten en hij wilde de beschikbare troe-pen vooral op het Westelijk front gebruiken. In plaats van debenodigde 150.000 soldaten stelde Kitchener maar de helftbeschikbaar.

  Vervolgens schoten de militairen die de campagne uitvoerdentekort in hun stafwerk tijdens de voorbereiding. Toen de marineniet in staat bleek om de Dardanellen te forceren haddenKitchener, Hamilton en De Robeck ieder hun eigen idee over hetvervolg. Zowel Hamilton als de Robeck gingen ervan uit dat deander zou ondersteunen. Hamilton ontwikkelt dan in isolatie eenplan om het schiereiland Gallipoli te veroveren. De marine wasnauwelijks betrokken in de planning van de landoperatiewaardoor sommige schepen wegvoeren na de eenheden vanboord te hebben gezet zonder vuursteun te geven aan de landingzelf. De Turken die hun vuurposities hadden verlaten tijdens hetkustbombardement voorafgaand aan de landing konden zo naafloop weer hun vuurposities innemen. De Turken konden in allerust de eenheden die aan land gezet werden onder vuur nemenhetgeen met name op V en W beach desastreuze gevolgen hadvoor de eenheden. 6

  De tekortkomingen in de planning en cordinatie werden ver-sterkt door zwak leiderschap. De British Army-cultuur van datmoment speelde hierbij een rol. Het getuigde in die tijd vanslechte manieren wanneer een commandant na een operatieplangoed te hebben gekeurd, ingreep tijdens de uitvoering van hetoperatieplan. 7 Hamilton greep dan ook niet in toen de landingniet volgens plan ging. Hamilton heeft hiertoe wel gelegenheidgehad. 8 Het is echter nog maar de vraag of zijn orders waren

  Overzichtskaart van de strijd op het schiereiland Gallipoli, 1915.

  De tekortkomingen in de planningen cordinatie werden versterktdoor zwak leiderschap.

 • 25marineblad | januari 200624 voet

  Ik heb een zee van cijfers voor u.

  71% van de wereld bestaat uit zee. Van de 192 landen op de wereld zijn er 43 dieniet aan zee grenzen, dus 149 wel. Alle landen hebben bij elkaar ruim 600.000 kilometer grens. Ruim 250.000 kmdaarvan is landsgrens, ruim 350.000 km is te verdedigen zeegrens. In feite is datlaatste nog meer, als je kustlijnen van eilanden, die geen officile grens zijn, zoumeetellen. De 149 landen die aan zee grenzen hebben volgens het CIA WorldFactbook met elkaar 130 grenzen vastgesteld. Dat lijkt onlogisch, maar is het niet,want grenzen zijn er niet alleen om te scheiden, maar vooral om te delen. Tochzijn ze zijn vaak omstreden. Van de 149 kuststaten is ruim de helft verwikkeld inn of meer maritieme conflicten. Die conflicten gaan over betwiste eilanden, aan-spraken op economische zones, uitlopers in zee van territoriale geschillen, enzo-voort. Tel bij alle oceanen en zeen bovendien nog 672.000 waterwegen op, dan ishet duidelijk dat marines geen luxe zijn.

  Recente gegevens van de IMO (International Maritime Organization) onderstre-pen dat ook op andere wijze. Op de wereldzeen varen bijna 50.000 koopvaardij-schepen. Zeetransport is goedkoop. Van de prijs die u voor een nieuwe tvbetaalt, bent u niet meer dan 2% kwijt aan (zee-)transport. De wereldvloot ver-voert jaarlijks 90% van de wereldhandel. Daarmee schuift een waarde van bijna $400 miljard over de oceanen. In totaal betreft dat een duizelingwekkend trans-port van vijfentwintig triljoen zeemijl-tonnen. Alleen al van alle olietransportenwordt 60% over zee verscheept.

  Behalve goedkoop is het zeetransport helaas ook kwetsbaar. In de afgelopen driejaar werden ruwweg 4.000 gevallen van piraterij of gewapende aanvallen opschepen geregistreerd. Het is een cynische aanwijzing dat de zee een kostbaargoed is.

  Een kostbaar goed

  Ko Colijn is defensiespecialist, redacteur van Vrij Nederland en verbonden aan deErasmus Universiteit Rotterdam.

  c o l u m n

  doorgekomen indien hij dit wel had gedaan. De communicatie-middelen waren beperkt en bovendien was er geen integraalcommunicatieplan tussen de schepen en de landingseenheden.

