mariaschoolrijswijk-live-079979b4f4314- ... Web view In groep 1 en 2 wordt er gewerkt met het...

download mariaschoolrijswijk-live-079979b4f4314- ... Web view In groep 1 en 2 wordt er gewerkt met het observatie-en

of 37

 • date post

  31-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of mariaschoolrijswijk-live-079979b4f4314- ... Web view In groep 1 en 2 wordt er gewerkt met het...

Zorgbeleidsplan 2015-2019

Mariaschool

Samen op weg naar een duurzame kwaliteit

van het begeleiden van onze leerlingen

Onze missie:

Samen bouwen aan de toekomst

Voorwoord

Voor u ligt het zorgbeleidsplan 2015-2019 van de Mariaschool in Rijswijk. Op onze school wordt op verschillende wijzen zorg aan de leerlingen gegeven.

Om het voor de betrokkenen (ouders, leerkrachten, interne begeleiders en externe instanties) inzichtelijker te maken wanneer, hoe, waar en door wie zorg wordt verleend is het noodzakelijk al deze informatie te bundelen in één plan; het zorgbeleidsplan. We zijn namelijk “samen op weg naar een duurzame kwaliteit van het begeleiden van onze leerlingen”.

In dit plan zijn alle taken, verantwoordelijkheden, procedures en protocollen opgenomen die betrekking hebben op de zorgstructuur van onze school.

Het plan is tot stand gekomen in samenspraak met de medewerker van de PO raad en is geschreven door de intern begeleider.

Wij beschouwen dit plan als een groeidocument, waarin te allen tijde aanpassingen kunnen plaatsvinden.

Het zorgplan zal jaarlijks met het team worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld.

INHOUD

2Voorwoord

3INHOUD

61 Het zorgbeleidsplan van de Mariaschool

61.1 Inleiding

61.2 School Ondersteunings Profiel

71.3 Motto en doel

81.4 Basis en uitgangspunten van onze leerlingenbegeleiding

81.4.1 De kwaliteitscyclus leerlingbegeleiding

91.4.2 Een duurzame kwaliteit van de begeleiding van de leerlingen

101.4.3 Onze basiskwaliteit in leeropbrengsten

101.4.4 Streefdoelen van de school

101.5 Samen op weg

122 De basisbegeleiding op de Mariaschool

122.1 Inleiding

122.2 Sociaal emotionele ontwikkeling

132.2.1 Volgen van de Sociaal-emotionele ontwikkeling

142.2.2 Pestprotocol

142.2.3 Meldcode

142.3 Basisbegeleiding door het geven van gedifferentieerde instructie

142.3.1 Instructiemodel

162.4 Basisbegeleiding door een goed onderwijsaanbod

162.4.1 Basisbegeleiding voor leerlingen die op een eigen leerlijn zijn gezet

172.4.2 Basisbegeleiding voor leerlingen die (hoog) begaafd zijn

172.4.3 Basisbegeleiding voor leerlingen met dyslexie of leerlingen waarvoor een dyslexieonderzoek wordt aangevraagd

182.5 Signaleren en onderzoeken van een leerling met een hulpvraag

192.6 Werken met groepsplannen en groepsoverzichten

202.7 Afname CITO

212.7.1 Diepteanalyse

212.8 Groepsbespreking

222.8.1 Leerlingbespreking en zorgoverleg

232.9 Curatieve zorg

232.10 Dossiervorming

242.11 Incidentenregistratie

242.12 Overleg met ouders

242.12.1 Informatieavond

242.12.2 Kennismakingsgesprekken

252.12.3 Rapportage leervorderingen

252.13 Groepsoverdracht

262.13.1 Groep 2-3

262.14 Aanname

262.15 Advies voortgezet onderwijs

262.16 Doubleren en versneld doorstromen

262.16.1 Doubleren

262.16.2 Versneld doorstromen

272.17 Herfstleerlingen

283 Extra ondersteuning op de Mariaschool

283.1 Passend onderwijs

283.1.1 Definitie zorgleerling

283.1.2 De schoolondersteuningscommissie

293.1.3 Het groeidocument

313.1.4 Arrangement

313.2 Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

323.3 Leerlingen met een Ontwikkelingsperspectief (OPP) op school

333.4 Kwaliteitscyclus extra leerlingbegeleiding

354 Invulling van duurzame kwaliteit

354.1 De zorgkalender

364.2 Plan van aanpak

374.3 Toetsen van de doelstellingen van de zorg

Bijlagen (alfabetische volgorde)

· Aanname (intakeformulieren)

· Adviesbeleid voortgezet onderwijs

· Analysemodel beoordeling tussentijdse opbrengsten en planning

· CITO (afspraken afname)

· Didactisch ontwerp

· Diepteanalyse

· Dyslexieprotocol

· Groepsplannen

· Groepsoverzichten

· Handelingsplan (format)

· inspectierapport

· IGDI (interactief gedifferentieerde directe instructiemodel)

· Kennismakingsgesprek

· Leerlingbespreking (aanmeldformulier)

· Logopedie (signaleringslijst)

· Meldcode

· Meldcode stappenplan

· Ontwikkelingsperspectief (OPP)

· Oudergesprek (format)

· Overdracht (format)

