Manifest voor Ruimte, juni 2013

of 2 /2
MANIFEST VOOR RUIMTE Noël Josemans Marlies Germanus Meggy Althuizen Marijn Moerbeek Nina Spoetnik Ivo Dierx Jaap Klink Jasper Kersten Janneke van Drunen Sanne Berger Anouk Jongmans Martijn de Vries Marianne van Andel Rein van Amesfoort Sander de Neef Maria Isabel Melis Jochem Kromhout Leander Verbiesen Albert van der Most Andy Evers Bart van Velzen H armen van H eist Cees van Balen Sjoerd van Kampen Morrison Janssen Pepijn Rinzema Marjolijn van de ven Elke van der Meulen Monique van de Wijdeven Stijn Dunnewijk Abel Heijkamp Senne de Jong MANIFEST VOOR RUIMTE VISIE VAN HET JONG ACTIEOVERLEG. ‘S-HERTOGENBOSCH 2013

Embed Size (px)

Transcript of Manifest voor Ruimte, juni 2013

1. MANIFESTVOORRUIMTEMANIFEST VOOR RUIMTEVISIE VAN HET JONG ACTIEOVERLEG.Nol JosemansMarlies GermanusMeggy AlthuizenMarijn MoerbeekNina SpoetnikIvo DierxJaap KlinkJasper KerstenJanneke van DrunenSanne BergerAnouk JongmansMartijn de VriesMarianne van AndelRein van AmesfoortSander de NeefMaria Isabel MelisJochem KromhoutLeander VerbiesenAlbert van der MostAndy EversBart van VelzenHarmen van HeistCees van BalenSjoerd van KampenMorrison JanssenPepijn RinzemaMarjolijn van de venElke van der MeulenMonique van de WijdevenStijn DunnewijkAbel HeijkampSenne de JongS-HERTOGENBOSCH 2013 2. W Met hart voor de stad, passie voorij zijn jonge mensen die het beste met Den Bosch voorhebben. Met hart voor de stad, passie voor wat wedoen en ambities richting de toekomst willen we samen leren,creren en delen met iedereen die nieuwsgierig is naar wat DenBosch ook kan zijn. Hoewel de stad niet bruist zoals wij zoudenwillen, zijn we er nog wel en willen we er tegenaan. We zien envoelen overal om ons heen dat er ondergronds iets borrelt; eencreatieve energie die kan ontspringen in lokaal artistiek kapitaal.Vele kleine initiatieven schieten de laatste jaren uit de grond, enomdat ze met zovelen zijn lijkt hun stem soms te verzwakken inde roep van ons allen. We zijn gezamenlijk op zoek naar ruimte.Bewegingsvrijheid voor jong ondernemerschap, voor creatieen innovatie. Een uitgestrekte blik op de toekomst waar eigeninitiatief, vertrouwen en samenwerking centraal staan. Eenmanier van denken en doen die stilstaat bij eerder opgedaneervaring, maar genspireerd en cht gedreven raakt doormogelijkheden buiten de oude systemen. Kortom, een mindsetdie bestaat met de gratie van een nieuwe generatie. Een die wein onszelf en elkaar herkennen, maar in onze stad Den Boschhelaas nog niet zien.VERBINDERSAls we mogen dromen zien we een sterk netwerk voor ons,waar jonge Bosschenaren zich graag bij aansluiten om nieuwemensen te leren kennen, zichzelf te etaleren en van anderente weten wat er speelt. Zonder pretenties, maar vanuit eenoprechte leergierigheid en behoefte aan contact. Een netwerkwaar meer traditionele (overheids-)instanties een beroep opkunnen doen; als gesprekspartner ten tijde van orintatie eninventarisatie maar ook als betrokken organisator/ producent.Dit web van jonge denkers en makers kan alleen maar ontstaanwanneer de bestaande dots met elkaar worden verbonden.En alleen wanneer het spinnenhuis wordt verzorgd enonderhouden kan het blijven bestaan.FYSIEK EN ONLINEWij geloven dat een gedeeld gedachtegoed nog sneller tot bloeikan komen door een fysieke plek waar men elkaar zeker weet tevinden. Noem het een plaats voor ontmoeting, een broedplaatswaar ideen tot leven komen, of liever nog: een productiehuiswaar ook daadwerkelijk wordt gemaakt. Een plek waar potentiesen talenten van mensen worden gezien en uitgedaagd. Een hubwaar creatieve, ondernemende jongvolwassenen op non-pro tbasis kunnen samenwerken, van elkaar leren en tegelijkertijdinvesteren in de stad. Een alternatieve academie waar coachingvan volgende generaties op informele wijze kan ontstaan(peer-educatie) en waar op alle niveaus praktijkervaring wordtopgedaan.BRUGGEN BOUWENIn de aanloop naar dit gesprek zijn we al begonnen metbouwen. De stenen die we hebben gevonden zijn wij: een stapelbevlogen jonge Bosschenaren, die los van elkaar en op eigenwijze alink timmeren aan een levendige stad, waarin bruggengeslagen worden tussen diverse disciplines en doelgroepen tenbehoeve van een collectieve beleving. Van jullie vragen we geenoneindig heelal waarin alles kan en mag, zonder bemoeienis enregels, maar we hopen op een plek, een gevoel, een gesprekdat enkel wordt begrensd door een kader van integriteit enopenheid. Een terrein waar we ons wel mogen begeven, waarwe ons kunnen bewegen, waar we ons thuis voelen, en waaronze ideen welkom zijn.Als we jullie vragen om ons deze ruimte te bieden, open testaan voor een structureel gesprek, echt contact en andereideen, vertrouwen, en ons te steunen bij de realisatie van watde gemeente Den Bosch zo graag zou willen zijn. Wat is dandaarop jullie antwoord?wat we doen en ambities richting detoekomst willen we samen leren, crerenen delen met iedereen die nieuwsgierigis naar wat Den Bosch ook kan zijn.Wij geloven in eengedeeld gedachtegoed....Noem het een plaats voor ontmoeting, een broedplaats waarideen tot leven komen, of liever nog: een productiehuis.Een plek waarpotenties en talenten vanmensen worden gezienen uitgedaagd.Creatieve, ondernemendejongvolwassenen die kunnensamenwerken, van elkaar leren entegelijkertijd investeren in de stad.Vormgevinginfographic: Sander de NeefMANIFEST VOOR RUIMTEPODIUMDen BoschAmbitieIdeenVerbindersFysiekOnlineProductie