  De rol van InlichtingenNaast een gebrekkige opdracht werd Hamilton op pad gestuurdmet verouderde, onvolledige kaarten en gebrekkige inlichtingenover het gebied. Dit was op zichzelf vreemd omdat er in Londenwel goede kaarten aanwezig waren. Ook was een Britse defensie-attachee met lokale kennis die tot voor kort in Turkije was gestati-oneerd ook niet geconsulteerd. Hij beschikte over recente infor-matie over posities en bewapening van de Turken. Daarnaast hebben de Britten de Turken onderschat. Ze waren ervanuit gegaan dat de machtige en onverslaanbaar geachte Britsevloot de Turken zou imponeren en ze zonder veel problemennaar Istanbul konden doorvaren. Met hooguit kleinschalige lan-dingen zouden de kapotgeschoten Turkse forten worden gezui-verd van vijand. De Britten hadden dan ook nauwelijks aandachtgegeven aan de posities en de sterkte van Turkse kustverdediging.Toen ze met het vlootverband opstoomden liepen ze vast in hetTurkse mijnenveld en de kustartillerie waarop de schepen zichterugtrokken naar open water buiten bereik van de kustartillerieen de mijnen in de engte. Hiermee was het verrassingseffect vande Geallieerde aanval verdwenen.

  Om de Turken voor de amfibische aanval nog te verrassen werdeen vergaande geheimhouding opgelegd ten aanzien van hetoperatieplan. Dit betekende echter dat de eenheidscommandan-ten pas heel laat (soms tot n uur voor de landing) op de hoogte

  werden gesteld van het plan. Commandanten hadden nauwelijkstijd om het plan aan hun eenheden te briefen en sommigen had-den zelfs geen idee waar ze precies zouden landen. 9 Doordat erbovendien geen verkenningen waren uitgevoerd op de landings-stranden en het achterland werden de landingseenheden bij delandingen werden verrast door de sterke verdediging en deTurkse vechtlust.

  Gedurende het verdere verloop van de campagne maakten deGeallieerden maar zeer beperkt gebruik van de mogelijkheid omeen beter beeld op te bouwen van de vijand op Gallipoli. Goedeen waardevolle informatie van (lucht-) verkenningen werd vaakniet gebruikt of kwam niet aan bij de troepen. 10

  Het belang van LogistiekHamilton werd geconfronteerd met het feit dat hij qua logistiekmoest concurreren met het Europese front om mensen enmiddelen. Het front in Belgi en Frankrijk had uiteindelijk tochmeer aandacht van de militaire en politieke top. Het initile planvoor de campagne voorzag niet in een grote rol voor landeenhe-

  den. Er was dan ook niet veel aandachtbesteed aan de logistiek omdat langdurig land-gebonden optreden niet was voorzien.Hamilton had daarbij door zijn gehaaste ver-trek naar het Middellandse Zeegebied zijnlogistieke planners niet mee genomen. Er wasook niet uitgegaan van een grootschalige enlangdurige inzet waardoor de logistieke gevol-gen beperkt zouden blijven.

  Deze moeilijke start van de logistieke campag-ne planning zorgde voor problemen op eenaantal cruciale punten met grote gevolgenvoor de operatie. Door onduidelijkheid overde inzet van de troepen waren de schepen inEngeland beladen voor een administratievelanding. Dit betekende dat na de landing een-heden, artilleriestukken en trekpaardenopnieuw geformeerd moesten worden alvo-rens zij konden vechten. Toen besloten werdom een grootscheepse tactische landing uit tegaan voeren moesten de schepen terug naarEgypte om opnieuw beladen worden. Daarbleek ook nog eens dat de verkeerde munitiewas meegenomen vanuit EngelandIn hun planning waren de Geallieerden opbasis van hun inlichtingen uitgegaan van eenbezettingsmacht die gebruik zou maken vande lokale voorzieningen zonder te inventarise-ren of die er ook wel waren. De zomerse hitte,de afwezigheid van natuurlijke waterbronnennabij het strand en de beperkte aanvoer vandrinkwater vanuit zee zorgden voor zorgdenvoor uitdroging en hygine gerelateerde pro-blemen bij de troepen.

  Majoor der mariniers T.A. van Dishoeck isUniversitair docent Maritieme Operaties aande Nederlandse Defensie Academie.