· Pestprotocol

· Plusklas

· SMW (aanmeldformulieren)

· School ondersteuningsprofiel (SOP)

· Streefdoelen van de school

· Werkafspraken

· Zorgkalender

N.B: De bijlagen zijn op alfabetische volgorde te vinden in de map “zorgbeleidsplan” in de IB-kamer en digitaal onder “leraar-do 13”

1 Het zorgbeleidsplan van de Mariaschool

1.1 Inleiding

Op de Mariaschool werden er, tijdens het kwaliteitenonderzoek van de inspectie op 27 november 2014, belangrijke tekortkomingen vastgesteld in de kwaliteit van het onderwijs. Naar aanleiding van dit onderzoek is er door de directie een plan van aanpak gemaakt om de door de inspectie als onvoldoende aangemerkte indicatoren te verbeteren (zie hoofdstuk 4.2).

In het voorliggende Zorgbeleidsplan worden alle bestaande en nieuwe aanpassingen op het gebied van zorg en het begeleiden van leerlingen beschreven.

1.2 School Ondersteunings Profiel

In het onderwijs vinden er nieuwe ontwikkelingen plaats op het gebied van begeleiding, ondersteuning en zorg voor leerlingen: de invoering van passend onderwijs op scholen.

Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een passende plek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De voormalige systematiek van rugzak financiering (LGF) en WSNS bestaat niet meer. Alle middelen gaan naar een regionaal samenwerkingsverband die het geld verdeelt.

Scholen moeten in een plan aangeven waaruit hun basisbegeleiding en extra begeleiding bestaat, het zogenaamde School Ondersteunings-Profiel (SOP, zie bijlage).

Het Samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden, kortweg SPPOH, is een samenwerkingsverband waarbij de basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk zijn aangesloten. Het SPPOH heeft een ondersteuningsplan, dit is een samenvatting van de school ondersteuningsprofielen van alle scholen binnen het samenwerkingsverband.

In het school ondersteuningsprofiel geeft de school aan welke mogelijkheden, grenzen en ambities zij heeft met betrekking tot de zorg en ondersteuning van haar leerlingen. Zij geeft aan wat de expertise is van de school en wat de school kan bieden aan extra ondersteuning. In het profiel moet onderscheid worden gemaakt tussen basisondersteuning en extra ondersteuning in de groep. Hierbij worden termen genoemd als:

· onderwijsinhoudelijke interventies;

· proces en structuur;

· preventieve en licht curatieve interventies;

· onderwijskundige interventies.

Bij de basisondersteuning is het van belang dat het onderwijsaanbod aan de leerlingen volledig is. Naast de didactische vakken moet er ook aandacht zijn voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling en moet er een pestprotocol zijn. Maar hieronder valt ook een programma voor getalenteerde leerlingen en leerlingen met dyslexie. Ook de aanpak voor het voorkomen van gedragsproblemen moet goed geregeld zijn. Er moet een structuur zijn waarbinnen de zorgprocessen goed zijn vastgelegd. Het gaat hierbij om het gebruik van een leerlingvolgsysteem en groepsplannen. Natuurlijk moet ook de basiskwaliteit van het onderwijs zijn vastgelegd en de manier waarop dit wordt geëvalueerd. Bij de extra ondersteuning moet worden aangegeven op welke gebieden de school ervaring heeft met speciale zorg (bijvoorbeeld taalonderwijs of de zorg voor cluster 2 leerlingen). Daarnaast moet de manier van zorg worden beschreven (licht en kortdurend of zwaar en langdurig). Ook moet worden beschreven hoe deze zorgprocessen zijn vormgegeven binnen de school.

1.3 Motto en doel

Het motto van dit Zorgbeleidsplan is:

“Samen op weg naar een duurzame kwaliteit van het begeleiden van onze leerlingen”

Het motto van dit Zorgbeleidsplan sluit aan bij de missie van de school. De begeleiding is er op gericht om er samen voor te zorgen dat alle leerlingen een leerzame tijd op de basisschool hebben. Met ‘Samen’ bedoelen wij het team van de school in samenwerking met de ouders/verzorgers. De leerlingen kunnen zich binnen hun eigen mogelijkheden ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke, vrije, nieuwsgierige en sociale kinderen. De school hecht hierbij belang aan de betrokkenheid van en samenwerking met de ouders.

We zijn er samen verantwoordelijk voor dat:

· onze leerlingen worden opgeleid tot zelfstandige, sociale mensen met de beste kansen voor de toekomst;

· onze leerlingen een opleiding krijgen op hun niveau, waarbij ze voldoende zijn uitgedaagd en waarbij hun kennisniveau van voldoende hoogte is.

De Mariaschool biedt alle leerlingen op school de begeleiding, hulp, steun, zorg en aandacht aan die nodig is om bovenstaande doelen te bereiken.

1.4 Basis en uitgangspunten van onze leerlingenbegeleiding

Onze leerlingen vormen het startpunt van ons beleid betreffende de leerlingbegeleiding. Alle leerlingen maken een ontwikkeling door waarbij ze meer kennis vergaren en zich ontwikkelen als mens. De ontwikkeling gaat met pieken en dalen, maar is over een aantal jaren gezien een stijgende lijn. Alle leerlingen hebben een andere ontwikkeling en een ander eindpunt