  Noten1. TELIC is vermoedelijk een anagram voor Tell Everyone

  Leave Is Cancelled2. Marine Corps Doctrinal Publication 1-0, Marine Corps

  Operations, 19973. Operations in Iraq, First Reflections, Directorate General

  Corporate Communcation, London, July 2003;Operations in Iraq, Lessons for the Future, DirectorateGeneral Corporate Communcation, London, December2004

  4. Travers, T., Gallipoli 1915, Tempus, 2001, p.235. Travers, T., Gallipoli 1915, Tempus, 2001, p.2806. Travers, T., Gallipoli 1915, Tempus, 2001, p.637. Travers, T., Gallipoli 1915, Tempus, 2001, p.67, p1958. Cresswell, J., Generals and Admirals, the story of amhibi-

  ous command, Longmans, Green and Co LTD, London,1952, p.129

  9. Travers, T., Gallipoli 1915, Tempus, 2001, p.19410. Hart, P., Steel, N., Defeat at Gallipoli, Macmillan, London,

  1994, p.123, p.247, p.265, p.346

  De Britse hoofdrolspelers in de strijd om Gallipoli, generaalHamilton en admiraal de Robeck.

  Naast een gebrekkige opdrachtwerd Hamilton op pad gestuurd metverouderde, onvolledige kaarten engebrekkige inlichtingen over hetgebied.

 • 27marineblad | januari 200626 voet

  150 jaar Victoria Cross

  In januari 1856 is op Koninklijk Bevel van Koningin Victoria de onderscheiding het

  Victoria Cross ingesteld. Deze onderscheiding wordt nu 150 jaar toegekend: reden

  om hier aan aandacht te schenken. Dit geldt te meer omdat recentelijk in

  Nederland het bestaan van dapperheidsonderscheidingen nieuw leven is

  ingeblazen in het kader van het nieuwe decoratiesysteem van Defensie

  O . W . B o r g e l d

  Postzegels uit Jersey en Guernsey met een afbeelding van het Victoria Cross. De postzegel uit Jersey is uitgebracht ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Victoria Cross ditjaar. (fotos collectie auteur)

  de eerste uitreiking van VictoriaCrosses vond plaats op 26 juni 1857in Hyde Park

  De instellingOp 29 januari 1856 heeft Koningin Victoria waarschijnlijk op voor-spraak van prins Albert het Victoria Cross ingesteld.1 In de instel-lingsbeschikking werd als reden voor het verlenen van deze hoog-ste Britse order voor dapperheid opgegeven: " awarded to thoseofficers and men that have served Us in the presence of the enemy,and shall have performed some signal act of valour or devotion totheir country". In de loop van de tijd is deze omschrijving eenenkele keer gewijzigd. Zo is tussen 1858 en 1881 "the presence ofthe enemy" vervangen door "under circumstances of extremedanger". Op deze grond is zesmaal een Victoria Cross toegekendwaarvan n voor een optreden binnen Canada. Tot 1867 konden de militairen uit Engeland, Schotland, Wales enIerland voor een Victoria Cross voorgedragen worden, daarnawerd het mogelijk alle aan alle krijgsmachtdelen van het

  de instelling van de Royal Air Force ontstond een probleem overde kleur van het lint. In 1918 is de kleur van het lint voor alleonderscheidingen rood geworden. Het marinepersoneel werd demogelijkheid geboden de linten te verwisselen.In de eerste jaren van deze onderscheiding bestond er verwarringover het lint voor de landmacht, want de Long Service & GoodConduct Medal kende dezelfde kleur lint, maar dat lint was ietssmaller2. Om verwarring te voorkomen wordt sedert 1917 eenminiatuur van het kruis op de baton gedragen.

  De onderscheidingHet Victoria Cross bestaat uit een bronzen kruis, dat in de instel-lingsbeschikking is aangeduid als een Maltezer kruis, doch in wer-kelijkheid een patt kruis is. In het hart van het kruis is de Britsekroon afgebeeld waarboven een leeuw staat. Onder de kroon iseen lint afgebeeld met het motto: "For Valour" (Op de nieuweCanadese Onderscheiding staan de woorden "Pro Valore"). Hetkruis is ongeveer 3,44 cm breed en weegt ongeveer 27 gram. Opde achterkant van de draagbalk en het kruis zijn de gegevens vanbetrokkene en de datum van de actie gegraveerd.

  Het kruizen zijn altijd gemaakt door de firma Hancocks and Co. inLonden. Het brons is afkomstig van twee door de Britten tijdensde Krimoorlog veroverde Russische kanonnen uit Sevastopol.Tijdens de Eerste Wereldoorlog is ook brons van veroverdeChinese kanonnen gebruikt. Het kruis hangt door middel van eenbalk aan het lint. Door een chemische behandeling krijgt het kruisde donkere kleur. Deze onderscheiding kent maar n graad, in tegenstelling totonze Militaire Willemsorde, die vier graden kent. In de geschie-denis van het Victoria Cross is het een enkele keer voorgekomendat deze onderscheiding tweemaal aan dezelfde persoon is toe-gekend. Indien een Victoria Cross voor een tweede maal wordttoegekend wordt er op het lint een "gesp" aangebracht, op debaton komen dan twee miniatuur kruizen.

  Opmerkelijke feitenDe eerste Victoria Crosses zijn in 1856 verleend en op 26 juni 1857uitgereikt. Elke verleende Victoria Cross is door de vorst per-soonlijk goedgekeurd. In het totaal zijn er tot oktober 2005 1.354Victoria Crosses toegekend; de laatste is op 18 maart 2005 aan sol-daat Johnson Beharry uitgereikt voor twee acties in Irak. Na deTweede Wereldoorlog zijn er in het totaal 12 Victoria Crosses toe-gekend. Voor het toekennen van een Victoria Cross is het nietnoodzakelijk dat de ontvanger een Britse nationaliteit heeft, wantin de loop van de tijd hebben vijf Amerikanen, een Belg, drieDenen, twee Duitsers, een Zweed, een Zwitser en een man uit deUkraine een Victoria Cross gekregen. Een Victoria Cross wordt nim-mer aan een eenheid als geheel verleend. In zon omstandigheidwordt uit de betrokken militairen enkele geloot, wel wordt bijge-houden bij welke eenheden betrokkenen dienden.

  Wanneer een Victoria Cross wordt verleend wordt dit bekendge-maakt in de London Gazette, men spreekt dan ook dat iemandgazetted is. Voordat het kruis postuum toegekend kon worden

  Gemenebest het Victoria Cross te verlenen. In 1911 werd het ookmogelijk voor de Indiase strijdkrachten. Pas in 1920 is het formeelmogelijk geworden deze onderscheiding postuum te verlenen.Aan de toekenning van deze onderscheiding is een speciaal pensi-oen verbonden.

  Tot het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw bestonder voor het gehele Britse Gemenebest een enkele onderschei-ding, maar in die periode hebben zowel Australi als Canada huneigen Victoria Cross ingesteld. Beide landen kennen dezelfde crite-ria als het Britse Victoria Cross en ook bij die onderscheidingenmoet de Britse koningin haar persoonlijke toestemming voor deverlening geven. De eerste uitreiking van Victoria Crosses vondplaats op 26 juni 1857 in Hyde Park waar 62 officieren en man-schappen werden onderscheiden voor daden in de Krimoorlog.De onderscheidingen van Australi en Canada zijn nog nimmeruitgereikt.

  Het lint van de onderscheidingBij de instelling in 1856 kende het Victoria Cross twee verschillen-de linten, beide met een breedte van 38 millimeter. Voor de mari-ne was dat donkerblauw en voor de landmacht karmozijnrood. Bij

  For Valour

 • 29marineblad | januari 200628 voet

  zijn verschillende gesneuvelde militairen in de London Gazettevermeld, waarbij werd aangegeven dat als zij het leven haddenbehouden, hun daad een Victoria Cross waardig zou zijn geweest.Tot op heden is het Victoria Cross nog nooit aan een vrouw toege-kend. Wel heeft mrs. Webber Harris in 1859 van de officieren vanhaar mans 104th Bengal Fusiliers uit dankbaarheid voor haar ver-plegingshulp tijdens een cholera epidemie een gouden kopie vande onderscheiding ontvangen.Hoewel het Victoria Cross een militaire dapperheidsonderschei-ding is hebben ook enkele niet militairen zich zo dapper gedragendat aan hen het kruis is toegekend. Dit kwam omdat zij tijdenshun actie onder militair bevel stonden. Voor burgers is de hoog-ste dapperheidsonderscheiding het George Cross.

  Publiciteit over het Victoria CrossAan het Victoria Cross en zijn dragers wordt betrekkelijk veel aan-dacht gegeven. Net als in Nederland de vereniging van dragersvan de Militaire Willemsorde bestaat, bestaat er een verenigingvan dragers van het Victoria Cross en het George Cross. In deUnion Jack-club in Londen zijn bij de ingang alle gedecoreerdenmet het Victoria Cross op een muur vermeld. Ook bestaat er eenspeciale website van deze order: http://www.victoriacross.net,waar veel informatie te vinden is. Behalve in boeken en musea isook regelmatig op postzegels aandacht aan dit kruis besteed. Deoudste postzegel met een Victoria Cross is in 1900 door de StaatVictoria (in Australi) uitgegeven.3

  De relevantie voor NederlandIn de afgelopen jaren heeft het veteranenbeleid grote veranderin-gen doorgemaakt, waardoor er veel meer aandacht voor deze ex-militairen bestaat. Een deel van de belangstelling voor die vetera-nen zou ook gericht moeten worden op aandacht voor hun dadendie later door een dapperheidsonderscheiding zijn bevestigd.Wat dat betreft zou Nederland een voorbeeld aan Groot-Brittanni moeten nemen waar de regering er nimmer toe isovergegaan dapperheidsonderscheidingen niet toe te kennen.

  KLTZ b.d. mr. O.W. Borgeld is sinds 2000 met leeftijdsontslag. Hijis werkzaam als zelfstandig juridisch adviseur.

  Noten1. Ribbons and Medals by H. Taprell Dorling, London 1974, pagina 452. The Medals and Decorations & Orders of the Great War 1914-1918 second revi-

  sed edition by Alac A. Purves, Polstead Suffolk 1989, pagina 413. Landen die postzegels met het Victoria Cross hebben uigegeven zijn: Victoria,

  Groot-Brittanni, Jersey, Isle of Man, Australi, Canada, Montserrat, EquitoraalGuinee, Ghana, GuernseyNieuw Zeeland de Britse Maagdeneilanden en SintVincent.

  postzegel van de Britse Virgin Islands, waarop private SamuelHodge, in dienst van het Britse West-Indische leger staat afge-beeld die in 1866 de blokkade neerhaalde voor Tubabecelong, inGambia. Hij ontving voor deze daad het Victoria Cross. (foto col-lectie auteur)

  Canadese en Engelse postzegels met daar-op het Victoria Cross. (foto collectie auteur)

  K V M O z a k e n

  Afdeling Zuid22 februari: Sectievergadering + nasimaaltijd

  Locatie: Longroom M.K. VlissingenAanvang: 11.00 uur

  27 april: Koninginneborrel + nasimaaltijdLocatie: Vergaderzaal M.K. VlissingenAanvang: 13.00 uur

  16 juni: Barbecue + Jeu de BoulesLocatie: Jeu de Boulesterrein MiddelburgAanvang: 18.00 uur

  Opgaven voor deelname uiterlijk 10 dagen van te voren bij bestuurslid P. van der Laan, tel: 0118-602677 of [email protected]

  Afdeling Midden14 februari: Afdelingsvergadering

  14 maart: Borrel11 april: Afdelingsvergadering9 mei: Borrel13 juni: Afdelingsvergadering11 juli: Borrel

  De vergaderingen en borrels worden gehouden in de Coffeecorner vangebouw 35 van de Frederikkazerne in Den Haag. Alle activiteiten beginnenom 17:00 uur.

  Afdelingsactiviteitenvoor symbolisch bedrag: Uniformen, uitmonstering KTZ, maat 52, o.a. langejas, cape, tropenbaadje e.d..KTZ b.d. mr. W.F.L. van Leeuwen, 071-3019037

  Tenue 1 (groot tenue) met koppel maat 53 3/4. Contact: M. van der Biezen, 06-21670096

  Te koop gevraagd

  Ter overname

  Het hoofdbestuur van de KVMO heeft de droeve plicht u in kennis te stellen vanhet overlijden van:

  Wij betuigen de nabestaanden onze deelneming en wensen hen veel sterkte toe.

  J.G. Cox, KTZ b.d.

  ( 6 januari 2006)

  A. van Aalst, KTZA b.d.

  ( 28 december 2005)

  T. Bosveld, LTZVK 2 OC b.d.

  ( 21 december 2005)

  Mevr. E.J. Brouwer-Dommering, weduwe

  ( 23 november 2005)

  Mevr. J.J. Jansen-Maas, weduwe

  ( 12 december 2005)

 • marineblad | januari 2006

  Tot 30 januari 2006 waren ze tezien in het Marinemuseum te DenHelder, dat er een speciale exposi-tie aan wijdde: de marinetekenin-gen van Peter Spier. Al in 1998

  heeft Peter Spier (1927) zijntekeningen aan het museumgeschonken. Graddy Boven, con-servator van het Marinemuseum,heeft ter gelegenheid van de ten-toonstelling deze kleurrijke catalo-gus samengesteld. In een zeer onderhoudende stijlschetst Boven in ruim eenderdedeel van het boek de achtergron-den van leven en werk van PeterSpier. Peter is de zoon van eenberoemde vader, Jo Spier (1900-1978), die een enorme hoeveel-heid tekeningen heeft afgeleverden van 1924 tot 1940 werkte voorde Telegraaf. Jo Spier behoorde in1938 tot de top tien van meestpopulaire Nederlanders, maar watbelangrijker is, hij was het grotevoorbeeld voor zijn zoon Peter. Nade oorlog emigreerde het gezinSpier in 1952 naar Amerika. Danheeft Peter Spier inmiddels zijndienstplicht vervuld bij deKoninklijke Marine als medewer-ker van Alle Hens, nadat hij van1945 tot 1947 een opleiding aan deRijksacademie voor Beeldende

  Kunsten in Amsterdam heeftgevolgd. Het grote verschil tussende tekeningen van vader en zoonis dat Jo vooral karikaturaletekeningen maakt, terwijl Petermeer picturaal te werk gaat. Datblijkt ook uit de marinetekeningendie een mooi beeld schetsen vande marine kort na de TweedeWereldoorlog. Met de loopbaan van Peter inAmerika gaat het voorspoedig; bijde uitgever Doubleday bewerktehij een kinderboek en maakte deillustraties erbij: The Cow whoFell in the Canal, een groot suc-ces en sinds 1956 nog steeds indruk. Daarna volgt nog eenindrukwekkende reeks kinder-prentenboeken, totaal 49 en ver-taald in 34 talen. In het hierbesproken werk geeft Spier teksten uitleg van zijn werkwijze bij hetmaken van de prentenboeken enzoals hijzelf daarover zegt: ik benn van die zeldzame boffersgeweest, die de kost met hunliefhebberij kon verdienen.Zijn tekeningen worden geken-

  merkt door ogenschijnlijk een-voudige losse krassen op papier,potloodschetsen die zijn uitge-werkt in Oost Indische inkt enwaar nodig ingekleurd.Gedurende zijn diensttijd maakthij illustraties voor het blad AlleHens en maakt reizen aan boordvan de toenmalige Tromp,Heemskerck en KarelDoorman. Zijn tekeningen getuigen daarvan en bieden eenherkenbare weerslag van hetmarineleven uit die tijd. NaastDen Helder ook veel Antillen,Paramaribo en Schotse waterenen natuurlijk gebeurtenissen uitdie periode. Zo maakt hij ondermeer de eerste reis van PrinsBernhard naar Zuid-Amerika meeen doet daarvan verslag in zijntekeningen, die daarmee eenbelangrijke historische bron wor-den, rijk aan details en toch meteen knipoog.Het boek in kleurendruk is keurigverzorgd en mooi afgewerkt,bevat een keur van zijn tekeningenen past in een serie als de KM in

  Van stiefkind tot professionele wasdom. De medische zorg bij deNederlandse zeemacht in de twintigste eeuw.

  Auteur: G.T. HaneveldRedactie: A.J. van der PeetUitgever: De Bataafse Leeuw Amsterdam 2005Omvang: 480 blz (gellustreerd)Prijs: 22,50ISBN: 90 6707 601 5

  Gelukkig heb ik ook het voorgaandeboek mogen bespreken in hetMarineblad van april 2003. Veel van watik toen heb geschreven is ook nu vantoepassing. Ook nu is het boek zeerlezenswaardig en bijzonder informatief!De ontwikkelingen in de geneeskundigedienst vonden plaats gedurende de ver-schillende rollen van de KM in de 20eeeuw: van crisisbeheersingsoperaties inhet begin, via neutraliteit, muiterij enoorlog, Koude Oorlog weer naar crisis-beheersingsoperaties nu. Daarnaastvonden nieuwe ontwikkelingen plaatszoals Arbeidsomstandigh